MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03 03/00499 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR /03 03/00403 BEWI POLAR AS: SØKNAD OM OVERTAKELSE AV LÅN - KASSEFABRIKKEN 0069/03 03/00405 AUDUN MATHIASSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL SPEEDSJARK 0070/03 03/00461 TERESA FIGUEIREDO: SØKNAD OM STØTTE TIL TORGSALG 0071/03 03/00384 LEIE AV TOMT TIL BRAKKERIGG 0072/03 03/00311 SALG BRAKKER I SKÅNINGSBUKT 0073/03 02/01283 GRUNNOPPLÆRING FOR VOKSNE 0074/03 02/02075

2 TVIBITS REGIONPROSJEKT FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 0075/03 02/00061 SKOGSFJORDVATN SKOLE - BYGNINGEN 0076/03 02/00088 AVLØP FRA BOLIGFELT PÅ KARLSØY. 0077/03 03/00137 OMORGANISERING AV IKA TROMS TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP 0078/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS 0079/03 03/00497 REFERAT SAKER. 0080/03 03/00498 JORDLOVS- OG KONSESJONSSAKER Sted, dato Hanny Ditlefsen ordfører

3 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00499 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0066/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges nå fram for godkjenning.

4 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00343 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0052/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden avslås. Det kan ikke innvilges lån fra næringsfondet til søker som tidligere har fått innvilget maksimum lånebeløp som ikke er innfridd. Dette med bakgrunn i næringsfondets begrensede midler. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0052/03 Behandling: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere om næringsfondet bør finansiere prosjekter der en reder blir eier av flere båter. Saksutredning til formannskapsmøte : Formannskapet ber i sitt vedtak i sak 52/03 om ny vurdering av denne saken på en mer generell basis. I vedtektenes punkt 3 heter det: Næringsfondets midler skal brukes slik at det stimulerer til økt næringsvirksomhet både innen eksisterende og nye næringer.... Det finnes ingen formelle regler om at en person eller samme virksomhet ikke kan ha to eller flere lån i næringsfondet. Slik vi tolker Johannessens søknad gjelder det samme virksomhet, og at det innenfor denne virksomheten planlegges to fiskefartøy. Fra næringsfondet har det også tidligere vært innvilget nytt lån til nye tiltak innenfor samme virksomhet, ofte har vi da foreslått at lån slås sammen til ett lån. Fartøyplanen satte tidligere begrensninger i forhold til størrelse og alder på fiskefartøyet det søktes finansiering til. Som et unntak her lå bestemmelsen om førstegangsetablering.

5 Størrelses- og aldersgrensebestemmelsen i fartøyplanen er jo opphevet, slik at fartøyplanen er uinteressant i denne sammenheng. Vurdering: Ut fra prinsippet om at enhver sak skal behandles individuelt, blir det vanskelig å foreslå noe generelt i denne saken. Da saken var til utredning til forrige møte, kunne vi ut fra regelverket ikke innstille negativt på søknaden. Næringsfondet vil alltid ha begrensede midler til disposisjon, og det må alltid foretas ei vurdering ut fra dette faktum. Karlsøy kommune har dessuten etter hvert lagt seg på ei linje at maksimum støtte til hver søker ikke overskrider kr ,-. På den måten rekker fondet til flere etablerere. Ut fra dette prinsipp bør vel ikke samme søker få nytt lån når han så kort tid i forveien har fått innvilget og utbetalt maksimum lån. Vi er imidlertid mer usikker på om dette er noe som bør inn i vedtektene. Det blir kanskje mer riktig å behandle tilsvarede saker individuelt. Vi ser også at lave kvoter og relativt lave priser driver fiskerne til å vurdere to fiskefartøy (les: to fartøykvoter). Noen hevder at nasjonens fiskeripolitikk er på ville veier. I Jan Johannessens tilfelle ble det viktig med to båter (to kvoter), bl.a. fordi fartøykvota på nybåten var for liten i forhold til båtens størrelse. Båten var rett og slett blitt større og dyrere enn bestilt, og det ble vanskelig å drive et fiske som kunne forsvare kapitalutgiftene. Men om det er riktig å bruke av kommunens næringsfond til å finansiere et nytt båtkjøp, det blir et politisk fordelingsspørsmål. Et eventuelt avslag kan begrunnes med begrensede midler som burde tilsi maksimum lån kr ,- til hvert prosjekt / hver person.

6 BEWI POLAR AS: SØKNAD OM OVERTAKELSE AV LÅN - KASSEFABRIKKEN Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 03/00403 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0068/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1) 1) Bewi Polar AS overtar næringslån, opprinnelig kr , -, innvilget til Kassefabrikken AS, nå til rest kr ,- samt forfalt termin, avdrag og renter, pr på kr ,50. 2) 2) Karlsøy kommune setter følgende betingelser for dette debitorskifte: a) a) Som sikkerhet for lånet tas pant i tinglyst leieavtale mellom Dåfjord Laks AS og Bewi Polar AS. b) b) Hvis bedriften legges ned og/eller flyttes ut av kommunen, skal hele lånet innfries. Saksutredning: Bewi Polar AS, et nystartet selskap, har overtatt selskapet Isonor AS, tidligere Kassefabrikken AS, og kjøpt kassefabrikkene på Hansnes, i Torsken på Senja og i Øksnes i Loppa kommune. Bewi Polar AS eies av Bewi Produkter AS (54%), beliggende på Frøya i Nord-Trøndelag, og Thermo Polar (46%), et Finnmark-firma med kontorsted Hammerfest. Aksjekapitalen i nystartede Bewi Polar AS er kr 5,5 millioner, som søkes utvidet til 7,5 mill. Eierselskapene Thermo Polar og Bewi Produkter har hatt et fruktbart og godt samarbeid i en 10-årsperiode, opplyser styreleder i Bewi Polar AS, Svenn Bekken. Bewi Polar AS søker Karlsøy kommune om overtakelse av restgjeld, kr ,- pr , innvilget til Kassefabrikken AS i Lånet var opprinnelig på kr ,-, gitt på vanlige vilkår og utbetalt i oktober I forbindelse med utbetaling ble det administrativt bestemt at det skulle tas pant i eiendom. Eiendommen (gbnr. 44/190) tilhører Karlsøy kommune (industriområdet) og er festet av Dåfjord Laks. Bygningsmassen tilhører pr. i dag Dåfjord Laks og leies av Bewi Polar. Vurdering: En forutsetning for dette debitorskifte må være at pantet følger låntaker. Det bør også presiseres at ifølge Vedtekter for forvaltning av næringsfondet, punkt 12 B, skal restlån innfries dersom bedriften nedlegges og/eller flyttes ut av kommunen. Ellers vurderes det nye eierselskapet som seriøst. Styreleder uttrykker ønske om møte med kommunens ledelse når han i nær framtid skal besøke fabrikkene i selskapet.

7 Vedlegg: Fra Bewi Polar AS, datert : Ad. søknad om debitorskifte, vedlagt firmaattest. Fra Karlsøy kommune, datert : Melding om vedtak.

8 AUDUN MATHIASSEN: SØKNAD OM STØTTE TIL SPEEDSJARK Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 03/00405 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0069/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Audun Mathiassen og Gry Berntzen innvilges egenkapitallån kr ,- til finansiering av speedsjark. 2. Finansiering må være i orden og kjøpekontrakt underskrevet før lånet utbetales. 3. Vanlige vilkår, det vil si nedbetaling over 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Belastes næringsfondet: Saksutredning: Audun Mathiassen og Gry Berntzen, begge født i 1966, ønsker å danne partsrederi for kjøp og drift av Viksund Speedsjark. Opplysninger om fartøyet følger vedlagt. Fartøykvote. Mathiassen har lang erfaring som fisker, 8 år som skipper. Forretningsideen inneholder i tillegg til ordinært fiske et ønske om å satse på fisketurisme. Båten har vært brukt til dette tidligere, og er utstyrt for å ta med 4 6 personer. Investeringskostnader: Fartøy, eks. moms kr ,- Kvote kr ,- Bruk (brukt) kr ,- Rigging for line kr ,- Sum investering kr ,- Finansiering: Lån kr ,- Egenkapitallån, Karlsøy kommune kr ,- Annen egenkapital kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Vi ser positivt på at flere unge fiskere skaffer seg egen båt. Spesielt på vestre Vannøy har det utviklet seg et meget aktivt, sterkt og godt fiskerimiljø med mange relativt unge redere.

9 Karlsøy kommune har gjennom næringsfondet støttet mange gjennom egenkapitallån. Vi ønsker å fortsette med det så langt det fins midler på fondet. Vedlegg: Fra Audun Mathiassen og Gry Berntzen, mottatt her : Søknad om støtte fra næringsfondet, vedlagt inve sterings- og driftsbudsjett samt opplysninger om fartøy.

10 TERESA FIGUEIREDO: SØKNAD OM STØTTE TIL TORGSALG Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U61 Arkivsaksnr.: 03/00461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0070/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Teresa Figueiredo innvilges etableringstilskudd kr 5000,- og lån kr ,- til oppstart av torghandel med klær Lånet gis på vanlige vilkår, det vil si 10 års nedbetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8% Beløpene utbetales når det kan dokumenteres at investeringene er foretatt Belastes næringsfondet: Lån Tilskudd Saksutredning: Teresa Figueiredo, født , bosted Hansnes, ønsker å starte torghandel med klær, hovedsakelig ungdoms- og dameklær. Hun søker økonomisk støtte til oppstartfasen, til salgsbod/telt pluss innkjøp av klær til oppstart av virksomheten. Figueiredo opplyser at hun har støtte og hjelp av en venninne i Tromsø som driver i bransjen. Klærne hun skal selge kjøpes inn direkte fra utlandet. Virksomheten skal hovedsakelig drives i sommermånedene juni, juli og august. Hun ønsker å ambulere mellom torget ved fergeleiet på Hansnes og torget i Tromsø. Hvis dette blir god butikk, kan hun på sikt tenke seg å åpne fast, helårig utsalg. Investeringsbudsjett: Salgsbod/telt kr 2.500,- Inventar i salgsbod kr 3.000,- Vareinnkjøp v/oppstart kr ,- Torgleie kr 1.200,- Markedsføring kr 3.300,- Sum investering: kr ,- Finansieringsplan:

11 Karlsøy kommune, lån i næringsfondet kr ,- Karlsøy kommune, tilskudd fra næringsfondet kr 5.000,- Egenkapital kr 5.000,- Sum finansiering kr ,- I henhold til vedtektenes 3 og 4 anbefales at næringsfondet finansierer 75 %, derav kr 5.000,- i tilskudd. Vurdering: Det har tidligere vært forsøkt med klesforretning på Hansnes, med nedlegging som resultat på grunn av for lite kundegrunnlag og for nært til Tromsø. I dette torghandelprosjektet vil kundegrunnlaget være utvidet i forhold til en fast butikk, i og med at hun ønsker å fordele salget mellom Tromsø og Hansnes. Som mange andre kvinner som starter egen virksomhet, ønsker Figueiredo å starte forsiktig med lave investeringskostnader og heller øke virksomheten når det blir grunnlag for det. Dette minker også tapsrisikoen for næringsfondet. Generelt sett bør det være god politikk å støtte kvinnelige etablerere i en distrikts -/ fiskerikommune med stort kvinneunderskudd og få arbeidsplasser i alternative næringer ved siden av fiskeri/fiskerirelatert. Vedlegg: Søknad fra Teresa Regina Figueiredo, datert

12 LEIE AV TOMT TIL BRAKKERIGG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 03/00384 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0071/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune leier ikke ut tomt til brakkerigg. Saksutredning: Karlsøy Jeger og Fiskeforening har søkt om å leie tomt på kommunens eiendom som er regulert til forretnings- kontorområdet ved kommuneadministrasjonen. Foreningen har søkt om å kjøpe brakkeriggen til Juno Bygg. Dersom de får kjøpe den, må de ha ei tomt til å sette den på. Juno Bygg fikk en midlertidig tillatelse til å sette brakkeriggen på området mens byggingen av Karlsøy omsorgssenter pågikk. Karlsøy kommune skal nå selge kommuneadministrasjonsbyggene, og ønsker i den forbindelse ikke å ha brakkeriggen på sitt område. Administrasjonen ser det vanskelig å leie ut området til et annet formål enn det som området er regulert til, nemlig forretning- og kontorområde. Dersom klubben ønsker å kjøpe permanent tomt på kommunens eiendommer andre steder, må de levere en søknad på det. Vedlegg: Søknaden fra Karlsøy Jeger og Fiskeforening.

13 SALG BRAKKER I SKÅNINGSBUKT Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 03/00311 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0072/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden kan ikke imøtekommes. Kommunen ønsker ikke å selge brakkene som står i Skåningsbukt. Saksutredning: Karlsøy kommune kjøpte gnr. 48, bnr. 12 i Skåningsbukt med Tak & Metall Eiendom AS. Eiendommen har et tomteareal på 906 m2 og det står 4 stk Moelven brakker på eiendommen. Brakkene er noe ombygd. Det er kommet søknad til kommunen om kjøp av disse brakkene. Søker ønsker å sette brakkene sammen til stall. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg:

14 GRUNNOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 02/01283 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0125/02 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1 1 Karlsøy kommune gir tilbud om grunnskoleopplæring for voksne fra Lokalt informasjonsopplegg om voksnes rett til grunnskole dras i gang i løpet av mai Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0125/02 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune kan ikke gi tilbud om grunnopplæring for voksne før staten yter økonomisk kompensasjon til kommunen. Saksutredning: Formannskapet har i sak 0125/02 gjort følgende vedtak: Karlsøy kommune kan ikke gi tilbud om grunnopplæring for voksne før staten yter økonomisk kompensasjon til kommunene. Vedtaket ble fattet etter at KS-Troms hadde oppfordret kommunene til å ta et felles standpunkt om ikke å sette reformen ut i livet. Gjennom Opplæringslovens kapittel 4A har voksne fått rettighet til grunnskoleopplæring slik at de kan ha et vitnemål på fullført grunnskole. I merknadene fra Ot.prp. nr.44 til 4A-1 sies det at retten vil gjelde dei som ikke har fullført grunnskolen, men også dei som formelt sett har fullført, men likevel treng meir grunnskoleopplæring. En telefonrunde til flere kommuner viser at noen gir tilbud, mens andre følger oppfordringen fra KS-Troms.

15 UFD v/kristin Clemet har i brev av til Skjervøy kommune sagt at det ligger midler til grunnskoleopplæring for voksne inne i rammeoverføringene, og at de forutsetter at disse blir brukt til å innfri retten til grunnskoleopplæring for voksne. Selv om Karlsøy kommune ikke har gjort noe lokalt for å informere om grunnskolerettighetene for voksne, merker en at flere har etterspurt tilbudet hos Kultur- og oppvekstetaten. Bakgrunn: Vurdering: De som har rettigheter i forhold til Opplæringslovens 4A vil kunne påklage kommunens manglende tilbud til Fylkesmannen. Sannsynlig utgang på en slik klage er et kommunen får pålegg om å følge opp gjeldende paragraf. En rettighet som ikke er fulgt opp kan også utløse erstatningsansvar etter en tid. Ut fra den informasjonen en har skal det ligge penger i rammeoverføringene til å tilby grunnskoleopplegg for de voksne. Det vil ikke bli gitt noe ekstra fra UFD før en kan argumentere for større utgifter enn det departemente mener at kommunene har fått. Et grunnlag for å vurdere reelle utgifter vil en først ha når kommunen har en oversikt over potensielle voksne grunnskoleelever. Kommunen bør ta høyde for å starte opp dette arbeidet og legge grunnskoleopplæring for voksne inn i budsjettet for 2004, samtidig som en gjør praktisk-/forberedende tilrettelegging innenfor årets budsjett Vedlegg: Brev fra UFD til Grunnskoleprosjektet i Skjærvøy kommune

16 TVIBITS REGIONPROSJEKT FOR BALSFJORD, KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: C14 Arkivsaksnr.: 02/02075 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0031/03 Behandling: Forslag fra Bård Eilertsen: Saken utsettes og en prøver å få til en fordelingsnøkkel etter innbyggertall. Vedtak: Saken utsettes og en prøver å få til en fordelingsnøkkel etter innbyggertall. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPSMØTET Det vil komme en representant fra TVIBIT til formannskapsmøtet for å orientere om TVIBIT og prosjektet. Saken legges derfor fram uten innstilling. Saksutredning: Ungdomshuset Tvibit v/prosjektleder Karl K. Hansen har søkt Karlsøy kommune om kr ,- i tilskudd til et regionprosjekt. Målet med prosjektet er å skape aktivitet ut i bygdesentrene i regionene der ungdom selv skal være aktiv i å tilrettelegge sin egen fritid. Dette søkes oppnådd ved bruk av prosjektarbeidsmetoden. I søknaden sies det om metoden: Teknikken som brukes i prosjektlederkursene er lagt opp slik at de lett skal kunne videreformidles, og dermed kunne nå en videre brukergruppe. Samtidig som de unge opparbeider seg teoretisk og praktisk realiseringskompetanse. Ringvirkningene av et slikt prosjekt vil være at unge dras inn i positive aktiviteter og at det oppretter nettverk som ivaretar og kvalitetssikrer deres opphold i nye miljø. Høsten 2002 ble det gjennomført et forprosjekt der ungdom fra regionen hadde helgesamling på Reinøya. Karlsøy kommune støttet dette med kr 5000,-. Regionprosjektet er satt sammen av flere delprosjekt (Prosjektlederkurs, Regional prosjektvugge, Hybelprosjekt fase 2 og Kultur- og mediakurs)

17 Til sammen har regionprosjektet en kostnadsramme på kr ,-. Av dette er det budsjettert at Troms fylke tar 75 %. Restsummen, kr ,- deles på de 3 kommunene i regionen. Bakgrunn: Ungdom og utvikling er satsningsområde i fylkeskommunen ut Karlsøy kommune samarbeider i regionråd med Tromsø - og Balsfjord kommune. Regionrådet har et arbeidsutvalg som består av ordfører fra Karlsøy og Balsfjord samt varaordfører i Tromsø. Representanter for de som driver ungdomshuset TVIBIT i Tromsø har tatt initiativ til flere samarbeidsprosjekt der de aktivt går ut og inviterer ungdom fra regionen til positiv og målrettet aktivitet. Søknaden er fremmet ut fra de erfaringer en har med slikt samarbeid. Vurdering: En del ungdommer i kommunen benytter seg av de organiserte tilbudene som finnes. Aktivitetene er innenfor begrensete områder, og mange finner ikke sine interesser ivaretatt. Regionprosjektet vil være et supplem ent til det som finns fra før. Det unike med dette opplegget er at ungdom skal aktivisere seg selv og dermed tilpasse aktivitetstilbud til deres lokale forhold. De fleste av kommunens ungdommer vil ha Tromsø som base for skolegang og arbeid. Det viser seg at flere av ungdommene bryter av skoleløpet i videregående. En av årsakene til dette er kanskje at de ikke har nettverk, og at der er vanskelig å administrere sin hybeltilværelse. Regionprosjektet vil uten tvil være en kommunal handsrekning til de som s trever med å finne seg til rette - samtidig som det kvalitetstilbud ut til ungdomsmiljøene. Vedlegg: Prosjektbeskrivelse for Tvibits regionprosjekt.

18 SKOGSFJORDVATN SKOLE - BYGNINGEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 02/00061 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/02 Formannskapet /02 Formannskapet /02 Kommunestyret /03 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Overdragelsen av Skogsfjordvatn skole fra Karlsøy kommune til Skogsfjordvatn Grendehus utsettes med fem år, slik at Skogsfjordvatn Grendehus overtar bygget først i Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0023/02 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Ansvarsgruppa for aktivitet ved Skogsfjordvatn skole får leie skolebygningen som omsøkt. 1. For dette leieforholdet settes det opp følgende avtale der ansvarsgruppa er leietaker og Karlsøy kommune eier. - - Leietaker kan disponere hele skolebygningen bortsett fra guttegarderoben, biblioteket, kontoret og grupperommene mot nordvest. Disse rommene skal være avlåst og tjene som lager for en del utstyr og læremidler som kommunen e ier. - - Inventar og utstyr som står framme kan brukes. - - Skader som oppstår som følge av skjødesløshet betales av leietaker. - - Framleie med leietaker som ansvarlig aksepteres. - - Leietaker gir skriftlig beskjed til eier så snart det oppdages feil og større mangler med bygningen. - - Leietaker må selv betale for snørydding. - - Skolen skal være vasket og ryddet for leietakers eiendeler når leieforholdet opphører. - - Leieforholdet gjelder fra til , men kan sies opp skriftlig i løpet av perioden med 2 måneders frist for begge parter. - - Leia settes til kr 1500,- pr. måned og betales etterskuddsvis hvert kvartal. Innbetalingsdatoer: , , , Strøm er

19 inkludert i leieprisen. Det påhviler leietaker et stort ansvar i å holde strømutgiftene på et lavmål. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0140/02 Behandling: Formannskapets forslag til nytt pkt. 3: Karlsøy kommune som selger forutsetter at den nye eier holder eiendommen forsikret til en hver tid, Pkt. 3 i innstillingen blir pkt. 4 i vedtak. Innstilling med endring enstemmig vedtatt. Vedtak: Eiendommen Skogsfjordvatn skole gnr. 13, bnr. 32 og 33, i Karlsøy overdraes til det nystiftede A/L Skogsfjordvatn grendehus for kr 1.000, Kommunen forbeholder seg tinglyst forkjøpsrett til kr 1.000,- hvis eiendommen legges ut til salgs Karlsøy kommune som selger forutsetter at den nye eier holder eiendommen forsikret til en hver tid Eiendommen kan ikke belånes eller fradeles uten kommunens samtykke. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0060/02 Behandling: Administrasjonen endret ordet forsikret i pkt. 3 til fullverdiforsikret. Vedtak: Eiendommen Skogsfjordvatn skole gnr. 13, bnr. 32 og 33 i Karlsøy overdraes til det nystiftede A/L Skogsfjordvatn grendehus for kr 1.000, Kommunen forbeholder seg tinglyst forkjøpsrett til kr 1.000,- hvis eiendommen legges ut til salgs Karlsøy kommune som selger forutsetter at den nye eier holder eiendommen fullverdiforsikret til en hver tid Eiendommen kan ikke belånes eller fradeles uten kommunens samtykke.

20 Vedlegg: Saksutredning til formannskapsmøtet den : Skogsfjordvatn Grendehus v/einar Ludvigsen søker om at de først overtar skolen om fem år, og at de leier skolen fram til overtakelse. Søknaden begrunnes med at kommunen har billig forsikring og strøm. Disse utgiftene vil bli så høy for laget at de ikke vil klare å svare for det. Saken er diskutert med økonomisjefen som sier at dette er uproblematisk for kommunen. Overtakelsen utsettes i fem år og det lages avtale med Skogsfjord Grendehus som sikrer kommunen dekning av reelle utgifter til strøm, forsikring og renovasjon. Søknaden om bruksendring er oversendt byggesak og oppmåling for behandling i teknisk utvalg. Saksutredning til formannskapets møte : Skogsfjordvatn skole ble nedlagt fra skoleårets begynnelse 2001/2002. Nedleggelse av en skole har ikke bare konsekvenser for elever, foreldre og ansatte. Lokalsamfunnet mister også den institusjon som har fungert som møteplass og aktiv sosial arena. Lokalbefolkningen ved ei ansvarsgruppe tok initiativ til å opprettholde Skogsfjordvatn skole som møteplass og treffsted. I formannskapsmøte fikk denne ansvarsgruppa leie skolen fram til Husleia ble satt til kr. 1500,- pr. måned. Ansvarsgruppa har fått god respons på det arbeidet de har lagt ned for å videreføre Skogsfjordvaten skole som det felles sosiale og kulturelle samlingssted for området. Ut erfaringen de har med å drive bygget ser de at dette er et potensiale for trivsel og utvikling, og har ønsket å få det i en mer formell form med å danne et andelslag, Skogsfjordvatn grendehus, som ønsker å overta bygget fra kommunen. Utskrift fra stiftelsesmøtet og medlemsliste følger som vedlegg til søknaden. Av medlemslista går det fram at det pr har tegnet seg 48 medlemmer. 17 av disse er bofaste. De andre er enten utflyttere fra området og/eller hyttefolk. Skogsfjordvatn grendehus søker om å få overta skolen vederlagsfritt. De påpeke r at laget er nystiftet og at det ikke har økonomi til større låneopptak. Hensikten er ikke å drive kommersiell foretningsdrift. De ønsker at kommunen skal se en vederlagsfri overdragelse som en investering for dette området som sliter med stagnasjon og tilbakegang både i antall innbyggere og arbeidsplasser. Av søknaden går det videre fram at de ser det som naturlig at kommunen både kan være andelseier og knytte hefter til en eventuell overdragelse. Vurdering:

21 Vedlikehold og nødvendige faste utgifter som forsikring, strøm og kommunale avgifter vil for et så stort bygg være av en slik størrelsesorden at Skogsfjordvatn grendehus må jobbe svært aktivt for å få inntjening til dette. Om aktiviteten skal holdes oppe over tid, må det også i drifta inngå en del lønnsmidler til de som tildeles ansvaret med å holde aktivitetene i gang. Det vil derfor ikke være realistisk at Skogsfjordvatn grendehus kan eksistere med gjeldsforpliktelser i tillegg. Det er kort tid siden skolen ble nedlagt, og pessimisme og nedstemthet over å ha mistet skolen er ikke over. Folket i området vil nok føle seg veldig glemt og oversett av kommunen dersom skolen blir lagt ut på salg på i det åpne markedet der hensikten er at det det høgste budet får tilslaget. I tillegg ser folket det slik at gammelskolen var bygdas bidrag til kommunen da skoleanlegget sto klart i Styret i Skogsfjordvatn grendehus ser for seg at ved en overtakelse kan kommunen sikre seg med forkjøpsrett og eventuell avtale om at bygget kan leveres tilbake dersom kommunen igjen skulle få behov for å drive skole fra bygget. Dette innspillet bør være grunnleggende i en eventuell overdragelse slik at når Skogsfjordvatn grendehus ikke lenger vil/kan beholde bygningsmassen så overdras den tilbake til kommunen for det vederlaget de fikk den for. Rådmannens vurderinger: Etter rådmannens vurderinger er det flere muligheter i denne sak: Kommunen står fortsatt som eier av eiendommen, og leier den ut Kommunen overdrar eiendommen vederlagsfritt eller til en symbolsk sum Kommunen legger eiendommen ut til salg på det åpne markedet Økonomisk vil kommunen selvsagt tjene på å bruke alternativ 3. Imidlertid vil rådmannen utfra en samlet vurdering anbefale at man følger alternativ 2 og overdrar eiendommen til en symbolsk sum kr 1.000,-. Samtidig må kommunen forbeholde seg tinglyst forkjøpsrett til samme pris., samtidig som kommunen må samtykke i eventuell belåning av eiendommen.

22 AVLØP FRA BOLIGFELT PÅ KARLSØY. Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: M32 Arkivsaksnr.: 02/00088 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0086/02 Teknisk utvalg /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Teknisk utvalg ber formannskapet vurdere en finansiering av utbedring av avløpsforholdene på Karlsøya i forbindelse med økonomiplanen. Teknisk utvalg ber også om at det umiddelbart skaffes midler til frostsikring av privat avløpsanlegg og at dette utføres raskest mulig. Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0086/02 Behandling: Vedtak: Teknisk utvalg ber formannskapet vurdere en finansiering til utbedring av avløpsforholdene på Karlsøya i forbindelse med økonomiplanen. Teknisk utvalg ber også om at det umiddelbart skaffes midler til frostsikring av privat avløpsanlegg og at dette utføres raskest mulig. Vedlegg: Kart over det aktuelle området Saksutredning til formannskapet Saken legges fram for formannskapet for avklaring nå fordi teknisk utvalg ba om at dette skulle avklares i forbindelse med økonomiplanarbiedet. Det ble ikke gjort i den forbindelse. Saksutredning: Det er til dels svært utilfredstillende kloakkforhold for deler av Karlsøya. Dette gjelder spesielt i området ovenfor Karlsøy skole. Bolig til en av grunneierne har fått bygetillatelse under forutsetning av at avløpet fra slamavskiller føres til et infiltrasjonsanlegg. Boligen til en annen av grunneierne har fått byggetillatelse under forutsetning av at avløp føres til sjøen under laveste vannstand. Denne løsningen kunne vært grei, hadde ikke vært for at avstanden fra bolig til sjø er ca m. Kostnaden for dette er pr dags dato ca ,- kr. Infiltrasjon er uaktuelt på grunn av at terrenget nedenfor boligen består av myr og fjell. Infiltrasjon i en våt myr vil ikke fungere p.g.a. myren allerede er mettet med væske.

23 All masse i myra vil måtte skiftes ut. Dessuten vil et slikt anlegg ha behov for å skifte ut massene etter ca års drift. Høsten 2001 ble det foretatt en befaring av området sammen med Alf Bertheussen fra Norprosjekt AS. Det ble sett på aktuelle alternativer. Pr. i dag går det avløpsledning fra skolen på Karlsøya og ut i havet som vist på vedlagte kart. Grunnforholdene fra skolen og opp til boligene ovenfor skolen består for det meste av fjell i dagen med til dels småkuppert terreng. På grunn av de til dels vanskelige grunnforholdene med mye fjell, bør det foretas en nærmere grunnundersøkelse for å finne en mest mulig optimal trasè for en avløpsledning. Det burde være mulig for kommunen å foreta disse undersøkelsene selv med enkle hjelpemidler. Ved å forlenge avløpsledning fra Karlsøy skole til boliger ovenfor skolen vil det være mulig å få koplet til 3 boliger som pr. dags dato ikke har helt tilfredstillende avløpsforhold. I tillegg vil det påløpe kostnader for hver grunneier for påkopling til en eventuell kommunal kloakkledning. Det er opp gjennom årene bygd noen hytter i området som også kan være aktuell å knytte til avløpsledningen. De problemene som er med avløpsforholdene i dette området har sannsynligvis Karlsøy kommune selv en del skyld i. Det burde ikke vært gitt byggetillatelse før boligene var sikret tilfredsstillende avløpsforhold. Eller boligene skulle vært plasse rt et helt annet sted, der forholdene for å løse avløpsproblematikken kunne vært gjort på en enkel og grei måte. Som nevnt ovenfor vil en utbedring av avløpsforholdene bli til dels svært kostbart. Norprosjekt AS har utarbeidet et kostnadsoverslag ut fra ovenfor nevnte befaring. BYGGETRINN 1. Avløp fra eksisterende Sp-kum A ved skolen og opp til Sp-kum B i boligfeltet. Beløp: kr ,- BYGGETRINN 2. Avløp fra Sp-kum B ned av eksisterende tomter og videre opp til Sp-kum D ved de regulerte tomtene. Beløp: kr ,- BYGGETRINN 3. Avløp fra eksisterende Sp-kum A ved skolen og ned til Sp-kum C ved flomål med utslippsledning til 3 m vanndybde. Beløp: kr ,- Sum kostnader byggetrinn 1, 2 og 3: ,- Et mer nøyaktig kostnadsoverslag vil ikke være mulig før en nøyere grunnundersøkelse er utført. Det har vært sett på muligheten for å etablere et biologisk avløpsanlegg, men p.g.a. de vanskelige terrengforholdene vil dette også bli svært kostbart. Etter samtaler med

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer