Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002"

Transkript

1 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002

2 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING FORMÅL METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISJONSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE - ANSETTELSESPROSESSEN I FRØYA KOMMUNE REVISORS FUNN OG VURDERINGER REVISORS FUNN REVISORS VURDERING GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG! Spørreskjema med følgeskriv! Oppsummering av svarene Orkanger, 14. november 2002 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 2

3 1 SAMMENDRAG 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok i møte at kommunerevisjonen skulle foreta en kartlegging og gjennomgang av kommunens ansettelsespolitikk. 1.1 Formålet med prosjektet Kontrollutvalget fastsatte formålet med prosjektet i møte Formålet med prosjektet er å foreta en kartlegging og gjennomgang av kommunens ansettelsespolitikk med utgangspunkt i følgende punkter:! krav til stillingen, ønsket kompetanse, stillingsannonse! stillingsbeskrivelser! måloppnåelse i kompetanseforventning! ansettelsesprosedyrer! vedtak for ansettelse, ankesaker til politisk behandling 1.2 Revisors vurderinger I Frøya kommune er så og si alle ansettelser en administrativ avgjørelse. Allerede i 1995 delegerte kommunestyret myndigheten til å foreta ansettelser til rådmannen. Når det er ledighet i stilling, foretar Frøya kommune vanligvis en vurdering av hvilken kompetanse som er ønskelig før stillingen lyses ut. Ledige stillinger kunngjøres i en eller flere aviser. Kommunestyret har bestemt at alle stillinger skal ha en stillingsbeskrivelse, men denne bestemmelsen er nok ikke oppfylt i Ofte er det liten eller ingen konkurranse om ledige stillinger i Frøya kommune, og av og til er det vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse. En del enheter mangler fagfolk i noen stillinger. Lederne i Frøya kommune sier de vektlegger skikkethet og teoretisk utdanning mest ved ansettelse. Ved ansettelse vil det alltid utøves en visst skjønn og det er vanskelig for revisor å vurdere skjønnet som utøves ved ansettelse. Kommunestyret har gitt rådmannen myndighet til avgjøre alle ansettelser, og ved ansettelser i faste stillinger skal rådmannen gjøre bruk av ansettelsesutvalget. Dagens praksis er at ansettelsesutvalgene foretar ansetter og ikke rådmannen. Ingen av ansettelsesvedtakene oppfyller retningslinjenes krav til protokoll. De administrative ansettelsesvedtakene oppfyller verken retningslinjenes krav eller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Reglement og retningslinjer vedrørende ansettelsesprosessen er utarbeidet i En del av retningslinjene er til dels detaljerte. Organisasjonen og rammevilkårene er endret siden 1995 og praksisen i ansettelsesprosessen i Frøya kommune er ikke helt i samsvar med retningslinjene. I enkelte tilfeller er kanskje praksisen bedre enn retningslinjene og da bør retningslinjene og reglementene oppdateres/endres. 1.3 Revisors anbefalinger! Revisor anbefaler at Frøya kommune harmoniserer vedtatte reglement/retningslinjer for ansettelsesprosessen med gjeldende praksis.! Revisor anbefaler at Frøya kommune vurderer innholdet og detaljeringsgraden i stillingsbeskrivelsene, og hvem som bør ha myndighet til å fastsette stillingsbeskrivelsene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Kontrollutvalget vedtok i møte at kommunerevisjonen skulle foreta en kartlegging og gjennomgang av kommunens ansettelsespolitikk. 2.2 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget og revisjonen skal i følge kommuneloven 60, forskrift om kontrollutvalg 4 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.4 Høring Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:! Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse for kommunen! At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk! Å ivareta rettssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som berøres.! Å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen Foreløpig rapport er sendt rådmann den med svarfrist Rådmann har ikke gitt noe svar på høringen. I telefonsamtale sier rådmann at dem har ingen kommentarer til foreløpig rapport. 3 FORMÅL Kontrollutvalget fastsatte formålet med prosjektet i møte Formålet med prosjektet er å foreta en kartlegging og gjennomgang av kommunens ansettelsespolitikk med utgangspunkt i følgende punkter:! krav til stillingen, ønsket kompetanse, stillingsannonse! stillingsbeskrivelser! måloppnåelse i kompetanseforventning! ansettelsesprosedyrer! vedtak for ansettelse, ankesaker til politisk behandling 4 METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Det er gjennomført intervju/møter med rådmann Berit Flåmo, kontorsjef Claes Hovde samt sekretær May Farstad. Alle ansettelsesvedtak/-protokoller fra ansettelsesutvalgene i perioden fra til er analysert. I tillegg er alle administrative ansettelser i fra til som personalkontoret har arkivert, gjennomgått. Revisor har også hatt en gjennomgang av alle aktuelle reglement og rutinebeskrivelser som vedrører ansettelser. Revisor har gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens ledere og 20 av 22 ledere svarte på undersøkelsen innen rimelig tid. Det tilsvarer en svarprosent på 91. En spørreundersøkelse har mange svakheter og en får svar etter hvordan en spør. De som svarer vil ofte Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 4

5 svare slik de hadde ønsket at rutinene skulle fungert og slik de tror vi som spørrer mener er bra. Svarene i spørreundersøkelser er ofte bedre enn virkeligheten. Revisor hadde møte med rådmann og kontorsjef før foreløpig rapport ble laget. Hensikten med møtet var at administrasjonen skulle bekrefte at funnene er reelle. I møtet ble revisors funn og vurderinger gjennomgått. Rådmann og kontorsjef hadde noen få kommentarer til funnene som er innarbeidet i rapporten. 4.2 Gjennomføring Kontrollutvalget initierte prosjektet i møte Revisor laget et forprosjekt som ble behandlet i kontrollutvalget i møte Hovedanalysen er laget høsten Prosjektet er gjennomført av ass. revisjonssjef Toril Ulfsnes. 4.3 Avgrensninger av prosjektet Ved ansettelser der det er valg mellom flere like kandidater, brukes det skjønn. Revisor kan ikke vurdere administrasjonens/ansettelsesutvalgets skjønn. Revisor har hatt kontakt med fellesadministrasjonen og har ikke kartlagt de eksakte rutinene ved alle enhetene. Analysen er avgrenset til ansettelsesvedtakene fra 2001 og REVISJONSKRITERIER Kommuneloven (kl) Alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, kan rådmannen gis myndighet til å avgjøre, jfr. kl 23. Rådmannen kan gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker herunder ansettelser jfr. kl 24. I følge kl 25 skal det i alle kommuner opprettes minst et partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg, for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommuneloven gir representanter for de ansatte møterett i kommunale nemnder når de behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølovens 55 omhandler ansettelser. Ved ansettelse må arbeidsgiver ikke forskjellsbehandle søkere på grunn av rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, homofil legning/-samliv eller funksjonshemming. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Forvaltningsloven (fvl) Avgjørelser som gjelder ansettelse av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak, jfr. fvl 2.2. Men det er unntak for plikt til begrunnelse i ansettelsessaker, det er heller ikke klageadgang på ansettelser og reglene om omgjøring gjelder ikke ved ansettelser, jfr fvl 3,2. Ansettelsesorganet har etter fvl 17 en utredningsplikt, der målsettingen vil være å finne fram til den av søkerne som etter en helhetsvurdering utpeker seg som den best kvalifiserte for stillingen. Forvaltningslovens habilitetsregler i 6 gjelder også ved ansettelser. Ansettelsessaker er unntatt fra reglene om dokumentinnsyn jfr. fvl. 19. Forskrift om partsoffentlighet i tilsettingssaker Forskriften regulerer søkerens rett til innsyn i dokumentene som vedrører ansettelsessaken. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 2 omhandler ansettelser. Ved tilsetting skal det tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner, teoretiske bakgrunn, praksis samt skikkethet. Når søkerne er kvalifikasjonsmessig like, skal kvinnelig søkere foretrekkes når dette kjønn er underrepresentert og etter det skal den søker som har lengst tjeneste i kommunen foretrekkes. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 5

6 Delegasjonsbestemmelser for Frøya kommune, K-sak 119/95 Delegasjonsbestemmelsene fastsetter myndighet og ansvar til de ulike politiske utvalgene og til administrasjonssjefen. Frøya kommunes delegasjonsreglement sier at administrasjonssjefen treffer avgjørelse i alle personalsaker, men årsverksrammen er kommunestyrets øvre ramme for etablerte stillinger i kommunen. Delegering av administrative fullmakter i Frøya kommune, Reglementet er utarbeidet i 1995 som følge av K-sak 119/95 og er siste gang korrigert Ansettelser med unntak av ansettelser i faste stillinger, vikariater av lengre varighet enn 12 måneder og ansettelser eller engasjement i stillinger hvor det ikke finnes stillingsbeskrivelser, er delegert fra rådmannen til etatssjefene og linjelederne. Etatssjefene har myndighet i personalsaker som vedrører ansatte i etatsadministrasjonen. Linjelederne (soneledere, styrer og rektor) har myndighet til å avgjøre personalsaker som gjelder ansatte innenfor egen linjeorganisasjon. Kontorsjefen er delegert myndighet for saker som gjelder ansatte i fellesadministrasjonen. I tillegg har kontorsjefen myndighet til å treffe avgjørelse med hensyn til kunngjøring og annonsering. K-72/95 Ansettelser i faste stillinger Ved ansettelser i faste stillinger skal rådmannen gjøre bruk av ansettelsesutvalget. Ansettelser i faste stillinger bare gjøres i stillinger som er opprettet i bemanningsplanen og innenfor den fastsatte lønns- og personalramme. Retningslinjer for behandling av ansettelser i ansettelsesutvalg ble vedtatt i samme sak. Retningslinjer for behandling av ansettelser i ansettelsesutvalg, Retningslinjene beskriver nærmere prosedyrer for ansettelser i Frøya kommune. Retningslinjene er justert siste gang Grunnlaget for at en sak kan fremmes for ansettelsesutvalg er: 1. At det er opprettet en stilling eller at et prosjekt/engasjement er godkjent. 2. At det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for stillingen. 3. At det er tilstrekkelig budsjetterte bevilgninger til lønn for den aktuelle stillingen. 4. At det er et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til stillingen. Ansettelsesutvalg skal behandle alle ansettelser i faste stillinger og i midlertidige stillinger/vikariat over 12 måneder. 6 FAKTABESKRIVELSE - ANSETTELSESPROSESSEN I FRØYA KOMMUNE 6.1 Hva er politikk og hva er administrasjon vedrørende ansettelser? Kommunestyrets delegeringsvedtak gir rådmannen fullmakt til å treffe avgjørelser i alle personalsaker med unntak av saker som vedrører rådmannen og revisjonen. Så og si alle ansettelser er derfor en administrativ avgjørelse. Frøya kommune har et administrasjonsutvalg som består av formannskapsmedlemmene samt 2 representanter fra de ansatte. Administrasjonsutvalget er ankeinstans i ansettelsessaker, jfr. retningslinjene pkt Administrativ organisering av personalfunksjonen Frøya kommune er fortsatt organisert med politiske hovedutvalg og administrative etater. Rådmannen har gitt linjelederne (styrere, soneledere, rektorer) myndighet til ta en del avgjørelser også på personalområdet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 6

7 Kontorsjefen er leder for fellesadministrasjonen og har i tillegg samordningsansvar for personalforvaltningen og planleggingen i Frøya kommune. Fellesadministrasjonen står for interne tjenester innenfor regnskap, lønn, personalarbeid og IT. Lønns- og personalkontoret består av 1 sekretær i 100% stilling og 2 sekretærer i 50% stilling foruten kontorsjef i 100% stilling. Lønns- og personalavdelingen er sekretariat for alle ansettelsesutvalgene og deltar i tillegg i møtene i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget. 6.3 Ansettelsesprosedyre Ved ledighet i stilling foretar vanligvis personalavdelingen sammen med den aktuelle leder en vurdering av hvilken kompetanse som trengs og om det er nødvendig med endringer av stillingen. Utlysingsteksten utformes og drøftes vanligvis med tillitsvalgte. Søknadene mottas av personalavdelingen som utarbeider to søkerlister, en offentlig og en som er unntatt offentlighet. Alle søkere får svar om at søknaden er mottatt samt tilsendt søkerliste. Innkalling til ansettelsesutvalget skal være med 1 ukes varsel. Møtene er for lukkede dører. Lønns- og personalavdelingen er tilstede i møtet med saksdokumentene. Det føres protokoll fra ansettelsesutvalgene. Frøya kommune har fire ansettelsesutvalg:! Sentralt ansettelsesutvalg! Ansettelsesutvalg for oppvekst! Ansettelsesutvalg for helse, sosial, pleie og omsorgssektoren! Ansettelsesutvalg for teknisk, kultur, næring og miljø Det sentrale ansettelsesutvalget består av rådmannen, en arbeidstakerrepresentant og aktuell etatsjef. De sektorvise ansettelsesutvalgene består av etatsjef, linjeleder og arbeidstakerrepresentant. Ansettelsesutvalgene skal i følge retningslinjene foreta utvelgelse av kandidater for stillingen ut fra stillingsbeskrivelse, krav, dokumentert realkompetanse, vurdering av kandidatens egnethet for stillingen. De skjønnsmessige vurderingene som gjøres av og blant utvalgets medlemmer er betraktet som fortrolig informasjon og er underlagt taushetsplikt jfr. retningslinjene i Frøya kommune. Alle lederne i Frøya kommune har personalansvar og er med i ansettelsesutvalget på sitt ansvarsområde. I 2002 hadde Kommunenes Sentralforbund (KS) 1-dags opplæring i ansettelsesprosessen til alle lederne i Frøya kommune. 7 REVISORS FUNN OG VURDERINGER 7.1 Revisors funn Protokoller fra administrasjonsutvalget Utgangspunktet for dokumentanalysen er personalkontorets permer med møtebøker for 2001 og Ingen klager på ansettelser er behandlet i administrasjonsutvalget i den aktuelle perioden. Administrasjonsutvalget har heller ikke behandlet noen ansettelser i perioden 2001 og fram til Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

8 7.1.2 Protokoller fra ansettelsesutvalgene Revisor har gjennomgått alle protokollene fra ansettelsesutvalgene fra til Alle ansettelsesutvalgene har felles protokoll. Utgangspunktet for dokumentanalysen er permene på personalkontoret som inneholder innkalling til møte og søkerliste og protokoller. Søknader med vedlegg er ikke arkivert. Ingen korrespondanse med søkerne er i permen. I flere tilfeller mangler søkerlistene. Personalkontoret innkaller til møtet og fungerer som sekretær og lager saksframlegg. Personalkontoret skriver ikke selve innstillingen. Vanligvis er det linjeleder som lager innstilling til hver sak. Det sentrale ansettelsesutvalget gjennomfører nesten alltid intervju. Det ser ut som om intervju gjennomføres i liten grad i de andre ansettelsesutvalgene, og eventuelle intervju gjennomføres da av linjelederne. Innstillingen fra linjelederne ble vedtatt av ansettelsesutvalget i alle de sakene som revisor har undersøkt. Det er ikke protokollert uenighet i noen av sakene. I de fleste ansettelsessakene er det få søkere. Ofte er det liten eller ingen konkurranse om ledige jobber. Ansettelsesutvalgene behandlet noen saker som gikk på utvidelse av eksisterende stillingsandeler samt fast ansettelse av arbeidstakere som har gått i engasjement/vikariat over lengre tid Protokoller fra administrative ansettelser Administrative ansettelser samles i en perm på personalkontoret. Personalkontoret mener permen inneholder alle administrative ansettelser som er mottatt. Permen kan ikke være fullstendig da det mangler administrative tilsettinger i pleie og omsorg. Systemet med protokoll og form på vedtak varierer fra enhet til enhet og fra gang til gang. Administrative ansettelser er ikke skrevet i kommunens saksbehandlingssystem Spørreundersøkelsen Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant alle lederne i Frøya kommune. 20 har svart på undersøkelsen som tilsvarer 91 % av de spurte. Nordskag skole og Sistranda skole har ikke svart etter to purringer. Rektor ved Sistranda skole sier at dette er en oppgave som de ikke prioriterer og vil først svare når eller hvis de får tid. Nedenfor er en del av svarene på spørreundersøkelsen i % av de som svarte. For fullstendig oversikt vises det til vedlegg. Hvor mange ansettelser i ansettelsesutvalg var det ved din enheten de siste 12 månedene? 85% svarer mindre enn 5 10% svarer mellom 5 og 10 5% svarer over 10 Hvor mange administrative ansettelser var det ved din enheten de siste 12 månedene? 90% svarer mindre enn 5 10% svarer mellom 5 og 10 0 % svarer over 10 Tabell 1 Nesten alle lederne oppgir at de har foretatt mindre enn 5 ansettelser de siste 12 månedene. Hvordan er din kompetanse/kunnskap om ansettelsesprosedyren og avtaleverket? 40 % svarer Bra 55 % svarer Middels 5 % svarer Dårlig Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 8

9 Tabell 2 De aller fleste mener at de selv har bra kompetanse/kunnskap eller middels kompetanse/kunnskap om ansettelsesprosedyren og avtaleverket. Kun 1 av lederne mener de selv har dårlig kompetanse/kunnskap om ansettelsesprosedyren og avtaleverket. Betrakter du en avgjørelse som gjelder ansettelse som et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven 2.2? 70 % svarer Ja 0 % svarer Nei 30 % svarer Vet ikke Tabell 3 De fleste sier de betrakter avgjørelser som gjelder ansettelse som et enkeltvedtak. Hvilke vurderinger foretas når det er ledighet i en stilling? 10 % svarer at Stillingen lyses ut omgående uten nærmere vurdering 50 % svarer at de Vurderer stillingsbeskrivelsen og om kompetansekravet skal endres 75 % svarer at de Vurderer om stillingen skal tilbys andre allerede tilsatte 20 % svarer at de Vurderer om stillingen skal inndras 40 % svarer at de Vurderer om stillingen skal holdes vakant en periode 5 % svarer Andre vurderinger: Tabell 4 På dette spørsmålet har hver enkelt oppgitt flere svar. Svar-% er i forhold til totalt mulige svar. Svarene viser at de fleste foretar en eller flere vurderinger før stillingen lyses ut. Mange vurderer om stillingen skal tilbys andre allerede tilsatte. Er det stillingsbeskrivelse til alle stillingene ved din enhet? 30 % svarer Ja 40 % svarer Til de fleste stillingene 20 % svarer Til noen stillinger 5 % svarer Nei 5 % svarer Vet ikke Tabell 5 Svarene tyder på at det mangler stillingsbeskrivelse til en del stillinger. Det er kun 6 ledere som svarer at det er stillingsbeskrivelse til alle stillingene ved den enheten. Benyttes intervju ved utvelgelse av kandidater til ledige stillinger? 20 % svarer Alltid 70 % svarer Av og til 5 % svarer Bare når det er ukjente søkere 5 % svarer Aldri Tabell 6 De fleste svarer at de benytter intervju av og til eller alltid. Hvilke kriterier vektlegges mest ved utplukk av kandidater til ledige stillinger? Gi poeng fra 5-0, 5 er mest. Her er gjennomsnittspoeng ut fra svarene Skikkethet 4,7 Teoretisk utdanning 4,1 Relevant praksis 4,1 Har engasjement i Frøya kommune fra før 1,8 Praksis fra Frøya kommune 1,4 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 9

10 Tilhørighet på Frøya 0,8 Politisk engasjement 0,0 Tabell 7 Ved ansettelser svarer lederne at det vektlegger skikkethet mest fulgt av teoretisk utdanning og relevant praksis. Har Frøya kommune en god og rettferdig ansettelsesprosess? 50 % svarer Ja 35 % svarer Middels god ansettelsesprosess 0 % svarer Nei 15 % svarer Vet ikke/svarer ikke Tabell 8 Halvparten av lederne i Frøya kommune svarer at Frøya kommune har en god og rettferdig ansettelsesprosess. Det er ingen som svarer at ansettelsesprosessen ikke er god og rettferdig Er det vanskelig å rekruttere arbeidstakere med ønsket kompetanse? 30 % svarer Ja 55 % svarer Av og til 10 % svarer Nei 5 % svarer Vet ikke Tabell 9 De fleste lederne mener det av og til er vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse. Det varierer nok mye fra den ene bransje til den andre. Er Frøya kommune en attraktiv arbeidsgiver? 30 % svarer Ja 45 % svarer Middels attraktiv 0 % svarer Nei 25 % svarer Vet ikke Tabell 10 Over halvparten av lederne svarer at Frøya kommune er en attraktiv arbeidsgiver/ eller middels attraktiv. 5 svarer at de ikke vet. Mottar din enhet mange henvendelser fra folk som ønsker jobb? 20 % svarer Ja 60 % svarer Av og til 20 % svarer Nei, aldri Tabell 11 De fleste lederne mottar av og til henvendelser fra folk som ønsker jobb. Mottar enheten mange formelle/uformelle klager på ansettelsesvedtak? 40 % svarer Aldri 55 % svarer Neste aldri 5 % svarer Av og til 0 % svarer Ja, ofte 0 % svarer Vet ikke Tabell 12 Det er sjeldent enhetene mottar klager på ansettelsesvedtak, men det forekommer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

11 7.2 Revisors vurdering En hver ansettelse i faste stillinger er en stor og ofte vanskelig avgjørelse. Den som ansettes vil være med å bestemme kvaliteten og til en viss grad også omfanget på tjenestene som leveres til innbyggerne. I tillegg vil den som ansettes sette preg på organisasjonen og arbeidsmiljøet. I Frøya kommune er det forholdsvis lav turnover og de fleste som blir ansatt i kommunen blir i mange år. Det er derfor svært viktig at kommunen legger forholdene til rette for å rekruttere kompetente og skikkete medarbeidere Krav til stillingen, ønsket kompetanse, stillingsannonse Ved ledighet i stilling foretar personalavdelingen sammen med den aktuelle leder oftest en vurdering av hvilken kompetanse som trengs og om det er nødvendig med endringer. I følge svarene på spørreundersøkelsen foretar 50% av lederne en vurdering om stillingsbeskrivelse og kompetansekravet skal endres, og 75% vurderer om stillingen skal tilbys noen av de som allerede er tilsatte. Det virker som om Frøya kommune har en grundig vurdering før stillingene lyses ut. I følge svarene på spørreundersøkelsen varierer det hvem som lager stillingsannonsen. Det annonseres nesten alltid i lokalavisa Hitra/Frøya og ofte i Adresseavisen i tillegg til internt, A-etat og Internett. Ledige stillinger i Frøya kommune blir bra kunngjort Stillingsbeskrivelse Kommunestyret har bestemt at alle stillinger i kommunen skal ha en stillingsbeskrivelse. I følge delegasjonsbestemmelsene er det administrasjonsutvalget som fastsetter stillingsbeskrivelsene for alle faste stillinger. Stillingsbeskrivelsen fastsettes av et politisk utvalg mens selve ansettelsen er administrativ. Ut fra revisors vurdering er det litt merkelig at rådmannen ikke har myndighet til å fastsette stillingsbeskrivelsene når rådmannen har myndighet til å ansette. I spørreundersøkelsen virker det også som om det er en del stillinger som mangler stillingsbeskrivelser. Personalkontorets perm med stillingsbeskrivelser ser heller ikke ut til å være helt komplett. Det er nok en rutinene som ikke fungerer helt i samsvar med bestemmelsene. Stillingsbeskrivelsene var kanskje fullstendig en gang på 90-tallet, men organisasjonen er under stadig endring og i dag er nok stillingsbeskrivelsene ikke à jour. Det er ressurskrevende for en organisasjon å ha utfyllende stillingsbeskrivelser for alle stillinger som er à jour til enhver tid. Det er ingen eksterne krav om stillingsbeskrivelser. VRD er ikke kjent med at andre kommuner har så omfattende stillingsbeskrivelser. Det kan være bedre å ha fokus på kvaliteten på tjenesten, i stedet for instruks til arbeidstakerne. Flere kommuner har tatt i bruk serviceerklæring/-garanti som beskriver tjenestene Måloppnåelse i kompetanseforventning Ved dokumentanalyse av protokollene fra ansettelsesutvalgene ser revisor at det vanligvis er få kandidater til hver ledig stilling. Det er ofte liten eller ingen konkurranse om stillingene. Tilgangen til arbeidskraft på Frøya er forholdsvis liten. Det er en svært lav arbeidsledighet og geografien gjør at det er et lite marked for dagpendling. Kompetanseforventningen vil nok være avstemt mot det markedet kan tilby, slik at det reelle kompetansebehovet kan være større enn kompetanseforventningen. I spørreundersøkelsen svarer en del at det er vanskelig å rekruttere arbeidstakere med ønsket kompetanse. En del enheter mangler fagfolk i noen stillinger. Mangelen av fagfolk varierer fra enhet til enhet. Revisor har ikke inntrykk av at mangel på kompetanse oppleves som noe stort problem for de fleste lederne. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 11

12 De fleste av lederne i kommune svarer i spørreundersøkelsen at kommunen er en attraktiv/middels attraktiv arbeidsgiver. Det vil nok variere fra enhet til enhet. Vi har kanskje fått andre svar hvis vi har stilt samme spørsmålet til andre grupper av ansatte enn lederne Ansettelsesprosedyrer I følge retningslinjene skal ansettelsesutvalgene foreta utvelgelse av kandidater ut fra stillingsbeskrivelsens krav, dokumentert realkompetanse, vurdering av kandidatens egnethet for stillingen, og eventuelle resultater fra intervju og referansekontroll. Hva som vektlegges mest, vil variere fra ansettelse til ansettelse, litt avhengig av hvilken stilling det er. Ved ansettelse i offentlige stillinger er det tradisjon for å vektlegge ansiennitet og formell kompetanse. I den senere tid har skikkethet/egnethet blitt vurdert mer og mer. Spørreundersøkelse viser at skikkethet og teoretisk utdanning vektlegges mest av lederne. Praksis fra egen kommune verdsetter lederne lite i følge svarene i spørreundersøkelsen. I følge hovedtariffavtalen skal praksis fra kommunen verdsettes, og deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling hvis de er kvalifisert. Revisor har gjennom dokumentanalyse sett at bestemmelsene i hovedtariffavtalen og at praksis fra kommunen vektlegges mer enn det svarene på dette spørsmålet viser. Intervju brukes bare av og til i forbindelse med ansettelser. Ledernes kjennskap til søkerne kan til en viss grad erstatte intervju. Etter revisors vurdering kan det være vanskelig å vektlegge skikkethet så høyt som lederne sier de gjør hvis det ikke brukes intervju. Ved ansettelse vil det alltid utøves et visst skjønn Det er vanskelig for revisor å overprøve skjønnet til rådmannen og ansettelsesutvalgene. I de sakene som revisor har gjennomgått finner revisor ingen ansettelser hvor revisor kan vektlegge utenforliggende hensyn. I dokumentanalysen har revisor hatt fokus på habilitet. Ansvaret for vurdering av habilitet er det i stor grad den enkelte tjenestemann selv som har. I kollegiale organ som ansettelsesutvalg er det organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetsvurdering er inntatt i protokollene som revisor har gjennomgått. Ingen av protokollene viser at medlemmer har fratrådd ved behandlingen av enkelte ansettelsessaker. Revisor har ikke funnet brudd på forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, men revisor har begrenset kjennskap til hvem som er i slekt eller familie med hvem av ansatte og søkere Vedtak for ansettelse, ankesaker til politisk behandling I følge retningslinjene for behandling av ansettelser i ansettelsesutvalg, delegasjonsreglementet og K-sak 72/95 er det rådmannen som avgjør ansettelser etter behandling i ansettelsesutvalget. Dagen praksis er ikke i samsvar med denne bestemmelsen. Det er ansettelsesutvalgene som foretar ansettelser og ikke rådmannen. K-sak 72/95 sier at ansettelser i faste stillinger bare kan gjøres i stillinger som er opprettet i bemanningsplanen og innenfor fastsatte lønns- og personalrammer. Retningslinjene for ansettelser kap. 3 stiller fire krav før en sak kan fremmes for ansettelsesutvalget: 1. At det er opprettet en stillingen eller at prosjekt/engasjement er godkjent 2. At det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen 3. At det er tilstrekkelige budsjetterte bevilgninger til lønn for den aktuelle stillingen 4. At det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til stillingen. Kravene i retningslinjene og K-sak 72/95 er neppe oppfylt for alle sakene som var fremmet for ansettelsesutvalget. Det er ikke oppdaterte stillingsbeskrivelser for alle stillingene som har vært behandlet av ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalgene har også behandlet saker der det ikke har vært kvalifiserte søkere til stillingen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

13 Retningslinjene eller K-sak 72/95 beskriver ikke hvordan ansettelse skal skje hvis kriteriene ikke er oppfylt. I slike tilfeller er det vel to alternativer, det ene alternativet er å ikke ansette og det andre alternativet er å legge saken frem til politisk behandling. Ingen ansettelse er behandlet av administrasjonsutvalget i den aktuelle perioden. Alle ansettelser har vært avgjort administrativt. En ansettelse er et enkeltvedtak som skal følge forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. De fleste i spørreundersøkelsen svarer at de betrakter avgjørelsene som gjelder ansettelser som et enkeltvedtak. Frøya kommunes retningslinjer for behandling av ansettelser i ansettelsesutvalg stiller flere krav til protokollen i ansettelsesutvalg, som er mer omfattende enn forvaltningslovens krav. I kap. 5,3 punkt 7 i retningslinjer for ansettelsesutvalg er det opplistet mange punkter som skal være med i protokollen. I den gjennomgangen som revisor har hatt av protokollene fra ansettelsesutvalgene viser det seg at de fleste avgjørelsene vedrørende ansettelser ikke oppfyller formkravene som er fastsatt i retningslinjene. Protokollene fra møtene i ansettelsesutvalgene er til dels mangelfulle, men protokollene i slutten av perioden som var med i revisors undersøkelse var bedre enn i begynnelsen. Saksbehandlersystemet KONTOR 2000 brukes nå på ansettelsesutvalgene og det sikrer bedre kvalitet på saksbehandlingen. Hvem som deltok i møtet, er ikke alltid inntatt i protokollen. Protokollene signeres ikke. Det står ikke noe i protokollene om det er enighet. Ingen av protokollene var fullstendig, jf. krav i retningslinjene. Sakene nummereres fortløpende uavhengig av hvilket ansettelsesutvalg som behandler sakene. I flere tilfeller var møteinnkalling datert samme dag som møtet var. I følge retningslinjene skal innkalling normalt skje med en ukes varsel, men kortere frist kan benyttes hvis deltakerne aksepterer det Det er ingen fullstendig samlet arkivering av innkalling, møtebøker og saksdokumenter. Rutinene rundt administrative ansettelser virker ikke å være ensartet. Personalkontoret har ingen fullstendig oversikt over administrative ansettelser. Ingen av de administrative ansettelse oppfyller kravene til enkeltvedtak etter forvaltningsloven. De ytre enhetene har ikke tilgang til KONTOR 2000 slik at det praktisk umulig å bruke kommunens saksbehandlingssystem. I spørreundersøkelsen svarer bare 2 av lederne at de har hatt flere enn 5 administrative ansettelser i løpet av de siste 12 måneder. Det virker litt merkelig at store enheter har ansatt færre enn 5 vikarer/midlertidig engasjement. Samtidig oppgir flere enheter at de mangler fagfolk i en del stillinger og da må det vel være midlertidig engasjement i disse stillingene. Enten har en del av de som svarte misforstått spørsmålet eller så er det en del ansettelser som ikke formaliseres/betraktes som ansettelser. Det er veldig uheldig hvis det siste er tilfelle. Det er nok bare vikariat som kunngjøres som lederne betrakter som ansettelser og ikke bruk av tilkallingsvikarer. I tilsettingssaker er det ikke klagerett jfr. Fvl 3. I svarene fra spørreundersøkelsen ser det ut som enhetene mottar enkelt klager fra misfornøyde søkere. Revisor har ikke funnet at noen av tilsettingssakene er anket inn for behandling i administrasjonsutvalget slik retningslinjene gir anledning til. 7.3 Generelle vurderinger og kommentarer Retningslinjer og reglement for Frøya kommune som vedrører ansettelsesprosessen ble utarbeidet i Etter den tid har det vært en del endringer i organisasjonen og i lover og rammer. Det er kun foretatt noen små justeringer av retningslinjene/reglementene etter Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 13

14 1995. Praksisen i Frøya kommune er ikke i dag på alle punkter i samsvar med retningslinjene/reglementene, og i en del tilfeller er det kanskje retningslinjene/reglementene uhensiktsmessige og lite effektive. Frøya kommune mangler personalpolitiske retningslinjer. Revisor er kjent med at arbeidet med å lage personalpolitiske retningslinjer er startet. Det følger av Lov om offentlighet i forvaltningen (off.l.) 2 at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Loven gir hjemmel for å unnta fra offentlighet dokumenter om ansettelser jfr. off.l. 6. Ved dokumentanalyse finner revisor at ingen av møteprotokollene fra ansettelsesutvalgene er merket med unntatt fra offentlighet. Frøya kommune bør vurdere om dokumenter som vedrører ansettelser skal unntas fra offentlighet. Det enkleste er å få dette inn i dokumentmalen. Revisors kartlegging viser at det er forholdsvis mange som har myndighet og ansvar til å ansette, og de aller fleste foretar ansettelser svært sjeldent. Det er kun to av mellomlederne som oppgir at de har hatt flere enn 5 administrative ansettelser i løpet av de siste 12 månedene. Det er krevende å ha kompetanse om ansettelsesprosess og gjeldende regelverk når hver enkelt er involvert i ansettelse så sjeldent. 8 REVISORS ANBEFALINGER! Revisor anbefaler at Frøya kommune harmoniserer vedtatte reglement/retningslinjer for ansettelsesprosessen med gjeldende praksis.! Revisor anbefaler at Frøya kommune vurderer innholdet og detaljeringsgraden i stillingsbeskrivelsene, og hvem som bør ha myndighet til å fastsette stillingsbeskrivelsene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 14 av 14

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Reglement for tilsettinger i Strand kommune

Reglement for tilsettinger i Strand kommune 13/4116-17 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune - fastsatt 25.11.15 15/26867 410 06.11.2015 Reglement for tilsettinger i Strand kommune Fastsatt 25.11.2015 Innledning Strand

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune

Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Følger kommunen ansettelsesrutinene? Lierne kommune Forvaltningsrevisjon nr 1738-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden juni 2009 til januar 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av ansettelsesrutinene

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider.

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET. Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. 1 STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Til Levanger kommunestyre ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Side 1 av 5 Generelt om kontrollutvalget Kontrollutvalgets formål Alle kommuner er pålagt å ha et kontrollutvalg, jfr kommunelovens

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Administrasjonsutvalget i VFK Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Reglement for administrasjonsutvalget Kapittel 5 - Reglementer for diverse råd nemnder og utvalg 1. Valg og sammensetning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Atle Kjellevold, STAB Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-22 RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: :::

Detaljer

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen

Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk. Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Tilsettinger i Bergensskolen Prosedyre og politikk Nettverk for ATG, 19. mai 2011 Anders Pedersen Hefte som utgangspunkt Tilsettingsprosedyre Tilsettingspolitikk Tillitsvalgtes rolle s2 Hjemmel for deltakelse

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 13.06.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet

Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Tilsetting fra A til Å i barnehage og skole Utdanningsforbundet Oppland 30.01.2013 advokat Kirsten Bache Dahl, Utdanningsforbundet Innledning Tema: Hvordan tilsetting skjer - tilsettingsprosessen Hvem

Detaljer

Partsoffentlighet. Partens adgang til sakens dokumenter i tilsettingssaker

Partsoffentlighet. Partens adgang til sakens dokumenter i tilsettingssaker Partsoffentlighet Partens adgang til sakens dokumenter i tilsettingssaker Regelverk om innsyn Offentleglova (2009) Forvaltningsloven (1967) Forvaltningslovforskriften kap. 5 (2007) Hvilke regler gjelder

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 16. mars 2011 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...

Innholdsfortegnelse. Orkanger, 25. februar 1999. Inge Storås revisjonssjef SNILLFJORD KOMMUNE - NÆRINGSFOND 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 4 FAKTADEL...5 4.1 DEFINISJON... 5 4.2 FORMÅLET MED NÆRINGSFONDET... 5 4.3 ORGANISERING I KOMMUNEN... 5 4.4 REGIONALT NÆRINGSFOND...

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 06.09.2016 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15

Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15 Saksframlegg Arkivnr. 044 Saksnr. 2015/1019-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Delegeringsreglement - Oppfølging av vedtak i kommunestyresak 32/15

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.01.2012 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLER I KOMMUNALE ORGANER. Fellessamling Kommuneadvokat Gislaug Øygarden

SAKSBEHANDLINGSREGLER I KOMMUNALE ORGANER. Fellessamling Kommuneadvokat Gislaug Øygarden SAKSBEHANDLINGSREGLER I KOMMUNALE ORGANER Fellessamling 2015 Kommuneadvokat Gislaug Øygarden Innledning og tema Presentasjon Formål Grunnleggende hensyn Relevante lovregler Anvendelsesområde Utfordringer

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder

Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign.) Nestleder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer