Veien til en utslippsfri transportsektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til en utslippsfri transportsektor"

Transkript

1 Veien til en utslippsfri transportsektor

2 I. Nullutslippsscenarier for 2030

3 Sol og batterier løser i økende grad energiforsyningen i verden. God solforsyning er et energipolitisk fortrinn som gir fordeler til nye regioner En fornybar kraftsektor

4 Brukte oljeplattformer i Nordsjøen blir utnyttet til dyrking av marint råstoff til biodrivstoff og eksportert til kontinentet. Første fabrikkstart i 2029? Ny grønn offshorevirksomhet & grønn olje

5 Målet om å ta veksten innen persontransport med kollektiv, sykkel og gange oppfylles for hele Norge, ikke bare for byene. Det er færre biler i Norge per person i 2030 enn i 2015, og langt færre eier egen bil Peak Car

6 Transportens utslipp synliggjøres for forbruker ved bestilling av varer, og folk og bedrifter legger i økende grad vekt på klimafotavtrykket ved sine valg Klimaengasjerte forbrukere

7 Kjøleskapet foreslår handleliste utfra hva som mangler, man bekrefter med mobilen. Når man kommer fra jobb står matvarene levert i en kjølebag utenfor huset, hentes på et Pick up Point eller leveres med drone på døren. E-handel reduserer transportomfanget

8 Den nye generasjonen er opptatt av å få ting de bestiller med en gang og å gi varen de bestiller sin individuelle touch. Det blir en driver for 3D-printing, redusert varetransport og mer lokal produksjon. 3D-printing reduserer varetransporten

9 Moderne logistikksystemer, ITS og elektrifisering har muliggjort en kraftig effektivisert varetransport. All distribusjon er elektrisk og biodrivstoff-hybrider er standard innen langtransport på vei. Kraftig effektivisert varetransport

10 Alnabru og andre store godsterminaler og havner er til en stor grad robotisert, og containerne kjører selv fra skip til tog eller bil. Veiene har platooning, og det er flere selvkjørende kjøretøy både til persontransport og godstransport Robotisering

11 Prisfallet på Li-Ion-batterier fortsetter. Teknologien blir forbedret, sånn at batteriene etter 2020 lagrer 30 % mer energi enn i 2015 og minst dobbelt så mye i Vanlige elbiler kan fra 2020 dekke 95 % av folks bilreisebehov, og salget skyter fart raskt fra Prisras på batterier

12 Før 2020 kan elbiler lades opp på 1 minutt, noe som gjør elbiler med mils rekkevidde til et tilfredsstillende valg for de aller fleste Teknologisprang innen lading

13 Fra 2025 er det prisekvivalens mellom hydrogen, batterier og diesel brukt i personbiler. Gjennombrudd for hydrogen

14 Fullelektriske maritime løsninger blir norsk eksportvare. Norske maritime miljøer er internasjonalt ledende på design og bygging av systemløsninger for utslippsfri skipsfart Norge internasjonalt ledende på utslippsfri skipsfart

15 Norge realiserer store demonstrasjonsprosjekter med hydrogendrevne skip. De første store godsskip uten utslipp er satt på vannet av norske verft innen 2030, og det er skip både med hydrogen og batterier og med biodrivstoff og batterier. Hydrogen tar over for gass i skipsfarten

16 Norskprodusert biodrivstoff fra skog industrialiseres, og det realiseres flere storskala anlegg. Denne utviklingen er drevet fram av norsk politikk, og målet er forsyning av tungtransport og luftfart, samt nye næringsveier for skogbruket. Bioøkonominasjonen Norge er realisert

17 Siden ny batteriteknologi kan motta mye høyere ladeeffekt enn tidligere, kreves en intelligent styring av effekten i nettet. Siden Norge har stor tetthet av ladbare kjøretøy har norske selskaper hatt en ideell testsite for å utvikle slike effektstyringer for salg world wide. Norge kompetansesentrum for smart elektrisk transport

18 II. «ZERO-banen» 2030

19

20 «ZERO-banen» - tiltak

21 Redusere Redusere transportbehovet Redusert transportbehov på land med -8%, i lufta med -10% Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene - Skifte til klimavennlige drivstoff Tiltak: Fortetting, knutepunktsutvikling, bilpooler, samkjøring, ITS, transportgjerrig arbeidsliv, effektivisering av varetransporten og dyrere luftfart

22 Overføre Redusere transportbehovet Skifte til mer miljøvennlige transportformer Flytte 18 % av persontransporten og 20 % av godstransporten fra bil Effektivisere transportmidlene - Skifte til klimavennlige drivstoff Tiltak: Femtendoble transportarbeidet med sykkel, doble kollektivarbeidet, øke gods på bane med faktor 2,25 og øke innenlands gods på sjø med 12 %

23 Redusere Redusere transportbehovet Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene Rundt 1 % energieffektivisering per år Skifte til klimavennlige drivstoff

24 Redusere transportomfanget Skifte til mer miljøvennlige transportformer Tilnærmet full elektrifisering av biler, distribusjon, busser, ferger, jernbane, maskiner og mc Effektivisere transportmidlene - Skifte til klimavennlige drivstoff Hybridisering av alt øvrig +full innfasing av biodrivstoff

25 «ZERO-banen» - kjøretøyteknologier

26 «ZERO-banen» - drivstoffbehov

27 III. Sentrale problemstillinger for Transportlab3

28 1. Hvordan få til en mye raskere utskifting av bilparken, direkte til utslippsfrie / ladbare biler? 2. Hvordan få til en langt sterkere satsing på jernbane? 3. Hvordan gjøre gods på vei dyrere relativt til bane og sjø uten utilsiktede effekter (økt kabotasje og redusert konkurransekraft for norsk næringsliv?) 4. Hvilke virkemidler kan redusere eller eliminere veksten i flytrafikken? 5. Hvordan organisere og finansiere infrastruktursatsing på nye drivstoff (lading, hydrogenstasjoner, biodrivstoff, landstrøm og kjøreledninger langs vei) 6. Hvordan styrke gange, sykkel og kollektivtransport?. (Samtidig som vi viderefører sterke nok insentiver for elektriske biler (slik at vi også når 1.)? 7. Hvordan overkomme juridiske OG organisatoriske barrierer for rask utrulling av ITS? 8. Hvilke virkemidler kan mest effektivt drive frem teknologiskiftet i skipsfarten? 9. Hvordan legge til rette for at vi raskt tar i bruk de norske bioressursene? 10. Hvordan engasjere og få med befolkningen?

29 IV: Vedlegg

30 Hva sier gjeldende forskning og utredning er mulig?

31 Redusere transportomfanget Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene Skifte til klimavennlige drivstoff

32 Redusere transportomfanget Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene - Skifte til klimavennlige drivstoff

33 Persontransport Fortetting kan halvere utslippene fra veitransport i forhold til «vanlig» spredtbygd arealutvikling. SOU 2013/84: Veksten i persontransport kan bremses med 10-20% ift. referansescenariet for Fortetting alene kan bidra til mellom 4 og 10 %. Andre bidrag kommer fra mer reisefritt arbeidsliv avgiftspolitikk, bildeling, samkjøring, ITS og e-handel. IEA/Nordisk Energiforskning: Vi kan oppnå nullvekst i personbilkilometer (-25 % ift BAU) og redusere veksten i luftfart i Norden med 90 % i perioden.

34 Godstransport SOU 2013/84: Det er mulig å bremse veksten i tonnkilometer på vei med 3-12 % Trafikkverket 2012, KNEG 2014: Det er mulig å bremse veksten med 10 % gjennom ruteoptimering, bedre fyllingsgrad og samordnet logistikk. IEA/Nordisk Energiforskning: Det er mulig å eliminere veksten i tonnkilometer på vei i perioden, primært ved å ta all vekst i tungtransport på bane.

35 Redusere transportomfanget Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene - Skifte til klimavennlige drivstoff

36 Persontransport Civitas: Det er mulig å doble sykkelandelen innenfor inneværende NTP-periode (2023), ved sterk satsing. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport: Det er mulig å doble kollektivtransporten fra TEMPO: Ulike virkemidler kan bidra til å doble kollektivtransporten, men vil i stor grad ta veksten, og i liten grad kutte utslipp. Best case: Halverte takster i ICområdet kan doble kollektiv persontransport, og samtidig redusere personbil med 4,5 % og sykkel med 16%. Asplan Viak: Man kan flytte 4000 personreiser per dag fra fly til lyntog på de best egnede lyntoglinjene men lyntog vurderes generelt som svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt. NB: Omstridt konklusjon.

37 Godstransport Jernbaneverket: Mål om å tredoble kapasiteten for gods på bane fra TØI/SITMA: 25 % av dagens transportarbeid med lastebil på norsk område er teknisk overførbart til sjø eller bane NTP : Realistisk overføringspotensiale fra vei på maks 15 %, dvs 60 % av teknisk potensiale. Trafikkverket og SOU 2013:84: 13 % av svenske tonnkm. på vei kan flyttes til sjø eller bane (KNEG: Mål om overflytting av 30 % av transporter over 30 mil). Shortsea Promotion Centre: Halvparten av teknisk potensiale bør flyttes til sjø.

38 Redusere transportomfanget Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene Skifte til klimavennlige drivstoff

39 Redusere transportomfanget Skifte til mer miljøvennlige transportformer Effektivisere transportmidlene - Skifte til klimavennlige drivstoff

40 De fleste utredningene legger til grunn at bydistribusjon, bybusser, jernbane og ferger kan helelektrifiseres innen 2030 men ikke bilparken, på grunn av treg utskftingstakt. DNV GL legger til grunn at store deler av skipsflåten kan hybridiseres og helelektrifiseres innen TEMPO mener 35 % av bilparken kan være ladbar i 2030 forutsatt sterk satsing. KNEG mener 65 % av energibruken i tungtransporten i Sverige kan være biodrivstoff innen Rambøll og AVINOR mener % av drivstoffet i innenriks luftfart kan være biodrivstoff i

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

«Transportlab 0/2030 workshop 2 scenarioer» Jon Robert Dohmen 4. mars 2015

«Transportlab 0/2030 workshop 2 scenarioer» Jon Robert Dohmen 4. mars 2015 «Transportlab 0/2030 workshop 2 scenarioer» Jon Robert Dohmen 4. mars 2015 Teknas lokaler Jon Robert Dohmen Utdanning Master of Mangement Strategi & ledelse, BI Erfaring Sivilingeniør IKT / teknologi Ingeniør

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Venstres klimakur 2020

Venstres klimakur 2020 Venstres klimakur 2020 Venstres landsmøte 2014 Bakgrunn Venstre mener Norge må være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og i arbeidet med å få på plass en bred og forpliktende klimaavtale etter

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

World of Green Cities Grønne byer

World of Green Cities Grønne byer World of Green Cities Grønne byer Klimaprognosene som ble lansert i 2008 viste seg ikke å være radikale. I årene etter 2010 ble det klart at bare radikale tiltak kunne hindre store endringer i de klimatiske

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer