GRØNN BY LEVENDE BYDELER SMÅ FORSKJELLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØNN BY LEVENDE BYDELER SMÅ FORSKJELLER"

Transkript

1 GRØNN BY LEVENDE BYDELER SMÅ FORSKJELLER Program for Oslo Senterparti Samholds-Oslo, ikke markeds-oslo Et grønnere Oslo Oslo for alle Et desentralisert Oslo

2 Hva er Senterpartiet? Senterpartiet er et grønt alternativ til både de blå og røde partiene i norsk politikk. Vi er ideologisk forankret i troen på det frie, myndige mennesket, folkestyret og solidaritet med kommende generasjoner. Senterpartiets visjon for gode samfunn forutsetter en rettferdig fordeling av samfunnets ressurser nasjonalt og globalt. Senterpartiets politikk forutsetter en velfungerende blandingsøkonomi hvor staten legger rammer for markedskreftene gjennom lovgiving og skattlegging. Det er summen av det vi gjør i fellesskap og det vi gjør som enkeltmennesker, som avgjør om vi lykkes i å skape et samfunn med grønne byer, levende bydeler og små forskjeller. Senterpartiet jobber for et grønt, inkluderende og mangfoldig Oslo.

3 Innhold i programmet SAMHOLDS-OSLO, IKKE MARKEDS-OSLO... 4 ET GRØNNERE OSLO... 4 OSLO FOR ALLE... 4 DESENTRALISERING... 4 KAPITTEL 1 - MER MAKT OG PENGER TIL BYDELENE... 5 SAMMENSLÅING AV OSLO OG AKERSHUS... 5 KAPITTEL 2 - OPPVEKST OG UTDANNING... 6 BARNEHAGE... 6 AKTIVITETSSKOLEN (AKS)... 6 SKOLE... 7 PRØVEORDNING MED FRIVILLIG BUSSING AV ELEVER I GRUNNSKOLEN... 7 BARN OG UNGE... 8 FRITIDSKLUBBER... 8 KAPITTEL 3 - KULTUR IDRETT OG FRIVILLIGHET... 9 KULTUR... 9 IDRETT... 9 FRIVILLIGHET KAPITTEL 4 - ET GRØNNERE OSLO URBANT LANDBRUK OG KORTREIST MAT KLIMA OG MILJØ SAMFERDSEL KAPITTEL 5 - SENIORPOLITIKK ELDREOMSORG ELDRE INNVANDRERE ELDRE LESBISKE, HOMOFILE, BIFILE OG TRANS (LHBT)-PERSONER KAPITTEL 6 HELSE OG OMSORG SOSIALFAGLIG SATSING NÅ! RUSOMSORG KAPITTEL 7 DET DU TRENGER, DER DU BOR BOLIGBYGGING TRYGGE OG RETTFERDIGE NÆRMILJØER KAPITTEL 8 - ARBEID OG NÆRINGSUTVIKLING KAPITTEL 9 NY GRORUDDALSSATSING... 18

4 Samholds-Oslo, ikke markeds-oslo Oslo Senterparti vil ha et grønt, moderne, kulturelt og tolerant Oslo der folkevalgte i bydelene får mer makt og der færre faller utenfor. Oslo Senterparti vil at beslutninger skal tas så nær enkeltmennesker og lokalsamfunn som mulig. Vi ser innbyggerne som ansvarsfulle mennesker, og ikke bare som kunder i et marked. Vi vil utvikle gode fellesskapsløsninger for byens innbyggere. Vi vil styrke byens offentlige velferdsordninger, ikke konkurranseutsette offentlige tjenester. Vi trenger et nytt flertall og Senterpartiet i bystyret. Et grønnere Oslo Oslo skal være et forbilde for moderne storbysamfunn som er miljø- og klimatilpasset, bygd på fornybare ressurser og basert på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. For å bedre bomiljøet trenger byen et transportsystem som minsker luft- og støyproblemene. Vi ønsker en by der vi tar vare på gårdsbruk og villahager, og skaper flere kolonihager, parseller og skolehager. Her vil det produseres mat og byens befolkning kan oppleve naturen tett innpå seg. Oslo for alle Oslo Senterparti vil ha et Oslo hvor folk tar vare på hverandre, og viser hverandre respekt og omtanke uavhengig av etnisitet, religion, legning, dialekt, kjønn og alder. Oslo skal være Europas mest tolerante hovedstad. Vi vil ha en by hvor folk føler tilhørighet uavhengig av bakgrunn. Framfor assimilering, trenger Oslo en skikkelig integreringspolitikk. Vi ønsker derfor flere arenaer hvor folk med forskjellig bakgrunn møtes. Desentralisering Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Derfor går Oslo Senterparti inn for mer makt og penger til bydelene. Vi er også tilhengere av mer direkte demokrati, for eksempel gjennom lokale folkeavstemninger i viktige saker. Vi vil føre en næringspolitikk for flere små og mellomstore bedrifter over hele byen. Vi sier et klart nei til å slå sammen sykehusene i Oslo til et nytt gigantsykehus.

5 KAPITTEL 1 - MER MAKT OG PENGER TIL BYDELENE Senterpartiet vil gi enkeltmennesker og lokalmiljø i Oslo mer innflytelse over egen hverdag. Vi vil bygge samfunnet nedenfra, og flytte makt tilbake fra byrådet og foretaksstyrer, ut til folkevalgte i bydelene. Derfor vil Senterpartiet la bydelsutvalgene disponere en langt større del av kommunens budsjett, og ikke selge ut fellesskapets eiendommer. Byen vår har, med sin mangfoldige befolkning, alle muligheter til å bygge lokalsamfunn som skaper engasjerte, opplyste og tolerante samfunnsborgere. Alle bydelene skal være attraktive boligområder og trygge steder å ferdes i. Desentralisering er verktøyet for å gi bydelene makt til å løse egne utfordringer. vurdere om inndeling i bydeler er hensiktsmessig eller om man bør gå over til en organisering i kommuner gi bydelene mer reell makt i planarbeidet i byen, som arealplaner og kommunedelplaner, idrett og fritid samt helse- og sosialpolitikk legge bedre til rette for ad hoc-organisasjoner, nabolags- og velforeninger, og for at disse blir viktige høringsinstanser i saker som angår lokalmiljøet rekommunalisere tjenester som er privatisert eller satt ut på anbud og gi bydelene større ansvar for disse tjenestene beholde det kommunale eierskapet til Oslos infrastruktur, eiendommer, vann- og avløpsnett si nei til salg av Hafslund. Fellesskapets naturressurser skal komme folket til gode og fortsatt være i folkets eie Sammenslåing av Oslo og Akershus Oslo og Akershus er i dag en sammenhengende bo- og arbeidsregion. Samarbeid mellom fylkene på areal og kollektivtransport pågår allerede i stor grad. Det bør avholdes folkeavstemning om fylkene skal slåes sammen.

6 KAPITTEL 2 - OPPVEKST OG UTDANNING Senterpartiet tar det på alvor at alle barn og unge lever sine liv i en sosial sammenheng. Vi tror på forebygging og tidlig innsats for å forebygge, redusere og avhjelpe sosiale problemer og forskjeller på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Barnehage Senterpartiet ønsker et bredt og mangfoldig tilbud av barnehager over hele byen i ulike størrelser og med ulik profil. Vi vil at du skal ha mulighet til å velge en barnehage nær deg. Barnehagene er en viktig del av barnas liv og vi må ha strenge krav til faglig kompetente ansatte. Både barnehagelærere og sosialfaglige medarbeidere er viktig. Barn trenger gode og stabile vennemiljøer, slik at de får trygge nettverk og bygger identitet og tilknytning til lokalmiljøer. Derfor må planlegging av skolekretser og opptak til skole og barnehage i størst mulig grad sees i sammenheng. innføre fortløpende barnehageopptak redusere antall barnehager som driver på dispensasjon fra kravet om pedagogisk personale øke andelen sosialfaglige ansatte i barnehagene gå i mot salg av kommunale barnehager til kommersielle aktører utvide bruken av gratis kjernetid ha fleksible åpningstider som avspeiler det mangfoldige arbeidsmarkedet i Oslo Aktivitetsskolen (AKS) Skolefritidsordningen, kalt aktivitetsskolen, blir en stadig større del av barns sosialiseringsarena. Det er viktig at aktivitetsskolen ikke er for dyr slik at barn fra lavinntektsfamilier også kan delta. ha søskenmoderasjon på aktivitetsskolen for familier med flere barn øke muligheten for halvdagsplass ved Aktivitetsskolen at Aktivitetsskolens ledere må ha formell pedagogisk eller barnefaglig kompetanse arbeide for å øke antallet faglærte i Aktivitetsskolen

7 Skole Den offentlige skolen skal være det opplagte førstevalget for alle foreldre, og et naturlig møtested for hele lokalsamfunnet. Oslo Senterparti vil at skolen skal gi muligheter for den enkelte til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Skolen skal også være et sosialt og kulturelt «lim» i lokalmiljøet. Skolegangen skal i tillegg til å gi faglig kunnskap, inneholde en moralsk, sosial og etisk opplæring. Vi mener flerspråklighet er en ressurs og styrke. Derfor vil vi at osloskolene skal tilby morsmålsundervisning. bedre skolebibliotektilbudet og bedre samarbeidet mellom skolebibliotekene og de kommunale bibliotekene sikre ressurser til praktiske fag i skolen, som kunst og håndverk og mat og helse tilby leksehjelp med kvalifisert pedagogisk personale på alle trinn få flere ressurspersoner i skolen støtte opp om videreutvikling av entreprenørskap i skolen tilby morsmålundervisning til alle som ikke har norsk som morsmål, og ikke bare til de som ikke kan beherske norsk gjøre bevegelse og uteaktivitet attraktivt gjennom gode utearealer på alle skoler opprettholde sidemålsundervisningen i Oslo-skolen bygge et lag rundt eleven. Alle Oslo-skoler skal ha sosialfaglig rådgiver, spesialpedagogisk rådgiver og tilfredsstillende helsesøsterdekning legge til rette for samarbeid mellom hjem og skole ved å få i stand barnepass ved foreldremøter og aktiv bruk av tolker sikre byens elever lærlingplass blant annet ved å øke tilskuddet til bedrifter som ansetter lærlinger Prøveordning med frivillig bussing av elever i grunnskolen Oslo er en flerkulturell by, og det gjenspeiles i osloskolen. Tall og statistikk viser at mange elever med minoritetsbakgrunn har svake norskferdigheter og dermed behov for særskilt norskopplæring. Vi ønsker å få på plass en prøveordning med bussing av elever. Det skal være et frivillig tilbud til de elevene som vil ha nytte av å gå på en skole med høyere andel etnisk norske elever. Vi mener også det er viktig med mer kontakt mellom storsamfunnet og minoriteter. Dette handler ikke bare om språklige ferdigheter, men at man blir kjent med hverandre, lærer hverandres sosiale koder, skaper toleranse og hvisker ut fordommer. innføre en prøveordning med frivillig bussing av elever som har svake norskferdigheter jobbe for mindre segregerte skoler i Oslo

8 Barn og unge Det finnes mange foreldre som ikke har råd til å finansiere barnas fritidsaktiviteter. Det kan fort bli mye penger for en familie med stram økonomi. Samtidig er deltakelse i fritidsaktiviteter viktig for ikke falle utenfor sosialt. Vi ønsker oss en by der alle barn kan delta, uavhengig av foreldrenes økonomi. at det skal være gratis eller svært rimelig å bruke skoler, øvingshotell og idrettsanlegg for barn og unge gi mer finansiell støtte til frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge si nei til nedleggelse av fritidsklubber og sikre langsiktige rammer for fritidsklubbene sikre universell utforming av alle fritidsarenaer i Oslo Fritidsklubber Fritidsklubbene i Oslo er en viktig møteplass for barn og unge. De skal ha muligheten til å møtes i sitt nærmiljø samt bedrive aktiviteter på kveldstid. Fritidsklubbene kan videre bidra til å øke samholdet mellom barn og ungdommer. beholde og styrke fritidsklubbene i bydelene hindre at unge trekker ut til sentrum gi barn og unge et fullverdig fritidstilbud Enslige mindreårige asylsøkere Mange enslige mindreårige asylsøkere forsvinner hvert år fra norske mottak, flere av dem i Oslo. Mange hundre barn har forsvunnet fra norske asylmottak bare siden Ingen vet med sikkerhet hvor de har blitt av. Som barn har de rettigheter som norske myndigheter må ivareta. Det er grunn til å frykte at flere kan være ofre for menneskehandel. Senterparti vil: intensivere innsatsen mot at enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak intensivere innsatsen for å finne og hjelpe enslige mindreårige asylsøkere som har forsvunnet

9 KAPITTEL 3 - KULTUR IDRETT OG FRIVILLIGHET Kultur Oslo Senterparti ønsker å styrke Oslo som kulturby. Vi vil skape tilhørighet og livsglede ved å prioritere de lokale kulturtilbudene. Vi ønsker at hver bydel skal ha et eget kulturhus som er tilgjengelig for befolkningen, og at lokalene leies ut til lavpris til lokale kulturelle organisasjoner. øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts- og kulturgrupper. gi alle bydelene bibliotek med fagpersonell og et bredt medie- og kulturtilbud, og øke bevilgningene til Deichmanske og Det flerkulturelle bibliotek at Nasjonalgalleriets historiske betydning som kulturbærer og institusjon må respekteres og ivaretas at Nasjonalgalleriet skal utgjøre en integrert del av Nasjonalmuseet og brukes til det formålet det er bygget for utvikle Vikingskipshuset på Bygdøy til et opplevelsessenter med nærhet til sjøen arbeide for en tydeligere offentlig autorisasjonsordning for Oslo-guider for å sikre at turister og besøkende får en korrekt og profesjonell presentasjon av byen, og for å sikre byens egen reiselivsnæring gode kår etablere en kommunal frivillighetsportal med informasjon, elektroniske søknadsskjemaer og frister hvor man som borger finner informasjon opprette en koordinatorfunksjon for å skape et bedre samarbeid og hente ut mulige synergieffektiver mellom kommune, næring og festivalaktørene Idrett Idrettslagene er for mange en av lokalmiljøets viktigste møteplasser og kilder til fysisk aktivitet. Offentlige midler til idrett er en investering både i den enkeltes livsglede og i fellesskapets nærmiljø. Senterpartiet vil opprettholde et mangfoldig idrettsliv blant annet gjennom utbygging av anlegg for alle typer idrett, samt utbygging av tilbud for den uorganiserte idretten. Svømmeopplæring er viktig for å forebygge drukningsulykker og for å få glede av de mange mulighetene for bading og aktivitet i Oslofjorden, langs elvene og i de mange vannene i marka. Turløyper, turstier langs fjorden, langs elvedragene og grøntareal, løkker, bakgårder og andre nærmiljøanlegg er en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken. sikre finansiering til idrettsforeninger- og lag, for å legge til rette for at alle som ønsker det kan utøve sin idrettsaktivitet ha et tettere samarbeid mellom skoler og idrettslag, slik at vi får mer fysisk aktivitet i skoletiden og utnytter kapasiteten bedre på de anleggene vi har i dag sikre bydelene midler til å bygge ut og drifte flere idrettsanlegg etablere flere uteområder og anlegg tilpasset skateres bruk øke vedlikeholdsmidlene til idrettsanlegg hvert budsjettår i perioden

10 ha et mål om en idrettspark i hver bydel i den nye kommunedelplanen for anlegg, samlokalisert med skoler eller barnehager der det er mulig sikre at det ved nybygging også bygges flerbrukshaller i tilknytning til skolen øke tempoet i utviklingen av idrettsanlegg for Oslos befolkning gjenåpne svømmehallen på Manglerud, og sikre svømmeopplæring for alle elever i Oslo realisere planene for bygging av skøytehall på Valle Hovin Frivillighet Oslo Senterparti vil ha en stor og mangfoldig frivillig sektor. Store deler av kultur- og organisasjonslivet bæres av frivillig arbeid. Frivillig innsats utfyller offentlig aktivitet og hindrer at kommersielle interesser overtar idrett og kulturliv. Vi vil at Oslo kommune skal inngå langsiktige avtaler med frivillige organisasjoner innen rusomsorg, eldreomsorg, rehabilitering og lignende arbeid. Oslo Senterparti er bekymret for konsekvensene av søndagsåpne butikker. Frivilligheten har økt i omfang i takt med at folk har fått mer fritid. Samtidig er søndagen den siste dagen hvor folk stort sett har fri samtidig, ettersom butikkenes åpningstider er utvidet på hverdager. Det er ikke lett å arrangere loppemarked eller skirenn på dugnadsbasis når folk ikke har fri på samme tid; og hvordan vil søndagsåpent påvirke frivillighet, friluftsliv, folkehelse og matpriser? gå imot søndagsåpne butikker øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts- og kulturgrupper. sikre fortsatt lav leie under markedspris for frivilligheten sette av større ressurser til sosialt arbeid i regi av ulike trossamfunn, og styrke trossamfunnenes frivillige arbeid og nettverksbygging i lokalmiljøene for å bygge bedre og mer integrerte lokalmiljøer

11 KAPITTEL 4 - ET GRØNNERE OSLO Oslo trenger mer kløver! Det skal være lett å leve klimasmart i byen vår. Oslo skal være et forbilde for et moderne klima- og miljøvennlig storbysamfunn. Vi vil ta nødvendige grep for at Oslo skal redusere klimautslippene sine. Oslos parker er viktige grønne lunger i en by i stor vekst. Grøntarealene er under sterkt nedbyggingspress, og vi vil sikre grøntområdene for fremtiden gjennom å stoppe nedbygging av grøntareal. Oslo skal være et miljøvennlig samfunn hvor vi også tar vare på biomangfold og truede arter. Pollinerende insekter, som humler og bier, er helt nødvendige for å opprettholde mangfoldet i Oslos flora, men står i fare for å forsvinne. Luftkvaliteten er til tider skadelig og støynivået er altfor høyt. Det er uakseptabelt at andelen barn med astma i Oslo ligger langt over resten av landet. En kvart million av Oslos borgere blir hvert år utsatt for helsefarlige konsentrasjoner av svevestøv. Prinsippet om at forurenser betaler skal ligge til grunn. Urbant landbruk og kortreist mat En del av Oslos matvareberedskap. Det er helt sentralt at byer identifiserer svakheter og mulige flaskehalser for tilførsel av mat, og at Oslo etablerer flere tilførselskanaler som sikrer innbyggerne tilgang på nok, næringsrik mat der hvor det er mulig. En av disse kanalene kan være byens eget areal og mulighetene dette gir for matproduksjon. Areal som holdes i hevd vil kunne brukes til matproduksjon, noe som også vil komme til nytte i eventuelle krisesituasjoner. Kortreist og lokalprodusert mat kan også produseres i Oslo, og Oslo Senterparti vil legge til rette for økt matproduksjon i byen. Parsell- og kolonihager, parker, og utnytting av eksisterende og nye bygg for matdyrking, er eksempler på muligheter for økt landbruksproduksjon i Oslo. Oslo Senterparti er partiet for fortsatt levende bygder i marka. redusere torgleien kraftig og legge til rette for enklere torgtilgang for lokalmatprodusenter i Oslo og Oslos omegn, slik at befolkningen får lettere tilgang på kortreist mat legge til rette for at lokalproduserte og økologiske varer blir mer tilgjengelig for byens innbyggere tilrettelegge for økt produksjon av grønn mat i Oslo gjennom framtidsrettet urbant landbruk Klima og miljø ha full stopp i nedbygging av grøntarealer og matjord i byen bygge flere parsellhager, skolehager og kolonihager avvikle den midlertidige barnehagen på Ola Narr snarest, og senest august 2016 at Oslo kommune skal føre en innkjøpspolitikk med tydelige krav på miljø, klima og sosialt rettferdige vilkår, både nasjonalt og internasjonalt initiere et sterkere samarbeid mellom Oslo og andre europeiske storbyer for å finne felles løsninger på klima- og miljøproblem

12 gjøre alle nye kommunale bygg til lavenergibygg, og lage tilskuddsordninger som gjør det mulig å oppgradere hjem, offentlige og private bygg til lavenergibygg med minimalt energiforbruk øke støtten til tiltak som reduserer energiforbruk, og som bidrar til bruk av mer miljøvennlig energi i boliger plante 1000 nye trær i indre by hvert år, og erstatte alle trær som felles med nye sikre oppsamling og bortleding av regnvann i sentrumsgatene prioritere trær, gress og friarealer framfor asfalt og steinlegging der det er mulig fremme biologisk mangfold gjennom å plante vekster for pollinerende insekter i Slottsparken, på taket på Rådhuset, og i resten av Oslo fjerne moms på reparasjon og gjenbruk av klær, sko, husholdnings- og fritidsvarer Samferdsel sørge for at alle nye busser i Oslos kollektivtrafikk skal gå på miljøvennlig drivstoff produsert nasjonalt, som biogass og andregenerasjons biodrivstoff, som ikke konkurrerer med matproduksjonen nasjonalt eller internasjonalt redusere bilbruken og øke kollektivandelen i byen utvide tilbudet med avgang hvert femte minutt på flere kollektivruter bygge sambandslinjer for trikken i Frederiks gate og Sporveisgata, og bygge trikkelinjer til Tonsenhagen og Hauketo innen 2019 etablere flere skinnegående trafikklinjer fra Søndre Nordstrand få full framdrift på Ahusbanen og Fornebubanen prioritere ny t-banetunnel gjennom Oslo kjøpe inn nye trikker som sikrer lavere støy, og fase ut Italia-trikkene bygge Fossumdiagonalen i tunnel mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei så snart som mulig fremskynde bygginga av Manglerudtunellen jobbe videre med E6 i tunnel i deler av Groruddalen, blant annet ved å se på alternative finansieringsordninger utvikle tydelige planer for å minske problemene med trafikk og snørydding under vanskelige vinterforhold bevare Ruter AS i kommunalt og fylkeskommunalt eie, og så snart som mulig, samle Ruter og de 19 underliggende selskapene i ett foretak, for å sikre bedre styring av Oslos kollektivtrafikk gå lenger i å styrke kollektivtrafikken framfor privatbilen enn hva man gjør i Oslopakke 3 innføre rushtidsavgift i bomringen og utrede om veiprising er mulig innføre en bilfri sone i Oslo innenfor ring 1 i sommerhalvåret som prøveordning. I første omgang stenges enkelte gater for trafikk som ikke er nyttetrafikk. I løpet av 5 år skal sonen innenfor ring 1 være permanent bilfri. I løpet av de neste 15 årene skal sonen innenfor ring 2 være bilfri innføre flere og hyppigere båtlinjer mellom Oslo og pendlerforstedene

13 innføre lostjeneste i Indre Oslofjord, og skjerpede krav til cruisebåter og utslipp gjennomføre bygginga av et sammenhengende sykkelveinett i Oslo med egne traséer for syklister, slik at alle myke trafikanter er tryggere når de ferdes i byen etablere flere bysykkelstativ, og ha bedre merking for syklister i rundkjøringer og bedre merking av sykkelstiene lage flere scooterparkeringsplasser i Oslo at det etableres et sykkelhotell i tilknytning til Oslo S og Bussterminalen Dyrevelferd God dyrevelferd er et mål i seg selv og en erkjennelse av at dyrs egenverdi er viktig. Dyrevelferden er dyreholders ansvar. Kunnskap er en forutsetning for riktig behandling av dyr. Mattilsynet må ha tilstrekkelig med ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og ha et målrettet samarbeid med dyreholdere. I tillegg må politiet få nok ressurser til å håndheve lov om dyrevelferd. Oslo Senterparti vil: arbeide for en ny merkeordning, tilsvarende krav i Sverige, som har strenge krav til dyrevelferd. ha en egen gruppe i politiet med kompetanse på dyr og dyrevelferd KAPITTEL 5 - SENIORPOLITIKK Eldre er enkeltmennesker med ulike holdninger, interesser og livssyn. Alderdommen er like individuell som resten av livet. Senterpartiet vil bidra til at den eldste generasjonen har bedre helse i flere år, kan delta mer i samfunnslivet, og stå lenger i arbeid dersom den enkelte ønsker det. Vi vil jobbe for solidaritet og aktivitet på tvers av generasjoner i de ulike lokalmiljøene. Senterpartiet vil satse mer på forebygging, rehabilitering og sosial deltakelse enn i dag. samarbeide med boligbyggelagene for å bygge flere boliger tilpasset eldre, legge til rette for flere bofellesskap og ta i bruk omsorgsteknologi. gi tilskudd til å installere heis i flere eldre bygårder der det bor mange eldre. styrke transporttilbudet for hjemmeboende eldre. føre en frivillighetspolitikk som styrker aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i lokalmiljøet. gi Det sentrale eldrerådet forslagsrett overfor bystyret, og tilsvarende for bydelenes eldreråd overfor bydelsutvalgene. tilby alle eldre en kartleggingssamtale om den enkeltes sosiale situasjon, ressurser og behov ved fylte 75 år sikre dagtilbud til personer med demens i alle bydeler. tilby faste pleiere i hjemmebaserte tjenester, og medbestemmelse over innholdet i eldreomsorgen styrke omsorgslønnsordningen og gjøre den tilgjengelig for flere. Her er det viktig med avlastningsordninger i samarbeid mellom kommunene, de pårørende og brukerne selv satse på rehabilitering og tilpassede hjemmetjenester

14 Eldreomsorg Hjemmeomsorgen og sykehjemsplassen skal være der når du trenger det. Omsorgsløsningene skal så langt som mulig tilpasses deg og dine, ikke kommunen, markedet eller systemene. Eldre innvandrere Mange eldre i innvandrerbefolkningen opplever ensomhet. Det finnes få tilbud i regi av de offentlige som kan aktivisere og sosialisere eldre innvandrere. Der de finnes har mange som kunne ha brukt dem ikke kjennskap til disse, eller de føler usikkerhet rundt hvordan de skal benytte seg av disse tilbudene. gi mer støtte til de innvandrerforeningene som har ulike tilbud og aktivitetstiltak for eldre sørge for møteplasser i lokalmiljøet, slik at eldre kan sosialiseres og delta i ulike aktiviteter i sitt nærmiljø. etablere en informasjonskanal hvor eldre kan ta kontakt og få hjelp på sitt eget morsmål. Eldre lesbiske, homofile, bifile og trans (LHBT)-personer I møte med hjemmetjenester og andre tjenester, har eldre LHBT-personer valgt å skjule legningen sin i frykt for å bli møtt med fordommer. Eldre LHBT-personer har opplevd diskriminering, og Oslo Senterparti mener at LHBT-personer ikke må oppleve å bli tvunget inn i skapet igjen i møte med helse- og andre tjenester. gi helse- og omsorgspersonell i Oslo opplæring og etterutdanning i LHBT-spørsmål. Slik opplæring kan gjerne gis i samarbeid med relevante frivillige organisasjoner, som Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), som har kompetanse på dette KAPITTEL 6 HELSE OG OMSORG SOSIALFAGLIG SATSING NÅ! En velfungerende kommunehelsetjeneste er viktig for å møte befolkningens behov for helsehjelp. Store deler av helseproblemene vi opplever i dag kunne vært unngått gjennom forebyggende tiltak. Vi vil at behandling skal tilbys nærmest mulig pasientens hjem og lokalsykehusene. Vi er derfor mot nedleggelse av lokalsykehus i Oslo. En ny organisering av sykehusene må føre til at en mindre andel av ressursene brukes til administrasjon, og en større andel til pasientrettet virksomhet. styrke helsestasjonene for barn under skolealder med økt bemanning av både helse- og sosialfaglig personell

15 opprettholde helsestasjonen for LHBT- ungdom i byen sikre drift av DUS Den uavhengige sosialrådgivningen avvikle helseforetaksmodellen i sin nåværende form. gjøre avstanden mindre mellom politikerne, pasientene, og de ansatte på sykehusene. at pengene skal styres mot pasientene innfase en rett for kommunalt ansatte til lønnet permisjon knyttet til omsorg for gamle og syke foreldre, tilsvarende ordningen med inntil ti dager lønnet permisjon årlig ved barns sykdom øke bruken av omsorgslønn at alle hjemmebaserte tjenester skal tilby brukerne faste pleiere, og medbestemmelse over innholdet i eldreomsorgen ha et kvalitetsløft i alle sykehjemmene ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, flere aktivitets-, kultur- og musikkopplevelser, og bedre individuell kartlegging av interesser og vaner satse på små, lokale enheter i sykehjemsomsorgen, parallelt med å styrke fagmiljøene motarbeide at store, kommersielle omsorgskonsern henter ut overskuddet fra offentlig finansiert eldreomsorg, og gjøre det enklere for ideelle aktører å drive sykehjem og tilby hjemmeomsorg stimulere lokalt gründerskap i deler av omsorgssektoren som er utenfor det offentlig finansierte tilbudet tilby et bedre og mer fleksibelt transportsystem til eldre og funksjonshemmede ha flere sosialfaglige koordinatorer i bydelene, for å sikre helhetlig oppfølging av mennesker og familier med varige og/eller alvorlige helseutfordringer Rusomsorg Alle rusavhengige har rett til et verdig liv og den hjelpen de trenger. Det må være enkelt å få hjelp, og hjelpen må være tilgjengelig når den rusavhengige selv trenger den. Skal man lykkes trengs raushet, tid, medmenneskelighet og respekt. Vi må ha gode behandlings- og rehabiliteringsopplegg uten avbrudd og lange ventelister mellom avrusning, behandling og oppfølging. Ideelle organisasjoner som driver rusomsorg i byen er veldig viktige, og disse tilbudene må styrkes. at behandlingsinnsats innenfor spesialisthelsetjenesten må følges opp av ettervern og tilbud om bolig, sysselsetting, skolegang og nettverksbyggende tiltak øke ressursbruken på lavterskeltiltak slik som feltpleiestasjoner eller andre lavterskel helsetilbud knyttet til dagsentra, varmestuer, sprøyterom og boligtilbud gå inn for et tidsbegrenset prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de hardest belastede narkomane, i kombinasjon med yrkestrening eller utdanning opprette et kommunalt pårørendesenter for pårørende til rusmisbrukere, med juridisk-, medisinsk-, sosialfaglig- og psykologisk kompetanse sikre tilskuddene til Fransiskushjelpen, Frelsesarméens tilbud; Jobben og Fyrlyset, og Kirkens Bymisjon

16 KAPITTEL 7 DET DU TRENGER, DER DU BOR Boligbygging Oslo er den kommunen i Norge med størst tilvekst. Det gir kommunen store utfordringer når det gjelder å skaffe moderne boliger med en høy bo- og miljøstandard til en rimelig pris. Flere unge vil flytte til Oslo, og flere vil bo sentralt i hovedstaden. Senterpartiet vil redusere formuesnedskrivningen på sekundærboliger bruke plan- og bygningsloven til å stille krav til utbyggere når det gjelder areal mellom husene omregulere ledige kontorbygg til boligformål gjennomgå ledige areal som kan benyttes til boligformål stille krav til utbyggere om at nye byggeprosjekt skal inneholde både boliger og plass til å drive næringsvirksomhet i liten skala, som frisørsalong, skredder, sykkelverksted, og mindre butikker at kommunen skal legge bedre til rette for økt bygging samarbeide med kooperasjonen for å få opp antallet kommunale boliger få i gang kjøp og bygging av kommunale boliger i alle bydelene, ikke bare i østlige bydeler sørge for en jevnere geografisk fordeling av sosialboliger, som nå er konsentrert på østkanten sette i gang opprustning av eksisterende kommunalboliger ha bemannede boliger for folk som trenger det ha bedre oppfølging av folk som bor i kommunale boliger avvikle hospits alltid vurdere om hele eller deler av lokalene kan bygges om til boliger for studenter eller unge i etableringsfasen, når kommunen legger ned eller flytter virksomheter. Trygge og rettferdige nærmiljøer Vi vil jobbe for at politiet i Oslo styrkes for at folk skal få et tryggere nærmiljø. Vi mener politiets hovedstadsfunksjoner og politiets lokale funksjoner må deles og synliggjøres. Dette innebærer blant annet at vi, i samarbeid med staten, kan etablere flere synlige, mobile politiposter i byen. innføre lokale politiråd i alle bydeler etablere flere synlige, mobile politiposter i byen intensivere innsatsen mot narkotikatrafikken styrke frivilligheten som gir jobb og overnatting til tiggere, og andre tilreisende fra EØSområdet styrke forebyggende politiarbeid i samarbeid med andre kommunale instanser, som barnevern og lignende flytte drosjeholdeplassen fra C.J. Hambros Plass Single og aleneboende Over halvparten av Oslos husstander består av aleneboende. Av disse er 75 % kvinner. Kvinner er ifølge SSB overrepresentert på fattigdomsstatistikken for Oslo. Kostnadene på