Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo"

Transkript

1 Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo NVH/VI november 2004

2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 1 2. Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og konklusjon 2 3. Sammendrag tiltak 6 4. Rapport fra befaring av utearealene ved NVH og VI Rapport fra befaring av bygningsmassen ved NVH Velferdsbygningen Klinikkene og deres laboratorier SportFaMed, hesteklinikken SportFaMed, smådyrklinikken ProdMed Klinikklokalen reproduksjon Hormonlaboratoriet Obstetrikk og operasjonssal Klinikk for medisin og kirurgi Laboratoriet for medisin og kirurgi Ambulatorisk klinikk Forsøksdyravdelingen De øvrige laboratoriene ved NVH som handterer smittestoffer Lindernbygningen Mikrobiologisk kurssal MNB bygget Parasittologisk laboratorium Rapport fra befaring av patologibygningene (omfatter NVH og VI virksomheter) Obduksjonslokalene NVH og VI Patologilaboratoriene NVH og VI Vilthelselaboratoriet VI Rapport fra befaring av forsøksdyravdelingen og prøvemottaket ved VI Førsøksdyravdelingen Prøvemottaket Rapport fra befaring av de øvrige laboratorier ved VI som handterer smittestoffer Generelt Seksjon for bakteriologi Seksjon for virologi og serologi Seksjon for immunprofylakse Seksjon for fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Vedlegg. Kart over ferdsel på utearealene 83

3 1 Innledning Biosafety, fagområdet som omfatter sikkerhet rundt arbeid med smittestoffer og pasienter (dyr og mennesker) infisert med smittestoffer, får større og større oppmerksomhet internasjonalt. Medisinsk og veterinærmedisinsk fagpersonell har en sentral funksjon innen dette faget, spesielt har humanmedisinerne skaffet seg en sentral plass innen biosafety i flere land. Biosafety henger nøye sammen med arbeidet med å bekjempe og forebygge smittsomme sykdommer og sikre næringsmidler av hygienisk tilfredsstillende kvalitet (mattrygghet). Veterinærene har gjennom historien hatt en nøkkelrolle i arbeidet med å bekjempe og forebygge smittsomme sykdommer hos dyr og bidra til mattrygghet. Mattrygghet har vært, og er fremdeles, et svært viktig arbeidsfelt for veterinærene i Norge. Basis for arbeidet med å bekjempe og forebygge smittsomme sykdommer hos dyr og bidra til mattrygghet har vært omfattende kunnskaper om smittestoffene (bakterier, virus, sopp, parasitter og prioner), hvordan smittestoffene spres, hvordan smittespredningen kan forebygges, samt behandling av sykdommene som oppstår som følge av smittestoffene. I tillegg til kunnskaper har veterinærene også måttet tilegne seg praktiske ferdigheter slik at de selv har kunnet bidra til diagnostikk, forebygging og bekjempelse av smitte. Det har dessuten vært viktig at veterinærene har hatt holdninger som viser at de tror på det de skal formidle, og at de som yrkesgruppe har kunnet fungere som eksempel til etterfølgelse for samfunnet. Norges veterinærhøgskole gir i dag grunnutdannelse for en betydelig andel av de veterinærene som utøver sitt virke i Norge. Utdanningen og hverdagen ved Norges veterinærhøgskole er med andre ord helt avgjørende for hva slags kunnskaper, ferdigheter og holdninger veterinærene får til hygiene og smittehandtering. Hvordan er så forholdene ved Norges veterinærhøgskole hvor kunnskapene, ferdighetene og holdningene hos de kommende veterinærene skal formes? Det er ingen tvil om at kunnskapene om smittsomme sykdommer er stor ved Norges veterinærhøgskole. En betydelig andel av de ansatte arbeider daglig med problemstillinger knyttet til smittestoffer, og innen noen områder utføres det forskning av svært høg kvalitet. Men er de praktiske ferdighetene og holdningene til hygiene og smittebekjempelse hos de ansatte på samme nivå som kunnskapene? Dette vet vi lite om for det er ikke gjort systematiske undersøkelser blant ansatte og studenter ved Norges veterinærhøgskole på dette området. Veterinærinstituttet ligger på samme campus som Norges veterinærhøgskole og har en nøkkelrolle i arbeidet med diagnostikk av smittsomme sykdommer hos dyr, og i overvåkning av en rekke matbårne infeksjoner i Norge. Veterinærinstituttet har også hovedansvar for overvåkning og rapportering av zoonotiske infeksjoner hos dyr i Norge. At ansatte har omfattende kunnskaper om smittestoffer og profesjonelle ferdigheter i håndtering av smitteagens, er en forutsetning for at Veterinærinstituttet skal kunne utøve sine arbeidsoppgaver på en god måte. Veterinærinstituttet har lagt ned et omfattende arbeid med å oppgradere bygningsmassen sin slik at de skal holde god standard med hensyn på biosafety. Men heller ikke ved denne institusjonen er det gjort systematiske undersøkelser blant ansatte med hensyn på praktiske ferdigheter og holdninger til hygiene og smittebekjempelse. Veterinærmiljøene må holde en høg standard, både hva angår logistikk og ferdigheter/holdninger hos ansatte og studenter. Dette er viktig for å unngå smittespredning fra smittebærende pasienter og materiale. Dersom alvorlig smittsomme sykdommer skulle oppstå i Norge, er det sannsynlig at smittebærende pasienter/smittebærende materiale blir sendt til VI eller NVH. Det er viktig at studentene ved NVH får opplæring i å forholde seg til

4 smittepasienter og smittebærende materiale på en profesjonell måte i løpet av studiet, herunder også tilegne seg praktiske ferdigheter i håndtering av pasienter med smittsomme sykdommer. Dette er vesentlig fordi mange av veterinærene i sin yrkeskarriere må forholde seg til arbeid med infeksjoner, det være seg i klinisk praksis, innen arbeid med mattrygghet, samt innen arbeid med akvamedisin og forvaltning. Foreliggende rapport er del av et systematisk arbeid som ledelsen ved Norges veterinærhøgskole og ledelsen ved Veterinærinstituttet har satt i gang for å skaffe seg oversikt over de smittehygieniske forholdene ved institusjonene og holdninger blant ansatte og studenter til smittehygiene. Rapporten er utformet av en arbeidsgruppe med representanter fra både NVH og VI. Rapporten omfatter bare en beskrivelse av de smittehygieniske forholdene ved institusjonene basert på befaring og intervju med et utvalg av de ansatte. Det vil senere bli foretatt en undersøkelse med hensyn på hva slags holdninger ansatte og studenter har til smittehygiene, og resultatene fra dette arbeidet vil bli presentert i en egen rapport. 2 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og konklusjon I brev fra ledelsen ved NVH og VI datert ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra begge institusjoner. Arbeidsgruppen hadde følgende sammensetning: Gudmund Holstad, MatInf, NVH (leder) Kjetil Oftebro, Teknisk avdeling, NVH Nina Fjerdingby, ProdMed, NVH Siv Hanche-Olsen, SportFaMed, NVH Gjermund Gunnes, BasAM, NVH Trond R. Olsen, Felles og drift, VI Bjørn Bratberg, Seksjon for patologi, VI Berit Djønne, Seksjon for bakteriologi, VI I brevet står det følgende: Ledelsene ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet ønsker å få vurdert de hygieneiske forholdene og smittebarrierer ved veterinærmiljøene på Adamstua. Gruppen ble bedt om å levere en rapport til Sekretariatet NVH innen 1. september Gruppen får følgende mandat: A. Statusbeskrivelse Smittebarrierer i relasjon til logistikk og bygningsmasse på Adamstua Renholdsrutiner/hygieniske rutiner blant ansatte og studenter Holdning til renholdsrutiner/hygieniske rutiner hos ansatte og studenter B. Tiltaksbeskrivelse (Lages dersom punkt A gjør det nødvendig å komme med tiltak) Komme med forslag til: Kortsiktige tiltak: Absolutt nødvendige logistiske og bygningsmessige forbedringer Absolutt nødvendige endringer i renholdsrutiner/hygieniske rutiner hos ansatte og studenter Langsiktige tiltak: Logistiske og bygningsmessige forbedringer Endringer i renholdsrutiner/hygieniske rutiner hos ansatte og studenter

5 Endringer i holdninger til renholdsrutiner/hygieniske rutiner hos ansatte og studenter Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i slutten av april, og har hatt fem møter hvor opplegget og framdriften i arbeidet ble diskutert. Gruppen fant det nødvendig å foreta en omfattende befaring både ved NVH og VI for å få oversikt over de smittehygieniske forholdene. For å få tilfredsstillende informasjon fant arbeidsgruppen det nødvendig å utvide gruppen med to nye medlemmer, Tone Pahle, SportFaMed, og Torun Wirstad, Teknisk avdeling, NVH. Gruppen har i sitt arbeid også lagt til grunn aktuelle offentlige forskrifter, samt HMS instruksene og kvalitetssystemene ved NVH og VI. Arbeidsgruppen har fordelt arbeidet med befaringene. Oftebro, Olsen, Djønne, Bratberg og Holstad har foretatt befaring av utearealene. Fjerdingby, Hanche-Olsen, Pahle, Wirstad, Oftebro og Holstad har utført befaring av klinikkene, Forsøksdyravdelingen og Velferdsbygningern ved NVH. Gunnes, Bratberg, Djønne, Oftebro, Wirstad og Holstad har utført befaringen ved patologifasilitetene ved NVH og VI. Djønne, Holstad, Oftebro og Wirstad har utført befaringen av laboratoriefasilitetene ved NVH og VI, mens Djønne og Holstad har gjennomført befaring av Forsøksdyrlokalene ved VI. Befaringen har vært svært arbeidskrevende, og deler av denne kunne av praktiske årsaker ikke gjennomføres før etter sommerferien. Arbeidet har av den grunn blitt betydelig forsinket. Arbeidsgruppen har funnet det hensiktsmessig å presentere resultatet fra befaringen som en egen rapport. Dette har vært nødvendig, ikke minst fordi rapporten blir et viktig fundament for det arbeidet som må prioriteres ifm oppfølging av NORUM komiteens arbeid. For å få oversikt over holdninger til smittehygiene vil det bli foretatt en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter på et senere tidspunkt. Foreliggende rapport er imidlertid også nødvendig for å utføre spørreundersøkelsen på en tilfredsstillende måte. Rapporten er skrevet av alle medlemmene, og de ulike hovedkapitlene har litt forskjellig oppbygning. Fjerdingby og Djønne har imidlertid vært hovedansvarlig for den innledende delen av sekretærarbeidet, mens Holstad har hatt hovedansvaret for fullføring av rapporten. I sammendraget/tiltakskapitlet er de viktigste resultatene presentert, samt forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak. Videre innholder rapporten en detaljert beskrivelse av befaringen. Selve befaringsbeskrivelsen har også blitt presentert for og korrigert av ansatte i de ulike fagmiljøene ved NVH og VI. Sammendraget og tiltakskapitlet har vært grundig diskutert i arbeidsgruppa. Det samme gjelder for konklusjonsavsnittet som presenteres nedenfor. Det ble ikke foretatt befaring ved de bygninger/lokaler hvor det ikke arbeides med smittestoffer/smittemateriale, heller ikke Seksjon for anatomi. Sistnevnte seksjon arbeider kun med materiale fra friske dyr og regnes derfor ikke som risikosone mhp smitte. Lokalene som Seksjon for anatomi disponerer er imidlertid svært trange og uhensiktsmessige og bør oppgraderes. Det ble foretatt befaring i de lokalene som arbeider med akvakultur/fiskesjukdommer, men resultatene fra denne befaringen er ikke presentert i rapporten. Resultatene kan om nødvendig presenteres i en egen rapport senere. Smittestoffer som er aktuelle hos akvatiske dyr, har liten eller ingen relevans mhp sjukdom hos mennesker og pattedyr. Det er for øvrig lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at det ikke slippes ut smittestoffer fra de enhetene som arbeider med akvakultur/fiskesjukdommer. Det er også etablert gode rutiner som skal forhindre at utstyret som sendes ut fra VI til prøvetaking av materiale fra akvatiske dyr, ikke er kontaminert med smitte.

6 Konklusjon Arbeidsgruppen foreslår at det dannes en tverrfaglig gruppe som bør arbeide med smittevern (biosafety-gruppe), og som har definerte funksjoner ved mistanke om alvorlig smitte ved NVH/VI campus. En slik gruppe vil styrke beredskapen og fokus på smitteproblematikken ved NVH og VI. Resultatene fra befaringen viser at det er etablert gode rutiner mhp smittebarriere ved flere enheter ved de to institusjonene, men også at det er en del uheldige rutiner enkelte steder, for eksempel ved Mikrobiologisk kurssal ved NVH. Det daglige renholdet i NVHs bygninger er bra og blir utført av egne ansatte. Det er utarbeidet renholdsplaner etter gitte behov/krav. Det er en rettledning som kan fravikes hvis behovet forandres, eller det er andre årsaker til at ting må rengjøres oftere eller sjeldnere. Brukerne rengjør kurs- og laboratoriebenker, behandlingsbord og operasjonsbord, og fjerner søl på gulv. VI har kommet spesielt langt i arbeidet med å etablere gode hygieniske rutiner. Det er særdeles viktig å oppgradere de kliniske enhetene (sports og familiedyr- og produksjonsdyrfasilitetene), samt patologienheten til en smittehygienisk tilfredsstillende standard. Det er helt vesentlig å etablere smitteisolater ved klinikkene og om mulig også ved patologienheten. Smitteisolater er også aktuelle for VI. Det er vesentlig at de enheter som arbeider med smittestoffer har nær tilknytning til hverandre, og at avstanden mellom bygningene ikke er for stor. En kompakt campus hvor en samtidig bygger trygge smittebarrierer er vesentlig for sikker smittehåndtering. Slik sett er det en fordel at bygninger hvor det arbeides med smittestoffer i størst mulig grad henger sammen fysisk. Det er en utfordring for veterinærmiljøene å få bedre kontroll med ferdselen på utearealene. I dag er det kryssende linjer på store deler av området av pasienter, friske dyr, og døde dyr som transporteres til obduksjon. Adgangen til lokalene bør også reguleres på sikt. Det er for eksempel viktig å klarere omvisning i klinikkene med klinikkleder for å sikre at eventuelle smittepasienter ikke kommer i kontakt med omverden. Det er viktig å unngå at mulige smittepasienter og ikke-smittepasienter ferdes eller oppholder seg på samme områder. Ved planlegging av et nytt klinisk senter, bør en i størst mulig utstrekning påse at pasienter som skal sendes hjem, skjermes fra virksomheten ved NVH som har relasjon til infeksjonsvirksomhet og patologi. Det er også særdeles viktig at ansatte og studenter som har vært i smitteområder i andre land overholder karantenebestemmelsene. Både ved NVH og VI er det et forbud mot å ha med private kjæledyr. Dette forbudet håndheves ved VI, men ikke ved NVH. Arbeidsgruppen har ikke innehentet informasjon om hvorvidt ansatte ved Mattilsynet (som også er lokalisert på campus), tar med seg sine egne kjæledyr når de er på jobb. Hele arbeidsgruppen er enig i at private kjæledyr ikke hører hjemme inne i klinikkene, på kurssalene eller på laboratoriene. Arbeidsgruppen er dessuten samlet i synet på at kjæledyrproblemet kan løses ved at det på sikt bygges en brukerfinansiert kennel perifert på campus med kapasitet til å dekke behovet hos ansatte og studenter, og med lufteområde utenfor campus. Arbeidsgruppen har imidlertid ulikt syn på håndheving av forbudet mot private kjæledyr på campus. Siv Hanche Olsen, Nina Fjerdingby og Tone Pahle mener at begrenset privat hundehold på NVH kan aksepteres med følgende begrunnelse: På Institutt for SportFamed er det over pasienter innom pr år. I tillegg kommer pasientene fra ProdMed. De fleste av

7 disse går etterpå ut i samfunnet igjen etter å ha vært inne på de forskjellige klinikkene, ofte i direkte nærkontakt med andre pasienter. Likevel har det så langt ikke vært problem forbundet med dette. Antallet private smådyr som holdes i NVHs lokaler er forsvinnende lite i forhold til pasientantallet. Pr i dag luftes smittepasienter (hunder) fritt på området. Enkelte uteområder, for eksempel området utenfor patologen, defineres som smitterisiko-områder uten at de er skjermet for allmenn ferdsel. Disse problemene løses ikke ved at privat dyrehold forbys på NVH, det er ikke til å unngå betydelig ferdsel i området i tillegg til rotter, fugler, katter osv. NVH som arbeidsplass og utdannelsesinstitusjon står i en særstilling i forhold til dyrehold, ettersom langt de fleste har en positiv holdning til dyr og i høy grad eier egne dyr. Selv i dyrefrie områder må man forvente dyrehår, både fra private klær og i garderober med klinikktøy. Mange har arbeidsdag som strekker seg langt utover 8 timer, og det å kunne ta med seg sine private hunder muliggjør en større fleksibilitet samtidig som dyrevelferden ivaretas. Et totalforbud mot private hunder vil virke svært negativt inn på mange ansatte og studenters arbeidssituasjon. Dette forhindrer imidlertid ikke at dagens praksis krever en innskjerping, men istedenfor en forbudslinje foreslås det på kort sikt mulighet for å søke begrunnet dispensasjon fra forbudet. Det vil da kreves at hundene oppholder seg på ett bestemt, begrenset område. Det må sikres at de ikke kommer i kontakt med pasienter eller smitteområder som klinikklokaler, laboratorier osv. Renhold av lokalet hundene holdes i gjøres etter avtale med rengjøringspersonalet. Man kan for eksempel tenke seg ekstra betaling av kjæledyreier hvis ikke innehaveren vasker tilfredsstillende selv. Hold av private hunder vil med de nevnte rutiner kunne forsvares mhp smitterisiko slik smittesituasjonen er pr i dag. Dagkennelen som er under bygging vil på langt nær dekke behovet hos ansatte og studenter, men skal være et tilbud til dem som ikke har tilfredsstillende lokaler til disposisjon. NVH bør legge forholdene til rette snarest for en dagkennel som er stor nok ut fra dagens behov. Private hunder benyttes i dag som undervisningsmateriale for studentene og som kontrollgruppe ved utprøving av nye metoder f.eks ved opplæring av personalet i bruk av CT. Tilsvarende fakulteter i utlandet har ofte egne klinikkhunder som benyttes til opplæring av studentene i håndtering av dyr, som blodgivere med mer. Slike hunder finnes i dag ikke tilgjengelig på campus hos oss. Kjetil Oftebro, Torun Wirstad, Gjermund Gunnes, Gudmund Holstad, Berit Djønne, Bjørn Bratberg og Trond Olsen mener at ansattes private kjæledyr ikke hører hjemme ved NVH og VI. NVH og VI har ikke ansvar for å sørge for plass til de ansattes kjæledyr i arbeidstiden. Høgskolen har likevel stilt til disposisjon lokaler for oppstalling av et begrenset antall kjæledyr for å få kontroll med problemet. Disse lokalene ligger inne på området, noe som er betenkelig, selv om friske kjæledyr ikke behøver å utgjøre noen smitterisiko. Når ansatte og studenter tar med private kjæledyr vil en vanskelig kunne kontrollere ferdselen til disse og andre dyr på området. Det kan dessuten lett bli et stort antall dyr dersom det blir tillatt å ta dem med. I perioder har det vært 60 private hunder daglig på området til tross for forbudet mot å ha dem her. Private kjæledyr vil kunne komme i kontakt med pasienter ved lufting på utearealet. Likeens vil de kunne komme i kontakt med mulig smittebærende materiale på utearealet, for eksempel utenfor Obduksjonsstua. Det er ellers arbeidsmiljømessig betenkelig å ta med private dyr på kontorene. Enkelte ansatte har allergier mot kjæledyr, og er plaget av at dyrene til andre ansatte tas med. Det blir fort urent i lokaler hvor dyrene oppholder seg. Det forekommer fra tid til annen at ansatte ved NVH blir angrepet av private hunder som oppholder seg på utearealet og i bygningsmassen. Dette er direkte uholdbart, blant annet fordi det fører til at rengjøringspersonell vegrer seg for å reingjøre lokaler hvor det er hunder. NVH skal lære studentene om smittebarrierer, og bør av den grunn heller ikke tillate private dyr på området. Holdningene de ansatte har til å ha med private hunder på campus, vil være med å påvirke studentenes holdninger til dette. Når de ansatte har med seg hunden på arbeidsplassen,

8 får naturligvis heller ikke studentene motforestillinger mot dette, og de holdninger som studentene får ved NVH vil de lett å ta med seg i arbeidslivet. Det kan her nevnes at det rapporteres om negative tilbakemeldinger på veterinærer som tar med seg sine egne hunder i praksis og lar dem gå løse på gårdene de kommer til. Dette regnes ikke som gode smitteforebyggende rutiner fordi en aldri kan utelukke at kjæledyrene passivt kan bære smitte fra ett sted til et annet. 3. Sammendrag tiltak 1. Utearealene NVH og VI Statusbeskrivelse: En har god kontroll med avfallshåndteringen på utearealene, og det legges ned mye arbeid i å holde arealene ryddige. De tekniske avdelinger ved NVH og VI håndterer utearealene, men det er ikke entydig definert hvem som har ansvar for sikkerhet mhp smitterisiko. Forskrifter og regelverk mhp håndtering av smittebærende dyr og materiale er ikke godt nok kjent blant de som ferdes på utearealet og som kan komme i kontakt med smitte. En mangler skille mellom pasienter og friske dyr, og det er ikke etablert kontroll på dette. Området er svært åpent med betydelig innslag av allmenn ferdsel og private kjæledyr, og arealene innenfor hovedporten brukes også til hundeklubber på kveldstid. Det er flere inngangsporter til området som også brukes til gjennomgang for mennesker og kjæledyr på dagtid. Bygningsmassen ved NVH er såpass spredt at det blir mye ferdsel av mennesker på kryss og tvers, likeens transport av smittebærende materiale mellom bygninger. Enkelte områder, spesielt området mellom bygningene 1, 3, 10 og 11 er vanskelig å holde rent fordi det også er mottaksplass for pasienter. Dette området er også en viktig transportåre for døde pasienter som skal transporteres til obduksjonslokalene ved Seksjon for patologi. Transport av døde dyr mistenkt for smitte foregår på en tilfredsstillende måte, mens andre dyr transporteres åpent på truck eller transporttraller. Det foregår også mønstring av hest inne på selve området ved siden av hesteklinikken. Mønstringsbanen er ikke skjermet fra resten av området, men dyrene som mønstres regnes ikke som smitterisikopasienter Generelt sett er det tenkt for lite på forebygging av smitterisiko på utearealene. Tiltak: På kort sikt: Avklare hvem som har ansvar for sikkerhet med hensyn på smitterisiko. Gjøre forskrifter og regelverk mhp håndtering av smittebærende dyr og materiale kjent for de som har ansvar for utearealene, ansatte og studenter. Sikre transporten av pasienter og kadaver på området slik at risikoen for smittespredning reduseres. Fjerne ekskrementer fra uteområdene umiddelbart. For eksempel må hundeposer og søppelkasser være tilgjengelig utenfor OP-bygget, alternativt bør det etableres et hundetoilett. Kun leie ut arealet utenfor hovedporten (fotballbanen på Lindern) til private hundeklubber, ikke områdene innenfor hovedporten. På lang sikt: Oppgardere bygningsmassen slik at en kan etablere skille mellom rene og urene områder på utearealet. Begrense ferdselen på området ved å stenge området for gjennomgangsferdsel, og redusere antall inngangsporter.

9 Tilrettelegge for avgrensede områder i tilknytning til klinikkene for lufting og undersøkelse av pasienter. 2. Bygningsmassen ved NVH 2.1. Velferdsbygningen NVH: Statusbeskrivelse: Den nye kantinen holder høg standard og regnes som en ren sone. Studentgarderobene i kjelleren er under oppussing, og vil også få en god standard. Studentene tar imidlertid med seg sitt private overtrekkstøy fra klinikkene og oppbevarer det i sine garderobeskap og bryter dermed en viktig smittebarriere. Tiltak: På kort sikt: Informere studentene om betydningen av gode smittebarrierer. På lang sikt: Etablering av garderober/sluser på klinikkene og smittelaboratoriene hvor studentene kan oppbevare arbeidstøy og arbeidssko Klinikkene og klinikklaboratoriene Hesteklinikken Statusbeskrivelse: Klinikken har godt etablerte rutiner mhp ansvarsforhold ved vurdering av smitterisiko ved inntak av pasienter, ansvar for håndtering av smitterisikopasienter, og informasjon til ansatte og studenter og berørte samarbeidspartnere ved mulig smitte. Opplæring i smittehygiene av nyansatte blir utført. Store deler av lokalene er åpne for allmennheten. Funksjonelle isolater for smitterisikopasienter mangler. Det er mye ferdsel av pasienter på kryss og tvers i lokalene og polikliniske pasienter og stasjonære pasienter bruker tidvis de samme oppstallingsbokser. Avlivede dyr transporteres på truck til obduksjonslokalene. Enkelte ansatte har private hunder på kontorene, studenter har i sjeldne tilfeller med private hunder på kvelden/natten i forbindelse med vakt. Den nye operasjonsstuen og undersøkelsesrommet har en meget høg standard mhp smitteforbyggende tiltak, ellers er lokalene gamle og nedslitte. Garderober mangler delvis eller er plassert langt unna inngangspartiet, og må sies å være uhensiktsmessige mhp å fungere som skille mellom klinikken og området utenfor. Studentene må gå gjennom klinikken for å komme inn i garderoben. Ansatte, studenter og allmennheten benytter også i stor grad samme inngang som det som benyttes til pasientinntak, et område som må karakteriseres som urent. De hygieniske rutiner er godt etablert hva angår bruk av klinikktøy og arbeidssko, renholdsog desinfeksjonsrutiner og avfallshåndtering. Tiltak: På kort sikt: Bedre kontroll med allmennhetens adgang til klinikken. Dette kan gjøres ved at kontoret i bygning 2 tas i bruk til innskriving, betaling og venterom. På lang sikt: Etablere garderober ved inngangspartiet for egen personalinngangen, ikke sammen med pasientinngang. Skjerme pasientinngangen til klinikken i større grad fra området rundt enn i dag (I dag ligger den nærmest rett oppi hovedinngangen til hovedbygget hvor det til tider er svært urent).

10 Utforme klinikklokaler slik at det blir et bedre skille mellom ulike pasientkategorier enn i dag, herunder også å etablere smitteisolat for pasienter med eget pasientinngang Etablere mønstringsbane, ridebane og luftegårder i tilknytning til klinikken slik at kryssende ferdsel kan begrenses. Sikre skjermet (lukket) transport av pasienter/kadaver til obduksjonslokalene Smådyrklinikken Statusbeskrivelse: Pr i dag er det ingen vurdering av smitterisiko ved drop in pasienter til poliklinikken før de er kommet inn i lokalene. Det er imidlertid etablert rutiner for ansvar for håndtering av smitterisikopasienter som er kommet inn i klinikken, og informasjonsrutiner rundt slike pasienter er etablert. Dyrepleierne får opplæring i praktisk hygiene, likeens nyansatte veterinærer. Det er i praksis ingen adgangskontroll til klinikklokalene (bortsett fra operasjonsstuene og kontorene) når en er kommet inn i klinikken. Klinikken brukes ifm dyrevernsaker hvor mulig smittebærende pasienter kan komme inn. Det er mye forflytning av pasienter på kryss og tvers i lokalene, og derfor vanskelig eller umulig å etablere gode smittebarrierer. Private hunder forekommer på ansattes kontor og benyttes også til undervisning og som blodgivere i klinikken. Døde dyr med mistanke om smittsom sykdom transporteres godt innpakket til obduksjonslokalene på en smittemessig tilfredsstillende måte, mens andre kadaver transporteres åpent på tralle på tvers av gårdsplassen utenfor OP-bygget. Det er usikkert hvordan transport av mulig smittebærende kadaver foregår på kveldstid fordi klinikken da drives privat. Lokalene på medisinsk klinikk er i dårlig forfatning og tilfredsstiller på ingen måte kravene til klinikklokaler mhp smittebarrierer. Det er for eksempel oversvømmelse i garderobene i kjelleren ifm regnskyll. Smitteisolatene som er uegnet til formålet, pusses nå opp og skal brukes til dagkennel. Lokalene i OP-bygget er også utformet slik at det er vanskelig å skille mellom rene og urene soner. Garderobefasilitetene er ikke tilfredsstillende. Rutinene med bruk av arbeidstøy og arbeidssko for ansatte er gode. Studentene bruker også eget arbeidstøy, men bryter barrierer ved å ta urent tøy med seg ut av klinikken. Det er etablert gode rutiner for håndvask, samt renhold og desinfeksjon. Smitteavfall håndteres tilfredsstillende, mens avfallshåndteringen for øvrig ikke fungerer optimalt. Tiltak: På kort sikt: Dyrevernsaker må bort fra klinikken. Det må etableres isolat for immunsupprimerte pasienter. Det etableres et lukket område for lufting av smittepasienter. Sikre skjermet (lukket) transport av kadaver til obduksjonslokalene. Påse at private kjæledyr kun oppstalles på dagkennel etter avtale, og at egne dyr med lidelser relevant for undervisningen oppstalles etter avtale i egnete oppstallingsrom i klinikken. Optimalisere rutinene for avfallshåndtering. På lang sikt: Etablere sterkere skille ved pasientmottak slik at smitterisikopasienter allerede på dette tidspunkt kan sorteres fra øvrige pasienter. Utforme klinikklokaler slik at det blir et bedre skille mellom ulike pasientkategorier enn i dag.

11 Etablere tilfredsstillende garderober for ansatte og studenter ved inngangspartiet for personalet hvor både ansatte og studenter skifter til arbeidstøy og arbeidssko ProdMed, klinikklokalene reproduksjon Statusbeskrivelse: Ansvarsforhold vedrørende vurdering av smitterisiko ved inntak av pasienter, og håndtering av smitterisikopasienter i klinikken er klart definert. Det er etablert rutiner for informasjon om eventuell smittefare til ansatte, studenter og andre enheter ved NVH. Det gis ved behov opplæring i hygienekrav og forskrifter om smitterisiko til nyansatte. Det er ingen adgangskontroll til klinikken på dagtid, og allmennheten har adgang til alle lokalene. Klinikken stenges ved mistanke om smitte. Oppstallede hester slippes ut bare etter avtale med behandlende veterinær. Det er kontakt mellom hester som står til behandling og poliklinisk behandlede hester. Elles holdes de ulike dyrearter atskilt i egne lokaler, men som personell beveger seg fritt imellom. Private hunder tas unntaksvis med inn på kontorer. Disse dyrene brukes i undervisningen. Lokalene er nedslitt og ufunksjonelle til sitt formål. Det mangler smitteisolat i bygningen. Det er ikke tilfredsstillende garderober for studentene, og overtrekksklær/arbeidstøy tas på inne i klinikken (ingen sluse). Det brukes hensiktsmessig påkledning. Renholds- og desinfeksjonsrutinene er tilfredsstillende, og det er egne rutiner som settes i verk ved mistanke om eller påvisning av smittsom sykdom. Avfallshåndteringen er tilfredsstillende, men gjødselkjelleren er utformet slik at det lekker ut gjødsel. Tiltak: På kort sikt: Bedre kontrollen for allmennhetens adgang til klinikken. På lang sikt: Utforme moderniserte klinikklokaler slik at det blir et bedre skille mellom ulike pasientkategorier enn i dag, herunder også å etablere smitteisolat for pasienter. De moderniserte lokalene bør også innebefatte en kontrollert gjødselhåndtering. Etablere tilfredsstillende garderober for ansatte og studenter ved inngangspartiet for personalet hvor både ansatte og studenter skifter til arbeidstøy og arbeidssko. Sikre skjermet (lukket) transport av kadaver til obduksjonslokalene ProdMed, hormonlaboratoriet Det arbeides i liten grad med smittestoffer ved dette laboratoriet som kan defineres som en lavrisikosone mhp smitte. Det er ingen adgangskontroll til laboratoriet som for øvrig har tilfredsstillende hygienerutiner for sin virksomhet. Tiltak: På kort sikt: Begrense adgangen til laboratoriet ProdMed, obstetrikk og operasjonssal Statusbeskrivelse: Ansvarsforhold vedrørende vurdering av smitterisiko ved inntak av pasienter, og håndtering av smitterisikopasienter i klinikken er klart definert. Det er etablert rutiner for informasjon om eventuell smittsom sykdom. Det gis ved behov opplæring av nyansatte i hygienekrav. Klinikken er åpen for allmennheten, og det er ikke adgangskontroll til lukkede områder. Det er mye ferdsel i lokalene av ansatte, dyreeiere og studenter. Det er også betydelig ferdsel av dyr (smådyr, hest og produksjonsdyr) ved inngangen til

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen

smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen smittevern 2004:9 Isoleringsveilederen Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner Smittevern 2004:9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Isoleringsveilederen Bruk

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer