Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla"

Transkript

1 Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med BioFresh-del 22/ SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/

2 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten Enhetens bruksområde Konformitet Oversikt over enheten og utstyret Installasjonsmål Generelle sikkerhetsanvisninger Betjenings- og kontrollelementer Betjenings- og kontrollelementer Temperaturdisplay Oppstart Hengsle om dørene Innbygging i kjøkkeninnredning Transportere enheten Sette enheten på plass Kassere emballasjen Kople til enheten Slå på enheten Betjening Spare energi Lysstyrke på temperaturdisplayet Barnesikring Døralarm Kjøledel BioFresh-del Vedlikehold Rengjøre enheten Skifte pære i innvendig belysning Kundeservice Feil Sette ut av drift Slå av enheten Sette ut av drift Kassere enheten Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi. Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet. Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*). Anvisninger er merket med en, og resultater er merket med en. 1 Oversikt over enheten 1.1 Enhetens bruksområde Enheten er beregnet for kjøling av matvarer. Enheten er beregnet for bruk i husholdninger. Den er ikke beregnet for kommersiell bruk, spesielt ikke for bruk i laboratorier og liknende. Fare for feilfunksjon. Enheten er beregnet for bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer i forhold til klimaklasse. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet. Klimaklasse SN 10 C til 32 C N 16 C til 32 C ST 16 C til 38 C T 16 C til 43 C 1.2 Konformitet for omgivelsestemperaturer på Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Enheten oppfyller relevante sikkerhetsbestemmelser samt EU-direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF. 1.3 Oversikt over enheten og utstyret Fig. 1 (1) Betjeningspanel (10) Flaskehylle (2) Vifte (11) BioFresh-del, Drysafe (3) Innvendig belysning, lyspære* (12) Regulering HydroSafe (4) Bokshylle, avtakbar (13) BioFresh-del, Hydrosafe (5) Glassplater, flyttbare (14) Regulering HydroSafe (6) Innvendig belysning, (15) BioFresh-del, Hydrosafe LED* (7) Hermetikkholder, flyttbar (16) Justeringsfot, høydejusterbar (8) Glassplate, delt, flyttbar (17) Typeskilt (9) Flaskeholder Merk u Hvis de angitte omgivelsestemperaturene ikke overholdes, kan det føre til redusert kjøleeffekt. 26

3 Generelle sikkerhetsanvisninger 1.4 Installasjonsmål Fig. 2 modeller KB KB KB Høyde H (mm) Avhengig av modell og utstyr kan enheten utstyres med ettermonterbare moduler for HomeDialog-systemet eller for serielt grensesnitt (RS 232). Modulene er tilgjengelige fra spesialforhandlere. Du finner mer informasjon på Internett under - Denne enheten skal kun installeres og tilkoples i overensstemmelse med anvisningene. - Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Fare for brann: - R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i enheten. Ikke bruk elektriske apparater inne i enheten (f. eks. damprengjøringsutstyr, oppvarmingsapparater, ismaskiner osv.). Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjestedet. Trekk ut støpselet. Luft ut rommet grundig. Kontakt kundeservice. - Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. - Ikke plasser brennende stearinlys, lamper eller andre gjenstander med åpen flamme på eller inne i enheten. - Væsker med høyt alkoholinnhold skal lagres stående og i tett lukkede beholdere. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Fall- og vippefare: - Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn. Fare for matforgiftning: - Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres. Fare for forfrysninger, lammelser og smerter: - Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/ frysevarer, eller bruk beskyttelse, f. eks. hansker. Ikke spis is, spesielt saftis eller isbiter, straks de er tatt ut av fryseren. Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene: FARE ADVARSEL FORSIKTIG Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås. 2 Generelle sikkerhetsanvisninger Farer for brukeren: - Denne enheten er ikke beregnet på å brukes av personer (eller barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap. I så fall skal en person være ansvarlig for sikkerheten, sørge for opplæring i bruk av enheten og kontrollere at enheten er i orden. Hold oppsikt med barn, og påse at de ikke leker med enheten. - Ved feil: Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. - Reparasjoner og inngrep i enheten samt utskifting av strømtilførselsledningen skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person. - Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen. PASS PÅ Merk Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås. Kjennetegner nyttige råd og tips. 27

4 Betjenings- og kontrollelementer 3 Betjenings- og kontrollelementer 3.1 Betjenings- og kontrollelementer PASS PÅ Fare for skader! Dersom dørpakningene blir skadet, lukker muligens døren ikke riktig, og kjølingen er ikke tilstrekkelig. u Ikke ødelegg dørpakningen med skrutrekkeren! u Løft panelet Fig. 4 (1) av forover med skrujernet. w Panelet henger over dempebøylen. Fig. 3 (1) Alarm-knapp (7) Up-innstillingsknappen (2) SuperCool-knapp (8) Holiday-knapp (3) On/Off-knappen (9) Temperaturdisplay (4) Alarm-symbol (10) (5) Menu-symbol (11) SuperCool-symbol (6) Down-innstillingsknappen (12) Barnesikringssymbol 3.2 Temperaturdisplay Under normal drift vises følgende: - gjennomsnittlig kjøletemperatur Følgende tegn i displayet melder om en feil. Mulige årsaker og eventuelle løsninger er beskrevet i kapittelet Feil. - F0 til F9 4 Oppstart 4.1 Hengsle om dørene Ved behov kan du hengsle om døren: PASS PÅ Fare for skader på SBS-enheter på grunn av kondensvann! Dersom en Side-by-Side-enhet (SBS) skal oppstilles sammen med en annen enhet (som SBS-kombinasjon), må døranslaget være som det var da enheten ble levert. u Ikke skift døranslaget. Fig. 5 u Skyv panelet over dempebøylen Fig. 5 (5) forover mot enheten. u Sett sikringen Fig. 5 (3) i. w Denne sikringen fører til at leddet ikke kan klappe sammen. u Løft dekselet Fig. 5 (2) med skrutrekkeren opp fra utsiden og ta det av utover. u Vipp enheten bakover ev. med hjelp fra en annen person. u Trykk bolten Fig. 5 (4) ut nedenfra. u Press dempebøylen Fig. 5 (5) mot døren. u Ta av panelet Fig. 5 (1). u Skru hele lukkedemperenheten av (2 ganger torx 15) Fig. 5 (6). u Trekk lukkedemperenheten litt ut mot håndtakssiden og sving den ut. u Legg lukkedemperenheten til side Ta av døren Merk u Fjern matvarene fra dørhyllene før døren tas av, slik at matvarene ikke faller ut. Påse at følgende verktøy ligger klart: q Torx 25 q Torx 15 q Skrutrekker q ev. batteridrevet skrutrekker q ev. en annen person for monteringsarbeid Fjerne lukkedemperen * Fig. 6 u Lukk døren. u Trekk dekselet Fig. 6 (10) ut fra forsiden og fjern dekselet Fig. 6 (11). Fig. 4 u Åpne døren. FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Skru av øvre lagerbukk Fig. 6 (12)(2 ganger torx 25) Fig. 6 (13) og trekk den opp og av. 28

5 Oppstart u Løft døren opp og av, og sett den til side. u For enheter med lukkedemper videre med punkt: Sette lageret over til den andre siden for enheter med lukkedemper. u For enheter uten lukkedemper videre med punkt: Sette lageret over til den andre siden for enheter uten lukkedemper. u Sett hengsellageret Fig. 7 (20) på igjen Sette lageret over til den andre siden* for enheter uten lukkedemper* Sette lageret over til den andre siden* for enheter med lukkedemper* Fig. 7 u Trekk sikringen Fig. 7 (21) forover og av. u Trekk dekselet Fig. 7 (27) av.* u Skru justeringsfoten Fig. 7 (22) helt inn. u Vipp ev. enheten lett bakover med hjelp fra en annen person for å fjerne lagerbolten. u Skyv lagerbolten Fig. 7 (22) ned og trekk den ut foran. Ta hensyn til hengsellageret Fig. 7 (20). u Skru av lagerbukken Fig. 7 (23)(3 x torx 25) Fig. 7 (24). u Løft forsiktig av dekselet på håndtakssiden Fig. 7 (25) og flytt det over til den andre siden. u Skru lagerbukken Fig. 7 (23) fast på igjen på den nye hengselsiden ev. med en batteridrevet skrumaskin. u Skru av lageret Fig. 7 (26), snu det 180 og skru det på igjen. u Vipp enheten lett bakover igjen og sett lagerbolten Fig. 8 (22) på igjen. Fordypningen må vende forover. u Sett dekselet Fig. 7 (27) på på motsatt side.* Fig. 9 u Trekk sikringen Fig. 9 (21) forover og av. u Trekk dekselet Fig. 9 (27) av.* u Skru justeringsfoten Fig. 9 (22) helt inn. u Vipp ev. enheten lett bakover med hjelp fra en annen person for å fjerne lagerbolten. u Skyv lagerbolten Fig. 9 (22) ned og trekk den ut foran. Ta hensyn til hengsellageret Fig. 9 (20). u Skru av lagerbukken Fig. 9 (23)(2 x torx 25) Fig. 9 (24). u Skru av lageret Fig. 9 (26)(1 x torx 25) Fig. 9 (28) og flytt det over til festehullet til lagerbukken på motsatt side, skru det fast igjen. u Løft forsiktig av dekselet Fig. 9 (25) på håndtakssiden og flytt det over til den andre siden. u Skru lagerbukken Fig. 9 (23) ev. med batteridrevet skrumaskin på igjen på den andre hengselsiden gjennom det ytre langhullet og rundhullet. Merk u Om nødvendig, f.eks. ved ujevnheter i gulvet, kan også det andre langhullet brukes som skruefeste istedenfor rundhullet. u Vipp enheten lett bakover igjen og sett lagerbolten Fig. 10 (22) på igjen. Fordypningen må vende forover. u Sett dekselet Fig. 9 (27) på på motsatt side.* Fig. 8 Fig. 10 FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Sikringen (21) må gå sidelengs i inngrep på lagebukken, slik at lagerbolten og dermed døren er sikret. u FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Sikringen (21) må gå sidelengs i inngrep på lagebukken, slik at lagerbolten og dermed døren er sikret. u u Sett sikringen (21) på lagerbukken igjen. u La sikringen (21) gå i inngrep på lagerbukken igjen. u Sett hengsellageret Fig. 9 (20) på igjen. 29

6 Oppstart Sette håndtaket over på motsatt side u For enheter uten lukkedemper løsnes fjærklemmen Fig. 11 (34) fra døren og settes over på den nye hengselsiden. u Løft pluggen Fig. 11 (30) ut av lagerhylsen i døren og flytt den over til den andre siden. Fig. 11 u Demonter dørhåndtaket Fig. 11 (31), pluggen Fig. 11 (32) og trykkplatene Fig. 11 (33) og sett dem over på motsatt side. u Pass på at trykkplatene klikker korrekt på plass når de monteres på motsatt side Montere døren u Sett døren ovenfra ned på den nedre lagerbolten Fig. 9 (22). u Lukk døren. u Sett den øvre lagerbukken Fig. 6 (12) inn i døren på den nye hengselsiden. u Skru fast den øvre lagerbukken Fig. 6 (12)(2 x torx 25) Fig. 6 (13). Lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. u Klikk både dekselet Fig. 6 (10) og dekselet Fig. 6 (11) på på motsatt side. Fig. 13 u Heng panelet Fig. 13 (1) inn på dempebøylen slik at låsehakene peker forover og mot enhetens fremside. u Trekk dempebøylen Fig. 13 (5) mot lagerdelen Fig. 13 (26) og sett bolten Fig. 13 (4) på igjen ovenfra, slik at firkanten sitter i fordypningen. u Sett dekselet Fig. 13 (2) på og la det gå i inngrep. w Pass på at dekselet sitter som det skal, slik at døren lukkes korrekt og bolten sikres. u Ta av sikringen Fig. 13 (3) ved å skru den. u Klikk panelet Fig. 13 (1) inn på døren. u Lukk døren Justere døren u Juster ev. døren over de to langhullene i nedre lagerbukk Fig. 9 (23) i flukt med enhetens kabinett. For enheter med lukkedemper skrus ev. den midtre skruen ut. u Skru skruene godt fast. 4.2 Innbygging i kjøkkeninnredning Montere lukkedemperenhet* Fig. 12 u Løsne dekselet Fig. 12 (7) fra panelet Fig. 12 (1) og sett det på igjen på den andre siden. u Hekt på lukkedemperenheten (A) med leddet mot hengselsiden og sving den på (B). w Skruehullene på venstre og høyre side må ligge nøyaktig over hverandre. u Skru fast lukkedemperenheten (2 ganger torx 15) Fig. 12 (6). Fig. 14 (1) Innbyggingsskap (3) Kjøkkenskap (2) Enhet (4) Vegg Ved innbygging med standard kjøkkenskap (dypde maks. 580 mm) kan enheten plasseres direkte ved siden av kjøkkenskapet Fig. 14 (3). Enhetens dør stikker ut 34 mm i sideretningen, og stikker 50 mm lengre frem enn forsiden av kjøkkenskapet. Den kan derfor åpnes og lukkes uten problemer. Viktig med tanke på ventilasjon: - På baksiden av innbyggingsskapet må det være en ventilasjonskanal med en dybde på minst 50 mm langs hele innbyggingsskapets bredde. - Ventilasjonsåpningen under taket på skapet må være minst 300 cm 2. - Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energibesparende arbeider den. 30

7 Oppstart Hvis enheten plasseres med hengslene mot en vegg Fig. 14 (4), må avstanden mellom enheten og veggen være minst 36 mm. Dette tilsvarer hvor mye håndtaket stikker ut når døren er åpen. 4.3 Transportere enheten FORSIKTIG Fare for materielle skader og personskader ved feilaktig transport! u Transporter enheten i emballasjen. u Transporter enheten stående. u Ikke transporter enheten alene. 4.4 Sette enheten på plass Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader. Underlaget på oppstillingsstedet skal være vannrett og jevnt. Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. Enheten skal alltid plasseres direkte mot veggen. Ikke sett enheten på plass uten hjelp. Rommet der enheten plasseres, må i henhold til standarden EN 378, per 8 g R 600a-kjølemiddel, ha et volum på 1 m 3. Hvis rommet er for lite, kan det dannes en lettantennelig gass/luft-blanding dersom det oppstår lekkasje i kjølemiddelkretsen. Typeskiltet inne i enheten inneholder informasjon om kjølemiddelmengden. ADVARSEL Brannfare på grunn av fuktighet! Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. u Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut. ADVARSEL Brannfare på grunn av kjølemiddel! R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. u Rørene i kjølekretsen må ikke skades. ADVARSEL Fare for brann og skader! u Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten! ADVARSEL Fare for brann og skader hvis ventilasjonsgitrene er tette! u Ventilasjonsgitrene må aldri være blokkert. Sørg for at det alltid er god ventilasjon! u Ta bort strømtilførselsledningen på baksiden av enheten. Ta også bort ledningsholderen for å unngå vibrasjonsstøy! u Fjern beskyttelsesfolien på utsiden av enheten.* u Påfør et pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen.* w På den måten blir senere rengjøring enklere.* u Fjern beskyttelsesfolien fra pyntelistene. u Fjern alle transportsikringskomponenter. u Kasser emballasjen. Se kapittel Avfallshåndtere emballasjen. PASS PÅ Fare for skade på grunn av kondensvann! Hvis din enhet ikke er en SBS-enhet (Side-by-Side): u Ikke still enheten opp like ved siden av en annen kjøle-/fryseenhet. u Bruk vedlagte skrunøkkel og skru justeringsføttene (A) til enheten står jevnt og stabilt. Kontroller med et vater. u Deretter skal døren stabiliseres: Skru ut justeringsfoten på lagerbukken (B), til den ligger mot gulvet, drei så videre 90. Dersom en Side-by-Side-enhet (SBS) skal oppstilles sammen med en annen enhet (som SBS-kombinasjon): u Følg monteringsanvisningene for SBS-kombinasjonen. (tilbehørspose for SBS-fryseenhet eller enhet med frysedel) Hvis enheten plasseres i fuktige omgivelser, kan det danne seg kondensvann på utsiden av enheten. u Sørg alltid for at det er god ventilasjon der enheten plasseres. 4.5 Kassere emballasjen ADVARSEL Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare! u La aldri barn leke med emballasjen. Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer: - Bølgepapp/papp - Formdeler av polystyrolskumplast - Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen - Spennbånd av polypropylen u Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted. 4.6 Kople til enheten PASS PÅ Fare for skade på elektronikken! u Bruk aldri vekselrettere (omforming fra likestrøm til veksel- eller trefasestrøm) eller strømsparingskontakter. ADVARSEL Fare for brann og overoppvarming! u Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter. Strømtypen (vekselstrøm) og spenningen på oppstillingsstedet må samsvare med spesifikasjonene på typeskiltet (se kapittel Oversikt over enheten og utstyret). Enheten skal kun koples til en forskriftsmessig montert og jordet stikkontakt. Kontakten må være beskyttet av en sikring på 10 A eller høyere. Den må være lett tilgjengelig, slik at enheten raskt kan koples fra strømnettet i en nødsituasjon. u Kontroller den elektriske tilkoplingen. u Rengjøre enheten. I kapittel Rengjøring finner du mer informasjon. u Sett støpselet inn i stikkontakten. 31

8 Betjening 4.7 Slå på enheten u Trykk på On/Off-knappen Fig. 3 (3). w Temperaturdisplayet viser aktuell temperatur. w Lampen inni enheten lyser når døren er åpen. 5 Betjening 5.1 Spare energi u Sørg for at det alltid er god ventilasjon. u Hold døren åpen så kort tid som mulig. u Sorter matvarene som legges inn. u Varme matvarer: bør først avkjøles til romtemperatur. Støvavleiringer øker energiforbruket: u Fjern støvet fra metallgitteret foran varmeveksleren på baksiden av enheten én gang per år. 5.2 Lysstyrke på temperaturdisplayet Du kan tilpasse lysstyrken i temperaturdisplayet til lysforholdene i omgivelsene Stille inn lysstyrke Lysstyrken kan innstilles mellom h0 (ingen belysning) og h5 (maksimal belysning). u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperCool-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 sek. w Meny-symbolet Fig. 3 (5) lyser. I displayet vises c. u Velg h med Up-innstillingsknappen Fig. 3 (7) og Down-innstillingsknappen Fig. 3 (6). u Bekreft: Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2). u Øke lysstyrken i displayet: Trykk påup-innstillingsknappen Fig. 3 (7). u Redusere lysstyrken i displayet: Trykk pådown-innstillingsknappen Fig. 3 (6). u Bekreft: Trykk på SuperCool-knappen Fig. 3 (2). w Nå er lysstyrken innstilt på den nye verdien. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen Fig. 3 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.3 Barnesikring Med barnesikringen kan du sikre at enheten ikke blir slått av i vanvare Stille inn barnesikring u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperCool-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 sek. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (5) lyser. u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2) for å bekrefte. Når c1 vises i displayet: u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2) for å aktivere barnesikringen. w Barnesikringsymbolet Fig. 3 (12) lyser. I displayet blinker c. Når c0 vises i displayet: u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2) for å slå av barnesikringen. w Barnesikringssymbolet Fig. 3 (12) slukker. I displayet blinker c. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen Fig. 3 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.4 Døralarm Lydalarmen utløses hvis døren har vært åpen lenger enn 60 sek. Lydalarmen stopper automatisk når døren lukkes Stoppe døralarmen Lydalarmen kan stoppes selv om døren er åpen. Lydalarmen lyder så lenge døren er åpen. u Trykk på alarm-knappen Fig. 3 (1). 5.5 Kjøledel Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen i kjøledelen. Det er kaldest like over skilleplaten til BioFresh-området og ved bakveggen. Det er varmest i øvre, fremre del av enheten og i døren Kjøle matvarer Merk Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon. u Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. u Plasser og sorter smør, egg og hermetikk i den øvre delen og i døren. (se også kapittelet Oversikt over enheten) u Bruk emballasje som kan gjenvinnes, som plast-, metall-, aluminiums- og glassbeholdere samt beskyttelsesfolier. u Bruk fremre del av bunnen i kjøledelen kun til midlertidig oppbevaring av kjølevarer, f. eks. ved omplassering eller sortering. Ikke la kjølevarer stå her. De kan bli skjøvet bakover eller velte når døren lukkes. u Ikke la matvarene ligge for tett inntil hverandre, ellers kan ikke luften sirkulere fritt. u Sørg for at flasker ikke kan velte: Skyv flaskeholderen på plass. Den integrerte flaskehyllen eller glassplaten kan brukes i bunnen av kjøledelen: u Bruke flaskehyllen: Oppbevar glassplaten under flaskehyllen for å spare plass. u Legg inn flaskene med bunnen mot bakveggen. Hvis flaskene stikker ut over flaskehyllen foran: u Flytt den nedre dørhyllen én plass oppover Stille inn temperaturen i kjøledelen Temperaturen kan stilles inn fra 9 C til 4 C, vi anbefaler 5 C. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk påup-innstillingsknappen Fig. 3 (7). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk pådown-innstillingsknappen Fig. 3 (6). w Den første gangen det trykkes, blir den tidligere innstilte verdien vist i temperaturdisplayet. u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. u Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blinker verdien. 32

9 Betjening w Ca. 5 sek. etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien SuperCool Med SuperCool kopler du om til høyeste kjøleeffekt. Dette senker kjøletemperaturen. Bruk SuperCool for å avkjøle store mengder matvarer raskt. Når SuperCool er innkoplet, går viften. SuperCool har litt høyere energiforbruk. Avkjøle med SuperCool u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2). w SuperCool-symbolet Fig. 3 (11) lyser i displayet. w Kjøletemperaturen synker til laveste verdi. SuperCool er slått på. w SuperCool slår seg etter 6 til 12 timer automatisk av. Enheten fortsetter å arbeide i engerisparende, normal drift. Slå av SuperCool manuelt u Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2). w SuperCool-symbolet Fig. 3 (11) slukker i displayet. w SuperCool er slått av Ferie-funksjonen Ferie-funksjonen sparer energi og forhindrer at det danner seg lukt når døren til kjøledelen holdes lukket over lengre tid. Slå på ferie-funksjonen u Ta alle matvarene ut av kjøle- og BioFreshdelen, ellers bederves de. u Trykk på ferie-knappen Fig. 3 (8) i ca. 3 sek Omplassere hyllene u Ta ut hyllene som vist på illustrasjonen. Bokshyllene kan tas ut og stilles på bordet i sin helhet. Man kan bruke bare den ene eller begge to som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge den brede boksen inn på flaskehyllen. Hos kundeservice kan man bestille tre små bokser istedenfor en bred og en liten boks som ekstrautstyr. u Sette boksene over på den andre siden: Løft de opp og av og sett de på igjen på et vilkårlig sted. u Ta av dekselet: Åpne det 90 og løsne det oppover og av Ta ut flaskeholderen u Ta alltid tak i plastdelen på flaskeholderen. w Nå er ferie-funksjonen aktivert. I displayet kommer Ho til syne. Slå av ferie-funksjonen u Trykk på ferie-knappen Fig. 3 (8). w Nå er ferie-funksjonen deaktivert. w Displayet viser aktuell kjøletemperatur Flytte hyllene Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell. u Løft hyllene og trekk dem ut forover. u Skyv alltid inn hyllene med anslagslisten vendt innover og oppover. w Matvarene fryser ikke fast på bakveggen Bruke delbare hyller 5.6 BioFresh-del Med BioFresh-delen kan noen typer ferske matvarer bevare den gode kvaliteten en til tre ganger lenger enn i vanlige kjøleenheter. For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen HydroSafe Med innstillingen Fuktig er HydroSafe egnet for oppbevaring av salat, grønnsaker og frukt med høyt vanninnhold og uten emballasje. Når skuffen er godt fylt, dannes det et duggfriskt klima med en luftfuktighet på opptil maks. 90 %. Luftfuktigheten i skuffen er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan stille inn fuktigheten selv DrySafe DrySafe egner seg til oppbevaring av tørre eller innpakkede matvarer (f. eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølsevarer). Her er oppbevaringsklimaet relativt tørt Oppbevaring av matvarer Merk u Kuldeømfintlige grønnsaker, som agurk, aubergine, halvmodne tomater, squash samt alle kuldeømfintlige sydfrukter skal ikke oppbevares i BioFresh-delen. Fig. 15 u Anslagslisten (2) på glassplaten skal ligge bakerst. 33

10 Betjening u For at matvarene ikke skal bli bedervet av overførte kimer: Oppbevar animalske og grønne matvarer som ikke er innpakket adskilt fra hverandre i skuffene. Dette gjelder også for forskjellige typer kjøtt. Dersom matvarer må oppbevares sammen av plassmangel: u Pakk inn matvarene Oppbevaringstider Veiledende verdier for oppbevaringstider ved lav luftfuktighet Smør opptil 90 dager Faste oster opptil 110 dager Melk opptil 12 dager Pølse og kjøttpålegg opptil 9 dager Fjærkre opptil 6 dager Svin opptil 7 dager Storfe opptil 7 dager Vilt opptil 7 dager Merk u Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye eggehvite bederves raskere. D vs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt. Veiledende verdier for oppbevaringstider ved høy luftfuktighet Grønnsaker, salater Artisjokker opptil 14 dager Selleri opptil 28 dager Blomkål opptil 21 dager Brokkoli opptil 13 dager Chikori opptil 27 dager Vårsalat opptil 19 dager Erter opptil 14 dager Grønnkål opptil 14 dager Gulrøtter opptil 80 dager Hvitløk opptil 160 dager Knutekål opptil 55 dager Issalat opptil 13 dager Urter opptil 13 dager Purre opptil 29 dager Sopp opptil 7 dager Reddik opptil 10 dager Rosenkål opptil 20 dager Asparges opptil 18 dager Spinat opptil 13 dager Savoikål opptil 20 dager Frukt Aprikoser opptil 13 dager Epler opptil 80 dager Pærer opptil 55 dager Bjørnebær opptil 3 dager Veiledende verdier for oppbevaringstider ved høy luftfuktighet Dadler opptil 180 dager Jordbær opptil 7 dager Fiken opptil 7 dager Blåbær opptil 9 dager Bringebær opptil 3 dager Rips og solbær opptil 7 dager Kirsebær, søte opptil 14 dager Kiwi opptil 80 dager Fersken opptil 13 dager Plommer opptil 20 dager Tyttebær opptil 60 dager Rabarbra opptil 13 dager Stikkelsbær opptil 13 dager Druer opptil 29 dager Stille inn temperaturen i BioFresh-delen Temperaturen reguleres automatisk mellom 0 C og 3 C, vi anbefaler 1 C. Du kan stille temperaturen lavere eller høyere. Temperaturen kan stilles inn mellom b1 (laveste temperatur) og b9 (høyeste temperatur). Verdien b5 er forinnstilt. Ved verdier mellom b1 og b4 kan temperaturen synke til under 0 C, slik at matvarene lett kan fryse. Merk For testinstitutter: Dersom temperaturen i kjøledelen skal synke til under 3 C: u Still temperaturen i BioFresh-delen inn på b1-b4. u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperCool-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 sek. w Meny-symbolet Fig. 3 (5) lyser. I temperaturdisplayet vises c. u Velg b med Up-innstillingsknappen Fig. 3 (7) og Down-innstillingsknappen Fig. 3 (6). u Bekreft: Trykk kort på SuperCool-knappen Fig. 3 (2). u Stille inn en høyere temperatur: Trykk påup-innstillingsknappen Fig. 3 (7). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk pådown-innstillingsknappen Fig. 3 (6). u Bekreft: Trykk på SuperCool-knappen Fig. 3 (2). w Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen Fig. 3 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen Stille inn fuktigheten i HydroSafe u lav luftfuktighet: skyv regulatoren mot venstre. u høy luftfuktighet: skyv regulatoren mot høyre. 34

11 Vedlikehold Skuffer Fig. 16 u Trekk skuffene Fig. 16 (1) helt ut. u Løft så skuffens bakre del, trekk forover og løft den av. w For den nedre skuffen løsnes også uttrekkssikringen, og skuffen kan tas ut. u Trekk ut skuffene, la skuffelokket Fig. 16 (2) med fuktighetsregulator klikke ut oppover og trekk lokket forover. Fig. 17 u Sette på skuffelokket Fig. 17 (2): Før sporene på lokket nedenfra og inn i de bakre festeholderne og la dem klikke på plass i festeholderne foran. u Sett skuffene Fig. 17 (1)på skinnene og skyv dem inn til de klikker hørbart på plass. w Sammen med den nederste skuffen klikker også uttrekkssikringen på plass, og grønnsaksskålen sitter godt festet på teleskopskinnene. 6 Vedlikehold 6.1 Rengjøre enheten Før rengjøring: FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp! Varm damp kan føre til personskader og skader på enhetenes overflater. u Bruk aldri damprengjøringsutstyr! PASS PÅ Feil rengjøring skader enheten! u Ikke bruk konsentrert rengjøringsmiddel. u Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper. u Ikke bruk pussemidler som inneholder sand, klorid, syre eller andre kjemikalier. u Ikke bruk kjemiske løsemidler. u Typeskiltet inne i enheten må ikke skades eller fjernes. Det er viktig for kundeservice. u Ledninger og andre deler må ikke rives løs, bøyes eller skades. u Unngå at rengjøringsvann trenger inn i avløpsrennen, ventilasjonsgitteret og elektriske komponenter. u Fjern innholdet i enheten. u Trekk ut støpselet. - Bruk en myk klut og et vanlig rengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. - Bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er godkjent for næringsmidler innvendig i enheten. Utvendige overflater og innvendige rom: u Rengjør utvendige og innvendige plastflater for hånd med lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Rengjør flater av rustfritt stål med vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Det er normalt at stålflatene får mørkere og lysere områder straks etter rengjøringen.* u Ikke smør rengjøringsmiddel på glass- eller plastflater, ellers får de riper.* u Rengjør flatene av rustfritt stål: Påfør et pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen.* u Rengjør dreneringsåpningen: Fjern avleiringer med et tynt hjelpemiddel, f. eks. en bomullspinne. Tilbehøret: u Rengjør utstyrsdeler for hånd med lunkent vann tilsatt litt oppvaskmiddel. u Fjern hylleskinnene for de halve glassplatene ved rengjøring. u Demontere hyllene: Trekk ut lister og sidedeler. u Demontere dørhyllene: Fjern beskyttelsesfolien fra pyntelistene. u Løft ut bokser og deksler. Etter rengjøring: u Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut. u Sett inn støpselet og slå på enheten igjen. u Legg matvarene inn igjen. 6.2 Skifte pære i innvendig belysning* Pærespesifikasjoner: Rør T25, Philips maks. 25 W Sokkel: E14 Strømtype og spenning må stemme overens med spesifikasjonene på typeskiltet. Bruk kun rør med samme dimensjon. Fig. 18 u Slå av enheten. u Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen. u Ta av dekselet Fig. 18 (1): Grip bak dekselet med fingeren og løsne det. u Trekk ut glassplaten Fig. 18 (2). u Skift pæren Fig. 18 (3). u Skyv glassplaten inn igjen. u Sette dekslet på igjen: Klikk dekselet på plass på venstre og høyre side og pass på at den midtre kroken Fig. 18 (4) griper over glassplaten. 6.3 Kundeservice Prøv først å utbedre feilen selv ved hjelp av tabellen i kapittelet Feil. Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet. Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte listen over servicesteder. 35

12 Feil ADVARSEL Amatørmessig utført reparasjon kan føre til personskader! u Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i kapittelet Vedlikehold, skal kun utføres av kundeservice. u Produktbetegnelse Fig. 19 (1), servicenr. Fig. 19 (2) og serienr Fig. 19 (3) finner du på typeskiltet. Typeskiltet sitter på venstre side inne i enheten. Fig. 19 u Kontakt kundeservice, beskriv feilen og angi produktbetegnelse Fig. 19 (1), servicenr. Fig. 19 (2) og serienr Fig. 19 (3). w Dette sikrer rask og effektiv service. u La døren til enheten være lukket til service blir utført. w Dette gjør at matvarene holder seg kalde lenger. u Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. 7 Feil Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden. Du kan utbedre følgende feil selv: Enheten fungerer ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Støpselet sitter ikke riktig på plass i strømuttaket. u Kontroller støpselet. Sikringen for strømuttaket har gått. u Kontroller sikringen. Kompressoren går lenge. Kompressoren koples inn ved lavt turtall hvis kjølebehovet er lavt. Dette sparer energi selv om kompressoren går lenger. u Dette er normalt for energibesparende modeller. SuperCool er slått på. u For at matvarene skal kjøles ned raskt, går kompressoren lenger. Dette er normalt. Boble- og plaskelyder Denne typen støy skyldes at kjølemiddelet sirkulerer i kjølemiddelkretsen. u Denne støyen er normal. Svake klikkelyder Denne lyden skyldes at kjøleaggregatet (motoren) koples automatisk inn eller ut. u Denne støyen er normal. Summelyd. Summelyden er litt sterkere et øyeblikk når kjøleaggregatet (motoren) koples inn. Kjøleeffekten øker automatisk når ferske matvarer er lagt inn, eller når døren har vært lenge åpen. u Denne støyen er normal. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Se kapittelet Bruksområde. Dyp summelyd Denne støyen skyldes luftstrømmen som skapes av viften. u Denne støyen er normal. Vibrasjonsstøy Enheten står ikke støtt på underlaget. Dette kan medføre at møbler eller gjenstander i nærheten vibrerer når kjøleaggregatet går. u Flytt enheten litt, eller still inn de justerbare bena. u Flytt flasker og glass fra hverandre. En strømningslyd fra lukkedemperen.* Lyden oppstår når døren åpnes og lukkes. u Denne støyen er normal. Temperaturdisplayet viser: F0 til F9 Det har oppstått en feil. u Kontakt kundeservice. Se kapittel Vedlikehold. I temperaturdisplayet lyser DEMO. Demonstrasjonsmodus er aktivert. u Kontakt kundeservice. Se kapittel Vedlikehold. Overflatene på enheten er varme. Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann. u Dette er normalt. Temperaturen er ikke lav nok. Enhetens dør er ikke skikkelig lukket. u Lukk døren. Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon. u Sørg for at ventilasjonsgitteret ikke er blokkert. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Se kapittelet Enhetens bruksområde. Enheten er åpnet for ofte eller for lenge. u Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice. Se kapittel Vedlikehold. Enheten står for nær en varmekilde. u Se kapittel Oppstilling. Den innvendige belysningen lyser ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Døren har vært åpen i over 15 min. u Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min. Hvis temperaturdisplayet lyser, men ikke den innvendige belysningen, er pæren defekt. u Skift pæren som beskrevet i kapittelet Vedlikehold. Indikatorlampene inne i enheten er defekte eller dekselet er skadet:* ADVARSEL* Fare for personskader pga. elektrisk støt! Under dekselet befinner det seg strømførende deler. u La kun servicetekniker eller fagutdannet person reparerte eller skifte pære i den innvendige lampen. ADVARSEL* Fare for personskade på grunn av laserstråling klasse 1M. u Ikke se inn når dekselet er åpnet. 8 Sette ut av drift 8.1 Slå av enheten u Trykk på knappenon/off Fig. 3 (3) i ca. 2 sek. w Temperaturdisplayet lyser ikke. 8.2 Sette ut av drift u Fjern innholdet i enheten. 36

13 Kassere enheten u Trekk ut støpselet. u Rengjøre enheten (se kapittel Rengjøring). u La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt. 9 Kassere enheten Enheten inneholder verdifulle materialer og skal kildesorteres. Enheten skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for avfallshåndtering. Den gamle enheten må ikke skades i kjølekretsen under transporten, ellers kan kjølemiddelet i kretsen (opplysninger på typeskiltet) og oljen sive ut ukontrollert. u Gjør enheten ubrukbar. u Trekk ut støpselet. u Kutt strømtilførselsledningen. 37

14 Brugsanvisning for dybfryser, NoFrost, DuraFreeze Käyttöohje pakastimelle, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning för frys, NoFrost, DuraFreeze DK FIN N S GNP...6 DF 2208

15 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt og FrostControl med avspørring av varmeste temperatur 2 Innstillingsknapper for temperatur: UP = varmere, DOWN = kaldere, anbefalt innstilling: -18 C 3 På/avknapp 4 SuperFrost-funksjon, lysende knapp = innkoplet funksjon. For raskere gjennomfrysing av store mengder ferske matvarer. - DuraFreeze-funksjon, lysende DF 7 = innkoplet funksjon. For god bevaring av kvalitet/nytelsesverdi eller lengre lagringstid av frosne matvarer. 5 Alarm-avknapp for lydvarsler 6 Display barnesikring, lysende = innkoplet funksjon mot utilsiktet utkopling. Mer informasjon i avsnitt "Tilleggsfunksjoner". 7 DuraFreeze-display, lysende = innkoplet funksjon etter flere gangers betjening av knappen 4 Typeskilt, fig. A2 1 Apparatbetegnelse 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Innfrysingskapasitet i kg/24 timer Oversikt over apparat og utstyr Fig. A Bærehåndtak for transport bak Betjenings- og kontrollelementer Belysning NoFrost-innretning for automatisk avriming Frysebrett, kuldeakkumulator* Typeskilt alle store skuffer på uttrekksskinner Skuffer med infosystem * VarioSpace ved forstørrelse av fryserommet* Dispenser for isterninger Justerbare føtter, bærehåndtak for transport foran, transportruller bak 22 * N alt etter modell og utstyr GNP..6

16 Vi gratulerer deg med ditt nye fryseskap. Med ditt kjøp har du bestemt deg for alle fordelene ved den mest moderne kuldeteknikk som garanterer høyverdi kvalitet, lang levetid og høy funksjonssikkerhet. Utstyret for ditt apparat muliggjør daglig høy betjeningskomfort. Med dette apparatet, produsert med miljøvennlige prosesser ved å benytte materialer som kan resirkuleres, yter du og vi sammen et aktivt bidrag til å bevare miljøet vårt. For å bli kjent med alle fordelene til ditt nye apparat, les oppmerksomt gjennom henvisningene i denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg mye glede med ditt nye apparat. Oppbevar denne bruksanvisningen omhyggelig og gi den eventuelt videre til den nye eieren. Anvisningen er gyldig for flere modeller, avvik er mulig. Innholdsfortegnelse Side Bruksanvisning Oversikt over apparatet... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Bestemmelser... 3 Henvisninger til energisparing... 3 Sikkerhets- og farehenvisninger... 4 Henvisninger til deponering... 4 Henvisninger til oppstilling... 4 Tilkopling... 4 Igangsetting og kontrollelementer... 5 Inn- og utkopling... 5 Stille inn temperatur... 5 Temperaturdisplay... 5 Alarm- lydvarsler... 5 Nettsvikt-/FrostControl-display... 5 Tilleggsfunksjoner - barnesikring... 5 Displayets lysstyrke*... 5 SuperFrost... 6 DuraFreeze... 6 Henvisninger til nedfrysing og lagring... 7 VarioSpace*... 7 Utstyr... 8 Info-systemet... 8 Frysebrett... 8 Kuldeakkumulatorer... 8 Lage isterninger... 8 Belysning... 8 Rengjøring... 9 Feil - problemer... 9 Kundeservice og typeskilt Anvisning for oppstilling og ombygging Oppstillingsmål Skifte døranslag Bestemmelser W Apparatet er bestemt for nedfrysing og lagring av matvarer samt for å lage is. Det er designet for bruk i husholdningen. Ved en annen bruk kan det ikke overtas noe garanti for en feilfri funksjon. W Apparatet er alt etter klimaklasse dimensjonert for drift ved begrensede omgivelsestemperaturer. Disse bør verken under- eller overskrides! Klimaklassen som passer for ditt apparat er trykt på typeskiltet. Det betyr: Klimaklasse dimensjonert for omgivelsestemperaturer SN, N til +32 C ST til +38 C T til +43 C - En feilfri funksjon av apparatet er garantert inntil en nedre omgivelsestemperatur på +5 C. - Kjølemiddelets kretsløp er kontrollert for tetthet. - Apparatet er i samsvar med de vedkommende sikkerhetsbestemmelsene samt med EF-direktivene2006/95/ EF og 2004/108/EF. Henvisninger til energisparing W Vær oppmerksom på at tverrsnitt for luftsirkulasjonen er frie. W Åpne apparatdøren så kort som mulig. W Matvarene innordnes sortert. Den angitte lagringstiden må ikke overskrides. W Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket, rimdannelse unngås. W La varm mat først avkjøles til romtemperatur, før den legges inn i apparatet. W La dypfryst mat tines opp i kjølerommet. W Hold apparatdøren lukket ved en feil. Kuldetapet forsinkes ved dette. Frysematens kvalitet bevares lengre. Isoleringsplaten for drift på dellast kan fås som tilbehør hos fagforhandleren. Når du lagrer lite frysemat i apparatet, kan du ved hjelp av isoleringsplaten redusere energiforbruket inntil 50 %. - Det kan alternativt 1, 2, 3, alt etter modell inntil 5 skuffer, "koples ut". Minst 2 skuffer er nødvendig for kjølingen. Mer informasjon finner du i bruksanvisningen for isoleringsplaten. N GNP..6 * N alt etter modell og utstyr 23

17 Sikkerhets- og farehenvisninger Henvisning til deponering Emballasjen er fremstilt av materialer som kan gjenvinnes. - Bølgepapp/papp - Formstøpte elementer i ekspandert polystyrol - Folier i polyetylen - Stropping i polypropylen W Emballasjemateriale er intet leketøy for barn - fare for kvelning på grunn av foliene! W Bring emballasjen til en miljøstasjon. Apparatet som ikke kan brukes mer: Det inneholder fremdeles verdifulle materialer og må tilføres en registrering som er adskilt fra det usorterte boligavfallet. W Apparater som ikke kan brukes mer må gjøres ubrukelig. Trekk ut nettpluggen, kutt over tilkoplingskabelen og gjør låsen ubrukbar slik at barn ikke kan låse seg inn. W Pass på at apparatet ved avtransport ikke skades på kjølemiddelets kretsløp. W Angivelser til det benyttede kjølemiddelet finner du på typeskiltet. W Kasseringen av apparater som ikke skal brukes mer må gjennomføres fag- og sakkyndig etter de lokale bestemmelser og lover. Teknisk sikkerhet W Transporter apparatet kun i emballasjen og still det opp med to personer for å unngå personskader og materielle skader. W Det benyttede kjølemiddelet R 600a er miljøvennlig, men brennbart. W Rørledningene for kjølemiddelets kretsløp må ikke skades. Kjølemiddel som spruter ut kan føre til øyeskader eller antennes. W Når kjølemiddel slipper ut, fjern åpen ild eller antennelseskilder i nærheten av lekkasjepunktet, trekk ut nettpluggen og sørg for god ventilasjon i rommet. W Ved skader på apparatet må du straks - før tilkoplingen - ta kontakt med leverandøren. W Monter og tilslutt apparatet kun etter angivelsene i bruksanvisningen for å garantere sikker drift. W Kople apparatet fra nettet i feiltilfellet: Trekk ut nettpluggen (trekk ikke i tilkoplingskabelen) eller utløs hhv. skru ut sikringen. W La reparasjoner og inngrep på apparatet kun gjennomføres av kundeservicen, det kan ellers oppstå alvorlige farer for brukeren. Det samme gjelder for utskifting av nettledningen. Sikkerhet ved bruk W Lagre ikke eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, som f. eks. butan, propan, pentan osv., i apparatet. Gasser som eventuelt slipper ut kunne antennes av elektriske komponenter. Du kjenner slike spraybokser ved den påtrykte innholdsangivelsen eller ved et flammesymbol. W Lagre høyprosentig alkohol kun tett lukket og oppreist. W Håndter verken med åpen ild eller med antennelseskilder i apparatets innvendige rom. W Benytt ikke elektriske apparater innenfor apparatet (f. eks. dampvaskere, varmeapparater, isberedere osv.). W Sokkel, skuffer, dører osv. må ikke benyttes som stigbrett eller for å støtte seg på. W Dette apparatet er ikke bestemt for personer (også barn) med fysiske, sensoriske eller mentale handikap eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, hvis de ikke ble instruert i bruk av apparatet eller til å begynne med stod under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke være uten oppsyn for å sikre, at de ikke leker med apparatet. W Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle- /frysevarer. Det kan føre til smerter, doven følelse og forfrysninger. Sørg ved lengre hudkontakt for sikkerhetstiltak, benytt f. eks. hansker. W Iskrem, spesielt vannis eller isterninger må ikkes spises straks etter de er tatt ut og heller ikke for kaldt. På grunn av de lave temperaturer er det "forbrenningsfare". W Spis ikke matvarer som har vært lagret for lenge, de kunne føre til en matvareforgiftning. Henvisninger til oppstilling W Vær ved oppstilling/montering oppmerksom på at rørledningene for kjølemiddelets kretsløp ikke skades. W Rett apparatet med den vedlagte gaffelnøkkelen 10 inn i nisjen via de justerbare føttene fast og på plant underlag. W Unngå oppstillingsteder i områder med direkte sollys, ved siden av en komfyr, oppvarming eller lignende samt i områder med fuktighet og vannsprut. Kjelleren er et optimalt oppstillingssted. W Still apparatet alltid opp direkte mot veggen. W Oppstillingsrommet for apparatet må ifølge normen EN 378 pr. 8 g fyllmengde kjølemiddel R 600a ha et volum på 1 m 3, slik at det ikke kan oppstå en antennelig blanding av gass og luft i oppstillingsrommet i tilfellet lekkasje i kjølemiddelets kretsløp. Angivelsen for kjølemiddelets mengde finner du på typeskiltet i apparatets innvendige rom. W Ventilasjonsgitrene må ikke justeres. Pass alltid på god ventilasjon og avluftning! Vær oppmerksom på tillegget i anvisninngen for oppstilling og montering. W Sett ikke varmeavgivende apparater, f. eks. mikrobølgeovn, brødrister osv., på kjøle-/fryseenheten! W Sett på grunn av brannfare ikke levende lys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme på kjøle-/fryseenheten. W Fjern hele transportsikringen. Tilkopling Strømtype (vekselstrøm) og spenning på oppstillingsstedet må stemme overens med angivelsene på typeskiltet. Det befinner seg på den venstre innsiden av apparatet, fig. A. W Tilslutt apparatet kun via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. W Sikringen for stikkontakten må være sikret med 10 A eller høyere, være utenfor området til apparates bakside og være lett tilgjengelig. W Tilslutt apparatet ikke - vekselrettere*, - i forbindelse med såkalte energibesparende plugger - elektronikken kunne bli skadet, - sammen med andre apparater via en forlengelseskabel - fare for overoppheting. W Fjern kabelholderen når du tar nettkabelen av fra apparatets bakside - ellers vibrasjonsstøy! 24 * N alt etter modell og utstyr GNP..6

18 Igangsetting og kontrollelementer A DF Inn- og utkopling W Innkopling: Trykk på/avknapp 3 slik at temperaturdisplayet lyser/blinker. - Ved igangsetting og varm apparat vises så lenge strekertil en temperatur under 0 C er oppnådd. - Belysningen er på ved åpen dør. W Utkopling: Trykk på/avknapp i ca. to sekunder slik at temperaturdisplayet er mørkt. Stille inn temperatur Apparatet er som standard stilt inn på normal drift, anbefalt er -18 C. W Temperatur senkes/kaldere: Trykk innstillingsknapp DOWN2. W Temperatur økes/varmere: Trykk innstillingsknapp UP 2. - Under innstillingen vises innstillingsverdien blinkende. - Ved første gangs trykk på innstillingsknappene for temperatur vises den henholdsvis aktuelle siste innstillingsverdi (= fastlagt verdi) i displayet. - Ved å trykke kort videre endres innstillingsverdien i trinn på 1 C; ved lengre trykk fortløpende. - Ca. 5 sek. etter det siste knappetrykket omkopler elektronikken automatisk og det vises den faktiske frysetemperaturen (= faktisk verdi). - Temperaturen er innstillbar fra -14 C til -28 C. Den laveste temperaturen kan, avhengig av oppstillingsstedet, ikke alltid oppnås ved høye omgivelsestemperaturer. Temperaturdisplay I normal drift vises den varmeste temperaturen i frysevarene 1. Displayet blinker når du - endrer temperaturinnstillingen eller - når temperaturen har steget med flere grader, som henvisning til et kuldetap. Når du f. eks. legger inn ferske "varme" matvarer og når du tar ut eller omsorterer frysevarer kan temperaturen øke kortvarig ved varm luft som strømmer inn. Etter at du er ferdig med å legge inn eller omsortere regulerer elektronikken temperaturen automatisk på den siste innstillingen. En kortvarig temperaturøkning har ingen innflytelse på frysevarene. W Hvis det skulle vises "F 1" til "F 5" i displayet, så er det en feil på apparatet. Ta da kontakt med vår kundeservice og meddel denne visningen. Dette muliggjør en rask og målrettet service. 1 DuraFreeze Alarm- lydvarsler Lydvarsleren hjelper deg å beskytte lagrede frysevarer og å spare energi. W Lyden forstummer automatisk ved å trykke alarm-avknappen 5, - når den tilstrekkelige kalde lagringstemperaturen oppnås igjen eller når døren lukkes. Døralarmen - lyder alltid, når døren er åpnet lenger enn ca. 60 sek. Utkoplingen av lyden er virksom, så lenge som døren er åpnet. Etter at døren er lukket, er alarmfunksjonen automatisk klar igjen. Temperaturalarmen - lyder alltid, når frysetemperaturen ikke er kald nok (avhengig av temperaturinnstillingen). - Samtidig blinker temperaturdisplayet. Årsaken kan være at - varme ferske matvarer ble lagt inn for nedfrysing, - for mye varm romluft har strømmet inn når frysevarene ble tatt ut eller omsortert. Temperaturdisplayet blinker videre så lenge til alarmtilstanden er avsluttet. Så omkopler det fra blinking til kontinuerlig lys. Lydvarsleren er da automatisk funksjonsklar igjen. Nettsvikt-/FrostControl-display Når det lyser na i displayet, betyr dette: Frysetemperaturen har ved en nettsvikt, et strømbrudd steget for høyt i de siste timer eller dager. W Når du, mens na vises, trykker alarmknappen 5, vises den varmeste temperaturen i displayet som har oppstått under nettsvikten. - Alt etter oppvarming eller til og med opptining bør du kontrollere matvarenes kvalitet og avgjøre om de kan brukes lenger! - Denne "varmeste temperatur" vises i ca. ett minutt. Deretter viser elektronikken igjen den aktuelle frysetemperaturen. Ved gjentatte trykk på alarmknappen slettes visningen før tiden. Etter avsluttet strømbrudd arbeider apparatet videre med den siste temperaturinnstillingen. Tilleggsfunksjoner Via innstillingsmodusen kan du benytte barnesikringen og endre displayets lysstyrke* : Aktivere innstillingsmodusen: W Trykk knappen SuperFrost i ca. 5 sek. - knappen Super- Frost blinker - displayet viser c for barnesikring. Bemerk: Verdien som henholdsvis skal endres blinker. W Velg den ønskede funksjonen ved å trykke knappen Up/ Down: c = Barnesikring eller h = lysstyrke. W Velg/bekreft nå funksjonen ved å trykke kort SuperFrostknappen: Velg ved c = barnesikring ved å trykke knappen Up/Down c1 = barnesikring på eller c0 = barnesikring av og bekreft med knappen SuperFrost. Når symbolet lyser 6 er barnesikringen aktiv. Velg ved h = lysstyrke ved å trykke knappen Up/Down h1= minimal til h5 = maksimal lysstyrke og bekreft med knappen SuperFrost. Forlate innstillingsmodusen: W Ved å trykke knappen On/Off avslutter du innstillingsmodusen; etter 2 min. omkopler elektronikken automatisk. - Den normale driften er aktiv igjen. N GNP..6 * N alt etter modell og utstyr 25

19 SuperFrost DuraFreeze De ferske matvarene skal helst så raskt som mulig fryser inn til kjernen og allerede lagrede matvarer få en "kuldereserve". Dette muliggjør innretningen SuperFrost. Næringsverdien, utseendet og smaken av frosne matvarer bevares ved dette på beste måte. W Du kan dypfryse så mange kg ferske matvarer innen 24 timer som er angitt på typeskiltet under "Innfrysingskapasitet... kg/24h", fig. A2, pos. 4. Denne maksimale mengden frysevarer er forskjellig alt etter modell og klimaklasse. Dypfryse med SuperFrost W Trykk kort knappen SuperFrost 4slik at den lyser. Frysetemperaturen synker, apparatet arbeider med størst mulig kuldeeffekt. W Ved en liten mengde som skal fryses ned på et frysebrett, vent i ca. 6 timer - dette er vanligvis tilstrekkelig, ved den maksimale mengden, se typeskilt under innfrysingskapasitet, ca. 24 timer. W Legg deretter inn de ferske matvarene, fortrinnsvis i de øvre rommene. Frys ved den maksimale mengden de innpakkede matvarer ned uten skuffer, legg dem direkte på hyllene. Legg dem i skuffene etter avsluttet innfrysing! - SuperFrost koples ut automatisk. Behovsrettet alt etter mengden i fryseskapet, tidligst etter 30, senest etter 65 timer. Innfrysingen er avsluttet - knappen SuperFrost er mørk - apparatet arbeider videre med den siste innstillingen. Bemerk: Ved SuperFrost arbeider apparatet med maksimal kuldeeffekt, kuldeaggregatet kan forbigående lage mer støy. SuperFrost må du ikke slå på: - når du legger inn varer som allerede er frosset - ved innfrysing av inntil ca. 2 kg ferske matvarer daglig. Med DuraFreeze kan du - ved samme lagringstid bevare matvarenes kvalitet i større grad enn det er mulig i normal drift - eller doble lagringstiden ved å bevare den samme kvaliteten som i normal drift. Lagre med DuraFreeze Koplingen DuraFreeze kombinerer de lave lagringstemperaturene med jevn temperatur. Dette reduserer uttørring, rimdannelse, rekrystallisering, frostskader og vekttap. F. eks. reduseres sterkt iskrystalldannelsen i iskremen - sensorikken blir bevart. Grønnsaker, kjøtt, fisk og havets frukter bevarer i største grad kvaliteten, smaken og ved dette nytelsesverdien. Slå på DuraFreeze: Trykk kort knapp DuraFreeze 4 to ganger - DF i temperaturdisplayet 7 lyser. Den viste temperaturen synker langsomt til -28 C. Slå av DuraFreeze: Trykk kort knapp DuraFreeze 4 to ganger - DF i temperaturdisplayet er mørk. Den viste temperaturen stiger langsomt til -18 C i normal drift. Knappens koplingsfunksjoner 4 For funksjonene SuperFrost (SF) og DuraFreeze (DF) benyttes den samme knappen 4. Når apparatet er i normal drift (SF og DF er av), slår du disse funksjonene av og på på følgende måte ved å betjene dem en til fire ganger: Trykke en gang: SuperFrost på - knappen 4 lyser. Trykke en gang til: SuperFrost av og DuraFreeze på - DF 7 lyser. Trykke en gang til: SuperFrost og DuraFreeze er på - knapp og DF lyser. Trykke en gang til: SuperFrost og DuraFreeze er av - knappen og DF er mørke. Apparatet arbeider igjen i normal drift. SF= 0 DF= 0 Bemerk: På grunn av de lave lagringstemperaturene ved DuraFreeze funksjonen kan det i oppstillingsrom med meget høy luftfuktighet, delvis kondenseres fuktighet på apparatets ytterflater. Det er ingen apparatfeil, men en naturlig fysikalsk prosess. Du forhindrer dette ved å redusere luftfuktigheten i oppstillingsrommet eller ved forbigående omkopling i normal drift. 1x 1x 1x SF= 1 DF= 0 SF= 0 DF= 1 SF= 1 DF= 1 1x 26 * N alt etter modell og utstyr GNP..6

20 Henvisninger til nedfrysing og lagring Henvisninger til nedfrysing og lagring W Egnet til å fryse ned er: Kjøtt, vilt, fjærkre, fersk fisk, grønnsaker, frukt, meieriprodukter, brød, bakervarer, ferdigmat. Ikke egnet er: Hodesalat, reddik, vindruer, hele epler og pærer, fett kjøtt. W Egnet for innpakking er vanlige fryseposer, beholdere i plast, metall og aluminium som kan brukes om igjen. W La matvarer som skal fryses ned ikke komme i kontakt med allerede frosne matvarer. Legg pakningene alltid inn tørt for å unngå at de fryser sammen. W Skriv alltid dato og innhold på pakningene og overskrid ikke den anbefalte lagringstiden for frysevarene, slik unngås det kvalitetstap. W Fyll matvarer som du selv vil fryse ned alltid i porsjonspakker etter antall familiemedlemmer. Følgende mengder pr. pakke bør ikke overskrides slik at de raskt fryser inn til kjernen: - frukt, grønnsaker inntil 1 kg, - kjøtt inntil 2,5 kg. W Grønnsaker forvelles etter at de er vasket og delt opp i porsjoner (legg dem 2-3 minutter i kokende vann, ta dem så ut og la dem avkjøles i kaldt vann. Når du forveller med en damp- eller mikrobølgeovn, ta hensyn til den henholdsvise anvisningen). W Ferske matvarer og forvellede grønnsaker må verken saltes eller krydres før de fryses ned. Annen mat må kun saltes og krydres lett. Forskjellige krydder endrer smaksintensiteten. W Flasker og bokser med kullsyreholdige drikker må ikke fryses. De kan ellers sprekke. Ved rask kjøling av drikkevarer må flaskene tas ut av fryseområdet etter senest en time! W For lagring: Den enkelte skuffen og kuldeplaten kan belastes med maks. 25 kg frysevarer. W Hvis du vil utnytte det maksimale volumet, kan du ta ut skuffene og lagre frysevarene direkte på hyllene. W Ta ut skuffer: trekk ut inntil anslaget og løft bak, fig. C1. Sette inn skuffer: Skyv inn skinner, sett på skuff og skyv helt inn, fig. C spares energi. W Overskrid ikke de angitte lagringstider. W Ta for opptining alltid bare ut så mye som du trenger umiddelbart. Lag helst så raskt som mulig ferdigmat av de opptinte matvarene. Du kan tine opp frysevarer: - i stekeovnen/varmluftsovnen - i mikrobølgeovnen - ved romtemperatur - i kjølerommet; kulden som frysevarene avgir benyttes for kjøling av matvarene. - Lett opptinte flate kjøtt- og fiskeporsjoner kan tilberedes varmt. - Grønnsaker kan tilberedes i frosset tilstand (ved halv koketid som ferske grønnsaker). VarioSpace* - Ved å ta ut en skuff og hyllen får du over 2 skuffehøyderplass for store frysevarer. F. eks. kan fjærkre, kjøtt, store deler av vilt fryses ned upartert og tilberedes videre som "helhet". Høye bakervarer og ispakninger kan lagres. - Taut skuffe, fig. D1: trekk ut inntil anslaget og løft foran. - Taut hylle, fig. D2: løftforan og trrekkut. - For innsetting:, gå frem i omvendt rekkefølge; skyvlhlyllen ganske enkeltinntil anslaget. D1 1 D D N C1 C2 1 W Den nedre skuffen: trekk ut inntil anslaget og løft foran, fig. C3. W For å trekke ut uttrekksskinnene, vær oppmerksom på henvisningene i avsnittet Rengjøring. W Dekk ikke til slissene for ventilasjon i bakveggen, viktig for feilfri funksjon! W Lagre frysevarer av samme type alltid sammen, ved dette unngås det at døren åpnes unødig lenge og det C GNP..6 * N alt etter modell og utstyr 27

21 Utstyr Ferdigmat Iskrem Fisk Svinekjøtt Grønnsaker Frukt G Pølse Brød Sopp Vilt Fjærkre Storfe/kalv Info-systemet* De dypfryste matvarene bør forbrukes innen de anbefalte lagringstidene. Tallene mellom symbolene angir lagringstiden i måneder, henholdsvis for flere typer matvarer. De angitte lagringstidene er veiledende verdier for matvarer som dypryses i fersk tilstand. Om den øvre eller nedre verdien er gyldig, er avhengig av matvarenes kvalitet og forbehandlingen før dypfrysingen. For fete matvarer gjelder alltid de nedre verdiene. Frysebrettet muliggjør enkeltvis innfrysing av bær, urter, grønnsaker og andre små frysevarer. Det forhindrer at de fryser sammen. Frysevarene bevarer stort sett formen sin, og den senere porsjoneringen blir enklere. W Fordel frysevarene løst på frysebrettet, fig. H. W La frysevarene gjennomfryse i 10 til 12 timer, fyll så i fryseposer eller beholdere og lagre i en skuff. W Legg frysevarene for opptining igjen løst ved siden av hverandre. H Kuldeakkumulatorene* hindrer ved strømbrudd en for rask temperaturøkning - matvarenes kvalitet blir bedre bevart. W Du kan gjennomfryse og lagre kuldeakkumulatorene plassbesparende i frysebrettet, fig. I. - Hvis du vil nyte den "størst mulige lagringstid ved feil", så legg de gjennomfrosne akkumulatorene i den øvre skuffen direkte på frysevarene. I J Lage isterninger* W Fyll isskålen med vann. W Sett isskålen i apparatet og la den fryse. W Isterningene løsnes fra skålen ved å vri den eller når isskålen holdes kort under rennende vann. L Belysningen koples automatisk ut etter ca. 15 minutter ved åpnet dør. Lyser den ikke ved åpnet dør, men temperaturdisplayet, er lyspæren evt. defekt. Utskifting av lyspæren: W Data lyspærer: maks. 15 W, strømtype og spenning bør stemme overens med angivelsene på typeskiltet. Benytt kun lyspærer med samme dimensjon, fatning: E14. W Slå av apparatet. Trekk ut nettplugg hhv. utløs eller skru ut sikringen. W Skift ut lyspæren under betjeningspanelet ifølge bildet. 28 * N alt etter modell og utstyr GNP..6

22 Rengjøring Henvisning til avriming DNoFrost-systemet avrimer apparatet automatisk. Fuktigheten som oppstår kondenserer på fordamperen, avrimes periodisk og fordunster. Ved det automatiske avrimingsprinsippet blir fryserommet alltid isfritt, arbeidet og tiden for manuell avriming bortfaller. Rengjøring W Sett apparatet alltid ut av drift før rengjøringen. Trekk ut nettpluggen eller skru ut hhv. utløs forankoplede sikringer. W Rengjør yttervegger, det innvendige rommet og utstyrsdeler for hånd med lunkent vann og litt oppvaskmiddel. - Arbeid ikke med dampvaskere - fare for personskader og materielle skader! - Benytt ikke skurende/ripende svamper, rengjøringsmidler ikke konsentrert og aldri rensemidler hhv. kjemiske løsemidler som inneholder sand eller syre. W Det anbefales myke pussekluter og et universalrengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. - Benytt i apparatets innvendige rom kun rengjørings- og pleiemidler som er ubetenkelige for matvarer. - For rengjøring av glassplatene kan uttrekksskinnene fjernes, fig. E1: trykk den fremre låsehaken 1 nedover, skyv skinne vekk mot siden 2 og bakover 3. - For å sette inn: gå frem i omvendt rekkefølge, fig. E2, hekt inn bak, pass på at de griper inn riktig fremme. - Rengjør uttrekksskinnene bare med en fuktig klut, ikke under noen omstendighet i oppvaskmaskinen. - Vær oppmerksom på at rengjøringsvann ikke trenger inn ventilasjonsgitrene og de elektriske delene. Gni apparatet tørt. - Typeskiltet på apparatets innerside må ikke skades eller fjernes - det er viktig for kundeservicen. W Kuldemaskinen med varmeveksleren - metallgitter på apparatets bakside - skal rengjøres og støv skal fjernes en gang i året, støvavleiringer øker energgiforbruket. W Vær oppmerksom på at kabler eller andre komponenter ikke rives av, knekkes eller skades. W Tilslutt/slå på apparatet deretter igjen, slå på "SuperFrost" og legg inn frysevarene når temperaturen begynner å synke. Hvis apparatet skal settes ut av drift i lengre tid, tøm apparatet, trekk ut nettpluggen, rengjør som beskrevet og la apparatdøren stå åpen for å unngå luktdannelse. Feil - problemer? Apparatet er konstruert og produsert slik at det er gitt funksjonssikkerhet og lang levetid. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under drift, kontroller om feilen evt. kan tilbakeføres til en betjeningsfeil, i dette tilfellet må du nemlig også i garantitiden betale kostnadene som er oppstått. Følgende feil kan du selv fjerne ved å sjekke de mulige årsakene: Feil - mulig årsak og avhjelp Apparatet arbeider ikke, display er mørkt - Er apparatet slått på forskriftsmessig? - Sitter nettpluggen riktig i stikkontakten? - Er stikkontaktens sikring i orden? Belysning er ikke på - Er apparatet slått på? - Var døren åpnet lenger enn 15 min.? - Er lyspæren defekt? Kontroller og skift ut lyspæren ifølge avsnitt "Belysning". Støy er for høy - Står apparatet fast på gulvet, settes møbler eller gjenstander som står ved siden av i vibrasjon av kjøleaggregatet som er i gang? Flytt apparatet evt. litt, rett inn via stillføttene, flytt flasker og kar fra hverandre. - Normalt er: Strømningsstøy, boble eller plaske, det stammer fra kjølemiddelet som strømmer i kuldekretsløpet. Et kort klikk. Det oppstår alltid når kjøleaggregatet (motoren) koples automatisk inn og ut. Motoren durer. Det er kortvarig litt høyere når aggregatet koples inn. Ved innkoplet SuperFrost, ferske matvarer som lagt inn eller når døren har vært åpen lenge økes automatisk kuldeeffekten. Alarm lyder, temperatur er ikke kald nok - Er det lagt inn for store mengder ferske matvarer uten SuperFrost? (se avsnitt "SuperFrost") - Lukker apparatdøren korrekt? - Er ventilasjonen og avluftingen tilstrekkelig? Frigjør evt. ventilasjonsgitre. - Er omgivelsestemperaturen for varm? (se avsnitt "Bestemmelser") - Ble apparatet åpnet for ofte eller for lenge? - Vent evt. til den nødvendige temperaturen innstilles av seg selv igjen. vises i displayet - En nettsvikt/et strømbrudd er oppstått, gå frem etter avsnitt "Nettsvikt-/FrostControl-display". Apparatet kjennes delvis varmt på ytterflatene - Det er helt i orden. Kuldekretsløpets varme benyttes for å unngå kondensvann. Kompressoren er lenge i gang - Ved energibesparende modeller er det i orden betinget av funksjonen. Den turtallsregulerte* kompressoren kopler ved lite kuldebehov til et lavere turtall. Selv om gangtiden forlenges ved dette, til tilnærmet kontinuerlig drift, spares det energi. N GNP..6 * N alt etter modell og utstyr 29

23 Feil - problemer? Kundeservice og typeskilt Hvis det ikke finnes noen av de ovennevnte årsakene og du ikke selv kunne fjerne feilen eller hvis det vises "F 1" til "F 5" i temperaturdisplayet, betyr dette: Det finnes en feil. Ta i dette tilfellet kontakt med din nærmeste kundeservice (vedlagt fortegnelse). Meddel denne visningen, likeledes apparatbetegnelsen 1, servicenr. 2, serienr. 3 til typeskiltet, fig. A2. Dette muliggjør en rask og målrettet service. Typeskiltet befinner seg på fryserommets venstre innerside. La apparatet være lukket til kundeservicen kommer for å unngå et ytterligere kuldetap. Alt etter modell og utstyr rkan apparatet utstyres med en ekstra tilkopling for en som kan ettermonteres. Du kan tilkople en buss-modul-slave. Modulen får du hos din fagforhandler. Om apparatet ditt er utstyrt med en tilsvarende tilkopling 1, ser du oppe på apparatets bakside: 1 Buss-modul Med buss-modul-slaven kan du integrere apparatet ditt i et bestående husinternt nett (EHS-powerline). Sammen med et tilsvarende betjeningsapparat kan du: - fjernbetjene alle apparatets funksjoner eller - la deg vise apparatets status, f.eks. advarsel på grunn av åpnet dør, aktuell kjøle-/frysetemperatur eller - bygge opp Liebherr HomeDialogSystem. Ved dette kan et fryseskap som står i kjelleren styres via displayet i kjøle-/frysekombinasjonen som står i kjøkkenet (stille inn temperatur, kople SuperFrost eller DuraFrost). Likeledes kan alle displayfunksjoner (temperatur, døralarm, nettsvikt) sjekkes. Mer informasjon om dette finner du på Internett under www. liebherr.com 30 * N alt etter modell og utstyr GNP..6

24 Anvisning for oppstilling og ombygging Oppstillingsmål Apparatets yttermål fremgår av fig. S og tabellen nedenfor. Apparat, modellenes bruttoinnhold (l) høyde H (mm) (se typeskilt) 188 (20..) (24..) (29..) (33..) 1841 Henvisning for oppstilling Still ikke opp apparatet sammen med en ytterligere kjøle- /fryseenhet umiddelbart side-by-side. Viktig for å unngå kondensvann og følgeskader som resulterer herav. [mm] H N Skifte døranslag Ved behov kan du skifte anslaget: W Løsne ved åpnet dør sokkellist 1 ved hjelp av en skrutrekker på hengselsiden og trekk den av fremover. - Løsne deksel 2 med skrutrekker. Lukk døren. - Skru ut skrue M5 3. W Trekk lagerdel 4 med lagerbolt 5 ut nedover, sving den ut og ta den av. W Åpne døren, vipp den ut nede og ta den av, vær derved oppmerksom på distanseringen6. W Flytt alle lagerdeler på motsiden: - Løsne deksler foran 8med en skrutrekker og fjern dem på skrått nedover. Skru ut lagerbolt 7 og skru den inn på motsiden. Benytt til dette innvendig sekskant til den vedlagte gaffelnøkkelen (nøkkelvidde 5). Montere igjen dekslene 8: sett inn bak, lås fast foran. - Nede: Løft distanseringen med skrutrekkeren 9, sett den inn på motsiden. W Montere døren igjen: - Løft plugger bo ut av dørens lagerhylser og flytt dem. - Heng dør inn i lagerboltene 7, vær derved oppmerksom på distanseringen 6, lukk døren. - Drei lagerdel 4med 180, trekk ut lagerbolter 5 og sett dem inn igjen omvendt. Monter begge deler i lagerbukken bp : Skyv bolter gjennom lagerbukken inn i dørlageret, sving inn lagerdel, skyv opp og formonter med skrue 3. W Rett inn døren over slissen i lagerbukken bp fluktende med apparatets hus, trekk så skrue 3fast til. W Skyv på sokkellist 1og la den smekke inn ved å trykke den fast. W Sett ved åpnet dør deksel 2foran inn i sokkellisten, smekk inn bak. W Flytt dørhåndtak bl og plugger bm*: Løsne ved åpnet dør forsiktig trykkplatene* bn foran og skyv dem bort mot siden; skru av håndtak. Gå frem i omvendt rekkefølge ved monteringen: skyv på trykkplatene og pass på at de smekker inn riktig. S T T1 7 56,5 8 SW5 * * 12 3 * 10 Torx Produsenten arbeider stadig med videreutviklingen av alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss endringer i form, utstyr og teknikk. GNP..6 * N alt etter modell og utstyr 31

25 Montageanweisung Side-by-Side Kombination Installation instructions for Side-by-Side combinations Instructions de montage Combiné Side-by-Side Montagehandleiding Side-by-Side-combinatie Istruzioni per il montaggio Side-by-Side Instrucciones de montaje para la instalación Side-by-Side Instruções de montagem para um combinado Side-by-Side Инструкция по монтажу комбинированных холодильников-морозильников Side-by-Side Montážní návod pro Side-by-Side kombinaci Посібник зі встановлення охолоджувального пристрою поруч з іншим пристроєм Side-by-Side Комбіновані холодильники-морозильники Instrukcja montażu urządzenia typu side-by-side Połączenie Οδηγός συναρμολόγησης Συνδυασμός Side-by-Side Montagevejledning Side-by-Side-kombination Asennusohje Side-by-Side yhdistelmälle Monteringsanvisninger for SBS-kombinasjonen Monteringsanvisning för Side-by-Side kombination D GB F NL I E P RUS CZ UA PL GR DK FIN N S

26

27 Gerätebezeichnung Höhe Appliance designation Height Désignation de l appareil Hauteur Apparaataanduiding Hoogte Denominazione apparecchio Altezza Designación de aparato Altura Designação do aparelho Altura бозначение устройства Bысота Označení přístroje Výška Позначення до приладу Висота Oznaczenie urządzenia Wysokość Χαρακτηρισμός της συσκευήςμός της συσκευής Ύψος Apparatets betegnelse Højde Laitteen nimike Korkeus Utstyrets betegnelse Høyde Skåpbeteckning Höjd A SBS SBSes SBS SBS SBSes SBSesf SBSes SBSes SBSes SBS SBSes SBSes

28 Monteringsanvisning for SBSkombinasjonen For oppstilte enheter må fryseenheten eller enheten med fryseseksjon alltid stå på venstre side. Fryseseksjonen/- enheten er utstyrt med en sideveggsoppvarming på den siden som vender inn. Dette forebygger kondensdannelse. For montering av SBS-kombinasjonen trenger du følgende verktøy: Vaterpass, batteridrevet skrumaskin, skrutrekker torx 25, skrunøkkel NB 19, NB 8, skrunøkkel NB 5. Alle festedeler er vedlagt enheten Trekk all beskyttelsesfolie av fra enhetens utside før du starter monteringen av enhetene. Før den nedre festevinkelen 6 blir skrudd helt fast, trykkes enhetene sammen, juster ev. på nytt. Skru deretter festevinkelen 6 godt fast med de vedlagte skruene 7. OBS Først etter at alle festevinklene er fast montert, kan enhetskombinasjonen beveges igjen. Juster enhetene med vaterpasset. Skru justeringsfoten B* foran helt inn. Skyv de to enhetene inntil hverandre til det er 10 mm mellomrom mellom dem, og slik at de står i flukt foran. Skru den store festevinkelen 9 til på fremsiden med skruene 8 fra vedlagte pose; lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. Trykk sammen enhetene før og under sammenskruing og juster dem eventuelt på nytt. Juster enhetene ved hjelp av de fremre justeringsføttene 1 samt justeringsaksene 2 på de bakre justeringsføttene. Bruk vedlagte skrunøkkel 3 NB 19 for å justere de fremre justeringsføttene 1. Bruk en skrunøkkel 4 NB 5 for å justere justeringsaksene * 2 på de bakre justeringsføttene*. Bruk et vaterpass for å justere nøyaktig. OBS: Enhetenes overkanter må være justert til samme høyde og samme posisjon. Bare slik sitter dekslene helt som de skal. Sett de brede festevinklene bl på øverst og nederst på baksiden. Skyv den øvre festevinkelen opp inntil 100 mm avstand opp til overkanten. Sett den nedre festevinkelen inn i passende utsparing (Z). Skru deretter de to festevinklene bl fast på sidene med de vedlagte sekskantskruene bm. For å forebygge vibrasjonsstøy må verken vinklene eller skruene være i kontakt med rørene på baksiden! * i forhold til modell og utstyr

29 Press den lange listen av rustfritt stål bn inn i den vertikale spalten på fremsiden. Pass på at listen står på festevinkelen 6. Press sammen de to føringene på listen bn over hele lengden før listen settes på. Da blir listen lettere å føre inn i spalten. Bruk en myk klut når du presser inn listen for å unngå at det oppstår ujevnheter i stållisten. Press stållisten omhyggelig og jevnt inn i spalten for å oppnå perfekt forbindelse. Trekk beskyttelsesfolien av stållisten. Klikk dekselet bp på mellomrommet som ennå er åpent mellom de to betjeningspaneldelene. Pass på at dekselets utsider ligger helt i flukt med betjeningspaneldelene. Dekselet kan trekkes ut for dette formålet. Press den korte listen bo inn i spalten på oversiden. Pass på at dekklistens utsparing peker mot enhetens fremside. Listen må ligge helt i flukt med enhetens deksel på fremsiden. N Nå skal kombinasjonen tilkoples elektrisk i samsvar med bruksanvisningen for de enkelte enhetene.! For enheter med integrert isterningmaskin: Kople enheten til husets vannforsyningssystem i samsvar med bruksanvisningen for isterningsmaskin. Skyv kombinasjonen forsiktig inn i den tiltenkte posisjonen. Skru justeringsføttene på innsiden A helt opp. Slik er kombinasjonen lettere å bevege. Sett den nedre dekkvinkelen bq fra vedlagte pose sidelengs inn på forbindelsen, og skyv den på. Kontroller at kombinasjonen står helt i vater etter at den er ferdig oppstilt og ev. juster den enda en gang med vaterpasset. Skru de midterste justeringsføttene (A) ut igjen til de berører underlaget. Skru justeringsfoten 5 på lagerbukken (B) ut for å støtte døren. Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber om forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi. 33

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, ofrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C 7084 194-00 IKP/IK...6 1108 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig.

Detaljer

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel

Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel 050612 7084680-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget Bruksanvisning for fryseskap, innebygget N 7082 542-01 IG 6er 5107 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående 51 KJØLESKAP OG FRYSERE velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående til plassering. Det er også mulig å velge mindre modeller som passer under benkeplata og frigjør

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KJØLESKAP

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KJØLESKAP NO DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KJØLESKAP www.gorenje.com Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av produktet. Apparatet er utelukkende beregnet

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer