GRØNN BY LEVENDE BYDELER SMÅ FORSKJELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNN BY LEVENDE BYDELER SMÅ FORSKJELLER"

Transkript

1 GRØNN BY LEVENDE BYDELER SMÅ FORSKJELLER Program for Oslo Senterparti Samholds-Oslo, ikke markeds-oslo Et grønnere Oslo Oslo for alle Et desentralisert Oslo

2 Hva er Senterpartiet? Senterpartiet er et grønt alternativ til både de blå og røde partiene i norsk politikk. Vi er ideologisk forankret i troen på det frie, myndige mennesket, folkestyret og solidaritet med kommende generasjoner. Senterpartiets visjon for gode samfunn forutsetter en rettferdig fordeling av samfunnets ressurser nasjonalt og globalt. Senterpartiets politikk forutsetter en velfungerende blandingsøkonomi hvor staten legger rammer for markedskreftene gjennom lovgiving og skattlegging. Det er summen av det vi gjør i fellesskap og det vi gjør som enkeltmennesker, som avgjør om vi lykkes i å skape et samfunn med grønne byer, levende bydeler og små forskjeller. Senterpartiet jobber for et grønt, inkluderende og mangfoldig Oslo.

3 Innhold i programmet SAMHOLDS-OSLO, IKKE MARKEDS-OSLO... 4 ET GRØNNERE OSLO... 4 OSLO FOR ALLE... 4 DESENTRALISERING... 4 KAPITTEL 1 - MER MAKT OG PENGER TIL BYDELENE... 5 SAMMENSLÅING AV OSLO OG AKERSHUS... 5 KAPITTEL 2 - OPPVEKST OG UTDANNING... 6 BARNEHAGE... 6 AKTIVITETSSKOLEN (AKS)... 6 SKOLE... 7 PRØVEORDNING MED FRIVILLIG BUSSING AV ELEVER I GRUNNSKOLEN... 7 BARN OG UNGE... 8 FRITIDSKLUBBER... 8 KAPITTEL 3 - KULTUR IDRETT OG FRIVILLIGHET... 9 KULTUR... 9 IDRETT... 9 FRIVILLIGHET KAPITTEL 4 - ET GRØNNERE OSLO URBANT LANDBRUK OG KORTREIST MAT KLIMA OG MILJØ SAMFERDSEL KAPITTEL 5 - SENIORPOLITIKK ELDREOMSORG ELDRE INNVANDRERE ELDRE LESBISKE, HOMOFILE, BIFILE OG TRANS (LHBT)-PERSONER KAPITTEL 6 HELSE OG OMSORG SOSIALFAGLIG SATSING NÅ! RUSOMSORG KAPITTEL 7 DET DU TRENGER, DER DU BOR BOLIGBYGGING TRYGGE OG RETTFERDIGE NÆRMILJØER KAPITTEL 8 - ARBEID OG NÆRINGSUTVIKLING KAPITTEL 9 NY GRORUDDALSSATSING... 18

4 Samholds-Oslo, ikke markeds-oslo Oslo Senterparti vil ha et grønt, moderne, kulturelt og tolerant Oslo der folkevalgte i bydelene får mer makt og der færre faller utenfor. Oslo Senterparti vil at beslutninger skal tas så nær enkeltmennesker og lokalsamfunn som mulig. Vi ser innbyggerne som ansvarsfulle mennesker, og ikke bare som kunder i et marked. Vi vil utvikle gode fellesskapsløsninger for byens innbyggere. Vi vil styrke byens offentlige velferdsordninger, ikke konkurranseutsette offentlige tjenester. Vi trenger et nytt flertall og Senterpartiet i bystyret. Et grønnere Oslo Oslo skal være et forbilde for moderne storbysamfunn som er miljø- og klimatilpasset, bygd på fornybare ressurser og basert på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. For å bedre bomiljøet trenger byen et transportsystem som minsker luft- og støyproblemene. Vi ønsker en by der vi tar vare på gårdsbruk og villahager, og skaper flere kolonihager, parseller og skolehager. Her vil det produseres mat og byens befolkning kan oppleve naturen tett innpå seg. Oslo for alle Oslo Senterparti vil ha et Oslo hvor folk tar vare på hverandre, og viser hverandre respekt og omtanke uavhengig av etnisitet, religion, legning, dialekt, kjønn og alder. Oslo skal være Europas mest tolerante hovedstad. Vi vil ha en by hvor folk føler tilhørighet uavhengig av bakgrunn. Framfor assimilering, trenger Oslo en skikkelig integreringspolitikk. Vi ønsker derfor flere arenaer hvor folk med forskjellig bakgrunn møtes. Desentralisering Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Derfor går Oslo Senterparti inn for mer makt og penger til bydelene. Vi er også tilhengere av mer direkte demokrati, for eksempel gjennom lokale folkeavstemninger i viktige saker. Vi vil føre en næringspolitikk for flere små og mellomstore bedrifter over hele byen. Vi sier et klart nei til å slå sammen sykehusene i Oslo til et nytt gigantsykehus.

5 KAPITTEL 1 - MER MAKT OG PENGER TIL BYDELENE Senterpartiet vil gi enkeltmennesker og lokalmiljø i Oslo mer innflytelse over egen hverdag. Vi vil bygge samfunnet nedenfra, og flytte makt tilbake fra byrådet og foretaksstyrer, ut til folkevalgte i bydelene. Derfor vil Senterpartiet la bydelsutvalgene disponere en langt større del av kommunens budsjett, og ikke selge ut fellesskapets eiendommer. Byen vår har, med sin mangfoldige befolkning, alle muligheter til å bygge lokalsamfunn som skaper engasjerte, opplyste og tolerante samfunnsborgere. Alle bydelene skal være attraktive boligområder og trygge steder å ferdes i. Desentralisering er verktøyet for å gi bydelene makt til å løse egne utfordringer. vurdere om inndeling i bydeler er hensiktsmessig eller om man bør gå over til en organisering i kommuner gi bydelene mer reell makt i planarbeidet i byen, som arealplaner og kommunedelplaner, idrett og fritid samt helse- og sosialpolitikk legge bedre til rette for ad hoc-organisasjoner, nabolags- og velforeninger, og for at disse blir viktige høringsinstanser i saker som angår lokalmiljøet rekommunalisere tjenester som er privatisert eller satt ut på anbud og gi bydelene større ansvar for disse tjenestene beholde det kommunale eierskapet til Oslos infrastruktur, eiendommer, vann- og avløpsnett si nei til salg av Hafslund. Fellesskapets naturressurser skal komme folket til gode og fortsatt være i folkets eie Sammenslåing av Oslo og Akershus Oslo og Akershus er i dag en sammenhengende bo- og arbeidsregion. Samarbeid mellom fylkene på areal og kollektivtransport pågår allerede i stor grad. Det bør avholdes folkeavstemning om fylkene skal slåes sammen.

6 KAPITTEL 2 - OPPVEKST OG UTDANNING Senterpartiet tar det på alvor at alle barn og unge lever sine liv i en sosial sammenheng. Vi tror på forebygging og tidlig innsats for å forebygge, redusere og avhjelpe sosiale problemer og forskjeller på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Barnehage Senterpartiet ønsker et bredt og mangfoldig tilbud av barnehager over hele byen i ulike størrelser og med ulik profil. Vi vil at du skal ha mulighet til å velge en barnehage nær deg. Barnehagene er en viktig del av barnas liv og vi må ha strenge krav til faglig kompetente ansatte. Både barnehagelærere og sosialfaglige medarbeidere er viktig. Barn trenger gode og stabile vennemiljøer, slik at de får trygge nettverk og bygger identitet og tilknytning til lokalmiljøer. Derfor må planlegging av skolekretser og opptak til skole og barnehage i størst mulig grad sees i sammenheng. innføre fortløpende barnehageopptak redusere antall barnehager som driver på dispensasjon fra kravet om pedagogisk personale øke andelen sosialfaglige ansatte i barnehagene gå i mot salg av kommunale barnehager til kommersielle aktører utvide bruken av gratis kjernetid ha fleksible åpningstider som avspeiler det mangfoldige arbeidsmarkedet i Oslo Aktivitetsskolen (AKS) Skolefritidsordningen, kalt aktivitetsskolen, blir en stadig større del av barns sosialiseringsarena. Det er viktig at aktivitetsskolen ikke er for dyr slik at barn fra lavinntektsfamilier også kan delta. ha søskenmoderasjon på aktivitetsskolen for familier med flere barn øke muligheten for halvdagsplass ved Aktivitetsskolen at Aktivitetsskolens ledere må ha formell pedagogisk eller barnefaglig kompetanse arbeide for å øke antallet faglærte i Aktivitetsskolen

7 Skole Den offentlige skolen skal være det opplagte førstevalget for alle foreldre, og et naturlig møtested for hele lokalsamfunnet. Oslo Senterparti vil at skolen skal gi muligheter for den enkelte til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Skolen skal også være et sosialt og kulturelt «lim» i lokalmiljøet. Skolegangen skal i tillegg til å gi faglig kunnskap, inneholde en moralsk, sosial og etisk opplæring. Vi mener flerspråklighet er en ressurs og styrke. Derfor vil vi at osloskolene skal tilby morsmålsundervisning. bedre skolebibliotektilbudet og bedre samarbeidet mellom skolebibliotekene og de kommunale bibliotekene sikre ressurser til praktiske fag i skolen, som kunst og håndverk og mat og helse tilby leksehjelp med kvalifisert pedagogisk personale på alle trinn få flere ressurspersoner i skolen støtte opp om videreutvikling av entreprenørskap i skolen tilby morsmålundervisning til alle som ikke har norsk som morsmål, og ikke bare til de som ikke kan beherske norsk gjøre bevegelse og uteaktivitet attraktivt gjennom gode utearealer på alle skoler opprettholde sidemålsundervisningen i Oslo-skolen bygge et lag rundt eleven. Alle Oslo-skoler skal ha sosialfaglig rådgiver, spesialpedagogisk rådgiver og tilfredsstillende helsesøsterdekning legge til rette for samarbeid mellom hjem og skole ved å få i stand barnepass ved foreldremøter og aktiv bruk av tolker sikre byens elever lærlingplass blant annet ved å øke tilskuddet til bedrifter som ansetter lærlinger Prøveordning med frivillig bussing av elever i grunnskolen Oslo er en flerkulturell by, og det gjenspeiles i osloskolen. Tall og statistikk viser at mange elever med minoritetsbakgrunn har svake norskferdigheter og dermed behov for særskilt norskopplæring. Vi ønsker å få på plass en prøveordning med bussing av elever. Det skal være et frivillig tilbud til de elevene som vil ha nytte av å gå på en skole med høyere andel etnisk norske elever. Vi mener også det er viktig med mer kontakt mellom storsamfunnet og minoriteter. Dette handler ikke bare om språklige ferdigheter, men at man blir kjent med hverandre, lærer hverandres sosiale koder, skaper toleranse og hvisker ut fordommer. innføre en prøveordning med frivillig bussing av elever som har svake norskferdigheter jobbe for mindre segregerte skoler i Oslo

8 Barn og unge Det finnes mange foreldre som ikke har råd til å finansiere barnas fritidsaktiviteter. Det kan fort bli mye penger for en familie med stram økonomi. Samtidig er deltakelse i fritidsaktiviteter viktig for ikke falle utenfor sosialt. Vi ønsker oss en by der alle barn kan delta, uavhengig av foreldrenes økonomi. at det skal være gratis eller svært rimelig å bruke skoler, øvingshotell og idrettsanlegg for barn og unge gi mer finansiell støtte til frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge si nei til nedleggelse av fritidsklubber og sikre langsiktige rammer for fritidsklubbene sikre universell utforming av alle fritidsarenaer i Oslo Fritidsklubber Fritidsklubbene i Oslo er en viktig møteplass for barn og unge. De skal ha muligheten til å møtes i sitt nærmiljø samt bedrive aktiviteter på kveldstid. Fritidsklubbene kan videre bidra til å øke samholdet mellom barn og ungdommer. beholde og styrke fritidsklubbene i bydelene hindre at unge trekker ut til sentrum gi barn og unge et fullverdig fritidstilbud Enslige mindreårige asylsøkere Mange enslige mindreårige asylsøkere forsvinner hvert år fra norske mottak, flere av dem i Oslo. Mange hundre barn har forsvunnet fra norske asylmottak bare siden Ingen vet med sikkerhet hvor de har blitt av. Som barn har de rettigheter som norske myndigheter må ivareta. Det er grunn til å frykte at flere kan være ofre for menneskehandel. Senterparti vil: intensivere innsatsen mot at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak intensivere innsatsen for å finne og hjelpe enslige mindreårige asylsøkere som har forsvunnet

9 KAPITTEL 3 - KULTUR IDRETT OG FRIVILLIGHET Kultur Oslo Senterparti ønsker å styrke Oslo som kulturby. Vi vil skape tilhørighet og livsglede ved å prioritere de lokale kulturtilbudene. Vi ønsker at hver bydel skal ha et eget kulturhus som er tilgjengelig for befolkningen, og at lokalene leies ut til lavpris til lokale kulturelle organisasjoner. øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts- og kulturgrupper. gi alle bydelene bibliotek med fagpersonell og et bredt medie- og kulturtilbud, og øke bevilgningene til Deichmanske og Det flerkulturelle bibliotek at Nasjonalgalleriets historiske betydning som kulturbærer og institusjon må respekteres og ivaretas at Nasjonalgalleriet skal utgjøre en integrert del av Nasjonalmuseet og brukes til det formålet det er bygget for utvikle Vikingskipshuset på Bygdøy til et opplevelsessenter med nærhet til sjøen arbeide for en tydeligere offentlig autorisasjonsordning for Oslo-guider for å sikre at turister og besøkende får en korrekt og profesjonell presentasjon av byen, og for å sikre byens egen reiselivsnæring gode kår etablere en kommunal frivillighetsportal med informasjon, elektroniske søknadsskjemaer og frister hvor man som borger finner informasjon opprette en koordinatorfunksjon for å skape et bedre samarbeid og hente ut mulige synergieffektiver mellom kommune, næring og festivalaktørene Idrett Idrettslagene er for mange en av lokalmiljøets viktigste møteplasser og kilder til fysisk aktivitet. Offentlige midler til idrett er en investering både i den enkeltes livsglede og i fellesskapets nærmiljø. Senterpartiet vil opprettholde et mangfoldig idrettsliv blant annet gjennom utbygging av anlegg for alle typer idrett, samt utbygging av tilbud for den uorganiserte idretten. Svømmeopplæring er viktig for å forebygge drukningsulykker og for å få glede av de mange mulighetene for bading og aktivitet i Oslofjorden, langs elvene og i de mange vannene i marka. Turløyper, turstier langs fjorden, langs elvedragene og grøntareal, løkker, bakgårder og andre nærmiljøanlegg er en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken. sikre finansiering til idrettsforeninger- og lag, for å legge til rette for at alle som ønsker det kan utøve sin idrettsaktivitet ha et tettere samarbeid mellom skoler og idrettslag, slik at vi får mer fysisk aktivitet i skoletiden og utnytter kapasiteten bedre på de anleggene vi har i dag sikre bydelene midler til å bygge ut og drifte flere idrettsanlegg etablere flere uteområder og anlegg tilpasset skateres bruk øke vedlikeholdsmidlene til idrettsanlegg hvert budsjettår i perioden

10 ha et mål om en idrettspark i hver bydel i den nye kommunedelplanen for anlegg, samlokalisert med skoler eller barnehager der det er mulig sikre at det ved nybygging også bygges flerbrukshaller i tilknytning til skolen øke tempoet i utviklingen av idrettsanlegg for Oslos befolkning gjenåpne svømmehallen på Manglerud, og sikre svømmeopplæring for alle elever i Oslo realisere planene for bygging av skøytehall på Valle Hovin Frivillighet Oslo Senterparti vil ha en stor og mangfoldig frivillig sektor. Store deler av kultur- og organisasjonslivet bæres av frivillig arbeid. Frivillig innsats utfyller offentlig aktivitet og hindrer at kommersielle interesser overtar idrett og kulturliv. Vi vil at Oslo kommune skal inngå langsiktige avtaler med frivillige organisasjoner innen rusomsorg, eldreomsorg, rehabilitering og lignende arbeid. Oslo Senterparti er bekymret for konsekvensene av søndagsåpne butikker. Frivilligheten har økt i omfang i takt med at folk har fått mer fritid. Samtidig er søndagen den siste dagen hvor folk stort sett har fri samtidig, ettersom butikkenes åpningstider er utvidet på hverdager. Det er ikke lett å arrangere loppemarked eller skirenn på dugnadsbasis når folk ikke har fri på samme tid; og hvordan vil søndagsåpent påvirke frivillighet, friluftsliv, folkehelse og matpriser? gå imot søndagsåpne butikker øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts- og kulturgrupper. sikre fortsatt lav leie under markedspris for frivilligheten sette av større ressurser til sosialt arbeid i regi av ulike trossamfunn, og styrke trossamfunnenes frivillige arbeid og nettverksbygging i lokalmiljøene for å bygge bedre og mer integrerte lokalmiljøer

11 KAPITTEL 4 - ET GRØNNERE OSLO Oslo trenger mer kløver! Det skal være lett å leve klimasmart i byen vår. Oslo skal være et forbilde for et moderne klima- og miljøvennlig storbysamfunn. Vi vil ta nødvendige grep for at Oslo skal redusere klimautslippene sine. Oslos parker er viktige grønne lunger i en by i stor vekst. Grøntarealene er under sterkt nedbyggingspress, og vi vil sikre grøntområdene for fremtiden gjennom å stoppe nedbygging av grøntareal. Oslo skal være et miljøvennlig samfunn hvor vi også tar vare på biomangfold og truede arter. Pollinerende insekter, som humler og bier, er helt nødvendige for å opprettholde mangfoldet i Oslos flora, men står i fare for å forsvinne. Luftkvaliteten er til tider skadelig og støynivået er altfor høyt. Det er uakseptabelt at andelen barn med astma i Oslo ligger langt over resten av landet. En kvart million av Oslos borgere blir hvert år utsatt for helsefarlige konsentrasjoner av svevestøv. Prinsippet om at forurenser betaler skal ligge til grunn. Urbant landbruk og kortreist mat En del av Oslos matvareberedskap. Det er helt sentralt at byer identifiserer svakheter og mulige flaskehalser for tilførsel av mat, og at Oslo etablerer flere tilførselskanaler som sikrer innbyggerne tilgang på nok, næringsrik mat der hvor det er mulig. En av disse kanalene kan være byens eget areal og mulighetene dette gir for matproduksjon. Areal som holdes i hevd vil kunne brukes til matproduksjon, noe som også vil komme til nytte i eventuelle krisesituasjoner. Kortreist og lokalprodusert mat kan også produseres i Oslo, og Oslo Senterparti vil legge til rette for økt matproduksjon i byen. Parsell- og kolonihager, parker, og utnytting av eksisterende og nye bygg for matdyrking, er eksempler på muligheter for økt landbruksproduksjon i Oslo. Oslo Senterparti er partiet for fortsatt levende bygder i marka. redusere torgleien kraftig og legge til rette for enklere torgtilgang for lokalmatprodusenter i Oslo og Oslos omegn, slik at befolkningen får lettere tilgang på kortreist mat legge til rette for at lokalproduserte og økologiske varer blir mer tilgjengelig for byens innbyggere tilrettelegge for økt produksjon av grønn mat i Oslo gjennom framtidsrettet urbant landbruk Klima og miljø ha full stopp i nedbygging av grøntarealer og matjord i byen bygge flere parsellhager, skolehager og kolonihager avvikle den midlertidige barnehagen på Ola Narr snarest, og senest august 2016 at Oslo kommune skal føre en innkjøpspolitikk med tydelige krav på miljø, klima og sosialt rettferdige vilkår, både nasjonalt og internasjonalt initiere et sterkere samarbeid mellom Oslo og andre europeiske storbyer for å finne felles løsninger på klima- og miljøproblem

12 gjøre alle nye kommunale bygg til lavenergibygg, og lage tilskuddsordninger som gjør det mulig å oppgradere hjem, offentlige og private bygg til lavenergibygg med minimalt energiforbruk øke støtten til tiltak som reduserer energiforbruk, og som bidrar til bruk av mer miljøvennlig energi i boliger plante 1000 nye trær i indre by hvert år, og erstatte alle trær som felles med nye sikre oppsamling og bortleding av regnvann i sentrumsgatene prioritere trær, gress og friarealer framfor asfalt og steinlegging der det er mulig fremme biologisk mangfold gjennom å plante vekster for pollinerende insekter i Slottsparken, på taket på Rådhuset, og i resten av Oslo fjerne moms på reparasjon og gjenbruk av klær, sko, husholdnings- og fritidsvarer Samferdsel sørge for at alle nye busser i Oslos kollektivtrafikk skal gå på miljøvennlig drivstoff produsert nasjonalt, som biogass og andregenerasjons biodrivstoff, som ikke konkurrerer med matproduksjonen nasjonalt eller internasjonalt redusere bilbruken og øke kollektivandelen i byen utvide tilbudet med avgang hvert femte minutt på flere kollektivruter bygge sambandslinjer for trikken i Frederiks gate og Sporveisgata, og bygge trikkelinjer til Tonsenhagen og Hauketo innen 2019 etablere flere skinnegående trafikklinjer fra Søndre Nordstrand få full framdrift på Ahusbanen og Fornebubanen prioritere ny t-banetunnel gjennom Oslo kjøpe inn nye trikker som sikrer lavere støy, og fase ut Italia-trikkene bygge Fossumdiagonalen i tunnel mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei så snart som mulig fremskynde bygginga av Manglerudtunellen jobbe videre med E6 i tunnel i deler av Groruddalen, blant annet ved å se på alternative finansieringsordninger utvikle tydelige planer for å minske problemene med trafikk og snørydding under vanskelige vinterforhold bevare Ruter AS i kommunalt og fylkeskommunalt eie, og så snart som mulig, samle Ruter og de 19 underliggende selskapene i ett foretak, for å sikre bedre styring av Oslos kollektivtrafikk gå lenger i å styrke kollektivtrafikken framfor privatbilen enn hva man gjør i Oslopakke 3 innføre rushtidsavgift i bomringen og utrede om veiprising er mulig innføre en bilfri sone i Oslo innenfor ring 1 i sommerhalvåret som prøveordning. I første omgang stenges enkelte gater for trafikk som ikke er nyttetrafikk. I løpet av 5 år skal sonen innenfor ring 1 være permanent bilfri. I løpet av de neste 15 årene skal sonen innenfor ring 2 være bilfri innføre flere og hyppigere båtlinjer mellom Oslo og pendlerforstedene

13 innføre lostjeneste i Indre Oslofjord, og skjerpede krav til cruisebåter og utslipp gjennomføre bygginga av et sammenhengende sykkelveinett i Oslo med egne traséer for syklister, slik at alle myke trafikanter er tryggere når de ferdes i byen etablere flere bysykkelstativ, og ha bedre merking for syklister i rundkjøringer og bedre merking av sykkelstiene lage flere scooterparkeringsplasser i Oslo at det etableres et sykkelhotell i tilknytning til Oslo S og Bussterminalen Dyrevelferd God dyrevelferd er et mål i seg selv og en erkjennelse av at dyrs egenverdi er viktig. Dyrevelferden er dyreholders ansvar. Kunnskap er en forutsetning for riktig behandling av dyr. Mattilsynet må ha tilstrekkelig med ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og ha et målrettet samarbeid med dyreholdere. I tillegg må politiet få nok ressurser til å håndheve lov om dyrevelferd. Oslo Senterparti vil: arbeide for en ny merkeordning, tilsvarende krav i Sverige, som har strenge krav til dyrevelferd. ha en egen gruppe i politiet med kompetanse på dyr og dyrevelferd KAPITTEL 5 - SENIORPOLITIKK Eldre er enkeltmennesker med ulike holdninger, interesser og livssyn. Alderdommen er like individuell som resten av livet. Senterpartiet vil bidra til at den eldste generasjonen har bedre helse i flere år, kan delta mer i samfunnslivet, og stå lenger i arbeid dersom den enkelte ønsker det. Vi vil jobbe for solidaritet og aktivitet på tvers av generasjoner i de ulike lokalmiljøene. Senterpartiet vil satse mer på forebygging, rehabilitering og sosial deltakelse enn i dag. samarbeide med boligbyggelagene for å bygge flere boliger tilpasset eldre, legge til rette for flere bofellesskap og ta i bruk omsorgsteknologi. gi tilskudd til å installere heis i flere eldre bygårder der det bor mange eldre. styrke transporttilbudet for hjemmeboende eldre. føre en frivillighetspolitikk som styrker aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i lokalmiljøet. gi Det sentrale eldrerådet forslagsrett overfor bystyret, og tilsvarende for bydelenes eldreråd overfor bydelsutvalgene. tilby alle eldre en kartleggingssamtale om den enkeltes sosiale situasjon, ressurser og behov ved fylte 75 år sikre dagtilbud til personer med demens i alle bydeler. tilby faste pleiere i hjemmebaserte tjenester, og medbestemmelse over innholdet i eldreomsorgen styrke omsorgslønnsordningen og gjøre den tilgjengelig for flere. Her er det viktig med avlastningsordninger i samarbeid mellom kommunene, de pårørende og brukerne selv satse på rehabilitering og tilpassede hjemmetjenester

14 Eldreomsorg Hjemmeomsorgen og sykehjemsplassen skal være der når du trenger det. Omsorgsløsningene skal så langt som mulig tilpasses deg og dine, ikke kommunen, markedet eller systemene. Eldre innvandrere Mange eldre i innvandrerbefolkningen opplever ensomhet. Det finnes få tilbud i regi av de offentlige som kan aktivisere og sosialisere eldre innvandrere. Der de finnes har mange som kunne ha brukt dem ikke kjennskap til disse, eller de føler usikkerhet rundt hvordan de skal benytte seg av disse tilbudene. gi mer støtte til de innvandrerforeningene som har ulike tilbud og aktivitetstiltak for eldre sørge for møteplasser i lokalmiljøet, slik at eldre kan sosialiseres og delta i ulike aktiviteter i sitt nærmiljø. etablere en informasjonskanal hvor eldre kan ta kontakt og få hjelp på sitt eget morsmål. Eldre lesbiske, homofile, bifile og trans (LHBT)-personer I møte med hjemmetjenester og andre tjenester, har eldre LHBT-personer valgt å skjule legningen sin i frykt for å bli møtt med fordommer. Eldre LHBT-personer har opplevd diskriminering, og Oslo Senterparti mener at LHBT-personer ikke må oppleve å bli tvunget inn i skapet igjen i møte med helse- og andre tjenester. gi helse- og omsorgspersonell i Oslo opplæring og etterutdanning i LHBT-spørsmål. Slik opplæring kan gjerne gis i samarbeid med relevante frivillige organisasjoner, som Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), som har kompetanse på dette KAPITTEL 6 HELSE OG OMSORG SOSIALFAGLIG SATSING NÅ! En velfungerende kommunehelsetjeneste er viktig for å møte befolkningens behov for helsehjelp. Store deler av helseproblemene vi opplever i dag kunne vært unngått gjennom forebyggende tiltak. Vi vil at behandling skal tilbys nærmest mulig pasientens hjem og lokalsykehusene. Vi er derfor mot nedleggelse av lokalsykehus i Oslo. En ny organisering av sykehusene må føre til at en mindre andel av ressursene brukes til administrasjon, og en større andel til pasientrettet virksomhet. styrke helsestasjonene for barn under skolealder med økt bemanning av både helse- og sosialfaglig personell

15 opprettholde helsestasjonen for LHBT- ungdom i byen sikre drift av DUS Den uavhengige sosialrådgivningen avvikle helseforetaksmodellen i sin nåværende form. gjøre avstanden mindre mellom politikerne, pasientene, og de ansatte på sykehusene. at pengene skal styres mot pasientene innfase en rett for kommunalt ansatte til lønnet permisjon knyttet til omsorg for gamle og syke foreldre, tilsvarende ordningen med inntil ti dager lønnet permisjon årlig ved barns sykdom øke bruken av omsorgslønn at alle hjemmebaserte tjenester skal tilby brukerne faste pleiere, og medbestemmelse over innholdet i eldreomsorgen ha et kvalitetsløft i alle sykehjemmene ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, flere aktivitets-, kultur- og musikkopplevelser, og bedre individuell kartlegging av interesser og vaner satse på små, lokale enheter i sykehjemsomsorgen, parallelt med å styrke fagmiljøene motarbeide at store, kommersielle omsorgskonsern henter ut overskuddet fra offentlig finansiert eldreomsorg, og gjøre det enklere for ideelle aktører å drive sykehjem og tilby hjemmeomsorg stimulere lokalt gründerskap i deler av omsorgssektoren som er utenfor det offentlig finansierte tilbudet tilby et bedre og mer fleksibelt transportsystem til eldre og funksjonshemmede ha flere sosialfaglige koordinatorer i bydelene, for å sikre helhetlig oppfølging av mennesker og familier med varige og/eller alvorlige helseutfordringer Rusomsorg Alle rusavhengige har rett til et verdig liv og den hjelpen de trenger. Det må være enkelt å få hjelp, og hjelpen må være tilgjengelig når den rusavhengige selv trenger den. Skal man lykkes trengs raushet, tid, medmenneskelighet og respekt. Vi må ha gode behandlings- og rehabiliteringsopplegg uten avbrudd og lange ventelister mellom avrusning, behandling og oppfølging. Ideelle organisasjoner som driver rusomsorg i byen er veldig viktige, og disse tilbudene må styrkes. at behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak øke ressursbruken på lavterskeltiltak slik som feltpleiestasjoner eller andre lavterskel helsetilbud knyttet til dagsentra, varmestuer, sprøyterom og boligtilbud gå inn for et tidsbegrenset prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de hardest belastede narkomane, i kombinasjon med yrkestrening eller utdanning opprette et kommunalt pårørendesenter for pårørende til rusmisbrukere, med juridisk-, medisinsk-, sosialfaglig- og psykologisk kompetanse sikre tilskuddene til Fransiskushjelpen, Frelsesarméens tilbud; Jobben og Fyrlyset, og Kirkens Bymisjon

16 KAPITTEL 7 DET DU TRENGER, DER DU BOR Boligbygging Oslo er den kommunen i Norge med størst tilvekst. Det gir kommunen store utfordringer når det gjelder å skaffe moderne boliger med en høy bo- og miljøstandard til en rimelig pris. Flere unge vil flytte til Oslo, og flere vil bo sentralt i hovedstaden. Senterpartiet vil redusere formuesnedskrivningen på sekundærboliger bruke plan- og bygningsloven til å stille krav til utbyggere når det gjelder areal mellom husene omregulere ledige kontorbygg til boligformål gjennomgå ledige areal som kan benyttes til boligformål stille krav til utbyggere om at nye byggeprosjekt skal inneholde både boliger og plass til å drive næringsvirksomhet i liten skala, som frisørsalong, skredder, sykkelverksted, og mindre butikker at kommunen skal legge bedre til rette for økt bygging samarbeide med kooperasjonen for å få opp antallet kommunale boliger få i gang kjøp og bygging av kommunale boliger i alle bydelene, ikke bare i østlige bydeler sørge for en jevnere geografisk fordeling av sosialboliger, som nå er konsentrert på østkanten sette i gang opprustning av eksisterende kommunalboliger ha bemannede boliger for folk som trenger det ha bedre oppfølging av folk som bor i kommunale boliger avvikle hospits alltid vurdere om hele eller deler av lokalene kan bygges om til boliger for studenter eller unge i etableringsfasen, når kommunen legger ned eller flytter virksomheter. Trygge og rettferdige nærmiljøer Vi vil jobbe for at politiet i Oslo styrkes for at folk skal få et tryggere nærmiljø. Vi mener politiets hovedstadsfunksjoner og politiets lokale funksjoner må deles og synliggjøres. Dette innebærer blant annet at vi, i samarbeid med staten, kan etablere flere synlige, mobile politiposter i byen. innføre lokale politiråd i alle bydeler etablere flere synlige, mobile politiposter i byen intensivere innsatsen mot narkotikatrafikken styrke frivilligheten som gir jobb og overnatting til tiggere, og andre tilreisende fra EØSområdet styrke forebyggende politiarbeid i samarbeid med andre kommunale instanser, som barnevern og lignende flytte drosjeholdeplassen fra C.J. Hambros Plass Single og aleneboende Over halvparten av Oslos husstander består av aleneboende. Av disse er 75 % kvinner. Kvinner er ifølge SSB overrepresentert på fattigdomsstatistikken for Oslo. Kostnadene på

17 boliger er nå så høy at mange av de enslige ikke har råd til å skaffe seg sin egen bolig. Senterpartiet ønsker nye grep for å gi alle et trygt hjem uansett status. Nå betaler enslige de samme kommunale avgiftene til vann, avløp og renovasjon som storfamiliene gjør. Fastavgiften på strøm er også den samme for alle. I sum har aleneboende høyere levekostnader pr. person enn gjennomsnittet. Oslo kommer aller dårligst ut her. Oslo Senterparti vil: innføre kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon etter forbruk, ikke etter boligareal jobbe for et eget skattefradrag for aleneboere utarbeide en handlingsplan som vil gjøre situasjonen for de aleneboende bedre arbeide for å senke fastavgiften på strøm for enpersonshusholdninger KAPITTEL 8 - ARBEID OG NÆRINGSUTVIKLING Vi vil legge til rette for å skape flere grønne arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter basert på gjenbruk, reparasjon og redusert forbruk. Oslo Senterparti vil satse på et næringsliv som er inkluderende, blant annet gjennom å ta inn byens lærlinger, gi praksisplasser til mennesker som av ulike grunner ikke kan stå i full jobb, og samarbeide med frivillig sektor for å skape et mer humant arbeidsliv. Arbeid er ikke bare økonomisk trygghet for den enkelte, men er ofte veien til vellykket integrering. Vi vet at mange opplever å bli diskriminert på arbeidsmarkedet på grunn av deres etnisitet eller religion, og vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv. sørge for at Oslo kommune, som en av landets største arbeidsgivere, tar et særskilt ansvar for likestillingsarbeid og antidiskrimineringsarbeid jobbe for å inkludere alle de som i dag er utenfor arbeidslivet arbeide for redusert bruk av NPM-teknikker i kommunenes virksomheter. (NPM = New public management; bruk av måle- og rapporteringsmetoder som har opphav i det private næringslivet) ha en kommunal likelønnspott som sikrer kvinner minst like god lønn som menn sørge for at Oslo kommune legger til rette for heltidsstillinger for dem som ønsker det, med heltid som en rett og deltid som en mulighet avsette særskilte midler for å få arbeidstakere i Oslo kommune til å stå lengre i arbeid, for eksempel gjennom tilrettelagt arbeidstid, og tilpassede eller nye arbeidsoppgaver stille krav om tarifflønn, regulert arbeidstid og faste ansettelser i private barnehager og ved offentlige kontrakter, og motvirke sosial dumping gjennom å innføre prinsippet om solidaransvar for kommunen som byggherre stimulere til initiativ og skaperlyst i Oslo la alle som har en god idé og initiativ, møte åpne dører og velvilje hos offentlige myndigheter redusere det kommunale skjemaveldet og ha raskere saksbehandling for næringsdrivende leie ut egnede kommunale lokaler til under markedspris til småbedrifter ved oppstart ha næringskonsulenter i bydelene som skal gi gründere praktiske råd og støtte utvikle koblinger mellom kulturbasert næringsutvikling og reiseliv, for eksempel gjennom å legge til rette for grønn bydelsturisme tilby flere sommerjobber til elever og studenter innenfor alle Oslo kommunes virksomheter

18 etablere et utdanningstilbud for personer som har en annen språkbakgrunn enn norsk, slik at de kan få godkjente kompetansebevis for utdanning fra hjemlandet jobbe for at flere bedrifter ansetter folk med innvandrerbakgrunn sikre flere kvalifiserte ansatte med innvandrerbakgrunn i høyere stillinger i kommunen belønne bedrifter som jobber aktivt for en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass KAPITTEL 9 NY GRORUDDALSSATSING Med sin beliggenhet «midt i skogen» er Groruddalen egentlig en perle, der folk trives og blir værende. Dette er på tross av den behandlingen dalens store befolkning har fått i flere tiår, med stadige tilbakeslag når det gjelder trafikk, miljø, støy og arealbruk. Senterpartiet dro i gang et spleiselag mellom staten og Oslo kommune for byutvikling i Groruddalen da vi satt i regjering. Dette spleiselaget har blitt vannet ut av den blå-blå regjeringen. Oslo Senterpartiet vil ta nye grep for en videreført og forsterket Groruddalssatsing. Vi vil ha en slutt på at nær alle prosjekter og anlegg som skaper mer trafikk, støy og miljøskader ender opp i Groruddalen. Groruddølene fortjener bedre. Groruddalssatsinga blir symbolpolitikk og enkeltprosjekter om vi ikke våger å ta noen gjennomgripende valg, og se på dalen som et hele et av Norges største boområder, som må få fri fra kampen mot forurensning og arealtyveri. legge ned Huken pukk- og asfaltverk øyeblikkelig se på mulighetene for å flytte, ikke utvide, Alnaterminalen få mye mer av Alnaelva ut av rør og opp i dagen bygge Fossumdiagonalen ikke røre markagrensa, og la Ravnkollen forbli et ubebygd rekreasjonsområde videreføre og forsterke Groruddalssatsinga Slike store grep må til for å bedre bomiljøet skikkelig og for å sikre at groruddølene fremdeles har lyst til å være groruddøler.

Program 2015-2019 Oslo Senterparti

Program 2015-2019 Oslo Senterparti Grønn by Levende bydeler Små forskjeller Program 2015-2019 Oslo Senterparti Samholds-Oslo, ikke markeds-oslo Et grønnere Oslo Oslo for alle Et desentralisert Oslo Hva er Senterpartiet? Senterpartiet er

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

1. Anbefaling nr. 7 Inkorporering av rasediskrimineringskonvensjonen

1. Anbefaling nr. 7 Inkorporering av rasediskrimineringskonvensjonen Det kongelige Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref. 201102963-/GAN Vår ref. Charlotte Bayegan 27. april 2012 Høringsuttalelse til Barne, - likestillings-

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015 Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober I forbindelse med kommunereformarbeidet og søknad fra innbyggere i Verrabotn om grensejustering, har Verran kommune i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nord-

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Saksframlegg Ark.: 143 C20 Lnr.: 8502/14 Arkivsaksnr.: 10/304-55 Saksbehandler: Nisveta Tiro KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2015-2018

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 6/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 17. august 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 017 Svarprosent: 90% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 7. februar

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Ligger mulighetene i kommuneplanen?

Ligger mulighetene i kommuneplanen? Ligger mulighetene i kommuneplanen? Rådgiver Marianne Siiri, plan og miljø Boligkonferansen Tromsø 11-12.november 2015 Foto: Peter Hamlin Hva er helhetlig planlegging i pbl? Om dagens boligplanlegging

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

UngtKlima Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid

UngtKlima Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 939780777 Foretaksnavn: Hurdal kommune Navn: Henriette Rognlien Kontonummer: 78740561323 Adresse: Minneåsvegen 3 Postnr.: 2090 Hurdal

Detaljer

Fylkeskommunens framtid

Fylkeskommunens framtid Kjersti B. Fremstad, komiteleder Regionrådsmøte, 12. oktober 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Klemetsrud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Klemetsrud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Klemetsrud skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253 Saksprotokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 17/14 05.11.2014 10 Ungdomsrådet 9/14 04.11.2014 2

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Nesseby kommune. Arbeidet med kommunereformen våren 2016 Folkemøte 30.mars 2016

Nesseby kommune. Arbeidet med kommunereformen våren 2016 Folkemøte 30.mars 2016 Nesseby kommune Arbeidet med kommunereformen våren 2016 Folkemøte 30.mars 2016 Staten har gitt føringer på arbeidet med kommunereformen fram mot 1.juli 2016: Kommunene skal utrede sterke og svake sider

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Anny S. Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette B. Nilsen Opplæringspakke-rehabilitering

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Boligpolitikk og planer i Vegårshei - Hvorfor? - Hvordan? - Hva har vi oppnådd? Ole Petter Skjævestad Rådmann Vegårshei kommune

Boligpolitikk og planer i Vegårshei - Hvorfor? - Hvordan? - Hva har vi oppnådd? Ole Petter Skjævestad Rådmann Vegårshei kommune Boligpolitikk og planer i Vegårshei - Hvorfor? - Hvordan? - Hva har vi oppnådd? Ole Petter Skjævestad Rådmann Vegårshei kommune Kort om Vegårshei Vakker innlandskommune 2104 innbyggere - vekst i folketall

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling.

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. 1. Bakgrunn for og forankring av satsingen Satsingen er forankret i Strategi for ungdomstrinnet og er ett av hovedtiltakene etter Meld.22

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Foto: Carl-Erik Eriksson Forord Trondheim kommunerevisjon har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av Olsø og Staur

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16 Søgne kommune Arkiv: 31/22 Saksmappe: 2016/438-24040/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 08.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Program Helhetlig vannforvaltning Vanndirektivet bakgrunn, hovedprinsipper og gjennomføring Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune Vanndirektivet Helhetlig vannforvaltning i hele Europa Et gigantisk

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV)

Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 3/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. april 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder:

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER

GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INTRODUKSJON I SEKS MODULER Guiden skal bidra til at ledere og ansatte i kommunen kjenner til målene for arbeidet med likeverdige kommunale tjenester, 6 (+1) moduler om

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Herdis Alvsvåg "Av-institusjonalisering - grenser vi ikke vil se" Frokostseminar Husbanken Motorhallen, 28.mai 2013 1 Disposisjon Utfordringer i dag og

Detaljer

Grorud Venstres program for 2015-19

Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstres program for 2015-19 Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel? Årsmøte i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomite To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø-

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Presentasjon av sluttrapport, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus 19. august 2015

Presentasjon av sluttrapport, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus 19. august 2015 «Samordning av dagtilbud i Verdal kommune» Presentasjon av sluttrapport, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus 19. august 2015 Disposisjon Oppdraget Spørsmålene Folkene Resultatene Hva skal jeg snakke om Oppdraget

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Regler for sluttvurdering i fag... 3 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3... 3 Sammenhengen

Detaljer

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kommunevalget 2015 Ved kommunevalget 13. og 14. september skal du stemme på representanter for de politiske partiene, både til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

Bydelsprogram for Bjerke Venstre. for perioden 2015 2019

Bydelsprogram for Bjerke Venstre. for perioden 2015 2019 Bydelsprogram for Bjerke Venstre for perioden 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Liberal bydel... 3 En bydel i vekst... 3 Grønn bydel... 4 Miljø... 4 Samferdsel... 4 Grønn byutvikling...

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

SAMARBEIDSERKLÆRING FOR BYDEL ST. HANSHAUGEN 2015-2019 Partiene Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstre er enige om å forvalte flertallet i bydel St. Hanshaugen i valgperioden 2015-2019. Partiene er enige

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Handlingsplan for arbeidet mot krenkelser i skolene i Gjerdrum

Handlingsplan for arbeidet mot krenkelser i skolene i Gjerdrum Handlingsplan for arbeidet mot krenkelser i skolene i Gjerdrum 1 Innledning Alle barn har rett til et trygt og god skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Alle elever skal oppleve tilhørighet.

Detaljer

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre

SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA. Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre SKISSEPROSJEKT OG REGULERING AV NASJONALT MINNESTED VED UTØYAKAIA Nina ØdegaardØdegaard- prosjekteier Mari MagnusMagnus- prosjektleder Hole kommunestyre 30.10.2017 HENSIKT Informert og involvert Statsbygg

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer