Avslutningsrapport for Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen og hjelpearbeidet i Russland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslutningsrapport for Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen og hjelpearbeidet i Russland 1921-1923"

Transkript

1 Avslutningsrapport for Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen og hjelpearbeidet i Russland Temaet hovedoppgaven er Fridtjof Nansens hjelpearbeid i Sovjet-Russland i forbindelse med sultkatastrofen i Hungersnøden kan ikke forklares ene og alene utfra tørken som rammet to år på rad, både i 1920 og i Et gammeldags jordbruk, krig, borgerkrig og stadige beslagleggelser av korn fra bøndene utarmet befolkningen på landsbygda. Da tørken kom hadde de intet forsvar mot sulten og sykdommene som fulgte i dens kjølvann. Hungersnøden hadde et dramatisk omfang og rammet særlig Volga-området og deler av det sørlige Ukraina. Sulten kan ha ført til at over fem millioner mennesker mistet livet. Nansens hjelpearbeid varte i to år, fra høsten 1921 til høsten Dette hjelpearbeidet har ikke vært grundig undersøkt tidligere. Det har imidlertid vært antatt at Nansens arbeid var omfattende og effektivt, uten at dette har vært skikkelig belagt. Fridtjof Nansen inngikk 27. august 1921 en avtale om å drive hjelpearbeid med de sovjetrussiske myndighetene. Nansen forhandlet frem avtalen på vegne av en konferanse i Genève som var innkalt av Røde Kors for å sette i gang hjelpearbeid i Sovjet-Russland. Nansen ble utnevnt til konferansens høykommissær. Nansen-misjonen, som organisasjonen ble kalt, ble bygget opp utover høsten For det første var den en paraplyorganisasjon som skulle lede og samordne arbeidet for en rekke organisasjoner, i første rekke Redd Barna og kvekernes hjelpeorganisasjoner. For det andre skulle den også drive eget hjelpearbeid. Nansen-misjonen drev arbeid i Russland og Ukraina til 15. august 1923, da måtte arbeidet avsluttes. Problemstillingene som er behandlet kan deles inn i tre hovedkategorier. For det første ønsket vi å analysere omfanget av Nansen-misjonens arbeid og undersøke i hvilken grad dette ble drevet på en effektiv måte. For å få satt betydningen av Nansen-misjonens nødhjelpsarbeid i perspektiv, er det sammenlignet med det arbeidet den viktigste av de utenlandske organisasjonene, American Relief Administration (ARA), utførte. ARA drev det mest omfattende bistandsarbeidet i Sovjet-Russland i perioden For det andre dreide det seg om hvordan samarbeidet med de sovjetrussiske myndighetene fungerte. For det tredje tok vi opp Nansens personlige rolle i arbeidet og mytene rundt ham. I tillegg til dette trakk vi inn noen bistandsteoretiske perspektiver som har hjulpet oss å analysere organisasjonen og hjelpearbeidet. Enkelt sagt er konklusjonene vi har kommet frem til at Nansen-misjonens hjelpearbeid i Russland var av et svært begrenset omfang og at 1

2 samarbeidet med de russiske myndighetene til tider var meget problematisk. Likevel er Nansens arbeid for de hungerrammede velkjent, og Nansen er tildelt en helterolle for dette, både i Norge og i Russland. Hjelpearbeidet: betydningen og effektiviteten Nansen-misjonens hjelpearbeid hadde et begrenset omfang i sammenligning med ARA som alene sto for den overveldende største delen av det totale utenlandske nødhjelpsarbeidet. Omtrent 80% av alle leveranser kom fra ARA. Likevel leverte alle organisasjonene som drev arbeid under Nansen-Tsjitsjerin-avtalen samlet så mye som ca. 13% av alle varene. Nansenmisjonens andel av dette var imidlertid meget beskjeden den kan anslås til knappe 3% av totalen det første året og enda mindre det andre året. I tillegg til disse forsyningene kom det også inn pakker med mat. Disse var beregnet på enkeltpersoner eller grupper av mennesker som for eksempel jernbanearbeidere. ARA leverte pakker ca tonn pakker til en verdi av nesten 12 millioner dollar, Nansenmisjonen ca tonn pakkeforsendelser for ca dollar. 1 Nansen-misjonens økonomi var anstrengt. De europeiske regjeringene tok ikke på seg å finansiere arbeidet gjennom Folkeforbundet, slik Nansen og hans medarbeidere opprinnelig hadde tenkt. Arbeidet skulle i utgangspunktet baseres på lån til de sovjetrussiske myndighetene gjennom Nansens høykommissariat. Nansen hadde håpet å få inn så mye som 10 millioner pund i slike lån, men det eneste lånet som kom var fra Norge og beløp seg til norske kroner. Arbeidet måtte derfor i stor grad baseres på innsamling av private midler. Fordi lånene fra de europeiske regjeringene ikke kom ga de russiske myndighetene Nansen-misjonen et lån på dollar. Dette utgjorde faktisk mer enn halve Nansenmisjonens budsjett det første året. Nansens organisasjon kunne heller ikke betale lånet tilbake i sin helhet på russernes forlangende. Russernes bidrag til ARAs arbeid var til sammenligning ikke gitt som lån og var av en helt annen størrelsesorden. Russland og Ukraina bidro til sammen med 12 millioner dollar til ARAs arbeid. Nansens organisasjon hadde en uoversiktlig og anstrengt økonomi. Den svake økonomien forkrøplet Nansen-misjonen. Likeledes var det adskillig å utsette på effektiviteten i Nansen-misjonen. Enkelte medarbeidere ved Moskva-kontoret var lite egnet til det arbeidet de skulle utføre, og andre 1 Harold Fisher opererer med noe høyere tall for ARA. Han skriver at organisasjonen hadde levert tonn pakkeleveranser og at den totale verdien for disse var dollar. Fisher: The famine in Soviet Russia The operations of the American Relief Administration. New York, The Macmillan Company 1927, s

3 bega seg inn i endeløse diskusjoner med russerne om forskjellige emner. Kontorets leder og Nansens befullmektigede representant i Moskva, John Gorvin, var til tider frustrert over tilstandene ved organisasjonens viktigste og største kontor. Andre hadde også adskillig å utsette på Moskva-kontoret. En viktig organisasjon som Redd Barna trakk seg ut av samarbeidet med Nansens organisasjon og inngikk en egen avtale med de russiske myndighetene. Begrunnelsen ser i stor grad ut til å ha vært misnøye med effektiviteten ved Nansens høykommissariat. Også kvekerne trakk seg ut av samarbeidet. Roland Huntford peker på at også Det svenske Røde Kors var lite fornøyd med Nansens høykommissariat. 2 Likevel har Nansens avtale med de sovjetrussiske myndighetene gjort det mulig for en rekke organisasjoner å slippe til med sine bidrag. Det er viktig å fremheve at Nansenparaplyen samlet under seg organisasjoner som til sammen utførte det nest viktigste arbeidet blant de utenlandske organisasjonene, riktignok langt bak ARA. Det er imidlertid nødvendig å påpeke at ARAs hjelpearbeid i Sovjet-Russland var det inntil da suverent mest omfattende internasjonale nødhjelpsprosjekt. Russerne og Nansen-misjonen: samarbeid eller konflikt? Myndighetene i Sovjet-Russland ønsket i 1921 utenlandske hjelpeorganisasjoner inn i Russland. Dette var noe helt nytt. Det betød ikke at Lenin og bolsjevikene hadde mildnet, det skyldtes at Russland var inne i en meget alvorlig og kompleks krise, som hungersnøden bare var en del av. 3 Økonomien var kaotisk, industrien lå nærmest nede, og det kunne bli vanskelig for bolsjevikene å beholde makten. Krisen var altså av både økonomisk og politisk karakter. Borgerkrigen var over, men makthaverne lot ikke være å benytte seg av hardhendte midler av den grunn. Noen av bolsjevikenes hittil sterkeste støttespillere hadde mistet troen på regjeringen og samlet seg om krav om demokratisering i det såkalte Kronstadt-opprøret. Opprøret ble slått brutalt ned, ingen av kravene ble innfridd. Samtidig var det våren 1921 også betydelig intern opposisjon i partiet. Frem mot den 10. partikongress kom opprøret åpent frem. Så kom tørken i Volga-området. For andre år på rad sviktet avlingene, og Russland ble 2 Huntford, Roland: Fridtjof Nansen. Mennesket bak myten. Oslo, Aschehoug 1996, s. 515; Huntford: Nansen. The Explorer as Hero, (2. oppl.). London, Duckford 1998, s Edmondson, Charles M.: The politics of hunger. The Soviet response to famine, Soviet Studies, vol. 29, nr. 4, oktober 1977, s Wehner, Markus: Golod gg. v Samarskoj gubernii i reaktsija Sovetskogo pravitelstva, Cahiers du monde russe, vol. 38, nr. 1-2, 1997, s

4 kastet ut i den inntil da verste sultkatastrofe i landets moderne historie. Også det sørlige Ukraina var hardt rammet. Russland hadde ingen mulighet til selv å forsørge de sultende. Bolsjevikene hadde på denne måten to alternativer: enten å la være å redde millioner av mennesker, eller å slippe til utenlandske hjelpeorganisasjoner. Det siste alternativet var meget lite ønskelig for dem; de visste utmerket godt at ARA hadde klare politiske formål, ved siden av de humanitære. Likevel valgte de å slippe hjelpeorganisasjonene til. Menneskelige hensyn var sjelden eller aldri noe som stoppet bolsjevikene, men utsiktene til å miste den relativt nyerobrede makten og på den måten skusle bort mulighetene til å bygge sosialismen, fortonte seg som så skremmende at de valgte å la utlendingene slippe til med sin borgerlige veldedighet. ARA ble strengt overvåket. Heller ikke Fridtjof Nansens organisasjon slapp fri for kontroll og mistanke. Russiske ansatte var ofte spioner for sovjetmyndighetene. 4 Et medlem av organisasjonen Student Relief, Studenthjelpen, som drev arbeid under Nansens avtale med russerne, ble utvist fra Russland mistenkt for religiøs aktivitet og for å ha favorisert ikkekommunistiske studenter i nødhjelpsarbeidet. Posten hans var blitt åpnet og lest, hans personlige saker rotet i. Det har ikke latt seg gjøre å finne bevis for andre utvisninger av utlendinger som arbeidet under Nansen-paraplyen. Russere som arbeidet for Nansen-misjonen eller organisasjonene under Nansen-paraplyen, kan derimot ha blitt arrestert. Flere av ARAs russiske ansatte ble anholdt. 5 Russerne roste Nansen-misjonens arbeid utad, men flere aspekter ved det ble sterkt mislikt av bolsjevikene. Dette gjaldt blant annet avtalene om pakkeleveranser til privatpersoner, russerne mente forsendelsene ofte ble sendt til individer som ikke trengte hjelp. Dessuten hevdet de at mange av pakkene endte på svartebørsmarkedet. Et annet sentralt prosjekt i Nansen-misjonens regi som ble sterkt mislikt, var opprettelsen av to mønsterbruk, det ene i Volga-området, det andre i Ukraina. Russerne ønsket ikke disse stasjonene etablert, men på grunn av sommel i byråkratiet måtte de godta opprettelsen. Planene ble lenge forsøkt trenert, men jordbruksstasjonene ble tilslutt bygget opp og var i drift inntil Videre var de sovjetrussiske myndighetene misfornøyd med en rekke av Nansens medarbeidere. Mest alvorlig var muligens innsigelsene russerne hadde mot visehøykommissær Frick, selv om kritikken ikke kom åpent frem. En sentral ansatt ved Moskva-kontoret ble to ganger forlangt fjernet, i likhet med en person som kjøpte inn korn i 4 Se for eksempel Tiedemand, Lena: Om Hjælperaadet i Ruslands Hungerdistrikter og Smaaskildringer fra Livet derovre, Tidsskrift for dansk sygepleje, Weissman: Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia: Stanford University, Hoover Institution Press 1974, s. 86 og

5 Vesten og på Balkan. Flere ganger oppsto det alvorlige konflikter mellom Nansen-misjonen og russerne. Dette gjaldt i første rekke spørsmålet om kontorlokaler og bosted for utlendingene ved det viktige Moskva-kontoret og den såkalte flagg-affæren et rødt flagg ble hengt opp på døren til kontoret i Moskva, åpenbart for å provosere. Det ser ut til at Nansen-misjonen i begynnelsen var ønsket i Russland, men etter hvert økte motstanden mot organisasjonen, og til slutt ønsket russerne den ut av landet. Dette var imidlertid også tilfellet med ARA. Etter nedleggelsen av Pomgol arbeidet de russiske myndighetene for å minske de utenlandske organisasjonenes innflytelse. Hjelpeorganisasjonene var blitt sluppet til da Russland var inne i en akutt økonomisk og politisk krise. Etter at det verste var overstått, den alvorligste sulten var over høsten 1922, ønsket myndighetene å legge hindringer i veien for dem. Det var imidlertid nødvendig å beholde organisasjonene i Russland over vinteren , men etter dette var det mest ønskelig for russerne å få organisasjonene ut av landet. 6 Alt i alt ser vi at samarbeidet mellom de sovjetrussiske makthaverne og Nansenmisjonen var problemfylt. Nansen redegjorde selv i en artikkel i Mot Dag i 1922 for enkelte av de alvorlige samarbeidsproblemene man hadde hatt så langt. 7 Problemene var mange og vanskelige. Likevel kunne organisasjonen drive arbeid i Russland i to år. Samarbeidet har fungert, om enn til tider noe haltende. Bistandsteoretiske perspektiver Enkelte bistandsteoretiske begreper har vært benyttet. 8 Disse har hjulpet oss frem til en bedre analyse av organisasjonen Nansen-misjonen og av de sovjetrussiske hjelpetiltakene. På giversiden har vi i stor grad konsentrert oss om Nansen-misjonen, men ARA har hele tiden vært med oss som grunnlag for sammenligning. La oss se nærmere på disse to organisasjonene for deretter å analysere mottagersiden. Nansen-misjonen var en multilateralt basert organisasjon. Multilaterale organisasjoner ble ikke vanlige før fra 1960-tallet og fremover. På denne måten var Nansen-misjonen som organisasjon tidlig ute. Nansen-misjonen bestod av en rekke mindre og noen større 6 Weissman: Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia: Stanford University, Hoover Institution Press 1974, s Nansen: Hungersnøden i Russland, Mot Dag, årgang 2, nr. 14, 12. august 1922, s Se Cassen, Robert (et. al.): Does Aid Work? Report to an Intergovernmental Task Force. (2. utgave), Oxford, Clarendon Press 1994; Raffer, Kunibert og Singer, F. W.: The Foreign Aid Business. Economic Assistance and Development Co-operation, Cheltham, Edward Elgar

6 organisasjoner i samarbeid, men uten en sterk lead donor, noe som ville vært en klar fordel. Høykommissariatet fungerte dårlig som lead donor og hadde ikke tilstrekkelig med ressurser. De enkelte organisasjoner under Nansen-paraplyen ble derfor i stor grad overlatt til seg selv i Russland og Ukraina. Dette har svekket effekten av arbeidet betraktelig. Videre har også det faktum at så mange forskjellige organisasjoner drev arbeid i forskjellige sektorer gjort arbeidet mindre effektivt. Nansen-misjonen var en Non-governmental Organisation (NGO) som i stor grad var uavhengig av regjeringene. Nansen-misjonens arbeid ble for en stor del utført i samarbeid med sovjetregjeringen. ARA var, i motsetning til Nansen-misjonen, en bilateralt basert organisasjon. Den kan i likhet med Nansen-misjonen beskrives som en NGO i det minste i prinsippet, men båndene til den amerikanske regjeringen var meget sterke. ARA hadde også knyttet til seg en rekke mindre organisasjoner. Disse organisasjonene måtte imidlertid fullstendig underordne seg ARAs apparat. Alt arbeid i Russland ble drevet gjennom hovedorganisasjonen. På denne måten hadde ARA, i skarp motsetning til Nansen-misjonen, en meget sterk og slagkraftig lead donor. Dette styrket ARA betraktelig og bidro til å gjøre deres arbeid mer effektivt enn Nansen-misjonens. ARAs arbeid ble i stor grad drevet uavhengig av sovjetmyndighetene. På mottagersiden kan det pekes på at de russiske myndighetene til å begynne med forsøkte å legge forholdene til rette for hjelpeorganisasjonene, selv om denne politikken riktignok senere ble snudd som følge av et ønske om å få de utenlandske organisasjonene ut av landet. Det ble for eksempel opprettet et sentralt regjeringsorgan med ansvar for all kontakt med de utenlandske organisasjonene og med ansvar for å legge forholdene til rette for organisasjonene. Dette var et positivt tiltak. Det er fremdeles i dag mange stater som ikke går til et slikt skritt, fortrinnsvis i Afrika sør for Sahara. Dessuten bidro de sovjetrussiske myndighetene til å opprettholde effektiv etterspørsel etter matvarer ved å gjennomføre market-clearing arrangements. Korneksporten høsten 1922 kan ses som et eksempel på dette. 9 Det ble i innledningen også pekt på fordelen av å styrke rådgivende grupper, konferanser og lignende i mottagerlandet. En slik gruppe var for eksempel Den all-russiske komité for hjelp til de sultende, men den ble raskt oppløst og mange av medlemmene arrestert. Regimet åpnet ikke for bredere samarbeid og diskusjon rundt hjelpearbeidet, dette kan ha svekket effekten av bistandsarbeidet. 9 Høsten 1922 ble sulten erklært overstått og korneksport satt i gang. Det ser ut til at sult var utbredt også inn i Det verste var imidlertid over høsten

7 Nansen, myten og historieskrivingen Nansen var på mange måter Norges aller første virkelige kjendis. Han var den største norske nasjonalhelt i moderne tid. Hans person og mytene rundt ham har i betydelig grad påvirket vår vurdering av ham og prosjektene hans. Det var flere grunner til at Nansen kunne få en slik posisjon. I hovedsak kan det imidlertid skilles mellom to hovedgrupper av årsaker til at helten Nansen og mytene rundt ham oppsto. 10 For det første bidro en rekke ytre omstendigheter til at det var mulig for Nansen å oppnå en helteposisjon. Norsk nasjonalisme var på fremmarsj og behovet var tilstede for en norsk nasjonalhelt i tiden før, under og rett etter Nansen kunne også spre sine artikler og bøker ut til større deler av folket enn det som tidligere hadde vært mulig, ettersom aviser og publikasjoner etter hvert kom ut i store opplag. Fotografiet var også nokså nytt og dette mediet ble flittig benyttet av Nansen for eksempel i bøker og til lysbildeforedrag. For det andre er det klart at Nansen selv visste å utnytte mulighetene som fantes. Han brukte massemediene bevisst for å bygge opp et image og kontrollerte strengt det som ble trykket der. En del av fotografiene fra oppdagelsesferdene i bøkene hans er for eksempel ikke tatt under ekspedisjonene. Flere av dem er rekonstruert i studio lenge etter hjemkomsten. I stor grad skapte Nansen seg selv som helt. Når det gjelder ettertidens vurderinger av Nansens arbeid for de hungerrammede i Sovjet-Russland, er disse i stor grad påvirket av mytene rundt Nansen og hans heltestatus. Nansen påpekte selv flere ganger i full offentlighet at organisasjonen ikke hadde fått de pengene som var nødvendig for å drive et større nødhjelpsarbeid. Det var kjent i samtiden at arbeidet hadde et langt mindre omfang enn det amerikanske bistandsprosjektet. Likevel er denne kunnskapen til dels gått i glemmeboken. I den meget omfattende Nansen-litteraturen som finnes på norsk, behandles bistandsarbeidet hele veien nokså overfladisk; det er bred enighet om at Nansens hjelpearbeid var effektivt og hadde et relativt stort omfang, til tross for at de fleste forfatterne er klar over at arbeidet måtte baseres på innsamlede midler. 11 Russisk litteratur om Nansens hjelpearbeid dekker heller ikke hjelpearbeidet på en tilfredsstillende måte. 12 Roland Huntford er, så vidt 10 Se Sørensen, Øystein: Å skape sitt eget bilde, i Olav Christensen og Audhild Skoglund (red.) Nansen ved to århundreskifter, Oslo, Aschehoug 1996, s Se f. eks. Edberg, Rolf: Fridtjof Nansen Europeeren. En studie i vilje og godvilje. Oslo, Aschehoug 1961; Greve, Tim: Fridtjof Nansen Oslo, Gyldendal 1974; Sørensen, Øystein: Fridtjof Nansen. Mannen og myten. Oslo, Universitetsforlaget Barinov, N. P. og Gerasimov, B. P.: O dejatel nosti F. Nansena po okazaniiu pomosjtsji golodaiusjtsjim v Rossii ( gg.), Istoritsjeskij arkhiv, 8. årgang, nr. 3, mai-juni 1962, s ; Zavadskaja, E.: Nansen i 7

8 vites, den eneste som har stilt tilstrekkelig kritiske spørsmål til Nansens innsats for de nødlidende i Russland, men heller ikke han har undersøkt hjelpearbeidet grundig nok. 13 Det er klart at Nansen personlig spilte en betydelig rolle i hjelpearbeidet i Russland. Han forhandlet frem en avtale med de russiske myndighetene om nødhjelpsarbeidet og sørget raskt for å få en organisasjon som Redd Barna inn med forsyninger til Volga-området. Videre gjorde han en stor innsats i Folkeforbundet for å overtale regjeringene til å ta på seg ansvaret for arbeidet, og han gjennomførte en reise til de sultrammede områdene ved Volga for selv å vurdere situasjonen i regionen. Ikke minst gjorde Nansen store anstrengelser for å samle inn penger til bistandsarbeidet. Alt dette faller innenfor det første året hjelpearbeidet varte. Det andre året engasjerte han seg i større grad i andre prosjekter i første rekke i Hellas og Tyrkia først og fremst fordi det viste seg vanskelig å skaffe penger til arbeidet i Russland. Nansens engasjement i hjelpearbeidet i Russland var mindre dette siste året, høsten 1922 til høsten 1923, enn det hadde vært fra høsten 1921 til sommeren Nansen så likevel også dette siste året sulten i Russland som overordnet for eksempel den gresk-tyrkiske flyktningeutvekslingen. Det var den sviktende økonomien i Nansen-misjonen og regjeringenes lunkne holdning til hjelpearbeidet som førte til at Nansens aktive engasjement i hjelpearbeidet sank. Det er helt klart at Nansen viste et betydelig og aktivt engasjement for nødhjelpsarbeidet i Russland, men de faktiske resultatene av denne innsatsen har vært overdrevet i ettertiden. Denne studien har vist at organisasjonen Nansen-misjonen hadde store interne problemer. Økonomien var meget anstrengt og hjelpearbeidet beskjedent i sammenligning med det amerikanske. Samarbeidet med de russiske myndighetene haltet til tider kraftig, men fungerte på et vis. På dette grunnlaget kan følgende konklusjon trekkes: Nansen-myten har hindret en riktig vurdering av hjelpearbeidet i Sovjet-Russland i perioden Rossija, Znanie sila, nr. 11, 1993, s Huntford, Roland: Fridtjof Nansen. Mennesket bak myten. Oslo, Aschehoug 1996; Huntford: Nansen. The Explorer as Hero, (2. oppl.). London, Duckford

Fridtjof Nansen og kampen mot hungersnøden i Russland 1921 23

Fridtjof Nansen og kampen mot hungersnøden i Russland 1921 23 Nordisk Øst forum Fridtjof 16 Nansen [2] 2002: og 183-193 kampen ISSN mot hungersnøden 0801-7220 i Russland 1921 23 183 Fridtjof Nansen og kampen mot hungersnøden i Russland 1921 23 er stipendiat ved Institutt

Detaljer

"Et ikke ubetydelig bidrag"

Et ikke ubetydelig bidrag Institutt for forsvarsstudier (IFS) Tollbugt. l O, O 152 Oslo, Norge Institutt for forsvarsstudier er en faglig uavhengig institusjon som forvaltningsmessig er underlagt Forsvarets skolesenter (FSS), og

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn

Saksnr Innhold PS 61/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. juni 2011 PS 62/11 Kampanje for de sultrammede på Afrikas Horn Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 17.08.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter?

Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Hva skal til for å få til effektiv koordinering mellom bedrifter i store komplekse prosjekter? Mange prosjekter kan kun gjennomføres ved at flere virksomheter samarbeider. I bygg- og anleggsprosjekter

Detaljer

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014

Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Einar Gerhardsen i russiske arkiv en metoderapport for SKUP 2014 Av Morten Jentoft, journalist i utenriksredaksjonen, NRK, tel 23048210/99267524 Redaksjonens adresse: NRK - utenriks 0342 Oslo Følgende

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

TOM KARP I DEG TREN DIN VILJESTYRKE

TOM KARP I DEG TREN DIN VILJESTYRKE TOM KARP DET BESTE I DEG TREN DIN VILJESTYRKE 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Layout: akzidenz as Dag Brekke Omslagsfoto: Jeton Kacaniku ISBN: 978-82-489-1633-8 Kagge Forlag

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG3 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

polarheltbilder 1888 1928

polarheltbilder 1888 1928 Norske polarheltbilder 1888 1928 Anders Beer Wilse, fra album Roald Amundsen, Svartskog, 7.3.1909. Norske polarfare brukte fotografi for å dokumentere, dramatisere og formidle opplevelsene i isen. Med

Detaljer

BARNEVERN I TILLITSKRISE

BARNEVERN I TILLITSKRISE Norsk barnevern sett fra andre land - NRK Brennpunkt Publisert 2014-04-09 08:22 Skjermdump NRK Brennpunkt BARNEVERN I TILLITSKRISE -bruker diplomater når barna blir tatt. Av advokat Olav Sylte- 09.04.14

Detaljer

Frankrike sliter med krigsgjeld

Frankrike sliter med krigsgjeld Side 1 av 5 Finanskrise og aristokratiets opprør Adelens kamp mot kongen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Næringslivet en voksende læringsarena - fra en tredjedel til nærmere halvparten av utført FoU 2 Europeisk

Detaljer

END POLIO NOW. Rapport fra en feltarbeider Sverre Bjønnes 22. Mars 2015 / Distriktstrening D2310

END POLIO NOW. Rapport fra en feltarbeider Sverre Bjønnes 22. Mars 2015 / Distriktstrening D2310 END POLIO NOW Rapport fra en feltarbeider Sverre Bjønnes 22. Mars 2015 / Distriktstrening D2310 Hva vet vi om polio? Forleden møtte jeg en kjekk ung mann. Velutdannet en ledertype. Det er ikke uvanlig

Detaljer

Respons Hviterussland: Statsborgerskap

Respons Hviterussland: Statsborgerskap Respons Hviterussland: Statsborgerskap Problemstilling/spørsmål: Erverv av statsborgerskap Dobbelt statsborgerskap Opphør av statsborgerskap for voksne Opphør av statsborgerskap for barn Overgangen fra

Detaljer

Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt

Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt Er mediene en del av løsningen på tillitskrisen, eller del av problemet? Media som den fjerde statsmakt Andreas Føllesdal www.follesdal.net andreas.follesdal.phd91@post.harvard.edu Politisk tillit Tillitskrisen

Detaljer

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48 Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv,

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Statssekretær, Kjære alle sammen, Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Ingenting er enklere i disse tider enn å kritisere

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Oppgave 1. Kortsvarsoppgave (bruk ca 1/2 side på hver oppgave a, b og c)

Oppgave 1. Kortsvarsoppgave (bruk ca 1/2 side på hver oppgave a, b og c) SENSURVEILEDNING EMNEKODE Samfunnsfag SA130 Skriftlig 6.timers eksamen Oppgave 1. Kortsvarsoppgave (bruk ca 1/2 side på hver oppgave a, b og c) Hva er sammenhengen mellom: a) Polis og demokrati b) Konfliktlinjer

Detaljer

Aage Borchgrevink: Den usynlige krigen

Aage Borchgrevink: Den usynlige krigen 106 aba Aage Borchgrevink: Den usynlige krigen DEN USYNLIGE KRIGEN Skygger og tåke 107 President og judomester Vladimir Vladimirovitsj Putin, slik han fremstår i et galleri i Moskva. DEN USYNLIGE KRIGEN

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Trude H. Drevland. Litt prvat. En klok og varm bok om alt bestefar kan finne på sammen med barnebarn

Trude H. Drevland. Litt prvat. En klok og varm bok om alt bestefar kan finne på sammen med barnebarn Trude H. Drevland Litt prvat En klok og varm bok om alt bestefar kan finne på sammen med barnebarn Om boken: Jeg tenkte en dag at jeg ikke kunne skrive denne boken bare når dagene var tunge, men det var

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Eksil i Norge. Justisminister Helen Bøsterud. Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30.

Eksil i Norge. Justisminister Helen Bøsterud. Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30. 47 Justisminister Helen Bøsterud Eksil i Norge Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30. mars 1987 Norske engasjement og innsats til vern om menneskerettighetene

Detaljer

Statsbudsjettet som skapte det moderne

Statsbudsjettet som skapte det moderne 1 For nøyaktig 200 år siden ble Norges første statsbudsjett lagt frem for Stortinget. Landet var et konkursbo, fattig, nedkjørt, med pengekaos og et havarert næringsliv. Budsjettet var en djerv plan som

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Bjørn D. Nistad HISTORIE

Bjørn D. Nistad HISTORIE Bjørn D. Nistad UKRAINAS HISTORIE Vidarforlaget 2017 Grenselandet og dets tilhørighet til den russiske sivilisasjon Ukraina betyr grenseområde, og foreliggende fremstilling er et forsøk på å skrive historien

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh.

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh. , 9 4 KLÆR M O L L ET SPI BEIDSLIV OG AR FOTO: REUTERS/ANDREW BIRAJ SCENARIO 2 Utvikling i saken 150 personer mistet livet i den voldsomme brannen ved Bangdu Ltd i Bangladesh, og mange ble hardt skadd.

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR111, Høst 2016 Skriveoppgave Manuell poengsum JUR111 1 Arve- og familierett Starttidspunkt:

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie?

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Aadne Aasland Seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn for mine vurderinger Evalueringer av norsk-russisk helsesamarbeid

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

F I T F O R F I G H T!

F I T F O R F I G H T! F I T F O R F I G H T! Rapport på prosjekt 2013/FBM9100 Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for dette prosjektet var ønsket om å finne en morsom og engasjerende måte å gi informasjon om epilepsi til barn.

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Internasjonale trender og nasjonal tilpasning Hvordan ser norsk landbruk ut i 2030? Ole Gjølberg Handelshøyskolen ved NMBU 28.

Internasjonale trender og nasjonal tilpasning Hvordan ser norsk landbruk ut i 2030? Ole Gjølberg Handelshøyskolen ved NMBU 28. Internasjonale trender og nasjonal tilpasning Hvordan ser norsk landbruk ut i 2030? Ole Gjølberg Handelshøyskolen ved NMBU 28. Mai 2015 Tittel på presentasjon Norwegian University of Life Sciences 1 Det

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme -

Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme - Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme - For folk som er interessert i befolkningsutviklingen i verden, og indirekte av omfanget av innvandrere til Norge, er det to begivenheter

Detaljer

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 Arten av virksomheten og hvor den drives Buddies for Africa (BFA) er en humanitær stiftelse med en visjon om å gi fremgang til mennesker i Afrika. Organisasjonens

Detaljer

Oppgåve 1 EMNEKODE OG NAVN* Samfunnsfag 2, SA-230

Oppgåve 1 EMNEKODE OG NAVN* Samfunnsfag 2, SA-230 SENSURVEILEDNING SA 230, vår 2009. Det er laga ei sensurrettleiing til kvar oppgåve. Alle kandidatane skal svara på oppgåve 1 og oppgåve 2A eller 2B. Båe oppgåvene må kunne vurderast til karakteren E eller

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning.

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning. Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innehavere av seddel og mynt, som har mistet tilliten til pengene, i kø foran Norges Bank aug 1914 Innledning. Jeg vil først peke på det dårlige ytringsklimaet

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Hva slags typer makt står bak mediene og hvilke konsekvenser har dette for hva slags innhold media preges av?

Hva slags typer makt står bak mediene og hvilke konsekvenser har dette for hva slags innhold media preges av? Makt Hva slags typer makt står bak mediene og hvilke konsekvenser har dette for hva slags innhold media preges av? Mediene er et dominerende og viktig medium i vårt moderne samfunn. Vi bruker forskjellige

Detaljer

Tsjernobyl - ulykken, 20 år etter

Tsjernobyl - ulykken, 20 år etter Tsjernobyl - ulykken, 20 år etter Bakgrunn Både årsaksforhold, ulykkesforløp og alle viktige tekniske omstendigheter ved reaktorulykken er i dag beskrevet og analysert i den teknisk/vitenskapelige litteraturen,

Detaljer

Finanskrisen i Russland

Finanskrisen i Russland Finanskrisen i Russland Jakub M. Godzimirski 22.06.2009 NUPI Seminar 1 Outline Finanskrisen i Russland En kort historisk innføring Russisk økonomisk krise 2008 i en bredere kontekst Viktigste trekk ved

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer