UNIVERSITETET I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN"

Transkript

1 UNVRSTTT RN RRT Prosjekt else ampus Årstadvollen (Å) Organ Sentral brukergruppe Sted ergen kommune, Rådhuset rom ato:.0.0 øternr l: :00-:00 Organisasjon Rolle Navn Til stedet orfall Universitetet i ergen O eder uri Rørtveit x Universitetet i ergen - P edlem Åsa ammar x øgskulen på Vestlandet edlem Sissel ohansson x renna ergen kommune edlem Trond gil ansen x Uni Research S edlem Tone orken x øgskulen på Vestlandet edlem ngvild ernar x Universitetet i ergen P edlem Nina undersen x Universitetet i ergen - O edlem ard asmund x Skulstad ohanson Universitetet i ergen - ast une-vibecke x Vernetjenesten Observatør nudtsen ndrevik + rkitekter S Observatør Torill ik x + rkitekter S Observatør Nina Pettersen x Universitetet i ergen - Observatør jarte ansen orn x genda øte - sak jennomgang av referat. ommentarer: - ngen kommentarer til referatet fra forrige møte øte sak æringsarealer Ut fra anbefalinger fra rukergruppe æringsarealer legger Sentral brukergruppe til grunn følgende prinsipper og forutsetninger for sin anbefaling: - leksibilitet, sambruk og flerbruk skal være styrende prinsipper for utforming og dimensjonering av læringsarealer - et er forankret i Uis ledelse at læringsarealene i Å skal være fremtidsrettet og «State of the art» - Å skal læringsarealer Ui har mangel på prioriteres - eler av undervisningen må baseres på bruk av andre arealer ved Ui, for eksempel Nye Odontologibygget og aukeland. - stedet for auditorium med skrått gulv skal det planlegges det med en aula med flatt gulv dimensjonert for ca 0- personer realet skal i prioritert rekkefølge benyttes til: o isputaser, allmøter, andre interne arrangementer o Undervisning som ikke kan foregå i andre rom i bygget enten av plasshensyn eller pga samtidighetnflikter o urs, konferanser og andre arrangementer rettet mot eksterne - et skal planlegges med to eller flere aktive læringsrom/

2 multifunksjonsrom med flatt gulv og mulighet for oppsett med runde bord og kinooppsett dimensjonert for ca 0 personer. - rupperom for studenter skal prioriteres. et anbefales grupperom av ulike størrelser, dimensjonert for - personer. - n stor del av grupperommene må ha mulighet til skjerm på vegg. et må være mulig å skjerme grupperommene for innsyn men samtidig gi lys. - rupperom for studenter skal også plasseres i fellessoner for kontoretasjene -. - or å sikre tilgjengelighet til grupperom må det være mulig å lukke fløyene fra vrimlearealene i kontoretasjene både på dagtid, kveldstid og helger. - et skal ikke planlegges med tradisjonelle lesesalsplasser i Å. er kan kapasitet i Nye odontologibygget evt benyttes - Studentarbeidsplasser og touch-down arbeidsplasser for gjester kan i stor grad legges til åpne soner/ vrimlearealer. et anbefales likevel at noen arbeidsplasser for masterstudenter i skrivefasen legges nær eller i forskningsmiljøene. Omfang og løsning avklares i samarbeid med S. - et skal ikke planlegges med tradisjonelle P-rom. et forutsettes trådløst nettverk, mobildekning i hele bygget og at hver student har sin egen bærbare P. - n felles ekspedisjon/ informasjon i inngangspartiet er en forutsetning - øterom legges i felles bookingsystem. et forutsettes et fleksibelt system som enkelt kan styre tilganger for booking. ette innebærer også mulighet for å begrense tilgangen til enkelte miljøer ved behov. liniske miljøer ved P har tilgang til møterom i klinikken og får derfor mindre tilgang til møterom i kontoretasjene. - et skal planlegges med et egnet læringsareal for S sin undervisning med behandlingsbenker. realet må ha tilstøtende lagerplass med tilstrekkelig kapasitet for behandlingsbenkene - åde Å-aula og multifunksjonsrom planlegges ikke med skyvevegger. vis det skal være skyvevegger, må disse være motoriserte. - ula må ha hev- og senkbar scene/ podiet - plan - er det et ønske å utvide sosial sone på bekostning av enkelte grupperom/ møterom, i forhold til skisser lagt frem på møtet (Vedlegg ). et bør være ett stort møterom pr plan - med kapasitet helst 0 personer, minimum. tillegg bør det også være et mindre møterom ( personer) pr etasje. e to «ytterleddene» bør være forbeholdt grupperom. Se vedlegg Reviderte skisser for løsningsforslag. - e store møterommene må være utstyrt for videokonferanse og valg av teknologi må være tilpasset fremtidige behov så langt vi kan se. ruppens anbefaling er illustrert i vedlagte planskisser (Vedlegg ). ruppen har ikke vurdert: - ehov for nødvendig teknologi som fremmer ovennevnte prinsipper og forutsetninger - ostnader forbundet med ovennevnte prinsipper og forutsetninger øte sak Veien videre.

3 - Prosjektet setter opp en oversikt over grupperomsplasser pr student og møteromsplasser pr ansatt for innmeldte behov, valgt løsning og andre sammenlignbare referansepunkter. ette som en kvalitetntroll for at prosjektet dimensjonerer riktig. rukergruppen vil bli orientert om dette underveis. - Prosjektet lager et kortfattet notat om arbeidsmiljø knyttet til videre detaljplanlegging. - Prosjektet utarbeider en fremdriftsplan for når prosjektet trenger innspill fra brukere om hva. enne skal foreligge innen utgangen av mai 0. øte sak Neste møter Neste møte legges til uke. oodle vil bli sendt ut. Vedlegg Skisser fremlagt på møtet Vedlegg Reviderte skisser etter kommentarer fremkommet på møtet

4 eiendomsgrense Ny kulvert 0 m m ø= m, r, m trafo, m, m , m, m,0 m, m,0 m, m, m, m, m, m ehandling ager, m, m, m, m, m, m, m, m ager/arkiv, m, m / / /, m, m garderober, m, m, m, m, m, m,0 m, m 0, m, m x = 00 miljøstasjon, m, m x = 000, m h gard, m, m z-skap x =0 x = stk,0 m, m, m SP, m, m /, m ehandling, m ager, m, m tele x = 00 x = 00 Omkledning, m,0 m driftkontor / lager, m renholdsentral,0 m x = stativer i to etasjer - antall sykler? x = 000, m SU, m x = N! øyspentforsyning til NO 0, m, m,0 m venterom, m, m, m arkiv / lager +, m, m h, m ager klinikkadm. +.0, m, m : +.,m U.0 TRO, m 0, m , m kontor m/beh, m P-Plasser teamkontor x U.0, m manuellterapibenker, 0 stk 00, m 000 RP kontor m/beh OTORSRT RUTTR, m Plan 0 mål :00 0 OTORSRT PORT RS.R sykkelparkering _stk (regnes ikke med i R) U.0 _rø, m, m, m x = 00.TV 000 videolab U.,m (Årstadveien)

5 eiendomsgrense m 000 0, m, m seminarrom 0, m, m, m , m, m x = 00 trafo, m,0 m, m,0 m, m, m, m, m, m, m ager/arkiv, m, m /, m seminarrom, m h gard, m x = 00 ager, m, m tele miljøstasjon, m, m, m x = 000, m 0, m garderober,0 m, m z-skap x =0 x = stk, m, m, m, m, m, m, m, m SP, m, m ager,0 m, m senk, m seminarrom / /, m, m /, m ehandling, m / ev e podi, m, m aula 0- / seminarrom, m ehandling x = 00 x = 00, m, m, m Omkledning driftkontor / lager, m renholdsentral,0 m x = stativer i to etasjer - antall sykler? x = 000, m SU, m, m m ø= m, r _rø 000 videolab x = N! øyspentforsyning til NO 00 Ny kulvert, m,0 m venterom +, m h, m ager klinikkadm., m kontor m/beh, m +. teamkontor x, m 000 RP OTORSRT RUTTR kontor m/beh U.0 manuellterapibenker, 0 stk seminarrom 0 Plan 0 mål :00 0 RS.R., m OTORSRT PORT :, m , m 00, m, m, m, m P-Plasser, m, m,m, m arkiv / lager TRO U sykkelparkering _stk (regnes ikke med i R) U TV U.,m (Årstadveien)

6 Årstadveien 000 ca plassering eks bygg eiendomsgrense avkjørsel fortau 000 ny avkjørsel omriss nedgravd trafobygg x = 00 luk kontor S,0 m sov, m, m, m? sov, m Visningsleil alarmsentral fastlegekontor,0 m, m luke fastlegekontor, m - x 0, m, m, m -0 x ansatt, m, m h / stellerom x = 00 x = 00 gard/skap m/mingleområde ib ovedinngang, m ab institusjonsdel besøkende x = 00 x = 00, m, m touch-down plasser, m te-kjøkken sosial sone touch-down plasser Nye Odontologen x = lek sosial sone, m, m, m tele, m multirom ab institusjonsdel x = hyller gard, m i0 Sa rullestol, barnevogn +.0 elsecampus, m d, m venterom, m kontor sykepleier skjermvegg d sluse teknisk rom i0 Sa 0 - x SP fastlegekontor, m 0m, m møterom bad hc spise-/ ekspedisjon pauserom, m utstilling, mingleareal m/gard Pasientinngang lege/psykolog bad våtrom -0 x,0 m bad laboratorium, m 0, m rom, m kantine k stue/kjøkken øk s? ab boligdel s for p-plasser? båre / rømning, m, m lastebil, m? inntrukket fasade kontor S fastlegekontor e visningsleilighet m/kontorer + ib omsorgsteknologilab 00, m primærhelsetjeneste trappebygg kan forlenges ekspedisjon, m, m til sykkelparkering varelevering nedkjøringsrampe kjøkken, m takhage takhage takhage kantine / stud.plasser m SP Plan mål :00 grøntanlegg 0, m

7 tak 000 luk 0 0 e 00 0 multirom x = 00 x = 00 0 x = 00 x = 00 sosial sone, m, m 0 åpent landskap cellekontor Nye Odontologen, m, m _mangler 0mm,0 m åpent landskap cellekontor åpent landskap cellekontor 0 åpent landskap cellekontor, m 0 celle,0 m kontor te-kjøkken, m tele, m multirom celle,0 m kontor tak Plan - mål :00 0, m