Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten"

Transkript

1 Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten Forprosjekt 28. februar 2007 Statskonsult rapport 2007:6

2 Forord Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har etablert et prosjekt for i utvikle modeller/verktgy for beregning av kostnader og gevinster ved statlige omstillinger. Formilet med prosjektet er i lage et verkt6y som blant annet skal benyttes som og budsjettering av statlige omstillinger. Prosjektet innledes med et forprosjekt som tar sikte pi & identifiserelkartlegge kostnads- og gevinstelementer ved statlige omstillinger. Resultatet av forprosjektet er ment som et beslutningsgrunnlag for fl vurdere igangsetting og innretning av et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet er utfort av Statskonsult pfr oppdrag fra FAD. Arbeidet har vert basert pfl kartlegging og analyser av identifiserte kostnader og gevinster i et utvalg av de omstillingene som er gjennomfgrt de siste rene. Npkkelpersoner i de omstilte virksomhetene og/eller i overordnet departement har bidratt med verdifull informasjon om den enkelte omstilling og bistitt Statskonsult i arbeidet med fl finne frem til relevant dokumentasjon. Kartleggingen har primert vert basert pfr eksisterende skriftlig materiale og data. Statskonsult er ansvarlig for innholdet i rapporten. Avdelingsdirektgr Vivi Lassen har vrert prosjektansvarlig. Prosjektet er utfgrt av Sidsel Sgvik (prosjektleder), Tormod Rgdsten og Thomas Brachel. Oslo, 28. februar 2007 Vivi Lassen avdelingsdirektgr

3 Innhold 1 Bakgrunn og mandat Bakgrunn Mandat Statskonsults tilnærming Kompleksiteten i en omstilling Definisjoner og avgrensninger Valg av case Datainnsamling Studerte omstillinger kortfattet beskrivelse Etablering av ny virksomhet Nedlegging av eksisterende virksomhet Flytting av oppgaver og sammenslåinger Omdanning til statsaksjeselskap Geografisk flytting av forvaltningsorganer Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Identifiserte kostnadselementer Identifiserte gevinstelementer Faser i en omstillingsprosess Bruk av personalpolitiske omstillingsvirkemidler Omdanningen fra forvaltningsorgan til selskap Omstillinger gruppert etter virkemiddelbruk Kostnader og gevinster ved flytting av virksomhet Generell modell av en virksomhet eller etat Kostnader generelt for virksomheten ved flytting Gevinster generelt for virksomheten ved flytting Andre kostnader og gevinster ved flytting Eksterne effekter Tallfesting av kostnader og gevinster Oppsummering og anbefalinger Referanseliste... 48

4 1 Bakgrunn og mandat 1.1 Bakgrunn Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har etablert et prosjekt for å utvikle modeller/verktøy for beregning av kostnader og gevinster ved statlige omstillinger. Formålet med prosjektet er å lage et verktøy som blant annet skal benyttes som beslutningsstøtte og budsjettering av statlige omstillinger. Prosjektet innledes med et forprosjekt som tar sikte på å identifisere/kartlegge kostnads- og gevinstelementer ved statlige omstillinger. Resultatet av forprosjektet er ment som et beslutningsgrunnlag for å vurdere igangsetting og innretning av et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet er utført av Statskonsult på oppdrag fra FAD. 1.2 Mandat FAD har utarbeidet følgende mandat for arbeidet: Forprosjektet skal kartlegge (utarbeide typologi) kostnads- og gevinstelementer knyttet til følgende fem omstillinger i staten: 1. etablering av ny virksomhet 2. nedlegging av eksisterende virksomhet 3. overføring av oppgaver mellom virksomheter horisontale og vertikale flyttinger 4. omgjøring av forvaltningsorganer til heleide AS 5. geografisk flytting (store avstander) av statlige forvaltningsorganer Med virksomheter menes her statlige forvaltningsorganer. Prosjektet skal ta utgangspunkt i kostnads- og gevinstelementer knyttet til 2-3 faktiske omstillinger under hver omstillingstype i perioden Målet er at analysene skal basere seg på eksisterende skriftlig materiale og data, men det er rom for innhenting av nye opplysninger og data (om nødvendig) fra ulike virksomheter innenfor budsjettrammen for prosjektet 1. Under sistnevnte omstillingstype (geografisk flytting) skal kostnads- og gevinstelementene kartlegges og kvantifiseres. Det forsøkes så langt som mulig å identifisere og tallfeste alle kostnader og gevinster i analysen av flytting av statlige virksomheter. Kostnads- og gevinstelementene under alle omstillingstypene skal så langt det er mulig inneholde både virksomhetsspesifikke og samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster 2. Kostnads- og gevinstelementene skal holdes på et 1 Av ressursmessige hensyn knyttet til dette prosjektet kan det vær en ide at eventuelt nye opplysninger og data innhentes fra økonomidirektører og/eller personaldirektører i de virksomhetene som velges som case. 2 I et eventuelt hovedprosjekt vil det foretas en grundigere vurdering av hvilke kostnads- og gevinstelementer som skal tallfestes Statskonsult rapport 2007:6 1

5 overordnet nivå samtidig som de skal gi mening/forståelse for FAD og andre departementer. Dette betyr at elementene skal være så pass detaljert at det blir forståelig hvor/hva statlige midler brukes til. Det er av særlig betydning å vise kostnads- og gevinstelementer som følge av virkemidler i statens personalpolitikk ved omstillinger. I forbindelse med omstillingstypen omgjøring av forvaltningsvirksomheter til heleide AS er det av betydning å vise en rimelig detaljert oversikt over ulike kostnads- og gevinstelementer som inngår i en åpningsbalanse. I arbeidet med kvantifisering av kostnads- og gevinstelementer knyttet til statlige flyttinger skal vanskelig kvantifiserbare kostnader og gevinster tas med i en oversikt, uten at de tallfestes. Det er viktig å si noe om retningen (positiv, negativ) og foreslå hvordan man eventuelt kan arbeide videre med å tallfeste disse (metode). En omstilling kan bestå av flere organisasjonsmessige endringer. For å rendyrke ovennevnte omstillingstyper foreslås det at prosjektet tar utgangspunkt i det dominerende trekket ved omstillingen i hvert case. Kostnader og gevinster ved omstillinger løper over flere år. Det er derfor viktig å lage et tidsperspektiv og en basislinje/nullpunkt på hvor lenge en omstilling skal følges. Det foreslås 5-10 års perspektiv for hvert case. Dette innebærer kostnads/gevinstelementene avdekkes og fordeles kronologisk. Tilbyder skal foreta den endelige vurderingen i forhold til tidsperspektiv og basislinje/nullpunkt på bakgrunn av erfaringene fra faktiske omstillinger. I analysen av flytting av statlige virksomheter bør kostnader og gevinster tallfestes slik de fremkommer av bakgrunnsdokumentene. I tillegg ber vi om at disse omregnes, ved bruk av nåverdimetoden, til 2006-kroner 3. Utplukk av case skjer fra Forvaltningsdatabasen. Valg av case skal skje i samarbeid med FAD. Det er i denne omgang ikke aktuelt å se nærmere på tilsynene som ble besluttet flyttet i Stortingets vedtak av 6. juni Data fra hvert case hentes direkte fra virksomheten, fra fagdepartementet, eller andre. Når casene er valgt, vil FAD sende et brev til disse virksomhetene for å orientere om prosjektet og berede grunnen for at ønsket informasjon vil bli skaffet til veie. Rapport fra forprosjektet skal inneholde kostnads- og gevinstelementer knyttet til de ulike omstillingstypene. I tillegg skal rapporten inneholde en kort beskrivelse av hver case. Resultatene skal presenteres i en egnet sammenheng som FAD bestemmer. Forprosjektet skal gjennomføres innen utgangen av januar Senere ble gjennomføringstidspunktet etter avtale med FAD utsatt til slutten av februar Her er det viktig å skille mellom (1) nåverdi som fremkommer ved diskontering med risikojustert diskonteringsfaktor som følge av usikkerheten i en omstilling, og (2) ren inflasjonsjustering av en nåverdi fra for eksempel 1995 frem til i dag. Vi vil ha begge deler. Statskonsult rapport 2007:6 2

6 2 Statskonsults tilnærming 2.1 Kompleksiteten i en omstilling Gjennomganger av statlige omorganiseringer og sentrale organisatoriske utviklingstrekk i perioden etter 1990 viser at en eller flere av følgende aspekter står sentralt i de fleste omstillinger: Økning/reduksjon i bestående oppgaver Utvikling av nye funksjoner/arbeidsområder Overføring av oppgaver til andre Nedlegging av funksjoner/oppgaver helt eller delvis Endringer i kapasitet og kompetanse knyttet til personale og/eller systemer Endret tilknytningsform (styringssystem) Geografisk flytting (til annen kommune eller landsdel) av hele eller deler av virksomheten. Nedlegging av virksomhet innebærer sjelden at virksomheten (oppgavene) ikke fortsetter på annen måte eller i en annen virksomhet, og vil ofte innebære ett eller flere av kulepunktene ovenfor. Etablering av ny virksomhet skjer tilsvarende oftest gjennom en overføring av arbeidsoppgaver/funksjoner fra allerede eksisterende virksomheter i kombinasjon med endringer i øvrige rammebetingelser. Gruppen nyetablering vil således for eksempel kunne omfatte: Etablering ved sammenslåing Etablering ved utskilling og overføring av oppgaver mellom virksomheter (horisontale og vertikale flyttinger), og Omgjøring av forvaltningsorganer til heleide AS. Nettopp denne type omstillinger sammenslåinger, horisontale og vertikale flyttinger av oppgaver/funksjoner og selskapsomdanninger fremstår som de mest fremtredende trekk ved utviklingen når det gjelder gjennomførte organisatoriske omstillinger og restrukturering av statsforvaltningen i perioden Definisjoner og avgrensninger Mandatet forutsetter at utplukk av case skal skje fra forvaltningsdatabasen. Definisjonen av kategorier og underkategorier i forvaltningsdatabasen innebærer imidlertid at en og samme omstilling i mange tilfeller vil kunne henføres til flere kategorier. Dette vil ikke være hensiktsmessig for vårt formål. Statskonsult har for dette prosjektet sett det som viktig å komme frem til klarere og mer entydige definisjoner av de ulike omstillingskategoriene enn det som er lagt til grunn for registreringer i forvaltningsdatabasen. Følgende definisjoner og avgrensning er derfor, i samråd med oppdragsgiver, benyttet. Statskonsult rapport 2007:6 3

7 Etablering av ny virksomhet Etablering av nytt forvaltningsorgan for å ivareta nye/økte arbeidsoppgaver og/eller funksjoner. Nedlegging av eksisterende virksomhet Nedlegging av virksomhet pga bortfall av arbeidsoppgaver/funksjoner Nedlegging av virksomhet ved oppsplitting og/eller innlemming i bestående virksomheter eller nyetablerte virksomheter. Sammenslåing av virksomheter og/eller horisontale og vertikale flyttinger av oppgaver Overføring av oppgaver fra ett forvaltningsorgan til et annet på samme nivå Overføring av oppgaver/funksjoner fra et forvaltningsorgan til et annet på lavere forvaltningsnivå Etablering av nytt forvaltningsorgan gjennom sammenslåing av to eller flere forvaltningsorganer. Omgjøring av forvaltningsorganer til statsaksjeselskaper Etablering av heleid statlig aksjeselskap og nedlegging av forvaltningsorgan i forbindelse med virksomhetsoverdragelse til selskapet. Geografisk flytting (store avstander) av statlige forvaltningsorgan Gjennomføring av politiske vedtak om geografisk flyttinger av etablerte statlige forvaltningsorganer og/eller deler av forvaltningsorganer. 2.3 Valg av case Utvelgelsen av undersøkelsesenheter (case) har vært basert på et ønske om å få belyst viktige likheter og forskjeller når det gjelder omstillingskostnader/gevinster ikke bare mellom, men også innen de ulike omstillingskategoriene. Forprosjektet har, etter samråd med oppdragsgiver, vært konsentrert om en nærmere kartlegging og analyser av følgende omstillinger i perioden : Etablering av Lotteritilsynet (nå: Lotteri- og stiftelsestilsynet) (LT) Etablering av Statens jernbanetilsyn (SJT) Nedlegging av Konkurransetilsynets regionkontorer (KTR) Nedlegging av Statens landbruksbank (SLB) Sammenslåing/etablering av Domstoladministrasjonen (DA) Sammenslåing/etablering av Statens landbruksforvaltning (SLF) Sammenslåing/etablering av Norges forskningsråd (NFR) Omdanning av Vegvesenets produksjonsvirksomhet til selskap (MESTA) Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til selskap Flytting av Husbanken til Drammen (HB) Flytting av Kystdirektoratet til Ålesund (KD) Statskonsult rapport 2007:6 4

8 Flytting av Norsk polarinstitutt til Tromsø (NP). 2.4 Datainnsamling Kartleggingen har vært basert på dokumentstudier og særskilt materiale innhentet fra de enkelte virksomhetene og/eller overordnet departement. Det har i tillegg vært holdt et begrenset antall møter/intervjuer. Det skriftlige materialet som er gjennomgått har blant annet omfattet meldinger og proposisjoner til Stortinget, odelstingsproposisjoner, utredninger og evalueringer, årsrapporter, arbeidsgrupperapporter og korrespondanse. Samtlige virksomheter som har bidratt med underlagsmateriale har vært invitert til et fellesmøte/miniseminar i Statskonsult i forbindelse med presentasjonen av et foreløpig oppsummering og analyse. Statskonsult rapport 2007:6 5

9 3 Studerte omstillinger kortfattet beskrivelse I det følgende er gitt en kortfattet beskrivelse av de utvalgte omstillingene. Det er i tilknytning til beskrivelsen gitt en oppsummering av identifiserte kostnadsog gevinstelementer knyttet til forberedelse og gjennomføring av den aktuelle omstillingen. Gjennomgangen bygger dels på opplysninger hentet fra offisielle dokumenter, herunder proposisjoner og innstillinger til storting og odelsting, dels på opplysninger innhentet fra den enkelte virksomhet og/eller overordnet departement. Det vises til referanseliste bak i rapporten. Tabell 3.1 gir en oversikt over de enkelte virksomheter og omstillinger som inngår i undersøkelsen. Tabellen gir også et bilde av antall ansatte/årsverk på omstillingstidspunktet. Tabell 3.1 Utvalgte omstillinger og antall ansatte på omstillingstidspunktet Virksomhet Omstillingstiltak Antall ansatte ved omstilling Lotteri- og stiftelsestilsynet Statens jernbanetilsyn Konkurransetilsynets regionkontorer Statens landbruksbank Lotteritilsynet ble opprettet for å forvalte og kontrollere lotteri og spill i Norge. Ansvaret for lotterier og spill ble samtidig overført fra Justisdepartementet til Kulturdepartementet. Statens jernbanetilsyn ble opprettet 1. oktober 1996, for å ivareta det offentliges interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål m.v. ved anlegg og drift av private og offentlige jernbaner. Det ble i 2001 vedtatt å nedlegge Konkurransetilsynets 8 regionkontorer. Statens landbruksbank ble nedlagt etter splitting og innlemming av oppgaver i hhv. Statens nærings- og distriktssutbyggingsfond (nå: Innovasjon Norge) og Statens landbruksforvaltning ca 100 * Domstoladministrasjonen Statens landbruksforvaltning (SLF) Norges forskningsråd (NFR) Produksjonsvirksomheten i statens vegvesen Domstoladministrasjonen ble opprettet pr gjennom en sammenslåing av Domstolavdelingen (JD) og Rettsvesenets IT og fagtjeneste (RIFT). SLF ble etablert pr ved en sammenslåing av Statens Kornforretning, Omsetningsrådet, Fraktkontoret for slakt og deler av Statens landbruksbank. NFR ble etablert pr ved sammenslåing av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, Norges teknisk naturvitenskapelige forskningsråd, Norges råd for anvendt samfunnsforskning og Norges fiskeriforskningsråd. Produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble pr skilt ut fra Statens vegvesen og organisert som et statsaksjeselskap. 65 ca 177 * 345 * ca 5000 Statskonsult rapport 2007:6 6

10 Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) AFI ble omdannet fra forvaltningsorgan til statsaksjeselskap pr Husbanken Flytting fra Oslo til Drammen i Kystdirektoratet Kystdirektoratet ble flyttet fra Oslo til Ålesund pr Norsk polarinstitutt Polarinstituttet ble flyttet fra Oslo til Tromsø i perioden *) Årsverk 46* Etablering av ny virksomhet Følgende etableringer er gjennomgått med sikte på å identifisere kostnads- og gevinstelementer innenfor denne omstillingskategorien: Etablering av Lotteritilsynet (nå: Lotteri- og stiftelsestilsynet) Etablering av Statens jernbanetilsyn Etablering av Lotteritilsynet Utgangspunktet for etableringen Lotteritilsynet ble formelt etablert pr som et direktorat og tilsynsorgan for å forvalte og kontrollere private lotteri og statlige spill. Fra ble også ansvaret for tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge samlokalisert med Lotteritilsynet med felles direktør og administrasjon. Navnet ble da endret til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Lotteri- og stiftelsestilsynet ivaretar i relativt stor grad nyopprettete statlige funksjoner. Bakgrunnen for etableringen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge. Ved behandling av St.prp. nr. 49 ( ) ble tilsynet vedtatt lokalisert med et hovedkontor i Førde og en egen kontrollenhet på Hamar med ansvar for kontrollen av statlige spill og lotterier ved Norsk Tipping. Før opprettingen av Lotteritilsynet ble det i 2000 etablert en prosjektorganisasjon under ledelse av Justisdepartementet. Med i denne var folk fra departementet og de første ansatte i tilsynet høsten 2000, mellom andre nyansatt direktør for virksomheten. Tilsynet hadde ved utgangen av 2001, som var første hele driftsår, en bemanning på 41. Antall ansatte har i perioden fra til økt til 54. Virksomheten er selvfinansierende og finansieres gjennom gebyrer og refusjoner pålagt aktører i spill og lotterimarkedet. Statskonsult rapport 2007:6 7

11 Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Det ble gitt særskilte bevilgninger til investeringer og drift i en interimsperiode i 2000 i forbindelse med forberedelse av etableringen. Bevilgningen til investeringer gikk i hovedsak til investeringer i IT-utstyr og annet teknisk utstyr, møbler og annet kontorutstyr. Utgifter til rekruttering, administrative prosesser i forbindelse med anskaffelse av lokaler, utstyr og systemløsninger ble dekket over en særskilt driftsbevilgning. Driftsbevilgningen dekket også lønn til de første ansatte. Før årsskiftet 2000/2001 var 10 nyansatte på plass, mens ytterligere 10 var tilsatt fra januar Det er etter 2001 ikke foretatt et regnskapsmessig skille mellom etableringskostnader og løpende driftskostnader. Vesentlige deler av utgiftene de to første årene kan imidlertid, i følge de opplysningene som er gitt fra Lotteritilsynet, ses på som etableringskostnader i forbindelse med etablering av basale systemer (eksempelvis Lotteriregisteret) og funksjoner. Det foreligger ikke særskilte beregninger av kostnader/gevinster ved lokalisering i Førde/Hamar i forhold til alternative lokaliseringer. Det fremlagte materialet sier ingenting om eventuelle innsparinger knyttet til tidligere utføring av tilsyn/kontroll med Lotterivirksomhet Etablering av Statens jernbanetilsyn Utgangspunktet for etableringen Jernbanetilsynet ble opprettet som en enhet i NSB 1. oktober 1996, direkte underlagt administrerende direktør. Tilsynet er senere etablert som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Norge var dermed tidlig ute med å etablere et uavhengig tilsynsorgan på jernbaneområdet i tråd med EUs krav om dette. Tilsynet er lokalisert i Oslo. Etableringen innebar dels etablering av nye funksjoner, dels en styrking av tidligere tilsynsordning. Etableringen var basert på en målsetting om å ivareta det offentliges interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål m.v. ved anlegg og drift av private og offentlige jernbaner, herunder sporveier, tunnelbaner og forstadsbaner på en bedre måte enn tidligere ved å etablere en egen organisatorisk enhet for dette. Det ble i stortingsfremlegget om etableringen, jf. St.prp. nr. 1 ( ) Samferdselsdepartementet, foreslått en bemanning på 6-7 personer, hvorav de fleste var forutsatt rekruttert internt fra NSB uten at dette ville medføre behov for nye stillinger i NSB. Tilsynet har i de senere årene opplevd en vesentlig vekst i arbeidsoppgaver og saker. Antall ansatte har økt fra 9 i 1999 til 25 i Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Stortinget la ved etableringen av Jernbanetilsynet til grunn at tilsynet skulle være fullt ut etablert i løpet av For å synliggjøre tilsynets uavhengighet ble det fra og med 1996 bevilget midler til driften over et eget budsjettkapittel (nytt) i statsbudsjettet. Statskonsult rapport 2007:6 8

12 Driftsbevilgning og etableringskostnader for tilsynet er for 1996 anslått til 13,5 mill. kr, hvorav 3,8 mill. kroner omfatter personalutgifter. For 1997 er utgiftene anslått til 14 mill. kr, hvorav 4 mill. kroner gjelder personalutgifter. En gjennomgang av budsjettproposisjoner og årsmeldinger viser at etableringskostnadene blant annet var knyttet til Rekruttering/innbemanning utvikling og implementering av administrative og økonomiske styringssystemer, organisasjonsbygging, herunder utvikling av tilsynsfilosofi kompetanseoppbygging/kursing av ansatte utarbeiding av veiledningsmateriell, informasjonstiltak med mer. 3.2 Nedlegging av eksisterende virksomhet Kartlegging av kostnads- og gevinstelementer innenfor denne omstillingskategorien bygger på en gjennomgang av tilgjengelig materiale vedrørende nedleggingen/avviklingen av Konkurransetilsynets regionkontorer Statens landbruksbank Nedlegging av Konkurransetilsynets regionkontorer Utgangspunktet for nedleggingen Konkurransetilsynet var frem til 2001 organisert med en sentralenhet i Oslo og et regionapparat med i alt 8 regionkontorer. Stortinget sluttet seg i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2001 til et forslag om å omorganisere virksomheten gjennom nedlegging av regionkontorene omorganisering av sentralenheten overføring av oppgaver til Forbrukerombudet Vedtaket om nedlegging av regionkontorene gjaldt virksomhet lokalisert i henhold til Oslo, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Beslutningen om å avvikle regionkontorene var begrunnet i strammere ressursrammer og nødvendigheten av å samle ressurser for å møte de utfordringene Konkurransetilsynet sto overfor. Det ble i forbindelse med omorganisertingen lagt til grunn at Konkurransetilsynets bemanning ville bli redusert med omlag 45 årsverk. Avvikling av regionkontorene hadde direkte innvirkning for 55 medarbeidere. Regionkontorene opphørte formelt som Konkurransetilsynets regionkontorer 1. april Det ble på dette tidspunkt opprettet en egen omstillingsenhet med lokale enheter plassert under Konkurransedirektøren. Ved utgangen av juni 2001 var Oslo-, Hamar-, Stavanger- og Kristiansand-kontoret fysisk avviklet. Virksomheten ved de øvrige kontorene ble avviklet i midten av desember Statskonsult rapport 2007:6 9

13 Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Identifiserte kostnader ved omstillingen er i første rekke knyttet til dobbelt husleie og økte reisekostnader i en overgangsperiode, og til ulike personalpolitiske virkemidler, herunder hjelp til de ansatte til å finne nye jobber møter og samlinger i forbindelse med avviklingen individuelle kompensasjoner omstillingsprogram drift omstillingsenheter sluttpakker 2001 ventelønn Identifiserte gevinstelementer dreier seg om reduserte driftsutgifter (lønn, løpende driftsutgifter med mer) fra og med 2002 effektivisering gjennom sentralisering/ samlokalisering Nedlegging av Statens landbruksbank Utgangspunktet for nedleggingen Statens landbruksbank (SLB) ble nedlagt Nedleggingen inngikk som del av en større omorganisering av det landbrukspolitiske virkemiddelapparatet. To større organisasjonsendringer ble vedtatt samtidig i februar Det ene var opprettelsen av Statens Landbruksforvaltning; den andre var overføring av oppgaver til SND og nedlegging av Statens Landbruksbank som følge av dette. Begrunnelsen for begge endringene var å etablere en mer rasjonell og enhetlig virkemiddelforvaltning. Virkemidlene som ble ivaretatt av banken, ble vedtatt overført til Statens nærings- og distrikstsutbyggingsfond (SND) med virkning fra SND fikk samtidig med flyttingen av arbeidsoppgaver fra SLB også overført oppgaver fra fylkesmannsembetenes landbruksavdeling (FM). Hovedbegrunnelsen for dette var å samle de viktigste virkemidlene rettet mot næringsutvikling, og å se disse i sammenheng. Det ble anslått at samordningen ville gi grunnlag for en betydelig effektivisering. Det var forut for overføringen av oppgaver fra SLB til SND identifisert et overtallighetsproblem i begge virksomhetene. Effektiviseringspotensialet i SND, etter integreringen av oppgaver fra SLB, ble anslått til i størrelsesorden 46 årsverk. Det ble i forbindelse med omstillingen lagt til grunn at dette skulle kunne tas i løpet av en periode på tre år. Landbruksbanken hadde på avviklingstidspunktet en bemanning tilsvarende om lag 100 årsverk. Av disse ble om lag 90 årsverk overført til SND, mens 10 årsverk ble overført til Statens landbruksforvaltning (SLF). Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Kostnader i forbindelse med nedleggingen var knyttet til ovennevnte overføring av oppgaver og ressurser til SND og SLF, herunder personalmessige spørsmål, kontorplassering, og administrativ samordning. Statskonsult rapport 2007:6 10

14 3.3 Flytting av oppgaver og sammenslåinger Kartlegging av kostnads- og gevinstelementer innenfor denne omstillingskategorien bygger på en gjennomgang av tilgjengelig materiale vedrørende etableringen av henholdsvis Domstoladministrasjonen Statens landbruksforvaltning (SLF) Norges forskningsråd (NFR) Etablering av Domstoladministrasjonen Utgangspunktet for etableringen Domstolsadministrasjonen ble formelt opprettet gjennom en sammenslåing av Domstolavdelingen i Justisdepartementet og Rettsvesenets IT og fagtjeneste (RIFT) som var en enhet under Justisdepartementet. Virksomheten er lokalisert i Trondheim. Hovedbegrunnelsen for etableringen var å sikre domstolene større grad av uavhengighet, også i administrative saker. Etableringen innebar at Domstolavdelingen i Justisdepartementet ble nedlagt pr Det ble på etableringstidspunktet lagt til grunn at virksomhetens bemanningsbehov ville bli dekket ved overføring av stillinger fra Justisdepartementet og RIFT. RIFT, som ble omdøpt til Domstoladministrasjonens IKT- enhet etter omorganiseringen, ble beholdt som en egen enhet i Oslo frem til slutten av Kun 4 personer fra Domstolavdelingen flyttet med til Trondheim. Da IKT-enheten flyttet i 2005, fulgte kun 1 av 22 med. Domstoladministrasjonen hadde i 2002 i alt 65 ansatte. Antall ansatte har siden økt til 89 (ved inngangen av 2006). Økningen skyldes tilføring av nye arbeidsoppgaver, blant annet ved at Domstoladministrasjonen fra fikk ansvar for jordskifteretten. Bemanningen i Justisdepartementet utgjorde 280 årsverk pr I forbindelse med nedleggingen av Domstolavdelingen ble bemanningen redusert med 34 årsverk fra Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Utgifter i 2002 i forbindelse med etableringen ble dekket over Justisdepartementets budsjett 4. Viktige kostnadselementer var knyttet til innbemanning og rekruttering av personale i Trondheim anskaffelse/leie av lokaler investeringer i kontorutstyr med mer personalpolitiske omstillingstiltak i forbindelse med nedleggingen av Domstolavdelingen i Justisdepartementet er det første året hvor det finnes et eget budsjettvedtak om DA i statsbudsjettet. Statskonsult rapport 2007:6 11

15 I statsbudsjettet for 2003 fikk DA et eget kapitel, og bevilgningen dette året inneholdt en særskilt bevilgning til investeringer og ekstraordinære utgifter for etableringen av DA. Dette var i stor grad merutgifter til omstillingsavtaler for personalet ved IKT-enheten, som på dette tidspunktet lå i Oslo. Etter dette har det ikke vært særskilte bevilgninger for dekning av merutgifter for den opprinnelige etableringen av DA. Andre identifiserte kostnadselementer i forbindelse med etableringen i Trondheim omfatter blant annet økte driftsutgifter blant annet i forbindelse med etablering av styrer, råd og utvalg overlappende bemanning i en overgangsperiode økte reiseutgifter Det foreligger ikke særskilte beregninger av kostnader/gevinster ved lokalisering i Trondheim i forhold til alternativ geografisk lokalisering Etableringen av Statens Landbruksforvaltning Utgangspunktet for etableringen Statens Kornforretning (SKF), Omsetningsrådets sekretariat (OR), Fraktkontoret for slakt (FKS) og deler av Statens Landbruksbank (SLB) ble fusjonert og formelt etablert som Statens landbruksforvaltning (SLF) fra 1. juli Landbruksdepartementet (LD) flyttet samtidig ut noen av sine oppgaver til den nye forvaltningsenheten. De fire virksomhetene forvaltet ulike sentrale landbrukspolitiske virkemidler for Landbruksdepartementet, blant annet markeds- og tilskuddsordninger under jordbruksavtalen. Statens Kornforretning og Statens Landbruksbank var direkte underlagt Landbruksdepartementet, mens Omsetningsrådets sekretariat og Fraktkontoret for slakt hadde en friere stilling i forhold til departementet. Formålet med samordningen var i følge St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 ( ): å effektivisere den statlige styringen av viktige virkemidler i landbrukspolitikken og å medvirke til en mer rasjonell og effektiv ressursbruk. Alle institusjonene var lokalisert i Oslo, men både Statens Kornforretning og Statens Landbruksbank hadde en del av sin virksomhet lokalisert utenfor Oslo. Institusjonene hadde til sammen 235 årsverk fordelt på 255 tilsatte. Av disse var om lag 50 tilsatt utenfor Oslo, derav 39 ved Statens Landbruksbank sine tre distriktskontorer i Bergen, Trondheim og Tromsø. Identifiserte kostnads- og gevinstelementer Statens Landbruksforvaltning har i brev av til Riksrevisjonen redegjort for kostnadene relatert til omorganiseringen i perioden Kostnadselementene er her gruppert i tre grupper: Kostnader knyttet til Interimorganisasjon for samordningen av Statens kornforetning, Omsetningsrådet, Fraktkontoret for slakt og deler av Statens landbruksbank. Utgifter som ble dekket av særskilte bevilgninger til interimsorganisasjonen var blant annet lønn til Statskonsult rapport 2007:6 12

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Arbeids- og administrasjonsdepartementet har gitt Statskonsult i oppdrag å legge frem en vurdering av tilknytningsformers egnethet. Spørsmålet om hvilke virkemidler staten kan bruke for å løse sine

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Forord. Oslo, oktober 1999. Jon Blaalid

Forord. Oslo, oktober 1999. Jon Blaalid Forord På oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har Statskonsult vurdert framtidig tilknytningsform for Statens Pensjonskasse (SPK) og hvordan den konkurranseutsatte virksomheten bør

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Forord FAD har planlagt en kartlegging og analyse av effektiviseringsmulighetene innenfor administrative støttefunksjoner.

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Notat 2002:6 Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Et forprosjekt Forord I Bondevik II-regjeringens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Nr. 31 2012. Staff Memo. Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt. Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Harald Bøhn

Nr. 31 2012. Staff Memo. Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt. Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Harald Bøhn Nr. 31 2012 Staff Memo Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt Norges Bank 1999-2010 Styring og omstillinger Harald Bøhn Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer