INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR BUDSJETT FOR INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Styret - Forsikring B) Forslag fra Styret Innløsning/kjøp festetomt C) Forslag fra Styret Reviderte vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 5 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 varamedlem for 2 år C) Valg av styreleder for 1 år Styret vil legge frem forslag til valg i sameiermøtet. Oslo, 22. mars 2011 Styret i Morten Kristoffersen /s/ Elin Dalen /s/ Janicke Kielland /s/ Marit Lunder /s/ (varamedlem) I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET VALGT FOR Styreleder Morten Kristoffersen Styremedlem Elin Dalen Styremedlem Janicke Kielland Varamedlem Ole-Andreas Hafnor Varamedlem Marit Lunder To styremedlemmer har fratrådt i løpet av perioden GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer og varamedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 47 næringseksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Hvaler kommune og har følgende gårds- og bruksnummer: Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. FORSIKRING Sameiets hytter og fellesanlegg er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenumre (privatforsikring fritidsbolig) og (næringslivsforsikring for bygning og eiendler). Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

3 3 Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker Innbo, løsøre og egen utebod. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks e-post : Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. STYRETS ARBEID Ordinært sameiermøte ble avholdt på Hauge, Vesterøy. Til stede var 31 seksjonseiere og 8 med fullmakt, til sammen 39 stemmeberetiggede. Det ble avholdt 6 styremøter i Styret har distribuert 5 informasjonsskriv til sameierne i 2010 med informasjon om bruk av fellesområder, planlagte og gjennomførte tiltak og annet. DUGNAD Dugnad ble arrangert 1. mai 2010 med bestilling av container til avfall, kvist, løv og annet. Styret takker alle deltakerne for god innsats samt utegruppen for servering av kaffe, saft og vafler. MILJØTILTAK Styret arrangerte en sommerfest i juli SØPPELCONTAINER Ordningen med søppelcontainer for husholdningsavfall på området har fungert tilfredsstillende. Returordninger for papir, papp og glass finnes i Ødegårdskilen og for annet avfall på Kirkeøy. SERVICEHUSET Bruk og utleie av servicehuset i 2010 foregikk stort sett i henhold til etablerte regler for dette. FELLESOMRÅDER Styret har en avtale med to sameiere som sørger for diverse arbeid og stell av fellesområdene. Båtplassene på bryggen ved servicehuset disponeres av sameiere gjennom et bryggelag eller for tre seksjoner i henhold til inngåtte avtaler. De kan ikke benyttes av andre sameiere/gjester annet enn etter avtale med sameier som disponerer plassen. Skilt med parkering forbudt ble satt opp ved innkjøringen til Havtunet under dugnaden 1. mai Styret har ikke vurdert andre tiltak for å hindre parkering av uvedkommende på vår eiendom. Parkering av båthengere kan være en utfordring for parkeringskapasiteten om sommeren. Båthengere skal ikke parkeres på anlegget, men på dertil avsatte steder i omegnen. Hver enkelt sameier plikter å orientere seg om slike steder og informere eventuelle leietakere. TEKNISKE ANLEGG To sameiere har ikke innbetalt kr til strømmåleranlegg (forfalt i 2008). Styret har vurdert hvordan disse pengene kan drives inn, men har vært forbeholdne med å starte innkreving i henhold til legalpantet på grunn av beløpenes beskjedne omfang. Brannvarslingsanlegget ble reparert i første halvår 2010 etter lynnedslag året før. Forsikringsoppgjør for denne skaden og skade på strømmåleranlegget av samme årsak er sluttført.

4 4 VANN OG AVLØP Vannet frøs på begge moloene i november - desember 2010, men ble tint etter få dager. Årsaken var at koplinger på varmekabelen til vannet i en del kummer hadde fått skader som kortsluttet strømtilførselen. Kummene bør gjennomgås før vintersesongen for å sikre at isolasjonen (Glava) er pakket godt rundt elektriske kabler og koplinger. En overløpsledning fra pumpestasjonen lå i vannoverflaten på et par steder inn til anlegget fra sommeren Hvaler kommune fikk senket ledningen sommeren Kommunen har engasjert et konsulentfirma for å finne ny trase for de kommunale ledningene i sjøen ved Havtunet. Hvaler kommune hadde ved utgangen av 2010 ikke informert sameiet om ny trase og plan for gjennomføring av arbeidet. TILTAK MOT GNAGERE I august 2009 inngikk styret en avtale med Anticimex som etablerte 6 stasjoner med åteutlegg for gnagere. Bakgrunnen var observasjon av rotter på anlegget. Anticimexs kontroll i løpet av året viste få spor etter gnagere. Avtalen med Anticimex ble avsluttet i august FORSIKRING Styret har utredet muligheten for at hver sameier forsikrer egen seksjon utvendig. Bakgrunnen har vært et ønske fra noen sameiere om å oppnå billigere forsikring. Sameiet må fortsatt ha en felles forsikring for servicehus, teknisk bod, fellesarealer og ledningsnett frem til den enkelte seksjons mottakspunkt. Et alternativ for å oppnå billigere forsikring for seksjonene er å se på innholdet i nåværende forsikringer og gjøre tiltak for å redusere forsikringskostnadene. TILTAK I EGEN BRUKSENHET Enkelte endringer som det burde vært søkt om ble gjennomført i 2009 og Styret har i diverse informasjonsskriv bedt om at det for disse tiltakene ble sendt søknad snarest mulig. VEDLIKEHOLD UTFØRT I 2010 Isikringsanlegg service på kompressor, installasjon av SMS varsling og reparasjon/tining av luftledninger i november desember 2010 Utbedring for å sikre tilfredsstillende mottak av TV-signaler VEDLIKEHOLD FREMOVER Listen viser tiltak som styret mener må prioriteres. Noe midler er inkludert i budsjettet for 2011, men det er ikke rom for større utgifter til vedlikehold og oppgradering av felles uteområder, servicehus, lekeplass, ballplass, sittegrupper, etc. Issikringsanlegg overhaling og nødvendig seksjonering og utskiftning av ledningsnettet. Reparasjon etter vannlekkasje i servicehuset ny bordkledning på yttervegg og skifte av balkongdør i 2. etasje. Vedlikehold og oppgradering av felles uteområder, lekeplass, ballplass, sittegrupper, etc. Beising av hyttene Løpende vedlikehold og reparasjoner etter behov. Oppgradering av innkjøring til området, strender, støyvoll og andre utearealer samt fundamentering under bryggene. Innvendig oppussing av servicehuset.

5 5 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr 9.257,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås disponert som følger: Til vedlikeholdsfond kr Fra vedlikeholdsfond kr Til opptjent egenkapital 0 Fra opptjent egenkapital kr Bruk av vedlikeholdsfondet er forslått for tiltak gjennomført for utbedring av TV-signaler og service/annet arbeid på issikringsanlegget (kr ,-) samt egenandel i forbindelse med forsikringsoppgjør for reparasjon av brannalarmanlegg etter lynskade sommeren 2009 (kr ,-). DRIFTSINNTEKTER Inntektene i 2010 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Andre inntekter kr ,- kom fra uteleie av servicehuset. Avviket mot budsjett 2010 gjelder felleskostnader. Sameiermøtet 2010 vedtok økte felleskostnader for 2010 med opp til kr ,- pr. seksjon, men styret besluttet i november 2010 å bare kalle inn kr ,- pr. seksjon. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Avviket i forhold til budsjett 2010 på kr ,- skyldes hovedsakelig: Revisjonshonorar kr ,- høyere enn budsjett på grunn av økte kostnader for revisjon Kr ,- av totalt kr ,- gjelder Konsulenthonorar kr ,- høyere enn budsjett på grunn av mer bistand fra OBOS enn antatt i forbindelse med sameiermøtet. Drift og vedlikehold kr ,- høyere enn budsjett: o Kr ,- for egenandel i forbindelse med forsikringsoppgjør etter reparasjon av brannalarmanlegget etter lynnedslag i o Kr ,- lavere kostnader enn budsjettert for annet. Forsikringer kr ,- høyere enn budsjett. Energi kr ,- høyere enn budsjettert for drift av elektriske anlegg. Både forbruk og pris økte i forhold til antakelsene i budsjettet for Andre driftskostnader kr ,- lavere enn budsjett. Kr var budsjettert for tilsyn i vintersesongen, men ble ikke anvendt da en sameier uten kostnad for sameiet påtok seg ukentlig tilsyn.

6 6 Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Oslo, 22. mars 2011 Styret for Morten Kristoffersen /s/ Elin Dalen /s/ Janicke Kielland /s/ Marit Lunder /s/ (varamedlem)

7 7 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Eierseksjonssameiet Økholmen Sjøbodmiljø REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Eierseksjonssameiet Økholmen Sjøbodmiljø, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 9.257,-, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for boligselskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av boligselskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Eierseksjonssameiet Økholmen Sjøbodmiljø per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

8 8 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av boligselskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 7. april 2011 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor

9 SAMEIET ØKHOLMEN SJØBODMILJØ RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 4 Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Energi Kabel-TV Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til vedlikeholdsfond Fra vedlikeholdsfond Til opptjent egenkapital 0 0 Fra opptjent egenkapital

10 10 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Kapitalinnskudd - servicehus Vedlikeholdsfond SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, 22. mars 2011, Styret for Morten Kristoffersen /s/ Elin Dalen /s/ Janicke Kielland /s/ Marit Lunder (varamedlem) /s/

11 11 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Felleskostnader, ekstrainnkreving SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leie servicehuset SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 STYREHONORAR Det er ikke utbetalt honorar til styret for perioden 2009/2010. Styret har fått dekket bevertning ifbm. styremøter og sameiermøte for kr jfr. note 10. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr , hvorav kr gjelder NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Visma Services Norge AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel forsikring Kostnader dugnader -294 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

12 12 NOTE: 8 FESTEAVGIFT Tomten er festet fra Kurt Nordeng. Festetid 99 år fra NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell -194 Snørydding/gressklipping Alarm Safetel as Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Drivstoff biler, maskiner osv -100 Bankgebyr -434 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 123 Renter bank 26 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 260 Gjensidige Forsikring, utbytte SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 VARIGE DRIFTSMIDLER Bobleanlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Servicehus Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

13 13 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordring Forskuddsbetalt forsikring Forskuddsbetalt GSM abonnement 172 Andre forskudd SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Gjensidige Forsikring, ikke akseptert tilbakebetalt premie SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

14 14 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2011 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i 2011 i Budsjett 2011 for godkjennelse i sameiermøtet. De årlige felleskostnadene er foreslått økt med kr ,- pr. seksjon fra kr ,- pr. seksjon til kr pr. seksjon samt en ekstra innkreving på kr ,- pr. seksjon for Dette skal sikre midler til forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av anlegget som nå er over 10 år gammelt slik at økte vedlikeholdsbehov må påregnes. Ellers forventes økte kostnader i 2011 for energi (elektrisk strøm). Styret har budsjettert for å etablere en tjeneste for tilsyn/vaktmester for å forhindre og lettere oppdage feil og skader som oppstår utenfor sommersesongen. Bortsett fra fjorårets engangsøkning på kr ,- pr. seksjon har felleskostnadene vært uendret siden Den foreslåtte økningen av felleskostnadene med kr ,- tilsvarer en årlig økning på ca. 5,2% i denne perioden. Drift og vedlikehold er budsjettert med kr ,-. Kr gjelder drift av brannvarslingsanlegget i henhold til inngått avtale. Ca. kr er pr. mars 2011 medgått for isskringsanlegget til tining av ispropper i ledninger og restart etter strømbrudd. Resten av budsjettet skal dekke annen drift samt vedlikehold som styret har anbefalt i årsberetningen under avsnittet Styrets arbeid. Forsikringer er budsjettert med kr basert på terminering av de to eksisterende polisene (årlig kostnad kr ) i løpet av første halvår og fortsatt felles forsikring av hyttene til bedre vilkår enn dagens avtale. Dersom et forslag til sameiermøtet om at hver enkelt sameier forsikrer egen seksjon utvendig blir vedtatt, vil denne budsjettposten kunne reduseres og bidra til at driftsresultatet forbedres. Budsjett for Energi/fyring kr ,- er basert på strømforbruket i 2010 og de to første månedene i 2011 samt fortsatt høye strømpriser i Andre driftskostnader er budsjettert med kr ,-. Av dette utgjør kr ,- tilsyn/vaktmester i perioden oktober desember 2011 som styret har budsjettert for i vintersesongen for lettere å forhindre eller oppdage feil og skader som kan oppstå da. Budsjettet gir et forventet årsresultat på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Vedtak: Sameiermøtet vedtar budsjettet for 2011 inklusive den foreslåtte økningen av de årlige felleskostnadene med kr ,- pr. seksjon (fra kr ,- til kr ,- pr. seksjon) samt en ekstra innkreving på kr ,- pr. seksjon for 2011.

15 SAMEIET ØKHOLMEN SJØBODMILJØ BUDSJETT 2011 Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Ekstra innkreving Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festegavgift Energi/ fyring Kabel-TV Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./- KOSTNADER ÅRSRESULTAT

16 16 INNKOMNE FORSLAG Sak A) Forslag fra Styret Forsikring Sameiet har siden starten hatt felles forsikring i Gjensidige fordelt på to poliser for fellesanlegg (næringslivsforsikring for bygning og eiendeler) og for seksjoner/hytter (privatforsikring fritidsbolig flexi, fullverdi). Hver sameier har hatt ansvar for innboforsikring for egen seksjon. Styrene i sameiet har lenge vurdert tilpasning av eksisterende forsikringsordning til nåværende behov. De to forsikringspolisene har ikke vært endret i omfang og dekning etter at Havtunet AS sluttet å drive utleie av de seksjonene som ble et borettslag før de ble seksjoner i sameiet. Nåværende styre har vurdert muligheten for at hver sameier forsikrer egen seksjon utvendig. Bakgrunnen har vært et ønske fra noen samiere om å oppnå billigere forsikring. Hver sameier må da i en tinglyst erklæring forplikte seg til gjenoppbygging dersom seksjonen blir skadet ved brann eller på annen måte. Hva sameiet kan gjøre hvis sameier ikke har økonomi til å gjenoppbygge er uklart. Eventuelt tvangssalg vil ta tid og å selge en branntomt er neppe lett. Sameiet må fortsatt ha en felles forsikring for servicehus, teknisk bod, alle deler av brannalarmanlegget og strømmåleranlegget, fellesarealer og ledningsnett frem til den enkelte seksjons mottakspunkt. Det er imidlertid grunn til å spørre om hvilket endret risikobilde et forsikringsselskap ser for seg ved å kunne tilby billigere forsikring ved å forsikre hver seksjon for seg enn hva en fellesforsikring av alle seksjonene vil utgjøre pr. seksjon. Vil forsikring av seksjonene hver for seg gi tilstrekkelig dekning for sameiet totalt? Et alternativ for å oppnå billigere forsikring for seksjonene er å se på innholdet i nåværende forsikringer og gjøre tiltak for å redusere forsikringskostnadene. Styret innhentet i februar 2010 tilbud på ny fellesforsikring for hyttene uten å gjøre en fullstendig vurdering av dekning i forhold til sameiets nåværende behov. Laveste tilbud ville gitt en årlig besparelse på i størrelsesorden kr pr. sameier. Styret vedtok i mai 2010 å arbeide for at hver enkelt sameier forsikrer egen seksjon mens sameiet fortsatt vil ha en felles forsikring for servicehus, teknisk bod, fellesarealer og ledningsnett frem til den enkelte seksjons mottakspunkt. Under skadeoppgjøret høsten 2010 etter lynnedslag i brannalarmanlegget måtte begge sameiets forsikringer benyttes for å få dekket skader henholdsvis i fellesanlegg og i 12 av hyttene. Alle deler av brannalarmanlegget og strømmåleranlegget bør forsikres felles. Dette må innarbeides i tilbud på ny felles forsikring. Ellers kan forsikringsoppgjør bli krevende når flere seksjoner er berørt av samme skade. Det vil kreves egenandel for hver aktiv forsikring og flere forsikringsselskaper og poliser vil være involvert.

17 17 En juridisk vurdering som styret fikk utført i februar 2011 konkluderer med at nåværende forsikringsordning har vært en del av felleskostnadene fra starten av. En endring må besluttes av sameiermøtet blant annet fordi den berører omfanget av felleskostnader utover det styret kan beslutte. Styret er delt i sin innstiling til forslaget. Begge forslagene til vedtak krever etter styrets mening 2/3 flertall for å bli vedtatt. Forslag til vedtak A1: Sameiermøtet vedtar å endre forsikringsordning fra felles til individuell for egen seksjon med hytte og uteanlegg avgrenset av hyttevegg, gjerder, port, bod og bryggefront mot sjø. Forslag til vedtak A2: Sameiermøtet vedtar at fremtidig forsikringsordning for sameiet skal vedtektsfestes og pålegger styret å fremme et forslag om dette i neste sameiermøte basert på resultatet i avstemningen om vedtak A1 og de forsikringsavtaler som vil inngås for sameiet basert på dette. Sak B) Forslag fra Styret - Innløsning/kjøp av festetomt Styret i sameiet mottok en henvendelse fra grunneier i mai 2010 om sameiet var interessert i innløsning/kjøp av festetomten gnr 116 bnr 50 i Hvaler kommune. Styret i sameiet har meldt tilbake interesse for kjøp av festetomten og sameiet er bedt om å komme med et tilbud. Vederlag beskrives i reglene om innløsning av festetomter, sist endret i oktober i Etter de nye reglene skal vederlaget ved innløsning av festetomter som er festet bort til bolighus og fritidshus tilsvare 25 ganger årlig festeavgift, etter regulering på innløsingstidspunktet. Regulering av festeavgiften skjer etter festekontrakten i henhold til konusmpisindeksen pr Regulering fra juni 2006 til september 2010 gir 9,3% økning, dvs. en festeavgift regulert til ca. kr med 25 ganger årlig festeavgift ca. kr Ved tidsbestemte festekontrakter som vår (festetid 99 år fra 1996) kan bortfester fremdeles kreve at innløsningssummen blir fastsatt til 40% av råtomtverdien med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten i form av utfylling, hus og anlegg). Slik takst som grunnlag for vederlaget er et alternativ som mange vil fraråde fordi takst av næringseiendom kan være utfordrende. Styret diskuterte også kjøp med grunneier i 2006 i forbindelse med siste regulering av festeavgiften selv om grunneier i utgangspunktet ikke hadde noe ønske om å selge da. Kr var oppe som vederlag (det samme som etter daværende regler om vederlag på 30 ganger årlig festeavgift). Grunneier har på forespørsel om prisantydning gitt inntrykk av at prisen bør være høyere enn kr for at salg skal være interessant.

18 18 Sameiet som fester har ikke innløsingsrett og det er grunneier som kommer med forespørsel om innløsing. Styret har derfor sett bort fra regler om skjønn, etc. for å fastsette vederlaget. Finansiering kan skje ved innkalling av midler fra hver sameier, lånopptak av sameiet eller en kombinasjon. I følge informasjon styret har innhentet har långiver ikke mulighet til å ta pant i sameiets eiendom, men må registrere pantsikkerhet på hver seksjon. Hver sameier blir ansvarlig for felles lån i henhold til sin sameiebrøk. Kostnadene for å betjene lånet må kalles inn som felleskostnader. Styret anbefaler innkallling av midler fra hver sameier som da selv kan avgjøre om egen finansiering skal skje ved kontantoppgjør, lånopptak eller i en kombinasjon. En sum for innløsning/kjøp på kr pluss gebyrer og avgifter vil kreve innkalling av i størrelsesorden kr fra hver sameier og gi kr i lavere årlige felleskostnader eller kr ,67 pr. sameier. Et nei til forslag om kjøp vil føre til at festekontrakten løper videre til 2095 med en årlig festeavgift kr som hver av partene kan kreve indeksregulert hvert 10. år. Festekontrakten åpner for regulering av festeavgiften etter forskrifter gitt av Kongen for verdimåling. Styrets vurdering er at slike nye forskrifter og regler vil regulere festeavgifter slik at ingen av partene får urimelige fordeler. I følge grunneier skal det være andre interessenter til å kjøpe festetomten. Styret foreslår at et eventuelt kjøp blir gjennomført med skjøteoverdragelse og tinglysing slik at sameiet vil stå som eier av tomten. Forslag til vedtak: Sameiermøtet vedtar å gi styret fullmakt til å fremsette et tilbud til grunneier om innløsning/kjøp av festetomten gnr 116 bnr 50 i Hvaler kommune for inntil kr eksl. gebyrer og avgifter samt på vegne av sameiet å inngå avtale om innløsning/kjøp innenfor denne prisrammen. Sameiermøtet vedtar at finansiering av et eventuelt kjøp skal skje ved innkalling av 1/47 av summen for innløsing/kjøp fra hver sameier. Sak C) Endring til sameiets vedtekter Etter Eierseksjonslovens 19 har den enkelte sameier enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet til eller vanlig brukt til eller som er i samsvar med tiden og forholdene. På Havtunet har den enkelte sameier rett til eksklusiv bruk innenfor egen port. Videre er det gitt anledning til at den enkelte sameier kan foreta en viss tilpasning og utnyttelse av disse utearealene. Utnyttelse av noe omfang fordrer etter vedtektene styrets eller sameiemøtets godkjennelse, jfr. vedtektenes 12 og 18. Det er også gjennomført endringer i utnyttelse uten nødvendige godkjenninger, slike som flytting av gjerder, utlegging av brygger mm. Endringer er som hovedregel begrunnet i den enkelte sameiers eget ønske og sjelden i forhold til det beste for fellesskapet. Kostnader ved endringer dekkes av den enkelte. Ved endring av utnyttelse av de naturlige arealene kan det i henhold til

19 19 Eierseksjonslovens 19, 5. i vedtektene gis bestemmelser om midlertidig enerett for en eller flere sameiere til bruk av bestemte deler av fellesarealene og om vilkårene for enerett. Iht. til gjeldende vedtekter 4, ledd 2 er ytre vedlikehold av bygninger, felles brygger etc. sameiets ansvar. Etter Eierseksjonslovens 20, 2. kan det i vedtektene fastsettes at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like. Sameiermøtet 30. april 2010 vedtok at vedlikehold av boder, gjerder mv naturlig knyttet til bruken av den enkelte seksjon samt av brygger utover opprinnelige brygger med påstigningsbrygger likevel er respektive sameiers ansvar. Beising og maling av boder og gjerder skal skje etter en enhetlig plan. Styret foreslår en ytterligere endring i vedtektenes 4 til at den enkelte sameier skal ha ansvar for ytre og innvendig vedlikehold av egen seksjon utvendig inkludert sjøbod, brygger, påstigningsbrygger, boder, gjerder og andre innretninger innenfor seksjonens grenser som anlegges og naturlig brukes av den enkelte seksjon. Forslag til vedtak: Sameiermøtet vedtar ny 4 til vedtektene: Ytre og innvendig vedlikehold av egen seksjon inkludert sjøbod, brygger, påstigningsbrygger, boder, gjerder og andre innretninger innenfor seksjonens grenser som vist i oversikten i reseksjoneringsbegjæringen datert og tinglyst , påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Beising og maling av boder, brygger og gjerder skal skje etter en enhetlig plan. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt etter varsel fra styret, kan sameiermøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. Vedlikehold av øvrige deler av eiendommen inkludert bygninger, felles brygger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder parkeringsplasser og friarealer, er sameiets ansvar.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 31 seksjonseiere og 8 med fullmakt, til sammen 39 stemmeberettigede.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø

Til seksjonseierne i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø Til seksjonseierne i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø avholdes fredag 27. april 2012 kl. 18.00 i felleshuset på Havtunet. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Øst Gårdsrom Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Øst Gårdsrom, avholdes torsdag 14. april 2011, kl. 19:45 i OBOS sine lokaler, Hammersborg torg 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer