ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 2013"

Transkript

1 21 ÅRSRAPPORT 213

2 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden. Vi i A2G har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid. Med vårt helhetlige og balanserte fokus på kvalitet, har vi basert vårt kvalitetssystem på EQUASS (European Quality in Social Services) og ISO 91. Våre verdier: Menneskelig Troverdig Moderne Innovativ Solid 2 41 ØM E R KE T ILJ 3 tr yk ksak 7 4 M Denne årsrapporten er digitaltrykket av A2G Grafisk. A2G Grafisk har fokus på miljøet og er sertifisert som Svanemerket trykkeri og er en Grønt Ansvar- virksomhet.

3 INNHOLD 4 Konsernsjefen har ordet 5 Organisasjon 6 Årsberetning 213 A2G Gruppen AS 1 Årsregnskap for A2G Gruppen AS 14 Noter til regnskapet for Revisjonsberetning for Litt av hvert om A2G 31 Konsern-AMU-rapport for 213

4 Konsernsjefen har ordet Attføringsbransjen er inne i en tid hvor større endringer kommer til å sette sitt preg på våre rammebetingelser. Omstilling og endring er imidlertid ikke noe nytt for A2G. Attføring skjer ikke lengre på samme vis som da A2G ble opprettet og i dag omfatter attføring et vidt spekter av arbeidsrettede tjenester. Virksomhetene vi i dag driver har forandret seg mange ganger gjennom de snart 5 årene vi har eksistert. Dog har vi hele tiden holdt fast ved at hovedhensikten med vår virksomhet er å legge til rette for god attføring, og samtidig skape lønnsomhet. Derfor har det overordnede målet for alle de prosessene vi har vært gjennom de siste årene handlet om å omstille A2G til en moderne attføringsvirksomhet i tråd med offentlige styringssignaler. Vi ser blant annet at service og tjenesteytende næringer blir stadig viktigere attføringsarenaer, og satser derfor mer på dette. Prognosene tilsier at veksten i sysselsettingen vil komme her. I lys av endrende behov, valgte vi å selge den kommersielle delen av A2G Industri, som omfatter virksomhetene Mekanisk og Elektronikk. Ny eier ønsker å videreutvikle disse ved å bygge videre på den eksisterende kompetanse. Vi fant en god løsning for A2G Industri og de ansatte, og har med dette samtidig tilpasset A2G slik at konsernet er bedre rustet for fremtiden. Våre kunders krav, ønsker og forventninger er i stadig endring og vi vil måtte tilpasse oss dette på et dynamisk vis. Senest denne våren kom nok en påminnelse om nye endringer. Arbeids- og sosialdepartementet sendte på høring forslag til endringer i de arbeidsrettede tiltakene. Forslaget innebærer at Avklaring i ordinær virksomhet og Avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett tiltak, og at Oppfølging og Arbeid med bistand slås sammen til ett oppfølgingstiltak. Disse tiltakene skal anskaffes gjennom en ordinær anbudskonkurranse. Samtidig opplever vi for andre tiltaksvarianter store lokale forskjeller i regeltolkning. Her er det lov å håpe at den varslede tiltaksforenklingen vil gi ens praksis i hele landet. Det er grunn til å forvente at kravet til formidling til ordinært arbeid, blir skjerpet i tiden som kommer. Dette bygger på de signaler vi har fanget opp øvrige steder i landet innen attføringssektoren. Videre er det sterk fokus 4 på at driften av A2G selskapene skal komme i pluss på resultatet. Salg av våre tjenester og forretningsmessig fokus er sentralt fremover. Det vil også være riktig og ikke minst viktig å beherske sentrale ferdig heter rundt anbudshåndtering, da mer av tjenestespekteret innen attføring, blir anbudsbasert. Gjennom teft for gode arenaer, høy kompetanse og dyktige medarbeidere står vi i en utviklingsprosess som i sin kjerne ikke er annerledes enn tidligere, nemlig å skape gode arenaer for attføringer i lønnsomme virksomheter. Attføring er vår kjerneoppgave og vi må hele tiden videreutvikle konsernet med hensyn til dette. Øyvind Bratshaug Konsernsjef

5 Organisasjon A2G Gruppen AS Økonomi/adm. HR/HMS, IKT Attføring Forretn.utvikl./komm. A2G Bemanning AS A2G Grafisk AS A2G Kompetanse AS A2G Profilering AS A2G Eiendomsdrift AS A2G Industri AS A2G Logistikk AS A2G Barnehage 5

6 Årsberetning 213 A2G Gruppen AS A2G er en godkjent arbeidsmarkedsbedrift. Konsernet tilbyr et bredt spekter av arbeidsrettede tjenester og hovedformålet er gjennom fabrikasjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting og kompetanseutvikling av yrkeshemmede og andre med behov for opplæring. Konsernet besto pr av morselskapet A2G Gruppen AS, samt datterselskapene A2G Bemanning AS, A2G Eiendomsdrift AS, A2G Grafisk AS, A2G Industri AS, A2G Kompetanse AS, A2G Logistikk AS, A2G Profilering AS, A2G Stillas AS, A2G KH 22 AS og Sentrallageret AS (65%). A2G har interne avklarings- og kvalifiseringsarenaer innenfor barnehage, grafisk, logistikk, mekanisk, elektronikk, profilering, IT inklusiv tilhørende støttefunksjoner, samt kursvirksomhet og eiendomsdrift. I tillegg tilbyr selskapet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS-tiltaket) og Arbeid med bistand (AB). A2G er Equass Assurance godkjent. 213 var et omstillingsår for A2G. Sentralt for konsernet var å gjenopprette lønnsom drift, samtidig som det skulle leveres gode arbeidsrettede tjenester. Det ble startet et strategiarbeid for konsernet med fokus på konsernets kjernevirksomhet, arbeidsrettede tjenester og attraktive fremtidsrettede praksis arenaer. Konsernets virksomheter er lokalisert i Blådalen og Storbotn i Åsane, Sletten i Årstad bydel, Møllendal, Laksevåg, Askøy og Sotra. A2G Bemanning AS er et selskap som tilbyr eksterne arbeidsrettede tjenester med arbeidspraksis i private eller offentlige foretak. Selskapets personalkonsulenter finner i samarbeid med deltaker frem til aktuelle arbeidsplasser og legger arbeidsforholdene til rette i forhold til den enkeltes ønsker og behov. I praksisperioden har deltaker og arbeidsgiver jevnlig oppfølging fra personalkonsulenten. A2G Eiendomsdrift AS s virksomhet ble i 213 restrukturert og tilbyr arbeidsrettede tjenester innen bygg vedlikehold av primært egne bygg, vedlikehold av utomhus arealer, samt gjennom drift av kantiner og renholdstjenester. Selskapets kafe-virksomhet ble solgt primo A2G Grafisk AS avviklet selskapets offset trykkeri våren 213 og tilbyr nå arbeidsrettede tjenester med fokus på web utvikling, grafiske tjenester og IKT. A2G Industri AS avviklet selskapets virksomhet i Norheimsund medio 213, og tilbyr arbeidsrettede tjenester gjennom salg av selskapets produkter og tjenester innen mekanisk produksjon og elektronikk. Innen mekanisk utføres oppdrag innen 3d-konstruksjon, CNC-dreiing og -fresing, laserskjæring, tynnplate-stansing og -bukking, sveising i aluminium, syrefast og titan. Innen elektronikk produseres kretskort, kabler, spoler og trafoer. Selskapet sammenstiller produkter innen kommunikasjon, måleinstrumenter, avfallshåndtering, enøk-produkter og strømforsyninger. Selskapet er ISO 91 sertifisert. A2G Kompetanse AS tilbyr tjenester innen arbeid, velferd og inkludering, og fokuserer på veiledning og støtte for personer som har utfordringer i læringssettinger og er spesialister på å tilrettelegge for læring. Videre har selskapet virksomheten Din Jobbhelse, som tilbyr helhetlige tjenester innen forebyggende helsearbeid og oppfølging ved sykefravær, samt karriereveiledning ved omstilling i bedrifter eller til personer som ønsker et nytt yrke. A2G Logistikk AS gjennomfører arbeidsrettede tjenester innen transport og logistikk i Hordaland. A2G Profilering AS tilbyr arbeidsrettede tjenester gjennom salg av selskapets produkter og tjenester innen skilt og dekor, gravering og tekstiltrykk.

7 Sentrallageret AS er et eiendomsselskap som eier Storbotn 18 og driver kun med utleie. A2G AS eier 65 % av aksjene i Sentrallageret AS og er den eneste leie takeren i Storbotn 18. Utover dette samarbeider A2G og A2G Gruppen AS med andre bedrifter og organisasjoner, slik at en kan gi medarbeidere på attføring både avklaring og kvalifisering innen arbeidsarenaer konsernet ikke selv har. Arbeidsmiljø Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell, skader eller ulykker i 213. Arbeidsmiljøet vurderes som gjennomgående godt både i A2G Gruppen AS og i datterselskapene selv om det er foretatt en bemanningsreduksjon i 213. Gjennom AMU og annet systematisk HMS arbeid driver vi målrettet arbeid for å kartlegge og forbedre rutiner for å forhindre miljøbelastninger. Konsernet har rådgivende utvalg som behandler saker spesielt knyttet til medarbeidere som mottar arbeidsrettede tjenester. Den totale sykefraværsprosenten for ordinært ansatte medarbeidere er på 9, % i driftsåret 213, mot 7,8 % i driftsåret 212. Korttidsfraværet utgjorde kun 1,%. Det totale fravær utgjorde i 213 ca. 18,9 årsverk. Likestilling og diskriminering Som attføringsbedrift er en vesentlig del av bedriftens medarbeidere søkt inn av NAV. Bedriftens andel av kvinner og menn, samt nasjonalitet, vil derfor delvis være styrt av NAV s innsøking og vil i mindre grad kunne styres av bedriftens egne tiltak. Blant ordinært ansatte er kvinneandelen i % mot 5, % i 212. Konsernet har fokus på likestilling og det arbeides derfor kontinuerlig med aktiviteter slik at bedriftene fremstår like attraktive for begge kjønn. Gruppen er avhengig av egnete og kvalifiserte ledere og medarbeidere av begge kjønn. Styret i A2G Gruppen AS består av 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer er kvinner. Styrene i datterselskapene består hovedsakelig av menn. Ytre miljø Konsernets produksjon påvirker ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. For oppvarming og drift benyttes primært elektrisk energi, samt et mindre forbruk av gass/fyringsolje. Det er iverksatt tiltak for å ivareta en miljøvennlig avfallshåndtering med god kildesortering på alle avfallsområder. Det er lite bruk av kjemikalier etc. i A2G, og avfallsstoffer fra dette arbeidet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Forskning og utvikling Konsernet har ikke egen forskning og utvikling, og balansefører følgelig ikke FoU kostnader. Redegjørelse for årsregnskapet Driftsinntektene for A2G Gruppen AS ble NOK 65 millioner, mot NOK 6 millioner i 212. Selskapets driftsresultat ble NOK -19, millioner mot NOK -12, millioner i 212. Årsresultat ble NOK -21,7 millioner mot NOK -33,3 millioner i 212. Bokført egenkapital er NOK 3 millioner mot NOK 25 millioner i 212. De totale driftsinntekter for konsernet var NOK 251, mot NOK 233 millioner i 212. Driftsresultatet ble NOK 3,9 millioner mot NOK - 41,8 millioner i 212. Årets resultat ble NOK 7,4 millioner mot NOK -48,4 millioner i 212. A2G Industri AS fikk i løpet av året en betydelig svakere utvikling enn budsjett, og det ble derfor igangsatt et ytterligere restruktureringsarbeid for dette selskapet. Den bokførte egenkapitalen for konsernet er NOK 9 millioner mot NOK 16 millioner i

8 Driftsunderskuddet i 212 og omstillingene som var påkrevd i 213, medførte at likviditetssituasjonen var vanskelig gjennom året. Det ble arbeidet kontinuerlig sammen med vår bankforbindelse, for å bedre denne. Flere av selskapene i konsernet har gått med underskudd, og dermed hatt behov for tilførsel av kapital. Kapitaltilførsel til datterselskaper er foretatt gjennom konsernbidrag ved regnskapsavleggelse for 213. Markedet for konsernets produkter og tjenester varierer i takt med utviklingen ellers i samfunnet. 213 var som følge av konsernets svake utvikling høsten 212, et omstillingsår, preget av restrukturering av konsernets ulønnsomme virksomhetsområder og fokusering på konsernets kjernevirksomhet, arbeidsrettede tjenester. Konsernets antennevirksomhet ble avviklet i 213. A2G Stillas AS s virksomhet ble tilbakesolgt til et selskap i regi av Kvam herad. Offset trykkeriet i A2G Grafisk AS ble avviklet, og videre solgte A2G Eiendomsdrift AS Kryddar kafe på Nesttun. Det er gjennomført en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i konsernet, både i morselskapet og i datterselskapene. Konsernet har i løpet av 213 arbeidet med å optimalisere arealbruken og dette arbeidet videreføres i 214. Eiendommen Klaus Hansensvei 22 ble solgt ultimo 213. Videre ble eiendommen Blådalen 39 solgt med en tilbakeleieavtale. Sistnevnte avtale har virkning fra januar 214. Leie av bygg i Norheimsund og på Tysnes er avviklet, samt at leieforhold i Solheimsviken og på Nesttun er terminert. Leieforholdet i Kokstadveien hvor antennevirksomheten var lokalisert, er avviklet primo 214. Likviditeten for Gruppen var presset i 213 og det ble i tett dialog med selskapets hovedbankforbindelse initiert tiltak for å bedre denne. Kontantstrøm fra drift for konsernet var NOK 16 mill, tilsvarende for A2G Gruppen AS var NOK 18 mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK,5 mill for konsernet. Dette er i hovedsak relatert til konsernets restruktureringsprosess og tilhørende avvikling av virksomheter. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var NOK 12 mill i konsernet og NOK 18 mill i A2G Gruppen AS. Konsernet økte den kortsikte gjelden med NOK 2 mill i løpet av 213 for å sikre tilstrekkelig likviditet. Kontantbeholdning ved årets slutt var NOK 3,5 mill for konsernet og 17,8 mill for A2G Gruppen AS. 8 Etter gjennomførte forbedringstiltak i 213, samt etter oppgjør for salg av eiendommene Klaus Hansensvei 22 og Blådalen 39 primo 214, har konsernet fått anledning til å nedkvittere den langsiktige gjelden med betydelige beløp og har nå god likviditet. Som følge av en strategisk gjennomgang av konsernets virksomhetsområder i 213, har datterselskapet A2G Industri AS gjennomført virksomhetsoverdragelser for sine to vesentlige aktivitetsområder med virkning fra 1. april 214. Som følge av disse hendelsene etter balansedagen, er vesentlige eiendelsposter knyttet til disse transaksjonene nedskrevet til virkelig verdi pr 31.12, jfr. note 7 og 19. Styret mener at årsregnskapet og ovenstående redegjørelse gir en rettvisende oversikt over selskapets og konsernets resultat, eiendeler og gjeld, samt finansielle pr. 13/12 og perioden etter årsavslutningen. Finansiell risiko Markedsrisiko Konsernets salg av attføringstjenester er i stor grad rammestyrt av NAV. Konsernets ramme i 213 var uendret fra 212 og er videreført i 214 med unntak av nedtrekk av 6 APS plasser knyttet til MOLAS prosjektet. Ved virksomhetsoverdragelsen fra A2G Industri AS er konsernet varslet om nedtrekk av tiltaksplasser. Konsernet er eksponert for endringer i rammevilkårene for arbeidsrettede tjenester. Etter at stm. 46 ble trukket av den nye regjeringen, er det, fra politisk hold, signalisert vesentlige endringer i attføringsbedriftenes rammebetingelser. Renterisiko En betydelig del av den langsiktige gjeld er nedkvittert etter årsskiftet og renterisikoen er derved redusert. Konsernet har flytende renter en vesentlig andel av gjelden, og en er derfor eksponert for endringer i rentenivået. Kredittrisiko Det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses derfor som lav. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen.

9 Likviditetsrisiko Fremtidig utvikling Likviditeten for Gruppen var presset i 213 og det ble initiert tiltak for å bedre denne. Gjennomførte forbedringstiltak og salg av eiendommene Klaus Hansensvei 22 og Blådalen 39 bidrar til at konsernet nå har en god likviditet. Konsernmodellen for A2G bidrar til bedre styring av de enkelte forretningsområder/selskaper og styret mener dette vil ha en positiv langsiktig likviditetsmessig virkning. 214 vil være et konsolideringsår for konsernet og A2G Gruppen AS med fokus på lønnsom drift. Konsernets strategi er revidert med forsterket fokus på konsernets kjernevirksomhet, arbeidsrettede tjenester, kombinert med lønnsom drift av de interne arenaer (næringsvirksomheten). Ny konsernsjef, Øyvind Bratshaug, tiltrådde stillingen 1. april 214. Konsernet har en bred plattform å arbeide ut fra, både i forhold til mangfold av interne arbeidsrettede tilbud og ikke minst i forhold til lokalisering i Bergensregionen. Egenkapital risiko Bokført egenkapital for konsernet er NOK 8,8 millioner mot NOK 16,2 millioner i 212. A2G Gruppen AS egenkapital er NOK 3,2 millioner mot NOK 24,9 millioner i 212. Dette gir en egenkapitalandel på 5,3 % for konsernet og 2,9 % for A2G Gruppen AS. Konsernet eier ca. 6.7 m2 lokaler til bruk for egen virksomhet, samt betydelige tomteområder. Dette representerer en vesentlig egenkapitalreserve. Fortsatt drift 213 var et omstillingsår for konsernet. Konsernet har i 213 gjennomført eiendomssalg med oppgjør i 214, og har ved dette sikret en god likviditet og har redusert gjelden betydelig etter årsskiftet. Hensyntatt dette og i samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede og at regnskapet er utarbeidet under den forutsetningen. Til grunn for dette ligger konsernets og A2G Gruppen AS s soliditet og igangsatte og gjennomførte restruktureringstiltak, samt konsernets og A2G Gruppens AS s budsjett for 214. A2G konsernet er en betydelig aktør innen arbeidsrettede tjenester og har i løpet av et år ca. 14 medarbeidere tilknyttet sine virksomheter. I snitt arbeider ca. 71 medarbeidere i konsernet daglig, hvorav den ordinært ansatte grunnbemanning utgjør 21 årsverk. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets underskudd for A2G Gruppen AS dekkes som følger: Overføringer annen egenkapital Totalt overført kr kr Bergen, 24. april 214 9

10 Årsregnskap for A2G Gruppen AS Resultatregnskap MORSELSKAP 213 KONSERN 212 Note , Driftsinntekter Salgsinntekt Attføringstjenester, tilskudd Gevinst salg driftsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad , Avskrivning Nedskrivning , Lønnskostnad Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årsresultat Fordeling Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum disponert 16

11 Balanse pr. 31. desember - Eiendeler MORSELSKAP 213 KONSERN 212 Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5 Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Balanse pr. 31. desember - Egenkapital og gjeld MORSELSKAP 213 KONSERN 212 Note , Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 4 Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter , Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

13 Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP 213 KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 2 5 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

14 Noter til regnskapet for 212 Note 1 - Regnskapsprinsipper Salgsinntekter Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Offentlige tilskudd inntektsføres brutto som driftsinntekt. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet A2G Gruppen AS og datterselskapene A2G Industri AS, A2G Profilering AS, A2G Logistikk AS, A2G Bemanning AS, A2G Eiendomsdrift AS, A2G Kompetanse AS, A2G KH 22 AS, A2G AB 58 AS (kun januar), AVI IKT AS, A2G Grafisk AS, Norgesprofilering AS, A2G Arta AS (kun januar-februar), A2G Stillas AS og Sentrallageret AS (65 %). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskap regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer er vurdert til anskaffelseskost for aksjene, med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 14 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og

15 andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Leasing / leieavtaler Leie av driftsmidler er ført som operasjonell leie. Pensjoner Selskapet har en AFP ordning. Pensjonsforpliktelsen som er innarbeidet i selskapets balanse er knyttet til gammel AFP-ordning. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode, er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. (Alle tall i noteopplysningene er oppgitt i 1 kroner) Selskapet har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Pensjonspremie kostnadsføres løpende. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til OTP. Skatter A2G Gruppen AS er unntatt skatteplikt i medhold av skatteloven. Datterselskapet Sentrallageret AS er skattepliktig og skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % (28 % i 212) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 15

16 Note 2 - Bankinnskudd Konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør 4 27 Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Konsern Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønninger Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret er 8 i morselskapet og 347 i konsernet. Ytelser til ledende personer Lønn konsernsjef, Odd Haaskjold Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Konsernsjef er også daglig leder i A2G Bemanning AS og A2G Kompetanse AS. Lønnskostnader er fordelt med 33,4 % til A2G Bemanning, 16,7% til A2G Kompetanse, 16,7% som leder i A2G Gruppen sin barnehage og 33,1% for rollen som konsernsjef A2G Gruppen AS. Tall som vist over utgjør dermed 1 % av det totale beløp. * Ny konsernsjef er ansatt og har tiltrådt sin stilling 1. april 214. Det er regnskapsført styrehonorarer til styret på TNOK 485 i 213. Styrets nestleder har fakturert selskapet for konsulenthonorar i 213 på totalt TNOK 116 ekskl. mva fra selskap der han er ansatt. Styremedlem Inger- Lise Larsen og styremedlem Jon Valestrand er ansatt i datterselskapet A2G Industri AS. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for noen ansatte eller aksjonærer. 16

17 213 Konsern Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Lovpålagt revisjon Annen bistand Regnskapsmessig bistand Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 4 - Pensjoner og konsern Konsernet har en AFP-ordning. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen i 21 viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de etterfølgende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentandel av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelser og midler i ordningen, og det er derfor ikke gjort noen avsetning for denne i regnskapet for 213. Konsernet har videre en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Ordningen tilfredsstiller kravene til OTP. Differanse mellom pensjonskostnaden som vist under og pensjonskostnad i lønnsnoten er knyttet til den innskuddsbaserte ordningen. Konsern Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Arbeidsgiveravgift 17

18 Konsern Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Det er i tillegg avsatt 25 Tnok i mor for latente forpliktelser. Konsern Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen: 4, % 4,4 % Diskonteringsrente 4,4 % 4, % 3,5 % 3,2 % Forventet pensjonsøkning/g-regulering 3,2 % 3,5 % 3,8 % 3,5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 3,8 % og konsern De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 5 - Varige driftsmidler 18 Tomter, bygninger og annen eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Sum Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Avskrivningssats 2-4% 1-25 % Avskrivningsplan Lineær Lineær

19 Konsern Tomter, bygninger og annen eiendom Anskaffelseskost 1.1. Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Sum varige driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning % 15-25% 1-25% Lineær Lineær Lineær Tilgang kjøpte driftsmidler Akk.nedskr Balanseført pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Note 6 - Offentlige tilskudd Selskapet leverer attføringstjenester til det offentlige. For dette får selskapet en godtgjørelse som står i forhold til antall månedsverk som er under attføring ved bedriften. Betingelsene for godtgjørelsen er at selskapet er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift. Regnskapsmessig er godtgjørelsen ført brutto som driftsinntekt. Note 7 - Varer Konsern Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Varer for videresalg Ukuransavsetning Nedskrivning lager (note 19) Sum 19

20 Note 8 - Gjeld, pant og garantier Konsern Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Sum gjeld til kredittinstitusjon Konsern Pantsatte eiendeler Kundefordringer 2 Varelager Driftsmidler Sum Konsern Gjeld sikret ved pant Sum gjeld sikret ved pant Konsern Garantiansvar I favør av Hordaland Fylkeskommune Note 9 - Leasing Selskapet har inngått følgende leasingkontrakter Kontorutstyr Maskiner Sum leiekostnad Biler Biler - generell løpetid 3-5 år. Kontorutstyr - generell løpetid 5 år. Maskiner - generell løpetid 7 år. 2

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer