Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?"

Transkript

1 Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

2 Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt

3 Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer og aktører Hovedfaktor: Vegnormalene (HB 018) må være gode nok

4 Er normalene gode nok? Ikke entydig svar Motorveger bygget på 60-, 70- og 80-tallet har de siste to årene tålt vinterpåkjenningene. Hva har gått galt de senere år? Det kan være måten vegnormalene brukes på: I plan- og prosjekteringsfasen eller I gjennomføringsfasen Trolig er svaret; ja det har sviktet i begge faser

5 I plan- og prosjekteringsfasen Må ha kunnskap om: Hva som skal til for å oppnå ett vegfundament med høy kvalitet Innebærer kunnskap om inngangsparametrene: trafikkpåkjenninger klimapåkjenninger grunnforhold egenskaper for overbygningsmaterialer innbyrdes påvirkningsfaktorer mellom materialer funksjon til eksisterende dekker

6 Trafikkpåkjenninger Lett å skaffe informasjon om: Antall kjøretøy (ÅDT) Antall tunge kjøretøy (ÅDT-T) Trolig ikke noe problemparameter

7 Klimapåkjenninger Store variasjoner i Norge Godt verktøy i kommunetabellen for Årsmiddel-temperatur og frostmengde Påstand: Det syndes mye her Samme overbygningstykkelse på Sørlandet som på det indre Østlandet

8 Grunnforhold For å bygge tilstrekkelig overbygning må man kjenne til grunnforholdene. Kartlegges ved prøvetaking og klassifisering av jordartene i veglinjen med det mål: Fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for prosjektering og dimensjonering av konstruksjoner Undersøke brukbarhet av skjæringsmasser Sikre rett planlegging mhp stabilitet og setninger av ferdig vei og tilstøtende områder Tilleggspunkter i HB018 man må merke seg: Opptil 10% av en vegparsell kan ha dårligere undergrunn enn det som er benyttet ved dimensjoneringen. Kortere partier med særlig dårlig grunn skal likevel behandles særskilt! Min antakelse er at dette ikke tas alvorlig nok. Man benytter ofte samme overbygning gjennom hele parsellen.

9 Egenskaper for overbygningsmaterialer Krav: Materialene i overbygningen skal ha en slik kvalitet og lagtykkelse at det ikke oppstår deformasjoner, sprekker eller andre skader i vegdekke i løpet av vegens dimensjoneringsperiode. For å oppnå kvalitetskravene skal følgende forhold i produksjonsplanleggingen tillegges stor vekt: Materialvalg Tidspunkt for utførelse Utstyr tilpasset materialer og årstid Mange utfordringer, den største/viktigste ligger i valg av materiale i forsterkningslaget.

10 Overbygningsmaterialer - forsterkningslag Sprengt stein, pukk og kult gir normalt et mer stabilt og bæredyktig lag enn sand og grus, og er ikke i samme grad utsatt for spordannelse, nedkjørte skuldre og erosjon. I all hovedsak skal materialene være; ikke telefarlige (T1) Stedlige faktorer er oftest bestemmende for valg forsterkningslagsmateriale. Sprengt stein og grus/sand er billigere å benytte, men er langt mer risikopreget. Her bør planleggeren tenke seg nøye om, før løsning velges.

11 Hvilke faktorer skal man spesielt passe på i gjennomføringsfasen? Bruk av sprengt stein - mange faktorer som kan påvirke sluttproduktet Anleggsveier tykkelse/ utførsel Drenering Årstid (tele-/snøproblematikk) Kontroll / dokumentasjon

12 I gjennomføringsfasen Hva sier Håndbok 018: Overbygningsarbeider - kontinuerlig tilsyn, slik at avvik/mistanke om avvik umiddelbart blir kontrollert og rettet opp. Før neste lag legges ut skal alltid laget under være kontrollert og godkjent. Dette betyr: Entreprenørens og byggherrens kontroll og kvalitetsoppfølging helt avgjørende for et godt resultat.

13 Sprengt stein: Avdekking av fjell Rensk og avdekking av fjell - stor betydning for sluttprodukt Dårlig rensk gir økt finstoffinnhold i ferdig salve

14 Sprengt stein: Boring og sprenging Bormønster og sprengstoff forbruk - stor betydning for sluttproduktet Påvirker Finnstoffinnhold Steinstørrelse

15 Sprengt stein: Opplasting og transport Opplasting og transport - viktig for sluttprodukt Påvirker Steinstørrelse Finstoffinnhold Homogenitet

16 Sprengt stein: Utlegging/komprimering Utlegging kan påvirke Homogenitet Steinstørrelse Finstoffinnhold Komprimering påvirker først og fremst stivhet Varierende komprimering kan gi varierende stivhet i laget, som kan gi ujevnheter på ferdig veg

17 Sprengt stein: Problemer Største steinstørrelse Finstoffinnhold

18 Anleggsveier Kreves tykkere forsterkningslag i anleggs-fasen enn i ferdig vei, dersom undergrunn består av finsand/silt og bløt leire Tilgriset/nedknust forsterkningslag som ikke fjernes tilstrekkelig, men blir liggende innebygd i ny vei Snø og is i forma

19 Funksjonskrav for drenssystemet Sikre avrenning fra kjørebane/skuldre Sikre planlagt bæreevnen Sikre mot erosjon, ras og utglidning Hindre oversvømmelse med påfølgende skader på veinett og andres eiendom Redusere problemer med telehiv og iskjøving Drenering

20 Drenering faktorer man bør tenke på i utførelsen Fjerne alle terskler i grøfta demmer opp leder vann inn trauet /overbygningen Plassering ligger dypt nok (35 cm under overbygningen) Oppnår avrenning av trauet tilstrekkelig fall mot drensgrøft Ikke oppstår utilsiktet senkning av grunnvannstanden skader setninger på nærliggende byggverk og drenering av brønner Unngå bruk av duk rundt drensrøret (HB018 tillater fiberduk kl II) tetter seg ofte igjen, og vann kan bli stående inne i overbygningen

21 Telehiv Telehiv skyldes vann som suges opp til frysefronten og danner islinser Dreneringstiltak må redusere tilgangen på kapillært vann eller annen tilførsel av vann under frysefronten Viktig med dreneringstiltak i teleløsning for å bli kvitt overskuddsvann tidligst mulig

22 Hvilke problemer medfører frysing Telehiv og tining i vegsammenheng? Ujevnheter både langs etter og på tvers av vegen Telesprekker sprekker i asfaltdekket Redusert bæreevne og økt nedbrytning Redusert fremkommelighet på grusveger

23 Telehiv

24 Telesprekker

25 Vinterarbeid (negativt) Årstid Frosne jordmasser skal ikke legges i fyllinger Store fyllinger (> 4 m) Snø og is må fjernes fra trauet før forsterkningslaget legges Komprimeringskrav kan ikke oppfylles dersom fyllmassene fryser Vinterarbeid (pluss) Utkjøring av bløte masser (myr, leire og silt) Anleggskjøring kan skje på frosset traubunn ved legging av overvann-/drensledninger. Utlegging av forsterkningslaget der traubunn har liten bæreevne i sommersesongen.

26 Manglende kontroll/ dokumentasjon Entreprenør: Gjennomføre egenkontroll og levere nødvendig/etterspurt dokumentasjon. Byggherre: Påse at etterspurt dokumentasjon forefinnes ved overlevering/anleggslutt. Det er flaut for alle oss som driver med vegbygging, at vi over 2000 e.k. ikke klarer å bygge tilfredsstillende veger. Ja, hva kan gjøres det viser seg i hvert fall at det er dyrt å bygge billig, men er det bare ett økonomispørsmål?

27 Tiltak for å sikre oss bedre veier i fremtiden (1) Samhandling mellom de utførende av grunnundersøkelser og de som prosjekterer vegen Samhandling mellom entreprenør og byggherre Kompetanseheving hos byggherre, konsulent og entreprenør Forslag: Lag en enkel lærebok som omhandler faget veiteknologi HB 018 mer oversiktlig. Uoversiktlig; medfører en del «blaing». Forslag: Utarbeide en enkel plakat for anleggsbrakka basert på HB018

28 Tiltak for å sikre oss bedre veier i fremtiden(2) Overbygningstykkelse Billig forsikring å dimensjonere for 100 års vinter(f100) istedenfor 5 år (F5)og10 år (F10)på veier med stortrafikk. Dette tilsvarer en totalprosjektkostnadsøkning 4-5%. For uten om dette oppnås også en bedre bæreevne og forlenget levetid på veien. Forslag: Høytrafikkerte veier dimensjoneres etter F100 Drenering Aldri pakke inn drensledningen i fiberduk, denne vil etter kort tid tettes og vann blir stående inne i veikroppen. (Legge inn langsgående drenering) Dårlig grunn Bytte ut fiberduk med TeleVev Knuste masser Benytte knuste masser i stedet for sprengt stein i forsterkningslaget.

29 Tiltak for å sikre oss bedre veier i fremtiden (3) Isolasjonsplater Strengere krav ved bruk av isolasjonsplater i overbygningen. Ved å øke dette min. kravet reduserer man den farlige isingsfaren på veioverflaten om høsten. Homogenfylling Ved bruk av sprengt stein får man ved dagens utlegging en for lite homogen fylling. De store steinene legger seg i bunn. Ved bruk av sprengt stein - vende hele fyllingen med en storgravemaskin. Får opp/ luket ut storstein Resultat: En mer homogen og stabil fylling. Anleggsveier Byggherren bør sette krav til anleggsveioppbyggingen Dokumentasjon/ Kontroll Må etterspørres/gjennomføres

30

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995 Vegetasjon og terreng før husbygging Enhver utbygging i et område medfører inngrep som gjør at området forandres. Det er viktig å vite hva som forandres og hvordan, før utbyggingen settes i gang. Det er

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Veiledning for bruk av armering i veger

Veiledning for bruk av armering i veger Veiledning for bruk av armering i veger Even Øiseth og Inge Hoff 1 Opplegget Bakgrunn for veiledningen Gjennomgang Spørsmål underveis Diskusjon felles i plenum Presentasjon av gruppearbeid Gruppearbeid

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen TEKNISK RAPPORT 03 Sikker sprengning i dagen September 2003 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Teknisk Rapport 03 FORORD For Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er det sentralt å engasjere

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Eurocode 7 og. Anders Beitnes NBG 11. mars 2010

Eurocode 7 og. Anders Beitnes NBG 11. mars 2010 Eurocode 7 og Observasjonsmetoden i tunnelbygging Anders Beitnes NBG 11. mars 2010 Innhold Berginjeksjon - kontrakt 2 Tunnel som geoteknisk planobjekt Funksjonskrav k omfatter i svært liten grad last vs.

Detaljer

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt

Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Vurdering av risiko for oppfrysning av blindgjengere i Hjerkinn skytefelt Forsvarsbygg Utvikling 2008. Oddmund Soldal. Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Innledning 4 Metoder for påvisning av blindgjengere

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer