Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 40/4 Saksmappe: 2012/ /2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: Saksframlegg Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 206/12 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av jordlovens 9 tillates ikke omdisponering som omsøkt for GB 40/4. Bakgrunn for saken: Det er søkt dispensasjon fra jordlovens 9 for bygging av vei. Veien er tiltenkt å gå til brygge, samt muligens nye boliger. Tiltaket ligger inne i forslaget til kommuneplan som er under utarbeidelse, og det foreligger innsigelser mot tiltaket i forbindelse med kommuneplanbehandlingen. Søker har allikevel bedt om at søknad realitetsbehandles før avklaring av kommuneplanen ligger klar. Saksutredning: 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort. Området som det er aktuelt å legge veien i er i et grenseområde mellom dyrket og dyrkbar mark. Søker har beskrevet jorden i slikt ordelag: Begrunnelsen for en dispensasjon er at det aktuelle jordet ikke er i drift. Jordet er vassykt, og familien Salthaug har kun slått jordet for å opprettholde kulturlandskapet. Familien har dessuten forsøkt å dyrke i ytterkant av jordet, men uten hell. Arealet gir altså ikke grunnlag for jordbruksproduksjon.

2 Jordet slik det ligger i dag er fordelt mellom flere eiendommer, men utgjør totalt 6 daa fulldyrket areal, hvorav Bent Salthaug sin andel utgjør 2.3 daa. Tilgrensende areal med dyrkbarmark er 2.5 daa, hvorav 0.8 ligger på GB 40/4. I forhold til tilstanden til jorden henviser kommunen til jordlovens 8 om driveplikt, hvor rundskriv M- 3/2011 definerer driveplikten i punkt Hva innebærer plikten til å drive eiendommens jordbruksareal Driveplikten synliggjør eierens forvalteransvar knyttet til det å eie jordbruksarealer. Til forskjell fra tidligere bestemmelser om driveplikt og vanhevd er det ikke lenger tilstrekkelig at arealene holdes i hevd. Utgangspunktet for driveplikten er at den skal sikre produksjon av mat, samtidig som hensynet til arealets kulturtilstand og hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform. Driveplikten må anses oppfylt selv om arealet brukes til produksjon av blomster eller til hestehold. Driften kan imidlertid ikke være slik at produksjonsegenskapene forringes over tid, som for eksempel dersom kantsonene ikke vedlikeholdes eller dyrkes, eller dersom det ikke plukkes floghavre. Det må anses som en del av jordbruksdriften å vedlikeholde jord og drenering slik at jorden kan driftes. Det vises også til avslag på delingssøknad i 1980 fylkeslandbruksstyret slutter seg til følgende uttalelse fra jordstyret i Søgne Jordstyre vil frarå at dette strandområdet fradeles driftsenheten. Både av hensyn til avdrenering av innenforliggende jordbruksareal Ut i fra gårdens utforming kan det selv om kart ikke foreligger, være liten tvil om at det er det omsøkte jordet som omtales. Vedtak i saken ble gitt som følger: Fylkeslandbruksstyret sluttar seg til det som jordstyret i Søgne har uttala og meiner at frådeling i dette høvet ikkje er driftsøkonomisk forsvarleg. Etter 55 i Jordlova av 18 mars 1955 finn fylkeslandbruksstyret ikkje å kunne gi samtykke til at ein paresll på ca 3 dekar nærast uproduktivt areal vært fradelt eigedomen Rosenvold gnr. 40 bnr. 4 med Solsletta gnr. 42 bnr. 12 i Søgne kommune. Det fremkommer her at det er behov for avdrenering av jordet for at dette skal kunne driftes. Dersom eier ikke ønsker å drive jorden som definert av driveplikt, skal de etter jordlovens 8 leie bort jorden som tilleggsjord til annen eiendom. At jordet ikke er i drift kan ikke brukes for å argumentere for omdisponering i seg selv, da dette vil være brud på driveplikten. Jordet er definert som landbruksområde kategori C, og ligger i et område med liten konsentrasjon av dyrket mark, det kan derfor ikke sies å ligge i et typisk landbruksområde. Fiskebrygge vil rammes av forbudet, da dette ikke er definert som jordbruksproduksjon i punkt 7.3. i rundskriv M-4/2003 som beskriver dispensasjoner som rammes av forbudet og hva som legges i fortolkning av jordbruksproduksjon. Vei til bolig vil her rammes av forbudet da det alt finnes våningshus på nåværende eiendom, det er dog antydet at nye boliger vil komme etter delingssøknad. I utgangspunktet kan det ikke ses at det ligger til rette for delingstillatelse med bakgrunn i tidligere avslag til GB 40/4, hvor det er omsøkt deling annet sted på eiendommen, og det i avslaget er henvist til at eventuell ny spredt boligbygging bør skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Salthaug i Kommunen forholder seg derfor i første omgang ved vurdering til forholdet rundt fiskebrygge, og eventuell samfunnsnytte av denne. Vilkår for å gi samtykke til omdisponering er at det foreligger særlig høve, og at dispensasjonen er gitt etter ei samla vurdering.

3 I vurdering skal inngå følgende momenter 1. godkjente planer etter plan- og bygningslova. Planstatus i området er usikker, i gjeldene plan ligger området inne som landbruksområdet, men i plan under utarbeidelse er det lagt inn område for næring. Det er dog lagt inn innsigelse mot tiltaket i kommuneplan, og det må anses som usannsynlig at det vil bli tillatt fiskebrygge dersom denne ikke godkjennes gjennom kommuneplan. 2. drifts og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan ikke ses at det vil oppstå ulemper av større betydning for andre eiendommer en søkers, all den tid veien ikke vil tilgrense naboeiendom med landbruksproduksjon. Jordet som per i dag er dyrket mark deles riktignok med flere grunneiere, men grensedeling vil gå på motsatt side av jordet. 3. kulturlandskapet. Herunder landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Det er lagt inn protester i forhold til at området er relativt urørt i dag, en vei i seg selv kan dog legges inn på slik måte at den ikke vil synes godt i landskapet, og i hovedsak er det landskapsbildet i skogsatt haug på siden av jordet som vil bli berørt. Tiltaket er også vurdert etter naturmangfoldsloven og følgende uttalelse er gitt av miljøvernleder: Miljøvernleder har ikke vesentlige merknader til omsøkte tiltak sett i forhold til naturmangfoldsloven. Tiltaket er vurdert i henhold til naturmangfoldsloven s 8 til 12. Disse paragrafene omhandler kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, den samlede belastningen på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse som skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 9 (føre-var-prinsippet) tilsier imidlertid at vi bør vurdere nøye om bebyggelse på kollen ut mot sjøen bør tillates. Skogkledde avrundede koller mot strandsonen er ofte benyttet til bebyggelse og er en naturtype som stadig reduseres. 4. det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Dersom det tillates brygge bygd som anvist, er det ikke tvil om behovet for å komme inn til bryggen, og bakgrunn for vurdering av brygge ligger i behov for bryggeplass. Det foreligger derfor helt klart et samfunnsgang jfr. at bryggen vil være tilknyttet aktiv næring. Samtidig er det strid om eventuelt samfunnsgang jfr. bruk av arealet til rekreasjon i uberørt natur, hvor det i saken fremkommer at det er uenighet i hvorvidt området blir brukt av allmennheten. 5. om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Behov for veistandard på vei til evt fiskebrygge vil være en vei som tåler tyngre belastning, noe som betyr at veien må opparbeides godt, man må derfor i utgangspunktet anse dette som en varig omdisponering. 6. mellom anna Det må anses at det finnes mulige alternative veitraseer som ikke vil føre til like stor grad av inngripen eller like mye omdisponering av areal. Det bør derfor vurderes alternative veiløsninger. Det kan nevnes at det går vei på naboeiendom ned til sjø, en påkobling av denne med opparbeiding, vil føre til mindre inngrep, en slik veiløsning vil føre til at veien kan legges mellom kollene i haugen, og at man ikke må opparbeide vei opp i åsen/haugen. Avveiningen jfr punkt 7.5 i rundskriv M-4/2003. Dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. Når uttrykket særlege høve er brukt så er det

4 for å understreke viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til å nå det grunnleggende formålet for jordvernet. En må ta i betraktning at jordvern er en nasjonal interesse og et landbrukspolitisk hovedsatsningsområde. Det må foretas en konkret og individuell vurdering av alle relevante hensyn i saken. I de tilfellene kommunen ser at søknaden ikke kan innvilges, kan kommunen ta kontakt med søker med sikte på å finne fram til en alternativ løsning som kan godtas, jf. punkt siste avsnitt. En har en plikt til å behandle like saker likt. Det er bare grunnlag for forskjellsbehandling når det er saklig grunn til det. Selv om det foreligger en mulig samfunnsnytte i veien, vil denne være avhengig av en fiskebrygge som det ikke er avklart plassering av i kommuneplanen. Det må også anses at det finnes alternative løsninger som bør utredes før man omdisponerer dyrket mark, også med hensyn til naturmangfoldet i tilgrensende område. Administrasjonen mener derfor at det på nåværende tidspunkt ikke bør gi tillatelse til omdisponering før flere forhold er avklart, slik at det ikke omdisponeres dyrket mark unødvendig. Alternativt bør en omdisponeringstillatelse gis på vilkår om tillatelse til bygging av brygge, samt at alternativ veitrase utredes. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen ytterligere merknader. Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon fra jordloven 9 - To boliger og næringsbrygge for fiskebåt - GB 40/4 - Salthaug 2 Kartvedlegg til søknad om tiltak for eiendom 40/4 3 Gardskart for eiendom 40/4

5 ADVOKATFIRMAET KJÆR Sogne Kommune Postboks 1051 ;ct/lf SOGNE Viff ret: 12475/21793 Dalo: UspLatfli'matt Kkkr D1 GB 40/4 SALTHAUG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA JORDLOVEN 9 Jeg viser til deres brev til Flatnes Bygg Consult AS av , hvor det bes om at det innsendes søknad om behandling etter jordloven. wkand Med dette søkes det om dispensasjon fra jordloven 9. Begrunnelsen for en dispensasjon cr at det aktuelle jordet ikke er i drift. Jordet er vassykt, og familien Salthaug har kun slått jordet for å opprettholde kulturlandskapet. Familien har dessuten forsøkt å dyrke i ytterkanten av jordel, men uten hell. Arealet gir altså ikke grunnlag for jordbruksproduksjon. Bakgrunnen for at det søkes om vei cr hovedsaklig at brodrene Salthaug ønsker å bygge en næringsbrygge til fiskebåten deres. For å kunne komme til brygga fra land, er det selvsagt behov for opparbeidelse av vei. Søgne kommune har per dag dato ikke tilstrekkelig mulighet til a tilby bryggeplass for fiskebater, og det finnes ingen aktuelle havneanlegg i vestbygda. Det medfører ingen drifts- eller miljomessige ulemper for landbruket i området ved at det gis dispensasjon. da veien vil ligge helt i yfierkant av jordet. it I 31, 11, I P.rtpick. kt, RkIkpd \ pk.p. kkt:f r Bt kten k pr. RpheTt I bn I iens is I 11,thICI ell MuNiarld Saen ikkpkir 1,1 I \ kkp ir 'ni ji I IPPT LIIL --k 1..stt \II\ 1/1 \II \ En omdisponering vil helt klart være til samfunnsmessig gagn. Det fremgår av Norsk Lovkommentar (Gyldendal Rettsdata) til jordloven 9 om samfunnsgagnet ved omdisponering: Berg erkt I runtibeink knanzer onkp ne: som har verdi JOr allmennheten eller en storre gruppe personer gar inn under hestemmelsen Samfimnsinteresser som taler.for at de/gis inarnammyr, omdisponeringssamtykke. kan for eksempel være offendige eller private formal d pkiikrrl. hu-kp: Mokle: som tilgodeser allmennheten og formal som tar sikte pa olå.sysselsetting og meringsutvikling på bygdene. Inn under -samfimnsgagnet- gar ogsa hensynet til hosettingen. Det kan legges vekt pa om omdisponeringen vil bidra til å opprettholde eller styrke hoseuingen i omradet eiendommen ArMian.and: gisordok : 31111m94c7 doc

6 ADVOKATFIRMAET Side 2 KJÆR Fiske er en primærnæring som ma prioriteres for at den skal overleve. Ved å 2i dispensasjon fra bestemmelsen, vil dessuten vestbygda helt klart styrkes i forhold til bosettin2 oz næringsutvikling. Med vennlig hilsen ADVOKATFIRMAET KJÆR & CO DA For advokat Jakob Bakka arit nakka'medina, advokatfullmektig Kopi: Bastian Salthaug Flatnes Byug Consult AS g:,achisor I 2_ Vsali I rn94ctdoc

7

8 Landbrukseiendom / m Målestokk 1:

9 Dato: :22:00 - Side 2 av 3 Tegnforklaring arealstatistikk Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko Beskrivelse Fargekode Beskrivelse Fargekode Grense Liten erosjonsrisiko Jordsameie Middels erosjonsrisiko Uavklart eierforhold Tvisteteig Stor erosjonsrisiko Svært stor erosjonsrisiko Ikke kartlagt AR5-13 klasser Beskrivelse Fargekode Symbol Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog, særs høg bonitet Skog, høg bonitet Skog, middels bonitet Skog, lav bonitet Uproduktiv skog Myr Jorddekt fastmark = 5 6 S H M L i 1 Skrinn fastmark Bebygd, samf, vann, bre Ikke klassifisert AR5-7 klasser Beskrivelse Fargekode Symbol Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog Bebygd, samf, vann, bre = 5 6 S Annet markslag Ikke klassifisert

10 Dato: :22:00 - Side 3 av 3 Arealstatistikk for landbrukseiendom /4/0 Markslag (AR5) 13 klasser Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning): Landbrukseiendom: JA Hovednummer: /4/0 2 tilknytta grunneiendommer: 40/4, 42/12 Matrikkelen (Kartverket) Registrert: 2 av 2 grunneiendommer Jordregister: Antall teiger Matrik kelnummer Fulldyrka Overflatedyrka Innmarksbeite Skog særs høy bonitet Skog høy bonitet Skog middels bonitet Skog lav bonitet Uprod - uktiv skog Myr Jorddekt fastmark Skrinn fastmark Bebygd, samf., vann, bre Ikke klassifisert 40/ / Sum dekar 4,8 0,0 0,1 7,3 34,2 11,2 30,0 47,7 0,0 2,4 43,4 0,0 0,0 181,2 Totalt Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer