Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010"

Transkript

1 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Styresak Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. God vakt, anmodning om lukking av pålegg 2 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling arvik 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling Harstad 4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset ord-orge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse bygging av nytt sykehus i arvik 5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Styret i Helse ord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 13. august 2010 Lars Vorland Adm. direktør Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 43

2 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /1 Brev fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. God vakt, anmodning om lukking av pålegg 2 Se vedlagt kopi. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 44

3 RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHMIVIESS Kvalitet og HMS BD HELSE *:6 RD Arbeidstilsynet Postboks Finnsnes W49)It Deres ref.: Vår ref.: /PI Dato: "God vakt"; anmodning om lukking av pålegg 2 Vi viser til tidligere kommunikasjon vedrørende ordlandssykehusets arbeid med lukking av pålegg knyttet til "God vakt", senest telefonsamtale med Alf Bratteng hvor vi orienterte om forsinket saksbehandling hos oss som følge av streiken blant UIs medlemmer, herunder orsk sykepleierforbud. Forsinkelsen har direkte berørt drøfting, AMU- og styrebehandling av saken. Styret for LSH HF behandlet i dag sak 31/10, God vakt; tiltak for å lukke pålegg vedrørende balanse mellom oppgaver og ressurser. Det ble enstemmig fattet følgende vedtak: 1. Styret viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 2. Styret vedtar tiltaksplanene som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Vi viser til styresaken som følger vedlagt sammen med AMU sak 36/2010 og trykte dokumenter tilhørende AMU-saken; tiltaksplanene for de 7 angjeldende klinikker og tiltaksplan/hms-plan for foretaket. AMU fattet enstemmig vedtak i saken i samsvar med innstillingen. Forut for styrebehandlingen ble saken tatt opp med Helse ord RHF i styringsdialogmøte 8. juni. Det fremkom ikke noe herfra som har ført til endringer/merknader knyttet til planene. Vi viser til ovenstående og ber Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Rapportering vedrørende gjennomføring av pålegg 3 Som kjent har vi frist for iverksetting av planlagte tiltak innen Arbeidet med dette er i gang. For noen enheter startet arbeidet med tiltak rett etter kartleggingen i vinter. En del tiltak er av langsiktig karakter og krever noe mer forberedelsesarbeid før iverksetting. Hva dette gjelder vil fremgå av tiltaksplanene. På grunn av avvikling av sommerferie vil det være svært problematisk for oss å rapportere på gjennomføringen av pålegg 3 før 2. september da AMU etter planen skal ha sitt første møte etter ferien. Det lar seg vaskelig gjøre å samle både ansattes og arbeidsgivers representanter for å klargjøre Styremøte en Helse sak og ord gjennomføre RHF august tilfredsstillende 2010 drøfting med fortakstillitsvalgte/hovedverneombud og AMUside 45

4 Side 2 av 2 før hovedferien er avsluttet. Selv om dette forsinker selve rapporten til Arbeidstilsynet, vil perioden det skal redegjøres for være uendret. Det vil si at rapporten vil inneholde rapportering på tiltak iverksatt per På vegne av et enstemmig AMU ber vi derfor om henstand for denne rapporteringen til 2. september. Eivind holhei mv Direktør gnhild Strand Hovedverneombud Gjenpart med vedlegg: Helse ord RHF Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 46

5 AMiI snk nr 6/l0 AiTtA.ar., 1 <nnin RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPI)VIESS I HELSE c; RD Kvalitet og HMS AMU sak 36/2010 Lukking av pålegg 2 fra "God Vakt" ; plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser Saksbehandlere : Saksnr.: Dato: Per Ingve orheim 2008/ Reidun Jorid Skindlo klinikksjefer Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Rapport til direktør/amu fra 7 klinikksjefer med tiltaksplaner Tiltaksplan/HMS-plan for foretaket Ikke trykt vedlegg: AMU sakene 36, 46, 54 og 57/2009 og AMU sak 32/2010 Brev fra Arbeidstilsynet av med vedtak om pålegg - Sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser Brev fra Arbeidstilsynet av Fristutsettelse Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Det vises til vedtak om pålegg gitt av Arbeidstilsynet (AT) , samt brev fra AT med fristutsettelse fra Videre vises til AMU-sak 32/2010 hvorfra det fremgår hvilke enheter/avdelinger som er vurdert med uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. I denne saken fremlegges plan for tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. I ATs vedtak om pålegg 2 heter det: "Arbeidsgiver skal utarbeide en tidfestet handlingsplan for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for helseskade som følge av ubalanse mellom oppgaver og ressurser... For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innen fristen ha mottatt plan for tiltak. Vi stiller følgende krav til planen: Planen skal redegjøre for generelle tiltak som skal avhjelpe situasjoner med ubalanse mellom ressurser og oppgaver og tiltak som rettes inn mot samme problemstilling ved spesifikke avdelinger Planen må redegjøre for langsiktige og kortsiktige tiltak Planen må inneholde en vurdering av hvilken effekt hvert av tiltakene er ment å ha, enkeltvis Styremøte Helse og ord samlet RHF (konsekvensvurdering) august 2010 side 47

6 Tiltak i planen må vurderes ut fra formålet i arbeidsmiljøloven ~ at tiltak samlet sett skal bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø I konsekvensvurderingen må virksomheten redegjøre for om tiltakene enkeltvis og/ eller samlet indirekte vil kunne påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser som ikke direkte involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. Foretaket må også sende inn: Dokumentasjon som viser medvirkning fra hovedverneombud Dokumentasjon som viser behandling av planen i AMU Dokumentasjon som viser at styret har gjort vedtak om gjennomføring av planen inne de fastsatte fristene Dokumentasjon som viser at planene er drøftet med Regionalt Helseforetak i styringsdialogmøter og eventuelt hvilket samarbeid som vil gjennomføres mellom RHF og HF for a følge opp vedtatte planer " Felles oppsett for planene Planene er satt opp etter et felles konsept, hvor det f. eks. av kolonnen for "Mål/hensikt" skal fremgå hvilken effekt tiltakene er ment å ha. Under kolonnen "Tidspunkt for gjennomføring", og ut fra sammenhengen for øvrig, vil det fremgå om tiltaket er kortsiktig eller langsiktig. Det er utarbeidet egne tiltaksplaner for hver enhet/avdeling og en tiltaksplan for foretaket. Ingen av tiltakene enkeltvis eller samlet er vurdert å inneha særlig risiko for å påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser, som ikke direkte involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. konomisk konsekvens/finansiering av tiltak Ansvarlig for gjennomføring av det enkelte tiltak er også ansvarlig for å sikre at tiltaket er finansiert gjennom foretakets/klinikkens budsjett. Prosess Tiltaksplanene er utviklet gjennom personal- og ledermøter med bred involvering av tillitsvalgte/verneombud. Utvidede Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM grupper) på klinikknivå har behandlet planene for den enkelte klinikk. Utvidet KVAM-gruppe innebærer at alle hovedsammenslutningene med medlemmer i klinikken har anledning til å delta med en representant i møtet. Innstillingen/resultatene fra hver klinikk skal også være drøftet på foretaksnivå med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud forut for AMU-/styrebehandling og rapportering til AT. Etter behandling i AMU fremlegges saken for foretaksstyret. Helse ord er løpende involvert i arbeidet med God vakt og vil også få denne saken til behandling ved første "styringsdialogmøte ". Eventuelle endringer og eller særskilte merknader fra Helse ord vil bli kunngjort/behandlet for AT og AMU/styret dersom anliggende i saken tilsier det. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 48

7 AMI Jsak nr i6110 :? c nni n Plan for det videre arbeid Fra oppdatert fremdriftsplan per refereres følgende: Pålegg 3 - Iverksette de planlagte tiltak innen Tiltak iverksettes fortløpende etter som de blir til og godkjent for implementering, senest innen Pålegg 4 - Evaluere og rapportere til Arbeidstilsvnet Arbeidstilsynet har satt frister for dette pålegget til og Evalueringen av tiltak til første rapportpunkt må relateres til de kortsiktige tiltak, de tiltak som er iverksatt og som har hatt anledning til å virke. Dette vil da i hovedsak være knyttet til den enkelte enhet og evaluering av enkelttiltak hver for seg og samlet for enheten. Det kan være behov for en nærmere dialog med Arbeidstilsynet om hvordan vi gjennomfører lukkingen av dette påleggspunktet. Konklusjon/innstilling til vedtak Det vises til det vedlagte planverk, og AMU inviteres til å gjøre slikt vedtak: 1. AMU viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 2. AMU anbefaler planene for foretaksstyret som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Avstemming : Enstemmig Vedtak : Innstillingen enstemmig vedtatt. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 49

8 RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPIJVIESS Kvalitet og HMS HELSE + c RD Styresak 31/10 God vakt; tiltak for å lukke pålegg vedrørende balanse mellom oppgaver og ressurser Saksbehandler: Saksnr.: Dato: Per Ingve orheim 2008/ Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sakene 32 (uten dokumentene i saken) og 36/2010 Rapport til direktør/amu fra 7 klinikksjefer med tiltaksplaner Tiltaksplan/HMS-plan for foretaket Ref./ikke trykt vedlegg: AMU sakene 36, 46, 54 og 57/2009 Brev fra Arbeidstilsynet av med vedtak om pålegg - Sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser Brev fra Arbeidstilsynet av Fristutsettelse Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Det vises til vedtak om pålegg gitt av Arbeidstilsynet (AT) , samt brev fra AT med fristutsettelse fra Videre vises til AMU-sak 32/2010 hvorfra det fremgår hvilke enheter/avdelinger som er vurdert med uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. I denne saken fremlegges plan for tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. I ATs vedtak om pålegg 2 heter det: "Arbeidsgiver skal utarbeide en tidfestet handlingsplan for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for helseskade som følge av ubalanse mellom oppgaver og ressurser... For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innenfristen ha mottatt planfor tiltak. Vi stiller følgende krav til planen: Planen skal redegjørefor generelle tiltak som skal avhjelpe situasjoner med ubalanse mellom ressurser og oppgaver og tiltak som rettes inn mot samme problemstilling ved spesifikke avdelinger Planen må redegjøre for langsiktige og kortsiktige tiltak Planen må inneholde en vurdering av hvilken effekt hvert av tiltakene er ment å ha, enkeltvis og samlet (konsekvensvurdering) Tiltak i planen må vurderes ut fra formålet i arbeidsmiljøloven om at tiltak samlet sett skal bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø I konsekvensvurderingen må virksomheten redegjøre for om tiltakene enkeltvis og/ eller samlet indirekte vil kunne påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser som ikke direkte Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 50 involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger.

9 Foretaket må også sende inn: Dokumentasjon som viser medvirkning fra hovedverneombud Dokumentasjon som viser behandling av planen i AMU Dokumentasjon som viserat styret har gjort vedtak om gjennomføring av planen inne de fastsatte fristene Dokumentasjon som viserat planene er drøftet med Regionalt Helseforetak i styringsdialogmøter og eventuelt hvilket samarbeid som vil gjennomføres mellom RHF og HF for å følge opp vedtatte planer " Felles oppsett for planene Planene er satt opp etter et felles konsept, hvor det f. eks. av kolonnen for "Mål/hensikt" skal fremgå hvilken effekt tiltakene er ment å ha. Under kolonnen "Tidspunkt for gjennomføring" og ut fra sammenhengen for øvrig vil det fremgå om tiltaket er kortsiktig eller langsiktig. Det er utarbeidet egne tiltaksplaner for hver enhet/avdeling og en tiltaksplan for foretaket. Ingen av tiltakene enkeltvis eller samlet er vurdert å inneha særlig risiko for å påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser, som ikke direkte involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. konomisk konsekvens/finansiering av tiltak Ansvarlig for gjennomføring av det enkelte tiltak er også ansvarlig for å sikre at tiltaket er finansiert gjennom foretakets/klinikkens budsjett. Prosess Tiltaksplanene er utviklet gjennom personal- og ledermøter med bred involvering av tillitsvalgte/verneombud. Utvidede Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM grupper) på klinikknivå har behandlet planene for den enkelte klinikk. Utvidet KVAM-gruppe innebærer at alle hovedsammenslutningene med medlemmer i klinikken har anledning til å delta med en representant i møtet. Innstillingen/ resultatene fra hver klinikk skal også være drøftet på foretaksnivå med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud forut for AMU-/styrebehandling og rapportering til AT. Etter behandling i AMU fremlegges saken for foretaksstyret. Protokoller fra drøftingsmøtet og AMU ettersendes til styret så snart disse foreligger. Helse ord er løpende involvert i arbeidet med God vakt og vil få denne saken til behandling ved første "styringsdialogmøte". Eventuelle endringer og eller særskilte merknader fra Helse ord vil bli kunngjort/behandlet for AT og AMU/styret dersom anliggende i saken tilsier det. Plan for det videre arbeid Fra oppdatert fremdriftsplan per refereres følgende: Pålegg 3 - iverksette de planlagte tiltak innen Tiltak iverksettes fortløpende etter som de blir til og godkjent for implementering, senest innen Pålegg 4 - evaluere og rapportere til Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har satt frister for dette pålegget til og Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 51

10 Evalueringen av tiltak til første rapportpunkt må relateres til de kortsiktige tiltak, de tiltak som er iverksatt og som har hatt anledning til å virke. Dette vil da i hovedsak være knyttet til den enkelte enhet og evaluering av enkelttiltak hver for seg og samlet for enheten. Det kan være behov for en nærmere dialog med Arbeidstilsynet om hvordan vi gjennomfører lukkingen av dette påleggspunktet. Konklusjon/innstilling til vedtak Det vises til sakens vedlegg, og styret inviteres til å gjøre slikt vedtak: 1. Styret viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 2. Styret vedtar tiltaksplanene for som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Avstemming Vedtak: Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 52

11 Fd oob"å.-d.. 0 t: y. 00. v U.. _ : p. - m GD o cd o 4 (4).2 u i t7..v i.. (45 Q, A pa.., \ r- ` a w Q x C'. 0 o m o -LI -; Vlcw f]r å. o o... 4 w o 0 bg C7 0 tl c7 b '" o ;a å x '". E" ' cv å M C.-.: o x -ø <D c v å > ai G -. 'L7 " C ø ; b ' -ty a c -d? bg,v a? i a w >. aa ss, ca a ' o cn,. W '.0 o _? o aoi >w 0.. e>; i '* c.12 få o c o r..o o ib ' 0 > c a n 5.r -o w m o S: ys. G 61 o 0 fci n p 0 0> Y ty? sa, ;.e a. ' o G6 d i å ' i x Styremøte Helse ord RHF Q august b2010 Q y ai side 53 ES a42 i Q>

12 - d cj Q W ac. Y. V] x il :p ; 41 L3..p #. a d -+ + S A P. o å W '? y W v, p y ' " y Q.b T 'G p ' ++ y bjo C d 4 a > r+... W G w GL a ø,,, y ba y > > > " å o [ Y..Y ' o abi b '..fl cc > G y x ' a ir t: 42 o y ` > ' "' r.u 3 ' 2 9b. w y Y =x A v ', W >.k C 'b Y cf, R,'... i -, o o _ w o ` > å c G ' to ai ao F : o a o ø 4 c å. ci, å o a o b.'0 2VJo -d ' :i å t w w pq q v å `IC> I 0.8 Q u y,? C a Q v G b 00 dq Styremøte Helse w ord RHF august 2010 side 54 h d 'pl'' >.- G d. W (6 W 0

13 I i+ C s ' > w >C M o 'a o _.ty r,y " ' Q' S. /- b0 E 4o f3. W '." FJ }+ q, Ly f~a a x ~ r.+ ec A å ' Q Gw Q. x z 4 w"q i:, q y d h o. 0 y ø p t"'. : r'y' r, 'G = =.i J.., w w $ t 4 ø `+ E'.r T7 w Q i. ' il, > ` > v' cå > G y z p D '.b, fn.. 9, p m wbu `G v... v> > 'w (7 å. r.. 0. U at 0 ++ bl >1 o " o o r. - ac o,.`_..g a o,, ;3 g o? o åt: > o n 'Cy ' > : "C7 å sx. w y. c. ba. cd.b y m (Lj >' SC > u '. ' tw...,r y y b 0. L. 'b ø + y ' q A wo o p,. fl Se.x o e 00 Gø, a y.n, o.e v Gn o. - d.fl on.. i. >. G'.>.. H r+ fl il p `n '`r > ty w.. l a.i r+. n ID. ṛy wl..,. :" f-i i-i, 'Ll.?. 'b ba Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 55

14 L a a cn 0 x z0 It å i5 o x A y o o o v 2 Q M " la L1. R7 i C <=> C> p bh C> p q 0 M 9 ["'r --. i c M. c V' 'Y ;, b., 04 0 u b " ~. C7 ] w m > w w = x tw 'co b4 0 0 ;r5, 'd ; U Y x,, (-,)o u 0 gu å ( 0 ~ z 4 >o -g> C7 ' 99. C M 14 E 004 i. L'7y z > + a S. > 0 E Z li) ad,... Q p > id x0 ' 04'b d..,. y''' 'U 'd C1, :.. o y o å 'b o å,-- o sc$ o z b V]. > vo h o- VI 0 w b4 y w to o u >b o b M.. cl F, 0 w y; 0Z 000',0 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 56 4),.r. 0 n i.. x d 4J j b

15 Til: Direktør Eivind Solheim LSH Sted/Dato: Bodø, 5. mai 2010 TILTAKSPLA for Kvinnelbarn-klinikken i forbindelse med "GD VAKT" Analysen av resultatene fra "god vakt"- undersøkelsen identifiserte følgende enheter i Kvinne/barn-klinikken med uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser Klinikk for Fødeavdelingen, Bodø 'ordmødre o barnepleiere kvinne og Le er ediatri leger barn Klinikksjefens linjeledere ledergruppe Kontortjenesten merkantilt personell/sekretærer Fødeavdelingen gjennomførte i samarbeid med ou-seksjonen en arbeidsmiljøundersøkelse i desember 2009.Både denne og God vakt undersøkelsen viser at det er ubalanse mellom ressurser og oppgaver. Enheten har nedsatt grupper som har jobbet for å finne områder for forbedring. Resultatene fremkommer i handlingsplan. Det har vært drøftet med tillitsvalgte og verneombud som aktivt har bidratt i prosessen. Tiltaksplan for Klinikksjefens ledergruppe er utarbeidet i forbindelse med ledersamling i Sulis 15. og 16. april. Gruppen er enig i at dette vil bidra til at vi reduserer ubalansen mellom oppgaver og ressurser. Ingen uenighet eller innspill til endring er mottatt. Tiltakene for merkantil tjeneste er diskutert med sekretærene. Planen er sendt alle medarbeiderne og det er bedt om tilbakemelding. Ingen uenighet eller innspill til endring er mottatt. For leger pediatri er det ikke mottatt handlingsplan. Denne vil bli utarbeidet til 10. mai og vil da kunne bli behandlet i utvidet Kvamgruppemøte. I kvamgruppemøte vil tiltakene bli vurdert i forhold til målsettingen om at disse skal bidra til reduksjon i ubalanse mellom ressurser og oppgaver ved aktuelle enheter. Tiltakene på kort og lang sikt, skal samlet sett, bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved enhetene. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 57

16 Klinikksjef Kvinnegarn ina Jamissen ordlandssykehuset 19. mai Tilbakemelding etter arbeidsmiljøundersøkelse i legegruppen ved Barneavdelingen. Ved arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomført i januar/februar 2010 har 9 av 18 leger svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 50 %. Legegruppen finner arbeidsoppgavene meningsfulle, utfordrende og engasjerende, men kommer ut i rød sone med hensyn til fysisk arbeidsbelastning, belastende arbeidstempo, belastende arbeidsmengde og med hensyn til tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler og ressurser til å fullføre de arbeidsoppgaver de er satt til. Klinikksjef ina Jamissen har hatt et møte med tillitsvalgte leger ved barneavdelingen. Lege i spesialisering Martin Lundgren og overlege Ingebjørg Fagerli deltok på dette møtet. I tillegg deltok overlege Bente degaard på møtet som stedfortreder for avdelingsoverlegen Undertegnede hatt et møte med barneavdelingens leger hvor arbeidmiljø undersøkelsen ble gjennomgått og følgende leger var tilstede: Gunhild Helsvig, Gyro Herder, Erle Kristensen, Robin yrno, Kathrine Antonsen, Samira Mohi-Aldin, Ingebjørg Fagerli, Jan Holt, Karianne Larsen og Marie Rønning. I etterkant av undersøkelsen er det opprettet en dagenhet. En del av legeressursen fra barnemedisinsk post (0,5-1 stilling) ble overført til dagenheten. Mange av pasientene som tidligere ble behandlet ved barnemedisinsk post 1, behandles nå ved dagenheten. I tillegg er en del av rutinene ved barnemedisinsk post lagt om. Ved evaluering av drift på bartiemedisinsk post med legegruppen, kom det frem at driften av posten nå var bedre strukturert og at arbeidsdagen på barnemedisinsk post 1 fungerte bedre for legene. Driften ved dagenheten oppleves imidlertid utfordrende med periodevis stor arbeidsbelastning. Den legen som dekker dagenheten har på dagtid ansvar for vaktealling med øyeblikkelig hjelp funksjon, og arbeidsbelastningen kan derfor variere mye fra dag til dag. ver 50 % av pasientene som legges inn ved barnemedisinsk post, innlegges tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Legen ved dagenheten kan i perioder med stor arbeidsbelastning trenge noe avlastning. Legegruppen har signalisert et behov for skjermede arbeidsstasjoner ved dagarbeid på barnemedisinsk post og dagenhet. Det er derfor satt inn en ekstra pc på samtalerommet som kan brukes både i forbindelse med previsitt og ved forefallende arbeid senere på dagen. Det er også satt inn en arbeidsstasjon på vaktrommet til leger i spesialisering som også kan brukes på dagtid. I tillegg er det tilgjengelig en arbeidsstasjon i et kontor i kjelleren like under barnemedisinsk post. Det er mye støy og uro på vaktrommet på barnemedisinsk post, og det er derfor viktig å trekke seg ut til skjermet arbeidsplass når dette er ønskelig og mulig. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 58

17 Referat fra utvidet Kvamgruppemte Tilstede: ina Jamissen, Anita ygaard Fagforbundet, Heidi Frostad Sivertsen YLF, Siv Bente Gundersen klinikkverneombud, Bjørn Holdø avdelingsoverlege KK, Elin Merethe Jenssen SF (vara for Ann Merete Mannvik)Bjørg Gjølstad Lien, Marianne Kristin østvik, Tove Lise Svendsen, Bjørg Skei og Ketil Mevold. Tillitsvalgt for Delta og SA var innkalt, men møtte ikke. Lederne i Lofoten og Vesterålen kom ikke gjennom på telestudio. Agenda: ppfølging etter'god vakt' - undersøkelsen. Gjennomgang av handlingsplan ved lederne for medisinsk kontortjeneste, leger pediatri, fødeavdelingen Bode og ledergruppa ved Kvinnebarn - klinikken. Handlingsplanene skal godkjennes av Kvamgruppen før de sendes HMS - avdelingen. Handlingsplan for medisinsk kontortjeneste - Gjennomgått og godkjent. Handlingsplan for fødeavdelingen Bodø - Gjennomgått og godkjent. Handlingsplan for leger pediatri - Under utarbeidelse, innkalling til nytt Kvamgruppemøte når handlingsplanen er klar. Forsinket pga overlegepermisjon. Mål om at handlingsplan er ferdig til 25.mai. Informert Per-Ingve orheim om situasjonen. Handlingsplan for ledergruppen Kvinnebarn - klinikken - Gjennomgått og godkjent, men alle utfordringer løses ikke med denne planen. Skal evalueres. Alle handlingsplanene skal evalueres i løpet av høstvinter 2010 Planene er vurdert i forhold til målsettingen om at disse skal bidra til reduksjon i ubalanse mellom ressurser og oppgaver ved aktuelle enheter. Tiltakene på kort og lang sikt, skal samlet sett, bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. HMS - handlingsplan Gjennomgang av vernerundeskjema fra: Fødeavdelingen Bodø, Barnemedisinsk post, KK. Pollmerkantil kvinne og Fødeavdelingen Lofoten. Fødeavdelingen Bodø - Ingen kommentarer. Barnemedisinsk post - Jobbes med forbedring av inneklima. KK. Pol/merkantil - Inneklima har fått for høy karakter. Verneombud er enig i dette. Jobbes med forbedring av ventilasjon. Fødeavdelingen Lofoten - Ingen kommentar. Ved neste møte skal vernerundeskjema fra: Habilitering/Ped. Pol/merkantil barn, Fødeavdelingen Vesterålen og yfødtintensiven gjennomgås. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 59

18 7n le r_ E fn yyy H y y CL >"' = C x E x o+ Cd G. L" W y. 'J y 4,, E 0 5 y å C! U «f/1.. u L 11 YY y 1 o 0) 10 Q..' > /.1 C W Y 4.:1. W E as A W.2 G. y, y c, we > p,x r + c a i: o s. Å z.en ir y C dq L F E :.r i.+ E ' Li _.cd i.. w C.m ir d y å x w c; > E x -0 1 Å+å E+' ' 7 ii p +0+ yyg.l E_,4 x :''rj o c x.. :. x. :a å? 2.2, r_ o y cq s '. y ' cyy w pr E ci 1.. w L Go w 3 o. 5 6i 5 H E- å :. «: v' r. ID > C i.r m.i. o pl ~ a+ " 34 L. la. C L,d ' y E y.cc R! Si._ u a a x Ca o.,, b E 2 e `. _ a. 4) Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 60 JD cn

19 x X 12 > :2 G% w H '.. C1.> y,, d ' h R1 ( ',, 1..!G y,/ ai.±: y 4 > / y ti a.... d yyyy :' I A y G i CC Gl G d i.. A vi b --L. ' L.. Q.:D d d y abi Q. y c E v 2 2 a)o E a c a, ' wo ou o -,. 4.. 'ø.c. G y CL q C w x p CC) d w i2 -a u L:r GT+ i+. M '-- [3..r LL +. M Q o:z, *> L. r C. p cd Ci y - X C Qr '' _> y 0 L i3. af u E > CL 7 C. 4) På - u) d.d.d.'1. pq `.L C+ y T1,0 C d p_n y "C +.G +' D C? C å e Gb y, p ' q udg w pc i W v >. iu W. TJ 0 w!ad. 4 w lg E+.-. i n! Å o 0 o W- C s, d 'v 4u a Q i " ai c 1II u w vim d y td- co x 'd.5: id "Z... > Å 2 m W) Ra. &n CL _ " " 61 y Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 61 5' _ ø. 5.. å f'

20 4. d L -0 X > f.. 'C. Y.b L W t Y. y IU y + 7 ' SJ D x y _ H K.., y d d eå C C ti bc11 0 4) b V].dxQ ce >97w «. Q'b >Y Cin d m a -o u o w - C x.sy o;: 'S Y.n m +- b CyS. ` 5 Sbaiy CL)..+ - p -, ' G i d C y L 5 5 ẉ!c 1. d 'b 1l.ry > ci i. " a =.x å {,+ Y w. y G 'C '? `.. + =b ::, " E c ' oo-' l>v,, d,t,j,,,, '' G a.-yi y W å!. aci > K3 m 73 yy w =, w. ' ouc `w m. c. o : d Ln o b.5 o å v i E y 0 0? i C 54 ni -Y. 5 w i ø X a [- y n, u o o a y 1-. L ' l 101).1 ; ;',,;,' y 0 d Gu y ea Q) 07 d ' E o w y.' y.. oyii o ' :, > a.se o., o.., - å 2 å ' u s a "' '15 y d4 _ wai Vi " VL! a Ri.5.d 'L1 %Ṅ d.r.' V E,j(,y ay+ "' i rr >+'D v.0 GC, F JD.y T > A ty,,. -l-. 4 'å. Q+ M. 34 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 62

21 x,, c.' v b z z z o m c cri d `f+ L -M Q L' 1 y.,x å e,. H"" s.l-_d... o 4 l-. L 5 v å..r ' >.-.. y C y a 'rj..,. l0 C 7 Gi 0 ' 7 a> a5 a.r.r ei A C. y W Q H c i x0 C y-' E yc..'.. n. w i,.å y_ aci = 4. C ' 5 a a, bc4" p e.i > C u.d' <L> 4) å oo > ø c c a rn yr,, cd d 10 C fl ty 4 p A e s A Q c x w i. '..ccs,p ;i?c c Lx aw E ayoq VJ F, dvju o4 + J ø y 1 Q i a > C ow ' d 'å a o mx 2,. "d Y.+ p c tv rpa G q Q x a ø.c d0 o r- q Tn _ a i". ' }'i ' 1E 0 `n r ẏ å ti E U + > w d d 'd E5.c d h.c t å f v a' d d d! A 0.. C w 7 4r pp p z 'L7 x F s. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 63.n tli c: C W ed. 'd y ' C."'. p..d T7, «+ ae fl rj d ni a+ Q% c- (t7 a.+.. /- U at W A vti As fv o cq5aa. W AoRdcom p y Q

22 L. w C d E 0 å d o AA bb d 00 0 y b a > > - d Q v AL,. w 164 C- c- o ø q 'r% - o 0 0 C +r > x.. >oo4 -,..s b2.. nå E-H x tx a) '-- _ y ',F, ol. L. 0 "0 (a.c y ++ E : a v d ø ` o V2'~ - ' b d!r b. 1y : y an d C =.. 95 vf C 'd ci..t7 // iy 0 C:+ 4. Q> i.. CA 0 a. a> bd CD Qi a'',. å Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 64 v o t? e0 Cl ai M n i ei

23 Som det fremgår av dokumentet er det laget en felles handlingsplan for enhetene operasjon, anestesi, dagkirurgi og sterilsentral.. Dette fordi de har sammenfallende årsaker til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Tiltakene vil derfor også i stor gradgj elde for alle. Mvh. Jørgen Hansen Randi Marie Larsen Klinikksjef Ass. klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 65

24 a,' +"' m.sg R1 y y tu i. d 't3 Å > y _ d) ' h cd y y, - td ' fa ' y '. d r d C eu " ti t0... w ' C 'L7 v ` 1 b4 t.. y b. Gi s W a ch a W cv i a 'x W Q W y 'C C L «C ``"' R. G. å y y fa"' " a G, '" ; å å bp w G 4+ r [q > C.tGC.> r tl l t'n ed W _ W C L; _ o... 0.X å Q bp ` b +'7 bp bp z w. pc csf ' L' i+ ai. id Q vi å cs.. vi w? _ '=i ti d JD.; ;.p, pcj '`'' L" lb 'b W =% 7 d lti + L.. F- L. i. " ' " + 4] p d C a Q ra a D a 0.. a z o cn!n L.!/] CQ m > y vi (a._ " c a i y VJ 'D ta i L v y C V).G > a 3G t/i 'b 'tp L ' %. }+ v T c6 C" etl M t C Q' å c y d C o~i w td F H rn H.1C y' _ C L. 4) h y o Q. ca i ' c4 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 66

25 v c 0 W o..' 0 Q p y. G L c0 ' y C.. s p L W n ' d. L', d a ' Q% ~Q. r" ".Y W n fj. v>' i ta C 0 C t- g> C Lr. -d L > > ~ fp/1 i- Ay C '.+ G p d cd y C ul 0 C. p 7 cei? Qi o G tm b F y (]. 1 d #,,.., «a L ': y d bq W y F. > p > p C rn ++ D G td p o Rl C cn +' do iv ` d i S3 a7 A G v L G p 4. C s_ L., C C b.. a+ a. L7 a) C p C ect -C 1} "n 1 C 4) G, +=' C p v _ G.t' C. 'Ly > b0 pp+ rn > * ' s:.+ rn.fl ø p y y.- t..g. > C T dj CD'Lf t ii L. 1.. af tn :. G > J :) v o W E ea In W E 4 p. - ( W ta 0 1- Q. M. :3 p G. cd (L a!.% b u 'Izi E - x L '" 0.a L > p y o G c e > o h a. u Q) o w Xi o G d y y, >dr C m w ø ce > r ; ao s: p ies å > ai ' rne=l '' o VJ C cd ' ø 4.1 L C y. - m 9 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 67

26 %o >y C + + dd o L 'b Gi ' % ' " _. v y, i: ' > y Y pp 1,y., -5 c o v>' i Q ccv W `.. 2 Q'.-+ ID.U E " H fn y p C L ' C C3, C y t. Ci L x C L M.. C > b f o 'y R! Ct7 '++ 0 u ' > RS 't," : = 44. > > C U b 'Lf c L ca > *. bn Q, w, :+ T' ' i C'i b(1 bd a y.. vl W,.., y V y E " -! p,, r..,r Sy cu -0 i. tn ai G ' > C y > W d x 'C C - C p b0 G 'a S, 7 C E D _' g m. t7 G 'G > c ø 'ti..,ub a al fs, ow Q. o 54 å. a w a00. E Vi C Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 68

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 40/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Turid Fossem Tilsynsrapportering første halvår 2010

Saksnr Utvalg Møtedato 40/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Turid Fossem Tilsynsrapportering første halvår 2010 Saksnr Utvalg Møtedato 40/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Turid Fossem Tilsynsrapportering første halvår 2010 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen Virksomhetens adresse: Gulsetringen 313, 3742 Skien Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 08.01.13 Kontaktperson

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Nordlandssykehuset HF Bodø Virksomhetens adresse: Postboks 1480, 8092 Bodø Tidsrom for tilsynet: 6.9.2016 9.3.2017 Sammendrag Statens helsetilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Finnmarkssykehuset HF - klinikk Hammerfest Virksomhetens adresse: Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: 2010/242-95/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: 2010/242-95/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: 2010/242-95/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.12.2010 Styresak 142-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. E-post av 24. november 2010

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Virksomhetens adresse: Postboks 601, 8607 Mo i Rana Tidsrom for tilsynet: 6.9.2016 9.3.2017 Sammendrag Statens

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje.

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Virksomhetens adresse: Evje og Hornnes kommune 4735 Evje Tidsrom for tilsynet: 04.10. 07.12.10 Kontaktperson i virksomheten: Lene Verdal

Detaljer

L _: 30.1 l. MOTTArv 18SEPI. 2015. .. jirl 2215 s 2381 Brumunddal l l. :slås

L _: 30.1 l. MOTTArv 18SEPI. 2015. .. jirl 2215 s 2381 Brumunddal l l. :slås :slås FYLKESMANNEN I HEDMARK SOSIAL OG HEISE MOTTArv 18SEPI. 2015 KI x Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 7 1.. jirl 2215 s 2381 Brumunddal l l L _: 30.1 l 'fflr WW' fr' Vár daftow I Vár referanse 16.09.2015

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Virksomhetens adresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-8.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: kommunalsjef Sigrun

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Trøgstad kommune Virksomhetens adresse: Kirkeveien 17, Skjønhaug 1860 Trøgstad Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-21.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: stabssjef

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Direktøren Styresak 16-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 07.03.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Virksomhetens adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-22.10.2013 Kontaktperson i virksomheten: folkehelsekoordinator

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede:

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl Møtested: Video-/telefonmøte. Tilstede: Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-17/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 28.4.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. april 2010 kl. 09.10 Møtested: Video-/telefonmøte

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/16106 621 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna barnevernstjeneste Adressen til virksomheten:

Detaljer

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Protokoll fra AMU-møte Fredag 20. mars 2015 kl. 09.00 11.00 Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo Arbeidsgivers representanter: Til stede Vararepresentanter: Til stede Direktør Paul M Strand

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2014/10344 721.0 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Adressen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 A - Bergen kommune - sykehjemmet Frieda Fasmers Minne

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 A - Bergen kommune - sykehjemmet Frieda Fasmers Minne Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55 57 22 31 Vår dato 08.04.2013 Deres dato Vår referanse 2013/1568 Deres referanse Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling, Sykehuset innlandet HF Divisjon Gjøvik til Øste-Toten kommune Virksomhetens adresse: 2850 Lena

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund. Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 25.8.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl. 10.30 Møtested: Thon

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0-6 år i Dovre kommune Virksomhetens adresse: 2662 Dovre Tidsrom for tilsynet: 12.02.2013 02.07.2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede ved Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov Tidsrom for

Detaljer