BRUKSANVISNING KOMFYRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING KOMFYRER"

Transkript

1 BRUKSANVISNING KOMFYRER

2 GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon om hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder komfyren på en sikker måte. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted til senere bruk. Ved salg eller overføring av apparatet bør denne bruksanvisningen følge med, slik at nye brukere er garantert korrekt informasjon om installasjon og betjening av apparatet og mottar relevante advarsler. Alle tilgjengelige deler er varme når apparatet er i bruk. De varme delene må ikke berøres. Første gangen komfyren slås på, kan den avgi sterktluktende, men ufarlig, røyk. Vi anbefaler at komfyren står på i to timer mens den er tom. SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE BRUKSANVISNINGEN Symbolene nedenfor benyttes for å gjøre bruksanvisningen mer lettfattelig. Sikkerhetsinformasjon Informasjon om miljøvern Dette apparatet tilfredsstiller EUs EØF-direktiver. SAMSVARSERKLÆRING Alle deler av dette apparatet som kan komme i kontakt med matvarer, er i overensstemmelse med bestemmelsene i EØF-direktiv 89/109. Apparatet tilfredsstiller EU-direktivene 73/23/EØF, 89/336/EØF og 90/396/EØF, erstattet av 2006/95/EF, 2004/108/EF og 2003/55/EF og senere endringer. Apparatet oppfyller også kravene i det allmenne direktivet 93/68 og senere endringer. SIKKERHETSANVISNINGER Komfyren skal bare brukes til det formålet den er beregnet for: matlaging. All annen bruk, f.eks. som en form for oppvarming, er utilbørlig og dermed farlig. Produsentene er ikke ansvarlige for skader som følge av upassende, feil eller urimelig bruk. Når du bruker et elektrisk apparat, må du alltid følge visse grunnleggende regler. Dersom apparatet går i stykker eller utvikler en feil, må du slå det av og koble fra strømtilførselen. Ikke rør apparatet, men kontakt en autorisert serviceenhet. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (deriblant barn) med redusert syn eller reduserte fysiske eller mentale evner. Det skal heller ikke brukes av personer uten erfaring med eller kunnskap om apparatet, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet. Ikke la små barn leke med apparatet. Det er helt naturlig at en stekeovn blir veldig varm. Dette gjelder særlig glasset i stekeovnsdøren. Barn må holdes borte fra stekeovnen når den er i bruk, spesielt når grillen er på. Bruk alltid grytehansker når du tar ut mat fra stekeovnen. Av sikkerhets- og helsemessige hensyn må apparatet alltid holdes rent. Fett og matrester kan forårsake brann. Ikke stikk hånden inn mellom hengslene på stekeovnen. Hold barn på avstand. Kontroller at alle betjeningsknappene er i AV-posisjon når apparatet ikke er i bruk. I skuffen kan du oppbevare tomme brett eller holde maten varm. Ikke legg brennbare materialer, eksplosive materialer eller rengjøringsmidler som nylonposer, papir og klær i skuffen. Bruk bare varmebestandige kokekar. Ikke bruk brennbare materialer. Det er farlig å endre eller å forsøke å endre apparatets egenskaper. Vær spesielt oppmerksom når du steker mat: Ikke la apparatet være uten tilsyn. Apparatet er tungt. Vær varsom ved flytting. Det er vanlig at apparatet slipper ut varm luft under drift. Luftehullene på komfyren må ikke tildekkes. Apparatet kan bli utsatt for søl når du setter mat på platetoppen eller inn i stekeovnen, eller når du tar ut eller fjerner mat med mye fett eller vann. Slike rester må vaskes bort umiddelbart etter stekingen/kokingen for å unngå ubehagelig lukt og mulig brann. Når du bruker et elektrisk apparat, må du alltid følge et par grunnleggende regler. *Generelt sett frarådes det å bruke adaptere, grenuttak og skjøteledninger. *Ikke trekk i strømkabelen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. *Ikke ta på komfyren hvis du er våt eller fuktig på hendene eller føttene. *Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes umiddelbart. *Følg instruksjonene nedenfor når du skifter kabelen. *Kabelen må bare skiftes av en autorisert elektriker. Bruk bare en autorisert serviceenhet ved reparasjoner og sørg for at det bare benyttes originaldeler. *Ved behov fjernes strømkabelen og erstattes med en kabel av typen H05RR-F,

3 H05VVF eller H05V2V2-F. Disse kablene er godkjent for produktets strømbelastning. Ikke la apparatet være uten tilsyn før det er avkjølt. Hvis anvisningene over ikke følges, kan ikke produsenten garantere at komfyren fungerer på en sikker måte. NYTTIGE TIPS Ikke bruk deformerte eller skjeve kokekar. Rengjør grillen og fettoppsamlingsbrettet nøye før første bruk. Ikke spray på varmeelementene eller termostaten når du bruker sprayrengjøringsmidler. Pass på at rillene i stekeovnen er riktig plassert. Ingen deler av stekeovnen må tildekkes med aluminiumsfolie. TEKNISKE DATA Dette er et apparat av typen "X", og det er konstruert med utgangspunkt i at tilstøtende benkeplater ikke skal være høyere enn komfyrens platetopp. JUSTERING AV FØTTER FUNKSJONER 60 x 60 4 hilight-varmesoner og elektrisk stekeovn Typeskilt (på baksiden av komfyren) TOTAL EFFEKT 8,4 kw INSTALLASJON Installasjonen må utføres av kvalifisert personell. Produsenten er ikke forpliktet til å gjøre dette. Hvis det er behov for hjelp fra produsenten til å reparere feil som oppstår som følge av feil installasjon, dekkes ikke dette av garantien. Installasjonsanvisningene for kvalifisert personell må følges. Feil installasjon kan medføre skade på liv og eiendom. Produsenten er ikke ansvarlig for slike skader. ADVARSEL!Vis aktsomhet ved plassering av apparatet! Det kan bare installeres i et rom med kontinuerlig ventilasjon. Elektriske tilkoblinger må alltid kobles fra før reparasjon, installasjon eller endringer. Før du installerer apparatet, må du kontrollere strømtilførselen og at apparatet er tilpasset spenningen/strømstyrken. Apparatet må ikke installeres nær brennbart materiale (f.eks. møbler og gardiner). Apparatet har justerbare føtter i kabinettets nedre hjørner. Komfyrens maksimale høyde er 868 mm når de fremre føttene og bakhjulene festes i det fjerde hullet. Føttene kan justeres individuelt ved hjelp av en skrunøkkel. På den måten kan du sørge for at komfyren er helt plan, slik at all væske i kokekarene er vannrett. Bakhjulene bør festes i det andre hullet (bilde A1), standardhøyde. Da blir standardhøyden 850 mm. PLASSERING MÅL

4 60 x 60 Høyde (mm) 850 Bredde (mm) 598 Dybde (mm) 600 Denne bruksanvisningen er utarbeidet som en veiledning for flere modeller. Det er ikke sikkert at alle funksjonene som nevnes i denne bruksanvisningen, gjelder ditt apparat. 60 x 60 KOMFYR 1. Platetopp 2. Kontrollpanel 3. Skuff 4. Stekeovnsdør (foran) 5. Hilight-varmesone 1200 W 6. Hilight-varmesone, dobbelt 1700 W 7. Hilight-varmesone 2300 W 8. Varsellys 9. Betjeningsknapper for hilight-varmesoner 10. Betjeningsknapp for stekeovn 11. Betjeningsknapp for termostat 12. Elektronisk programmerer 13. Bevegelig fot 14. Justerbar fot PRODUKTBESKRIVELSE

5 ELEKTRISK TILKOBLING Komfyrer kommer med eller uten strømkabel. Kabeltilkobling av må utføres av en autorisert serviceenhet i henhold til instruksjonene nedenfor. Den elektriske tilkoblingen må utføres i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Før den elektriske tilkoblingen påbegynnes, skal følgende kontrolleres: Har de elektriske tilkoblingene og sikringene i bygningen nok kapasitet til å takle belastningen fra apparatet? (Sjekk informasjonen på den selvklebende informasjonsetiketten.) Har den elektriske tilførselen en jordtilkobling som oppfyller gjeldende standarder? Det skal finnes en tilfredsstillende jordtilkobling i boligen din. Hvis det ikke finnes en tilfredsstillende jordtilkobling i boligen, må du benytte en autorisert elektriker for å løse dette problemet. Er stikkontakten eller flerfunksjonsbryteren lett tilgjengelig etter installasjon av apparatet? Et støpsel som overholder standardene, må være koblet til strømkabelen, og kabelen må plugges inn i en sikker stikkontakt. En flerfunksjonsbryter må benyttes mellom apparatet og strømnettet hvis en direkte elektrisk forbindelse til strømnettet er påkrevd. (Den må oppfylle gjeldende krav og takle belastningen.) Den grønngule jordingskabelen må ikke brytes via en bryter. Den brune fasekabelen (fra kontakten "L" på komfyren) må alltid være koblet til strømnettets fasekabel. Strømkabelen må være plassert slik at den ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C. Hvis strømkabelen må skiftes ut, må den erstattes med en som har en diameter tilpasset den angitte effekten. Det grønngule jordingskabelen må være ca. 2 cm lenger enn fasekablene og de nøytrale kablene. Sjekk varmesonene ved å skru dem på i 3 minutter etter fullført tilkobling. Produsenten tar ikke på seg ansvar for skader som oppstår på grunn av manglende overholdelse av sikkerhetsstandarder. Koblingstyper i koblingsboks 1- Enfaset 2- Trefaset kobling kobling Merk: En defekt tilkobling kan øke risikoen for farlig oppvarming ved kabelinnmatingen. Enfaset V ~ Trefaset V3N ~ Sikring 25 A 3 x 16 A Kabel- snitt 3 G 2,5 mm 2 5 G 1,5 mm 2 kabel- type H05VV-F H05RR-F H05VV-F H05RR-F L1: fase shunt 1 2 og shunt 2 3 N: Nøytral shunt 4 5 PE (jord) 1 fase 2 fase 3 fase 5 nøytral shunt 4 5 PE (jord) KOMFYRER UTEN STRØMKABEL

6 VITROKERAMISK PLATETOPP BESKRIVELSE AV VARMESONER Hilight-sone En metalleder er jevnt fordelt over hele kokeplaten. Den begynner å virke innen 3 sekunder og er egnet for en stabil og jevn, men også langvarig matlaging. Den glasskeramiske platetoppen gir større varmeeffekt som genereres av hilight-varmesonene, og gir dermed raskere oppkok. Modifiseringer av platetoppens design har ikke innvirket på glassets evne til å tåle høye temperaturer, men derimot gitt bedre kontroll. Med Sprinter-funksjonen reduseres koketiden med inntil 15 %, avhengig av kokemetode og kokekar. Halo-/light-sone Dette er en kombinasjon av halogen (1/3) og hilight (2/3). Temperaturen i denne kokeplaten stiger ekstremt raskt. Den passer godt til steking av kjøtt, hurtige oppkok og intensiv koking hvor det kreves høy temperatur i en svært kort periode. Opplyst sone Jevn temperatur og god stabilitet ved opprettholdelse av ønsket temperatur. Sonen er ekstremt nøyaktig og gir meget god varmefordeling. RÅD OM KOKEKAR Effektiv matlaging Den ekstra store hilight-sonen vil, avhengig av størrelsen på kokekaret og/eller mengden mat som tilberedes, gi enda bedre ytelse. For at kokeplaten skal fungere optimalt, er det viktig å bruke kokekar av god kvalitet. Bruk kokekar med en diameter som er stor nok til å dekke kokeplaten helt. Kokekaret bør ikke være mindre enn området som varmes opp. Hvis det er litt større, brukes kokeplaten med maksimal effekt. Følgende informasjon vil hjelpe deg å velge kokekar som gir gode resultater. Rustfritt stål Anbefales på det sterkeste. Særlig bra med sandwichbunn. Sandwichbunnen kombinerer fordelene med rustfritt stål (utseende, holdbarhet og stabilitet) og fordelene med aluminium eller kobber (varmeledning, jevn varmefordeling). Aluminium Tunge kokekar anbefales. God ledeevne. Aluminiumsrester vises noen ganger som riper på platetoppen, men kan fjernes hvis toppen rengjøres umiddelbart. På grunn av aluminiumets lave smeltepunkt bør ikke tynn aluminium brukes. Støpejern Kan brukes, men anbefales ikke. Dårlig ytelse. Kan lage riper i overflaten. Kobberbunn/steintøy Tunge kokekar anbefales. God ytelse, men kobber kan etterlate rester som kan vises som riper. Restene kan fjernes hvis platetoppen rengjøres umiddelbart. Men ikke la disse kokekarene koke tørre. Overopphetet metall kan binde seg til platetopper i glass. En overopphetet kobberkjele vil etterlate rester som lager permanente flekker på platetoppen. Pass på at bunnen av kokekaret er tørr Når du fyller en kjele med væske eller bruker en kjele som har stått i kjøleskapet, må du forsikre deg om at bunnen av kjelen er helt tørr før du setter den på kokeplaten. Dette vil bidra til at du unngår flekker på platetoppen. Bruk alltid kokekar av høy kvalitet med flat og tykk bunn Disse kokekarene hindrer at det oppstår varmepunkter som gjør at maten svir seg i bunnen. Tykke kokekar av metall gir jevn varmefordeling. Porselen/emalje Gir bare gode resultater hvis bunnen er tynn, glatt og flat. Glasskeramiske Anbefales ikke. Dårlig ytelse. Kan lage riper i overflaten. VALG AV KOKEKAR Kokekarenes egnethet Husk at større kjeler har større varmeflater. Dermed kokes maten raskere i disse kjelene enn i kjeler med mindre varmeflater. Bruk alltid kjelestørrelser som står i forhold til mengden av mat som skal tilberedes. For å hindre matsprut må du ikke bruke veldig små kjeler, spesielt ikke hvis du lager mat med mye væske. Hvis du bruker for store kjeler til mat som koker raskt, vil mat og væskeholdige rester feste seg og bli igjen i kjelen når den er tømt. Kjeler og stekebrett eller former med lokk foreslås ved tilberedning av søte retter. Sukker- og saftsøl fra

7 en åpen kjele kan feste seg på platetoppen og være vanskelig å fjerne. Dette gjelder særlig kjeler som brukes til steking eller trykkoking ved høy temperatur. Ikke la kokeplater uten kjele eller med en tom kjele være uten tilsyn. Sjekk kokekarenes egnethet med hensyn til følgende kriterier: De bør være tunge. De bør dekke kokeplatens overflate helt. De kan være litt større, men ikke mindre. Kjelebunnene må være helt flate og sitte godt på platetoppen. Ved bruk av kjeler med tynn bunn kan det hende at enkelte deler av maten varmes opp mens andre forblir kalde på grunn av den ujevne varmefordelingen under kjelen. Derfor er det nødvendig å kontinuerlig røre maten som tilberedes. Varmen fordeles mer effektivt og jevnere i kjeler med tykk bunn. Bruk av svært små kjeler anbefales ikke. Brede kjeler med lave sider gir mer effektiv og raskere tilberedning enn små, dype panner. Du kan ikke korte ned koketiden ved å bruke en liten kjele på en stor plate. Du kaster bare bort energi på denne måten. En kjele med lokk vil imidlertid spare energi. BRUK AV STEKEOVNEN GRILLING Ved grilling får maten raskt en rik, brun farge. Du angir ulike innstillinger for grillen alt etter hvor mye mat du skal tilberede. Med unntak av svært magert viltkjøtt og kjøttboller kan nesten all mat stekes under grillen. Kjøtt og fisk som skal grilles, bør først pensles med olje. Plasser et fettoppsamlingsbrett under maten som grilles. Hell litt vann i brettet for å unngå ubehagelig lukt og for å hindre at fettet tar fyr. Grilling benyttes med fordel ved tilberedning av kjøttstykker, for eksempel biffer som ikke er for tykke, kjøttdeler i ulike størrelser, kløyvd viltfugl, fisk og enkelte grønnsaker (for eksempel squash, auberginer og tomater) sammen med kjøtt og fiskeprodukter på stekespidd. Olje fisken lett før du legger den rett inn under grillen. Kjøtt tilsettes salt etter steking, mens fisk tilsettes salt i buken før steking. Avstanden fra grillen avhenger av tykkelsen på kjøttet eller fisken. Hvis avstanden er riktig, vil ikke de ytre delene bli brent, og kjøttet vil ikke være rått innvendig. Du kan unngå ubehagelig lukt og røyk forårsaket av dryppende fett og saus ved å helle 1 2 glass vann i fettoppsamlingsbrettet. Du kan også bruke grillen til for eksempel bruning, ristet brød og smørbrød og til tilberedning av enkelte frukttyper (banan, grapefrukt, ananasskiver, epler osv.). Frukten må imidlertid ikke komme i kontakt med varmeelementene. Dekk aldri de innvendige veggene eller bunnen i stekeovnen med aluminiumsfolie. Akkumulert varme kan skade emaljen i stekeovnen og maten. TILBEREDNINGSFORSLAG Tradisjonell tilberedning Varme genereres fra de øvre og nedre varmeelementene. Vanligvis benyttes den midterste rillen ved matlaging. Men hvis det øverste eller nederste matlaget krever ytterligere steking, plasseres brettet i den øverste eller nederste rillen. Tilberedning med varmluft (med vifte) Maten stekes ved at forhåndsoppvarmet luft blåses jevnt inn i stekeovnen fra av en vifte på stekeovnens bakre vegg. Takket være den jevnt fordelte varmen i stekeovnen er det mulig å lage flere retter samtidig på ulike riller. Denne typen stekeovn er også svært nyttig ved tining av frossen mat. Den kan også brukes til sterilisering av hermetikk, tilberedning av fruktsirup og tørking av frukt og sopp. KAKEBAKST Med mindre annet er oppgitt, bør ovnen forvarmes i minst 10 minutter før bruk. Ikke åpne stekeovnsdøren når du steker kaker, retter med gjær og suffleer, for da vil bølgen av kald luft som kommer inn i stekeovnen, hindre at bakverket hever seg. Du kan sjekke om kaker er ferdigstekt ved å stikke en fyrstikk i røren. Hvis fyrstikken er tørr når du trekker den ut, er kaken ferdigstekt. Denne sjekken må ikke utføres før minst tre fjerdedeler av steketiden har gått. Vær oppmerksom på følgende Hvis overflaten av maten er godt stekt mens den fortsatt er rå eller delvis rå inni, må den stekes lenger ved lavere temperatur. Hvis overflaten av maten er for tørr, bør den derimot stekes kortere ved høyere temperatur. TILBEREDNING AV FISK Små fisk kan stekes på høyeste temperatur fra begynnelse til slutt. Mellomstore fisk stekes på

8 høyeste temperatur i begynnelsen, og deretter senkes temperaturen langsomt. Større fisk stekes på lavere temperatur fra begynnelse til slutt. Du kan se om fisken er ferdigstekt, ved å sjekke fiskens buk. Fargen (på grillet fisk) bør være jevnt matt og hvit. Dette gjelder ikke laks og ørret. TILBEREDNING AV KJØTT Den minste mengden kjøtt som kan stekes i ovnen, er 1 kg. En mindre mengde kjøtt vil bli tørt. Hvis du ønsker godt stekt kjøtt, bruker du mindre fett. Hvis kjøttet inneholder litt fett, er det ikke nødvendig å bruke olje. Hvis den ene siden av kjøttet er fettet, plasserer du denne siden opp. Fettet som smelter, vil smøre delen under tilstrekkelig. Rødt kjøtt bør tas ut av kjøleskapet minst én time før steking. Temperaturforskjellen kan gjøre kjøttet seigt. Ikke bruk salt før steking, spesielt ikke når du griller kjøtt. Saltet trekker blodet og saftene ut av kjøttet, noe som i sin tur vil hindre at den øverste overflaten av kjøttet stekes. Stekt kjøtt tilsettes salt først etter at halve steketiden har gått. Legg kjøttet som skal stekes, i en bred, grunn form. Dype former fungerer som et skjold mot varmen. Kjøtt kan settes i stekeovnen i en varmebestandig form eller rett på grillen. Sett et fett-/sjyoppsamlingsbrett under grillen. Saus tilsettes i begynnelsen hvis steketiden er kort og den siste halvtimen ved lengre steketider. TILBEREDNING MED ROTERENDE STEKESPIDD Komfyren er utstyrt med et roterende stekespidd i metall, to gafler og en krok som brukes til å feste stekespiddet. Slik brukes stekespiddet: Fjern alt tilbehør fra stekeovnen. Sett den dype kjelen i bunnen av stekeovnen eller på nederste rille. Stikk stekespiddet gjennom kjøttet, sentrert mellom de to gaflene. Fest stekespiddet i hullet i bunnen, og fest deretter støttekroken i hullet oppe og foran i stekeovnen og rundt kanten av stekespiddet. Det er ikke nødvendig å forvarme stekeovnen ved bruk av stekespiddet. Se tabellen nedenfor for anbefalte steketider ved bruk av stekespidd. Steketid (min) Elektrisk stekeovn Biff (1 kg) 20/30 Lam, fårekjøtt (1 kg) 30/40 Kalvekjøtt, høns (1 kg) 60/70 Svinekjøtt (1 kg) 65/75 BETJENINGSBRYTERNE PÅ DEN VITROKERAMISKE PLATETOPPEN SLIK BETJENER DU PLATETOPPEN Finn merket som tilsvarer varmesonen du skal bruke. Vri betjeningsknappen til ønsket innstilling. Vi anbefaler at varmesonen stilles inn på det høyeste nivået til innholdet i kjelen har nådd ønsket temperatur. Deretter kan varmen reduseres til ønsket innstilling. Indikatorlyset for restvarme slås på når platetoppens overflatetemperatur når 60 grader eller høyere. Lyset vil fortsatt være på selv om platetoppen slås av, og det går først av når platetoppen er avkjølt. Innstilling Svært lav Noen tips For å holde maten varm, smelte smør og sjokolade osv Lav Langsom koking, sauser, stuing, rispudding, posjerte egg osv Moderat Bønner, frossen mat, frukt, koke vann osv Middels Dampede epler, friske grønnsaker, pasta, pannekaker, fisk osv Høy Mer intens koking, omeletter, biff osv Veldig høy Biff, koteletter, fresing osv. Du slår av kokeplaten ved å vri betjeningsknappen til O. Den ovale varmesonen består av to varmeområder: et sirkelformet og et ovalt område. Vri betjeningsknappen fra 1 til 12 for å regulere det sirkelformede området. Hvis du vil benytte det ovale området, vrir du betjeningsknappen til posisjon 12 og velger deretter en posisjon fra 1 til 12.

9 Varmeområdet består av to konsentriske soner. Den innerste sirkelen aktiveres når bryteren vris til en av posisjonene fra 1 til 12. Den ytterste ringen aktiveres bare nå bryteren vris forbi 12 opptil en maksimal effekt. BRUK AV TIMEREN SOM ANGIR SLUTTEN PÅ TILBEREDNINGSTIDEN Strømtilførselen til de elektriske varmeelementene kontrolleres av timeren. En korrekt timerinnstilling bør velges før du bruker stekeovnen. Timeren garanterer at stekeovnen forblir på i ønsket periode. Du kan justere timeren opptil 90 minutter. Hvis du ikke ønsker å bruke timeren, vrir du timerknappen til. Temperatur Steketid Ikke i drift Roterende stekespidd og grillelement Lampe Grillelement Grillelement og vifte Vifte Øvre varmeelement og vifte Nedre varmeelement og vifte Øvre varmeelement, nedre varmeelement og vifte Nedre og øvre varmeelement Øvre varmeelement Nedre varmeelement Manuell Enkelte elektriske stekeovner har en timer som angir tidspunktet når steketiden er over. Dette gjør det mulig å programmere ønsket steketid. Stekeovnen slås automatisk av på slutten av den angitte tiden. Timeren teller ned fra innstilt tid til O-posisjon og slås av automatisk. Ved normal bruk av stekeovnen stilles timeren i O-posisjon, så slår den seg av automatisk. Da kan du styre steketiden manuelt. BRUK AV MINUTTELLEREN Hvis du skal programmere steketiden for gasstekeovnen, vrir du knappen helt rundt, og deretter vrir du den tilbake til ønsket tid. Når tiden har gått, ringer telleren i noen få sekunder. ELEKTRISK STEKEOVN Innstilling Stekeovnsfunksjon Funksjon

10 BRUK AV DEN ELEKTRONISKE PROGRAMMERINGSFUNKSJONEN FUNKSJON SLIK AKTIVERES DEN SLIK SLÅS DEN AV HVA DEN GJØR HVA DEN SKAL BRUKES TIL MINUTT- TELLER Trykk på og hold inne knappen. Trykk på knappene eller for å stille inn ønsket tid. Slipp alle knappene. Når innstilt tid er gått, utløses en lydalarm (denne alarmen stopper av seg selv, men du kan også stoppe den straks ved å trykke på knappen). Aktiverer en alarm når innstilt tid er ute. Trykk på knappen for å se hvor lang tid som gjenstår. Gjør det mulig å bruke ovnen som klokkealarm (kan aktiveres enten med eller uten bruk av stekeovnen). MANUELL FUNKSJON TILBEREDN INGSTIDER SLUTT PÅ STEKE- TIDEN Trykk på knappen. Still inn tilberedningsfunksjonen med funksjonsvelgeren. Trykk på og hold inne TIMERknappen. Trykk på knappene eller for å stille inn ønsket tilberedningstid. Slipp alle knappene. Still inn tilberedningsfunksjonen med funksjonsvelgeren. Trykk på og hold inne SLUTTknappen. Trykk på knappene for å stille inn tidspunktet når du vil at stekeovnen skal slå seg av. Slipp knappene. Still inn tilberedningsfunksjonen med funksjonsvelgeren. Vri stekeovnens funksjonsvelger til posisjon O. Når tiden er ute, slår stekeovnen seg av automatisk. Hvis du ønsker å stoppe tilberedningen tidligere, vrir du funksjonsvelgeren til 0 eller stiller inn tiden til 0:00 (TIMER- og -knappene) Stekeovnen slår seg av på det innstilte tidspunktet. For å slå av stekeovnen manuelt vrir du funksjonsvelgeren til posisjon O. Gjør at du kan bruke ovnen. Gjør at du kan lage det du ønsker. Den gjør at du kan stille inn Ved slutten av innstilt tid slår ovnen seg av tilberedningstiden i henhold til automatisk, og en lydalarm høres. oppskriften du følger. Trykk på TIMER-knappen for å se hvor lang tid som gjenstår. Du endrer innstilt tid ved å trykke på TIMER- og LUS-knappene. Gjør at du kan stille inn slutten på tilberedningstiden. Hvis du vil kontrollere innstilt tid, trykker du på SLUTT-knappen. Du endrer innstilt tid ved å trykke på SLUTT- og -knappene. Denne funksjonen brukes vanligvis sammen med funksjonen for tilberedningstid. Hvis retten for eksempel skal tilberedes i 45 minutter og må være ferdig før 12.30, velger du ønsket funksjon, stiller inn tilberedningstiden til 45 minutter og slutten på tilberedningstiden til Tilberedningen starter automatisk kl (12.30 minus 45 min) og fortsetter til slutten av den innstilte tilberedningstiden da stekeovnen slår seg av automatisk. ADVARSEL! Hvis SLUTTEN av tilberedningstiden stilles inn uten at du velger lengden på tilberedningstiden, vil ovnen straks starte tilberedningen og stoppe ved SLUTTEN av innstilt tilberedningstid. Slik stiller du inn riktig tid: ADVARSEL: Det første som må gjøres etter at komfyren er installert, eller etter et strømbrudd (dette kan gjenkjennes ved at displayet blinker og viser 0:00) er å stille inn riktig tid. Dette gjøres slik: Trykk på og hold inne TIMER- og SLUTT-knappene ( og ) Still inn tiden med -knappene. Slipp alle knappene. Vær oppmerksom på at ovnen bare virker hvis den stilles inn på manuell funksjon eller forhåndsvalgt tid. NB: På noen modeller er symbolene erstattet med + og -.

11 STEKETABELLER Tradisjonell tilberedning og tilberedning med varmluft, vekt (g) TYPE MAT Tradisjonell tilberedning Vekt (g) TYPE MAT Tradisjonel l tilberednin g Tilberedning med varmluft Steketider (minutter) KAKER OG DESSERTER Røre med pisket egg (1 og 3) Røre (1 og 3) Småkaker (1 og 3) Ostekake Eplepai (1 og 3) Strudel (1 og 3) Terte med syltetøy (1 og 3) Konditorikaker (1 og 3) Kjeks (1 og 3) Bløtkaker (1 og 3) MERKNADER BRØD OG PIZZA 1000 Loff ~ 60 Åtte stykker på brett inne i 500 Rugbrød ~ 45 lukket stekeovn 500 Sandwich (1 og 3) ~ 35 Under grillen 250 Pizza (1 og 3) ~ 35 PAIER Makaroni (1 og 3) ~ 50 Med grønnsaker (1 og 3) ~ 60 Små paier (1 og 3) ~ 45 Lasagne ~ 60 KJØTT 1000 Roastbiff ~ 70 Stek på grill 1200 Svinestek ~ 130 Stek på grill 1000 Kalvestek ~ 120 Stek på grill 1500 Britisk roastbiff ~ 70 Stek på grill 1200 Lammekjøtt ~ 130 Lår 1000 Kylling ~ 80 Full størrelse 4000 Kalkun ~ 240 Full størrelse 1500 And ~ 150 Full størrelse 3000 Gås ~ 200 Full størrelse 1200 Kaninkjøtt ~ 80 I deler FISK 1000 Hel fisk (1 og 3) ~ 60 2 fisk 800 Filet (1 og 3) ~ 40 4 fileter MERK: 1) Steketider omfatter ikke forvarming. Det anbefales å forvarme ovnen i ca. 10 minutter, spesielt for kaker, pizza og brød. 2) Indikerer hvilke riller brettene skal settes på ved steking av flere retter samtidig. 3) All steking må utføres med stekeovnsdøren lukket.

12 MATTYPER ANT. DELER MENGDE TILBEREDNING PÅ GRILL STEKETIDER (minutter) VEKT RILLE TEMPERATUR ( C) ØVRE DEL NEDRE DEL Biff maks Grillet kotelett maks Pølse maks Kyllingdeler maks Blandet grill maks Melkeholdige maks Tomatskiver maks Fiskefileter maks. 8 6 Terteskjell maks Toast maks Brødskiver 4 4 maks RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Før rengjøring og vedlikehold påpåbegynnes, må følgende utføres: Koble fra strømmen. Hvis ovnen er varm, må du vente til den er avkjølt. Apparatet skal aldri rengjøres med damp eller høytrykksspyler. Ikke bruk slipemidler, stålull eller skarpe gjenstander til å rengjøre glassdøren til stekeovnen. Rengjør emaljerte overflater med varmt såpevann eller med andre egnede midler. Det er viktig at du ikke bruker slipepulver som kan skade overflaten og ødelegge ovnens utseende. Det er svært viktig å rengjøre ovnen etter hver gang den er brukt. Bruk rengjøringsmidler og stålull til de rustfrie stålristene. Overflater av glass, f.eks. platetoppen, stekeovnsdøren og døren til varmeskapet, må rengjøres når de er kalde. Skade som skyldes manglende overhold av denne regelen, dekkes ikke av garantien. Ikke bruk slipemidler, stålull, skarpe gjenstander, grove kluter eller kjemiske produkter eller rensemidler til rengjøringen. Disse kan gi permanent skade på det katalytiske belegget. Det lønner seg å bruke kokekar med høye kanter ved tilberedning av fete matvarer, f.eks. stek, og sette en egnet beholder under grillen for å fange opp fett som drypper ned. Rengjøring av stekeovnsdøren For grundig rengjøring av stekeovnsdøren er det tilrådelig å fjerne døren, som vist nedenfor. Åpne døren helt, og vri de to føttene på hengselarmene 180 grader. Lukk døren delvis (30 grader). I denne posisjonen kan du løfte av døren. Når du skal sette døren på plass igjen, følger du trinnene over i motsatt rekkefølge. La platetoppen avkjøles før du begynner med vedlikehold. Bruk kun produkter (kremer og skraper) som er laget spesielt for glasskeramikkoverflater. Disse får du kjøpt i jernvarebutikker. Unngå søl. Det som faller ned på platetoppen, vil raskt bli brent, og rengjøringen blir vanskeligere. Hold alt som kan smelte, f.eks. plast, sukker og sukkerbaserte produkter, unna platetoppen. VEDLIKEHOLD Påfør et par dråper rengjøringsmiddel på platetoppen. Gni på vanskelige flekker med en myk klut eller med lett fuktet kjøkkenpapir. Tørk av med en myk klut eller tørt kjøkkenpapir til overflaten blir ren. Hvis det fortsatt er gjenstridige flekker Påfør litt mer rengjøringsmiddel på platetoppen. Skrap med en skrape til flekkene blir borte. Hold skrapen med en vinkel på 30 grader mot platetoppen. Tørk av med en myk klut eller tørt kjøkkenpapir til overflaten blir ren. Gjenta denne prosedyren om nødvendig. NOEN TIPS Hyppig rengjøring etterlater et beskyttende lag som beskytter mot riper og slitasje. Kontroller at overflaten er ren før du bruker kokeplatene igjen. Merker etter vann kan fjernes ved å ha på noen dråper eddik eller sitronsaft. Deretter tørker du av med absorberende papir og påfører noen dråper spesiell rengjøringsvæske. Betjeningsknappene kan fjernes for en grundig rengjøring. Pass på at det ikke kommer væske inn i de åpne sonene. Sett betjeningsknappene tilbake når du er ferdig. Keramikkoverflaten tåler skraping fra kjeler/panner med flat bunn. Det er likevel bedre å løfte dem når du

13 skal flytte dem fra sone til sone. katalytiske beleggene som er på markedet nå, har en levetid på ca. 300 timer. De må derfor skiftes ut etter ca. 300 timer. Ikke bruk en svamp som er for våt. Bruk aldri kniv eller skrutrekker. En skrape med barberblad vil ikke skade overflaten så lenge den holdes i en vinkel på 30 grader. La aldri en skrape med barberblad bli liggende slik at barn kan få tak i den. Bruk aldri slipemidler eller skurepulver. Metallrammen Metallrammen rengjøres med såpe og vann, skylles og tørkes med en myk klut. Slik skifter du det innvendige lyset Koble fra strømmen, og skru ut pæren. Skift den ut med en pære av samme type som tåler svært høye temperaturer. Bruk aldri damp eller en fordamper til rengjøring. KATALYTISK SELVRENS RENGJØRING AV STEKEOVNEN Spesielle selvrensende plater med en overflate av mikroporøs emalje kan leveres som ekstrautstyr til noen av modellene. Når de er montert, er det ikke lenger nødvendig å rengjøre stekeovnen for hånd. Belegget må være porøst for at selvrensingen skal virke etter hensikten. Omfattende sprut kan likevel blokkere porene og hindre selvrenseprosessen. Selvrenseevnen kan gjenopprettes ved å slå den tomme stekeovnen på på maksimal effekt i ca minutter. Hvis veggene i ovnen er så dekt av fett at det katalytiske belegget ikke lenger virker, kan fettet fjernes med en myk klut eller svamp som er dyppet i varmt vann. Alle de

14 KUNDESERVICE OG FEILSØKING Hvis komfyren ikke fungerer, anbefaler vi at du gjør følgende før du ringer kundeservice: Undersøk om komfyren er koblet til strømtilførselen. Stekeovnen varmes ikke opp Er betjeningsknappene for stekeovnen riktig innstilt? Tilberedningstiden er for lang Har du valgt riktig temperatur? Det kommer røyk ut av stekeovnen Det anbefales å rengjøre ovnen etter bruk. Hvis fettsøl som oppstår under tilberedning av kjøtt, ikke rengjøres, vil det føre til en ubehagelig lukt og røyk neste gang du bruker stekeovnen. (Se kapittelet om rengjøring og vedlikehold.) Stekeovnslyset slås ikke på Det kan være en feil med lyset. Du finner mer informasjon om hvordan du skifter pære, på den aktuelle siden. Hvis du har kontrollert det ovenstående og komfyren fremdeles ikke fungerer som den skal, kan du kontakte nærmeste autoriserte servicested. Modell og produksjonsnummer (PNC eller ENR). Det går ikke an å småkoke eller steke mat forsiktig på varmesonene Bare bruk kjeler med flat bunn. Hvis det er en glipe av lys mellom kjelen og kokeplaten, overfører ikke sonen varme på riktig måte. Kjelebunnen bør dekke diameteren på den valgte sonen helt. Det tar for lang tid å koke maten Uegnede kjeler brukes. Bare bruk flatbunnede kokekar som er tunge og har en diameter som er minst like stor som varmesonen. Små riper eller slitasje på kokeplatens glassoverflate Dette kan skyldes feil rengjøring, bruk av kjeler med ru bunn eller at partikler som sandkorn eller salt har kommet mellom kokeplaten og kjelebunnen. Se kapittelet om rengjøring. Sørg for at kjelebunnen er ren før bruk, og bruk bare kjeler med glatt bunn. Riper kan reduseres dersom rengjøringen utføres på riktig måte. Metallmerker Ikke skyv aluminiumkjeler på kokeplaten. Se rengjøringsanbefalingene. Du bruker riktige materialer, men flekkene vedvarer. Bruk et barberblad og følg anvisningene i avsnittet om rengjøring. Mørke flekker Bruk et barberblad og følg anvisningene i avsnittet om rengjøring. Lyse områder på kokeplaten Merker fra en aluminiums- eller kobberkjele, men også mineral-, vann- og matrester, kan fjernes med rengjøringskrem. Karamellisering eller smeltet plast på kokeplaten Se avsnittet om rengjøring. Kokeplaten virker ikke, eller visse soner fungerer ikke Shuntene er feilplassert i koblingsboksen. Kontroller at tilkoblingen er utført i henhold til anbefalingene. Kontrollpanelet er låst Lås opp kokeplaten. Av/på-frekvens for varmesoner Av/på-syklusene varierer etter nødvendig varmenivå: Lavt nivå: kort driftstid. Høyt nivå: lang driftstid. "H" blinker på displayet, restvarmeindikator Temperaturen på de elektroniske komponentene er for høy. En tekniker bør kontrollere apparatet i henhold til anbefalingenes. MILJØVERN Når apparatet er på plass, må emballasjen avhendes på en måte som har hensyn til sikkerheten og miljøet. Før avhending av gammelt utstyr, kuttes strømkabelen for å gjøre utstyret ubrukelig. Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om fjerning av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet). Ved å sørge for at produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre skadevirkninger på mennesker og miljø. Slike skadevirkninger kan oppstå hvis produktet ikke behandles på riktig måte etter endt levetid. Symbolet på produktet angir at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn på et godkjent innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet skal avhendes på en måte som er i samsvar med gjeldende regler for behandling av miljøfarlig avfall. Du kan få mer informasjon om hvordan dette produktet skal behandles og gjenvinnes ved å kontakte de kommunale

15 myndighetene, renholdsselskapet eller butikken der du kjøpte det.

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer