Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP"

Transkript

1 EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon, 6 Ekstrautstyr, 6 Oppstart og bruk, 7 Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet, 8 Forholdsregler og gode råd, 9 Feil og løsninger, 9

2 Teknisk assistanse Før du kontakter Teknisk assistanse: Kontroller om feilen kan løses på egen hånd (se Feil og løsninger). Dersom man til tross for alle kontroller ikke får apparatet til å fungere og feilen fortsatt er tilstede, må dere kontakte nærmeste senter for teknisk assistanse. Man må oppgi type feil Modellen på på apparatet (Mod.) serienummeret (S/N) Denne informasjonen finner du på informasjonsskiltet som er plassert i kjølerommet nede til venstre. Bruk aldri teknikere uten offentlig godkjenning, og si alltid nei til reparasjoner med deler som ikke er originale. - modell - serienummer 2

3 Beskrivelse av apparatet Kontrollpanel 1. ON/OFF Hele produktet (både kjøleskapet og fryseskapet) kan slås på ved å trykke på denne knappen i 2 sekunder. Skjermene viser de sist innstilte verdiene. Trykk på denne knappen for å slå av produktet. Et lydsignal bekrefter at produktet har blitt slått av. 2. Kjøleskapstemperatur justering og Regulering av temperatur i KJØLESKAP - og +.Gjør det mulig å endre kjøleskapets temperaturinnstilling. 3. Vis KJØLESKAP KJØLESKAPETS display.viser kjøleskapets temperaturinnstilling. 4. Fryser temperatur justering og Regulering av temperatur i FRYSER - og +.Gjør det mulig å endre fryserens temperaturinnstilling. Temperaturvalget bekreftes deretter på displayet. 5. Vis FREEZER FRYSERENS display.viser fryserens temperaturinnstilling. 6. ACTIVE OXYGEN Gjør det mulig å koble ACTIVE OXYGEN-funksjonen.inn eller ut. Displayet viser 7. SUPER FREEZE Kobler SUPER FREEZE-funksjonen (rask innfrysing) inn eller ut. På fryserens display vises SF. 3

4 Beskrivelse av apparatet Oversikt Bruksanvisningen gjelder flere modeller slik at det er mulig at figuren inneholder detaljer som er forskjellig fra det apparatet man har anskaffet. Beskrivelsen av de mer komplekse enhetene finner man på de følgende sidene. 1 FOT for nivåregulering 2 Rommet OPPBEVARING 3 Rommet INNFRYSING og OPPBEVARING 4 Skuffen FRUKT og GRØNNSAKER * 5 FOOD CARE ZONE * 6 WINE RACK * 7 HYLLE * 8 Lyspære (se Vedlikehold) 9 ACTIVE OXYGEN 10 Uttrekkbar hylle SMÅTING-HOLDER * 11 Hylle FLASKER * Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon, kun på enkelte modeller

5 Ombytting av døråpning Vennligst kontakt vårt servicesenter dersom du har behov for å hengsle om døren. 5

6 NO Installasjon! Det er viktig å ta vare på denne håndboken slik at du til enhver tid kan slå opp i den ved behov. Dersom du selger, gir bort, eller flytter på apparatet, må du sørge for at håndboken blir igjen sammen med apparatet slik at den nye eieren får den nødvendige informasjonen og tilhørende advarsler.! Les bruksanvisningen nøye, det finnes der viktig informasjon om installasjon, bruk og sikkerhetsforhold. Plassering og tilkopling Plassering 1. Apparatet bør plasseres i et rom med god ventilasjon som ikke er fuktig. 2. Man må ikke dekke til ventilasjoneristene bak på apparatet. Dette fordi kompressoren (motoren) og kondensatoren gir fra seg varme og dermed har behov for god ventilasjon for å sikre korrekt funksjon og for å holde strømforbruket lavt. 3. a det være en avstand på minst 10 cm mellom øvre del av apparatet og eventuelle hyller eller skap som henger over, i tillegg bør det være minst 5 cm mellom apparatveggene og møbler/ vegger på hver side. 4. La apparatet stå langt fra varmekilder (direkte sollys, elektriske komfyrer). 5. For å opprettholde en ideell avstand mellom produktet og bakveggen må man montere på avstandsblokker som finnes i installasjonspakken slik som angitt på bruksanvisningsarket. Nivåjustering 1. Installer apparatet på et gulv som er rett og hardt. 2. Dersom gulvet ikke er helt vannrett kan man kompensere, og stille apparatet i vater, ved å skru på de fremre føttene. Tilkopling til strømnettet Etter transport settes apparatet opp i loddrett stilling og man må vente i minst 3 timer før det koples til strømnettet. Før man setter støpslet inn i stikkontakten må man sjekke følgende: at stikkontakten er jordet og i overensstemmelse med gjeldende regler; at stikkontakten tåler apparatets maksimale strømuttak, som angitt på informasjonsskiltet på veggen i nedre venstre del av kjølerommet (f.eks 150 W); at spenningen på strømforsyningen er innenfor de verdiene som blir angitt på informasjonsskiltet i nedre venstre del av kjølerommet (f.eks V); at kontakten er tilpasset støpslet på apparatet. I motsatt fall må kontakten byttes av en autorisert fagmann (se Teknisk assistanse); unngå bruk av skjøteledninger og multippelkontakter.! Når apparatet er ferdig installert må el-ledningen og stikkontakten være lett tilgjengelige.! Ledningen må ikke bøyes eller komme i klem.! Ledningen må kontrolleres jevnlig og må kun byttes ut av autorisert fagmann (se Teknisk assistanse).! Produsenten frasier seg ethvert ansvar dersom disse reglene ikke overholdes. Oppstart og bruk Oppstart av apparatet! Før du starter opp apparatet må installasjonsanvisningene følges (se installasjon).! Før apparatet koples til må rommene og ekstrautstyren gjøres god rent med lunket vann og natron.! Apparatet er utstyrt med motorbeskyttende kontroll som setter kompressoren igang kun ca 8 minutter etter at apparatet 6 er blitt påslått. Dette skjer også etter hvert strømbrudd eller frakopling fra strømnettet, enten den er frivillig eller tilfeldig (black out). Fryseskap. Når du setter i gang produktet første gang, anbefaler vi at du kobler inn SUPER FREEZE-funksjonen, etter at du har stilt inn ønsket temperatur, slik at fryseskapet kjøles ned hurtigst mulig. Matvarene bør ikke legges inn før apparatet har gått ut av SUPER FREEZE-funksjonen. Hvordan du flytter deg i displayet. Temperaturinnstilling: Hvis produktet er slått på, vises de aktuelle temperaturinnstillingene på kjøleskapets og fryserens display. For å endre dem, trykker du på - og + tasten som gjelder for den delen av skapet hvor du ønsker å endre temperaturen. Dvs. at hver gang du trykker på tastene, øker eller minsker temperaturen og likeledes også kuldemengden som danner seg inne i skapet. Temperaturene som kan velges for kjøleskapet er +8, +7, +6, +5, +4, +3, +2, og for fryseren -18, -19,-20, -21, -22,-23, -24,-25, -26.Hvis SUPER FREEZE-funksjonen er aktivert, kan ikke frysertemperaturen endres. Kjølesystem Surround No Frost Det elektroniske nedkjølingssystemet Surround No Frost kjnner man igjen på grunn av luftecellene som finnes på øvre del av veggen i kjølerommet. Systemet Surround No Frost gjør det, takket være de mange luftecellene, mulig å oppnå en konstant luftsirkulasjon og dermed få jevn temperatur i hele kjølerommet fordi ventilasjonen er ensartet i hele rommet. No frost styrer en kontinuerlig strøm av kald luft som samler opp fuktighet og hindrer danning av is eller rim: Kjølerommet holder slik et riktig fuktighetsnivå, og takket være at det ikke dannes rim bevares matvarene med uendret kvalitet. I fryserommet unngår man isdannelse, og gjør det dermed unødvendig å utføre avriming, samtidig unngår man at matvarer fryser fast i hverandre. Unngå å legge maten i direkte kontakt med den kjølende bakveggen, dette for å unngå å tette til luftehullene og dermed medvirke til at kondens dannes. Lukk alle flasker, og pakk inn matvarene. Hvordan bruke kjøleskapet på best mulig måte Regulere temperaturen ved hjelp av kontrollpanelet. Trykk på ACTIVE OXYGEN-tasten (rask nedkjøling) for å senke temperaturen raskt, f.eks. når kjøleskapet fylles etter storinnkjøp av mat. Funksjonen slår seg av automatisk etter den nødvendige tiden. Legg kun inn kalde varer eller varer som er så vidt lunkne, aldri varm mat (se Forholdsregler og gode råd). Husk at tilberedte matvarer ikke holder seg lenger enn rå matvarer. Ikke sett inn væsker i åpne beholdere uten lokk: Dette vil øke fuktigheten i skapet og føre til at det danner seg kondens.

7 HYLLER: hel-hyller eller rist. Disse er utrekkbare og kan flyttes opp eller ned ved hjelp av sporene, for å kunne sette inn beholdere eller matvarer som har større volum. For å regulere høyden er det ikke nødvendig å trekke hyllen helt ut. Indikatoren TEMPERATUR *: For å finne det området i kjøleskapet som er kaldest. 1. Kontroller at indikatoren viser tegnet OK klart (se figur). 2. Dersom teksten OK ikke kommer opp betyr det at temperaturen er for høy: Reguler da bryteren KJØLEFUNKSJON til et høyere tall (kaldere), og vent ca 10 timer til temperaturen har stabilisert seg. 3. Kontroller indikatoren på nytt. Dersom det er nødvendig reguleres temperaturen på nytt. Dersom store mengder mat er blitt lagt inn, eller kjøleskapsdøren ofte åpnes vil det være normalt at indikatoren ikke viser OK. Vent i minst 10 timer før bryteren KJØLEFUNKSJON reguleres til et høyere tall. ACTIVE OXIGEN Denne anordningen frigir ozonmolekyler inne i kjøleskapet. Ozon er et stoff som finnes i naturen, og som er i stand til å angripe bakterier og mikroorganismer. Dette gjør at de formerer seg langsommere, og hindrer dårlig lukt.definerer automatisk osonmengden som er nødvendig for å holde matvarenes friske lenger, fjerne dårlige lukt og hindre bakterieutvikling.det kan hende at man kjenner en svak karakteristisk lukt inne i kjøleskapet. Dette er den samme lukten som noen ganger følger med tordenvær, nettopp på grunn av ozonet som dannes av lynutladningene. Dette er helt normalt. Mengden som anordningen produserer er meget liten, og nedbrytes hurtig pga. den antibakterielle virkningen.anordningen aktiveres ved å trykke på knappen på displayet (kjøleskapdøren). Når Active Oxigen -funksjonen er aktivert, sender den ut oson i sykluser (som gjentas inntil funksjonen deaktiveres), samtidig som den grønne LED-lampen på anordningen inne i kjøleskapet tennes. Deretter kommer en syklus med standby (uten at den sender ut oson) som vises av at den blå LED-lampen tennes. matvarene legges inn. Etter at du har lagt inn matvarene, kobler du SUPER FREEZE-funksjonen inn igjen. Denne kobles deretter automatisk ut etter 24 timer. Legg aldri matvarer som holder på å tine, eller allerede er opptint, i fryseren igjen. Disse må spises innen 24 timer, eller fryses ned igjen etter at de er tilberedt. Flasker som inneholder væske, og som er hermetisk lukket eller lukket med kork, må ikke legges i fryseren hvor de kan eksplodere. Maks. mengde matvarer som kan fryses er beskrevet på fabrikkskiltet, som du finner nederst til venstre i kjøleskapet (f.eks.: kg/24t 4).! Åpne ikke døren under nedfrysing.! Dersom det oppstår strømbrudd eller feil må ikke døren til fryseskapet åpnes. På denne måten holder temperaturen i frysevarene seg konstant i ca timer.! For å få bedre plass i fryserommet er det mulig å ta alle skuffene ut (utenom nederste skuff, og eventuelt skuffen COOL CARE ZONE med variabel temperatur), og legge matvarene direkte på avdampingsplatene. Food Care Zone * Del for oppbevaring av fersk mat så som fisk og kjøtt. Takket være den lave temperaturen inne i denne kjøledelen, gjør Food Care Zone det mulig å forlenge oppbevaringstiden helt opp til en uke. Dual led * Den nye belysningen med dobbel lysemitterende diode, takket være det kraftige lyset den avgir, gjør det enkelt å se hver matvare, uten skyggeområder. I tilfelle det skule være nødvendig å skifte de lysemitterende diodene, ta kontakt med Teknisk Assistanse. Easy Ice * Den doble baljen er prosjektert for å utnytte plassen i fryseren maksimalt og for at isen skal være tilgjengelig hurtig og enkelt. Baljene kan plasseres oppi hverandre eller de kan fylles opp og brukes hver for seg. Dessuten gjør det spesielle hektesystemet Easy Ice en særs fleksibel løsning, da det er mulig å plassere den både til høyre og til venstre i de første skuffene. NO Slik bruker man fryseskapet på best mulig måte Hvordan bruke fryseskapet på best mulig måte. Regulere temperaturen ved hjelp av kontrollpanelet. Ferske matvarer som skal fryses ned, må ikke legges inntil matvarer som allerede er nedfryst. Disse må legges i det øverste rommet for INNFRYSING og OPPBEVARING, der temperaturen er under -18 C og garanterer en rask innfrysing. Den beste og sikreste måten å fryse inn matvarene på, er å sette i gang SUPER FREEZE-funksjonen 24 timer før * Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon,kun på enkelte modeller. 7

8 NO Hvordan vedlikeholde og ta vare på skapet Kople fra strømtilførselen Under rengjøring og vedlikehold er det nødvendig å kople apparatet fra el-nettet. 1. Trykk og hold på ON/OFF for å slå av apparatet. 2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.! Hvis man ikke følger denne fremgangsmåten, vil alarmen kunne utløses: Dette er ikke tegn på at noe er feil. For å gjenopprette normal drift, er det tilstrekkelig å trykke på ON/OFF og holde den i mer enn to sekunder. I CARE For optimalt energiforbruk og samtidig holde riktig temperatur i produktet, kan du aktivere I Care -funksjonen. Denne funksjonen gir maksimal energibesparing. I dette tilfellet vil displayet alltid være slukket, også når du åpner døren. Funksjonen aktiveres ved å trykke samtidig på superfreezer-tasten og FRZ (+)-tasten i minst 6 sekunder. Når funksjonen er aktivert, tennes alle led-lysene i 2 sekunder for å bekrefte aktiveringen, og displayet viser at temperaturen er innstilt på +5 og -18. Displayet slukkes 5 sekunder etter aktivering. For å endre temperaturen trykker du på +/-tastene til du får den ønskede temperaturen. I Care -funksjonen kan alltid kobles ut ved å slå av produktet med ON/OFF-tasten. Når du slår på produktet igjen, vil I Care -funksjonen være deaktivert. Hvis produktet står i et fuktig lokale og du har aktivert I Care -funksjonen, kan det lett danne seg litt kondens på dørene. Dette forsvinner når funksjonen kobles ut, og normaltilstanden gjenopprettes. Rengjøring av apparatet De ytre veggene, de indre veggene og gummipakningene kan gjøres rene med en klut vriss opp i lunket vann og natron eller nøytral såpe. Unngå bruk av løsemidler, skuremidler, klorin og ammoniakk. Det ekstrautstyret som kan tas ut kan vaskes i varmt vann og såpe eller oppvaskmiddel. Skyll og tørk nøye etterpå. Baksiden av apparatet har en tendens til å samle støv, dette kan fjernes ved å støvsuge forsiktig med støvsugerens smale munnstykke og middels styrke. Dett gjøres med apparatet avslått. Unngå mugg og vond luk Apparatet er fremstilt av hygieniske materialer som ikke trekker til seg lukt. For å vedlikeholde denne egenskapen er det nødvendig å beskytte matvarene godt i lukkede beholdere. Dette forbygger også flekker. Dersom appratet skal slås av for en lengre periode bør man gjøre rent på innsiden og la dørene stå åpne. Skifting av lyspære * For å bytte ut lyspæren som lyser opp kjøledelen må man først trekke ut støpslet fra stikkontakten. Følg deretter anvisningene under. Få tilgang til lyspæren ved å fjerne dekslet, som vist i figuren. Bytt ut med en lyspære av samme type som det som er angitt på dekslet Forholdsregler og gode råd! Apparatet er blitt utformet og utviklet i overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsnormer. Disse advarslene blir gitt av sikkerhetshensyn og må leses nøye. Dette apparatet e i overensstemmelse med følgende Direktiver fra det Europeiske fellesskapet: - 73/23/EEC av 19/02/73 (Lavspenning) og senere tillempinger; - 89/336/EEC av 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer; /96/CE. Generell sikkerhet Apparatet er framstilt for privat bruk i hjemmet. Apparatet må kun brukes til oppbevaring og nedfrysing av mat, det må kun brukes av voksne og i overensstemmelse med instruksjonene i denne håndboken. Apparatet må ikke installeres ute, selv ikke på avskjermede steder fordi det kan bli svært farlig dersom apparatet blir utsatt for regn eller uvær. Man må ikke berøre apparatet når man er barbeint, eller med våte eller fuktige hender eller føtter. Unngå å berøre kjøleoverflatene på innsiden: Dette medfører fare for isbrenn og andre skader. Unngå å trekke ut kontakten ved å dra i ledningen, ta i stedet tak i støpslet. Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet. Det er ikke tilstrekkelig å trykke på ON OFF-tasten på skjermen for å utelukke alle elektriske kontakter. I tilfelle feilfunksjoner må man uansett unngå tilgang til de indre mekanismene i apparatet for å forsøke å reparere på egen hånd. Ikke bruke skarpe eller spisse gjenstander eller elektriske apparater, hvis de ikke er va typen som anbefales av produsenten, inne i oppbevaringsboksene for frossen mat. Unngå å ta iskuber rett fra fryseren inn i munnen. Dette apparatet er ikke ment til å brukes av personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller reduserte sanser, eller som ikke har erfaring eller kjennskap til hvordan produktet skal brukes, hvis de ikke da overvåkes eller læres opp i bruken av apparatet av en som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å være sikre på at de ikke leker med apparatet. Emballasjen må ikke brukes til å leke med. Avsetting Avsetting av emballasjematerialet: Man må følge lokale normer slik at emballasjemateriellet resirkuleres. Det Europeisk direktiv 2002/96/EC Waste Eelectrical and Electronic Equipment (WEEE - Norsk hvitevare retur) i Norge, angående oppbevaring av elektrisk og elektronisk utstyr krever at gamle elektriske husholdningsapparater å utstyr ikke skal kastes blant vanlig søppel, men må kildesorteres. Gamle og defekte husholdningsapparater som skal kastes, må samles på ett sted til gjenvinning av de forskjellige materialene produktene er satt sammen av. Dette er for å spare miljøet og naturen. Søppeldunk med kryss over symbolet minner om påbudet og viktigheten av å levere inn alle hvitevare produktene til gjenvinning. Forbrukeren må selv kontakte den lokale instans/kommune eller butikk som selger store husholdningsprodukter for informasjon om hvor de skal levere inn defekte produkter til oppbevaring 8

9 Energisparing og respekt for miljøet Installer apparatet i et rom som er kjølig og har god utlufting, og beskytt den fra direkte sollys, unngå plassering nær varmekilder. Når man setter inn eller tar ut mat må døren åpnes for så kort tid som mulig. Hver gang døren åpnes fører det til et betydelig forhøyet strømforbruk. Unngå å fylle skapet for mye opp: For at maten skal holdes kald er det viktig at luften kan sirkulere fritt. Dersom luftsirkulasjonen hindres vil kompressoren arbeide kontinuerlig. Unngå å sette inn varm mat. Dette vil heve temperaturen internt og tvinge kompressoren til å arbeide hardere, noe som medfører energisløsing. Avrim apparatet dersom det danner seg is på innsiden (se Vedlikehold), et tykt islag gjør det vanskeligere å avgi kulde til maten og øker dermed energiforbruket. Feil og løsninger Noen ganger kan det hende at apparatet ikke fungerer. Før man ringer og ber om teknisk assistanse (se Teknisk assistanse), bør man kontroller at det ikke dreier seg om et problem som lett kan løses, ved hjelp av følgende oversikt. Displayet er slått av. Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller det sitter ikke langt nok inn til å lage kontakt, eller det mangler strøm i nettet. I-Care-funksjonen er aktivert. Motoren starter ikke. Apparatet er utstyrt med et motorvern (se Oppstart og bruk). Displayet er svakt opplyst. Trekk ut støpselet, og sett det inn på nytt etter å ha snudd det en halv omgang. Alarmen utløses, på displayet blinker ALARM ÅPEN DØR (istedenfor KJØLESKAP-temperaturen vises dr ) Kjøleskapsdøren har stått åpen i mer enn to minutter. Lydsignalet opphører når døren lukkes, eller hvis produktet slås av og på igjen. Alarmen utløses, ALARM TEMPERATUR blinker på displayet (istedenfor FRYSER-temperaturen vises A1 ). Apparatet varsler at temperaturen i fryseren har steget for mye. Fryseren vil opprettholde en temperatur på ca. 0 C, slik at matvarene ikke fryses inn igjen. Dette gjør det mulig å bruke matvarene innen 24 timer, eller eventuelt fryse dem inn igjen etter at de er tilberedt. For å slå av lydsignalet, åpne og lukk døren igjen eller trykk én gang på + og tastene for regulering av temperaturen i fryseren. Trykk igjen på disse tastene for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av LED-lyset for ALARM TEMPERATUR og gjenopprette normal drift. Alarmen utløses, temperaturalarmen blinker på displayet (istedenfor FRYSER-temperaturen vises A2 ). Apparatet varsler at temperaturen i fryseren har steget så mye at det kan være farlig. Matvarene må ikke brukes, men kastes. Fryseren vil opprettholde en temperatur på rundt -18 C. For å slå av lydsignalet, åpne og lukk døren igjen eller trykk én gang på + og tastene for regulering av temperaturen i fryseren. Trykk på dem igjen for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av LED lyset for ALARM TEMPERATUR og gjenopprette normal drift. Kjøleskapet og fryseren kjøler ikke godt nok. Dørene lukker seg ikke ordentlig, eller pakningene er ødelagte. Dørene åpnes veldig ofte. Den innstilte temperaturen er altfor høy (se Start og bruk). Kjøleskapet eller fryseren er for fulle. Matvarene i kjøleskapet fryser. SUPER FREEZE-funksjonen er slått på. Døren er ikke godt lukket, eller den blir stadig åpnet. Romtemperaturen er meget høy. Apparatet lager mye støy. Apparatet har ikke blitt installert vannrett (se Installasjon). Apparatet er installert mellom møbler eller gjenstander som vibrere og lager lyd. Kjølegassen lager en svak lyd, også når kompressoren ikke er igang. Dette er ikke en feil, men helt normalt. For tidlig avslutning av funksjonene. Forstyrrelser på strømnettet eller kortvarige strømbrudd. Det er vann i bunnen av kjøleskapet. Avløpsåpningen er tilstoppet (se Vedlikehold). NO 9

10 NO 10

11 11 NO

12 /2014 NO 12

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer