Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010"

Transkript

1 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Styresak Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. God vakt, anmodning om lukking av pålegg 2 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling arvik 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset ord-orge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset ord-orge HF, avdeling Harstad 4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset ord-orge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse bygging av nytt sykehus i arvik 5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Styret i Helse ord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 13. august 2010 Lars Vorland Adm. direktør Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 43

2 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /1 Brev fra ordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. God vakt, anmodning om lukking av pålegg 2 Se vedlagt kopi. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 44

3 RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHMIVIESS Kvalitet og HMS BD HELSE *:6 RD Arbeidstilsynet Postboks Finnsnes W49)It Deres ref.: Vår ref.: /PI Dato: "God vakt"; anmodning om lukking av pålegg 2 Vi viser til tidligere kommunikasjon vedrørende ordlandssykehusets arbeid med lukking av pålegg knyttet til "God vakt", senest telefonsamtale med Alf Bratteng hvor vi orienterte om forsinket saksbehandling hos oss som følge av streiken blant UIs medlemmer, herunder orsk sykepleierforbud. Forsinkelsen har direkte berørt drøfting, AMU- og styrebehandling av saken. Styret for LSH HF behandlet i dag sak 31/10, God vakt; tiltak for å lukke pålegg vedrørende balanse mellom oppgaver og ressurser. Det ble enstemmig fattet følgende vedtak: 1. Styret viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 2. Styret vedtar tiltaksplanene som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Vi viser til styresaken som følger vedlagt sammen med AMU sak 36/2010 og trykte dokumenter tilhørende AMU-saken; tiltaksplanene for de 7 angjeldende klinikker og tiltaksplan/hms-plan for foretaket. AMU fattet enstemmig vedtak i saken i samsvar med innstillingen. Forut for styrebehandlingen ble saken tatt opp med Helse ord RHF i styringsdialogmøte 8. juni. Det fremkom ikke noe herfra som har ført til endringer/merknader knyttet til planene. Vi viser til ovenstående og ber Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Rapportering vedrørende gjennomføring av pålegg 3 Som kjent har vi frist for iverksetting av planlagte tiltak innen Arbeidet med dette er i gang. For noen enheter startet arbeidet med tiltak rett etter kartleggingen i vinter. En del tiltak er av langsiktig karakter og krever noe mer forberedelsesarbeid før iverksetting. Hva dette gjelder vil fremgå av tiltaksplanene. På grunn av avvikling av sommerferie vil det være svært problematisk for oss å rapportere på gjennomføringen av pålegg 3 før 2. september da AMU etter planen skal ha sitt første møte etter ferien. Det lar seg vaskelig gjøre å samle både ansattes og arbeidsgivers representanter for å klargjøre Styremøte en Helse sak og ord gjennomføre RHF august tilfredsstillende 2010 drøfting med fortakstillitsvalgte/hovedverneombud og AMUside 45

4 Side 2 av 2 før hovedferien er avsluttet. Selv om dette forsinker selve rapporten til Arbeidstilsynet, vil perioden det skal redegjøres for være uendret. Det vil si at rapporten vil inneholde rapportering på tiltak iverksatt per På vegne av et enstemmig AMU ber vi derfor om henstand for denne rapporteringen til 2. september. Eivind holhei mv Direktør gnhild Strand Hovedverneombud Gjenpart med vedlegg: Helse ord RHF Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 46

5 AMiI snk nr 6/l0 AiTtA.ar., 1 <nnin RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPI)VIESS I HELSE c; RD Kvalitet og HMS AMU sak 36/2010 Lukking av pålegg 2 fra "God Vakt" ; plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser Saksbehandlere : Saksnr.: Dato: Per Ingve orheim 2008/ Reidun Jorid Skindlo klinikksjefer Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Rapport til direktør/amu fra 7 klinikksjefer med tiltaksplaner Tiltaksplan/HMS-plan for foretaket Ikke trykt vedlegg: AMU sakene 36, 46, 54 og 57/2009 og AMU sak 32/2010 Brev fra Arbeidstilsynet av med vedtak om pålegg - Sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser Brev fra Arbeidstilsynet av Fristutsettelse Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Det vises til vedtak om pålegg gitt av Arbeidstilsynet (AT) , samt brev fra AT med fristutsettelse fra Videre vises til AMU-sak 32/2010 hvorfra det fremgår hvilke enheter/avdelinger som er vurdert med uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. I denne saken fremlegges plan for tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. I ATs vedtak om pålegg 2 heter det: "Arbeidsgiver skal utarbeide en tidfestet handlingsplan for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for helseskade som følge av ubalanse mellom oppgaver og ressurser... For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innen fristen ha mottatt plan for tiltak. Vi stiller følgende krav til planen: Planen skal redegjøre for generelle tiltak som skal avhjelpe situasjoner med ubalanse mellom ressurser og oppgaver og tiltak som rettes inn mot samme problemstilling ved spesifikke avdelinger Planen må redegjøre for langsiktige og kortsiktige tiltak Planen må inneholde en vurdering av hvilken effekt hvert av tiltakene er ment å ha, enkeltvis Styremøte Helse og ord samlet RHF (konsekvensvurdering) august 2010 side 47

6 Tiltak i planen må vurderes ut fra formålet i arbeidsmiljøloven ~ at tiltak samlet sett skal bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø I konsekvensvurderingen må virksomheten redegjøre for om tiltakene enkeltvis og/ eller samlet indirekte vil kunne påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser som ikke direkte involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. Foretaket må også sende inn: Dokumentasjon som viser medvirkning fra hovedverneombud Dokumentasjon som viser behandling av planen i AMU Dokumentasjon som viser at styret har gjort vedtak om gjennomføring av planen inne de fastsatte fristene Dokumentasjon som viser at planene er drøftet med Regionalt Helseforetak i styringsdialogmøter og eventuelt hvilket samarbeid som vil gjennomføres mellom RHF og HF for a følge opp vedtatte planer " Felles oppsett for planene Planene er satt opp etter et felles konsept, hvor det f. eks. av kolonnen for "Mål/hensikt" skal fremgå hvilken effekt tiltakene er ment å ha. Under kolonnen "Tidspunkt for gjennomføring", og ut fra sammenhengen for øvrig, vil det fremgå om tiltaket er kortsiktig eller langsiktig. Det er utarbeidet egne tiltaksplaner for hver enhet/avdeling og en tiltaksplan for foretaket. Ingen av tiltakene enkeltvis eller samlet er vurdert å inneha særlig risiko for å påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser, som ikke direkte involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. konomisk konsekvens/finansiering av tiltak Ansvarlig for gjennomføring av det enkelte tiltak er også ansvarlig for å sikre at tiltaket er finansiert gjennom foretakets/klinikkens budsjett. Prosess Tiltaksplanene er utviklet gjennom personal- og ledermøter med bred involvering av tillitsvalgte/verneombud. Utvidede Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM grupper) på klinikknivå har behandlet planene for den enkelte klinikk. Utvidet KVAM-gruppe innebærer at alle hovedsammenslutningene med medlemmer i klinikken har anledning til å delta med en representant i møtet. Innstillingen/resultatene fra hver klinikk skal også være drøftet på foretaksnivå med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud forut for AMU-/styrebehandling og rapportering til AT. Etter behandling i AMU fremlegges saken for foretaksstyret. Helse ord er løpende involvert i arbeidet med God vakt og vil også få denne saken til behandling ved første "styringsdialogmøte ". Eventuelle endringer og eller særskilte merknader fra Helse ord vil bli kunngjort/behandlet for AT og AMU/styret dersom anliggende i saken tilsier det. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 48

7 AMI Jsak nr i6110 :? c nni n Plan for det videre arbeid Fra oppdatert fremdriftsplan per refereres følgende: Pålegg 3 - Iverksette de planlagte tiltak innen Tiltak iverksettes fortløpende etter som de blir til og godkjent for implementering, senest innen Pålegg 4 - Evaluere og rapportere til Arbeidstilsvnet Arbeidstilsynet har satt frister for dette pålegget til og Evalueringen av tiltak til første rapportpunkt må relateres til de kortsiktige tiltak, de tiltak som er iverksatt og som har hatt anledning til å virke. Dette vil da i hovedsak være knyttet til den enkelte enhet og evaluering av enkelttiltak hver for seg og samlet for enheten. Det kan være behov for en nærmere dialog med Arbeidstilsynet om hvordan vi gjennomfører lukkingen av dette påleggspunktet. Konklusjon/innstilling til vedtak Det vises til det vedlagte planverk, og AMU inviteres til å gjøre slikt vedtak: 1. AMU viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 2. AMU anbefaler planene for foretaksstyret som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Avstemming : Enstemmig Vedtak : Innstillingen enstemmig vedtatt. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 49

8 RDLADSSYKEHUSET RDLADA SKIHPPIJVIESS Kvalitet og HMS HELSE + c RD Styresak 31/10 God vakt; tiltak for å lukke pålegg vedrørende balanse mellom oppgaver og ressurser Saksbehandler: Saksnr.: Dato: Per Ingve orheim 2008/ Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sakene 32 (uten dokumentene i saken) og 36/2010 Rapport til direktør/amu fra 7 klinikksjefer med tiltaksplaner Tiltaksplan/HMS-plan for foretaket Ref./ikke trykt vedlegg: AMU sakene 36, 46, 54 og 57/2009 Brev fra Arbeidstilsynet av med vedtak om pålegg - Sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser Brev fra Arbeidstilsynet av Fristutsettelse Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Det vises til vedtak om pålegg gitt av Arbeidstilsynet (AT) , samt brev fra AT med fristutsettelse fra Videre vises til AMU-sak 32/2010 hvorfra det fremgår hvilke enheter/avdelinger som er vurdert med uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. I denne saken fremlegges plan for tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. I ATs vedtak om pålegg 2 heter det: "Arbeidsgiver skal utarbeide en tidfestet handlingsplan for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for helseskade som følge av ubalanse mellom oppgaver og ressurser... For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innenfristen ha mottatt planfor tiltak. Vi stiller følgende krav til planen: Planen skal redegjørefor generelle tiltak som skal avhjelpe situasjoner med ubalanse mellom ressurser og oppgaver og tiltak som rettes inn mot samme problemstilling ved spesifikke avdelinger Planen må redegjøre for langsiktige og kortsiktige tiltak Planen må inneholde en vurdering av hvilken effekt hvert av tiltakene er ment å ha, enkeltvis og samlet (konsekvensvurdering) Tiltak i planen må vurderes ut fra formålet i arbeidsmiljøloven om at tiltak samlet sett skal bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø I konsekvensvurderingen må virksomheten redegjøre for om tiltakene enkeltvis og/ eller samlet indirekte vil kunne påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser som ikke direkte Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 50 involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger.

9 Foretaket må også sende inn: Dokumentasjon som viser medvirkning fra hovedverneombud Dokumentasjon som viser behandling av planen i AMU Dokumentasjon som viserat styret har gjort vedtak om gjennomføring av planen inne de fastsatte fristene Dokumentasjon som viserat planene er drøftet med Regionalt Helseforetak i styringsdialogmøter og eventuelt hvilket samarbeid som vil gjennomføres mellom RHF og HF for å følge opp vedtatte planer " Felles oppsett for planene Planene er satt opp etter et felles konsept, hvor det f. eks. av kolonnen for "Mål/hensikt" skal fremgå hvilken effekt tiltakene er ment å ha. Under kolonnen "Tidspunkt for gjennomføring" og ut fra sammenhengen for øvrig vil det fremgå om tiltaket er kortsiktig eller langsiktig. Det er utarbeidet egne tiltaksplaner for hver enhet/avdeling og en tiltaksplan for foretaket. Ingen av tiltakene enkeltvis eller samlet er vurdert å inneha særlig risiko for å påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser, som ikke direkte involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. konomisk konsekvens/finansiering av tiltak Ansvarlig for gjennomføring av det enkelte tiltak er også ansvarlig for å sikre at tiltaket er finansiert gjennom foretakets/klinikkens budsjett. Prosess Tiltaksplanene er utviklet gjennom personal- og ledermøter med bred involvering av tillitsvalgte/verneombud. Utvidede Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM grupper) på klinikknivå har behandlet planene for den enkelte klinikk. Utvidet KVAM-gruppe innebærer at alle hovedsammenslutningene med medlemmer i klinikken har anledning til å delta med en representant i møtet. Innstillingen/ resultatene fra hver klinikk skal også være drøftet på foretaksnivå med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud forut for AMU-/styrebehandling og rapportering til AT. Etter behandling i AMU fremlegges saken for foretaksstyret. Protokoller fra drøftingsmøtet og AMU ettersendes til styret så snart disse foreligger. Helse ord er løpende involvert i arbeidet med God vakt og vil få denne saken til behandling ved første "styringsdialogmøte". Eventuelle endringer og eller særskilte merknader fra Helse ord vil bli kunngjort/behandlet for AT og AMU/styret dersom anliggende i saken tilsier det. Plan for det videre arbeid Fra oppdatert fremdriftsplan per refereres følgende: Pålegg 3 - iverksette de planlagte tiltak innen Tiltak iverksettes fortløpende etter som de blir til og godkjent for implementering, senest innen Pålegg 4 - evaluere og rapportere til Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har satt frister for dette pålegget til og Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 51

10 Evalueringen av tiltak til første rapportpunkt må relateres til de kortsiktige tiltak, de tiltak som er iverksatt og som har hatt anledning til å virke. Dette vil da i hovedsak være knyttet til den enkelte enhet og evaluering av enkelttiltak hver for seg og samlet for enheten. Det kan være behov for en nærmere dialog med Arbeidstilsynet om hvordan vi gjennomfører lukkingen av dette påleggspunktet. Konklusjon/innstilling til vedtak Det vises til sakens vedlegg, og styret inviteres til å gjøre slikt vedtak: 1. Styret viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 2. Styret vedtar tiltaksplanene for som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2. Avstemming Vedtak: Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 52

11 Fd oob"å.-d.. 0 t: y. 00. v U.. _ : p. - m GD o cd o 4 (4).2 u i t7..v i.. (45 Q, A pa.., \ r- ` a w Q x C'. 0 o m o -LI -; Vlcw f]r å. o o... 4 w o 0 bg C7 0 tl c7 b '" o ;a å x '". E" ' cv å M C.-.: o x -ø <D c v å > ai G -. 'L7 " C ø ; b ' -ty a c -d? bg,v a? i a w >. aa ss, ca a ' o cn,. W '.0 o _? o aoi >w 0.. e>; i '* c.12 få o c o r..o o ib ' 0 > c a n 5.r -o w m o S: ys. G 61 o 0 fci n p 0 0> Y ty? sa, ;.e a. ' o G6 d i å ' i x Styremøte Helse ord RHF Q august b2010 Q y ai side 53 ES a42 i Q>

12 - d cj Q W ac. Y. V] x il :p ; 41 L3..p #. a d -+ + S A P. o å W '? y W v, p y ' " y Q.b T 'G p ' ++ y bjo C d 4 a > r+... W G w GL a ø,,, y ba y > > > " å o [ Y..Y ' o abi b '..fl cc > G y x ' a ir t: 42 o y ` > ' "' r.u 3 ' 2 9b. w y Y =x A v ', W >.k C 'b Y cf, R,'... i -, o o _ w o ` > å c G ' to ai ao F : o a o ø 4 c å. ci, å o a o b.'0 2VJo -d ' :i å t w w pq q v å `IC> I 0.8 Q u y,? C a Q v G b 00 dq Styremøte Helse w ord RHF august 2010 side 54 h d 'pl'' >.- G d. W (6 W 0

13 I i+ C s ' > w >C M o 'a o _.ty r,y " ' Q' S. /- b0 E 4o f3. W '." FJ }+ q, Ly f~a a x ~ r.+ ec A å ' Q Gw Q. x z 4 w"q i:, q y d h o. 0 y ø p t"'. : r'y' r, 'G = =.i J.., w w $ t 4 ø `+ E'.r T7 w Q i. ' il, > ` > v' cå > G y z p D '.b, fn.. 9, p m wbu `G v... v> > 'w (7 å. r.. 0. U at 0 ++ bl >1 o " o o r. - ac o,.`_..g a o,, ;3 g o? o åt: > o n 'Cy ' > : "C7 å sx. w y. c. ba. cd.b y m (Lj >' SC > u '. ' tw...,r y y b 0. L. 'b ø + y ' q A wo o p,. fl Se.x o e 00 Gø, a y.n, o.e v Gn o. - d.fl on.. i. >. G'.>.. H r+ fl il p `n '`r > ty w.. l a.i r+. n ID. ṛy wl..,. :" f-i i-i, 'Ll.?. 'b ba Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 55

14 L a a cn 0 x z0 It å i5 o x A y o o o v 2 Q M " la L1. R7 i C <=> C> p bh C> p q 0 M 9 ["'r --. i c M. c V' 'Y ;, b., 04 0 u b " ~. C7 ] w m > w w = x tw 'co b4 0 0 ;r5, 'd ; U Y x,, (-,)o u 0 gu å ( 0 ~ z 4 >o -g> C7 ' 99. C M 14 E 004 i. L'7y z > + a S. > 0 E Z li) ad,... Q p > id x0 ' 04'b d..,. y''' 'U 'd C1, :.. o y o å 'b o å,-- o sc$ o z b V]. > vo h o- VI 0 w b4 y w to o u >b o b M.. cl F, 0 w y; 0Z 000',0 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 56 4),.r. 0 n i.. x d 4J j b

15 Til: Direktør Eivind Solheim LSH Sted/Dato: Bodø, 5. mai 2010 TILTAKSPLA for Kvinnelbarn-klinikken i forbindelse med "GD VAKT" Analysen av resultatene fra "god vakt"- undersøkelsen identifiserte følgende enheter i Kvinne/barn-klinikken med uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser Klinikk for Fødeavdelingen, Bodø 'ordmødre o barnepleiere kvinne og Le er ediatri leger barn Klinikksjefens linjeledere ledergruppe Kontortjenesten merkantilt personell/sekretærer Fødeavdelingen gjennomførte i samarbeid med ou-seksjonen en arbeidsmiljøundersøkelse i desember 2009.Både denne og God vakt undersøkelsen viser at det er ubalanse mellom ressurser og oppgaver. Enheten har nedsatt grupper som har jobbet for å finne områder for forbedring. Resultatene fremkommer i handlingsplan. Det har vært drøftet med tillitsvalgte og verneombud som aktivt har bidratt i prosessen. Tiltaksplan for Klinikksjefens ledergruppe er utarbeidet i forbindelse med ledersamling i Sulis 15. og 16. april. Gruppen er enig i at dette vil bidra til at vi reduserer ubalansen mellom oppgaver og ressurser. Ingen uenighet eller innspill til endring er mottatt. Tiltakene for merkantil tjeneste er diskutert med sekretærene. Planen er sendt alle medarbeiderne og det er bedt om tilbakemelding. Ingen uenighet eller innspill til endring er mottatt. For leger pediatri er det ikke mottatt handlingsplan. Denne vil bli utarbeidet til 10. mai og vil da kunne bli behandlet i utvidet Kvamgruppemøte. I kvamgruppemøte vil tiltakene bli vurdert i forhold til målsettingen om at disse skal bidra til reduksjon i ubalanse mellom ressurser og oppgaver ved aktuelle enheter. Tiltakene på kort og lang sikt, skal samlet sett, bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved enhetene. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 57

16 Klinikksjef Kvinnegarn ina Jamissen ordlandssykehuset 19. mai Tilbakemelding etter arbeidsmiljøundersøkelse i legegruppen ved Barneavdelingen. Ved arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomført i januar/februar 2010 har 9 av 18 leger svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 50 %. Legegruppen finner arbeidsoppgavene meningsfulle, utfordrende og engasjerende, men kommer ut i rød sone med hensyn til fysisk arbeidsbelastning, belastende arbeidstempo, belastende arbeidsmengde og med hensyn til tilstrekkelig tilgang til hjelpemidler og ressurser til å fullføre de arbeidsoppgaver de er satt til. Klinikksjef ina Jamissen har hatt et møte med tillitsvalgte leger ved barneavdelingen. Lege i spesialisering Martin Lundgren og overlege Ingebjørg Fagerli deltok på dette møtet. I tillegg deltok overlege Bente degaard på møtet som stedfortreder for avdelingsoverlegen Undertegnede hatt et møte med barneavdelingens leger hvor arbeidmiljø undersøkelsen ble gjennomgått og følgende leger var tilstede: Gunhild Helsvig, Gyro Herder, Erle Kristensen, Robin yrno, Kathrine Antonsen, Samira Mohi-Aldin, Ingebjørg Fagerli, Jan Holt, Karianne Larsen og Marie Rønning. I etterkant av undersøkelsen er det opprettet en dagenhet. En del av legeressursen fra barnemedisinsk post (0,5-1 stilling) ble overført til dagenheten. Mange av pasientene som tidligere ble behandlet ved barnemedisinsk post 1, behandles nå ved dagenheten. I tillegg er en del av rutinene ved barnemedisinsk post lagt om. Ved evaluering av drift på bartiemedisinsk post med legegruppen, kom det frem at driften av posten nå var bedre strukturert og at arbeidsdagen på barnemedisinsk post 1 fungerte bedre for legene. Driften ved dagenheten oppleves imidlertid utfordrende med periodevis stor arbeidsbelastning. Den legen som dekker dagenheten har på dagtid ansvar for vaktealling med øyeblikkelig hjelp funksjon, og arbeidsbelastningen kan derfor variere mye fra dag til dag. ver 50 % av pasientene som legges inn ved barnemedisinsk post, innlegges tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Legen ved dagenheten kan i perioder med stor arbeidsbelastning trenge noe avlastning. Legegruppen har signalisert et behov for skjermede arbeidsstasjoner ved dagarbeid på barnemedisinsk post og dagenhet. Det er derfor satt inn en ekstra pc på samtalerommet som kan brukes både i forbindelse med previsitt og ved forefallende arbeid senere på dagen. Det er også satt inn en arbeidsstasjon på vaktrommet til leger i spesialisering som også kan brukes på dagtid. I tillegg er det tilgjengelig en arbeidsstasjon i et kontor i kjelleren like under barnemedisinsk post. Det er mye støy og uro på vaktrommet på barnemedisinsk post, og det er derfor viktig å trekke seg ut til skjermet arbeidsplass når dette er ønskelig og mulig. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 58

17 Referat fra utvidet Kvamgruppemte Tilstede: ina Jamissen, Anita ygaard Fagforbundet, Heidi Frostad Sivertsen YLF, Siv Bente Gundersen klinikkverneombud, Bjørn Holdø avdelingsoverlege KK, Elin Merethe Jenssen SF (vara for Ann Merete Mannvik)Bjørg Gjølstad Lien, Marianne Kristin østvik, Tove Lise Svendsen, Bjørg Skei og Ketil Mevold. Tillitsvalgt for Delta og SA var innkalt, men møtte ikke. Lederne i Lofoten og Vesterålen kom ikke gjennom på telestudio. Agenda: ppfølging etter'god vakt' - undersøkelsen. Gjennomgang av handlingsplan ved lederne for medisinsk kontortjeneste, leger pediatri, fødeavdelingen Bode og ledergruppa ved Kvinnebarn - klinikken. Handlingsplanene skal godkjennes av Kvamgruppen før de sendes HMS - avdelingen. Handlingsplan for medisinsk kontortjeneste - Gjennomgått og godkjent. Handlingsplan for fødeavdelingen Bodø - Gjennomgått og godkjent. Handlingsplan for leger pediatri - Under utarbeidelse, innkalling til nytt Kvamgruppemøte når handlingsplanen er klar. Forsinket pga overlegepermisjon. Mål om at handlingsplan er ferdig til 25.mai. Informert Per-Ingve orheim om situasjonen. Handlingsplan for ledergruppen Kvinnebarn - klinikken - Gjennomgått og godkjent, men alle utfordringer løses ikke med denne planen. Skal evalueres. Alle handlingsplanene skal evalueres i løpet av høstvinter 2010 Planene er vurdert i forhold til målsettingen om at disse skal bidra til reduksjon i ubalanse mellom ressurser og oppgaver ved aktuelle enheter. Tiltakene på kort og lang sikt, skal samlet sett, bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. HMS - handlingsplan Gjennomgang av vernerundeskjema fra: Fødeavdelingen Bodø, Barnemedisinsk post, KK. Pollmerkantil kvinne og Fødeavdelingen Lofoten. Fødeavdelingen Bodø - Ingen kommentarer. Barnemedisinsk post - Jobbes med forbedring av inneklima. KK. Pol/merkantil - Inneklima har fått for høy karakter. Verneombud er enig i dette. Jobbes med forbedring av ventilasjon. Fødeavdelingen Lofoten - Ingen kommentar. Ved neste møte skal vernerundeskjema fra: Habilitering/Ped. Pol/merkantil barn, Fødeavdelingen Vesterålen og yfødtintensiven gjennomgås. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 59

18 7n le r_ E fn yyy H y y CL >"' = C x E x o+ Cd G. L" W y. 'J y 4,, E 0 5 y å C! U «f/1.. u L 11 YY y 1 o 0) 10 Q..' > /.1 C W Y 4.:1. W E as A W.2 G. y, y c, we > p,x r + c a i: o s. Å z.en ir y C dq L F E :.r i.+ E ' Li _.cd i.. w C.m ir d y å x w c; > E x -0 1 Å+å E+' ' 7 ii p +0+ yyg.l E_,4 x :''rj o c x.. :. x. :a å? 2.2, r_ o y cq s '. y ' cyy w pr E ci 1.. w L Go w 3 o. 5 6i 5 H E- å :. «: v' r. ID > C i.r m.i. o pl ~ a+ " 34 L. la. C L,d ' y E y.cc R! Si._ u a a x Ca o.,, b E 2 e `. _ a. 4) Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 60 JD cn

19 x X 12 > :2 G% w H '.. C1.> y,, d ' h R1 ( ',, 1..!G y,/ ai.±: y 4 > / y ti a.... d yyyy :' I A y G i CC Gl G d i.. A vi b --L. ' L.. Q.:D d d y abi Q. y c E v 2 2 a)o E a c a, ' wo ou o -,. 4.. 'ø.c. G y CL q C w x p CC) d w i2 -a u L:r GT+ i+. M '-- [3..r LL +. M Q o:z, *> L. r C. p cd Ci y - X C Qr '' _> y 0 L i3. af u E > CL 7 C. 4) På - u) d.d.d.'1. pq `.L C+ y T1,0 C d p_n y "C +.G +' D C? C å e Gb y, p ' q udg w pc i W v >. iu W. TJ 0 w!ad. 4 w lg E+.-. i n! Å o 0 o W- C s, d 'v 4u a Q i " ai c 1II u w vim d y td- co x 'd.5: id "Z... > Å 2 m W) Ra. &n CL _ " " 61 y Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 61 5' _ ø. 5.. å f'

20 4. d L -0 X > f.. 'C. Y.b L W t Y. y IU y + 7 ' SJ D x y _ H K.., y d d eå C C ti bc11 0 4) b V].dxQ ce >97w «. Q'b >Y Cin d m a -o u o w - C x.sy o;: 'S Y.n m +- b CyS. ` 5 Sbaiy CL)..+ - p -, ' G i d C y L 5 5 ẉ!c 1. d 'b 1l.ry > ci i. " a =.x å {,+ Y w. y G 'C '? `.. + =b ::, " E c ' oo-' l>v,, d,t,j,,,, '' G a.-yi y W å!. aci > K3 m 73 yy w =, w. ' ouc `w m. c. o : d Ln o b.5 o å v i E y 0 0? i C 54 ni -Y. 5 w i ø X a [- y n, u o o a y 1-. L ' l 101).1 ; ;',,;,' y 0 d Gu y ea Q) 07 d ' E o w y.' y.. oyii o ' :, > a.se o., o.., - å 2 å ' u s a "' '15 y d4 _ wai Vi " VL! a Ri.5.d 'L1 %Ṅ d.r.' V E,j(,y ay+ "' i rr >+'D v.0 GC, F JD.y T > A ty,,. -l-. 4 'å. Q+ M. 34 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 62

21 x,, c.' v b z z z o m c cri d `f+ L -M Q L' 1 y.,x å e,. H"" s.l-_d... o 4 l-. L 5 v å..r ' >.-.. y C y a 'rj..,. l0 C 7 Gi 0 ' 7 a> a5 a.r.r ei A C. y W Q H c i x0 C y-' E yc..'.. n. w i,.å y_ aci = 4. C ' 5 a a, bc4" p e.i > C u.d' <L> 4) å oo > ø c c a rn yr,, cd d 10 C fl ty 4 p A e s A Q c x w i. '..ccs,p ;i?c c Lx aw E ayoq VJ F, dvju o4 + J ø y 1 Q i a > C ow ' d 'å a o mx 2,. "d Y.+ p c tv rpa G q Q x a ø.c d0 o r- q Tn _ a i". ' }'i ' 1E 0 `n r ẏ å ti E U + > w d d 'd E5.c d h.c t å f v a' d d d! A 0.. C w 7 4r pp p z 'L7 x F s. Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 63.n tli c: C W ed. 'd y ' C."'. p..d T7, «+ ae fl rj d ni a+ Q% c- (t7 a.+.. /- U at W A vti As fv o cq5aa. W AoRdcom p y Q

22 L. w C d E 0 å d o AA bb d 00 0 y b a > > - d Q v AL,. w 164 C- c- o ø q 'r% - o 0 0 C +r > x.. >oo4 -,..s b2.. nå E-H x tx a) '-- _ y ',F, ol. L. 0 "0 (a.c y ++ E : a v d ø ` o V2'~ - ' b d!r b. 1y : y an d C =.. 95 vf C 'd ci..t7 // iy 0 C:+ 4. Q> i.. CA 0 a. a> bd CD Qi a'',. å Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 64 v o t? e0 Cl ai M n i ei

23 Som det fremgår av dokumentet er det laget en felles handlingsplan for enhetene operasjon, anestesi, dagkirurgi og sterilsentral.. Dette fordi de har sammenfallende årsaker til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Tiltakene vil derfor også i stor gradgj elde for alle. Mvh. Jørgen Hansen Randi Marie Larsen Klinikksjef Ass. klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 65

24 a,' +"' m.sg R1 y y tu i. d 't3 Å > y _ d) ' h cd y y, - td ' fa ' y '. d r d C eu " ti t0... w ' C 'L7 v ` 1 b4 t.. y b. Gi s W a ch a W cv i a 'x W Q W y 'C C L «C ``"' R. G. å y y fa"' " a G, '" ; å å bp w G 4+ r [q > C.tGC.> r tl l t'n ed W _ W C L; _ o... 0.X å Q bp ` b +'7 bp bp z w. pc csf ' L' i+ ai. id Q vi å cs.. vi w? _ '=i ti d JD.; ;.p, pcj '`'' L" lb 'b W =% 7 d lti + L.. F- L. i. " ' " + 4] p d C a Q ra a D a 0.. a z o cn!n L.!/] CQ m > y vi (a._ " c a i y VJ 'D ta i L v y C V).G > a 3G t/i 'b 'tp L ' %. }+ v T c6 C" etl M t C Q' å c y d C o~i w td F H rn H.1C y' _ C L. 4) h y o Q. ca i ' c4 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 66

25 v c 0 W o..' 0 Q p y. G L c0 ' y C.. s p L W n ' d. L', d a ' Q% ~Q. r" ".Y W n fj. v>' i ta C 0 C t- g> C Lr. -d L > > ~ fp/1 i- Ay C '.+ G p d cd y C ul 0 C. p 7 cei? Qi o G tm b F y (]. 1 d #,,.., «a L ': y d bq W y F. > p > p C rn ++ D G td p o Rl C cn +' do iv ` d i S3 a7 A G v L G p 4. C s_ L., C C b.. a+ a. L7 a) C p C ect -C 1} "n 1 C 4) G, +=' C p v _ G.t' C. 'Ly > b0 pp+ rn > * ' s:.+ rn.fl ø p y y.- t..g. > C T dj CD'Lf t ii L. 1.. af tn :. G > J :) v o W E ea In W E 4 p. - ( W ta 0 1- Q. M. :3 p G. cd (L a!.% b u 'Izi E - x L '" 0.a L > p y o G c e > o h a. u Q) o w Xi o G d y y, >dr C m w ø ce > r ; ao s: p ies å > ai ' rne=l '' o VJ C cd ' ø 4.1 L C y. - m 9 Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 67

26 %o >y C + + dd o L 'b Gi ' % ' " _. v y, i: ' > y Y pp 1,y., -5 c o v>' i Q ccv W `.. 2 Q'.-+ ID.U E " H fn y p C L ' C C3, C y t. Ci L x C L M.. C > b f o 'y R! Ct7 '++ 0 u ' > RS 't," : = 44. > > C U b 'Lf c L ca > *. bn Q, w, :+ T' ' i C'i b(1 bd a y.. vl W,.., y V y E " -! p,, r..,r Sy cu -0 i. tn ai G ' > C y > W d x 'C C - C p b0 G 'a S, 7 C E D _' g m. t7 G 'G > c ø 'ti..,ub a al fs, ow Q. o 54 å. a w a00. E Vi C Styremøte Helse ord RHF august 2010 side 68

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2002 FEBRUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 2/2002 Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 oppsummeringsrapport

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer