Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP"

Transkript

1 EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon, 6 Ekstrautstyr, 6 Oppstart og bruk, 7 Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet, 8 Forholdsregler og gode råd, 9 Feil og løsninger, 9

2 Teknisk assistanse Før du kontakter Teknisk assistanse: Kontroller om feilen kan løses på egen hånd (se Feil og løsninger). Dersom man til tross for alle kontroller ikke får apparatet til å fungere og feilen fortsatt er tilstede, må dere kontakte nærmeste senter for teknisk assistanse. Man må oppgi type feil Modellen på på apparatet (Mod.) serienummeret (S/N) Denne informasjonen finner du på informasjonsskiltet som er plassert i kjølerommet nede til venstre. Bruk aldri teknikere uten offentlig godkjenning, og si alltid nei til reparasjoner med deler som ikke er originale. - modell - serienummer 2

3 Beskrivelse av apparatet Kontrollpanel 1. ON/OFF Hele produktet (både kjøleskapet og fryseskapet) kan slås på ved å trykke på denne knappen i 2 sekunder. Skjermene viser de sist innstilte verdiene. Trykk på denne knappen for å slå av produktet. Et lydsignal bekrefter at produktet har blitt slått av. 2. Kjøleskapstemperatur justering og Regulering av temperatur i KJØLESKAP - og +.Gjør det mulig å endre kjøleskapets temperaturinnstilling. 3. Vis KJØLESKAP KJØLESKAPETS display.viser kjøleskapets temperaturinnstilling. 4. Fryser temperatur justering og Regulering av temperatur i FRYSER - og +.Gjør det mulig å endre fryserens temperaturinnstilling. Temperaturvalget bekreftes deretter på displayet. 5. Vis FREEZER FRYSERENS display.viser fryserens temperaturinnstilling. 6. ACTIVE OXYGEN Gjør det mulig å koble ACTIVE OXYGEN-funksjonen.inn eller ut. Displayet viser 7. SUPER FREEZE Kobler SUPER FREEZE-funksjonen (rask innfrysing) inn eller ut. På fryserens display vises SF. 3

4 Beskrivelse av apparatet Oversikt Bruksanvisningen gjelder flere modeller slik at det er mulig at figuren inneholder detaljer som er forskjellig fra det apparatet man har anskaffet. Beskrivelsen av de mer komplekse enhetene finner man på de følgende sidene. 1 FOT for nivåregulering 2 Rommet OPPBEVARING 3 Rommet INNFRYSING og OPPBEVARING 4 Skuffen FRUKT og GRØNNSAKER * 5 FOOD CARE ZONE * 6 WINE RACK * 7 HYLLE * 8 Lyspære (se Vedlikehold) 9 ACTIVE OXYGEN 10 Uttrekkbar hylle SMÅTING-HOLDER * 11 Hylle FLASKER * Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon, kun på enkelte modeller

5 Ombytting av døråpning Vennligst kontakt vårt servicesenter dersom du har behov for å hengsle om døren. 5

6 NO Installasjon! Det er viktig å ta vare på denne håndboken slik at du til enhver tid kan slå opp i den ved behov. Dersom du selger, gir bort, eller flytter på apparatet, må du sørge for at håndboken blir igjen sammen med apparatet slik at den nye eieren får den nødvendige informasjonen og tilhørende advarsler.! Les bruksanvisningen nøye, det finnes der viktig informasjon om installasjon, bruk og sikkerhetsforhold. Plassering og tilkopling Plassering 1. Apparatet bør plasseres i et rom med god ventilasjon som ikke er fuktig. 2. Man må ikke dekke til ventilasjoneristene bak på apparatet. Dette fordi kompressoren (motoren) og kondensatoren gir fra seg varme og dermed har behov for god ventilasjon for å sikre korrekt funksjon og for å holde strømforbruket lavt. 3. a det være en avstand på minst 10 cm mellom øvre del av apparatet og eventuelle hyller eller skap som henger over, i tillegg bør det være minst 5 cm mellom apparatveggene og møbler/ vegger på hver side. 4. La apparatet stå langt fra varmekilder (direkte sollys, elektriske komfyrer). 5. For å opprettholde en ideell avstand mellom produktet og bakveggen må man montere på avstandsblokker som finnes i installasjonspakken slik som angitt på bruksanvisningsarket. Nivåjustering 1. Installer apparatet på et gulv som er rett og hardt. 2. Dersom gulvet ikke er helt vannrett kan man kompensere, og stille apparatet i vater, ved å skru på de fremre føttene. Tilkopling til strømnettet Etter transport settes apparatet opp i loddrett stilling og man må vente i minst 3 timer før det koples til strømnettet. Før man setter støpslet inn i stikkontakten må man sjekke følgende: at stikkontakten er jordet og i overensstemmelse med gjeldende regler; at stikkontakten tåler apparatets maksimale strømuttak, som angitt på informasjonsskiltet på veggen i nedre venstre del av kjølerommet (f.eks 150 W); at spenningen på strømforsyningen er innenfor de verdiene som blir angitt på informasjonsskiltet i nedre venstre del av kjølerommet (f.eks V); at kontakten er tilpasset støpslet på apparatet. I motsatt fall må kontakten byttes av en autorisert fagmann (se Teknisk assistanse); unngå bruk av skjøteledninger og multippelkontakter.! Når apparatet er ferdig installert må el-ledningen og stikkontakten være lett tilgjengelige.! Ledningen må ikke bøyes eller komme i klem.! Ledningen må kontrolleres jevnlig og må kun byttes ut av autorisert fagmann (se Teknisk assistanse).! Produsenten frasier seg ethvert ansvar dersom disse reglene ikke overholdes. Oppstart og bruk Oppstart av apparatet! Før du starter opp apparatet må installasjonsanvisningene følges (se installasjon).! Før apparatet koples til må rommene og ekstrautstyren gjøres god rent med lunket vann og natron.! Apparatet er utstyrt med motorbeskyttende kontroll som setter kompressoren igang kun ca 8 minutter etter at apparatet 6 er blitt påslått. Dette skjer også etter hvert strømbrudd eller frakopling fra strømnettet, enten den er frivillig eller tilfeldig (black out). Fryseskap. Når du setter i gang produktet første gang, anbefaler vi at du kobler inn SUPER FREEZE-funksjonen, etter at du har stilt inn ønsket temperatur, slik at fryseskapet kjøles ned hurtigst mulig. Matvarene bør ikke legges inn før apparatet har gått ut av SUPER FREEZE-funksjonen. Hvordan du flytter deg i displayet. Temperaturinnstilling: Hvis produktet er slått på, vises de aktuelle temperaturinnstillingene på kjøleskapets og fryserens display. For å endre dem, trykker du på - og + tasten som gjelder for den delen av skapet hvor du ønsker å endre temperaturen. Dvs. at hver gang du trykker på tastene, øker eller minsker temperaturen og likeledes også kuldemengden som danner seg inne i skapet. Temperaturene som kan velges for kjøleskapet er +8, +7, +6, +5, +4, +3, +2, og for fryseren -18, -19,-20, -21, -22,-23, -24,-25, -26.Hvis SUPER FREEZE-funksjonen er aktivert, kan ikke frysertemperaturen endres. Kjølesystem Surround No Frost Det elektroniske nedkjølingssystemet Surround No Frost kjnner man igjen på grunn av luftecellene som finnes på øvre del av veggen i kjølerommet. Systemet Surround No Frost gjør det, takket være de mange luftecellene, mulig å oppnå en konstant luftsirkulasjon og dermed få jevn temperatur i hele kjølerommet fordi ventilasjonen er ensartet i hele rommet. No frost styrer en kontinuerlig strøm av kald luft som samler opp fuktighet og hindrer danning av is eller rim: Kjølerommet holder slik et riktig fuktighetsnivå, og takket være at det ikke dannes rim bevares matvarene med uendret kvalitet. I fryserommet unngår man isdannelse, og gjør det dermed unødvendig å utføre avriming, samtidig unngår man at matvarer fryser fast i hverandre. Unngå å legge maten i direkte kontakt med den kjølende bakveggen, dette for å unngå å tette til luftehullene og dermed medvirke til at kondens dannes. Lukk alle flasker, og pakk inn matvarene. Hvordan bruke kjøleskapet på best mulig måte Regulere temperaturen ved hjelp av kontrollpanelet. Trykk på ACTIVE OXYGEN-tasten (rask nedkjøling) for å senke temperaturen raskt, f.eks. når kjøleskapet fylles etter storinnkjøp av mat. Funksjonen slår seg av automatisk etter den nødvendige tiden. Legg kun inn kalde varer eller varer som er så vidt lunkne, aldri varm mat (se Forholdsregler og gode råd). Husk at tilberedte matvarer ikke holder seg lenger enn rå matvarer. Ikke sett inn væsker i åpne beholdere uten lokk: Dette vil øke fuktigheten i skapet og føre til at det danner seg kondens.

7 HYLLER: hel-hyller eller rist. Disse er utrekkbare og kan flyttes opp eller ned ved hjelp av sporene, for å kunne sette inn beholdere eller matvarer som har større volum. For å regulere høyden er det ikke nødvendig å trekke hyllen helt ut. Indikatoren TEMPERATUR *: For å finne det området i kjøleskapet som er kaldest. 1. Kontroller at indikatoren viser tegnet OK klart (se figur). 2. Dersom teksten OK ikke kommer opp betyr det at temperaturen er for høy: Reguler da bryteren KJØLEFUNKSJON til et høyere tall (kaldere), og vent ca 10 timer til temperaturen har stabilisert seg. 3. Kontroller indikatoren på nytt. Dersom det er nødvendig reguleres temperaturen på nytt. Dersom store mengder mat er blitt lagt inn, eller kjøleskapsdøren ofte åpnes vil det være normalt at indikatoren ikke viser OK. Vent i minst 10 timer før bryteren KJØLEFUNKSJON reguleres til et høyere tall. ACTIVE OXIGEN Denne anordningen frigir ozonmolekyler inne i kjøleskapet. Ozon er et stoff som finnes i naturen, og som er i stand til å angripe bakterier og mikroorganismer. Dette gjør at de formerer seg langsommere, og hindrer dårlig lukt.definerer automatisk osonmengden som er nødvendig for å holde matvarenes friske lenger, fjerne dårlige lukt og hindre bakterieutvikling.det kan hende at man kjenner en svak karakteristisk lukt inne i kjøleskapet. Dette er den samme lukten som noen ganger følger med tordenvær, nettopp på grunn av ozonet som dannes av lynutladningene. Dette er helt normalt. Mengden som anordningen produserer er meget liten, og nedbrytes hurtig pga. den antibakterielle virkningen.anordningen aktiveres ved å trykke på knappen på displayet (kjøleskapdøren). Når Active Oxigen -funksjonen er aktivert, sender den ut oson i sykluser (som gjentas inntil funksjonen deaktiveres), samtidig som den grønne LED-lampen på anordningen inne i kjøleskapet tennes. Deretter kommer en syklus med standby (uten at den sender ut oson) som vises av at den blå LED-lampen tennes. matvarene legges inn. Etter at du har lagt inn matvarene, kobler du SUPER FREEZE-funksjonen inn igjen. Denne kobles deretter automatisk ut etter 24 timer. Legg aldri matvarer som holder på å tine, eller allerede er opptint, i fryseren igjen. Disse må spises innen 24 timer, eller fryses ned igjen etter at de er tilberedt. Flasker som inneholder væske, og som er hermetisk lukket eller lukket med kork, må ikke legges i fryseren hvor de kan eksplodere. Maks. mengde matvarer som kan fryses er beskrevet på fabrikkskiltet, som du finner nederst til venstre i kjøleskapet (f.eks.: kg/24t 4).! Åpne ikke døren under nedfrysing.! Dersom det oppstår strømbrudd eller feil må ikke døren til fryseskapet åpnes. På denne måten holder temperaturen i frysevarene seg konstant i ca timer.! For å få bedre plass i fryserommet er det mulig å ta alle skuffene ut (utenom nederste skuff, og eventuelt skuffen COOL CARE ZONE med variabel temperatur), og legge matvarene direkte på avdampingsplatene. Food Care Zone * Del for oppbevaring av fersk mat så som fisk og kjøtt. Takket være den lave temperaturen inne i denne kjøledelen, gjør Food Care Zone det mulig å forlenge oppbevaringstiden helt opp til en uke. Dual led * Den nye belysningen med dobbel lysemitterende diode, takket være det kraftige lyset den avgir, gjør det enkelt å se hver matvare, uten skyggeområder. I tilfelle det skule være nødvendig å skifte de lysemitterende diodene, ta kontakt med Teknisk Assistanse. Easy Ice * Den doble baljen er prosjektert for å utnytte plassen i fryseren maksimalt og for at isen skal være tilgjengelig hurtig og enkelt. Baljene kan plasseres oppi hverandre eller de kan fylles opp og brukes hver for seg. Dessuten gjør det spesielle hektesystemet Easy Ice en særs fleksibel løsning, da det er mulig å plassere den både til høyre og til venstre i de første skuffene. NO Slik bruker man fryseskapet på best mulig måte Hvordan bruke fryseskapet på best mulig måte. Regulere temperaturen ved hjelp av kontrollpanelet. Ferske matvarer som skal fryses ned, må ikke legges inntil matvarer som allerede er nedfryst. Disse må legges i det øverste rommet for INNFRYSING og OPPBEVARING, der temperaturen er under -18 C og garanterer en rask innfrysing. Den beste og sikreste måten å fryse inn matvarene på, er å sette i gang SUPER FREEZE-funksjonen 24 timer før * Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon,kun på enkelte modeller. 7

8 NO Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet Kople fra strømtilførselen Under rengjøring og vedlikehold er det nødvendig å kople apparatet fra el-nettet. 1. Trykk og hold på ON/OFF for å slå av apparatet. 2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.! Hvis man ikke følger denne fremgangsmåten, vil alarmen kunne utløses: Dette er ikke tegn på at noe er feil. For å gjenopprette normal drift, er det tilstrekkelig å trykke på ON/OFF og holde den i mer enn to sekunder. I CARE For optimalt energiforbruk og samtidig holde riktig temperatur i produktet, kan du aktivere I Care -funksjonen. Denne funksjonen gir maksimal energibesparing. I dette tilfellet vil displayet alltid være slukket, også når du åpner døren. Funksjonen aktiveres ved å trykke samtidig på superfreezer-tasten og FRZ (+)-tasten i minst 6 sekunder. Når funksjonen er aktivert, tennes alle led-lysene i 2 sekunder for å bekrefte aktiveringen, og displayet viser at temperaturen er innstilt på +5 og -18. Displayet slukkes 5 sekunder etter aktivering. For å endre temperaturen trykker du på +/-tastene til du får den ønskede temperaturen. I Care -funksjonen kan alltid kobles ut ved å slå av produktet med ON/OFF-tasten. Når du slår på produktet igjen, vil I Care -funksjonen være deaktivert. Hvis produktet står i et fuktig lokale og du har aktivert I Care -funksjonen, kan det lett danne seg litt kondens på dørene. Dette forsvinner når funksjonen kobles ut, og normaltilstanden gjenopprettes. Rengjøring av apparatet De ytre veggene, de indre veggene og gummipakningene kan gjøres rene med en klut vriss opp i lunket vann og natron eller nøytral såpe. Unngå bruk av løsemidler, skuremidler, klorin og ammoniakk. Det ekstrautstyret som kan tas ut kan vaskes i varmt vann og såpe eller oppvaskmiddel. Skyll og tørk nøye etterpå. Baksiden av apparatet har en tendens til å samle støv, dette kan fjernes ved å støvsuge forsiktig med støvsugerens smale munnstykke og middels styrke. Dett gjøres med apparatet avslått. Unngå mugg og vond luk Apparatet er fremstilt av hygieniske materialer som ikke trekker til seg lukt. For å vedlikeholde denne egenskapen er det nødvendig å beskytte matvarene godt i lukkede beholdere. Dette forbygger også flekker. Dersom appratet skal slås av for en lengre periode bør man gjøre rent på innsiden og la dørene stå åpne. Skifting av lyspære * For å bytte ut lyspæren som lyser opp kjøledelen må man først trekke ut støpslet fra stikkontakten. Følg deretter anvisningene under. Få tilgang til lyspæren ved å fjerne dekslet, som vist i figuren. Bytt ut med en lyspære av samme type som det som er angitt på dekslet Forholdsregler og gode råd! Apparatet er blitt utformet og utviklet i overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsnormer. Disse advarslene blir gitt av sikkerhetshensyn og må leses nøye. Dette apparatet e i overensstemmelse med følgende Direktiver fra det Europeiske fellesskapet: - 73/23/EEC av 19/02/73 (Lavspenning) og senere tillempinger; - 89/336/EEC av 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer; /96/CE. Generell sikkerhet Apparatet er framstilt for privat bruk i hjemmet. Apparatet må kun brukes til oppbevaring og nedfrysing av mat, det må kun brukes av voksne og i overensstemmelse med instruksjonene i denne håndboken. Apparatet må ikke installeres ute, selv ikke på avskjermede steder fordi det kan bli svært farlig dersom apparatet blir utsatt for regn eller uvær. Man må ikke berøre apparatet når man er barbeint, eller med våte eller fuktige hender eller føtter. Unngå å berøre kjøleoverflatene på innsiden: Dette medfører fare for isbrenn og andre skader. Unngå å trekke ut kontakten ved å dra i ledningen, ta i stedet tak i støpslet. Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Det er ikke tilstrekkelig å trykke på ON OFF-tasten på skjermen for å utelukke alle elektriske kontakter. I tilfelle feilfunksjoner må man uansett unngå tilgang til de indre mekanismene i apparatet for å forsøke å reparere på egen hånd. Ikke bruke skarpe eller spisse gjenstander eller elektriske apparater, hvis de ikke er va typen som anbefales av produsenten, inne i oppbevaringsboksene for frossen mat. Unngå å ta iskuber rett fra fryseren inn i munnen. Dette apparatet er ikke ment til å brukes av personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller reduserte sanser, eller som ikke har erfaring eller kjennskap til hvordan produktet skal brukes, hvis de ikke da overvåkes eller læres opp i bruken av apparatet av en som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å være sikre på at de ikke leker med apparatet. Emballasjen må ikke brukes til å leke med. Avsetting Avsetting av emballasjematerialet: Man må følge lokale normer slik at emballasjemateriellet resirkuleres. Det Europeisk direktiv 2002/96/EC Waste Eelectrical and Electronic Equipment (WEEE - Norsk hvitevare retur) i Norge, angående oppbevaring av elektrisk og elektronisk utstyr krever at gamle elektriske husholdningsapparater å utstyr ikke skal kastes blant vanlig søppel, men må kildesorteres. Gamle og defekte husholdningsapparater som skal kastes, må samles på ett sted til gjenvinning av de forskjellige materialene produktene er satt sammen av. Dette er for å spare miljøet og naturen. Søppeldunk med kryss over symbolet minner om påbudet og viktigheten av å levere inn alle hvitevare produktene til gjenvinning. Forbrukeren må selv kontakte den lokale instans/kommune eller butikk som selger store husholdningsprodukter for informasjon om hvor de skal levere inn defekte produkter til oppbevaring 8

9 Energisparing og respekt for miljøet Installer apparatet i et rom som er kjølig og har god utlufting, og beskytt den fra direkte sollys, unngå plassering nær varmekilder. Når man setter inn eller tar ut mat må døren åpnes for så kort tid som mulig. Hver gang døren åpnes fører det til et betydelig forhøyet strømforbruk. Unngå å fylle skapet for mye opp: For at maten skal holdes kald er det viktig at luften kan sirkulere fritt. Dersom luftsirkulasjonen hindres vil kompressoren arbeide kontinuerlig. Unngå å sette inn varm mat. Dette vil heve temperaturen internt og tvinge kompressoren til å arbeide hardere, noe som medfører energisløsing. Avrim apparatet dersom det danner seg is på innsiden (se Vedlikehold), et tykt islag gjør det vanskeligere å avgi kulde til maten og øker dermed energiforbruket. Feil og løsninger Noen ganger kan det hende at apparatet ikke fungerer. Før man ringer og ber om teknisk assistanse (se Teknisk assistanse), bør man kontroller at det ikke dreier seg om et problem som lett kan løses, ved hjelp av følgende oversikt. Displayet er slått av. Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller det sitter ikke langt nok inn til å lage kontakt, eller det mangler strøm i nettet. I-Care-funksjonen er aktivert. Motoren starter ikke. Apparatet er utstyrt med et motorvern (se Oppstart og bruk). Displayet er svakt opplyst. Trekk ut støpselet, og sett det inn på nytt etter å ha snudd det en halv omgang. Alarmen utløses, på displayet blinker ALARM ÅPEN DØR (istedenfor KJØLESKAP-temperaturen vises dr ) Kjøleskapsdøren har stått åpen i mer enn to minutter. Lydsignalet opphører når døren lukkes, eller hvis produktet slås av og på igjen. Alarmen utløses, ALARM TEMPERATUR blinker på displayet (istedenfor FRYSER-temperaturen vises A1 ). Apparatet varsler at temperaturen i fryseren har steget for mye. Fryseren vil opprettholde en temperatur på ca. 0 C, slik at matvarene ikke fryses inn igjen. Dette gjør det mulig å bruke matvarene innen 24 timer, eller eventuelt fryse dem inn igjen etter at de er tilberedt. For å slå av lydsignalet, åpne og lukk døren igjen eller trykk én gang på + og tastene for regulering av temperaturen i fryseren. Trykk igjen på disse tastene for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av LED-lyset for ALARM TEMPERATUR og gjenopprette normal drift. Alarmen utløses, temperaturalarmen blinker på displayet (istedenfor FRYSER-temperaturen vises A2 ). Apparatet varsler at temperaturen i fryseren har steget så mye at det kan være farlig. Matvarene må ikke brukes, men kastes. Fryseren vil opprettholde en temperatur på rundt -18 C. For å slå av lydsignalet, åpne og lukk døren igjen eller trykk én gang på + og tastene for regulering av temperaturen i fryseren. Trykk på dem igjen for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av LED lyset for ALARM TEMPERATUR og gjenopprette normal drift. Kjøleskapet og fryseren kjøler ikke godt nok. Dørene lukker seg ikke ordentlig, eller pakningene er ødelagte. Dørene åpnes veldig ofte. Den innstilte temperaturen er altfor høy (se Start og bruk). Kjøleskapet eller fryseren er for fulle. Matvarene i kjøleskapet fryser. SUPER FREEZE-funksjonen er slått på. Døren er ikke godt lukket, eller den blir stadig åpnet. Romtemperaturen er meget høy. Apparatet lager mye støy. Apparatet har ikke blitt installert vannrett (se Installasjon). Apparatet er installert mellom møbler eller gjenstander som vibrere og lager lyd. Kjølegassen lager en svak lyd, også når kompressoren ikke er igang. Dette er ikke en feil, men helt normalt. For tidlig avslutning av funksjonene. Forstyrrelser på strømnettet eller kortvarige strømbrudd. Det er vann i bunnen av kjøleskapet. Avløpsåpningen er tilstoppet (se Vedlikehold). NO 9

10 NO 10

11 11 NO

12 /2014 NO 12

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER9009B http://no.yourpdfguides.com/dref/3885603 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL

PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL PRODUKTBESKRIVELSE A. Kjøleseksjon 1. Frukt- og grønnsakskuff 2. Hyller og plass til hyller 3. Termostatbryter / lys 4. Dørbalkonger 5. Flaskehylle 6. Uttakbar flaskeholder 7. Typeplate (plassert ved siden

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

SPESIFIKKE ADVARSLER FOR APPARATER MED KJØLEGASS AV TYPEN R410A*

SPESIFIKKE ADVARSLER FOR APPARATER MED KJØLEGASS AV TYPEN R410A* Advarsler Luftkjøleren må bare brukes som forklart i denne bruksanvisningen. Bruksanvisningen vil allikevel ikke dekke alle mulige forhold som kan oppstå. Du må alltid bruke sunn fornuft samt være varsom

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet.

Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet. KJØLE- OG FRYSESKAP Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet. Enkle og praktiske løsninger for oppbevaring av mat, som bevarer et ideelt klima og

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK

FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV APPARATET BETJENINGSPANEL BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

FØR VINSKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK

FØR VINSKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK FØR VINSKAPET TAS I BRUK Produktet du har anskaffet er et profesjonelt vinskap, som kun er beregnet på oppbevaring av vin. For å få best mulig utbytte av apparatet er det viktig å lese denne bruksanvisningen

Detaljer

FØR VINSKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK

FØR VINSKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK FØR VINSKAPET TAS I BRUK Produktet du har anskaffet er et profesjonelt vinskap, som kun er beregnet på oppbevaring av vin. For å få best mulig utbytte av apparatet er det viktig å lese denne bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold

ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER. Manual for installasjon, bruk og vedlikehold ISMASKIN med KALDTVANNDISPENSER Manual for installasjon, bruk og vedlikehold Norwegian INNHOLD 1 HMS instruksjoner og forholdsregler Riktig bruk Teknisk sikkerhet Bruk sikkerhet 2 TEKNISKE DATA 3 BESKRIVELSE

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående 51 KJØLESKAP OG FRYSERE velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående til plassering. Det er også mulig å velge mindre modeller som passer under benkeplata og frigjør

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må fryseren plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Pass på at ikke ventilasjonsåpningene

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap NO Bruksanvisning Kjøle-/fryseskap Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet (heretter kalt apparatet)

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer