MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/07 07/00584 REFERATSAK: KJØP AV TRANSPORTMIDLER 0041/07 07/00144 DAGSENTER/AKTIVITETSSENTER FOR ELDRE 0042/07 07/00190 FLYTTING AV AKTIVITETSSENTERET FRA MARIELUND TIL BIRTAVARRE 0043/07 07/00519 IGANGSETTING AV UTKJØRING AV MIDDAG LØRDAG OG SØNDAG I PRO-TJENESTEN 0044/07 07/00563 PROSJEKTET "Å BEDRE SKAL DET BLI" FORSLAG OM Å BYGGE OM PÅ SYKEHJEMMET 0045/07 07/00576 UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER/AVLASTNINGSBOLIG I OLDERDALEN PROSJEKTETS FRAMDRIFT 0046/07 07/00590 KOSTNADSOVERSLAG FOR SYKEHJEMMET VED Å ØKE PLASSER FRA /07 07/00219 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,76% TIL BIMA AS 0048/07 07/00554 SØKNAD OM BEVILLINGSENDRING OG DRIFTSENDRING - BIMA AS 0049/07 07/00312 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR /07 06/00447 AVTALE MELLOM KÅFJORD KOMMUNE OG KÅFJORD MENIGHETSRÅD 0051/07 07/00423 PROSJEKTLEDELSE IKT NORD-TROMS, FELLES STILLING 0052/07 07/00448 REVIDERING AV VEDTEKTER GRENDEUTVALG 0053/07 07/00390

2 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I KÅFJORD KOMMUNE 0054/07 07/00525 SPESIALPEDAGOGISK PLAN FOR BARNEHAGENE - GRUNNSKOLEN OG VOKSENOPPLÆRINGA I KÅFJORD /07 07/00523 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR LEDERE OG PEDAGOGISK PERSONELL 0056/07 07/00482 OMREGULERING BIRTAVARRE - KLAGEBEHANDLING 0057/07 07/00594 STRANDSONEPOLITIKK 0058/07 07/00626 KJØP AV BIL 0059/07 07/00411 INVESTERINGSPLAN BRANNVESENET Legges fram på møtet: 0060/07 TILPASNING AV OLDERDALEN SKOLE FOR FUNKSJONSHEMMEDE TILLEGGSBEVILLING (Unntatt offentlighet) Ettersendes: ÅRSMELDING FOR 2006 (Årsmeldinga følger vedlagt) REGNSKAP 2006 (Regnskapet følger vedlagt) BUDSJETTRAMMER FOR 2008 SAMARBEIDSAVTALE OM ÅRØYHOLMEN HUSLEIE VED KULTURSENTERET ba Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo Ordfører Det vil bli orientert om tidligere vedtatte saker /økonomi.

3 Gáivuona suohkan Sak 0040/07 Kåfjord kommune REFERATSAK: KJØP AV TRANSPORTMIDLER Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 650 Arkivsaksnr.: 07/00584 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0069/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Gjennom geologiske undersøkelser av Nordnesfjellet gjennomført av NGU, er det avdekket sprekkdannelser som i verste fall kan føre til utgliding av massive fjellparti. Dette kan skape tsunami med dramatiske konsekvenser for de nærliggende kommunene rundt Lyngenfjorden. Gjennom prosjekt Fjellskred i Troms som er administrert gjennom Lyngen kommune jobbes det nå med å etablere kontinuerlige målinger på Nordnesfjellet. Dette er lokalt arbeid som kommunene må ta ansvar for selv. Det er også nedsatt en egen prosjektgruppe med representanter fra kommunene som skal bistå prosjektledelsen i dette arbeidet. Prosjektet er finansiert i hovedsak gjennom statlige midler. Det tas sikte på å få montert måleutstyr, overvåkingsbrakke, klimastasjon e.t.c, i tett samarbeid med bla. NGU i inneværende barmarksessong. Måleutstyret skal monteres på ca 700 moh overfor Jættan og Indre Nordnes og det vil bli stor aktivitet både i etableringsfasen og i driftsfasen av disse installasjonene. Driftsfasens lengde er vanskelig å stipulere, men driften vil nok foregå over flere år for å kunne konkludere med videre tiltak. Gjennom prosjektet vil det være behov for å komme seg opp på Nordnesfjellet med både personell og diverse utstyr. I Åkenes/Tafjord hvor samme problemstilling forefinnes benyttes kun helikoptertransport til dette arbeidet på grunn av vanskelig tilgjengelighet. For prosjektet på Nordnes vil situasjon være annerledes der det er mulig å nå disse installasjonene med 4-hjuling på barmarkssessongen og snøscooter på snødekt mark. En må selvfølgelig måtte påregne noe helikoptertransport, men mestparten av transporten i vil kunne foregå med 4- hjuling/snøscooter. Dette vil være betydelig rimeligere siden erfaringstall fra Åkenes/Tafjord tilsier millionbeløp på helikoptertransport. Utbyggingsprosjektet og de fremtidige tekniske driftsoppgavene på Nordnesfjellet vil foregå med utgangspunkt fra Kåfjord. Prosjektet vil være helt avhengig av transportmidler. Siden anleggene både er lokalisert og driften vil ha utgangspunkt i Kåfjord, vil det mest fornuftig med tanke på kommunal etterbruk være å anskaffe 4-hjulinger som kan leies ut til prosjektet. Prosjektet er igangsatt og aktiviteten på Nordnesfjellet vil starte allerede i juni 07, og det er viktig å få en rask avklaring på dette Rådmannen anbefaler at kommunen anskaffer 1 sekshjuling og 1 firehjuling med hengere som kommunen kan leie ut til transport for Nordnesprosjektet. Stipulert pris på 2 slike sykler med hengere er ca ,- Side 3 av 50

4 Sak 0040/07 Rådmannens innstilling: 1. Kommunen anskaffer 1 firehjuling og 1 sekshjuling med utstyr. 2. kr ,- finansieres med låneopptak. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0069/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket fattes med medhold i kommunelovens 13. Vedtak: 1. Kommunen anskaffer 1 firehjuling og 1 sekshjuling med utstyr. 2. Kr ,- finansieres med låneopptak. 3. Vedtaket fattes med medhold i kommunelovens 13. Side 4 av 50

5 Gáivuona suohkan Sak 0041/07 Kåfjord kommune DAGSENTER/AKTIVITETSSENTER FOR ELDRE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: F07 Arkivsaksnr.: 07/00144 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0050/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Brev fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening Saksutredning: Kåfjord kommune har mottett brev fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening den 31. januar i år. De henvender seg for å få dagsenter/aktivitetssenter i Olderdalen. De har til nå brukt Ytre Kåfjord Eldresenter, men fordi det er usikkert hva det blir til med dette bygget gjør de denne henvendelsen. Ytre Kåfjord Pensjonistforening er en aktiv forening og har mange medlemmer. Pensjonistforeningene i Manndalen og i Birtavarre har for tiden liten aktivitet. Manndalen blir Marielund brukt ved tilbud om middag for eldre. Birtavarre blir Røde Kors Huset brukt til dette formålet. Olderdalen er Ytre Kåfjord Eldresenter brukt til dette formålet. Saksbehandler hadde et møte den 12. april i år med leder i Ytre Kåfjord Pensjonistforening for å avklare forventninger til et dagsenter/aktivitetsenter. Det de etterspør er et høvelig lokale med kjøkken for møter, fritidsaktiviteter, kunne dekke på til ca 30 stykker f.eks til en middag. En samlingsplass for bygda. Andre lokaler i Olderdalen er Kultursenteret, men de synes ikke dette lokalet er egnet til dette formålet og det blir for dyrt. Seniordansen har vært arrangert på Kultursenteret. Husflidhuset synes de ikke er egnet til deres bruk. Forslag til annet lokale er kontorfløya på legekontor bygget. De kan gjerne være med på å done for å gjøre lokalet brukelig til formålet. Han sier det er viktig at det er aktiviteter og at folk møtes og ikke blir sittende hjemme. Det er med på å skape trivsel i bygda. Dette bygget er til salgs sammen med de andre byggene som eies av Kåfjord kommune. I prosjektet dagtilbud/aktivomsorg blir det arbeidet med tilbud til de som trenger det. Utfordringen her er vår langstrakte kommune. Nærmiljøsentralen er med i dette prosjektet og er blant annet aktiv for å få til middagsservering også i Olderdalen. For å få til dette er det nødvendig med et høvelig lokale. Dagsenter/aktivitetssenter for eldre har ikke Kåfjord kommune i noen deler av kommunen. Slik det fungerer i dag blir de lokaler som er tilgjengelig brukt til forskjellige aktiviteter. Side 5 av 50

6 Slik saksbehandler forstår etterspørselen fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening er det en etterspørsel etter et lokale som er høvelig til deres behov i Olderdalen. Rådmannens innstilling: Legges fram uten innstilling. Sak 0041/07 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0050/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Ordfører Bjørn Inge Mo fremmet følgende forslag: Kåfjord kommune vil så langt som mulig legge til rette for fortsatt bruk av Ytre Kåfjord Eldresenter. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommune vil så langt som mulig legge til rette for fortsatt bruk av Ytre Kåfjord Eldresenter. Side 6 av 50

7 Gáivuona suohkan Sak 0042/07 Kåfjord kommune FLYTTING AV AKTIVITETSSENTERET FRA MARIELUND TIL BIRTAVARRE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: G73 Arkivsaksnr.: 07/00190 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0031/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Lov om sosialtjenestene 3-1 Generelle forebyggende oppgaver Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter helsetjenestene i kommunene 3 strekpunkt 4. Bilag: Skisse over området. Saksutredning: Det arbeides innen PRO-tjenesten med å øke kvaliteten og kunne gi et variert tilbud innen dagtilbudet for brukere som har behov for det. I dag har kommunen dagtilbud på Marielund med to ansatte i 60 % stilling, på Kåfjord Vekst med to ansatte i 80 % stillinger og Møteplassen på Røde Kors Huset med en 50 % stilling. Møteplassen har en nært samarbeid med Nærmiljøsentralen. Lov om sosialtjenestene 3-1 Generell forebyggende oppgaver fjerde ledd: Sosialtjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmende og andre som har behov for det. Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgssektoren 3 strekpunkt 4 - Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, felleskap og aktivitet. I HOO sak 8/07 og k.sak 7/07 organisering av dagtilbud innen pleie og omsorg ble det gjort slikt vedtak: 1. Det igangsettes prosjekt med mandat til å utarbeide forslag til organisering, lokaliteter og tilbud. Vurdere personell ressurser i tråd med prosjektskissen Aktiv omsorg og å utarbeide forslag til budsjett/kostnad for tjenesten. 2. Etatsleder er prosjektleder. 3. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av: En representant fra HOO, en fra Kåfjord Vekst, en tillitsvalgt, en fra PRO-tjenesten, en fra Nærmiljøsentralen. 4. Prosjektet legges fram for HOO på septembermøtet. 5. For Hovedutvalget for oppvekst og omsorg velges leder HOO som representant i styringsgruppa. Medlemmer i Styringsgruppa: Fra HOO: Levin Mikkelsen Kåfjord Vekst: Janne Steinlien Sara Tillitsvalgt: Linn Sylvi Steinnes PRO-tjenesten: Kirsti Blomli Nærmiljøsentralen. Svein Leiros Det har vært arbeidet med saken og det er følgende dokument i saka: Referat fra møte i Styringsgruppa den 1. mars Side 7 av 50

8 Sak 0042/07 Referat fra Arbeidsmøte den 26. mars Referat fra møte i Styringsgruppa 29. mars Referat fra møte med Kåfjord Vekst 24. april 2007 Referat fra møte med Birtavarre Røde Kors 24. april Referat fra møte med brukere/ansatte på Aktivitetssenteret på Marielund den 8. mai Referat fra møte med brukere/pårørende innen PU den 9. mai Referat fra Arbeidsmøte den 15. mai Referat fra møte i Styringsgruppa den 21. mai Oversikt av møtevirksomheten i saka viser at det har vært møter med ansatte, brukere/pårørende og i styringsgruppa. Disse har fått kommet med argumenter og synspunkter i arbeidet med denne saka. De ansatte på aktivitetssenteret på Marielund ønsker å flytte til Birtavarre. De vil da få større lokaliteter og dermed kunne gi et bedre tilbud til brukerne. De ansatte vil også få et større arbeidsmiljø med flere ansatte å forholde seg til og flere som arbeider sammen for å utvikle tjenesten. De ansatte vurderer Røde Kors Huset som det beste alternativet og er positive til flytting. Brukerne var mer skeptisk til å flytte til Birtavarre. De syntes det var bra på Marielund og der er det kjente forhold. De var svært fornøyd med tilbudet og de ansatte som arbeider der. En av brukerne er positiv til å flytte fordi lokalet vil bli mer tilrettelagt for funksjonshemmende. Brukerne har vært på befaring både på Røde Kord Huset og på Kåfjord Vekst. Dersom det blir flytting ønsker de å flytte til Røde kors Huset. I dag har det utviklet seg et samarbeid mellom Kåfjord Vekst og Møteplassen/Nærmiljøsentralen som viser seg svært positivt for brukere. De kan få et variert tilbud. For å utvikle tjenesten videre ser man det som nødvendig at aktivitetsenteret flytter til Birtavarre, for å komme fysisk nærmere og få en nærhet til hverandre for å kunne utvikle tjenesten videre. Forslag til vedtak: 1. Aktivitetssenteret flytter til Røde Kors Huset i løpet av høsten 2007 når lokalet er ferdig. 2. Husleie kr 3. Prosjektet Aktiv omsorg fortsetter med og å utarbeide forslag til budsjett/kostnad for tjenesten og å utvikle tjenesten. 4. Etatsleder er prosjektleder. 5. Styringsgruppa bestående av: En representant fra HO, en fra Kåfjord Vekst, en tillitsvalgt, en fra PRO-tjenesten, en fra Nærmiljøsentralen fortsetter. Etter møtet i styringsgruppa er det kommet inn nye opplysninger og fått melding om at det kommer flere opplysninger som har betydning for leie av lokaler. Legger fram saken til drøfting fordi det ikke er anledning å ha møte i styringsgruppa før møtet i HOO. Saksbehandler bearbeider de nye opplysningene til møtet den 30. mai Rådmannens innstilling: Side 8 av 50

9 Sak 0042/07 Saken legges fram uten innstilling. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0031/07 Resultat: HOO's forslag enst. vedtatt Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Aktivitetssenteret flytter til Røde Kors Huset i løpet av høsten Dette for å utvikle tjenesten i samarbeid med Møteplassen, Kåfjord Vekst, Nærmiljøsentralen og event. andre. 2. Det inngås forhandlinger med Birtavarre Røde Kors om leieavtale og husleie for Møteplassen og Aktivitetssenteret. 3. Det foretas budsjettregulering for husleie 2007 fra Møteplassen, kto til Aktivitetssenteret kto Husleie innarbeides i budsjettet for Prosjektet Aktiv omsorg fortsetter med å utarbeide forslag til budsjett/kostnader for å utarbeide forslag til budsjett/kostnader for å utvikle felles aktivitets plan sammen med de ansatte og brukerne. 6. Etatsleder er prosjektleder. 7. Styringsgruppa består av en representant fra HOO, en fra Kåfjord Vekst, en tillitsvalgt, en fra PRO-tjenesten og en fra Nærmiljøsentralen fortsetter. 8. Avtalen med Kåfjord Vekst om dagtilbudet, sies opp og det startes med evaluering og utarbeiding av ny tjeneste tilbud. Event. ny avtale med Kåfjord Vekst utarbeides i løpet av 2007/våren Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Aktivitetssenteret flytter til Røde Kors Huset i løpet av høsten Dette for å utvikle tjenesten i samarbeid med Møteplassen, Kåfjord Vekst, Nærmiljøsentralen og event. andre. 2. Det inngås forhandlinger med Birtavarre Røde Kors om leieavtale og husleie for Møteplassen og Aktivitetssenteret. 3. Det foretas budsjettregulering for husleie 2007 fra Møteplassen, kto til Aktivitetssenteret kto Husleie innarbeides i budsjettet for Prosjektet Aktiv omsorg fortsetter med å utarbeide forslag til budsjett/kostnader for å utarbeide forslag til budsjett/kostnader for å utvikle felles aktivitets plan sammen med de ansatte og brukerne. 6. Etatsleder er prosjektleder. 7. Styringsgruppa består av en representant fra HOO, en fra Kåfjord Vekst, en tillitsvalgt, en fra PRO-tjenesten og en fra Nærmiljøsentralen fortsetter. 8. Avtalen med Kåfjord Vekst om dagtilbudet, sies opp og det startes med evaluering og utarbeiding av ny tjeneste tilbud. Event. ny avtale med Kåfjord Vekst utarbeides i løpet av 2007/våren Side 9 av 50

10 Gáivuona suohkan Sak 0043/07 Kåfjord kommune IGANGSETTING AV UTKJØRING AV MIDDAG LØRDAG OG SØNDAG I PRO-TJENESTEN Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: F26 Arkivsaksnr.: 07/00519 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Sosialtjenesteloven 4-2 og 4-3 Bilag: Beskrivelse av arbeidsprosessen rundt middagslevering. Saksutredning: I budsjettbehandlingen 2007 ble det bevilget kr til å utvide tilbudet om middag levert fra sykehjemmet til hjemmeboende og k.sak 32/07 ble det gjort slikt vedtak: 1 Utviding av ordningen av utkjøring av mat til eldre/uføre til også å gjelde helgene tas inn i prosjektet..og bedre skal det bli.. som ser på kvaliteten for PRO-tjenestene som helhet. 2 Kr på k.nr som er bevilget til dette formål omgjøres til å finansiere prosjektet..og bedre skal det bli.. for å arbeide aktivt og iverksette forslag til endringer. 3 Middagsservering til eldre blir satt i gang snarest mulig. Det er nå gjort en kartlegging i mai 2007 med de brukerne som i dag er innvilget denne tjenesten, om de ønsker å kjøpe middag fra sykehjemmet også onsdag, lørdag og søndag. I hjemmetjenesten blir tilbud om hjelp til matlaging/ernæring vurdert etter brukerens behov, hvilket tiltak iverksettes for å ivareta måltider/ernæring. Brukerne får da vedtak, at de er bevilget denne tjenesten etter sosialtjenesteloven 4-2 eller 4-3. Sosialtjenesteloven: 4-2: Tjenester De sosiale tjenester skal omfatte a) praktisk bistand og opplæring til dem som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. b) Omhandler avlastning. c) Omhandler støttekontakt. d) Omhandler plass på institusjon e) Omhandler omsorgslønn. 4-3 hjelp til de som ikke kan dra omsorg for seg selv De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 4-2 bokstav a-d. Kartlegging av tjenesten varm mat til brukere som bor hjemme: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag som som 8 som ønsker ønsker ønsker Side 10 av 50

11 Side 11 av 50 Sak 0043/07 Å ivareta dagliglivets funksjoner selv, blir sett på som viktig i rehabilitering og habiliterings øyemed. Dette for å opprettholde funksjonsevne og ha mestringsevne over eget liv. Ved behov for hjelp til ernæring/måltider er det ulike tilbud/tjenester som blir vurdert og iverksatt. Det er ikke et ensartet tilbud som er det riktige for alle, ved behov for hjelp til ernæring/måltider. Hjelp/tilrettelegging for måltider Kjøp av Fjordlands produkter (vakuum pakket middager) Kjøp av middag fra Helsesenteret Annet Utkjøring av middag også lørdag og søndager: For å kunne kjøre ut mat til eldre i helgene må det økes med 3 x 17 % stillinger, dette for å øke kapasiteten på kjøkkenet og utkjøring til alle kommunedeler. Hjemmetjenesten har to på vakt i helgene, men det trengs tre som kjører (en til Manndalen, en til Ytre del og en til Trollvik/Kåfjordalen) for at brukerne skal få varm mat. For Å kjøre ut middag er forbundet med tidspress fordi den skal kjøres ut på et bestemt tidspunkt og maten skal være varm ved levering. Hjemmetjenesten mottar tilbakemeldinger på at middagen ikke alltid er varm når brukeren får den servert. Kommunen fikk i april 2007 pålegg fra arbeidstilsynet om tidspress: Kåfjord kommune skal iverksette tiltak for hjemmehjelperne i hjemmetjenesten som sikrer at det er samsvar mellom arbeidsoppgaver som skal løses og de ressurser som er tilgjengelige for å løse dem, slik at ansatte ikke utsettes for tidspress som kan gi uheldige fysiske og/eller psykiske belastninger. Hjemmel: Arbeidsmiljøloven 4-1(2) Frist Utgifter: Lønn for 3 x 17 % stillinger med sosiale utgifter og helgedagstillegg: kr Kjøreutgifter kr Utstyr til utkjøring kr Utgifter for å kjøre ut middag i helgene kr I tillegg kommer ferieavvikling, sykefravær o.l Da er ikke det tatt med onsdagene. Onsdag etter kl.12 er planleggingsdag for hjemmetjenesten, hvor de går igjennom ukas oppgaver og oppdatering av oppgaver. Det er et viktig treffpunkt for de som arbeider i hjemmetjenesten, som arbeider mye alene i uka. Prosjekt ufrivillig deltid og helgearbeid: Det har vært arbeidet med dette et års tid og det vil bli lagt fram en sak på dette til administrasjonsutvalget i juni Det vil komme forslag om at man ikke ansetter i mindre størrelser enn % stillinger. Det også en nasjonal målsetting om å unngå ufrivillig deltid. Utfordringen er at tjenestetilbud og personal politikk må vurderes sammen. Ved å øke tre 17 % stillinger i helgene vil ikke dette være i tråd med dette arbeidet. Denne oppgaven er en omfattende spesielt fordi det må sees på tjenestetilbud og personalpolitikk. Derfor var denne tjenesten ønsket vurdert i prosjektet Å bedre skal det bli hvor det blir sett på tjenesten som helhet.

12 Sak 0043/07 De som har små stillinger i dag arbeider hver tredje eller annen hver helg. Det vil si at de som innehar små stillinger (som allerede har helgearbeid), ikke kan få stillingsprosent fordi det er helgearbeid som er etterspurt. Arbeidsmiljøloven sier at man ikke kan arbeide hyppigere enn hver annen helg. De fleste som arbeider innen PRO-tjenesten i dag ønsker ikke å arbeide mer enn hver tredje helg. Vurdering: Personell kapasiteten må økes for å kunne kjøre ut middag til brukerne også lørdag og søndag. Man kan regne med at når dette tilbudet kommer, vil det økes med antall middager onsdag, lørdag, søndag opp til det nivået som er de andre dagene. Det var tidligere utkjøring på lørdag og søndager, men ble organisert annerledes og billigere i den perioden kommunen var i Robek lista. Det ble da redusert med et personal på kjøkkenet i helgene. Kostnadene vil være på ca kr , vi ikke har beregnet onsdagene eller sett på andre løsninger på grunn av vedtak i k.sak 32/07 om å igangsette tilbudet snarest mulig. Rådmannens innstilling: 1. Tilbudet om middagsutkjøring onsdag, lørdag og søndag settes i gang i løpet av august Det økes med tre 17 % stillinger (helgestillinger) i hjemmetjenesten. 3. Kr er bevilget for å gjennomføre tjenesten av dette vil kr være behovet for Resterende kr bevilges til prosjektet Å bedre skal det bli. 5. Kr innarbeides i budsjett 2008 til økning av middagstilbudet for hjemmeboende. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0033/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag som pkt. 6: Middagsutkjørings tilbudet på onsdag, lørdag og søndag evalueres, utvikles i prosjektet Å bedre skal det bli. Rådmannens innstilling med tilleggspunkt nr. 6 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tilbudet om middagsutkjøring onsdag, lørdag og søndag settes i gang i løpet av august Det økes med tre 17 % stillinger (helgestillinger) i hjemmetjenesten. 3. Kr er bevilget for å gjennomføre tjenesten av dette vil kr være behovet for Resterende kr bevilges til prosjektet Å bedre skal det bli. 5. Kr innarbeides i budsjett 2008 til økning av middagstilbudet for hjemmeboende. 6. Middagsutkjørings tilbudet på onsdag, lørdag og søndag evalueres, utvikles i prosjektet Å bedre skal det bli. Side 12 av 50

13 Gáivuona suohkan Sak 0044/07 Kåfjord kommune PROSJEKTET "Å BEDRE SKAL DET BLI" FORSLAG OM Å BYGGE OM PÅ SYKEHJEMMET Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: J44 &47 Arkivsaksnr.: 07/00563 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0039/07 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Skisse over sykehjemmet Saksutredning: I prosjektet Å bedre skal det bli er det utarbeidet et forslag til ombygging på sykehjemmet. Prosjektet omhandler å bedre kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg. Det gjelder både sykehjemmet og hjemmetjenestene. Sykehjemmet har i dag to avdelinger. Hvor den største har en lang korridor og det er mye trafikk igjennom korridorene som skaper uro. Inngangspartiet kommer rett inn på sykehjemsavdelinga, som blir sett på som uheldig både for beboere og for besøkende. På møtet i HOO den 30. mai 2007 orienterte avdelingsleder på sykehjemmet Marit Mikkelsen om hvilke endringer det gjelder og hvorfor disse endringene er ønskelig. Det ble da vedtatt å ta dette opp som sak på møtet. Dette er et delmål i prosjektet. Forslag til endringer: Det opprettes i tillegg til Lillestua (avd. for senil demente) to småe avdelinger for pasienter som har fått innvilget langtidsplass. Det vil være 8 pasienter på den ene og 7 på den andre. Dette for å bedre kvaliteten på tjenesten for pasientene. Det opprettes en kortidsavdeling med 10 plasser for avlastning, rehabilitering, akutte innleggelser og andre korttids innleggelser. Denne avdelinga har man tanke om kan drives i nært samarbeid mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten. De fleste av disse pasientene er brukere som hjemmetjenesten yter tjenester til i hjemmet. Den eldste fløya tas i bruk nå for å igangsette en bedre tjeneste, men trenger renovering. En del av kontorene flyttes i nærheten av korttidsavdeling og det opprettes en ekspidisjon ved inngangspartiet. Det skal gis den samme orienteringa til HDU den 31. mai Det er tegnet en skisse over de endringer som er ønskelig av de som er med i prosjekt gruppa i samarbeid med de andre ansatte. Det ble bevilget kr til prosjektet Å bedre skal bli, men det meste av dette ser ut til å bli brukt til tilbud om middag lørdag og søndag. Side 13 av 50

14 Sak 0044/07 Det resterende beløpet blir foreslått brukt til dette prosjektet. Det vil si at prosjektet ikke har midler igjen. Rådmannens innstilling: 1. HOO nedsetter en Plankomite på 3 medlemmer med mandat til å utarbeide et helhetlig forprosjekt. Dette for å gjennomføre forslag fra prosjektet Å bedre skal det bli om ny modell vedr omorganisering og bygnings endringer ved sykehjemmet. 2. Medlemmer i plankomiteen Marit Mikkelsen, Marit Hjalmarsen og en fra drift og utvikling. 3. Det bevilges kr som rest fra HOO sak 33/07 tilbud om middag lørdag og søndag for å igangsette forprosjektet. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0039/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: HOO sitt forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. HOO nedsetter en Plankomite på 3 medlemmer med mandat til å utarbeide et helhetlig forprosjekt. Dette for å gjennomføre forslag fra prosjektet Å bedre skal det bli om ny modell vedr omorganisering og bygnings endringer ved sykehjemmet. 2. Medlemmer i plankomiteen Marit Mikkelsen, Marit Hjalmarsen og en fra drift og utvikling. 3. Det bevilges kr som rest fra HOO sak 33/07 tilbud om middag lørdag og søndag for å igangsette forprosjektet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0065/07 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring, pkt. 2 en fra utviklingsavdelingen. Vedtak: 1. HOO nedsetter en Plankomite på 3 medlemmer med mandat til å utarbeide et helhetlig forprosjekt. Dette for å gjennomføre forslag fra prosjektet Å bedre skal det bli om ny modell vedr omorganisering og bygnings endringer ved sykehjemmet. 2. Medlemmer i plankomiteen Marit Mikkelsen, Marit Hjalmarsen og en fra utviklingsavdelinga. 3. Det bevilges kr som rest fra HOO sak 33/07 tilbud om middag lørdag og søndag for å igangsette forprosjektet. Side 14 av 50

15 Gáivuona suohkan Sak 0045/07 Kåfjord kommune UTBYGGING AV OMSORGSBOLIGER/AVLASTNINGSBOLIG I OLDERDALEN PROSJEKTETS FRAMDRIFT Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00576 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0063/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: I K.sak 55/05 ble det gjort vedtak om å igangsette arbeid med sikte på å bygge avlastningsbolig og omsorgsboliger med til sammen fire boenheter i Olderdalen i Det er avsatt prosjektkostnader på kr for utredning av byggeprosjektet. I f.sak 61/06 ble det vedtatt å undersøke om Ytre Kåfjord Eldresenter egnet seg til formålet. Prosjektgruppa fikk videre fullmakt til å vurdere andre lokaliteter. Prosjektgruppa har utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for de behov som skal dekkes i omsorgsboligene. Gjennom funksjonsbeskrivelsen er det blitt klart at Ytre Kåfjord Eldresenter ikke er egnet til ombygging til påtenkt formål. Blant annet er uteområdet for bratt, og atkomst til denne delen av Olderdalen vil vanskeliggjøre beboernes mulighet til selv å gå til og fra andre områder i bygda. Videre er bygget lite egnet til ombygging i det omfang som er nødvendig. Basert på funksjonsbeskrivelsen har prosjektgruppa utarbeidet et byggeprogram som gir en nærmere beskrivelse av behov. Det er også vurdert alternative plasseringer, og et område øst for rådhuset (i nærheten av Ungbo) er vurdert som egnet. Det må der foretas en reguleringsendring for at området kan benyttes, hvor blant annet eksisterende vei til boligfeltet stadfestes i plan. Byggeprogrammet har avdekket et netto arealbehov for bygningen på ca 660 m2. Dette inkluderer 4 leiligheter, to hybler, overnatting for besøkende og vakt, fellesarealer (kjøkken, stue, trening og sanserom m.m.) samt rom for ansatte (kontor, garderober). En kostnadskalkyle basert på standard erfaringstall for denne type bygning gir et kostnadsanslag på ca mill. kr. Husbanken har nettopp sendt ut en informasjon om forslag til investeringstilskudd varslet i st. meld. Nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer. Det er der foreslått et tilskudd til finansiering rettet mot sykehjem og boliger for personer med behov for heldøgns bistand eller andre som trenger tett daglig bistand. Tilskuddet vil gjelde fra 2008, og kommer som egen sak i statsbudsjettet. Først da vil vilkår og størrelse på tilskuddet være klart. Det vil bli gitt anledning til å søke om tilskudd etterskuddsvis for kommuner som har igangsatt planleggingen. Neste trinn i prosessen er å innhente tilbud på utarbeiding av arkitektskisser basert på romprogrammet, med utarbeiding av et mer eksakt kostnadsanslag. Prosjektgruppen har vurdert å kontakte sivilarkitekt Sami Rintala, som allerede er involvert i flere spennende Side 15 av 50

16 Sak 0045/07 turistprosjekter i kommunen. Forhåndssonderinger med han tilsier at han kan utføre arbeidet innenfor de midler som finnes pr. i dag. Rådmannens innstilling: 1. Ytre Kåfjord Helsesenter utgår som alternativ for omsorgsboliger til den aktuelle brukergruppen. 2. Prosjektgruppen gis mandat til å forstsette planlegging på ny lokalitet innenfor de rammer som er skissert i saksutredningen. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0063/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Ytre Kåfjord Helsesenter utgår som alternativ for omsorgsboliger til den aktuelle brukergruppen. 2. Prosjektgruppen gis mandat til å forstsette planlegging på ny lokalitet innenfor de rammer som er skissert i saksutredningen. Side 16 av 50

17 Gáivuona suohkan Sak 0046/07 Kåfjord kommune KOSTNADSOVERSLAG FOR SYKEHJEMMET VED Å ØKE PLASSER FRA Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00590 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0064/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Bemanningsplan på Kåfjord helsesenter, sykehjemmet Saksutredning: I k.sak 31/07 om økning av sengeplasser fra 30 til 33 på Kåfjord helsesenter pga sykehjemmet har hatt 2-3 pasienter i overbelegg det siste året. Det ble det gjort slikt vedtak: 1.Sykehjemmet økes med sengeplasser fra 30 til 33 under forutsetning at man kan øke med den bemanning og økonomi som finnes i dag. Dersom det ikke er økonomi for det må det bes om ekstra bevilling. Deltidsstillinger skal prioriteres ved økt bemanning. 2. Det må gjøres en del endringer på bygget som sees på i prosjektet og bedre skal det bli. 3. Kr tilføres fra formannskapets reserve til vikar budsjettet på sykehjemmet kr til k.nr , kr k.nr og til k.nr Kommunestyret ber om et kostnadsoverslag og saken legges fram for formannskapet. Det som ikke kom fram i saken er at det må økes et personell på formiddagsvakt og et personell på ettermiddag. Ved 30 pasienter er det behov for Ved 33 pasienter er det behov for Økning på 27,42 årsverk innen pleie på avdelinga 29,40 årsverk 2,02 årsverk Sykehjemmet har i dag 29,4 årsverk innen pleie, da er ikke kjøkken, renhold og vaskeri tatt med. Det er stillinger som er i vakanse, og det har ikke vært tatt inn vikarer før bemanninga er under det bemanningsplanen for sykehjemmet sier. Det vil si at sykehjemmet har årsverk for å dekke økning fra 30 til 33, men det må tas inn vikarer i større grad enn tilligere ved fravær, ferier og lignende. 2 årsverk inkludert sosiale utgifter ca kr Hvordan er befolkningssammensettingen i Kåfjord i 2007, 2010, 2015 og i 2025? Tallene er tatt fra Statistisk sentralbyrå og ser slik ut. Framskrevet aldersammensetting i Kåfjord kommune: Alder år Side 17 av 50

18 Sak 0046/ år år år år Totalt I denne framskrivinga er det viktig å legge merke til økning av befolkning over 70 år. Det vil si at behovet i eldreomsorgen vil øke. Mens befolkning i yrkesaktiv alder går ned. Rekruttering og beholde fagfolk i pleie og omsorgstjenesten må også bli et satsingsområde i årene framover. Kåfjord har den største prosentandel personell over 56 år i Troms. Behover for sykehjemmesplasser, spesielt kortidsplasser har også sammenheng med UNNs pasient politikk med tidlig utskrivning. Stadig flere oppgaver tillegges kommunehelsetjenestene. Rådmannens innstilling: 1. Behovet for personell innarbeides i budsjett 2008 for 33 sykehjemsplasser på Kåfjord helsesenter. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0064/07 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet vedtok enstemmig følgende endring: 1. Behovet for personell søkes innarbeidd i budsjett 2008 for 33 sykehjemsplasser på Kåfjord helsesenter. 2. Økning av sykehjemsplasser må ses i økonomisk sammenheng med pågående prosjekt Å bedre skal det bli. Vedtak: 1. Behovet for personell søkes innarbeidd i budsjett 2008 for 33 sykehjemsplasser på Kåfjord helsesenter. 2. Økning av sykehjemsplasser må ses i økonomisk sammenheng med pågående prosjekt Å bedre skal det bli. Side 18 av 50

19 Gáivuona suohkan Sak 0047/07 Kåfjord kommune SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,76% TIL BIMA AS Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: U62 Arkivsaksnr.: 07/00219 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0039/07 Kommunestyret /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Alkoholoven 1-7 Bevilling for salg og skjenking Alkoholloven 3-9 utøvelse av bevillingen Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 3-4 Forskrift for Kåfjord kommune om salgs- og skjenkebevilling for alkohol. Bilag: (I saksmappa, utsendt ved forrige behandling)) K.sak 0009/07 Befaringsrapport på salgsbevilling hos BIMA AS Klage fra innehaver mottatt den 6. mars 2007 Svar fra Fylkesmann mottatt den 2. april Brev fra innehaver mottatt den 17. april Saksutredning: Alkontroll AS hadde en befaring hos BIMA AS den og de hadde i befaringsrapporten en merknad: Det er ikke lengre er fysisk atskillelse mellom bensinstasjon/kiosk og ølutsalget. Innehaver fikk salgsbevilling i kommunestyret i sak 44/04 og det ble gjort slikt vedtak: BIMA As v. Torleif Larsen gis bevilling for salg av øl, vin- og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 % i firmaets lokaler. Firmaets lokaler beskriver innehaver slik i sin søknad: Sitat: Ølutsalget ligger i eget lokale med egen inngang, lokalet leies. Butikken ligger under Bima AS, men med eget kassaoppgjør. Ølutsalget i eget lokale. Saken ble behandlet i kommunestyret i sak 0009/07 hvor innehaver blir bedt om å gjøre ølutsalget igjen til eget lokale. Det ble gjort slikt vedtak: 1. Kontrollnemnda vurderer forretningen Bima AS som bensinstasjon/kiosk, med den begrunnelse at varebeholdningen i det vesentlige er bensin, olje m.m. og kioskvarer som sjokolade, godterier, blader, leker og lignende 2. Kontrollutvalget vurderer at BIMA AS bensinstasjon/kiosk og Ølutsalget er samlokalisert, med den begrunnelse at de har samme inngang, felles disk og kasse og varer fra ølutsalget er synlig fra bensinstasjon/kiosk. 3. Kontrollnemnda viser til Alkoholloven 1-7 Bevilling for salg og skjenking og Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk mv. 3-4, og påpeker at BIMA AS ikke har Side 19 av 50

20 Sak 0047/07 salgsbevilling for øl, vin- og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 % fra bensinstasjon/kiosk. Bevilling gjelder for Ølutsalget i eget lokale. 4. Kontrollnemnda ber om at Ølutsalget til BIMA AS gjøres om til eget lokale og eget kassaoppgjør snarest og innen 31. mars Ut fra punktene 1, 2 og 3 og dersom forhold i punkt 4 ikke er ordnet innen 31. mars 2007 ber kontrollnemnda Kommunestyret inndra salgsbevilling med virkning fra 14. april Dato satt på grunn av klageadgang. Klage fra innehaver: Kåfjord kommune mottok klage den 6. mars 2007 fra innehaver av forretningen BIMA AS på kommunestyrets vedtak. Kommunen mottok svar fra fylkesmannen den 2. april 2006 og de bemerker: Det må gjøres enkeltvedtak, og at fylkesmannen ser på vedtaket i k.sak 9/07 som varsel til innehaver om inndragning av salgsbevilling. Oppfølging: Saksbehandler hadde et møte med innehaver den 12. april 2007 i BIMA AS lokaler. Ølutsalget er fortsatt samlokalisert med bensinstasjon/kiosk og er ikke omgjort til eget lokale som Kommunestyret ba om i vedtaket punkt 4 innen 31. mars Innehaver tok kontakt med rådmann og de hadde et møte om saken den 13. april i år. Brev fra innehaver mottatt den 17. april 2007 tar blant annet opp: - vedtaket fattet på feil grunnlag, fordi det er liten forståelse for det juridiske og bruk av skjønn. Tolkning av alkoholloven. - Hatt kontakt med helse og sosialdirektoratet som sier at omsetning av kioskvarer må være mer enn 50 % av denne varegruppen,og at han kan dokumentere at han omsetter mindre enn 50 % av denne varegruppen. Slik dokumentasjon er ikke mottatt. - Hva om varelagret drivstoff og pumper eies av andre. - Det er ønskelig med et møte med kommunen og gå igjennom vedtaket hvor bevillingen ble gitt. - Kommunens veiledningsplikt. - Sender også søknad om bevillingsendring og driftsendring. Vurdering: Innehaver har bevilling for ølutsalg som er beskrevet i søknaden: Sitat: Ølutsalget ligger i eget lokale med egen inngang, lokalet leies. Butikken ligger under Bima AS, men med eget kassaoppgjør. Ølutsalget i eget lokale. Kiosk/bensinstasjon. Ved kontakt med helse og sosialdirektoratet sier de at dersom det ikke er kiosk, skal man kunne gå og gjøre en vanlig dagligvarehandel. Innehaver selger på provisjon drivstoff for Coop Birtavarre og har også i varelager olje og lignende. Kommunen har mottatt søknad om bevillingsendring og driftsendring, journalført Endringen det søkes om er så godt som identisk med de endringene som allerede er iverksatt av bevillingshaveren. Side 20 av 50

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti: Øystein

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.2007 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/05 05/00622 FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING 0025/05 05/00625 REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD 0026/05 05/00327 AVLASTNINGSBOLIGER

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.2006 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kåfjord Helsesenter, Møterommet Møtedato: 07.02.2007 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 23.04.2007 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 23.04.2007 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 23.04.2007 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 18.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Møtedato: 26.02.2007 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Kommunestyret. Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Møtedato: 26.02.2007 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Møtedato: 26.02.2007 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2007 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241 Møtedato: 06.03.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/05 04/00838 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0002/05 04/01048 GODKJENNING KRISEPLAN 0003/05 05/00108

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG TID: 02.02.2015 kl. 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer