Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010"

Transkript

1 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Kommunehuset på Hansnes i Karlsøy kommune Sak nr.: Daafjord, gnr. 7 Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Krav om sak etter jordskifteloven 2 c og grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer Øystein Nilsen Hans Thore Hansen, 9130 HANSNES Torgunn Lilleby, 9132 STAKKVIK Dommeren Gerd K. Hestnes m.fl 1. Fremming av saken 2. Avklaring av grense mellom gnr. 7/19 og gnr. 7/20 Medeier av gnr. 7/4, Gerd Marie Karanes Hestnes Medeier av gnr. 7/4, Margaret Sæther Medeier av gnr. 7/4, Rolf Karanes Medeier av gnr. 7/4, Kristian Rikard Hansen Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart Henry Eliassen Eier av gnr. 7/19, 7/132, Anethe Rebekka Reinholdtsen Eier av gnr. 7/20, Sigve Andersen Prosessfullmektig: Advokat Brynjar Østgård, representerer Elias Edvart Henry Eliassen Eiendommene ligger i Karlsøy kommune. Til stede: Gerd Marie K. Hestnes, Erik Hestnes, Maragret Sæther, Rolf Karanes, Kristian Rikard Hansen, Elias Eliassen, Tove Eliassen, Frank Reinholdtsen, Sigve Andersen, advokat Brynjar Østgård På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Partslista ble gjennomgått. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om jordskifte og grensegang, datert Utskiftningsforretning fra 1833 på garden Daafjord 3. Skylddelingsforretning over gnr. 7/12, avholdt Kopi av skjøte for gnr. 7/19, Myrbugt, datert Kopi av skylddelingsforretning over gnr. 7/20, avholdt Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 1

3 6. Kopi av rettsbok fra Nord-Troms jordskifterett, sak 18/1983, sluttet Fullmakt fra Anethe Reinholdtsen til Frank Reinholdtsen 8. Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett med div. vedlegg, datert Prosesskriv fra advokat Brynjar Østgård til Nord-Troms jordskifterett, datert Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett, datert Brev fra Sigve Andersen til Nord-Troms jordskifterett med vedlegg, datert Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett med div. vedlegg, datert Kopi av brev fra VVS & ENERGITEKNIKK v/dag Hansen til Karlsøy kommune, datert Kopi av brev fra Erik Hestnes til Tove og Elias Eliassen, Andrea Hansen, april Kopi av brev fra Erik Hestnes til Tove og Elias Eliassen, datert Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Senere i møtet ble følgende dokument fremlagt: 16. Rettsforlik, datert Partene ble formant og forklarte seg. Erik Hestnes, som representerte eierne av gnr. 7/4, Gerd K. Hestnes m.fl., fikk ordet og redegjorde for kravet og sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken fremmes. Advokat Brynjar Østgård, som representerte eier av gnr. 7/12, Elias Eliassen, fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken avvises. Sigve Andersen, som representerte eierne av gnr. 7/20, fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken avvises. Frank Reinholdtsen, som representerte eier av gnr. 7/19, fikk ordet og redegjorde for sitt syn på saken. Han la ned slik påstand: Saken fremmes. Etter partsforklaringene ble det foretatt befaring av området Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 2

4 Behandling av grensen mellom gnr. 7/20 og gnr. 7/19 Partene inngikk her slikt Rettsforlik: Undertegnede eiere av gnr. 7/20 og gnr. 7/19 ble den enige i følgende rettsforlik: Grensen mellom ovennevnte eiendommer tar sin begynnelse i sjøen hvor privat eiendomsrett tar til for så å gå vinkelrett på land til nedsatt JSR-fjellbolt ved gammelt kors ved steinmur. Herfra går grensen i vest til nedsatt JSR-jordbolt i myr, for så å gå i ben retning til nedsatt JSR-fjellbolt i stor stein oppe ved lifoten hvor grensen fortsetter med samme retning så langt eiendommene har felles grense. Opplest og vedtatt. Dåfjord Sigve Andersen (sign.) Frank Reinholdtsen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) (jordskiftedommer) På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet Karlsøy, Hans Thore Hansen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Torgunn Lilleby (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 3

5 DOM OG VEDTAK Rettsmøtedag: Sted: Kontoret til Nord-Troms jordskifterett i Tromsø kommune Sak nr.: Daafjord, gnr. 7 - utsatt fra Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Til behandling: Parter: Jordskiftedommer Øystein Nilsen Hans Thore Hansen, 9130 HANSNES Torgunn Lilleby, 9132 STAKKVIK Dommeren 1. Avklaring av vegrett 2. Ta stilling til fremming av saken Medeier av gnr. 7/4, Gerd Marie Karanes Hestnes Medeier av gnr. 7/4, Margaret Sæther Medeier av gnr. 7/4, Rolf Karanes Medeier av gnr. 7/4, Kristian Rikard Hansen Eier av gnr. 7/12, Elias Edvart Henry Eliassen Eier av gnr. 7/19, 7/132, Anethe Rebekka Reinholdtsen Eier av gnr. 7/20, Sigve Andersen Til stede: Ingen av partene var til stede Følgende dokument ble fremlagt: 17. Brev fra Erik Hestnes til Nord-Troms jordskifterett, datert Brev fra Nord-Troms jordskifterett til Erik Hestnes og Frank Reinholdtsen, datert Brev fra Karlsøy kommune til Nord-Troms jordskifterett, datert Saksomkostningsoppgave fra advokat Brynjar Østgård, datert Avklaring av vegrett Jordskifteretten diskuterte saken i enerom og har i medhold av jordskifteloven 17 avsagt slik dom: Spørsmålet er hvorvidt gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 i Dåfjord i Karlsøy kommune. I forbindelse med avklaring av fremming om krav for bruksordning av veg fra Steinnes til Karanes har det oppstått tvist om gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20, som må avgjørs i henhold til jordskifteloven 17. Avklaringen av vegretten er viktig i forbindelse med vurdering av fremming av bruksordning for veg. Retten viser også Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 4

6 til brev fra rekvirentene av saken v/erik Hestnes, datert , hvor han ber om at retten tar stilling til vegretten så snart som mulig. Jordskifteretten har ikke funnet det nødvendig å innkalle til nytt rettsmøte for å prosedere nærmere tvisten om vegretten siden dette spørsmålet ble nok belyst fra partene i forrige rettsmøte. Retten mener den har godt nok grunnlag for å avgjøre tvisten. Hovedforhandling ble avholdt på Hansnes Samme dag ble det foretatt befaring av tvisteområdet fra Steinnes til Karanes. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes, som representerte eierne av gnr. 7/14, har hovedsakelig gjort gjeldene: Karanes, gnr. 7/4, er en av de opprinnelige eiendommene i Dåfjord. Det eldste dokumentet som beskriver rettigheter til eiendommen er utskiftningsforretning fra Her blir eiendommenes grenser og bruksrettigheter beskrevet. Vegrettigheter for gnr. 7/4 er ikke nevnt i denne utskiftningen eller i senere eiendomsdokumenter på gnr. 7. Årsaken til dette er sannsynligvis at det i eldre tid ikke var vanlig å nevne vegrett i dokumentene siden det ofte var opplagt at man hadde en slik rettighet. Ferdselen over Steinnes gnr. 7/12 og de øvrige eiendommene innover til Karanes, gnr. 7/4, foregikk til fots eller med hest. Selv om en del av ferdselen foregikk på land, skjedde mesteparten av trafikken til og fra Karanes med båt. Trafikken eller ferdselen over eiendommene har vært akseptert av oppsitterne og det var aldri uenighet om at Karanes hadde vegrett til å gå eller frakte dyr over eiendommene fra Steinnes, gnr. 7/12, og Lifoten, gnr. 7/20. Bruken har i tillegg foregått jevnlig siden tallet og fram til nyere tid. Reglene i hevdsloven om alder tids bruk ansees oppfylt. Siden en vegrett må kunne utvides i takt med samfunnets utvikling, vil vegretten i dag også innbære rett til å anlegge bilveg over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Som følge av dette har Karanes, 7/4, vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes la ned slik påstand: Gnr. 7/4 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 Anethe Rebekka Reinholdtsen ved Frank Reinholdsen, som representerte eier av gnr. 7/19, 7/132 sluttet seg hovedsaklig til Erik Hestnes sine anførsler og påstand. I likhet med gnr. 7/4 hadde eierne av Myrbugt, gnr. 7/19, 7/132, også brukt stien fra Steinnes og fram til Myrbugt til fots når det var nødvendig. Myrbugt, gnr. 7/19, ble fradelt som egen eiendom i 1922 og var bebodd fram til 1970-tallet. Anethe Rebekka Reinholdtsen ved Frank Reinholdsen la ned slik påstand: Gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Elias Eliassen, eier av gnr. 7/12, har ved advokat Brynjar Østgård, hovedsakelig gjort gjeldene: Verken Karanes, gnr. 7/4, eller Myrbugt, gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over Steinnes, gnr. 7/ Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 5

7 Det foreligger ingen skriftlige avtaler eller eiendomsdokumenter som beskriver noen vegrett for nevnte eiendommer over gnr. 7/12. Ferdselen som eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har foretatt over gnr. 7/12 er til fots og har skjedd i mindre omfang siden hovedferdselen alltid har skjedd med båt. At folk har gått til fots eller drevet sine husdyr over gnr. 7/12 resulterer ikke i noen vegrett til bilkjøring. Ferdselen til fots over gnr. 7/12 har vært en akseptert bruk og en allemannsrett som ikke gir grunnlag for hevd av vegrett. Ferdselen har i tillegg ikke vært av slikt omfang eller jevnlig bruk som skulle gi grunnlag for hevd eller alder tids bruk. Det har heller ikke vært behov for noen formalisert vegrett over gnr. 12/12 siden ferdselen til fots ikke har vært til hinder for eierne. Elias Eliassen, eier av gnr. 7/12, la ned slik påstand: 1. Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ikke vegrett over gnr. 7/12. Sigve Andersen som representerte eierne av gnr. 7/20, har hovedsakelig gjort gjeldene: Det foreligger ingen vegrett for gnr. 7/4 eller gnr. 7/19, 7/132 over Lifoten, gnr. 7/20. Gnr. 7/20 ble fradelt gnr. 7/12 ved skylddelingsforretning av Det fremkommer verken i denne skylddelingsforretning eller i noe annet dokument at gnr. 7/4 eller gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over gnr. 7/20. Den ferdselen som eierne av sistnevnte eiendommer har benyttet, er til fots og må betraktes som en alminnelig ferdselsrett i utmark uten at dette er en vegrett som gir rett til å foreta fysiske tiltak på eiendommen i form av vegbygging og liknende. Eiendommen gnr. 7/20 har aldri vært bebygd eller bebodd. Sigve Andersen, eier av gnr. 7/20, la ned slik påstand: Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ikke vegrett over gnr. 7/20 Jordskifteretten bemerker: For å oppnå vegrett må minst ett av to vilkår være oppfylt. Det første er at du har en skriftlig dokumentasjon på at eiendommen har vegrett. Dette må fastslås gjennom stiftelsesgrunnlaget som kan være avtalt i eldre utskiftningsforretninger, skylddelingsforretninger eller i privatrettslige avtaler mellom grunneierne. Det andre vilkåret kan være at vegretten blir etablert gjennom hevd eller alder tidsbruk. I denne saken foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon på at eiendommene Karanes, gnr. 7/4 eller Myrbugt, gnr. 7/19, 7/132 har vegrett over Steinnes, gnr. 7/12 eller Lifoten gnr. 7/20. Spørsmålet er da om det kan ha blitt etablert en vegrett ved hevd eller alder tids bruk. Den ferdsel som eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har benyttet over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 har skjedd til fots. Det har ikke vært opparbeidet noen fysisk kjøreveg for hest med vogn eller traktor. Restene av stien som ble påvist over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 har trolig vært benyttet både av folk og husdyr på eiendommene gnr. 7/4, 7/19, 7/132 og gnr. 7/12. Partene er enige om at mesteparten av ferdselen og transporten fra og til gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 skjedde ved bruk av båt. Retten mener bruken av stien som eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har utøvd, er mer sporadisk når forholda på sjøen vanskeliggjorde båtskyss eller at man skulle besøke naboen. At man foretok drifting og henting av husdyr var naturlig og nødvendig uten at eierne av gnr. 7/12 og gnr. 7/19 kunne nekte en slik ferdsel. Beiting i utmarka var trolig en felles rettighet mellom eiendommene som også gjorde det nødvendig å gjete og hente dyrene. At folkene besøkte hverandre på eiendommene var en naturlig del av hverdagslivet Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 6

8 Retten mener eierne av eiendommene gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har rett til å gå over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 utover den vanlige allemannsretten til ferdsel i utmark. Skulle det være innmark eller bebygd område som stopper en allmenn ferdselsrett, vil eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 ha rett til adkomst over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 til fots. Retten mener derimot at ferdselsretten ikke gir grunnlag for noen utvidelse til også å omfatte vegrett for bilkjøring med rett til fysiske tiltak i terrenget som veibygging og lignende. At en vegrett for bilkjøring er etablert gjennom hevd eller alder tids bruk mener retten ikke har skjedd siden bruken gjennom tiden ikke har omfattet noen former for kjøretøy som traktor eller bil. Jordskifteretten har etter dette gitt eierne av gnr. 7/12 og gnr. 7/20 i all hovedsak medhold i deres påstand. Dommen er enstemmig. Slutning: 1. Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ikke rett til kjøreveg over gnr. 7/12 og gnr. 7/ Gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 har ferdselsrett over gnr. 7/12 og gnr. 7/20 til fots. 2. Fremming av bruksordning Jordskifteretten har i medhold av tvisteloven 19-1 avsagt slik KJENNELSE: Saken gjelder tvist om fremming av bruksordningssak etter jordskifteloven 2 c for etablering av bilveg fram til eiendommene Karanes, gnr. 7/4 og Myrbugt, gnr. 7/19 i Dåfjord i Karlsøy kommune. Ingen av eiendommene har i dag fast bosetning. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. fra gnr. 7/4 og Anethe Reinholdtsen fra gnr. 7/19, 7/132 krevde jordskiftesak for bruksordning og avklaring av vegrett. Eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19 ønsker å få avklart vegrett og få fastsatt regler for bygging av adkomstveg for bil fra Steinnes, gnr. 7/12, og fram til Karanes, gnr. 7/4. Det er i dag ingen veg på denne strekningen. Nevnte strekning, som er ca. 3,2 km, ligger stort sett i strandsona langs Dåfjorden. Eierne av Steinnes, gnr. 7/12, og Lifoten, gnr. 7/20, går i mot fremming av saken og påstår videre at gnr. 7/4 og gnr. 7/19 ikke har vegrett over deres eiendommer. Jordskifteretten har i egen dom avklart vegretten som innbærer at gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 kun har adkomstrett til fots over gnr. 7/12 og gnr. 7/20. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes har på vegne av eierne av gnr. 7/4 hovedsakelig gjort gjeldene: Det er ønskelig å få fastsatt en bruksordning av veg fra enden av den kommunale vegen fra Steinnes, gnr. 7/12 og fram til Karanes, gnr. 7/4. I dag finnes det ikke noen veg fra Steinnes til Karanes. Karanes er en konsesjonspliktig landbrukseiendom som har rett på veg etter landbrukslovgivningen Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 7

9 Karanes har i dag ikke veg som gjør det mulig å kjøre med bil fram til Karanes. Tidligere har det kun gått en sti fra Steinnes og ut til Karanes. I 2001 søkte eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19 om å få anlagt veg utover fra Steinnes til Karanes, men søknaden ble avslått av Karlsøy kommune og Fylkesmannen. Det er vanskelig å bosette seg på Karanes uten bilveg. Både Kristian Hansen, Erik og Gerd Hestnes ønsker å flytte til Karanes for bo der halve året, men på lengre sikt er det et mål å bo der hele året for å kunne ivareta eiendommen og utvikle den. En veg vil kunne lette transporten av materialer og liknende for å ruste opp og vedlikeholde husene. Eierne av Karanes er i dag eldre folk som har behov for transport med bil, siden båt og kaiforhold vanskeliggjør transporten. Erik Hestnes mente alle eiendommene fra og med Steinnes og fram til Karanes ville være tjent med en veg med hensyn til fremtidig utnytting av eiendommene. Som følge av dette mente han at vilkåra i jordskifteloven 3 a var oppfylt. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. ved Erik Hestnes la ned slik påstand: Saken fremmes som bruksordning. Elias Eliassen, eier av gnr. 7/12, har ved advokat Brynjar Østgård, hovedsakelig gjort gjeldene: Siden Karanes, gnr. 7/4, eller Myrbugt, gnr. 7/19, ikke har vegrett over Steinnes, gnr. 7/12, vil det ikke være mulig å gjennomføre bruksordningssak etter jordskifteloven 2 c eller 2 e. Vilkåret om at jordskifte skal være tjenlig for eiendommene etter jordskifteloven 1 er ikke oppfylt for eiendommen Steinnes gnr. 7/12. Det samme gjelder for vilkåret etter jordskifteloven 3 a om at jordskifte ikke må fremmes hvis ulempene og kostnadene blir større enn nytten for den enkelte eiendom. Bygging av veg over gnr. 7/12 vil beslaglegge mye areal og hindre fremtidig utnytting av eiendommen. Eieren av gnr. 7/12 har derfor ingen nytte av saken, men kun ulempe og økonomisk tap ved å få anlagt veg over sin eiendom. Tidligere søknad om bygging av veg fra Steinnes til Karanes i 2001 er blitt avslått både av Karlsøy kommune og Fylkesmannen i Troms. Siden all vegbygging krever offentlig tillatelse i henhold til reglene i plan- og bygningsloven, vil partene og jordskifteretten være bundet av tidligere vedtak. Etter jordskifteloven 20 a er det en forutsetning at kommunen har gitt tillatelse til vegbygging før jordskifteretten kan vedta fremming av jordskiftesaken. Saken må på dette grunnlag avvises. Elias Eliassen la ned slik påstand: 1. Saken avvises. 2. Elias Eliassen tilkjennes sakens omkostninger Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 8

10 Sigve Andersen har på vegne av eierne av gnr. 7/20 hovedsakelig gjort gjeldene: Eierne av gnr. 7/20 går i mot en bruksordning for vegrett over gnr. 7/20. En ny veg over eiendommen vil ødelegge strandsonen som friluftsområde og for potensiell senere bebyggelse. I tillegg vil trafikk på denne vegen kunne forringe de gode forholdene for småviltjakt som eierne i dag benytter seg av. Verken gnr. 7/19 eller gnr. 7/4 har vegrett over gnr. 7/20 utover den vanlige ferdselsretten. Eierne av gnr. 7/20 er ikke villig til å gi gnr. 7/19 eller gnr. 7/4 noen vegrett for bilkjøring. Saken må på dette grunnlag avvises. Sigve Andersen la ned slik påstand: Saken avvises. Jordskifteretten bemerker: Jordskifteretten har gitt Elias Eliassen fullt medhold i deres påstand. Siden det var tvist om vegretten har retten avsagt dom om vegretten. Retten kom her til at verken gnr. 7/4 eller gnr. 7/19 har vegrett for etablering av veg over gnr. 7/12, men en adkomstrett til fots. Retten kan i en bruksordningssak etter jordskifteloven 2 c likevel tvinge med en eiendom som ikke har vegrett over seg hvis vedkommende eiendom har positiv nytte av å få en ny veg. Slik jordskifteretten ser det har eiendommen gnr. 7/12 ingen nytte av ny veg. Hva som er påregnelig utnytting i framtiden er vanskelig å si, men en ny veg vil beslaglegge ca. 6, 2 daa grunn av gnr. 7/12. Av dette vil det gå med ca. 500 m2 tidligere innmark som kan dyrkes opp på nytt hvis det skulle bli aktuelt. Eieren av gnr. 7/12 har fra før tilstrekkelig adkomst til øvrige deler av eiendommen via vegen til bolighuset. Retten mener også at en ny veg vil kunne båndlegge areal eller hindre utvikling av fremtidig bygging av naust og hytter/boliger på gnr. 7/12. Med bakgrunn i dette finner retten at vilkåret i jordskifteloven 3 a ikke er oppfylt for eiendommen gnr. 7/12. I henhold til jordskifteloven 20 a så plikter retten å ta hensyn til tidligere offentlige vedtak og planer hvis dette vil få innvirkning på skifteplanen. Når ein skifteplan må grunnast på offentlige vedtak, må slike vedtak ligge føre når retten tar avgjerd om skifteplanen I dette tilfelle vil en skifteplan innebære planlegging av en bilveg med tilhørende regelverk som krever offentlig tillatelse etter plan- og bygningsloven I 2001 søkte Erik Hestnes og Frank Reinholdtsen Karlsøy kommune om bygging av en enkel landbruksveg fra Steinnes til Karanes. Søknaden ble avslått av kommunen som begrunnet avslaget med at vegen ville føre til inngrep i strandsonen og i et tidligere inngrepsfritt område. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen i Troms som i 2002 stadfestet Karlsøy kommune sitt vedtak. Fylkesmannen la blant annet sterkt vekt på at den planlagte vegen lå innenfor byggeforbudet i 100 meters sonen fra sjøen og at det var viktig å ivareta de sterke nasjonale interesser i forhold til vern av strandsonen. Selv om det i 2002 ble gjort et endelig forvaltningsvedtak av Fylkesmannen, har jordskifteretten gitt eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 anledning til å søke Karlsøy kommune på nytt om å få tillatelse til å bygge veg etter plan- og bygningsloven 20-1 hvis det skulle foreligge nye omstendigheter som skulle tilsi at vegen kunne bygges. Retten ga eierne frist til om å søke byggetillatelse for bilveg fra Steinnes - Karanes Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 9

11 I brevet ble eierne opplyst om at det er et vilkår for fremming av saken at kommunen gir byggetillatelse til veg. I følge brev fra Karlsøy kommune har eierne av gnr. 7/4 og gnr. 7/19, 7/132 ikke sendt inn noen søknad til kommunen innen fristens utløp. Tidligere vedtak fra Karlsøy kommune og Fylkesmannen i Troms er derfor gjeldene og retten må forholde seg til det. Siden det er et absolutt krav at det må foreligge byggetillatelse fra kommunen før vegbygging kan gjennomføres, samt at retten har funnet at Elias Eliassen vil lide tap ved gjennomføring av jordskifte, finner retten at vilkåret og grunnlaget for å fremme bruksordning av veg ikke er til stede. Retten har med dette kommet til at krav om bruksordning må avvises. Saksomkostninger Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. og Anethe Rebekka Reinholdtsen har tapt saken fullstendig når det gjelder fremming av bruksordningssaken. Elias Eliassen har også i all hovedsak fått medhold i spørsmålet om vegrett. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. og Anethe Rebekka Reinholdtsen plikter dermed, etter hovedreglen i tvisteloven 20-2, å dekke motparten sine saksomkostninger. Jordskifteretten har ikke funnet grunnlag for å gjøre unntak fra hovedreglen. Advokat Brynjar Østgård har innlevert omkostningsoppgave på kr ,- som også inkluderer etterfølgende arbeid fra forrige rettsmøte på kr ,- inkl. mva. Retten anser ikke dette arbeidet som nødvendig for å få saken betryggende utført i forhold til avsluttet hovedforhandling, og har derfor redusert salæret med kr ,-. Omkostningene som motparten må dekke fastsettes dermed til kr ,-. Kjennelsen er enstemmig. Slutning: 1. Krav om bruksordning av veg avvises. 2. Gerd Marie Karanes Hestnes m.fl. og Anethe Rebekka Reinholdtsen dømmes til å betale kr ,- i saksomkostninger til Elias Eliassen innen to -2- uker fra forkynnelse av saken, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. 3 Grenser 3.1. Grensebeskrivelse På bakgrunn av tidligere rettsforlik, datert , samt avmerking og innmåling av grenser er det utarbeidet slik grensebeskrivelse for Grense 1 Eiendom til venstre: Gnr. 7 bnr. 20 Eiendom til høyre: Gnr. 7 bnr. 19 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensen tar til ute i sjøen så langt privat eiendomsrett gjelder og går med retning 304,03 gon til punkt nr Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 10

12 1 Off. godkj. grensemerke i stein , ,74 304,03 110,62 2 Off. godkj. grensemerke i jord , ,34 304,10 111,41 3 Off. godkj. grensemerke i stein , ,16 Grensen fortsetter i samme retning så langt eiendommene har felles grense. Punkt nr. 1 er ved tidligere hogd kors i stein ved gammel steingjerde. Grense 2 Eiendom til venstre: Gnr. 7 bnr. 19 Eiendom til høyre: Gnr. 7 bnr. 132 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 11 Off. godkj. grensemerke i stein , ,37 304,93 49,78 12 Off. godkj. grensemerke i jord , ,75 305,08 33,93 13 Off. godkj. grensemerke i jord , ,93 Grense 2 er tidligere bestemt av jordskifteretten i sak Daafjord. Punkt nr. 11 er ved tidligere hogd kors i stein i østre kanten av bekken. Punkt nr. 12 og 13 er tidligere nedsatte grensemerker. 3.2 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. Grensepunktene er koordinatbestemt med fasemålende tofrekvent satellittmåleutstyr med korreksjonsdata fra Statens Kartverk (CPOS). Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,1 meter i horisontalplanet. Grensene er vist på vedlagte grensekart med kartarkivnummer Kartet består av 1 blad i målestokk 1: Diverse bestemmelser Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 11

13 4.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4.300,- Partsgebyr kr 6.192,- Grenselengdegebyr kr 1.720,- Rettsmøteutgifter kr 2.962,- Grensemerker kr 300,- Sum kr ,- Kostnadene er etter rettens skjønn fordelt på partene etter den nytten de enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Jordskifteretten mener samtlige parter har hatt nytte av å få avklart de rettslige spørsmål som knytter seg til vegrett og grenser i saken. Kostnadene til grensegangen blir kun ilagt eierne av gnr. 7/19 og gnr. 7/20. De øvrige kostnadene er delt like mellom partene. Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr har til gode kr 7/4 Gerd Marie Karanes 3.243, , ,- Hestnes m.fl. 7/12 Elias Eliassen 3.243, ,- 7/19 Anethe Rebekka 4.494, ,- Reinholdtsen 7/20 Sigve Andersen 4.494, ,- SUM , , , ,- De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Penger til gode blir utbetalt samtidig med forkynningen av saken. 4.2 Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. 4.3 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk to uker etter at saken er rettskraftig. 4.4 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er -1- én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. 4.6 Tinglysing Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 12

14 Når saken er rettskraftig vil den bli tinglyst på følgende eiendommer i Karlsøy kommune: Gnr. 7/4, 7/12, 7/19, 7/20, 7/132 Retten hevet, saken sluttet Tromsø, Hans Thore Hansen (sign.) Øystein Nilsen (sign.) Torgunn Lilleby (sign.) Daafjord, gnr. 7 Nord-Troms jordskifterett 13

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Gevinstbetraktninger ved jordskifte

Gevinstbetraktninger ved jordskifte Gevinstbetraktninger ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe Prosjekt: Jordskifterettenes ressursbehov fase 2 Delprosjekt 1, delrapport 1 23. september 2008 Revidert 29. januar 2009 1 Sammendrag... 3

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer