Flytting i et langsiktig perspektiv, Økonomiske effekter av flytting av NVH og VI til Ås.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytting i et langsiktig perspektiv, Økonomiske effekter av flytting av NVH og VI til Ås."

Transkript

1 Memo Til Landbruks- og matdepartementet Flytting i et langsiktig perspektiv, Økonomiske effekter av flytting av NVH og VI til Ås. Foreliggende analyser viser en initiell merinvestering ved flytting av studieplasser og institusjoner til Ås på om lag en milliard kroner. Merinvesteringen reflekterer primært fordelen av å kunne utnytte eksisterende bygningsmasse og inventar på Adamstuen, bygningsmasse og inventar som antas å ha liten, null eller kanskje negativ verdi ved salg av eiendommen. På sikt må imidlertid alt inventar og bygningsmasse fornyes, og fornyingsbehovet vil oppstå raskere ved ombygging på Adamstuen enn ved nybygg på Ås. Det er heller ingen fordel på sikt å skulle fornye bygningsmasse sentralt i Oslo kontra på Ås. Ved et planperspektiv på kun 30 år blir det derfor store fordeler ved å rehabilitere kontra å bygge nytt, som illustrert i en foreliggende verdsetting fra Dovre/TØI. Ved å legge et langsiktig driftsperspektiv til grunn vil økte reinvesteringsbehov fjerne fordelen av rimelige byggekostnader på Adamstuen. I tillegg binder videre lokalisering på Adamstuen sentrale arealer i Oslo på lang sikt. For det tredje vil eventuelle reiseulemper ved flytting over tid bli redusert gjennom naturlig utskifting og mobilitet. NILFs beregninger er utført for Landbruks- og matdepartementet og forutsetter en langsiktig lokaliseringsbeslutning og viser at alternativene er økonomisk likeverdige. Alternative lokaliseringer av Veterinærhøyskolen og instituttet gir ulike investeringsbehov over tid. De økonomiske beregningen er følsomme for valg av planperiode og forutsetninger om disposisjoner når planperioden utløper. Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt NILF vurdere en foreliggende analyse av samfunnsøkonomiske kostnader ved alternative lokaliseringer. Dette memoet oppsummerer våre hovedkonklusjoner. NILFs beregninger er basert på beskrivelsene i Dovre/TØIs utredning (Dovre International AS/TØI. Notat for Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet, datert skal trolig være , unntatt offentlighet). Vi mangler detaljert innsikt i forutsetningene og har derfor benyttet egne antagelser om periodisering og avrundede tall. Vår hovedantagelse er at eiendommene skal benyttes for vitenskapelige formål på lang sikt. Vi anvender en analyseperiode på 60 år, men den underliggende antagelse er en ubegrenset tidshorisont for lokaliseringsbeslutningen. Vi legger også alternative anslag til grunn når det gjelder personers mobilitet, reisekostnader og synergier ved geografisk samlokalisering. Innledningsvis drøftes forskjellen i investeringsbeløpene, deretter beregnes de samfunnsøkonomiske effektene av flytting. Deretter illustrerer vi konsekvenser av tiltak for å utjevne budsjetteffektene over tid og endre risikoen i prosjektet. Til slutt kommenterer vi usikkerheten i analysene. Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 1

2 Et langsiktig driftsperspektiv utjevner viktige forskjeller Merinvesteringen i bygningsmasse på Ås i forhold til rehabilitering på Adamstuen er avgjørende for forskjellen mellom alternativene. Siden bygningsmassen på Adamstuen ikke antas å ha vesentlig verdi ved salg, blir realiseringen av eiendommen på Adamstuen langt fra tilstrekkelig til å oppveie merinvesteringen i bygningsmasse ved flytting til Ås. Tidsperspektivet på analysen er imidlertid bestemmende for den beregnede forskjellen. På lang sikt er det, etter vår vurdering, nødvendig å ta hensyn til at gammel bygningsmasse må fornyes raskere enn nye bygninger, normalt er det også store forskjeller på vedlikeholds-, oppvarmings- og driftskostnader for øvrig på gammel og ny bygningsmasse. Vi legger på basis av Dovre /TØIs notater til grunn at Adamstuen ved 60 studieplasser (A60) og Ås (Å60) har en forskjell i investeringsutlegg på ca en milliard i disfavør av Ås. Nær 130 mill er forskjell for kjøp av utstyr og inventar, det er også betydelig forskjeller knyttet til utomhusanlegg og parkeringsfasiliteter i disse tallene. Nybygget på Adamstuen alene anslås til 525 mill prisjustert inklusiv mva som utgjør om lag 36 prosent av byggekostnaden på Ås. Det er naturlig å anta at kvadratmeterprisen ikke kan være lavere enn på Ås. Vi legger derfor til grunn at ombygget og rehabilitert areal på Adamstuen utgjør grovt sett en tredel av samlet arealbehov. Dovre/ TØI legger til grunn at ombygget areal har en levetid på 30 år, mens nybygg har en levetid på 60 år, dvs at behov for reinvestering i nytt bygg oppstår etter henholdsvis 30 og 60 år. Med jevn avskrivning over tid, vil restverdien av ombygget og rehabilitert bygningsmasse på Adamstuen etter 30 år være lik null, mens nybygget på Adamstuen er verdt rundt 250 mill. Bygningene på Ås har en vesentlig høyere restverdi. Forskjellen i restverdier må over tid kompenseres ved nyinvesteringer. Det samme gjelder også for innsparing av inventar, hvor reinvesteringsbehovet kommer langt tidligere enn for bygningene. Realiserbar tomteverdi på Adamstuen er anslått til kr 660 mill. I Dovre / TØI innebærer Adamstuen-alternativet at tomten realiseres etter tretti års drift. I et langsiktig driftsperspektiv er det imidlertid nødvendig å ta hensyn til at tomten vil være bundet for vitenskapelige institusjoner på lang sikt. Økonomisk likeverdige alternativer I det følgende redegjør vi for forskjellene i økonomien ved de to alternative lokaliseringene. Alle forskjeller regnes i nåverdi med 2 prosent diskonteringssats på basis av kontantstrømmer i faste priser. Det blir med våre forutsetninger ingen avgjørende forskjell på resultater med 2 prosent eller 4 prosent diskonteringsrente. Det er tre hovedavvik mellom alternativene Adamstuen og Ås: - Tomterealisering: Fristilt eller utbygde tomter får varig endret anvendelse. Det er etter vår vurdering urealistisk å legge til grunn at tomten som nå velges kan realiseres for annet formål etter tretti års drift. Tomten på Adamstuen kan og vil ved flytting antagelig realiseres når prosjekteringen og overordnet reguleringsar- 2 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

3 beid er avsluttet slik at det ikke ligger unødig reguleringsrisiko innbakt i verdivurderingen. Vi antar derfor at den positive budsjetteffekten kommer i oppstarten av prosjektet. Ved fortsatt lokalisering på Adamstuen utelukker vi, i motsetning til Dovre / TØI, salg av tomten etter 30 år. - Effekt av merinvestering i bygningsmasse: Merinvesteringen på Ås fordeler seg over byggeperioden. Vi antar en byggeperiode på fir år både ved initiell bygging/ rehabilitering og ved reinvesteringer etter henholdsvis 30 og 60 år.. - Forskjeller i restverdier: Ved utløpet av planperioden må det gjøres antagelser om restverdier som kan utgjøre potensielle salgsobjekter eller investeringsbehov. Vi forutsetter at restverdiene er basert på fortsatt drift for uendret formål. Fordelingen mellom nybygg og rehabilitering / ombygging at det på Adamstuen må reinvesteres i nytt bygg for et beløp tilsvarende om lag to-tredeler av samlet kapasitet i bygget på Ås. Vi antar at dette for 60 studieplasser utgjør et investeringsbehov på ca kr 1,1 mrd i faste priser på Adamstuen etter 30 års drift, mens Ås vil ha et større reinvesteringsbehov først etter 60 års drift. To andre forhold kan ha vesentlig betydning for den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen: Synergier og reisekostnader. Samlokalisering geografisk med nytt bygg, kan gi grunnlag for andre synergier enn ved lokalisering flere kilometer fra annen universitetsbebyggelse. Vi har ikke selv grunnlag for å vurdere mulige synergifordeler, men har regnet på konsekvenser av synergier i drift, energiøkonomisering osv på kr 20 mill årlig. I oppstarten av eventuell drift på Ås må det regnes med lengre reiseavstand fra bolig til arbeidssted. Dette følger naturlig av at folks bosted og arbeidsplass tilpasser seg langsomt i tråd med naturlig utskifting av arbeidskraft og bytte av bosteder. Reisekostnaden spiller stor rolle i Dovre/TØIs analyse. Det må imidlertid forutsettes en naturlig mobilitet og utskifting som fjerner grunnlaget for en varig reiseulempe. Arbeidskraften utskiftes og familier har en naturlig tilbøyelighet til å flytte over tid. Vi legger derfor til grunn ca fem prosent total årlig mobilitet, både utskifting og flytting medregnet. I tillegg kan det være nødvendig å ta hensyn til at reisekostnadene bl.a. skal gjenspeile reelle samfunnsøkonomiske kostnader, ikke billettpriser. Dersom reisen utnytter ledig transportkapasitet i motsatt transportretning av hovedtrafikken i rush-tiden, vil billettpriser antagelig gi for høye kostnadsestimater. Ved reiser i motsatt retning, som er konsekvensen av lokalisering sentralt i Oslo, kan private reisekostnader gi tilsvarende underestimering av kostnadene for eksempel som følge av køeffekter. Redusert reising med rush trafikken i Oslo, kan derfor være en positiv reisekostnadseffekt av flytting. Nedenfor illustrerer vi anslåtte budsjettkonsekvenser for 36 år. Merutlegget for 60 studieplasser fordeler seg i byggeperioden med kr 225 mill årlig over byggeårene etter en realisasjonsgevinst i oppstartsåret lik netto tomteverdi på kr 660 mill. Etter tretti år oppstår reinvesteringsbehovet på Adamstuen på kr 1,1 mrd regnet ut fra dagens priser. Fordelen i driftsperioden ved flytting til Ås, skyldes primært antagelsen om synergier på Ås. Samlet gir flytting en vesentlig positiv budsjetteffekt i denne avgrensede tidsperioden. Budsjettfordelen ved flytting er noe mindre for 90 enn 60 studieplasser, men fortsatt betydelig. Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 3

4 Tabell I Budsjetteffekt av flytting. Differanse mellom Ås og Adamstuenalternativet. Millioner kroner, faste 2007 priser. 60 og 90 studieplasser. Fortegn gjenspeiler positiv eller negativ effekt ved flytting. Inkludert anslått synergi. Planår Oppstart år; tomt og 1. byggeår 2010 Bygg, inventar, flytting, tre år Driftsår, pr år i 26 år, Reinvestering, drift; siste år av planperioden, Periode 60 studieplasser Totalt pr periode, Ca Per år studieplasser Totalt pr periode, Ca Per år Budsjettberegningen overdriver fordelen av flytting i forhold til en samfunnsøkonomisk investeringsanalyse. Figur I viser forskjeller i beregnede nåverdier ved alternativet 60 studieplasser. Figur I Forskjeller i beregnede nåverdier: Ås minus Adamstuen, 60 studieplasser. Verdsatte effekter, 1000 kr. Negative tall viser ulempe for Ås-alternativet Merinvestering, opprinnelig bygg, Ås Merinvestering, inventar Forskjell: Skattekostnad Forskjell FDV Antatte reisekostnad/synergi for Ås Forskjell: Tomteinvestering, -realisering og reinvestering, bygg innen 2074 Forskjell før reisekostnader og synergier Forskjell etter reisekostnad / synergi Ås Figuren viser at reinvesteringen i bygningsmasse og realisert tomteverdi på Adamstuen, oppveier merinvesteringene ved flytting i oppstartsperioden. Resultatet er ikke overraskende. Forskjeller i investeringskostnader vil utjevnes i et langsiktig perspektiv. Samtidig vil fristilling for andre bruksformål som har større betalingsevne for sentral lokalisering på Adamstuen, være en langsiktig økonomisk gevinst ved Ås alternativet. Begge disse effektene forsvinner i et så begrenset tidsperspektiv som er lagt til grunn i Dovre/TØI. Vi har her ikke tatt hensyn til at det i Adamstuen-alternativet også ligger høyere reinvesteringsbehov over tid i inventar og utstyr. Anslåtte merkostnader ved reising til Ås er utfaset over 20 år med utgangspunkt i samme initielle verdier som hos Dovre / TØI. Vi har ikke foretatt egne vurderinger av fordel av å reise motstrøms kontra medstrøms i rush-tiden. Det er også inkludert et anslag på synergier ved lokalisering på Ås, som til- 4 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

5 svarer kr 20 mill i faste priser årlig. Vi har ingen selvstendig vurdering av dette anslaget. Alternativene er fortsatt likeverdige om vi i stedet ser på 90 studieplasser utbygget i én omgang. I dette tilfellet får vi en liten ulempe for Ås før vi tar hensyn til reisekostnader og synergier (figur II). Vi har imidlertid her en merkostnad på driftssiden ved lokalisering på Ås som det kan hefte usikkerhet ved. I tillegg har vi, som i forrige figur, ikke tatt hensyn til forskjeller i reinvesteringsbehov for utstyr og inventar. Ulempen for Ås er derfor neppe vesentlig. Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 5

6 Figur II Forskjeller i beregnede nåverdier: Ås minus Adamstuen, 90 studieplasser. Verdsatte effekter, 1000 kr. Negative tall viser ulempe for Ås-alternativet Merinvestering, opprinnelig bygg, Ås Merinvestering, inventar Forskjell: Skattekostnad Forskjell FDV Antatte reisekostnad/synergi for Ås Forskjell: Tomteinvestering, -realisering og reinvestering, bygg innen 2074 Forskjell før reisekostnader og synergier Forskjell etter reisekostnad / synergi Ås Mulig utjevning av budsjettkonsekvenser og endret prosjektrisiko Ås-alternativet har en ulempe ved en vesentlig budsjettbelastning de tre siste årene av byggeperioden. I tillegg er det betydelig prosjektrisiko under byggeperioden. Tabell I viser at statsbudsjettet ved Ås alternativet får en negativ belastning på ca kr 243 mill årlig de første tre årene etter tomterealiseringen. Første år og årene etter byggeperioden er effekten positiv, gitt synergier i driften på Ås. Uten synergiene vil budsjetteffekten være svært liten i driftsperioden fram til reinvesteringen ved fortsatt drift på Adamstuen. Dovre / TØI har vist til vesentlig prosjektrisiko som er en ulempe for statsbudsjettet. Alternativ gjennomføring kan utjevne budsjetteffektene over tid og endre risiko og risikofordeling. Offentlig privat samarbeid, OPS, er et eksempel på en etablert gjennomføringsmodell for store, offentlige prosjekter, blant annet relokalisering av høyskolebygg og modernisering av undervisningsbygg. Modellen innbærer en alternativ rolle- og risikofordeling, og eventuell privat finansiering for større offentlige byggeprosjekter. Konsekvensene av en OPS-gjennomføringsmodell kan i korthet være: - Store negative budsjettkonsekvenser i initierings- og byggeperioden erstattes av en jevn leie-/ rentebelastning over driftsperioden, som ved en vanlig lånefinansiering. - Kontrollen med eiendommen sikres ved rett til overtagelse til en avtalt sum som avhenger av tidspunkt for innløsning. - Risikoen for budsjettoverskridelser, sviktende prosjektering, forsinkelser i byggeprosjektet med mer kan fordeles mellom leverandør og byggherre ut fra hvilken risiko det er ønskelig å tilføre henholdsvis offentlige budsjetter kontra leverandørens prosjektøkonomi. OPS gir muligheter for å overføre risiko til leverandør på en måte som i større grad sørger for at leverandøren utnytter sin kompetanse og sine tilpasningsmuligheter til å redusere samlet prosjektrisiko. Samtidig reduseres risikoen for overskridelser i offentlige budsjetter. En optimal gjennomføringsmodell kan dermed ha to fordeler for det offentlige: redusere verdien av prosjektrisikoen for myndighetene og utjevne budsjetteffektene over tid. Ulempen, rent budsjettmessig, vil være en rentekostnad som kompenserer for finansie- 6 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

7 ringsdelen av kontrakten. I en samfunnsøkonomisk verdsetting vil imidlertid rentekostnaden kompenseres gjennom neddiskontering av fremtidige betalinger til OPSleverandøren. Det er således neppe grunn til å vektlegge betydelige negative budsjettkonsekvenser i enkeltår, ved lokaliseringsbeslutningen. Usikkerhet Våre beregninger er beheftet med usikkerhet. Ved vurdering av de økonomiske kalkylene, er følgende usikkerhetsmomenter viktige: - Reinvesteringsbehov og restverdier er avgjørende og usikre. Diskonteringssats på 2 prosent gjør at verdier som ligger 70 år fram i tid inngår med en firedel av sin fremtidige kroneverdi i faste priser. Spørsmålet om usikkerhet ved reinvestering osv på Ås kontra Adamstuen, er derfor viktig for beslutningen. I vårt estimat har vi kun tatt hensyn til et perspektiv på bortimot 70 år, dvs 60 års drift. Utover 70 år legger vi til grunn at det ikke er vesentlige forskjeller, men alternative forutsetninger kan gjøre det nødvendig å vurdere andre anslag for reinvesteringsbehov og realiserbare verdier. - Diskonteringsrenten: Både her og i Dovre /TØI legges risikofri diskonteringsrente til grunn. Dersom diskonteringsrenten justeres for risiko, teller ulike anslag for reinvesteringsbehov og restverdier mindre i den samlede kalkylen. Vi har ikke vurdert behovet for risikopremie i diskonteringsrenten. - Reise- og mobilitetskostnader spiller stor rolle for den samfunnsøkonomiske verdsettingen. Vi har ovenfor nevnt flere usikkerhetsmomenter ved beregningene i Dovre /TØI og lagt egen, helt skjønnsmessig vurdering av naturlig mobilitet til grunn. I vår analyse ligger det fortsatt en reiseulempe inne etter tyve års drift. Så vidt vi forstår, har Dovre / TØI sett helt bort fra naturlig mobilitet og utskifting av arbeidskraft og videre antatt samme reisekostnad enten de reisende reiser med eller mot rush-trafikken.. - Effekter for by- og tettstedsmiljø: I byutvikling og tettstedsplanlegging vil etablering av ny virksomhet skape virkninger for omkringliggende by- og tettstedsmiljø. På Ås kan tettstedet blir mer selvstendig som urbant sentrum og derved bidra til økt velferd og redusert reisebehov. I Oslo er det imidlertid større pressog køproblemer som kan tilsi negative agglomerasjonseffekter. Forskjellen kan bestå i at lokalisering på Ås vil styrke tjenestetilbud for alle innbyggere på Ås, både studenter og andre, mens lokalisering i Oslo kan bidra til negative velferdseffekter. - Usikkerhet i anslåtte entreprenørkostnader, tomteverdier, driftskostnader inklusive synergier med mer: Vi har ovenfor påpekt enkelte usikkerhetsmomenter. Alle anslag er usikre, ikke minst entreprenørkostnadene. Evnen til å planlegge og styre prosjektet rasjonelt, må tillegges vekt. Dersom det er enklere å styre en større entreprise i et allerede bebygget og delvis bevaringsverdig område enn på ubebygget tomt, bør dette momentet tillegges vekt. Det samme gjelder prosessrisiko knyttet til drift i byggeperiode og selve relokaliseringen av organisasjonen. Forutsetningen om synergier er basert på muntlig informasjon uten mulighet for vurdering fra vår side. - Regneteknisk usikkerhet: Vi har tolket notatet fra Dovre /TØI uten tilgang til deres dataark. Vi kan ha tolket opplysningene ulikt og også rent foretatt feilregistreringer. Kort tid til analysen bidrar til at risikoen er vesentlig. Usikkerheten tatt i betraktning, mener vi hovedavviket mellom resultatene hos Dovre / TØI og i vår kalkyle først og fremst skyldes ulikt tidsperspektiv for lokaliseringsvalget. I tillegg gir ulike antagelser om synergier og naturlig mobilitet og utskifting blant ar- Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 7

8 beidstakere, vesentlige utslag på beregningen. Tidsperspektivet for lokaliseringsbeslutningen vil antagelig besluttes av beslutningstagerne. Blant økonomene er diskusjonen om synergier og realistiske reisekostnader neppe avsluttet. 8 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen Endring

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16 Søgne kommune Arkiv: 31/22 Saksmappe: 2016/438-24040/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 08.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 13.10.2017 Styresak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017 Formål/sammendrag

Detaljer

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram 1302 1901 US-SAK NR: 179 /2009 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2009/1208 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ved: KPA Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2003/55 Dato: 21.03.2003 Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

Prop. 93 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 93 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 93 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet (rentekompensasjonsordningen for istandsetting

Detaljer

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Nina M. Aas Naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kommer revidert veileder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/1442-1 Erstatningssaker - Oversikt over saker fra 216 og 217 Direktørens sakssammendrag: Domstoladministrasjonen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 12.05.17 Disposisjon Status 2016 korrigerte frie inntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2016

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2016 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Christin Corneliussen Direkte tlf: 98 26 30 08 Deres ref.: Vår dato: 25.10. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon Tid: 25. oktober

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

Overhalla barne- og ungdomskole - Sluttbehandling av forstudie for byggetrinn 2.

Overhalla barne- og ungdomskole - Sluttbehandling av forstudie for byggetrinn 2. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/1697-143 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Overhalla barne- og ungdomskole - Sluttbehandling av forstudie for byggetrinn 2. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Ledelseskommentar 2016 Foreløpig økonomirapportering

Handelshøyskolen BI. Ledelseskommentar 2016 Foreløpig økonomirapportering Handelshøyskolen BI Ledelseskommentar 2016 Foreløpig økonomirapportering Oslo 14. Februar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Om Handelshøyskolen BI... 3 2. Foreløpig regnskapsrapportering

Detaljer

Innledning. Beskrivelse av tiltaket

Innledning. Beskrivelse av tiltaket Innledning Trondheim er i ferd med å få en stamvegring som skal avlaste Midtbyen. Den gjenstående delen av stamvegringen som mangler planavklaring, er Osloveien fra Sluppen til Stavne inkludert ny Sluppen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24.10.2007 SAK NR 049-2007 OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE Forslag til

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

Merverdiavgift ved omorganisering

Merverdiavgift ved omorganisering Virksomheter som eier bygg eller anlegg: Merverdiavgift ved omorganisering Artikkelen er forfattet av: Advokat Alexander With Partner Advokatfirmaet Selmer DA Advokat Are Fagerhaug Advokatfirmaet Selmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1260-0 Arkiv: 53/3 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 28.12.2015 Klage: Søknad om flytting av brygge - bygge ny - Blesvikveien 111 gnr. 53 bnr. 3 Søker/Tiltakshaver:

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/272 Lnr.: 2427/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Rebudsjettering av investeringer fra 2016 til 2017 Budsjettjusteringer drift etter vedtatt statsbudsjett for 2017 Lovhjemmel:

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002 Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2001/2002 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på tunge kjøretøy vinteren 2001/2002 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein

Detaljer

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld

Detaljer

ØVING 13. Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon.

ØVING 13. Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon. TFY4160 Bølgefysikk/FY1002 Generell Fysikk II 1 ØVING 13 Veiledning: 22.11 og 25.11 Innleveringsfrist: 26.11 Oppgave 1 a) Løs oppgave 1a i Øving 2 gjengitt nedenfor ved å bruke kompleks representasjon.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015 Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober I forbindelse med kommunereformarbeidet og søknad fra innbyggere i Verrabotn om grensejustering, har Verran kommune i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nord-

Detaljer

SAMSPILLSAVTALE (heretter kalt Samspillsavtalen)

SAMSPILLSAVTALE (heretter kalt Samspillsavtalen) Vedlegg 04 SAMSPILLSAVTALE (heretter kalt Samspillsavtalen) mellom Drammen Eiendom KF Org.nr: 876 820 722 (heretter kalt byggherren) og Org.nr: (heretter kalt entreprenøren) om prosjektering og ombygging

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Fiskeridirektoratet, region Sør

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Fiskeridirektoratet, region Sør VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.05.2017 2017/21197 DERES DATO 19.04.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE 17/5209 FISKERIDIREKTORATET Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Tillatelse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard

NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard Gode rom NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard Konstruktør og prosjektutvikler i Moelven Limtre AS Harald Liven Det har vært utfordrende - Lage en standard helt fra

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. august 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. august 2017 Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. august 2017 SAK NR 38-2017 Budsjettinnspill for 2018 Forslag til vedtak: 1. Styret ber om at innspill som framkom i

Detaljer

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA Nina ØdegaardØdegaard- prosjekteier Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre 30.10.2017 HENSIKT Informert og involvert Statsbygg

Detaljer

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd

REVIDERT RAMMETILLATELSE PÅ GRUNNLAG AV KLAGE Svar på klage på rammetillatelse etter forvaltningsloven 33 annet ledd ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Entreprenør1

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 9/11 Statusrapportering per januar 2011 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2.2011 9/11 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme NVE, seksjon for økonomisk regulering Sign.: Ansvarlig: Tore Langset Sign.: Dato: 4.12.2006 Vår ref.: Arkiv: Kopi: NVE Veiledning til beregningsgrunnlaget

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/radioaktivitet-i-utmarksbeitende-husdyr/ Side 1 / 5 Radioaktivitet i utmarksbeitende

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3914 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Tor Dalevold Saksbehandler: Håkon Dalen Nes kommune Innvalgstelefon: 32266826 3540 Nesbyen Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

UngtKlima Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid

UngtKlima Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 939780777 Foretaksnavn: Hurdal kommune Navn: Henriette Rognlien Kontonummer: 78740561323 Adresse: Minneåsvegen 3 Postnr.: 2090 Hurdal

Detaljer

ALTERNATIVE ADKOMSTER TIL NYTT BOLIGFELT I EIVINDVEIEN - SOLA

ALTERNATIVE ADKOMSTER TIL NYTT BOLIGFELT I EIVINDVEIEN - SOLA Oppdragsgiver: ØsterHus Tomter AS Oppdrag: 528557 Detaljregulering Eivindveien, Joa Del: Dato: 2013-02-25 Skrevet av: Trygve Valen Kvalitetskontroll: ALTERNATIVE ADKOMSTER TIL NYTT BOLIGFELT I EIVINDVEIEN

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Nærøy kommune Nærøy ungdomsskole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG MED INNSPILL PÅ ENDRING AV UTFORMING GNR 212 BNR 24 SELVIKVEIEN 84

KLAGE PÅ AVSLAG MED INNSPILL PÅ ENDRING AV UTFORMING GNR 212 BNR 24 SELVIKVEIEN 84 BERGEN KOMMUNE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Seksjon for byggesak Postboks 7700 5020 BERGEN KLAGE PÅ AVSLAG MED INNSPILL PÅ ENDRING AV UTFORMING GNR 212 BNR 24 SELVIKVEIEN 84 Ålesund 19 januar 2016

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer og tjenester

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer og tjenester Generelle avtalevilkår for kjøp av varer og tjenester Disse generelle vilkår gjelder for alle leveranser til Bergen kirkelige fellesråd, heretter kalt BKF, inkludert de enkelte enheter og avdelinger. Leverandør

Detaljer

TJENESTER I TANA

TJENESTER I TANA BEDRE MULIGHETER FOR TILGANG TIL DIGITALE TJENESTER I TANA 2014-2019 Utbygging av høyhastighets bredband og utbedring av mobilnettet i Tana kommune Prosjektet har som mål å gi innbyggerne i Tana kommune

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 26.01.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-01-28 Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5944-9 Arkiv: U40 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: LOKALITET 10281 STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Ligger mulighetene i kommuneplanen?

Ligger mulighetene i kommuneplanen? Ligger mulighetene i kommuneplanen? Rådgiver Marianne Siiri, plan og miljø Boligkonferansen Tromsø 11-12.november 2015 Foto: Peter Hamlin Hva er helhetlig planlegging i pbl? Om dagens boligplanlegging

Detaljer

PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu.

PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09.00 12.35. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS

Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl og Spydeberg avløpssamarbeid IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Status Bistand og omsorg tilpasning av dekningsgrad HDO plasser

Status Bistand og omsorg tilpasning av dekningsgrad HDO plasser Arkivsak. Nr.: 2017/797-4 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Hovedutvalg Folk Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Status Bistand og omsorg

Detaljer

ADVOKATHUSET HELGEL ND DA KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR HORVNES 13,15 OG K3

ADVOKATHUSET HELGEL ND DA KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR HORVNES 13,15 OG K3 HELGEL ND DA -3-2 13 i_vs n\! Alstahaug kommune Strandgata 52 (12'. f\} 8805 Sandnessjøen Mosjøen, 20. november 2012 KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR HORVNES 13,15 OG K3 \I11 Alstahaug kommune,

Detaljer

Skog-2016 Rennebu

Skog-2016 Rennebu Flyktningtjenesten i Rennebu (ca 2650 innb.): første bosetting august 2013 ansatte i FT: koordinator 80% helsesøster i 70% bosetting/boveileder 50% egen avdeling fra 1.8: EIK (enhet for integrering og

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Foto: Carl-Erik Eriksson Forord Trondheim kommunerevisjon har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av Olsø og Staur

Detaljer

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 20.09.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.45 Møtested: Nye Formannskapssalen, Eide rådhus Sak nr: 22/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Kåre

Detaljer

Oppdaterte effektberegninger

Oppdaterte effektberegninger Oppdaterte effektberegninger KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport April 213 1 Oppdaterte EFFEKT-beregninger for KVU Buskerudbypakke 2 I etterkant av at de samfunnsøkonomiske beregningene for KVU Buskerudbypakke

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING - BÅTBYGGERVEIEN / KOLÅSVEIEN

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING - BÅTBYGGERVEIEN / KOLÅSVEIEN Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Vibeke Arnesen Arkiv: /L12/ 0148 Arkivsaksnr.: 05/1113-31 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Eldrerådet E -8/05 21.09.2005 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - VENTOR ENERGI SP.Z. O.O, PROSJEKT FOR TROISMAN AS

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - VENTOR ENERGI SP.Z. O.O, PROSJEKT FOR TROISMAN AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2017 2017/6801 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Birgitte Moltu tlf 99163197 DERES REFERANSE «REF» Ventor Energi Sp. z.o.o Ul. Drogowców 7 PL-39-200 Debica, Poland Att.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1/12 Kattmarka - Pålegg om riving/opprydding og ileggelse av tvangsmulkt

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1/12 Kattmarka - Pålegg om riving/opprydding og ileggelse av tvangsmulkt Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/6989-6 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 13/1/12 Kattmarka - Pålegg om riving/opprydding og ileggelse av tvangsmulkt Utvalg

Detaljer

Beregnet til. Statens vegvesen (Bypakke Tønsberg-regionen) v/steinar Aspen. Dokument type. Notat. Dato. 16. oktober 2017 NOTAT SOLVEIEN/CAPPELENS VEI

Beregnet til. Statens vegvesen (Bypakke Tønsberg-regionen) v/steinar Aspen. Dokument type. Notat. Dato. 16. oktober 2017 NOTAT SOLVEIEN/CAPPELENS VEI Beregnet til Statens vegvesen (Bypakke Tønsberg-regionen) v/steinar Aspen Dokument type Notat Dato 16. oktober 2017 NOTAT SOLVEIEN/CAPPELENS VEI NOTAT Revisjon 0 Dato 2017/10/16 Utført av Grethe Myrberg

Detaljer

Fauske kommune Tilvisningsavtale Forespørsel Side 1 av 9 Utskriftsdato: Forespørsel. Fauske kommune Tilvisningsavtale

Fauske kommune Tilvisningsavtale Forespørsel Side 1 av 9 Utskriftsdato: Forespørsel. Fauske kommune Tilvisningsavtale Side 1 av 9 Forespørsel Fauske kommune Tilvisningsavtale Frist for innlevering av tilbud: 30. november.2017 Innholdsfortegnelse: Fauske kommune Tilvisningsavtale Forespørsel Side 2 av 9 1. INNLEDNING GENERELL

Detaljer

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske Regelverk for tilskuddsordning : Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1. Mål og må lgruppe for ordningen Bakgrunn for ordningen : Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)

Detaljer

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom:

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom: KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER Avtale mellom: Stiftelsen Montebellosenteret (heretter omtalt som Montebellosenteret eller MBS) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) For Oppdragsgiver:

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei NORGESKJELL AS - NY LOKALITET I SKOGVIKA FOR PRODUKSJON AV BLÅSKJELL Administrasjonssjefens

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Anny S. Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette B. Nilsen Opplæringspakke-rehabilitering

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 77/2013 Riksrevisjonens rapport Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 77/2013 Riksrevisjonens rapport Styret tar saken til foreløpig orientering. Ny sak i juni 2014 Vedlegg til sak 9/2014 Status oppfølging av styrets vedtak 2013 Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak i 2013. Tidligere utkvitterte saker og orienteringssaker, herunder administrerende

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-80 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Tilskudd til flyktninger

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier

Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier Gjennomgang av studiene 2017/18 Nye standarder og kriterier Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Bakgrunn St. meld. om strukturreformen

Detaljer

Saksframlegg. SAMHANDLINGSREFORMEN - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER Arkivsaksnr.: 11/33804

Saksframlegg. SAMHANDLINGSREFORMEN - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER Arkivsaksnr.: 11/33804 Saksframlegg SAMHANDLINGSREFORMEN - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER Arkivsaksnr.: 11/33804 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter

Detaljer

Rapport_. Sambandet Vest. Siv.ing Helge Hopen AS/Sambandet Vest AS. Tilleggsutredning alternative brokryssinger OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Sambandet Vest. Siv.ing Helge Hopen AS/Sambandet Vest AS. Tilleggsutredning alternative brokryssinger OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Sambandet Vest OPPDRAGSGIVER Siv.ing Helge Hopen AS/Sambandet Vest AS EMNE DATO:. JULI 2016 DOKUMENTKODE: 614973 RAP SAMF 03 Bilde: Illustrasjon av mulig bro over Bognøystraumen. Med mindre annet

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser:

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: www.nhh.no 1 NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: Fokus på tilrådninger og virkninger for langsiktige investeringer innenfor samferdsel DFØ-seminar 12. desember 2012 Kåre P. Hagen Professor em. NHH

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 15:15

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 11:00 15:15 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tid: 11:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Sak: 28/06 Styremøte 11. mai Statnett Konsern. Kvartalsregnskap Pr. 31. mars Oslo, 3. mai Anne Breive Konserndirektør

Sak: 28/06 Styremøte 11. mai Statnett Konsern. Kvartalsregnskap Pr. 31. mars Oslo, 3. mai Anne Breive Konserndirektør Sak: 28/06 Styremøte 11. mai 2006 Statnett Konsern Kvartalsregnskap Pr. 31. mars 2006 Oslo, 3. mai 2006 Anne Breive Konserndirektør 1 1. kvartal 2006 Første kvartal 2006 for Statnett er preget av store

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460 04.01.2005 2004/1944-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Nina Skjegstad 77642215 Norsk Protein AS Stormoen

Detaljer

Intern rapport nr. 2153

Intern rapport nr. 2153 Intern rapport nr. 2153 Delprosjekt I: Drift og vedlikehold Kvalitetssikring av erfaringsdata for levetidskostnader og driftsoptimalisering Sammendrag Statens vegvesen har gjennom etatssatsingsprosjektet

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hafjell Alpinsenter AS avdeling Prepp

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hafjell Alpinsenter AS avdeling Prepp VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.12.2016 2016/44953 DERES DATO 02.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Hafjell Alpinsenter AS Hundervegen 122 2636 ØYER Att. Odd Stensrud

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00 INFORMASJONSMØTE onsdag 15. februar kl. 18:00 På møtet vil det bli gitt informasjon om gjennomføring av prosjektet fra styret, entreprenøren Prosjektmester AS og OBOS Prosjekt AS som har ansvar for prosjektoppfølging.

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Regler for sluttvurdering i fag... 3 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3... 3 Sammenhengen

Detaljer

Leie av lokaler til Tannhelsetjenesten i Lillesand Aust-Agder fylkeskommune

Leie av lokaler til Tannhelsetjenesten i Lillesand Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av lokaler til Tannhelsetjenesten i Lillesand Aust-Agder fylkeskommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISE 203 FASADEREHABILITERING

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISE 203 FASADEREHABILITERING Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISE 203 FASADEREHABILITERING 2 Tilpasset aktuell entreprise 11.11.2016 AM 1 Tilbudsdokumentasjon 15.09.2015

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 23.08.2016 198/16 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2012/113 - L12 104

Detaljer

25 års erfaring med styrearbeid

25 års erfaring med styrearbeid NUES forum for eierstyring og selskapsledelse 2017 25 års erfaring med styrearbeid Øystein Stray Spetalen 02 NUES forum for eierstyring og selskapsledelse 2017 STYREARBEID Min erfaring Min arbeidsmåte

Detaljer

Norsk Sjømat Oppdrett AS - Avslag på søknad om utviklingstillatelser

Norsk Sjømat Oppdrett AS - Avslag på søknad om utviklingstillatelser Norsk Sjømat Oppdrett AS Adm.enhet: Kyst- og havbruksavdelingen Svemorka Saksbehandler: Aksnes / Thorsen Telefon: 99691466 / 92069547 6200 STRANDA Vår referanse: 16/6001 Deres referanse: Dato: 28.04.2017

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilk r er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilk r er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilk r gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som p tar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilk

Detaljer

Da vi har uttalerett i ovennevnte sak ønsker vi å komme med våre anmerkninger.

Da vi har uttalerett i ovennevnte sak ønsker vi å komme med våre anmerkninger. Aun Elgsnes Utviklingslag!-- Aun 9402 Harstad Harstad Kommune Areal og byggesaktjenesten 9479 Harstad HØRINGSUTALELSE TIL NAVNESAKA OM AUN(E) Da vi har uttalerett i ovennevnte sak ønsker vi å komme med

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

Møte for lukkede dører tirsdag den 25. mai 1948 kl. 9. President: M onsen.

Møte for lukkede dører tirsdag den 25. mai 1948 kl. 9. President: M onsen. Dagsorden: Møte for lukkede dører tirsdag den 25. mai 1948 kl. 9. President: M onsen. 1. Tilråding frå den utvida finans- og tollnemndi om lån til Norges Bondelag i samband med utførsle av hestar til Polen

Detaljer