Turbulens i luftfarten Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflyttningen av statslige tilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turbulens i luftfarten Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflyttningen av statslige tilsyn"

Transkript

1 142 Nordisk Administrativt Tidsskrift 2/2011, 88. årgang Turbulens i luftfarten Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflyttningen av statslige tilsyn Af Charlotte Kiland og Jarle Trondal, Universitetet i Agder, institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Nordisk Administrativt Tidsskrift 2/2011, 88. årgang Artikler: Turbulens i luftfarten Charlotte Kiland & Jarle Trondal I 2003 vedtok Stortinget å flytte syv statlige tilsyn fra Oslo til andre byer i landet. Studien viser at en instrumentelt stramt styrt beslutningsprosess i regjeringen Bondevik II endret karakter til en turbulent iverksettingsprosess i Luftfartstilsynet særlig karakterisert av motsetning mellom overordnet departement og berørt tilsyn (Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet). Spørsmålet denne artikkelen reiser er hva som kan forklare at motstanden mot departementets forslag og Stortingets vedtak ble spesielt omfattende i Luftfartstilsynet sammenlignet med øvrige berørte tilsyn. Motstanden mot flyttevedtaket i Luftfartstilsynet avstedkom blant annet luftfartsdirektørens avgang. Studien viser at motstanden som eskalerte i Luftfartstilsynet i kjølvannet av flyttevedtaket kan knyttes til to sentrale faktorer og noen viktige supplerende forklaringer for det første Luftfartstilsynets nære reformhistorie, og dernest reformhastighet, tidsknapphet, og reforminnhold. I tillegg kommer utøvelsen av tilsynsledelsens lederroller og deres forhold til politisk ledelse i overordnet departement. Innledning 1 I 2003 vedtok Stortinget å flytte syv statlige tilsyn fra Oslo til andre byer i landet. Studien viser at en instrumentelt stramt styrt beslutningsprosess i regjeringen Bondevik II endret karakter til en turbulent iverksettingsprosess i Luftfartstilsynet særlig karakterisert av motsetning mellom overordnet departement og berørt tilsyn (Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet). Spørsmålet denne artikkelen reiser er hva som kan forklare at motstanden mot departementets forslag og Stortingets vedtak ble spesielt omfattende i Luftfartstilsynet sammenlignet med øvrige berørte tilsyn. Motstanden mot flyttevedtaket i Luftfartstilsynet avstedkom blant annet luftfartsdirektørens avgang. Studien viser at motstanden som eskalerte i Luftfartstilsynet i kjølvannet av flyttevedtaket kan knyttes til to sentrale faktorer og noen viktige supplerende forklaringer for det første Luftfartstilsynets nære reformhistorie, og dernest reformhastighet, tidsknapphet og reforminnhold, og i tillegg, utøvelsen av den administrati-

2 Artikler: Turbulens i luftfarten 143 ve topplederrollen i tilsynet og forholdet til den politiske ledelsen i overordnet departement. Erfaringsbasert læring kan betinges av antall tidligere og lignende erfaringer som aktører kan høste fra (N) (March 2010). I tilfeller med få tidligere erfaringer å vise til, øker sannsynligheten for institusjonell reproduksjon. Dersom det er slik at Luftfartstilsynet har få tidligere erfaringer med geografisk flytting, øker sannsynligheten for at tilsynet ønsker etablert lokalisering og således å yte motstand mot relokalisering. I tillegg er det er grunn til å anta at dersom nye reformer innholdmessig avviker radikalt med institusjoners nære reformhistorie (se Meyer-Sahling og Yesilkagit 2011: 316), så øker sannsynligheten for motstand (Yesilkagit 2010). Dersom, for eksempel, et forslag om institusjonell nedbygging kommer i kjølvannet av en reformhistorie preget av institusjonell oppbygging og konsolidering, så kan vi anta at berørte instanser vil reagere særlig negativt mot nye reformforslag. I perioder med rask institusjonell formasjon øker sannsynligheten for at nye formasjoner enten frastøtes eller i betydelig grad formes av allerede eksisterende institusjonell orden. Tidsknapphet under reform begrenser institusjonelle entreprenørers pursuit of intelligence og øker deres sannsynlighet for lokale søk etter løsninger som bare marginalt avviker fra eksisterende løsninger (March 2010: 19). Dersom utflytting av Luftfartstilsynet var oppfattet som en meget rask reform, kan vi anta at tilsynet vil foretrekke etablert lokalisering og yte motstand. Innholdet i reformer kan bidra til å forklare i hvilken grad berørte instanser yter motstand eller adopterer reform. Dersom forslag til reform i betydelig grad bryter med eksisterende løsninger, kan vi forvente at berørte instanser yter motstand og foretrekker etablerte løsninger (Brunsson og Olsen 1993). Det er således grunn til å forvente at sentraladministrative instanser som vedtas flyttet over betydelige avstander (eksempelvis Luftfartstilsynet) vil yte større motstand mot vedtaket enn instanser som vedtas flyttet korte avstander (eksempelvis Post og teletilsynet se Trondal og Kiland 2010). Administrative topplederroller i sentralforvaltningen og deres forhold til den politiske ledelsen karakteriseres av et relativt harmonisk og nesten symbiotisk forhold preget av en lang historisk tradisjon med gjensidig respekt og fellesskap i normer og verdier (Christensen m. fl 2010: 119). I komplekse og tvetydige situasjoner preget av spenninger og konflikter mellom en politisk og faglig logikk er det derimot grunn til å anta at selve utøvelsen av lederrollen vil være av betydning for hvorvidt de politiske beslutningene blir akseptert og iverksatt på en systematisk måte. I den grad flyttevedtaket strider mot en faglig logikk vil tilsynsledelsen trolig arbeide mer aktivt og selvstendig med faglige motforestillinger enn det som er forventet. En omfattende geografisk utflytting av statlige tilsyn har aldri tidligere skjedd i norsk forvaltningshistorie. Det ble gjort forsøk på dette på og 1980-tallet, men forsøkene strandet i all hovedsak (Sætren 1983). Stortingsmeldingen»Om statlige tilsyn«(nr. 17 ( )) gjenopptok ideen om relokalisering av statlige tilsyn og foreslo en samlet utflytting av en gruppe tilsyn. Vedtaket om utflytting av i alt syv statlige tilsyn fra Oslo og den påfølgende implementeringen er forvaltningshistorisk enestående i Norge (Sætren 2010). Aldri før har så mange tilsyn og tjenestemenn vært på flyttefot, selv om omfanget kun var om lag 900 tjenestemenn (Trondal og Kiland 2010). En

3 144 Charlotte Kiland & Jarle Trondal grunn til utflytting av statlige tilsyn har vært ønsket om økt autonomi for tilsynene i forhold til departementene og politiske ledelse (Hommen 2003: 39; Norman 2004: 98). Utflyttingen av tilsyn ble av Bondevik II-regjeringen koplet sammen med reformer av statlig forvaltningspolitikk (Sætren 2010), og fant sted samtidig som forvaltningspolitikken vektla økt formell autonomi og mer liberaliserte regelverk (Lægreid m.fl. 2008: 3). Forvaltningspolitikk omfatter den politikk som retter seg inn mot forvaltningens infrastruktur dvs. bevisst endring av formelle strukturer, prosedyrer og personale (Jacobsen og Roness 2008: 145). Denne artikkelen utvider definisjonen av forvaltningspolitikk til også å omfatte bevisst endring av forvaltningens fysiske struktur og geografiske beliggenhet. Mer spesifikt søker denne studien å forstå sentraladministrative instansers reaksjoner på vedtak om geografisk relokalisering som i særlig grad synes å bryte med deres nære reformhistorie. Artikkelen er organisert på følgende måte: Neste avsnitt skisserer et teoretisk rammeverk som benyttes til å forklare sentraladministrative instansers reaksjon på reform generelt, og geografisk relokalisering spesielt. Det neste avsnittet gir en kort skisse av data og metode. Den empiriske analysen er delt i to deler: Første del gir en kort analyse av bakgrunnen for utflyttingen av Luftfartstilsynet. Del to analyserer hvorledes Luftfartstilsynet internt reagerte på Regjeringens forslag og Stortingets vedtak om utflytting. Teoretisk rammeverk Både organisatorisk reform og institusjoners reaksjon på reform kan tenkes å bli betinget av eksisterende organisasjonsformer og organisasjoners nære reformhistorie. Et organisasjonsperspektiv kan benyttes til å forstå hvorfor Luftfartstilsynet reagerte relativt sterkt på vedtaket om geografisk flytting. Organisasjonsteori har blitt benyttet for å karakterisere institusjonelle ordner, for å forklare hvorfor og hvorledes institusjonelle ordner oppstår, institusjonaliseres og eventuelt svekkes, og endelig hvilke effekter slike ordner har på aktørers adferd og institusjonell dynamikk (Campbell 2004; Curtin og Egeberg 2008). Politisk og administrativt liv sees som kontekstualisert og rutinisert i organiserte adferdsregler. Et fokus på politiske ordeners formelle organisering innebærer at en analyse av transformasjon av politisk orden må fokusere på hvorledes slik transformasjon formes av en allerede eksisterende politisk orden. Institusjonell reform innebærer»recombining elements from the set of already existing institutional principles and practices «(Campbell 2004: 70). Institusjonell»bricolage«innebærer at institusjoners reaksjoner på reform for eksempel vedtak om geografisk relokalisering må forstås på bakgrunn av institusjonell historie, blant annet institusjoners nære reformhistorie. Selv om studier viser at sentraladministrasjonens lange historiske arv legger føringer og begrensninger på forvaltningsreform (Lægreid og Pedersen 1999: 352; Painter og Peters 2010), kan vi samtidig argumentere for at sentraladministrasjonens nære eller korte historie kan prege forvaltningsreform, og i vår sammenheng, sentraladministrative instansers reaksjon på politiske vedtak om geografisk relokalisering. Organisasjonsteori kan benyttes til å besvare to grunnleggende spørsmål: For det første, under hvilke betingelser vil nye politiske ordener bli etablert som kan utfordre allerede eksisterende ordener? For det andre, dersom nye politiske ordener er etablert, under hvilke betingelser vil institusjoner faktisk transformere eksisterende poli-

4 Artikler: Turbulens i luftfarten 145 tikk (Egeberg, Martens og Trondal 2012)? En analyse av institusjoners reaksjon på reformer (eksempelvis geografisk flytting) vil berøre det første spørsmålet. Var det slik at forslaget om utflytting av Luftfartstilsynet utfordret allerede eksisterende praksis og tidligere reformer i Luftfartstilsynet? Formelle organisasjoner forankrer spørsmål om»tasks, authority, power, and accountability«, i alle fall midlertidig (Olsen 2010: 37). Det er formelle regler som regulerer, konstituerer, og i siste instans former beslutningstakeres adferd og offentlig politikk (Barnett og Finnemore 2004: 3). Et organisasjonsperspektiv antar at beslutningsadferd er formet av de organisasjonsstrukturer som omgir aktører. Tjenestemenn i sentraladministrasjonen opplever overflod av potensiell og inkonsistent informasjon som de kan anvende i beslutningssituasjoner. Relasjonen mellom aktørers mentale kapasiteter og kompleksiteten i beslutningssituasjoner vil imidlertid ikke alltid være i overensstemmelse (Bendor 2003: 435; March 2008). Overfloden av informasjon som møter tjenestemenn handler riktignok ikke bare om for mye data. Det er ofte et spørsmål om aktørers evne til å fortolke eksisterende data like mye som det er deres evne til å beregne data (Sutcliffe og Weick 2008: 62). Essensielt, formell organisasjon gir retning til aktørers selektive søk etter og fortolkning av data.»organizational properties compensate for the cognitive constraints of individual decision makers«(bendor 2003: 450). Et organisasjonsperspektiv argumenterer for at reaksjoner på reformer er betinget av og i stor grad påvirket av allerede eksisterende politisk-administrativ orden (Trondal 2010), eller av»the genetic soup«av eksisterende organisasjonsstrukturer og reformhistorie (Olsen 2010: 96). Reaksjoner på reformer vil således ikke alene være formet av funksjonelle behov i organisasjoner, et resultat av rasjonell kalkulasjon av antatt fremtidig nytte, en reaksjon på eksterne kriser, eller lokal oversettelse av eksterne institusjonaliserte standarder (Egeberg, Martens og Trondal 2012). Et organisasjonsperspektiv tilskriver eksisterende organisasjonsstrukturer og reformhistorie en autonom rolle i forklaringen av institusjoners reaksjonsformer. Politiske institusjoner skaper element av robusthet, og konsepter som historisk ineffektivitet (March og Olsen 1989) og stiavhengighet (Pierson 2004) antyder at koplingene mellom eksterne reformkrav og institusjoners reaksjon ikke er automatisk og presis (Olsen 2010). Nye komponenter i etablerte styringsordner slik som relokalisering av etablerte institusjoner kan forventes å formes av allerede etablerte institusjonelle strukturer og institusjonelle lokaliseringer (Skowronek 1982). I sum kan det organisatoriske terrenget, eller den genetiske suppen, av strukturer og reformhistorie fungere både som kilder til motstand og mulighet i institusjoners reaksjon på reform (Olsen 2010; Pierson 2004). Et organisasjonsperspektiv muliggjør forklaringer på hvorfor reformer i noen tilfeller kan legge seg lagvis på hverandre, mens nye reformer i andre tilfeller vil bli møtt med motstand og frastøtes (Christensen og Lægreid 2007). Studier viser at i perioder med rask institusjonell formasjon øker sannsynligheten for at nye formasjoner enten frastøtes eller i betydelig grad formes av allerede eksisterende formasjoner. Tidsknapphet under reform begrenser institusjonelle entreprenørers pursuit of intelligence og øker deres sannsynlighet for lokale søk etter løsninger som bare marginalt avviker fra eksisterende løsninger (March 2010: 19). Dersom utflytting av Luftfartstilsynet var oppfattet som en meget rask reform, øker sannsynligheten for at tilsynets representanter vil foretrekke etablert lokalisering og yte motstand. For det andre, innholdet i reformer kan bidra til å forklare i hvilken grad berørte instanser

5 146 Charlotte Kiland & Jarle Trondal yter motstand eller adopterer reform. Dersom forslag til reform i betydelig grad bryter med eksisterende løsninger, kan vi forvente at berørte aktører yter motstand og foretrekker etablerte løsninger (Brunsson og Olsen 1993). Det er således grunn til å forvente at sentraladministrative instanser som vedtas flyttet over betydelige avstander (eksempelvis Luftfartstilsynet) vil yte større motstand mot vedtak enn instanser som vedtas flyttet korte avstander (eksempelvis Post og teletilsynet se Trondal og Kiland 2010). Endelig kan erfaringsbasert læring være betinget av antall tidligere og lignende erfaringer som aktører kan høste fra (N) (March 2010). I tilfeller med få tidligere erfaringer å vise til, øker sannsynligheten for institusjonell reproduksjon. Dersom det er slik at Luftfartstilsynet har få tidligere erfaringer med geografisk flytting, øker sannsynligheten for at tilsynet ønsker etablert lokalisering og således å yte motstand mot relokalisering. I tillegg er det grunn til å anta at dersom nye reformer innholdmessig avviker radikalt med institusjoners nære reformhistorie, så øker sannsynligheten for motstand (Yesilkagit 2010: 152). Dersom, for eksempel, et forslag om institusjonell nedbygging kommer i kjølvannet av en reformhistorie preget av institusjonell oppbygging og konsolidering, så kan vi anta at berørte instanser vil reagere særlig negativt mot nye reformforslag. Et organisasjonsperspektiv på administrative lederroller i sentralforvaltningen og deres forhold til den politiske ledelsen, innebærer en antakelse om at normativ struktur uttrykker forventninger til rolleinnehaverne om hvordan de bør eller skal handle. Et organisasjonsperspektiv antar at de fleste vil føle en forpliktelse til å følge rollens krav og at det vil være i de ansattes interesse å handle i overensstemmelse med rolleforventningene. For administrative lederroller i sentralforvaltningen er deres forhold til den politiske ledelsen karakterisert av en avveining mellom politisk lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet, der hensynet til politisk lojalitet anses som det viktigste (Jacobsen 1960). Samtidig innebærer disse rolleelementene både en håndtering av usikkerhet, konflikter, tvetydighet og dilemmaer som fungerer som rammebetingelser for utøvelse av lederrollen (Strand 2007: 360). Dermed kan vi anta at toppledelsen i Luftfartstilsynet må kunne gå god for politiske beslutninger de opplever som problematiske, og at de opptrer som konstruktive medspillere for statsråden (Christensen m. fl 2010: 113). Christensen og Lægreid (2009) fremhever et økt spenningsnivå mellom den politiske ledelsen og embetsverket som følge av endringer i både politiske og administrative roller over tid. Når situasjonen er tvetydig og kompleks, som følge av motsetninger mellom en faglig og politisk logikk eller i konfliktfylte situasjoner og kriser hvor det ikke er rutinebestemt eller klart hva som er riktig å gjøre, kan man anta at handlingsrommet for den administrative lederrollen er større. I den grad flyttevedtaket skaper en tvetydig og usikker situasjon er det grunn til å anta at tilsynsledelsen vil arbeide aktivt og selvstendig med faglige motforestillinger. Data og metode Datamaterialet omfatter 15 intervjuer som ble gjennomført i perioden fra 2009 til Dette er informanter fra politisk ledelse i Bondevik II-regjeringen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, den daværende ledelsen i Luftfartstilsynet, fagforeninger, og Bodø kommune. Intervjuene kan karakteriseres som samtalebaserte dybdeintervjuer med nøkkelinformanter (Andersen 2006). De fleste intervjuene vil kunne kategoriseres som eliteintervjuer (Aberbach, Putnam og

6 Artikler: Turbulens i luftfarten 147 Rockman 1981; Aberbach og Rockman 2002). Tre av informantene kan ikke rubriseres som eliter, men de hadde viktige roller i den aktuelle prosessen som studeres. Samtlige informanter har vært direkte involvert i prosessene, og er valgt ut fra antagelsen om at de er velinformerte og har inngående kunnskap om prosessene knyttet til utflyttingssaken. Eliter er gjennomgående ressurssterke aktører som kan bidra til å kaste lys over sentrale beslutningsprosesser, kanskje først og fremst fordi de besitter viktig kunnskap om hendelser, situasjoner og relasjoner som ikke er allment kjent. Eliter er vant til aktivt å argumentere for å forsvare egne roller og handlinger. Begrunnelsen for valg av eliter som nøkkelinformanter kan begrunnes med at disse bidrar til å rekonstruere hendelser og prosesser som ikke hadde latt seg spore gjennom andre datakilder (Checkel 2008). En ulempe er imidlertid at eliter kan tenkes å gi»skjeve«svar, overdrive eller underdrive bestemte sider ved prosesser, samt oppvurdere egen rolle og betydning i disse prosessene. På det tidspunktet intervjuene ble gjennomført hadde det imidlertid gått tre til fem år siden informantene var direkte involvert. Det er derfor grunn til å anta at det først og fremst var de sentrale hovedinntrykkene som ble fremkalt på intervjutidspunktet, og at informantene hadde tilstrekkelig distanse til prosessene og egen rolle. I tillegg bygger datamaterialet på en omfattende gjennomgang av skriftlige dokumenter; tidligere forskning, offentlige utredninger, rapporter, politiske dokumenter og redegjørelser, taler, innlegg til Stortingsdebatter, innlegg til åpne høringer i Stortinget, interne brev, og presseklipp samlet inn gjennom a-tekst Retriever Mediasøk for å få tilgang til dekkingen av utflyttingen fra de største riks- og regionaviser. Prosessanalyse Prosessanalysen og Luftfartstilsynets reaksjoner mot Stortingets flyttevedtak presenteres i to deler. Første del skisserer hovedtrekkene i den departementale beslutningsprosessen knyttet til utflyttingen av statlige tilsyn. For en mer fyldig analyse av denne prosessen, se Trondal og Kiland (2010). I andre avsnitt analyseres utflytting av Luftfartstilsynet og dets reaksjon mot reformen. Første del: Relokaliseringsreformen i departement og regjering Tidligere studier viser at større reformprosesser kjennetegnes av begrenset styring fra politisk-administrativ ledelse. Innslaget av instrumentelt lederskap synes å øke i mer avgrensede omorganiseringer sammenlignet med store forvaltningsreformer (Egeberg 1984). Selv om tidligere forsøk på småskala utflytting av statlige tilsyn mislykkes på og 80-tallet (Sætren 1983), viser dette avsnittet at utflytting av statlige tilsyn i stor skala ble sikret gjennom den formelle organiseringen av selve beslutningsprosessen i regjeringen. 24. januar 2002 redegjorde Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman i Stortinget for regjeringens reformprogram»fra ord til handling. Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor«. I dette reformprogrammet lå det et forslag om utflytting og relokalisering av statlige tilsyn. I forbindelse med denne redegjørelsen informerer statsrådvictor Norman Stortinget om at regjeringen arbeider med en gjennomgang av statlige tilsyn som de vil komme tilbake til Stortinget med som egen sak. Formålet for Victor Norman var å introdusere en rekke tiltak som skulle styrke og forenkle tilsyns- og kontrollfunksjonen, øke tilsynenes

7 148 Charlotte Kiland & Jarle Trondal uavhengighet, styrke den faglige kompetansen til tilsynene, samt finne en hensiktsmessig geografisk lokalisering av disse. Det ble også argumentert for at geografisk flytting ville forsterke tilsynenes autonomi gjennom redusert uformell kontakt mellom departement og tilsyn. Prinsippet om å legge forholdene til rette for utflytting av statlige arbeidsplasser og oppgaver var også slått fast i regjeringserklæringen (Semberklæringen). Forslaget til Victor Norman hadde således formelt politisk forankring i regjeringskoalisjonen. Arbeidet med å skrive ut kapitlet om utflytting av statlige tilsyn i Stortingsmelding nr. 17 ( ) involverte kun to tjenestemenn og statssekretæren i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (intervju). Årsaken til denne stramme organiseringen var at utredningsprosessen skulle gå raskt. Det bekreftes også at omfanget på utredningen var svært begrenset og at denne arbeidsformen med en stortingsmelding var høyst uvanlig. Det var en lukket arbeidsform knyttet særlig til utformingen av forslaget om utflytting av statlige tilsyn i Tilsynsmeldingen. Utformingen av dette kapitlet i Stortingsmeldingen tok omlag to uker (intervju). Det som karakteriserer utredningsfasen av forslaget til utflytting av statlige tilsyn er et begrenset aktørmønster toppstyrt fra statsråden i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, hemmelighold av saken overfor berørte parter, knappe tidsfrister, og liten grad av utredning av alternativer og konsekvenser. Øvrige fagstatsråder og deres departementsråder hadde lite kjennskap til de konkrete relokaliseringsalternativene før beslutningen fant sted i regjeringen i midten av november 2002 (intervju). Forslaget til lokaliseringssteder ble luftet med berørte statsråder fra regjeringspartiene Høyre og Kristelig folkeparti. Disse statsrådene hadde ingen innvendinger til de foreslåtte lokaliseringsstedene, og forslagene ble formelt vedtatt av en samlet regjering. Også ved å organisere ut berørte tilsyn fra utredningsfasen, ble flere tilsyn tatt på sengen når forslaget ble offentliggjort noe senere. Studier viser at manglende deltakelsesrettigheter i denne fasen bidro til økt motstand mot vedtaket i Luftfartstilsynet(Wisth 2006). Strategien til statsråd Victor Norman var å skille organisatorisk mellom politiske og administrative arenaer for beslutningstaking i utredningsfasen. Argumentet var at mens utredningsarbeidet skulle gjennomføres raskt, skulle implementeringsprosessen gjennomføres over flere år (Meyer og Stensaker 2009). En følge av den korte utredningstiden var også at regjeringen ikke gjennomførte en ordinær høring av forslaget med berørte tilsyn (Melbye 2007: 41). Tilsynsledelsen i Luftfartstilsynet ble hele tiden beroliget av departementsledelsen i Samferdselsdepartementet med at en utflytting for deres del med stor sannsynlighet var uaktuell. Dette gir grunn til å anta at Samferdselsdepartementets rolle i vedtaket om relokalisering var begrenset. Til tross for at beslutningen om relokalisering av tilsynene formelt fant sted i Samferdselsdepartementet, er det ingen av informantene som karakteriserer den politiske ledelsen i dette departementet som sentral. Tvert imot poengterer enkelte at den politiske ledelsen i dette departementet var svak og fraværende (intervju). Det empiriske bildet illustrerer også tydelig hvordan organisering av tid ble avgjørende i denne beslutningsprosessen og hvordan organiseringen av sekvensering og tempo var viktig for at Victor Norman s forslag fikk gjennomslag i regjering og Storting. Victor Norman benyttet en politisk mulighet like etter han tiltrådte som statsråd (Sætren 2010). Løsningen ble å sette i gang en beslutningsprosess som måtte være rask og stramt politisk styrt, der omfanget av aktører skulle begrenses og potensielle motstandere ekskluderes fra prosessen lengst mulig. Statsråden synes også bevisst på

8 Artikler: Turbulens i luftfarten 149 at prosessen måtte omfatte færrest mulige sekvenser for å sikre fortgang i utredningsfasen og hindre mobilisering av potensiell motstand. Andre del: Utflytting av Luftfartstilsynet Dette avsnittet omhandler to etapper i beslutningsprosessen. Første etappe skisserer etableringen av Luftfartstilsynet i 1997 og oppbyggingen av tilsynet frem mot Denne analysen skisserer således innholdet i Luftfartstilsynets nære reformhistorie. Andre etappe av analysen illustrerer avviklingen av Luftfartstilsynet i Oslo og reetableringsprosessen av tilsynet i Bodø i perioden etter Første etappe: Etableringen av Luftfartstilsynet I 1997 startet Samferdselsdepartementet arbeidet med å legge til rette for etablering av et eget luftfartstilsyn, atskilt fra Luftfartsverket. Statskonsult fikk i oppdrag av Luftfartsverket å kartlegge og vurdere kvaliteten på myndighetsutøvelsen i Luftfartsverkets tilsynsvirksomhet. I 1999 publiserte de en rapport som konkluderte med at det nye Luftfartstilsynet måtte tilføres og bygge opp kompetanse på delegerte områder, og da spesifikt generell forvaltningskompetanse og kompetanse til å utføre systemtilsyn (Statskonsult 1999). Statskonsult konkluderte med et stort potensial for bedret saksbehandling og begrunnelse for de enkeltvedtak som ble fattet, og pekte blant annet på at regelverket som ble forvaltet av Luftfartsinspeksjonen var omfattende og uoversiktlig, og at regelverkets struktur måtte gjennomgås. Disse forholdene krevde etter Samferdselsdepartementets vurdering både kortsiktige og mer langsiktige tiltak, der opprettelsen av Luftfartstilsynet blant annet skulle ha som formål å styrke den generelle forvaltningskompetansen så vel som den mer luftfartsfaglige kompetansen. 1. mars 1999 ble Per Arne Skogstad tilsatt som direktør med mandat å bygge opp Luftfartstilsynet. Departementet forutsatte at Luftfartstilsynet så snart som mulig etter en formell etablering gikk i gang med å vurdere hele sitt kompetansebehov innenfor de rammebetingelser som ble trukket opp for virksomheten. Planen var å få på plass et operativt Luftfartstilsyn fra 1. juni samme år, men oppstartsprosessen var krevende, og prosessen ble utsatt. I juni kom vedtaket i Stortinget om å skille ut Luftfartsinspeksjonen fra Luftfartsverket med virkningsdato fra 1. januar Med utgangspunkt i Luftfartsinspeksjonen skulle det så bygges opp et luftfartstilsyn som eget myndighetsorgan, direkte underlagt Samferdselsdepartementet, basert på kompetansen i denne enheten. Årene fra 2000 til 2003 blir av informantene karakterisert som pionerårene i Luftfartstilsynet preget av omfattende oppbyggingsprosesser. Årene var preget en relativt intens og kort oppbyggingsperiode. I denne fasen ble Luftfartstilsynet bedt om å vurdere nye steder for relokalisering og en samlokalisering med Statens Jernbanetilsyn. Luftfartstilsynet kom opp med tre mulige forslag, deriblant muligheten for en etablering på Gardermoen, eventuelt ved Nobelinstituttet på Solli plass eller i Rådhusgata i Oslo. Men tilbakemeldingen fra Samferdselsdepartementet var tydelig: de ønsket en lokalisering av Luftfartstilsynet i gangavstand fra departementet. I tillegg ble det gitt uttrykk for ønsket om en revitalisering av Oslo Øst gjennom en forlengelse av Storgata og det som ble omtalt som»det gamle byskillet«. Valg av lokalisering for Luftfartstilsynet falt til slutt på Rådhusgata. Bygget ble utformet og ført opp med tanke på at Jernbanetilsynet skulle plasseres i samme lokaler. Samtidig som Luftfartstilsynet arbeidet med å finne egnet lokaliseringssted ble forslaget fra Samferdselsdepartementet om å samlokalisere de to tilsynene møtt med stor skepsis og mot-

9 150 Charlotte Kiland & Jarle Trondal stand fra ledelsen i Luftfartstilsynet. Først to måneder før innflytting i det nye bygget ble Jernbanetilsynet skrevet helt ut av prosjektet. Samlokalisering var utelukket. Ledelsen i Luftfartstilsynet argumenterte mot samlokalisering begrunnet i plassmangel, men også fordi fysisk samlokalisering kunne medføre en senere diskusjon om å slå organisasjonene sammen. Samlokaliseringsprosessen ble stoppet (intervju). Bemanningen i Luftfartstilsynet ble i denne fasen økt fra 60 ansatte i 1999 til 148 i Av de 88 nyrekrutterte var omlag 50 ansatte uten spesifikk bakgrunn fra flybransjen. Kun et fåtall ansatte hadde juridisk kompetanse, og en ny juridisk avdeling skulle bygges opp. Prosessen med kompetanseheving i Luftfartstilsynet ble dermed en krevende og omfattende prosess. Årene fra 2000 til 2002 blir beskrevet som svært krevende år preget av mye intern uro (intervju). Flere personalsaker, deriblant en arbeidsrettssak med påstander om trakassering fra ledelsen i LT, medførte intern støy og en rekke oppslag i mediene.»folk var sykemeldte på dagen, på jobb om natten og papirer forsvant og ble lekket til pressen det var en del intern uro, men Skogstad tok grep, bokstavelig talt. Han kastet jo fysisk ut en av disse uromakerne fra kontoret den andre dagen i stillingen sin som Luftfartsdirektør«(intervju). Høsten 2002, ble et nytt reformforslag presentert for Luftfartstilsynet. Denne gangen innebar forslaget en sammenslåing av Luftfartstilsynet og Statens Jernbanetilsyn til et felles transporttilsyn. Tilsynet ble bedt om å komme med innspill i prosessen. Igjen valgte Luftfartstilsynet å argumentere mot endringsforslaget, blant annet med den begrunnelsen at tilsynet hadde vært igjennom så store omstillinger, utviklingsprosesser og intern uro at organisasjonen trengte arbeidsro for å konsolidere det opprinnelige mandatet de var gitt. Men argumentasjonen mot sammenslåing til et felles transporttilsyn ble av ledelsen i Luftfartstilsynet også knyttet til at oppgaven med oppbygging av tilsynet var så krevende at de hadde utfordringer nok med å håndtere den alene. En av problemstillingene rundt sammenslåing var knyttet til underbemanning i Statens Jernbanetilsyn. Etter store utfordringer med rekruttering av kompetent og tilstrekkelig personell til Luftfartstilsynet, ble det også fremsatt argumenter om at kompetansen i de to tilsynene var så ulik at det var vanskelig å forsvare muligheter for eventuell kompetanseoverføring (intervju). Bare uker før offentliggjøringen av flyttevedtaket om å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø, hadde ledergruppen i Luftfartstilsynet hatt et møte med ledelsen i Samferdselsdepartementet hvor de redegjorde for status i oppbyggingen av tilsynet. I dette møtet ble departementet informert om at tilsynet var i en ansettelsesprosess hvor de var i ferd med å få på plass den siste fagstillingen for å kunne sluttføre oppbyggingen av et»komplett tilsyn«innenfor luftfarten (intervju). To uker etter dette møtet, 5. desember 2002, kom første pressemelding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om relokalisering av statlige tilsyn, deriblant Luftfartstilsynet. På dette tidspunktet hadde Luftfartstilsynet vært operativt i underkant av tre år. Andre etappe: Avvikling og reetableringsprosessen av Luftfartstilsynet i Bodø Etter disse tre årene karakterisert som en oppbyggingsfase av Luftfartstilsynet, kan de neste årene beskrives som en ny fase der Luftfartstilsynet i Oslo i realiteten avvikles og reetableres i Bodø. Det spesielle i denne prosessen var at tilsynsdirektøren, som tidligere hadde fått mandatet med å bygge opp et luftfartstilsyn, nå fikk mandatet med å avvikle det samme tilsynet for så å reetablere det i Bodø. Den nye tilsynsdi-