Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid"

Transkript

1 ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker mer enn andre er gjennomført gjennom mange år i Norge (Nordlund 1996). Utviklingen av landsomfattende spørreundersøkelser har bidratt til mer nøyaktig beskrivelse av norske drikkevaner (Nordlund 1996; Saglie 1995; Nordlund 1985). Faktorer som begrenser muligheten til å skaffe seg alkohol, som tilgjengelighet, pris og andre forhold som kan påvirke folks drikkevaner har blitt grundig beskrevet tidligere (Mäkelä et al. 1999; Nordlund 1996; Saglie 1995). Denne rapporten tar sikte på å utfylle bildet av utviklingen av alkoholvaner i Norge. Data fra helseundersøkelsene der over personer har gjort rede for sine alkoholvaner i forbindelse med at de har deltatt i hjertekarundersøkelser har blitt brukt. Formålet er å gjøre rede for forskjeller mellom kvinners og menns forbruksnivå og se på utviklingen over tid. Vi vil spesielt se på i hvilken grad det har skjedd endringer i drikkemønsteret uttrykt ved fordeling mellom ulike drikkesorter og drikkefrekvens. Geografiske forskjeller på drikkevaner er også undersøkt. Materiale og metode Materialet er hentet fra 40-åringsundersøkelsene som er utført i regi av Statens helseundersøkelser (Bjartveit 1997). Programmet ble startet opp i Spørsmålene om alkoholvaner er blitt noe endret etter 1985, men fra 1994 ble de samme brukt til og med Etter 1994 ble undersøkelser gjennomført i alle fylker unntatt Oslo og Vestfold. Fylkene Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nordland ble besøkt både i og med 1994 alkoholdelen av spørreskjemaet felles. Disse åtte fylkene utgjør datamaterialet. Undersøkelsene ble gjennomført med 3 års mellomrom i alle fylker, unntatt Rogaland (4 års mellomrom). Følgende spørsmål om alkoholvaner ble stilt i undersøkelsen: 1) Er du total avholdsmann/-kvinne? 2) Hvor mange ganger i måneden drikker du vanligvis alkohol? Regn ikke med lettøl. Sett 0 hvis mindre enn 1 gang i mnd. 3) Hvor mange glass øl, vin eller brennevin 296

2 Tabell 1. Antall inviterte til undersøkelsene, og andel som møtte opp og som besvarte spørsmål om totalavhold Undersøkelsesår Antall Frammøte Besvart Antall Frammøte Besvart inviterte (%) spørsmål om inviterte (%) spørsmål om totalavhold (%) totalavhold (%) ,9 (n=22 579) 61,8 (n=22 533) ,6 (n=24 930) 71,4 (n=24 869) ,0 (n=20 236) 54,4 (n=20 023) ,9 (n=23 273) 65,3 (n=23 076) drikker du vanligvis i løpet av 2 uker? Regn ikke med lettøl. Sett 0 hvis du ikke drikker alkohol. Alle personer i alderen år ble invitert til å delta i undersøkelsene. Antall menn og kvinner som ble invitert til å delta i undersøkelsene og andel som møtte opp og svarte på spørsmål 1), er presentert i tabell 1. Definisjoner Totalavholdsmenn/kvinner personer som svarte ja på spørsmål 1) Er du avholdsmann/-kvinne? Sjelden drikkende personer som svarte nei på spørsmål 1) og samtidig svarte 0 på spørsmål 2) og 0 i alle kolonner for spørsmål 3). Alkoholbrukere personer som svarte at de vanligvis drikker minst én gang i løpet av en måned eller at de vanligvis drikker minst ett glass vin, øl eller brennevin i løpet av 2 uker. Drikkehyppigheten (drikkefrekvensen) er angitt som antall ganger personen har drukket alkoholholdig drikk i løpet av 1 måned. Prosentandel av avholdsmenn/-kvinner; personer som drikker sjelden og alkoholbrukere ble beregnet i forhold til antall personer som møtte opp til undersøkelse. Ikke besvarte spørsmål I denne undersøkelsen har over 99,4 % av dem som møtte opp på begge undersøkelsene besvart spørsmålet om de er total avholdsmann/-kvinne (tabell 1), mens noen av disse har latt være å svare på ett eller flere av de andre spørsmålene om drikkevaner. Personer som svarte at de er total avholdsmenn/-kvinner svarte ofte ikke videre på de andre spørsmålene, 76 % har latt være å svare på ett eller flere spørsmål. De fleste av dem har latt være å svare på alle de resterende spørsmål om alkoholvaner. Når det gjelder personer som svarte at de ikke er totalavholdende var situasjonen følgende: På spørsmålet hvor mange ganger i måneden drikker du vanligvis alkohol, har 1 % latt være å svare. På spørsmålet hvor mange glass vin, øl eller brennevin drikker du vanligvis i løpet av 1 uke, har 5 % latt være å svare på vin; 5 % på øl og 8 % på brennevin. Det var ikke forskjeller mellom første og siste undersøkelse og heller ikke mellom fylkene. I denne rapporten vil vi ikke forsøke å anslå det totale alkoholkonsumet i de forskjellige gruppene. Testing om fordeling av drikkehyppigheten og fordelingen av antall glass er lik i de to perioder og er gjort ved chi-kvadrattesten (SPSS 10.0 for Windows). Resultater Totalavholdende og sjelden drikkende Andelen av totalavholdsmenn/-kvinner var 8,1 % og 12,4 % i Nedgangen til 297

3 Figur 1. Andel (%) totalavholdende og som drikker sjeldnere enn 1 gang i måneden i og var på henholdsvis 1,0 og 2,2 prosentpoeng for menn og kvinner (figur 1). Andelen av sjelden drikkende gikk også ned; 3,4 prosentpoeng for menn og 7,6 prosentpoeng for kvinner. Totalt utgjorde menn som ikke drikker alkohol eller drikker sjelden ved første undersøkelse rundt 22 % av alle frammøte menn og rundt 18 % ved siste undersøkelse. For kvinner var tilsvarende tall 39 % og 29 %. Tendensen for alle fylker var at for både menn og kvinner ble andelen av avholdende menn/kvinner og sjelden drikkende redusert i løpet av 3 års-perioden. Den største reduksjonen fant sted for kvinner i Sogn og Fjordane og Rogaland hvor andelen av sjelden og ikke drikkende personer var høyest ved første undersøkelse. Laveste andel av sjelden og ikke drikkende personer var ved begge undersøkelsene i Nordland og Buskerud og Sør-Trøndelag. Drikkehyppighet I oppgav 75 % (n = ) av mennene som møtte opp til undersøkelsen og 57 % (n = ) av kvinnene at de vanligvis drikker minst én gang i måneden, mens andelen var høyere i , 79 % (n = ) for menn og 65 % (n = ) for kvinner. Tabell 2 viser drikkefrekvens i to perioder blant alle dem som oppgav at de drikker minst én gang i måneden. har høyere drikkefrekvens enn kvinner med henholdsvis median på 4 og 3 ganger i måneden ved begge undersøkelsene. Gjennomsnittet for drikkehyppigheten for begge kjønn var høyere i siste periode. Blant menn er det 10,5 % som drikker oftere enn 8 ganger i måneden i mot 12,6 % i Tilsvarende tall for kvinner var 4,8 % og 6,7 %. Fordelingen av drikkehyppigheten var signifikant forskjellig i de to perioder (p <0.001 for både menn og kvinner). Tabell 2. Fordeling (%) av antall ganger det vanligvis drikkes alkohol i måneden blant personer som drikker minst 1 gang i måneden. Antall ganger per måned Undersøkelsesår Undersøkelsesår Undersøkelsesår Undersøkelsesår (n= ) (n=15 906) (n=14 305) (n=15 102) 1 12,7 9,8 17,5 13,8 2 22,9 20,9 28,6 27,1 3 12,8 12,2 13,6 12,6 4 19,1 19,8 18,9 20, ,0 24,6 16,6 18, ,6 9,1 3,6 5, ,5 1,8 0,6 0,8 > 16 1,4 1,7 0,6 0,7 Median antall ganger Gjennomsnitt antall ganger 4,5 4,9 3,6 4,0 298

4 Figur 2. Andel (%) kvinner og menn som oppgav å drikke vanligvis ett eller flere glass av de ulike sorter av alkoholholdige drikker i løpet av 2 uker i og Type alkohol Figur 2 viser prosentandel menn og kvinner som oppgav at de vanligvis drikker minst ett glass øl, brennevin eller vin i løpet av 2 uker ved begge undersøkelsene. En klart høyere andel av menn enn kvinner drikker øl og brennevin mens en større andel kvinner drikker vin. Endringene er like for menn og kvinner. Andelen som drikker vin og øl går opp, mens andelen som drikker brennevin går ned. Ser vi på samlet alkoholbruk i løpet av to uker, oppgav 74 % (n = ) av mennene at de vanligvis drikker minst ett glass av øl, brennevin eller vin mot 56 % (n = ) av kvinnene i første periode. I siste periode var tallene 78 % (n = ) for menn og 63 % (n = ) for kvinner. Tabell 3 viser fordelingen av totalt antall glass øl, brennevin eller vin de vanligvis drikker i løpet av en 2 ukers periode. Median antall glass var 6 for menn og 4 for kvinner. Gjennomsnittet for totalt antall glass for begge kjønn var høyere i siste periode. Fordelingen varierte utover tilfeldigheter i de to perioder (p <0.001 for både menn og kvinner). Tabell 4 viser fordelingen av antall glass i løpet av 2 uker spesifikt for henholdsvis øl, brennevin og vin. Median antall glass øl var 4 for menn og 2 for kvinner. Gjennomsnittet for antall glass øl for begge kjønn var høyere i siste periode. Blant menn er det 16,9 % som drikker mer enn 8 glass øl i løpet av to uker i mot 17,8 % i Tilsvarende tall for kvinner var 3,6 % og 4,0 %. Forskjellen var signifikant for menn (p <0.01) og kvinner (p <0.01). For brennevin var median antall glass lik 2 for både kvinner og menn. Gjennomsnittet for totalt antall glass for begge kjønn forandret seg ikke over tiden. Tabell 3. Fordeling (%) antall glass av øl, brennevin og vin som vanligvis drikkes i løpet av 2 uker blant personer som drikker minst ett glass. Antall glass i løpet av 2 uker Undersøkelsesår Undersøkelsesår Undersøkelsesår Undersøkelsesår (n=16 618) (n=15 694) (n=13 941) (n=14 701) 1 6,2 5,8 13,1 11,5 2 11,3 10,2 21,4 19,4 3 9,0 7,8 11,7 10,3 4 11,0 10,9 16,4 17, ,3 29,4 25,3 26, ,9 17,6 8,2 9, ,6 8,4 2,4 3,0 > 16 8,6 9,9 1,5 1,9 Median antall glass Gjennomsnitt antall glass 7,9 8,3 4,7 5,1 299

5 Tabell 4. Fordeling (%) av antall glass i løpet av 2 uker spesifikt for øl, brennevin og vin blant personer som drikker minst ett glass av de respektive typer. Undersøkelsesår Undersøkelsesår Antall glass i løpet av to øl brennevin vin øl brennevin vin uker (n=13 613) (n=9 349) (n=8 076) (n=12 989) (n=8 108) (n=8 942) 1 14,6 31,7 28,1 13,5 31,4 23,9 2 21,1 24,9 28,0 20,3 25,6 27,3 3 7,8 8,0 7,6 7,6 6,8 8,0 4 16,1 13,0 13,9 16,1 13,4 16, ,4 15,8 15,6 24,8 16,3 18, ,8 4,7 5,1 12,0 5,1 5, ,4 0,8 0,8 2,1 0,7 0,9 > 16 3,7 0,9 0,9 3,7 0,8 0,7 Median antall glass Gjennomsnitt antall glass 5,3 3,4 3,4 5,4 3,4 3,6 Undersøkelsesår Undersøkelsesår Antall glass i løpet av to øl brennevin vin øl brennevin vin uker (n=7 481) (n=3 964) (n=10 095) (n=7 827) (n=3 290) (n=11 697) 1 28,2 39,7 25,2 26,0 39,5 21,3 2 32,1 30,2 28,9 32,3 31,1 28,4 3 8,6 7,2 9,2 7,5 6,6 8,0 4 15,2 12,7 16,5 17,0 12,2 19, ,4 8,4 15,6 13,3 8,4 17, ,7 1,4 3,5 3,0 1,7 4, ,5 0,2 0,6 0,6 0,3 0,9 > 16 0,4 0,2 0,5 0,4 0,3 0,5 Median antall glass Gjennomsnitt antall glass 3,0 2,5 3,3 3,2 2,5 3,6 Det er bare for vin blant kvinner at vi kan se en økning av median antall glass som vanligvis drikkes i løpet av to uker blant dem som vanligvis drikker minst ett glass vin, nemlig en økning fra 2 til 3. Gjennomsnittet for antall glass vin for begge kjønn var høyere i siste periode og forskjellen i fordelingen var signifikant, p <0.001 for både menn og kvinner. Diskusjon I denne studien endret seg prosenten som brukte alkoholholdige drikker likt for begge kjønn. Drikkefrekvensen og drikkemengde av de forskjellige sorter har endret seg i beskjeden grad, men det er økning i andelen storkonsumenter. I undersøkelsen finner vi de samme tradisjonelle forskjellene mellom kjønn som har blitt funnet tidligere i Norge (Saglie 1995). har høyere bruksprosent av de alkoholholdige drikkene som øl og brennevin enn kvinner. Utvikling over tid viser at bruksprosenten for vin er økende for begge kjønn og den er høyere for kvinner enn for menn. Fenomenet er også funnet tidligere blant jenter i en undersøkelse fra Oslo og i andre nordiske studier (Skretting 1996; Skretting 1995). Bruksprosenten av øl er også økende, mens den har blitt redusert for brennevin i begge kjønn. 300

6 Det var tydelig variasjon i prosentandel av personer som ikke drikker eller drikker sjelden mellom kjønn og mellom de ulike fylkene. De største andelene av totalavholdende ble funnet på Sørlandet, omtrent det dobbelte i forhold til Nordland og Sør-Trøndelag. Stor variasjon i andelen av avholdsmenn i norske fylker har også blitt dokumentert tidligere samt at andelene av avholdsmenn og avholdskvinner er høyest i Sør-Norge. Holtung et al. (1998) dokumenterte at prosentandelen avholdende sank betydelig fra 1962 til Våre resultater viser videre en klar nedgang i andel totalavholdende i alle fylker som ble undersøkt i og i Nedgangen ble observert både i de tradisjonelle tørre og våte områder. Prosentandelen avholdende var lavere for menn enn for kvinner, som i tidligere undersøkelser. Prosentandelen avholdende og sjelden drikkende personer sank både for menn og kvinner i løpet av perioden, men den relative nedgangen i prosentandelen avholdende var større for kvinner enn menn, slik at forskjellen i andelen avholdende mellom menn og kvinner er blitt mindre. Spørsmålet er du totalavholdsmann/kvinne? skiller ikke mellom ideologiske avhold eller avhold på grunn av sykdom eller av andre grunner. Utforming av spørsmålene gir oss ikke mulighet til å skille ut personer som vanligvis drikker sjeldnere enn 1 gang i løpet av måned og de som ikke har drukket alkohol på ett år eller mer (Nordlund 1996). Spørsmålet hvor mange glass av vin, øl og brennevin drikker du vanligvis i løpet av 2 uker kan tolkes, spesielt for brukere av øl, på noe forskjellig måte. Et glass øl kan representere størrelse fra 2-3 dcl til en halvliter. Noe av det samme gjelder brennevin, men i mindre grad vin. Spørsmålsformuleringene kan produsere underrapportering (Amundsen 1995). I denne undersøkelsen har vi derfor valgt ikke å estimere totalforbruk av ren alkohol for hver enkelt person. Virkningene av nevnte feilkilder i denne undersøkelsen vil sannsynligvis være omtrent det samme for de første så vel som for de siste undersøkelsene. Tilfeldige utvalgsskjevheter som vanligvis kan påvirke en del intervjuundersøkelser er ikke aktuelle i denne undersøkelsen fordi alle registrerte åringene ble innkalt. Til tross for noe lavere frammøte i siste periode vil en vurdering av tendenser over tid trolig være forholdsvis pålitelig. Svarprosenten har for de første undersøkelsene ligget seks prosentenheter høyere enn ved de siste undersøkelsene. Svarprosenten for kvinner ligger noe høyere enn for menn. En av feilkildene forbundet med slike undersøkelser kan være at storkonsumenter i mange tilfeller kan være tilbøyelige til å nekte å delta i undersøkelsen. Nedgang i antall avholdsmenn over tid kan i realiteten være noe større. Forskjell mellom kvinner og menn i prosentandel alkoholbrukere kan i realiteten være større hvis antall større forbrukere av alkohol blant menn ikke deltar i undersøkelsen. Vi konkluderer at middelaldrende kvinner i Norge fremdeles rapporterer et lavere konsum og sjeldnere drikkehyppighet av alkohol enn menn. drakk mindre øl og brennevin, men bruksfrekvensen av vin var større blant kvinner enn blant menn i denne studien. LITTERATUR Amundsen, A. & Nordlund, S. & Vale, P.H. (1995): Alkohol og narkotika i Oslo. SIFA rapport no. 1/95, Oslo. ISBN Bjartveit, K. (1997): Statens helseundersøkelser. Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet. Norsk Epidemiologi 7 (2): Holtung, A. & Rossow, I. (1998): Alkoholavhold, karakteristika og utvikling over tid. Alkoholen og kulturen. Anders Gustavsson (red.) Uppsala universitet. ISBN Mäkelä, P. & Fonager, K. & Hibell, B. & Nord- 301

7 lund, S. & Sabroe, S. & Simpura, J. (1999): Drinking habits in the Nordic countries. SIFA rapport no. 2/99, Oslo. ISBN Nordlund, S. (1985): Norske drikkevaner. En beskrivelse på grunnlag av offentlig statistikk og survey-data. I: Arner, O. & Hauge, R. & Skog, O-J. (red.): Alkohol i Norge. Oslo: Universitetsforlaget Nordlund, S. (1996): Rusmiddelbruk i Norge. Norsk Epidemiologi 6 (1): 3-12 Saglie, J. (1995): Livsstil, sosial struktur og alkoholvaner. Sosiologisk tidsskrift 3 (1): Skretting, S. (1995): Unge kvinner og alkohol. Nordisk Alkoholtidskrift 12: Skretting, S. (1996): Alkoholbruk blant ungdom i Oslo Norsk Epidemiologi 6 (1):

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95 Norsk Epidemiologi 1996; 6 (1): 77-84 77 Alkoholbruk blant ungdom i Oslo, 1970-95 Astrid Skretting Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, Dannevigsveien 10, 0463 Oslo SAMMENDRAG Fra 1970

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984-2008 1 TA nettavisa - respons på hvit måned herre hær e tøv. Forbannja bedrevitere, la mæ sup brennvin. Vil heller ha

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008 Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 28 SIRUS-Rapport nr. 5/29 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 29 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Bruk av alkohol blant kvinner Data fra ulike surveyundersøkelser

Bruk av alkohol blant kvinner Data fra ulike surveyundersøkelser Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting Bruk av alkohol blant kvinner Data fra ulike surveyundersøkelser SIRUS-Rapport nr. 4/2009 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET

BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET Olav Irgens-Jensen BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET Resultater av en spørreskjemaundersøkelse høsten 1991 t. # e BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE 1 FORSVARET Resultater

Detaljer

Arvid Amundsen Sturla Nordlund Per Halvor Vale ALKOHOL OG NARKOTIKA I OSLO - I -

Arvid Amundsen Sturla Nordlund Per Halvor Vale ALKOHOL OG NARKOTIKA I OSLO - I - Ak 11 Arvid Amundsen Sturla Nordlund Per Halvor Vale ALKOHOL OG NARKOTIKA I OSLO - I - Alkohol og narkotika i Oslo Arvid Amundsen Sturla Nordlund Per Halvor Vale Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Alkoholbruk og skader på tredjeperson

Alkoholbruk og skader på tredjeperson Alkoholbruk og skader på tredjeperson Inger Synnøve Moan Elisabet E. Storvoll FMRs fagdag, 8. november 2013 Disposisjon Elisabet E. Storvoll Oversikt over feltet Egenrapporterte problemer Inger Synnøve

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Rus i et folkehelseperspektiv

Rus i et folkehelseperspektiv 1 Rus i et folkehelseperspektiv Rusdagen 2013 «Rus enfolkehelseutfordring?» Steinkjer 17. september Førsteamanuensis dr. med. HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Overlege i psykiatri Helse

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Alkohol og sosial ulikhet. Ståle Østhus

Alkohol og sosial ulikhet. Ståle Østhus Alkohol og sosial ulikhet Ståle Østhus (stoe@fhi.no) Sosioøkonomisk status og alkoholbruk i Norge Eiendoms-klassen Arbeids-klassen Ædruelige Ikke sikkre Forfaldne Sum Ædruelige Ikke sikkre Forfaldne Sum

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Inger Synnøve Moan Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Forbundet Mot Rusgift, 13. oktober 2010 Alkoholkonsum i Norge Alkohol 2. viktigste årsak

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk,

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i engelsk for til. Det presenteres også fylkesvise endringer

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

HELSEUNDERSØKELSEN I SØR-TRØNDELAG 5. RUNDE

HELSEUNDERSØKELSEN I SØR-TRØNDELAG 5. RUNDE HELSEUNDERSØKELSEN I SØR-TRØNDELAG 5. RUNDE RAPPORT FOR 40-ÅRINGSUNDERSØKELSEN Februar 1999 ' RESULTATER I SØR-TRØNDELAG: - God utvikling for kolesterol og blodtrykk... Side 9 - Diastolisk blodtrykk er

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 I 2015 ble det diagnostisert 25 207 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Dette tilsvarer 488 diagnostiserte per 100 000 innbyggere (diagnoserate).

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer