Selje kommune Gebyr og betalingsatsar 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selje kommune Gebyr og betalingsatsar 2019"

Transkript

1 Selje kommune Gebyr og betalingsatsar 09 Arkivsak: 8/467 Vedtak: KS 04/8 Dato:..08

2 Innhold. BARNEHAGE. KULTURSKULE. SKULEFRITIDSORDNING 4. VAKSENOPPLÆRINGA 5. ELDRETUN, OMSORGSBUSTADER, TRYGGLEIKSAVDELING, HEIMEHJELP 4 6. LEIGESATSAR FOR KOMMUNALE UTLEIGEBUSTADAR OG GARASJAR 5 7. LEIGESATSAR FOR LOKALE I SKULAR OG BARNEHAGAR 7 8. TOMTEPRISAR 7 9. GEBYRREGULATIV FOR VATN OG AVLØP 8 0. OPPMÅLINGSGEBYR 0. GEBYR FOR KOPIERING, PLOTTING, SCANNING OG EKSPEDISJON. GEBYRSATSAR FRÅ TINGLYSINGA (KARTVERKET). FEIING/ BRANNSYN 4. BILLETTPRISAR 07 BARMØYFERJA OG SELJERUTA 4 5. RENOVASJON NOMIL 4 6. GEBYR FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA 5 7. GEBYR FOR VILTFORVALTNING 8. GEBYR FOR SKJENKEFORVALTNING Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side

3 Gebyr og betalingssatsar vedtas av kommunestyret på same møte som budsjettet for det enkelte år. Dersom det vedtas endringar i satsane i løpet av året, eller det kjem endringar frå sentralt hald, vil satsane verte innarbeida i dette dokumentet. I dei komande kapitela følgjer prislister for dei kommunale tenestene for 09. Satsane for 08 er også tatt med i tabellane under dei enkelte områda for å orientere om endringar. Dersom ikkje anna er oppgjeve er prisane eks. mva.. BARNEHAGE Selje kommune benytter maksimalsatsar for barnehagebetaling. Desse satsane er statleg regulert. HEILDAGSBARNEHAGE dagar per veke 90, 990, 040, 4 dagar per veke 40, 9, 4, dagar per veke 760, 794, 84, Dagsats 40, 47, 47, Barnehagebetalinga vert fakturert ut i terminar. Det vert gjeve søskenmoderasjon på 0 prosent for søsken nr. og 50 prosent frå og med søsken nr.. Betalingar for mjølk, frukt ol. (trivselskonto) vert fastsett etter avtale med kvar enkelt barnehage. Dersom barn vert for seint henta i barnehage, gjeld følgjande: Gebyr på kr. 500, for kvar påbegynt halvtime etter stengetid.. KULTURSKULE KULTURSKULE Årsavgift 800, 900, Søskenmoderasjon per år 00, 05,. SKULEFRITIDSORDNING SKULEFRITIDSORDNING, SATS PER MÅNAD Meir enn 0 timer per veke 60, 46, Inntil 0 timar per veke 050, 079, Inntil 5 timar per veke 670, 690, Tilfeldige dagar/timar 66, per time 68, per time Elevar frå og med 5. klasse kan få SFOplass etter sakkunnig tilråding frå PPTSelje mot betaling som skissert ovanfor. Det vert gjeve søskenmoderasjon på 5 prosent for barn nr. (av evt. lågaste beløp) og 50% for barn nr. (av evt. lågaste beløp) 4. VAKSENOPPLÆRINGA NORSKPRØVA Munnleg 600, 800, Skriftleg, lytte, lese 600, 800, Delprøver/. gangs 00, 400, SAMFUNNSFAGPRØVA 500, 500, AVGIFT FOR DELTAKARAR SOM IKKJE HAR RETT/PLIKT TIL UNDERVISNING Per undervisningstime 44, 45, Det er ikkje prøveavgifter fyrste gong ein går opp til prøva. Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side

4 5. ELDRETUN, OMSORGSBUSTADER, TRYGGLEIKSAVDELING, HEIMEHJELP NB! Alle prisane er oppgjeve utan mva. SATS PER MÅNAD Husleige for enkelt husvære 7 55, 7 55, Husleige for dobbelt husvære (ektepar) 7 870, 7 870, Einskild personar som deler dobbelt husvære 6 90, 6 90, Straumutgifter (ikkje for tryggleiksavdeling) 990, 990, Vask av privat tøy 0, 0, Leige av sengetøy/handkle 50, 50, Internett 44, 44, Bruk av telefon Rekning vert sendt ut gongar årleg. Leigetakar/gjestar må betale for bruk av teljarsteg. Oppseiing av bustad må gjerast innan den. eller 5. i månaden, og ein betalar tilsvarande dette. Betalingssatsane vert indeksregulert ein gong i året i samsvar med Kommunestyrevedtak. KOST, SATS PER MIDDAG MID: Middag, (m/hj.i helselov) Inntekt under G 58, 60, MID: Middag, (m/hj.i helselov) Inntekt over G 00, 0, MID: Middag, ikkje heimla i helselov. Inkl.5% mva 6, 9, FUL: Fullkost pr.dag. Inntekt under G, 5, FUL: Fullkost pr.dag. Inntekt over G 69, 74, Den som har full kost må gi melding seinast 4 dagar før planlagt fråvær. Dette fordi produksjonskjøkken ligg i forkant av produksjon av mat og at full kost i utgangspunktet er månadspris. Betaling vil opphøyre frå og med 4. dagen ved anna fråvær. BETALING FOR HEIMEBASERTE TENESTER OG OPPHALD I INSTITUSJON. PRAKTISK BISTAND Praktisk bistand vert tildelt etter eit enkeltvedtak som vert fatta på grunnlag av søknad og vurdering av dykkar hjelpebehov. For timane med praktisk hjelp må du betale ein eigenandel utrekna etter inntekta di ved siste kjente likning. Dersom du har ektefelle eller sambuar blir eigenandel utrekna etter samla inntekt. Under fylgjer oppdatert tabell som syner betalingssatsar for praktisk bistand i heimen etter endring i grunnbeløp per etter Forskrift om eigenandel for kommunale helse og omsorgstenester. NETTOINNTEKT FØR SÆRFRÅDRAG TIMESATS TOM 9. TIME ABONNEMENT TIMESATS FOM 0. TIME TOM 9. TIME ABONNEMENT FOM 0. TIME INNTIL G ,/mnd * G , /t 50,/mnd 54,/t 540,/mnd 4 G ,/t 960,/mnd 96,/t 960,/mnd 45 G ,/t 400,/mnd 40,/t 400,/mnd 5G OG OVER ,/t 840,/mnd 84,/t 840,/mnd Dersom ein har abonnement på praktisk bistand og ein månad ikkje kan nytte tenesta, må ein likevel betale abonnementet fullt ut. Endring iflg. nytt grunnbeløp i folketrygda vert gjort gjeldande frå Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 4

5 LEIGE AV TRYGGLEIKSALARM, SATS PER MÅNAD TRY. Tryggleiksalarm (m/hj. i helselov). Ikkje i kombinasjon med andre inntektsskjerma tenester. Inntekt under G per 05, * mnd.* TR. Tryggleiksalarm (m/hj. i helselov). I tillegg til andre inntektsskjerma tenester. Inntekt under G per mnd. 0, 0, TR.Tryggleiksalarm (m/hj. i helselov). Ikkje i kombinasjon med andre inntektsskjerma tenester. Inntekt over G per mnd.** 80, 7, TR4. Tryggleiksalarm (u/hj. I helselov). 80, TRDI. Tillegg for digital alarm 5, 7, *Beløpet er fastsatt i Forskrift om eigenandel for kommunale helse og omsorgstenester (FOR0649) sist endra ved Forskrift om endring i forskrift om eigenandel for kommunale helse og omsorgstenester (FOR 07059) gjeldande frå Gebyret vert satt inn når forskrift gjeldande frå vert offentleg. ** Sjølvkost for tryggleiksalarm har som grunnlag kr. 5, pris per stk. tryggleiksalarm (årsavgift) i 08. Det er også lagt til vedlikehaldskostnadar som tilsvarar timar av sjølvkost per time for fagarbeidar delt på månader, og kommunen si utgift for simkort på kr. 5, pr.mnd. ANDRE TENESTER Korttidsopphald på sjukeheimen per døgn* 60, * Dag og nattopphald i institusjon per dag/natt 80, * Dagtilbod for heimebuande demente (Dagstova)** 80, 80, Frukost v/ Dagstova 0, Nedvask leilegheit 00, 05, Nedvask hybel 650, 706, Formidling av utstyr til personleg pleie Innkjøpspris +0% (sjølvkost) *Korttidsopphald på sjukeheimen vert rekna utifrå maksprisen frå departementet. Gebyret vert satt inn når denne vert kjend. **Betaling for middag ved dagopphald Dagstova sjå prisar for Kost, sats pr. middag. Reglane skal elles praktiserast i samsvar med Rundskriv I46/97 frå Sosial og helse departementet. Dersom betalingsordninga får urimelege konsekvensar, kan tenesteleiarar for Helse og omsorg dispensere frå denne i enkeltsaker, med melding til Formannskapet. Betalingssatsane vert indeksregulert ein gong i året i samsvar med Kommunestyrevedtak. 6. LEIGESATSAR FOR KOMMUNALE UTLEIGEBUSTADAR OG GARASJAR KOMMUNALE GEBYR, SATS PER MÅNAD Vatn 76, 76, Avløp 87, 87, Renovasjon 95, 0, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 5

6 HUSLEIGE (INKL. KOMMUNALE GEBYR), SATS PER MÅNAD Einebustader 6 00, 6 577, Husvære/bustad > 00m med 4 soverom 7 6, 7 647, Husvære/bustad > 00 m med soverom 6 04, 6 07, Husvære/bustad < 00 m med soverom 5 0, 5 56, Husvære/bustad < 00 m med soverom 4 567, 4 755, Hybelhusvære utan eige soverom 8, 960, Eigne garasjar frittliggande/til bustad/husvære 80, 87, HUSLEIGE PÅ EINSKILDBUSTADANE, SATS PER MND Rekkehus Grushola Gnr. 56/ F. Nr. 7: Består av hovudhusvære og hyblar Hovudhusvære med 4 rom 80 m 6 04, 6 07, Hybel midtre med rom 45 m 4 567, 4 755, Hybel ende med rom 45 m 4 567, 4 755, Bustad Hauane Gnr. 56/ F. Nr. 99: Einebustad med hybel Hovudhusvære med 6 rom 45 m 6 04, 6 07, Hybel med rom 60 m 4 567, 4 755, Rekkehus Sagatun II Gbr. 56/57: Består av 4 husvære der hyblar er i underetasje Husvære vest (BL) 5 rom 7 m 6 04, 6 07, Hybel vest (BH) rom 47 m 8, 960, Husvære midt (BL) 5 rom 7 m 6 04, 6 07, Hybel midt (BH) rom 47 m 8, 960, Bustadbygg Hamre Gnr. 5/44: Består av husvære i. etasje Husvære vest med rom 75 m 5 0, 5 56, Husvære midt med rom 60 m 5 0, 5 56, Husvære aust med rom 8 m 5 0, 5 56, Einebustad Flatraket Gnr. 89/49 Husvære med 5 rom 50 m 6 680, 6 964, Leige av garasje 80, 87, Bustadbygg Klokkarhagen Gnr. 56/85: Består av husvære Husvære vest med rom 75 m 5 0, 5 56, Husvære midt med rom 60 m 4 567, 4 755, Husvære aust med rom 8 m 5 0, 5 56, Bustadbygg Krakereid Gnr. 59/55: Består av husvære Nytt i 07 Husvære aust med 5 rom 7 m, inkl. internett 7 86, 8 59, Husvære aust med 5 rom 7 m, inkl. internett 7 86, 8 59, Kommunale frittståande garasjar Haugane Gnr. 56/ F. Nr. Garasje nr., mot vest 80, 87, Garasje nr., 8 m 80, 87, Garasje nr., 8 m 80, 87, Garasje nr. 4, 8 m 80, 87, Garasje nr. 5, 8 m 80, 87, Garasje nr. 6 mot aust 8 m 80, 87, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 6

7 7. LEIGESATSAR FOR LOKALE I SKULAR OG BARNEHAGAR Viser til eige reglement for utleige Kroppsøvingsrom Arrangement 66, 65, Trening per time 96, 00, Inntektsgjevande arr. 5% av brutto 5% av brutto o Minimunssats 8, 94, o Utan rekneskap 77, 4, Garderobar Arrangement 96, 00, Samband med trening 69, 74, Klasserom Møte utan inntekt 6, 7, Inntektsgjevande arr. 5% av brutto 5% av brutto o Minimumssats 8, 94, o Utan rekneskap 77, 4, Overnatting m/ tilgang til toalett, garderobe, dusj, koking. Per person, per døgn. 69, 74, Kjøkken Tilgang ved arrangement, sats per dag 8, 94, Datarom med utstyr 8, 6, Garderobar Arrangement 54, 6, Andre typar arrangement Betaling som skule Betaling som skule 8. TOMTEPRISAR Tomteprisane vert indeksregulert årleg og er gjeldande frå 0.0 KONSUMPRISINDEKS, NORSK PRODUSERTE KONSUMVARER, I ALT. TOMTEPRISAR Nytt bustadfelt Krakereid Tomtetekniske anlegg 6 00, 4 000, Tomtegrunn eks. vegareal pr. m 58,5 60,50 Kostnad felles vegareal, jf. Skriv av , ref , 06/ , Fast vegdekke ***) 5 800, 6 00, Nytt bustadfelt Flatraket Tomtetekniske anlegg 4 00, , Tomtegrunn eks. vegareal pr. m 6,5 64,47 Kostnad felles vegareal, jf. Skriv av , ref. 00, 06/ , Fast vegdekke ***) 6 800, 7 400, Tomteprisar andre kommunale bustadfelt (gjeld ikkje dei nye felta i Krakereid og på Flatraket) Tomtetekniske anlegg **) , , Tomtegrunn pr. m 5,0 6,50 Fast vegdekke ***) 5 900, 6 400, **) kr i prisreduksjon for resterande tomter i Djupedalsfeltet kr i prisreduksjon for tomtene på Stave og i eldre felt på Flatraket kr. som pris for tekniske anlegg og tomtegrunn i Kjødefeltet ***) I felt som ikkje har fast vegdekke, vert beløpet kravd inn når fast dekke vert lagt. I tillegg til prisane kjem tinglysing/ oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tilknytingsgebyr for vatn og kloakk. Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 7

8 9. GEBYRREGULATIV FOR VATN OG AVLØP Regulativet omfattar også betalingssatsar for kommunale flytebrygger. Heimel i lov om kommunale vass og kloakkavgifter, og forskrift om kommunale vass og avløpsgebyr av 0. januar 995, endra. juli 000 og. april 00. Jf. Forskrift om vass og avløpsgebyr i Selje kommune, vedteke i kommunestyret den , sak 049/ : inga endring i vass og avløpsgebyr, inga endring i satsane for kaigebyr. Gebyrregulativet gjeld frå Alle gebyrsatsar er oppgjevne utan mva. TILKNYTINGSGEBYR Tilknytingsgebyr skal betalast ved tilknyting til kommunale vass og/eller avløpsleidningar. Abonnentar med bustad og fritidseigedomar skal betale normalsats og det skal betalast tilknytingsgebyr for kvar bueining. For einebustad med inntil ei ekstra bueining skal det berre betalast eitt tilknytingsgebyr. TILKNYTNINGSGEBYR (NORMALSATS) Vatn 0 000, 0 000, Avløp 0 000, 0 000, For næringsbygg, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett som N x normalsats, der N går fram av tabellen nedanfor: DIMENSJON PÅ GEBYRSTORLEIK N x INNTAKSLEIDNING I MM NORMALSATS N= 0 000, 0 000, 40 N= 0 000, 0 000, 75 N= , , 0 N= , , >0 N= , , ABONNEMENTSGEBYR Vatn 50, 50, Avløp 95, 95, Abonnementsgebyret for heilårs og fritidsbustad har ein sats, og skal betalast for kvar bueining. For einebustad med inntil ei ekstra bueining skal det berre betalast eitt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyr for næring skal betalast for næringseigedomar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg. Gebyret blir fastsett som N x abonnementsgebyr for bustad, der N går fram av tabellen nedanfor: DIMENSJON PÅ INNTAKSLEIDNING I MM GEBYRSTORLEIK N x ABONNEMENTSGEBYR FOR BUSTAD VATN AVLØP VATN AVLØP N= 50, 95, 50, 95, 40 N= 00, 850, 00, 850, 75 N= , 700, 6 040, 700, 0 N= , 5 550, 9 060, 5 550, >0 N=0 5 00, 9 50, 5 00, 9 50, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 8

9 FORBRUKSGEBYR Ved målt forbruk: FORBRUKSGEBYR = MÅLT FORBRUK x EININGSPRIS VATN AVLØP VATN AVLØP Eingingspris kr/m 5,5 9,5 5,5 9,5 Ved stipulert forbruk: Gebyret for ulike arealgrupper går fram av tabellen nedanfor FORBRUKSGEBYR = STIPULERT FORBRUK x EININGSPRIS BRUKSAREAL (M ) STIPULERT FORBRUK (M ) VATN AVLØP VATN AVLØP Bustadhus < , 95, 55, 95, , 850, 070, 850, > , 590, 4 00, 590, Fritidshus < , 5, 55, 5, , 650, 075, 650, > , 95, 55, 95, Abonnentar som brukar vassmålar betalar eit årleg gebyr til dekking av kommunen sine kostnader med å administrere ordninga med vassmålar. ADMINISTRASJON AV ORDNING MED VASSMÅLAR Årsgebyr 00, 00, Mellombels tilknytningsgebyr: Målt forbruk x einingspris Gebyret skal betalast dersom ein eigedom blir fråkopla kommunal vassleidning over lenger tid. Gebyret skal dekkje kostnaden som kommunen har ved fråkopling/tilkopling Fråkopling 000, 000, Tilkopling 000, 000, KOMMUNALE FLYTEBRYGGER, SATS PER DØGN Alle typar båtar <0m 50, 00, Alle typar båtar >0m 00, 50, Merknad: Utanom turistsesongen, i tida , er det for båtar inntil m høve til å inngå særavtale om evt. langtidsligge i kommunal gjestehamn. Slik avtale kan inngåast og skal godkjennast av fagansvarleg for kommunalteknikk. Føresetnaden for langtidsligge er at dette elles ikkje skapar noko problem for ordinær bruk av bryggene. Atterhald om dette skal inntakast i evt. avtale. Satsar iflg. regulativ. KOMMUNALE FLYTEBRYGGER M/ SÆRSKILT AVTALE , SATS PER MÅNAD Alle typar båtar <m, utan straum 800, 800, Alle typar båtar >m, med straum 000, 000, I tidsrommet skal det vere generell avstenging av straum og vassuttak for andre enn dei som har inngått særskilt avtale (td avtale om langtidsligge). Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 9

10 0. OPPMÅLINGSGEBYR. OPPMÅLINGSFORRETNING VEDK. AREAL TIL AREALOVERFØRING, PER PARSELL m² 8 45, 8 680, m² 040, 560, m² 7 75, 8 445, >500 m² Som under punkt. OPPMÅLINGSFORRETNING VEDK. AREAL TIL GRENSEARROVDERING/JUSTERING, PER PARSELL 0 50 m² 4 670, 4 855, m² 7 0, 7 405, m² 9 95, 0 0, m² 90, 885, m² 4 865, 5 460, m² 7 055, 7 75, >500 m² Som under punkt. OPPRETTING AV GRUNNEIGEDOM OG FESTEGRUNN, PER PARSELL m² 7 740, 8 450, m² 9 565, 0 45, m² 90, 075, m² 4 885, 5 880, m² 8 600, 9 745, m² 065, 45, m² 5 780, 7 0, For kvar nye påbyrja 500 m² 765, 95, 4. OPPMÅLINGSFORRETNING VEDKOMANDE GRENSER A. Grunnlag: sidelenger 0 50m 780, 890, 5 75m 4 760, 4 950, Vidare per påbyrja 5m 985, 065, B. Grunnlag: antall grensepunkt Inntil punkt 780, 890, punkt 4 760, 4 950, Vidare per punkt 985, 065, Det rimelegaste alternativ av A og B gjeld. For kartforretning over ein heil parsell gjeld pkt.. 5. GRENSEPÅVISING UT FRÅ KOORDINATFESTA GRENSE MERKER OG IKKJE KOORDINATFESTA GRENSER Koordinatfesta grenser Eit punkt 505, 605, Vidare per punkt 90, 955, Ikkje koordinatfesta grenser Eit punkt 0, 55, Vidare per punkt 040, 080, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 0

11 6. KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE Punktfeste som vert merka, målt og påvist 7 75, 8 045, Punktfeste som ikkje vert merka og målt 4 45, 4 590, 7. AVBROTEN FORRETNING Ferdig innkalla til forretning 7 75, 8 045, Ferdig innkalla og møtt på forretninga 4 45, 4 590, Ferdig avhalden forretning 60% av fullt gebyr 60% av fullt gebyr Ferdig oppmålt 80% av fullt gebyr 80% av fullt gebyr Ferdig utrekna 90% av fullt gebyr 90% av fullt gebyr Ferdig skrive og utteikna matrikkelbrev 00% av fullt gebyr 00% av fullt gebyr 8. GEBYR FOR OPPMÅLINGSFORRETNING DER DELAR AV ARBEIDET VERT UTFØRT AV ANDRE For forretningar der delar av arbeidet vert utført av andre (Statens vegvesen), vert gebyret til kommunen fastsett ut frå kor stor del av arbeidet kommunen utfører etter fylgjande prosentskala: Klargjering, registrering 0 % Innkalling og avholding av forretning 0 % Merking inkl. materiell 0 % Måling, berekning, teikning 40 % Uavhengig av denne tabellen kan det inngåast andre avtaler. 9. GEBYR FOR OPPMÅLINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMANHENGANDE AREAL For kart og delingsforretningar over større samanhengande parsellar til landbruk, almenne fritidsføremål og andre almennyttige føremål, vert det betalt etter medgått tid, jfr. pkt GEBYR BEREKNA PÅ GRUNNLAG AV MEDGÅTT TID Gebyr for oppmålingstekniske arbeid som ikkje kan bereknast etter satsane framanfor, vert utrekna på grunnlag av medgått tid Minstegebyr 4 95, 4 465, Timepris per arbeidstakar inkl. utstyr 05, 055,. EKSPEDISJONSGEBYR Når rekvirenten samtidig er bestyrar og gjer det tekniske arbeidet, jf.. i forskriftene, eller hjelper til medforarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjonar) for registreringsbrev, fell vanleg gebyr bort. I staden skal det betalast eit ekspedisjonsgebyr ). Statens vegvesen vert friteken for ekspedisjonsgebyr jf. samarbeidsavtale. Pkt. vert framleis gjeldande der det er aktuelt med arbeidsdeling utover det å tildele gards og bruksnummer og å sende melding til GAB. Dersom det i same ekspedisjon/sak inngår fleire registreringsnummer skal det betalast eit minstegebyr ) for kvart ekstra registernummer Ekspedisjonsgebyr ) 95, 490, Minstegebyr ) 00, 050, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side

12 . KLAGEADGANG Det kan ikkje klagast på fastsetjing av gebyr i den einskilde sak. Kommunal avgjerd i søknad om reduksjon av gebyr, kan klagast på etter reglane i forvaltningslova.. INDEKSREGULERING Dei her vedtekne gebyrsatsane for kart og oppmålingssaker etter delingslova, skal regulerast årleg pr.. januar, fyrste gong. januar 988. Omrekning med fullstendig oppsett av nye satsar, kunngjering og orientering til fylkeskartkontoret, skal gjerast av oppmålingsavdelinga i samsvar med desembertala for «NGO sin indeks for kart og oppmålingsarbeid» med avrunding av alle satsar til nærmaste kr. 5,. Basisdato for indeksreguleringa skal vere desember BETALINGSFØRESEGNER Betaling kan krevjast før forretninga vert halden og seinast før delingsforretninga vert tinglyst. Gebyr for grensepåvising skal vere betalt før arbeidet vert utført. Gebyr skal betalast til Selje kommune etter rekningsoppgåve frå oppmålingsavdelinga. Gebyr skal betalast etter dei satsar som gjeld når forretninga vert rekvirert. Gebyra under punkta 0 inkluderer utgifter til løn, transport og merkemateriell. Tinglysingsgebyr kjem i tillegg. For gebyr under punkta og kjem merkemateriell og transport i tillegg. Meirverdiavgift skal ikkje reknast for pkt.. For pkt. skal det reknast meirverdiavgift med unntak for gebyr med bakgrunn i pkt... GEBYR FOR KOPIERING, PLOTTING, SCANNING OG EKSPEDISJON NB! Alle prisane er oppgjeve utan mva. KOPIERING/PLOTTING, 90G KVITT PAPIR, SVART/KVIT UTSKRIFT, PRIS PER STK. A4 A >A A4 A >A Fyrste kopi/plott 5, 5, 00, 0, 50, 50, Ved ekstra kopi/plott samstundes 0, 0, 00, Ved kopi/plott på transparent materiale som over med tillegg: KOPIERING/PLOTTING, 90G KVITT PAPIR, FARGE UTSKRIFT, PRIS PER STK. A4 A >A A4 A >A Fyrste kopi/plott 40, 5, 00, Ved ekstra kopi/plott samstundes 5, 5, Ved kopi/plott på transparent materiale som over med tillegg: 50, 50, SCANNING I TIF., JPG., PDF.FORMAT, SVART/KVIT ( DPI) ELLER FARGER (0000 DPI) A4 format 00, 0, A format 00, 0, Tillegg kostnad med lagringsmedia og uthenting 00, 05, KOPI AV TINGLYST MÅLEBREV/SKYLDDELING/MATRIKKELBREV Per stykk 75, 75, Kart til plan, prosjekterings og dokumentasjonsarbeid FKB standard Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side

13 For kopi av digital av kartdatabase (vektordata) levert i digital form i SOSIformat vert gebyr å betale i samsvar med kommunen sin Geovekstavtale Minimumsgebyr 0, 80, Andre opplysningar Det vert teke atterhald om at kommunen ikkje kan levere alle format og tenester til ei kvar tid. Kartvedlegg til søknad om tiltak er inkludet i sakshandsamingsgebyret. Beløp under pkt. 4. til 4.4 inkluderer mva. For beløp under pkt. 4.5 kjem mva i tillegg. FKBstandardane er definert i SOSIstandarden. FKBB tilsvarar kommunale tekniske kart i M=:000 FKBC tilsvarar økonomiske kartverk i M=:5000 FKBD tilsvarar Noregserien i M=: FKB = Felles kartdatabase SOSI = Samordna Opplegg for Stadfesta Informasjon. GEBYRSATSAR FRÅ TINGLYSINGA (KARTVERKET) Rettsgebyr (R) (.0 R) 049, 0, Tinglysing skjøte/målebrev (.8 R) 55, 55, Pantedokument (.5 R) 55, 55, Utskrift frå grunnboka/ grunnboksutskrift (0. R) 7, 7, Kopi av historisk grunnbok (dei manuelle (0. R) 40, 40, grunnboksarka) Attestert kopi av tinglyst dokument (kopi frå (0. R) 7, 7, panteboka) Kjæremål over tinglysingsnekting/retting av grunnboka (klage) (6.0 R) 6 94, 6 780, Dokumentavgift,5 % av eigedomen sin marknadsverdi. SAKSHANDSAMINGSGEBYR I SELJE KOMMUNE Delingsgebyr 90, 005, Jordlova 000, 000, Dispensasjon frå kommuneplanen 60, 775, Dispensasjon frå 00m beltet 60, 775, Utsleppsløyve >5 pe 40, 45, Utsleppsløyve 650 pe 4 680, 4 865, Konsesjon med meir 5 000, 5000, Seksjoneringssak som krev synfaring 5 x rettsgebyr 5 x rettsgebyr Seksjoneringssak utan synfaring x rettsgebyr x rettsgebyr. FEIING/ BRANNSYN NB! Prisane er oppgjeve utan mva Feiing per pipe 5, 500, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side

14 4. BILLETTPRISAR 07 BARMØYFERJA OG SELJERUTA Følgjer riksregulativet for ferjetakster takstsone frå Statens vegvesen. Satsane for 09 vert oppdatert i henhold til dette når dei nye satsane gjeldande frå vert offentleggjort. Fram til då er det satsane for 08 som er gjeldande. Mva inkl. % Enkeltbilettar Vaksne, Born/honnør 5, Moped/motorsykkel 55, Køyretøy u/6m 7, Køyretøy 67m 84, Køyretøy 78m 5, Køyretøy 80m 9, Køyretøy 0m 6, Køyretøy 4m 47, Køyretøy 47m 54, Køyretøy 79m 65, Køyretøy 9m 74, Klippekort ( klipp) Vaksne 0, Born/honnør 54, Køyretøy u/6m 78, Klippekort (40 klipp) Vaksne 66, Born/honnør 08, Moped/motorsykkel 08, Køyretøy u/6m 457, Køyretøy 67m 674, Køyretøy 78m 4 0, Køyretøy 80m 5 869, Køyretøy 0m 7 44, Køyretøy 4m 8 74, Køyretøy 47m 0 84, Køyretøy 79m 497, Køyretøy 9m 4 774, Månadskort Vaksne 759, Born/honnør 80, Køyretøy u/6m 59, 5. RENOVASJON NOMIL SLAM/RENSEANLEGG Eige regulativ frå NOMIL NOMIL NOMIL Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 4

15 6. GEBYR FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA Auke Private plansaker Timepris for arbeid fakturert etter medgått tid 80, 85, 4% Grunngebyr (pbl. og 4) 7 000, 780, 4% Reguleringsplanar (pbl. og 4) Regulert areal inntil 5000 m² 0 000, 0 400, 4% Regulert areal utover 5000 m², tillegg pr. påbegynt dag 500, 560, 4% Konsekvensutgreiing, etter medgått tid og utgifter. Minstegebyr , 9880, 4% Mindre endring av reguleringsplan 6 500, 6760, 4% Endring av reguleringsføresegner 6 500, 6760, 4% 6. BUSTADBYGG a) Einebustad og våningshus (, ) 7 84, 9 849, 7 575, 0 4, b) Einebustad med hybel / sokkelhusvære () 9 54, 7 0, 9 9, 7 7, c) Tomannsbustad / våningshus, vert.delt og hor.delt (,,,4) 875, 7 0, 990, 7 7, f) Rekkehus () 7 9, 6 060, 8 0, 7 0, g) Kjede /atriumhus () 9 9, 9 05, 0 66, 0 96, h) Andre småhus med tre bustadar eller meir (6) 7 9, 5 4, 8 0, 6 55, i) Bustadblokk.etg (4, 44) 9 9, 9 05, 0 66, 0 96, j) Til og påbygg a) i) < 50 m² 46, 46, 560, 560, > 50 m² 69, 69, 840, 840, k) Ombygging pkt. a) i) <50 % av totalt areal 46, 69, 560, 840, l) Ombygging pkt a) i) > 50 % av totalt areal ( pbl. ) 69, 4 8, 840, 5 04, m) Bustadblokk på og 4 etg. (4, 45) (Unnateke 4, 46) 48, 7 77, 50 50, , n) Terrassehus (5) 48, 7 77, , 50 50, , 00 0, o) Trygdeb, aldersheim, studentheim og anna byg.for bufellesskap (5, 5, 59) 48, 7 77, , 50 50, , 00 0, p) Til og påbygg av pkt. m) o) , 00 0, < 50 m² 4 8, 7 84, 5 04, 7 575, > 50 m² 7 84, 9 849, 7 575, 0 4, q) Ombygging pkt. m) o) < 50 % av totalt areal 9 9, 6 060, 0 78, 7 0, r) Ombygging pkt. m) o) > 50 % av totalt areal (pbl. ) 9 05, 0 96, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 5

16 6. ANDRE NYBYGG MED ANSVARSRETT s) Hytte, sommarhus, fritidsbygg (6) 4 8, 7 84, 5 04, 7 575, t) Heilårsbustad/ våningshus, brukt som fritidsbustad 4 8, 7 84, 5 04, 7 575, u) Seterhus, sel, rorbu, utmarkskoie, gamme (7, 7) 4 8, 7 84, 5 04, 7 575, v) Garasje, uthus, anneks til bustad og fritidsbustad (8,8) < 70 m² BYA 486, 69, 585, 840, w)garasje, uthus, anneks til fritidsbustad (8,08) > 70 m² BYA 4 8, 7 84, 5 04, 7 575, x) Naust, båthus og sjøbud (8) 486, 69, 585, 840, y) Bustadbrakker og anna bustadbygging (9.99) 486, 69, 585, 840, z) Til og påbygg, ombygging (sy) 486, 69, 585, 840, 6. ANNA TILTAK PÅ BUSTAD /NÆRINGSEIGEDOM Fasadeendring / vindauge (pr.fasade) (Pbl. 0c) 80, 06, 64, 85, 067, 706,. Tekniske installasjonar Pbl. 0 f) 486, 69, 5 07, 585, 840, 5 8,. Innhegning, gjerde, støyskjerm Pbl. 0 h) 486, 69, 585, 840, 4. Skilt/ reklame Pbl. 0 80, 06, 85, 067, 706, 5. Større skiltplan 486, 69, 585, 840, 6.Graving, sprenging og fylling Pbl. 0 k) og l) 486, 69, 585, 840, 8. Brygger og flytebrygger Pbl. 0 a) 486, 69, 585, 840, 9. Molo, masseuttak m.m Pbl. 0 a) og k), jf , 69, 585, 840, 0.Varige konstruksjonar kai og liknande Pbl. 0 a) og k), jf , 9 849, 4 569, 5 04, 0 4, 5 5,. Søttemurar Pbl. 0 a) k) jf , 69, 4 8, 585, 840, 5 04,. Bruksendring 4 8, 6 977, 5 04, 7 56, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 6

17 6.4 INDUSTRI OG LAGERBYGG a) Fabrikk eller verkstadbygning (,) utan kontor 7 9, 9 06, 6 4, 8 0, 0 97, 7 880, b) Fabrikk eller verkstadbygning (,) kombinert med kontor 9 9, 9 06, 6 4, 0 66, 0 97, 7 880, c) Bygning for renseanlegg eller vassforsyning m.a pumpesta. 9 9, 9 06, 6 4, 0 66, 0 97, 7 880, (4,6) d) Anna industribygning (9) 7 9, 9 06, 6 4, 8 0, 0 97, 7 880, e) Kraftstasjon () 9 9, 9 06, 6 4, 0 66, 0 97, 7 880, f) Transformatorstasjon / anna energiforsyningsbygning (,9) 69, 4 8, 840, 5 04, g) Lagerhall, garasjebygg, kjøle og fryselager (,,9) < 00 m² BYA 7 84, 7 9, 7 575, 8 0, h) Lagerhall, garasjebygg, kjøle og fryselager (,,9) > 00 m² BYA 7 9, 9 06, 6 4, 8 0, 0 97, 7 880, i) Til og påbygg / ombygging a), d) og f), h) minimumsgeyr < 00m² 4 8, 4 8, 7 9, 5 04, 5 04, 8 0, 00 m² < a < 000 m² 9 849, 9 9, 9 9,, 0 66, 0 66, a> 000 m² 7 9, 9 06, 6 4, 8 0, 0 97, 7 880, 6.5 BYGG FOR JORDBRUK, FISKE OG FANGST j) Silobygg, hus for dyr, landbrukslager og silo (, 4) 7 079, 7 85, 9 850, 7 6, 7 576, 0 44, k) Veksthus (4) 694, 4 8, 7 85, 84, 5 04, 7 576, l) Driftsbygning, fiske/fangst/oppdrett, naust/reiskapshus for fiske m.m (44, 694, 4 8, 7 85, 84, 5 04, 7 576, 45, 48) m) Anna landbruksbygning (49) 4 8, 7 00, 7 85, 5 04, 7 84, 7 576, n) Til og påbygg pkt. j) m) minimumsgebyr a < 50 m² 60, 59, 694, 454, 74, 84, 50 m² < a <00 m² 59, 59, 694, 74, 74, 84, a > 00 m² 6 86, 8 5, 5 97, 7 499, 9 4, 6 8, o) Ombygging pkt. j) m) < 50% av totalt areal 59, 694, 4 8, 74, 84, 5 04, p)ombygging pkt j) m) > 50 % av totalt areal 4 70, 8 946, 9 850, 4 908, 9 0, 0 44, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 7

18 6.6 KONTOR OG FORRETNINGSBYGG a) Kontorbygg og administrasjonsbygg, rådhus,bank m.m (,,,9) 4 4, 6 4, 4 95, 5 8, 7 880, 44 9, b) Varehus, forretningsbygg og andre butikkbygg (,,9) 4 4, 6 4, 4 95, 5 8, 7 880, 44 9, c) Bensinstasjon () 4 4, 6 4, 4 95, 5 8, 7 880, 44 9, d) Annan kontor og forretningsbyg. (9) 4 4, 6 4, 4 95, 5 8, 7 880, 44 9, e) Tilbygg / påbygg a) d) minimumsgebyr a < 00 m² 6 05, 9 849, 9 95, 6 95, 0 4, 0 70, 00m² < a < 000 m² 07, 9 95, 9 06, 59, 0 70, 0 97, a > 000 m² 9 95, 9 06, 6 4, 0 70, 0 97, 7 880, f) Ombygging pkt. a) d) < 50% av totalt areal 9 849, 9 95, 4 4, 0 4, 0 70, 5 8, g) Ombygging pkt. a) d) > 50 % av totalt areal 9 95, 9 95, 0 67, 0 70, 0 70, 477, 6.7 SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON a) Ekspedisjonsbygg og terminalar (4,45) (4 og 46 er ikkje med) 6 4, 4 95, 7 880, 44 9, b) Anna bygg for ekspedisjon, terminal, garasje, veg og trafikktilsyn 4 4, 6 4, 4 95, 5 8, 7 880, 44 9, (49,49,449) c) Parkeringshus (4) 9 849, 8 60, 9 06, 0 4, 8 886, 0 97, d) Trafikktilsynsbygning (44) 46, 4 8, 8 60, 560, 5 04, 8 886, e) Tilbygg og påbygg a) c) minimumsgebyr a< 00 m² 6 05, 9849, 8 60, 6 95, 0 4, 8 886, 00 m² < a < 000 m² 8 60, 9 06, 5 865, 8 886, 0 97, 56 09, a > 000 m² 9 06, 6 4, 5 865, 0 97, 7 880, 56 09, f) Ombygging pkt. a) d) < 50 % av totalt areal 9 849, 7 4, 4 4, 0 4, 7 89, 5 8, g) Ombygging pkt. a) d) > 50 % av totalt areal (hovudombygging pbl. ) 06, 9 9, 0 67, 590, 0 66, 477, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 8

19 6.8 HOTELL OG RESTURANTBYGG a) Hotell (55, 59) 48 47, 7 74, 8 97, 50 64, 75 65, 08, b) Motell, hospits, pensjonat,vandrarheim, appartement m.m (5, 4 4, 48 47, , 5 8, 50 64, 8 975, 5,5,59) c) Camping /utleigehytte 7 85, 9 849, 7 4, 7 576, 0 4, 7 89, d) Restaurant, kafe, kantinebygg, gatekjøkken m.m (5, 5,5,59) 9 9, 4 4, 6 4, 0 66, 5 8, 7 880, e) Til og påbygg a) d) minimumsgebyr a < 00 m² 6 05, 9 849, 9 9, 6 95, 0 4, 0 66, 00 m² < a < 000 m² 9 9, 6 4, 5 865, 0 66, 7 880, 56 09, a > 000 m² 4 4, 4 95, 65 56, 5 8, 44 9, , f) Ombygging pkt.a) d) < 50 % av totalt areal 7 4, 9 9, 4 4, 7 89, 0 66, 5 8, 6.9 KULTUR OG FORSIKRINGSBYGG a)barnehage og skulebygningar, vidaregåande skule (6,6, 6, 64, 4 95, 86 84, 44 9, 89 6, 65, 66, 69) b) Bibliotek /mediatek, anna museumsbygning (64, 649) 6 4, 5 865, 7 880, 56 09, c) Idretts og symjehall, tribune, garderobe, helsestudio 6 4, 5 865, 7 880, 56 09, (65,65,654,655) < 500 m² BYA d) Idretts og symjehall,tribune, garderobe, helsestudio 65 5, 7 990, , 709, (65,65,654,655) > 500 m² BYA e) Andre idrettsbygg (659) 6 4, 5 865, 7 880, 56 09, f) Kino, teater, opera og konsertbyning (66) 65 5, 5 900, , , g) Samfunnshus/ grendahus, diskotek, ungdomsklubb og anna kulturhus 65 56, 7 990, , 709, (66,66,669) h) Kyrkje, kapell, bedehus, krematorium, bårehus, synagoge,moskè, kloster (67,67,67,674,675) 4 8, 65 5, 07 70, 5 0, , 09, i) Andre bygg for religiøs aktivitet, samt andre kultur og forskingsbygg 4 8, 65 5, 07 70, 5 0, , 09, (679) j) Til og påbygg a) i) minimumsgebyr a < 00 m² 6 05, 9 850, 8 60, 6 95, 0 44, 8 886, 00 m² < a < 000 m² 8 60, 9 86, 4 8, 8 886, 9 95, 5 0, a > 000 m² 6 906, 4 95, 7 98, 44 9, k) Ombygging pkt.a) d) < 50 % av totalt areal 9 850, 8 60, 0 44, 8 886, l) Ombygging pkt. a) d) > 50 % av totalt areal (hovudombygging pbl. ) 9 9, 6 4, 0 66, 7 880, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 9

20 6.0 HELSEBYGG a) Sjukehus, sjukeheim, bu og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjon og anna sjukeheim ( 79,7,7,7,79) 65 56, 7 990, , 709, b) Klinikk, legekontor, helsesenter, helsestasjon (7,7) 8 60, 6 4, 67 55, 8 886, 7 880, 70 5, c) Anna primærhelsebygning (79) 8 60, 6 4, 67 55, 8 886, 7 880, 70 5, d)til og påbygg a) c) minimumsgebyr a < 00 m² 4 8, 9 850, 8 60, 5 04, 0 44, 8 886, 00 m² < a < 000 m² 9 9, 6 4, 0 78, 7 880, a > 000 m² 906, 4 95, 4 86, 44 9, e) Ombygging a) c) < 50 % av totalt areal 6 005, 906, 6 645, 4 86, f) Ombygging pkt. a) d) > 50 % av totalt areal (hovudombygging pbl. ) 906, 6 4, 4 86, 7 880, 6. FENGSEL OG BEREDSKAPSBYGG a) Politistasjon (8) 6 4, 4 95, 7 880, 44 9, b) Brannstasjon (8) 6 4, 4 95, 7 880, 44 9, c) Tilfluktsrom, bunker, anna beredskapsbygning (85, 89) 6 4, 4 95, 7 880, 44 9, d) Monument (80) 744, 8, e) Offentleg toalett (840) 69, 840, f)til og påbygg a) e) minimumsgebyr 5 04, 4 8, 9 850, 7 9, a < 00 m² 0 44, 8 0, 00 m² < a < 000 m² 9 9, 6 4, 0 66, 7 880, a > 000 m² 4 4, 4 95, 5 8, 45 06, g)ombygging a) e) < 50 % av totalt areal 9 850, 6 08, 0 44, 6 75, h)ombygging pkt. a) e) > 50 % av totalt areal (hovudombygging pbl. ) 6 08, 6 4, 6 75, 7 880, 6. GODKJENNING AV FØRETAK Søknad om ansvarsrett som ansvarleg søkjar er inkl. i sakshandsamingsgebyret. Godkjenning av føretak med sentral godkjenning er inkl. i sakshandsamingsgebyret. a) Sjølvbyggar SAK , 5 04, b) Endring av ansvarsrett 0, 07, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side 0

21 6. UTANOMHUSPLANAR/ OPPARBEIDING (PER PLAN) a) < 5000 m² BYA 59, 64, 600, 706, b) > 5000 m² BYA 4 79, 4 8, 4 907, 5 04, 6.4 SØKNAD UTAN ANSVARSRETT Tiltak handsama som søknad utan ansvarsrett etter Plan og bygningslova a) Mindre tiltak på bebygd eigedom Pbl. 0 a) 744, 8, b)alminnelege driftsbygningar i landbruket Pbl. 0 b) 64, 706, c) Mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg Pbl. 0 64, 706, c) d) Andre mindre tiltak Pbl. 0 d) 64, 706, 6.5 FORNYING AV BYGGELØYVE Fornying av byggeløyve 0% i høve opprinneleg gebyr. 0% i høve opprinneleg gebyr 6.6 FØREHANDSKONFERANSE Fyrste førehandskonferanse i ei sak er inkl. i sakshandsamingsgebyr. 80, 64, 770, 85, 706, 880, a).gangs førehandskonferanse 80, 64, 770, 85, 706, 880, b) Tredje gang eller fleire 6.7 DISPENSASJONSSØKNADER ETTER PLB Gebyr for kvart tilhøve, praktisert slik at tilhøve som står i same pkt. i føresegn er ein dispensasjon a) Føremål (med unntak frå kommuneplanen sin arealdel) 770, 770, 770, 880, 880, 880, b) Utnytting 64, 46, 46, 706, 560, 560, c) Plassering (regulert byggelinje/ byggegrense 64, 46, 46, 706, 560, 560, d) Etasjetal 64, 46, 46, 706, 560, 560, e) Høgde 64, 46, 46, 706, 560, 560, f) Andre forhold i reguleringsføresegner og lokale 64, 46, 46, 706, 560, 560, føresegner g) Avstandskrav Pbl , 46, 46, 706, 560, 560, h)vegopparbeiding 64, 46, 46, 706, 560, 560, i)dispensasjonssaker som krev høyring. 6 58, 6 58, 6 58, 6 508, 6 508, 6 508, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side

22 6.8 REVIDERTE TEIKNINGAR/ TILLEGGSSØKNAD a) Berre nye teikningar, fasadejustering 80, 85, b) Auka areal: basisgebyr 64, 64, 64, 706, 706, 706, c) Større endringar Gebyr som ved ombygging>50m Gebyr som ved ombygging>50m 6.9 RIVING Per bygg 80, 85, 6.0 GEBYR FOR ARBEID ETTER MEDGÅTT TID Timesats for arbeid som ikkje er nedfelt i gebyrregulativ , 85, 7. GEBYR FOR VILTFORVALTNING Fellingsavgift kalv 55, 70, Fellingsavgift vaksen 05, 8, Oppgjer for viltkjøt pr. kg, 4, 8. GEBYR FOR SKJENKEFORVALTNING Følgjer satsane gitt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften). Satsane for 09 vert oppdatert i henhold til dette når den nye forskrifta gjeldande frå vert offentleggjort Sal Per vareliter gruppe Øl 0, Minstegebyr 60, Sjenking Pr vareliter gruppe Øl 0,47 Pr vareliter gruppe Vin,4 Pr vareliter gruppe Brennevin 4,09 Minstegebyr 5 00, Sakshandsamingsgebyr enkelthøve 60, Eksamensgebyr Kunnskapsprøven 400, Gebyr og betalingsatsar 09. Vedtak KS04/8 Side