Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Eidhaugen barnehage - 1 -

2 Innhold 1. Innledning 2. Rammer / forutsetninger..3 Omdømmeplattform 3 Rammer og forutsetninger 3 Menneskelige...4 Beliggenhet og nærmiljø...4 Fysisk miljø.4 3. Målsetting for Eidhaugen barnehage Barnehagens satsningsområde 5 5. Innhold og arbeidsmåter.5 Voksenrollen 5 Barns medvirkning 6 Lek 6 Sosial kompetanse, vennskap og relasjoner.7 Hverdagsaktiviteter 7 Prosjektet «Øya mi» 7 Overgang barnehage / skole Dokumentasjon, informasjon og vurdering.8 7. Foreldresamarbeid Kompetanseplan Tradisjoner...10 Eidhaugen barnehage - 2 -

3 1. Innledning Årsplanen har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten. Den gir mulighet for foreldrene til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier og tilsynsmyndighet. 2. Rammer og forutsetninger VIRKSOMHETSPLAN FOR KVALØYA BARNEHAGER Virksomhetsplanen ble ferdigstilt våren 2013 og gjelder for perioden OMDØMMEPLATTFORM EIDHAUGEN BARNEHAGE Kvalitet: Jeg skal være aktivt tilstede i barnas lek og aktiviteter. Jeg tar ansvar for å forstå jobben min. Jeg skal i samarbeid med mine kollegaer gi et allsidig tilbud til ungene. Involvering: Jeg skal være serviceinnstilt og oppsøkende i mitt møte med foreldrene. Jeg skal være imøtekommende og ta foreldre, barn og kollegaer på alvor. Jeg skal la barna få være delaktige i utformingen av sin egen hverdag. Jeg har ansvar for å gjøre meg kjent med og følge opp barnehagens rutiner. (Internkontrollsystemet) Informasjon: Jeg skal snakke positivt om barnehagen. Jeg skal daglig informere foreldrene om barnets hverdag. Jeg skal bidra til at vi har et ryddig og oversiktlig miljø ute og inne. Jeg skal sikre at rutinene for informasjon innad i barnehagen blir fulgt opp. Eidhaugen barnehage - 3 -

4 Menneskelige forutsetninger For tiden har vi tre baser i drift med til sammen 50 barn. Av disse er det 17 barn som begynner på skole til høsten. Ved nytt barnehageår blir det oppstart av vår 4. base Gjøken. Barnehageåret 2014 / 2015 Skarven Ørna Spurven Gjøken 3-6 år 2-3 år 1-2 år 1-2 år Barnehagen har 13 ansatte: 5 pedagoger, 4 fagarbeidere og 3 assistenter. I tillegg har vi enhetsleder Hans Julius Nilsen, fagleder Marit Heimdal og kokk Halvard Enoksen i 30% stilling. Personalet i Eidhaugen har god spredning i alder med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Tre av våre ansatte er menn. At vi i tillegg har flerspråklige ansatte med ulik kulturbakgrunn bidrar til en spennende og mangfoldig personalsammensetning. Beliggenhet og nærmiljø Barnehagen ligger i Åsland boligfelt på Kvaløya. Med kort vei til skogen, lysløype og fjæra gir dette mange muligheter for spennende utflukter og opplevelser i nærområdet. Fotballbane i nærhet til barnehagen gir også mulighet for ballspill eller andre aktiviteter. Barnehagen ligger midt mellom Kaldfjord skole og Storelva skole. Eidhaugen barnehage - 4 -

5 Fysisk miljø Barnehagen er bygd etter prinsippet om modellbarnehage. Det vil si at barnehagen er delt inn i 5 baser (Spurven, Gjøken, Ørna, Skarven og Ugla). I tillegg til basene har vi ulike funksjonsrom/temarom, samt et stort fellesrom. Midt i bygget har vi et stort kjøkken der barna spiser og kan holde på med ulike bordaktiviteter. 3. Målsetting for Eidhaugen barnehage 2014 Barna i Eidhaugen skal oppleve å ha gode relasjoner til hverandre og til personalet. 4. Barnehagens satsningsområde Fagområdet i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver: «Kommunikasjon, språk og tekst» Gode kommunikasjonsferdigheter både nonverbalt og verbalt bidrar til samspill med andre og gjør det enklere å delta i lek. Gode språklige ferdigheter vil også påvirke positivt på lese- og skriveutviklingen. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap (temahefte om språkmiljø i barnehagen s.4). Eidhaugen barnehage - 5 -

6 5. INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER Voksenrollen Personalet er barnehagens viktigste ressurs. For å møte hvert enkelt barn og være en støtte i deres utvikling må personalet være bevisste sin rolle i arbeid med barna. I Eidhaugen barnehage skal personalet: Skape trygghet og vise omsorg. Være observant og oppmerksom. Anerkjenne barnet og dets opplevelser. Legge til rette for positive opplevelser. Gi barna varierte aktiviteter som bidrar til ulike erfaringer. Delta aktivt i barnets hverdag og være en støttespiller. Sette grenser, men være lydhør for innspill fra barnet. Personalet skal ha felles forståelse for hvilke verdier og holdninger som skal ligge til grunn i måten vi forholder oss til barna. Med ulik kompetanse, interesser og bakgrunn er vi opptatt av å utnytte våre «ulikheter» som en ressurs som beriker og utvikler vår barnehage. Barns medvirkning Barnehageloven 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I Rammeplanen står det at barn skal ha rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen praktiseres, vil være avhengig av barnas alder og modningsnivå. Eidhaugen barnehage - 6 -

7 Barna skal få mulighet til å påvirke sin hverdag. Våre barn er i alderen 1-6 år og på ulike ståsted i utviklingen. Barna er opptatt av hva som skjer her og nå, og vi imøtekommer deres ønsker så godt det lar seg gjøre. I forhold til de yngste barna må personalet være observant for å fange opp ønsker og behov gjennom kroppsspråk. Å bruke tid sammen med barna på gulvet er vesentlig for å kunne fange opp deres ønsker og interesser. Kommunikasjon med foresatte er spesielt viktig når barna ikke har utviklet det verbale språket ennå. Å få utforske, teste egne grenser, gjøre erfaringer og oppleve mestring i ulike sammenhenger, er den beste motivator for økt selvtillit og trivsel uansett alder. Barn har ulike ønsker og behov, og vi vil oppmuntre barna til å uttrykke sine tanker og meninger. For å ivareta barnets rett til medvirkning er det en forutsetning at vi har en bevisst holdning til barns medvirkning og er lydhør spesielt i de daglige aktiviteter og rutinesituasjoner. Gjennom samtaler i den daglige samlingsstunden vil de få mulighet å komme med innspill og forslag til for eksempel aktiviteter. Lek Leken er barnas hovedaktivitet og skal ha stor plass i deres barnehagedag. Leken har verdi i seg selv og barna lærer mye gjennom lek. Da får barna mulighet til å bearbeide sine opplevelser, erfaringer og inntrykk som igjen er med på å gi dem en forståelse av omverdenen. Leken har stor betydning for barnas læring, blant annet språklig, emosjonelt, sosialt, motorisk og kognitivt. Derfor er det viktig at de voksne viser respekt for leken og at det settes av tid og rom for lek både inne og ute. Personalets rolle i forhold til leken: Gi barna varierte opplevelser som stimulerer til utvikling av leken. Delta i leken, men på barnas premisser. Være tilstede, hjelpe ved behov og veilede. Ha kunnskap om lek på ulike alderstrinn. Eidhaugen barnehage - 7 -

8 De ulike temarommene som vi har i barnehagen, gir mulighet for å kunne leke «uforstyrret» i mindre grupper. Uterommet er stort og gir større frihet i leken både med tanke på grovmotorikk og lydnivå. Sosial kompetanse Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om evne til å samhandle med andre i ulike situasjoner. Dette innebærer å ha visse sosiale ferdigheter som: Å vise empati og omsorg for andre. Selvkontroll, kompromisse i lek, turtaking, dele. Hevde egne meninger på en positiv måte. Ta initiativ til sosial kontakt og lek på en positiv måte. Inkludere og hjelpe andre. Disse ferdighetene må læres gjennom konkrete erfaringer. Det viktigste for oss i barnehagen er derfor å gripe fatt i de daglige her-og-nå -situasjonene som oppstår. All erfaring barn får med seg gjennom hverdagen bidrar til utvikling, læring og danning. Eidhaugen barnehage - 8 -

9 Hverdagsaktiviteter Det er mye verdifull læring i alle aktiviteter som skjer daglig. Lek Måltider Påkledning Samling Prosjekt for Kvaløya barnehager : «Øya mi» I henhold til Tromsø kommune sin Kvalitetsplan for barnehager har vi valgt å ha fokus på satsningsområdet «Barnehagen som lærings og danningsarena». Gjennom prosjektet «Øya mi» skal vi arbeide med temaene «Vennskap og tilhørighet», og knytte dette opp mot satsningsområdet. Månedsplaner vil dokumentere aktiviteter knyttet opp mot prosjektet. Overgang barnehage / skole På høsten er det oppstart av førskolegruppe. De har skoleforberedende aktiviteter en fast dag i uken gjennom det siste året i barnehagen. Aktiviteter som vil styrke overgangen til skole vil ellers også legges inn i daglige gjøremål som foregår i barnehagen. De som skal begynne på samme skole møtes i vennskapsgrupper hele vårhalvåret før skolestart. Disse treffene avholdes hver 14 dag. Våre barn begynner i hovedsak på Kaldfjord skole og Storelva skole. Eidhaugen barnehage - 9 -

10 6. Dokumentasjon, informasjon og vurdering Dokumentasjon og informasjon Å gjøre barns læring og personalets arbeid synlig gir et godt grunnlag for refleksjon og utvikling. Foresatte vil også få informasjon om barnehagedagen og aktiviteter. Vi dokumenterer blant annet gjennom: Månedsplaner, nyhetsbrev fra basene, dagsrapporter. Bilder av barna i ulike aktiviteter, prosesser eller produkter som barna har laget. Stiller ut for eksempel tegninger /maleri. Dokumentasjon brukes av de ansatte til refleksjon i sitt arbeid. Vurdering Aktivitetene i barnehagen vurderes fortløpende gjennom hele året. Dette gir oss mulighet til å forbedre kvalitet på det tilbudet vi gir. Eksempler på hva som evalueres jevnlig: Barns utvikling og trivsel. Barns medvirkning. Relasjoner mellom barn og barn/voksen. Ulike aktiviteter. Rutiner / samarbeid mellom baser. Årlig gjennomføres det brukerundersøkelser som også bidrar til vårt utviklingsarbeid. Eidhaugen barnehage

11 7. Foreldresamarbeid Daglig kontakt og dialog mellom foreldre og personal er en forutsetning for å gi barnet god oppfølging i dets utvikling. Vi ønsker at samarbeidet skal være preget av gjensidig åpenhet, tillit og respekt. I tillegg til den daglige kontakten i bringe- og hente situasjonen gjennomføres det i løpet av året: foreldremøter, foreldrekaffe, foreldresamtaler, foreldreråd og samarbeidsutvalg. 8. KOMPETANSEUTVIKLING Et kompetent personale er grunnleggende for god kvalitet i barnehagen. Kurs og opplæring foregår på flere arenaer, blant annet i regi av Tromsø kommune eller arrangert av Kvaløya barnehager. I våre barnehager har vi ansatte med kompetanse på ulike områder. Disse kan vi «låne» og benytte oss av på for eksempel personalmøter. Aktuell faglitteratur og veilederhefter blir benyttet til felles kompetanseheving på personalmøter og fagdager. I 2014 er det fokus på følgende temaer: Tema Ledelse IKT Medarbeiderskap Teamutvikling Førstehjelpskurs Danning Gjennomgang av veileder Barns trivsel voksnes ansvar (forebyggende arbeid mot mobbing) Ansvar Tromsø kommune (Kompetanseplan ) Enhetsleder Kvaløya barnehager Tromsø kommune Enheten Kvaløya barnehager Enhetsteamet Kvaløya barnehager Lederteam i Eidhaugen Fagleder Eidhaugen Personalmøte Foreleser Bengt Ove Andreassen fra UIT (høst 2014) Personalmøter Basemøter Fagdager Veiledning av fagarbeidere/ assistenter Pedagoger i Eidhaugen 1 gang pr måned Erfaringsspredning Fagleder og pedagoger i Personalmøter Eidhaugen barnehage

12 tilknyttet ulike aktuelle tema i løpet av året Eidhaugen HMS Brannvern Tromsø kommune Brann og redning HMS gruppen Brannvernlederopplæring 9. Tradisjoner i barnehagen Januar Solfest Markering av at sola er tilbake. Samling for hele barnehagen. Februar Karneval Samefolkets dag Vi kler oss ut, danser og synger til sambarytmer. Samisk kultur. Mars/april Ski og aktivitetsdag Påskefrokost Ulike aktiviteter ute. Foresatte og søsken inviteres til frokost. Mai 17.mai 16.mai øver vi på å gå i tog i området rundt barnehagen. Juni Sommerfest Foresatte og søsken inviteres til sammenkomst. Overnatting i barnehagen for de barna som begynner på skolen. Juli Sommerbarnehage Sammenslåing av barnehager de uker det er lite barn. August Tilvenning av nye barn September Brannvernuke Ekstra fokus på brannvern. Oktober November Mørketidsmarkering Vi markerer at sola blir borte og at det er mørketid. Desember Lucia Julebord for barna. Nissefest Luciatog. Alle pynter seg og spiser julemat som kokken lager. Juletregang, nissegrøt og kanskje kommer nissen Eidhaugen barnehage

13 Kontaktinformasjon Fagleder: Marit Heimdal Telefon: / Enhetsleder for Kvaløya barnehager: Hans Julius Nilsen Telefon: / Eidhaugen barnehage

Årsplan 2015. Eidhaugen barnehage

Årsplan 2015. Eidhaugen barnehage Årsplan 2015 Eidhaugen barnehage 1 Innhold 1. Innledning 2. Rammer / forutsetninger 3 Omdømmeplattform.. 3 Rammer og forutsetninger.. 3 Menneskelige... 4 Beliggenhet og nærmiljø... 4 Fysisk miljø... 5

Detaljer

Årsplan 2016-2018. Eidhaugen barnehage. «Om å ha en god venn»

Årsplan 2016-2018. Eidhaugen barnehage. «Om å ha en god venn» Årsplan 2016-2018 Eidhaugen barnehage «Om å ha en god venn» 1 Innhold 1. Innledning 2. Barnehagens samfunnsmandat. 3 3. Barnehagens satsningsområde 2016-2018...... 3 4. Rammer / forutsetninger 3 Menneskelige...

Detaljer

Årsplan Eidhaugen barnehage 2013

Årsplan Eidhaugen barnehage 2013 Årsplan Eidhaugen barnehage 2013 Eidhaugen barnehage - 1 - Innhold Innledning 1. Rammer / forutsetninger...3 1.1 Virksomhetsplan for Kvaløya barnehager...3 1.2 Omdømmeplattform 3 1.3 Forutsetninger...3

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015. En god start for resten av livet

STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015. En god start for resten av livet STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 En god start for resten av livet EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE FORUTSETNINGER...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2013-2014 Den gode barnehagen AS Plassen 8 3919 Porsgrunn Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk plattform s.3 Fokusområde s.3 Prosjektet s.4

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

WORKINNMARKA BARNEHAGE

WORKINNMARKA BARNEHAGE WORKINNMARKA BARNEHAGE 1 Innhold Barnehagens forutsetninger :... 3 Mål og verdigrunnlag... 3 Våre verdier... 3 Danning... 4 Barns medvirkning.... 5 Lek i barnehagen.... 6 Satsingsområde for 2014: Fagområdet

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

LEKE OG LÆRE ARTIG Å VÆRE!

LEKE OG LÆRE ARTIG Å VÆRE! LEKE OG LÆRE ARTIG Å VÆRE! Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING.... 4 2.0 FORMELLE RAMMER OG FORUTSETNINGER... 4 2.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KVALØYA BARNEHAGER... 4 2.2 BARNEHAGENS OMDØMMEPLATTFORM... 4 2.3

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2015-2016

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2015-2016 Lakselvbukt barnehage Årsplan 2015-2016 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag... 3 Barnehagen vår... 4 Visjon og mål... 5 Omsorg, lek, læring og danning... 6 Sosial kompetanse... 8 Språklig

Detaljer

August. Oktober: Personalet:

August. Oktober: Personalet: Olsgård barnehage Mnd August September Bli kjent med hverandre. Følge opp enkeltbarn i oppstart av et nytt bhg. Skape trygge rammer Fokus på å etablere gode relasjoner blant barn-barn og barn-voksne Bli

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

SJØMANNSBYEN BARNEHAGE

SJØMANNSBYEN BARNEHAGE SJØMANNSBYEN BARNEHAGE Innhold SJØMANNSBYEN BARNEHAGE.... 3 1. Pedagogisk plattform... 4 2. Verdigrunnlag... 5 3. Danning gjennom lek, læring og omsorg.... 6 4. Barns medvirkning... 7 5. Lek, læring og

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Lunheim barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avdelinger og aldersgrupper... 3 Adresser og telefonnummer... 3 Prosjekt

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

WORKINNMARKA BARNEHAGE

WORKINNMARKA BARNEHAGE WORKINNMARKA BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse. Barnehagens forutsetninger: Mål og verdigrunnlag: 3 Vår målsetning: 3 Danning: 4 Barns medvirkning: 5 Lek i barnehagen: 6 Satsingsområde for 2014, antall,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Åsgård barnehage. Årsplan Sammen for en varm og livskraftig barndom

Åsgård barnehage. Årsplan Sammen for en varm og livskraftig barndom Åsgård barnehage Årsplan 2012-2013 Sammen for en varm og livskraftig barndom Innhold Åsgård barnehage... 2 Personalet i barnehagen... 3 Pedagogisk grunnlag... 4 Fokusområde for barnehageåret... 5 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4 ÅRSPLAN BARNEHAGE 5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4 VISJON Barnehage 5 sitt pedagogiske grunnsyn s. 5 Barnehagenes felles

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan 2012 Tromsdalen barnehage. Årsplan 2012F

Årsplan 2012 Tromsdalen barnehage. Årsplan 2012F Årsplan 2012F 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Visjon... 4 3 Verdigrunnlag... 5 4 Hovedmål... 5 5 Kvalitet/kompetanse... 6 6 Satsningsområde... 7 7 Omsorg, lek og læring... 8 8 Barns medvirkning...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2010-2014 Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. «leve, leke, lære, her liker vi å være» Årsplan 2013 skjelnan barnehage

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. «leve, leke, lære, her liker vi å være» Årsplan 2013 skjelnan barnehage ÅrsPlan 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kontaktinformasjon... 4 3 Hovedmålsetting... 5 4 Verdigrunnlag... 5 5 Kvalitetsplan... 6 6 Fokusområder... 7 7 Satsningsområde... 8 8 Forberedelse til

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan. Skjelnan barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Skjelnan barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Skjelnan barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings og danningsarena... 4 BTI... 4 Kost og ernæring...

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/17 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE «Det er stort å være liten» «Det er stort å være liten» 1 Innledning til årsplan 2016-2017 Vi takker for innspill og samarbeid om utvikling og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. Årsplan 2013 Tromsdalen barnehage

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. Årsplan 2013 Tromsdalen barnehage Årsplan 2013I c Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Visjon... 4 3 Verdigrunnlag... 4 4 Hovedmål... 5 5 Kvalitet/kompetanse... 5 6 Satsningsområde... 7 7 Omsorg, lek og læring... 8 8 Barns medvirkning...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Barnehager Fastland Årsplan 2015/2016 «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage...

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer