Flytting i et langsiktig perspektiv, Økonomiske effekter av flytting av NVH og VI til Ås.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytting i et langsiktig perspektiv, Økonomiske effekter av flytting av NVH og VI til Ås."

Transkript

1 Memo Til Landbruks- og matdepartementet Flytting i et langsiktig perspektiv, Økonomiske effekter av flytting av NVH og VI til Ås. Foreliggende analyser viser en initiell merinvestering ved flytting av studieplasser og institusjoner til Ås på om lag en milliard kroner. Merinvesteringen reflekterer primært fordelen av å kunne utnytte eksisterende bygningsmasse og inventar på Adamstuen, bygningsmasse og inventar som antas å ha liten, null eller kanskje negativ verdi ved salg av eiendommen. På sikt må imidlertid alt inventar og bygningsmasse fornyes, og fornyingsbehovet vil oppstå raskere ved ombygging på Adamstuen enn ved nybygg på Ås. Det er heller ingen fordel på sikt å skulle fornye bygningsmasse sentralt i Oslo kontra på Ås. Ved et planperspektiv på kun 30 år blir det derfor store fordeler ved å rehabilitere kontra å bygge nytt, som illustrert i en foreliggende verdsetting fra Dovre/TØI. Ved å legge et langsiktig driftsperspektiv til grunn vil økte reinvesteringsbehov fjerne fordelen av rimelige byggekostnader på Adamstuen. I tillegg binder videre lokalisering på Adamstuen sentrale arealer i Oslo på lang sikt. For det tredje vil eventuelle reiseulemper ved flytting over tid bli redusert gjennom naturlig utskifting og mobilitet. NILFs beregninger er utført for Landbruks- og matdepartementet og forutsetter en langsiktig lokaliseringsbeslutning og viser at alternativene er økonomisk likeverdige. Alternative lokaliseringer av Veterinærhøyskolen og instituttet gir ulike investeringsbehov over tid. De økonomiske beregningen er følsomme for valg av planperiode og forutsetninger om disposisjoner når planperioden utløper. Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt NILF vurdere en foreliggende analyse av samfunnsøkonomiske kostnader ved alternative lokaliseringer. Dette memoet oppsummerer våre hovedkonklusjoner. NILFs beregninger er basert på beskrivelsene i Dovre/TØIs utredning (Dovre International AS/TØI. Notat for Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet, datert skal trolig være , unntatt offentlighet). Vi mangler detaljert innsikt i forutsetningene og har derfor benyttet egne antagelser om periodisering og avrundede tall. Vår hovedantagelse er at eiendommene skal benyttes for vitenskapelige formål på lang sikt. Vi anvender en analyseperiode på 60 år, men den underliggende antagelse er en ubegrenset tidshorisont for lokaliseringsbeslutningen. Vi legger også alternative anslag til grunn når det gjelder personers mobilitet, reisekostnader og synergier ved geografisk samlokalisering. Innledningsvis drøftes forskjellen i investeringsbeløpene, deretter beregnes de samfunnsøkonomiske effektene av flytting. Deretter illustrerer vi konsekvenser av tiltak for å utjevne budsjetteffektene over tid og endre risikoen i prosjektet. Til slutt kommenterer vi usikkerheten i analysene. Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 1

2 Et langsiktig driftsperspektiv utjevner viktige forskjeller Merinvesteringen i bygningsmasse på Ås i forhold til rehabilitering på Adamstuen er avgjørende for forskjellen mellom alternativene. Siden bygningsmassen på Adamstuen ikke antas å ha vesentlig verdi ved salg, blir realiseringen av eiendommen på Adamstuen langt fra tilstrekkelig til å oppveie merinvesteringen i bygningsmasse ved flytting til Ås. Tidsperspektivet på analysen er imidlertid bestemmende for den beregnede forskjellen. På lang sikt er det, etter vår vurdering, nødvendig å ta hensyn til at gammel bygningsmasse må fornyes raskere enn nye bygninger, normalt er det også store forskjeller på vedlikeholds-, oppvarmings- og driftskostnader for øvrig på gammel og ny bygningsmasse. Vi legger på basis av Dovre /TØIs notater til grunn at Adamstuen ved 60 studieplasser (A60) og Ås (Å60) har en forskjell i investeringsutlegg på ca en milliard i disfavør av Ås. Nær 130 mill er forskjell for kjøp av utstyr og inventar, det er også betydelig forskjeller knyttet til utomhusanlegg og parkeringsfasiliteter i disse tallene. Nybygget på Adamstuen alene anslås til 525 mill prisjustert inklusiv mva som utgjør om lag 36 prosent av byggekostnaden på Ås. Det er naturlig å anta at kvadratmeterprisen ikke kan være lavere enn på Ås. Vi legger derfor til grunn at ombygget og rehabilitert areal på Adamstuen utgjør grovt sett en tredel av samlet arealbehov. Dovre/ TØI legger til grunn at ombygget areal har en levetid på 30 år, mens nybygg har en levetid på 60 år, dvs at behov for reinvestering i nytt bygg oppstår etter henholdsvis 30 og 60 år. Med jevn avskrivning over tid, vil restverdien av ombygget og rehabilitert bygningsmasse på Adamstuen etter 30 år være lik null, mens nybygget på Adamstuen er verdt rundt 250 mill. Bygningene på Ås har en vesentlig høyere restverdi. Forskjellen i restverdier må over tid kompenseres ved nyinvesteringer. Det samme gjelder også for innsparing av inventar, hvor reinvesteringsbehovet kommer langt tidligere enn for bygningene. Realiserbar tomteverdi på Adamstuen er anslått til kr 660 mill. I Dovre / TØI innebærer Adamstuen-alternativet at tomten realiseres etter tretti års drift. I et langsiktig driftsperspektiv er det imidlertid nødvendig å ta hensyn til at tomten vil være bundet for vitenskapelige institusjoner på lang sikt. Økonomisk likeverdige alternativer I det følgende redegjør vi for forskjellene i økonomien ved de to alternative lokaliseringene. Alle forskjeller regnes i nåverdi med 2 prosent diskonteringssats på basis av kontantstrømmer i faste priser. Det blir med våre forutsetninger ingen avgjørende forskjell på resultater med 2 prosent eller 4 prosent diskonteringsrente. Det er tre hovedavvik mellom alternativene Adamstuen og Ås: - Tomterealisering: Fristilt eller utbygde tomter får varig endret anvendelse. Det er etter vår vurdering urealistisk å legge til grunn at tomten som nå velges kan realiseres for annet formål etter tretti års drift. Tomten på Adamstuen kan og vil ved flytting antagelig realiseres når prosjekteringen og overordnet reguleringsar- 2 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

3 beid er avsluttet slik at det ikke ligger unødig reguleringsrisiko innbakt i verdivurderingen. Vi antar derfor at den positive budsjetteffekten kommer i oppstarten av prosjektet. Ved fortsatt lokalisering på Adamstuen utelukker vi, i motsetning til Dovre / TØI, salg av tomten etter 30 år. - Effekt av merinvestering i bygningsmasse: Merinvesteringen på Ås fordeler seg over byggeperioden. Vi antar en byggeperiode på fir år både ved initiell bygging/ rehabilitering og ved reinvesteringer etter henholdsvis 30 og 60 år.. - Forskjeller i restverdier: Ved utløpet av planperioden må det gjøres antagelser om restverdier som kan utgjøre potensielle salgsobjekter eller investeringsbehov. Vi forutsetter at restverdiene er basert på fortsatt drift for uendret formål. Fordelingen mellom nybygg og rehabilitering / ombygging at det på Adamstuen må reinvesteres i nytt bygg for et beløp tilsvarende om lag to-tredeler av samlet kapasitet i bygget på Ås. Vi antar at dette for 60 studieplasser utgjør et investeringsbehov på ca kr 1,1 mrd i faste priser på Adamstuen etter 30 års drift, mens Ås vil ha et større reinvesteringsbehov først etter 60 års drift. To andre forhold kan ha vesentlig betydning for den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen: Synergier og reisekostnader. Samlokalisering geografisk med nytt bygg, kan gi grunnlag for andre synergier enn ved lokalisering flere kilometer fra annen universitetsbebyggelse. Vi har ikke selv grunnlag for å vurdere mulige synergifordeler, men har regnet på konsekvenser av synergier i drift, energiøkonomisering osv på kr 20 mill årlig. I oppstarten av eventuell drift på Ås må det regnes med lengre reiseavstand fra bolig til arbeidssted. Dette følger naturlig av at folks bosted og arbeidsplass tilpasser seg langsomt i tråd med naturlig utskifting av arbeidskraft og bytte av bosteder. Reisekostnaden spiller stor rolle i Dovre/TØIs analyse. Det må imidlertid forutsettes en naturlig mobilitet og utskifting som fjerner grunnlaget for en varig reiseulempe. Arbeidskraften utskiftes og familier har en naturlig tilbøyelighet til å flytte over tid. Vi legger derfor til grunn ca fem prosent total årlig mobilitet, både utskifting og flytting medregnet. I tillegg kan det være nødvendig å ta hensyn til at reisekostnadene bl.a. skal gjenspeile reelle samfunnsøkonomiske kostnader, ikke billettpriser. Dersom reisen utnytter ledig transportkapasitet i motsatt transportretning av hovedtrafikken i rush-tiden, vil billettpriser antagelig gi for høye kostnadsestimater. Ved reiser i motsatt retning, som er konsekvensen av lokalisering sentralt i Oslo, kan private reisekostnader gi tilsvarende underestimering av kostnadene for eksempel som følge av køeffekter. Redusert reising med rush trafikken i Oslo, kan derfor være en positiv reisekostnadseffekt av flytting. Nedenfor illustrerer vi anslåtte budsjettkonsekvenser for 36 år. Merutlegget for 60 studieplasser fordeler seg i byggeperioden med kr 225 mill årlig over byggeårene etter en realisasjonsgevinst i oppstartsåret lik netto tomteverdi på kr 660 mill. Etter tretti år oppstår reinvesteringsbehovet på Adamstuen på kr 1,1 mrd regnet ut fra dagens priser. Fordelen i driftsperioden ved flytting til Ås, skyldes primært antagelsen om synergier på Ås. Samlet gir flytting en vesentlig positiv budsjetteffekt i denne avgrensede tidsperioden. Budsjettfordelen ved flytting er noe mindre for 90 enn 60 studieplasser, men fortsatt betydelig. Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 3

4 Tabell I Budsjetteffekt av flytting. Differanse mellom Ås og Adamstuenalternativet. Millioner kroner, faste 2007 priser. 60 og 90 studieplasser. Fortegn gjenspeiler positiv eller negativ effekt ved flytting. Inkludert anslått synergi. Planår Oppstart år; tomt og 1. byggeår 2010 Bygg, inventar, flytting, tre år Driftsår, pr år i 26 år, Reinvestering, drift; siste år av planperioden, Periode 60 studieplasser Totalt pr periode, Ca Per år studieplasser Totalt pr periode, Ca Per år Budsjettberegningen overdriver fordelen av flytting i forhold til en samfunnsøkonomisk investeringsanalyse. Figur I viser forskjeller i beregnede nåverdier ved alternativet 60 studieplasser. Figur I Forskjeller i beregnede nåverdier: Ås minus Adamstuen, 60 studieplasser. Verdsatte effekter, 1000 kr. Negative tall viser ulempe for Ås-alternativet Merinvestering, opprinnelig bygg, Ås Merinvestering, inventar Forskjell: Skattekostnad Forskjell FDV Antatte reisekostnad/synergi for Ås Forskjell: Tomteinvestering, -realisering og reinvestering, bygg innen 2074 Forskjell før reisekostnader og synergier Forskjell etter reisekostnad / synergi Ås Figuren viser at reinvesteringen i bygningsmasse og realisert tomteverdi på Adamstuen, oppveier merinvesteringene ved flytting i oppstartsperioden. Resultatet er ikke overraskende. Forskjeller i investeringskostnader vil utjevnes i et langsiktig perspektiv. Samtidig vil fristilling for andre bruksformål som har større betalingsevne for sentral lokalisering på Adamstuen, være en langsiktig økonomisk gevinst ved Ås alternativet. Begge disse effektene forsvinner i et så begrenset tidsperspektiv som er lagt til grunn i Dovre/TØI. Vi har her ikke tatt hensyn til at det i Adamstuen-alternativet også ligger høyere reinvesteringsbehov over tid i inventar og utstyr. Anslåtte merkostnader ved reising til Ås er utfaset over 20 år med utgangspunkt i samme initielle verdier som hos Dovre / TØI. Vi har ikke foretatt egne vurderinger av fordel av å reise motstrøms kontra medstrøms i rush-tiden. Det er også inkludert et anslag på synergier ved lokalisering på Ås, som til- 4 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

5 svarer kr 20 mill i faste priser årlig. Vi har ingen selvstendig vurdering av dette anslaget. Alternativene er fortsatt likeverdige om vi i stedet ser på 90 studieplasser utbygget i én omgang. I dette tilfellet får vi en liten ulempe for Ås før vi tar hensyn til reisekostnader og synergier (figur II). Vi har imidlertid her en merkostnad på driftssiden ved lokalisering på Ås som det kan hefte usikkerhet ved. I tillegg har vi, som i forrige figur, ikke tatt hensyn til forskjeller i reinvesteringsbehov for utstyr og inventar. Ulempen for Ås er derfor neppe vesentlig. Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 5

6 Figur II Forskjeller i beregnede nåverdier: Ås minus Adamstuen, 90 studieplasser. Verdsatte effekter, 1000 kr. Negative tall viser ulempe for Ås-alternativet Merinvestering, opprinnelig bygg, Ås Merinvestering, inventar Forskjell: Skattekostnad Forskjell FDV Antatte reisekostnad/synergi for Ås Forskjell: Tomteinvestering, -realisering og reinvestering, bygg innen 2074 Forskjell før reisekostnader og synergier Forskjell etter reisekostnad / synergi Ås Mulig utjevning av budsjettkonsekvenser og endret prosjektrisiko Ås-alternativet har en ulempe ved en vesentlig budsjettbelastning de tre siste årene av byggeperioden. I tillegg er det betydelig prosjektrisiko under byggeperioden. Tabell I viser at statsbudsjettet ved Ås alternativet får en negativ belastning på ca kr 243 mill årlig de første tre årene etter tomterealiseringen. Første år og årene etter byggeperioden er effekten positiv, gitt synergier i driften på Ås. Uten synergiene vil budsjetteffekten være svært liten i driftsperioden fram til reinvesteringen ved fortsatt drift på Adamstuen. Dovre / TØI har vist til vesentlig prosjektrisiko som er en ulempe for statsbudsjettet. Alternativ gjennomføring kan utjevne budsjetteffektene over tid og endre risiko og risikofordeling. Offentlig privat samarbeid, OPS, er et eksempel på en etablert gjennomføringsmodell for store, offentlige prosjekter, blant annet relokalisering av høyskolebygg og modernisering av undervisningsbygg. Modellen innbærer en alternativ rolle- og risikofordeling, og eventuell privat finansiering for større offentlige byggeprosjekter. Konsekvensene av en OPS-gjennomføringsmodell kan i korthet være: - Store negative budsjettkonsekvenser i initierings- og byggeperioden erstattes av en jevn leie-/ rentebelastning over driftsperioden, som ved en vanlig lånefinansiering. - Kontrollen med eiendommen sikres ved rett til overtagelse til en avtalt sum som avhenger av tidspunkt for innløsning. - Risikoen for budsjettoverskridelser, sviktende prosjektering, forsinkelser i byggeprosjektet med mer kan fordeles mellom leverandør og byggherre ut fra hvilken risiko det er ønskelig å tilføre henholdsvis offentlige budsjetter kontra leverandørens prosjektøkonomi. OPS gir muligheter for å overføre risiko til leverandør på en måte som i større grad sørger for at leverandøren utnytter sin kompetanse og sine tilpasningsmuligheter til å redusere samlet prosjektrisiko. Samtidig reduseres risikoen for overskridelser i offentlige budsjetter. En optimal gjennomføringsmodell kan dermed ha to fordeler for det offentlige: redusere verdien av prosjektrisikoen for myndighetene og utjevne budsjetteffektene over tid. Ulempen, rent budsjettmessig, vil være en rentekostnad som kompenserer for finansie- 6 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

7 ringsdelen av kontrakten. I en samfunnsøkonomisk verdsetting vil imidlertid rentekostnaden kompenseres gjennom neddiskontering av fremtidige betalinger til OPSleverandøren. Det er således neppe grunn til å vektlegge betydelige negative budsjettkonsekvenser i enkeltår, ved lokaliseringsbeslutningen. Usikkerhet Våre beregninger er beheftet med usikkerhet. Ved vurdering av de økonomiske kalkylene, er følgende usikkerhetsmomenter viktige: - Reinvesteringsbehov og restverdier er avgjørende og usikre. Diskonteringssats på 2 prosent gjør at verdier som ligger 70 år fram i tid inngår med en firedel av sin fremtidige kroneverdi i faste priser. Spørsmålet om usikkerhet ved reinvestering osv på Ås kontra Adamstuen, er derfor viktig for beslutningen. I vårt estimat har vi kun tatt hensyn til et perspektiv på bortimot 70 år, dvs 60 års drift. Utover 70 år legger vi til grunn at det ikke er vesentlige forskjeller, men alternative forutsetninger kan gjøre det nødvendig å vurdere andre anslag for reinvesteringsbehov og realiserbare verdier. - Diskonteringsrenten: Både her og i Dovre /TØI legges risikofri diskonteringsrente til grunn. Dersom diskonteringsrenten justeres for risiko, teller ulike anslag for reinvesteringsbehov og restverdier mindre i den samlede kalkylen. Vi har ikke vurdert behovet for risikopremie i diskonteringsrenten. - Reise- og mobilitetskostnader spiller stor rolle for den samfunnsøkonomiske verdsettingen. Vi har ovenfor nevnt flere usikkerhetsmomenter ved beregningene i Dovre /TØI og lagt egen, helt skjønnsmessig vurdering av naturlig mobilitet til grunn. I vår analyse ligger det fortsatt en reiseulempe inne etter tyve års drift. Så vidt vi forstår, har Dovre / TØI sett helt bort fra naturlig mobilitet og utskifting av arbeidskraft og videre antatt samme reisekostnad enten de reisende reiser med eller mot rush-trafikken.. - Effekter for by- og tettstedsmiljø: I byutvikling og tettstedsplanlegging vil etablering av ny virksomhet skape virkninger for omkringliggende by- og tettstedsmiljø. På Ås kan tettstedet blir mer selvstendig som urbant sentrum og derved bidra til økt velferd og redusert reisebehov. I Oslo er det imidlertid større pressog køproblemer som kan tilsi negative agglomerasjonseffekter. Forskjellen kan bestå i at lokalisering på Ås vil styrke tjenestetilbud for alle innbyggere på Ås, både studenter og andre, mens lokalisering i Oslo kan bidra til negative velferdseffekter. - Usikkerhet i anslåtte entreprenørkostnader, tomteverdier, driftskostnader inklusive synergier med mer: Vi har ovenfor påpekt enkelte usikkerhetsmomenter. Alle anslag er usikre, ikke minst entreprenørkostnadene. Evnen til å planlegge og styre prosjektet rasjonelt, må tillegges vekt. Dersom det er enklere å styre en større entreprise i et allerede bebygget og delvis bevaringsverdig område enn på ubebygget tomt, bør dette momentet tillegges vekt. Det samme gjelder prosessrisiko knyttet til drift i byggeperiode og selve relokaliseringen av organisasjonen. Forutsetningen om synergier er basert på muntlig informasjon uten mulighet for vurdering fra vår side. - Regneteknisk usikkerhet: Vi har tolket notatet fra Dovre /TØI uten tilgang til deres dataark. Vi kan ha tolket opplysningene ulikt og også rent foretatt feilregistreringer. Kort tid til analysen bidrar til at risikoen er vesentlig. Usikkerheten tatt i betraktning, mener vi hovedavviket mellom resultatene hos Dovre / TØI og i vår kalkyle først og fremst skyldes ulikt tidsperspektiv for lokaliseringsvalget. I tillegg gir ulike antagelser om synergier og naturlig mobilitet og utskifting blant ar- Ansvarlig: Ivar Pettersen ( ) 7

8 beidstakere, vesentlige utslag på beregningen. Tidsperspektivet for lokaliseringsbeslutningen vil antagelig besluttes av beslutningstagerne. Blant økonomene er diskusjonen om synergier og realistiske reisekostnader neppe avsluttet. 8 Ansvarlig: Ivar Pettersen ( )

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram 1302 1901 US-SAK NR: 179 /2009 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2009/1208 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24.10.2007 SAK NR 049-2007 OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE Forslag til

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld

Detaljer

Skog-2016 Rennebu

Skog-2016 Rennebu Flyktningtjenesten i Rennebu (ca 2650 innb.): første bosetting august 2013 ansatte i FT: koordinator 80% helsesøster i 70% bosetting/boveileder 50% egen avdeling fra 1.8: EIK (enhet for integrering og

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00 INFORMASJONSMØTE onsdag 15. februar kl. 18:00 På møtet vil det bli gitt informasjon om gjennomføring av prosjektet fra styret, entreprenøren Prosjektmester AS og OBOS Prosjekt AS som har ansvar for prosjektoppfølging.

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Regler for sluttvurdering i fag... 3 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3... 3 Sammenhengen

Detaljer

Eventuelle avvikende kontraktsvilk r er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem.

Eventuelle avvikende kontraktsvilk r er uten virkning for kontrakten med mindre Oppdragsgiveren skriftlig har godtatt dem. 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilk r gjelder mellom NDLA (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som p tar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilk

Detaljer

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser:

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: www.nhh.no 1 NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: Fokus på tilrådninger og virkninger for langsiktige investeringer innenfor samferdsel DFØ-seminar 12. desember 2012 Kåre P. Hagen Professor em. NHH

Detaljer

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER Deres ref. Vår ref. Dato 2016/6098-15 17/2926 24.05.2017 Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Valgemner master samfunnsøkonomi Hildegunn E. Stokke

Valgemner master samfunnsøkonomi Hildegunn E. Stokke Valgemner master samfunnsøkonomi 2015-16 Hildegunn E. Stokke Omfanget av valgemner i masterstudiet Master i samfunnsøkonomi (2-årig) - 30 studiepoeng fra de valgbare SØK3500 og FIN3000 emnene Integrert

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Klage fra Ski kommune på avvisning av klage vedrørende Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i Øst politidistrikt.

Klage fra Ski kommune på avvisning av klage vedrørende Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i Øst politidistrikt. Ski kommune post@ski.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3552-23 17819/17 17/3061 24.05.2017 Klage fra Ski kommune på avvisning av klage vedrørende Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert ORG110 1 Organisasjonsteori for IT-studenter Kandidat 8006 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert 2 ORG110, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007.

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007. Årsverk i turnus og antall ansatte (fordelt på 10 turnuser) 92,5 150 Kompetansefordeling: Miljøterapeuter: 38% Fagarbeidere: 37% Assistenter: 25% Kjønn: Menn: 21% Kvinner : 79% Antall brukere/beboere med

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2017 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

2. Hvilke tjenester Finans Partner AS har tillatelse til å yte

2. Hvilke tjenester Finans Partner AS har tillatelse til å yte Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med lån, forsikring og enkle finansielle instrumenter gjennom Finans Partner AS 01 januar 2010 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per

FAQ Kypros.  Innholdsfortegnelse.  Hva man kan eie pã Kypros.  Salgsprosessen. - Signering av salgskontrakt. - Skjà te. - Beskyttelse av kjã per FAQ Kypros Innholdsfortegnelse Hva man kan eie pã Kypros Salgsprosessen - Signering av salgskontrakt - Skjà te - Beskyttelse av kjã per - Muligheter for gjenslag Banktjenester - à pne bankkonto - OverfÃ

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 12/3886-

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 12/3886- Ifølge liste DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden - _ - Deres ref Vår ref Dato 2OKT2013 12/3886- Regional plan for Dovrefjell fastsetting av areal som skal inngå i planarbeidet Oppland, Hedmark,

Detaljer

BRUK av INVESTERINGSANALYSER. Teknisk Vinteruke 2007 Storefjell

BRUK av INVESTERINGSANALYSER. Teknisk Vinteruke 2007 Storefjell BRUK av INVESTERINGSANALYSER Teknisk Vinteruke 2007 Storefjell Innledning Investeringsanalyser Hvorfor? For å MINIMERE BOKOSTNADENE Historiens gang 1816 Staten oppnevnte en bygningskyndig konsulent. Omkring

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

IKA Finnmark Utbygging av arkivfunksjonen

IKA Finnmark Utbygging av arkivfunksjonen Utbygging av arkivfunksjonen Trinnvis utbygging av eksisterende lokaler, Alt 1 2015-08-25 Oppdragsnr.: 5152043 01 2015-09-30 Endelig rapport. Revidert: Kapittel 6 driftskostnader + mindre korreksjoner

Detaljer

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring 20.09.2016 Arbeidsgang ved hver lønnskjøring Start i Lag lønn med å registrere lønn på de ansatte. Velg Kontroll for å kontrollere registreringene og for å oppgi periodedato. Om du finner feil eller mangler

Detaljer

Anskaffelse av økonomisystem (ERPsystem)

Anskaffelse av økonomisystem (ERPsystem) Til tilbydere 13.04.2012 Anskaffelse av økonomisystem (ERPsystem) Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 201201786 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Kunnskapsledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over ett år. Gjennomføringen av

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 254 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.b Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: Likestrømsporfelt Rev.: 1 Togdeteksjon Side: 1 av 12

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 7.b Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: Likestrømsporfelt Rev.: 1 Togdeteksjon Side: 1 av 12 Togdeteksjon Side: 1 av 12 1 INNLEDNING...2 1.1 Hensikt og omfang...2 1.2 Systembeskrivelse...2 1.2.1 Tilførselskretsen...2 1.2.2 Returkretsen...2 1.2.3 Sporet...2 1.2.4 Sporfeltreleet...3 1.2.5 Funksjonskrav...3

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/55 INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - SØRHEIM UTVALGET Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 1/08 Formannskapet 16.01.2008

Detaljer

Dk = f(mk, Div). Bare ved kjennskap til avledningskoden Div kan den individuelle nøkkelen DK dannes fra en systembred nøkkel MK.

Dk = f(mk, Div). Bare ved kjennskap til avledningskoden Div kan den individuelle nøkkelen DK dannes fra en systembred nøkkel MK. 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen angår en fremgangsmåte til DSRC-kommunikasjon mellom fyr og kjøretøyenheter i et veibomsystem, hvor fyrene har en systembred nøkkel og kjøretøyenhetene ikke

Detaljer

Avtale om L NNSPOLITIKK I IMDi

Avtale om L NNSPOLITIKK I IMDi lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Avtale Avtale om L NNSPOLITIKK I IMDi Revidert juni 2012 med virkning fra 1.7.2012 1. INNLEDNING... 2 1.1... Bakgrunn og m l for lłnnspolitikken... 2 1.2... Varighet

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Program Helhetlig vannforvaltning Vanndirektivet bakgrunn, hovedprinsipper og gjennomføring Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune Vanndirektivet Helhetlig vannforvaltning i hele Europa Et gigantisk

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE, LEVANGER KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE, LEVANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE, LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSPLAN DATERT 17.02.2014 1. Planens hensikt Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER

ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Deres referanse Vår referanse Dato IS 14.08.2012 Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO ELSERTIFIKATINVESTERINGER EKSTRAORDINÆRE AVSKRIVNINGSREGLER Likeverdige konkurranseforhold er viktig for å realisere

Detaljer

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser 1 Bakgrunn Omlegging av kontantstøtten og behovet for nye barnehageplasser fra 1.8.2012 ble meldt

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Høring 1 - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) svar fra Fakultet for Naturvitenskap og teknologi (NT)

Høring 1 - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) svar fra Fakultet for Naturvitenskap og teknologi (NT) 1 av 7 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Notat Til: Kopi til: Fra: Roar Tobro Fakultet for naturvitenskap og teknologi Høring 1 - Ny Rammefordelingsmodell (RFM) svar fra Fakultet for Naturvitenskap

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen

Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen Kjetil Sørlie, Eli Havnen og Marit Ekne Ruud Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:16 NIBR-rapport

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 261 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Side 1 av 10. minst mulig avrenning av l smasser er det ment relatert til den f rste kte transporten.

Side 1 av 10. minst mulig avrenning av l smasser er det ment relatert til den f rste kte transporten. Side 1 av 10 Fra: Hammer Tone[tone.hammer@vegvesen.no] Dato: 30.08.2016 13:22:18 Til: Forum for Natur og Friluftsliv S r-tr ndelag Kopi: Roodbol- Mekkes Petra; Vingen Kjell Tittel: SV: Klage p vedtak om

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2745-1 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.06.2015 Kommunestyret 30.06.2015 Strategivalg for bygging på eiendommen

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Bakgrunn I forbindelse med gjennomføring av OPS-konkurranse for finansiering, bygging og drift av Nye

Bakgrunn I forbindelse med gjennomføring av OPS-konkurranse for finansiering, bygging og drift av Nye Unntatt offentlighet iht. Offentlighetslova 23, 1. ledd. Bergen kommunale bygg PB7700 5020 Bergen Ved: Einar Tønseth Kopi: Helene Løvenholm, Evelyn Boge, Merete Bogen PricewaterhouseCoopers AS Postboks

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Lovlighetskontroll føring av utbytte fra BKK i driftsregnskap Bergen kommune

Lovlighetskontroll føring av utbytte fra BKK i driftsregnskap Bergen kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Rune Fjeld, 5557 2018 Vår dato 14.02.2012 Deres dato Vår referanse 2011/14193 323 Deres referanse Bergen kommune Bystyrets kontor Postboks 7700 5020 Bergen Lovlighetskontroll

Detaljer

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Oslo, 13 juni 2012 Håkon Raabe Siv.øk., Dr.ing. SINTEF Bedriftsutvikling AS Stad skipstunnel Investeringskostnad ca. 1,6 mrd. Le Rove Tunnel, Marseilles-Marignane,

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Forslag til obligatoriske oppgaver i ECON 2200 våren For å lette lesingen er den opprinnelige oppgave teksten satt i kursiv.

Forslag til obligatoriske oppgaver i ECON 2200 våren For å lette lesingen er den opprinnelige oppgave teksten satt i kursiv. Eric Nævdal og Jon Vislie; 2. aril 27 Forslag til obligatoriske ogaver i ECON 22 våren 27. For å lette lesingen er den orinnelige ogave teksten satt i kursiv. Ogave. 3 2 a) Hvis f( K) = ( K + ), finn f

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet

Rapport for 3. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2002 Nordea Bank Norge konsernet Rapport for 3. kvartal 2002 Nordea Bank Norge ASA (NBN) er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Finland Plc som igjen er et heleiet datterselskap

Detaljer

1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen. 2. Betraktninger rundt lufthavnstrukturen i Lofoten

1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen. 2. Betraktninger rundt lufthavnstrukturen i Lofoten TIL: Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet FRA: Atkins Norge og Oslo Economics EMNE: KS1 E10 Fiskebøl-Å Notat 1 DATO: 22. januar 2016 1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen Vi

Detaljer

RAPPORT 3. kvartal Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

RAPPORT 3. kvartal Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS RAPPORT 3. kvartal 2015 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 1 Store Norskes rapport for tredje kvartal 2015 Hovedpunkter tredje kvartal 2015: Fortsatt positiv utvikling på HMS (skader og sykefravær)

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Systematisk usikkerhet

Systematisk usikkerhet Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Systematisk usikkerhet Basert på et utkast utarbeidet under ledelse av Dovre International AS Versjon

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Krisesenteret i Salten - organisering

Krisesenteret i Salten - organisering Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50276/2010 2010/7425 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/13 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/137 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig p postlista.

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig p postlista. Side 1 av 10 Fra: Roodbol- Mekkes Petra[petra.roodbol@bjugn.kommune.no] Dato: 26.08.2016 14:32:47 Til: Forum for Natur og Friluftsliv S r-tr ndelag; Hammer Tone Kopi: Vingen Kjell Tittel: SV: Klage p vedtak

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

b. Misjonsprosjekter og avtale med NMS kommer på neste m.rådsmøte. c. Rundt bordet siden sist: Ingen kommentarer

b. Misjonsprosjekter og avtale med NMS kommer på neste m.rådsmøte. c. Rundt bordet siden sist: Ingen kommentarer PROTOKOLL FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD Tid: Onsdag 16.2.2016 kl. 12.30 14.30 Sted: Gravdal, Sproveien 222, Fagerstrand Tilstede: Finn Østmo (leder), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Lars Erik Granum (nestleder),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl Sekretariat: Politisk avdeling

MØTEPROTOKOLL. Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl Sekretariat: Politisk avdeling MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl. 11.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar Sjåstad, fellesliste

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Konklusjoner. Notat. Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1. Vista Utredning AS, Finn Aslaksen

Konklusjoner. Notat. Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1. Vista Utredning AS, Finn Aslaksen Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1 Notat Fra Vista Utredning AS, Finn Aslaksen Tema Kostnader ved universell utforming av bygg alternativ beregning Dato 21. november 2006 Konklusjoner Kostnadene

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved The Tasting Room, Engen 8, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved The Tasting Room, Engen 8, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201533967-11 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 16. desember

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. TRYGGHETSALARMTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. TRYGGHETSALARMTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg TRYGGHETSALARMTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/36607 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om Trygghetsalarmtjenesten til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/36607 1 1. Innledning I

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2015 Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA Ina Adele Solberg og Kristine Røed Veileder: Gunnar A. Dahl Masterutredning i regnskap og revisjon

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

Innhold. Bedriftsprofilen

Innhold. Bedriftsprofilen Bedriftsprofilen Innhold Bunkring Pontonger (BP) BP er Bekvemmelighet av bunkring Register Overvåking H ye milj standarder Bruk av moderne teknologier Krav til plassering Finansielle fordeler Konstruksjonsfordeler

Detaljer