Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%"

Transkript

1 ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest 15. september 2006*. Investeringsperiode: 5 år (22. september november 2011). Opp til 20 deltakergrad i avkastningen i 3 hedgefondindekser. Tilrettelegger og distributør: Obligasjonsutsteder:

2 OPPSUMMERING AV TILBUDET Bestillingsblanketten sendes til Salgsagent eller: Tilbudsperiode: Minste beløp for investering: Betaling: Notering: Investeringsperiode: Tilbakebetaling av Opprinnelig Investering: Avkastningen til Indekskurven på Forfallsdato: Deltakergrad: Obligasjonsutsteder: Kjøpsprovisjon: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Faks: juli september Begrenset tilbud; kan avsluttes tidligere ved overtegning. *Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 1. september NOK Automatisk trekk fra oppgitt bankkonto på Oppgjørsdato, den 22. september Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs. 22. september 2006 til Forfallsdato. Ordinær Forfallsdato er 30. november 2011, eller dersom det skulle vise seg å bli senere, den 8. Bankdag etter 29. september av Opprinnelig Investering tilbakebetales på Forfallsdato, se forøvrig Risikofaktorer. Avkastning på Indekskurven beregnes ut i fra veksten fra Første Prissettingsdag, som beskrevet under avsnittet Avkastning og i Prospektet. Den del av avkastningen i indekskurven på Forfallsdato som tilfaller Investor i Tilbudet, og er indikativt 10. Deltakergraden kan bli både høyere og lavere i løpet av Investeringsperioden, men ikke høyere enn 20 og ikke lavere enn 2. Deltakergraden fastsettes av Utsteder. Credit Suisse International. Se side 9. TIDSTABELL 31. juli september 2006: 22. september 2006: 29. september 2006: 29. september 2006: 29. september 2011: 30. november 2011: Tilbudsperiode. Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 1. september Oppgjørsdato. Første Prissettingsdag; Startkurs for de Underliggende Indekser som inngår i Indekskurven. Obligasjonene forventes registrert på Investorenes VPS-kontoer. Siste Prissettingsdag. Forfallsdato. Definisjoner er angitt på side 13. ISIN NO

3 Orkla Finans Sektor Hedge III er en obligasjon med fem års løpetid som gir Investor: Opp til20 eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 tilbakebetalt på Forfallsdato Dynamisk avkastningselement TILBUDET Orkla Finans Sektor Hedge III er en investering med eksponering mot fremtidig avkastning i 3 hedgefondindekser med investeringsstrategiene Emerging Markets, Long Short og Event Driven, med 10 sikring av Opprinnelig investering på Forfallsdato 1. Dynamisk avkastningselement avkastningen til Obligasjonen er basert på utviklingen i en valutasikret Referanse Portefølje, bestående av Indekskurven og en obligasjonsdel. De 3 Underliggende Indeksene rebalanseres periodisk, samtidig som Deltakergraden endres i takt med utviklingen i de Underliggende Indeksene. Det dynamiske avkastningselementet sikrer at Investor får høyest mulig eksponering mot de Underliggende Indeksene. I tillegg utbetales en årlig kupong på 1%. Alle kuponger vil bli fratrukket Referanse Porteføljens verdi. 10 sikret Opprinnelig Investering 1 som følge av at det investeres i en obligasjon utstedt av CSi. CSi var (pr. 10. juli 2006) klassifisert Aa3 (stabil) av kredittvurderingsselskapet Moody s. Avkastningen til Orkla Finans Sektor Hedge III er basert på utviklingen av Indekskurven (Credit Suisse/Tremont Sector Invest Indices: Emerging Markets, Long Short Equities og Event Driven). Minste beløp for investering: NOK Svært begrenset valutarisiko 2. Investeringsperiode 5 år 22. september november Begrenset tilbudsperiode: avsluttes senest 15. september Tilbudsdokumentasjonen finnes på: eller kan fås ved henvendelse til Salgsagent eller Orkla Finans. 1 Innløsning/salg før Forfallsdato kan medføre tap av deler av Opprinnelig Investering og/eller avkastningen. Se også Risikofaktorer. 2 USD/NOK eksponeringen i Indekskurven vil reduseres men ikke elimineres gjennom en formelbestemt, en måneders rullende sikringsmekanisme. For ytterligere informasjon om valutasikringen henvises det til Prospektet.

4 Orkla Finans Sektor Hedge III 2 BESKRIVELSE AV INVESTERINGEN Avkastning Orkla Finans Sektor Hedge III er en indekslinket obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi). Avkastningen til Obligasjonen er basert på utviklingen i en valutasikret Referanse Portefølje, bestående av Indekskurven og en obligasjonsdel. Obligasjonsdelen vil sikre utbetaling av Opprinnelig Investering på Forfallsdato. CSi hadde (pr. 10. juli 2006) en kredittrating på Aa3 (stabil) ifølge kredittvurderingsselskapet Moody's klassifisering av kredittverdighet. Indekskurven er satt sammen av 3 hedgefondindekser: CS/Tremont Emerging Markets Sector Invest Index CS/Tremont Event Driven Sector Invest Index CS/Tremont Long Short Equity Sector Invest Index Indekskurven vektes ved oppstart (29. september 2006) i de Underliggende Indeksene i henhold til følgende fordeling: 35% i CS/Tremont Emerging Markets Sector Invest Index 35% i CS/Tremont Event Driven Sector Invest Index 3 i CS/Tremont Long Short Equity Sector Invest Index Indekskurven vil deretter bli gjenstand for en årlig, automatisk rebalansering, der vektene igjen vil bli ført tilbake til den opprinnelige fordelingen. Ved Forfall vil Investor motta 10 av Opprinnelig Investering, pluss en avkastning lik Referanse Porteføljens avkastning, dersom denne er positiv. Referanse Porteføljens avkastning defineres som Referanse Porteføljens verdi ved siste Observasjonsdag minus 10. For å beregne avkastningen ved Forfall vil Referanse Porteføljen i investeringsperioden bestå av følgende deler, og med en fordeling bestemt av rebalanseringen ved hver månedsslutt: En NOK-sikret ekvivalent til Indekskurven, bestående av en opprinnelig investering i Indekskurven, men valutasikret for å redusere valutarisikoen mellom norske kroner og amerikanske dollar. En obligasjonsdel, bestående av en syntetisk obligasjonsportefølje i norske kroner, som vil ha en verdi på 10 av pålydende beløp ved Siste Observasjonsdag. Med månedsslutt menes den siste Bankdag i hver måned fra september 2006 til og med september Dersom Referanse Porteføljens avkastning er null eller negativ vil kun Opprinnelig investering bli tilbakebetalt ved Forfall. Rebalansering Ved oppstart vil 10 av Referanse Porteføljen bli plassert i Indekskurven. Deretter vil eksponeringen mot Indeksporteføljen avhenge av hvordan Referanse Porteføljen utvikler seg i forholdt til obligasjonsporteføljens referansenivå. obligasjonsporteføljens referansenivå er ved oppstart satt til 75%, og skal vokse til 10 ved Forfall. Dersom Referanse Porteføljen over tid utvikler seg bra i forhold til obligasjonsporteføljens referansenivå, kan eksponeringen mot Hvordan Investor blir skattlagt er avhengig av den individuelle situasjonen til den enkelte Investor. Potensielle investorer anbefales derfor å ta kontakt med profesjonelle rådgivere i forbindelse med skattemessige spørsmål og andre mulige konsekvenser av å benytte dette Tilbudet. Angitte skattesatser er riktige på utgivelsesdagen. Både skattesatser og grunnlag kan bli endret med tilbakevirkende kraft.

5 3 Orkla Finans Sektor Hedge III Indekskurven øke til 20 av Referanse Porteføljen ved bruk av opplåning. Dersom Referanse Porteføljen over tid utvikler seg svakt i forhold til obligasjonsporteføljens referansenivå, vil den relative andelen investert i Indeksporteføljen bli redusert og en tilsvarende økning i obligasjonsporteføljen finne sted. Dette gjøres for å minimere nedsiderisikoen. Minimum eksponering mot Indekskurven er satt til 2, noe som vil sikre at Investor til en hver tid har eksponering mot Indekskurven. Rebalansering vil finne sted når Referanse Porteføljens reelle eksponering mot Indekskurven avviker fra den ønskede eksponeringen med mer enn +/- 5%. Dersom dette skjer vil andelen eksponert i Indekskurven bli endret tilbake til den ønskede eksponeringen. Ønsket eksponering er definert på enhver månedsslutt som Risikoevnen ganget med en på forhånd definert multiplikator (satt til 4). Risikoevnene beregnes som verdien på Referanse Porteføljen fratrukket obligasjonsporteføljens referansenivå, dividert på Referanse Porteføljen. Se for øvrig Prospektet for en fullstendig beskrivelse av hvordan avkastningen beregnes. Credit Suisse International er kalkulasjonsagent. For uttømmende lånevilkår, se Registration Document og Securities Note. Disse dokumentene benevnes sammen med Bestillingsblankett samlet som Tilbudsdokumentasjonen. Tilbudsdokumentasjonen er tilgjengelig hos Orkla Finans, på eller hos en Salgsagent. Indekskurv Indeksene i Credit Suisse/Tremont Sector Invest Indices (Bloomberg: CTHI <GO) er indekser som gir et forutsigbart og representativt bilde av utviklingen i ulike segmenter innen universet av hedgefond, og er fullt investerbare indekser. Orkla Finans Sektor Hedge III har eksponering mot indeksene CS/Tremont Emerging Markets Sector Invest Index, CS/Tremont Event Driven Sector Invest Index og CS/Tremont Long Short Equity Sector Invest Index. Indeksene ble lansert i 2004, men indeksutviklingen er beregnet tilbake til januar Indeks manager er Credit Suisse/Tremont. Alle Indeksene er underlagt følgende kriterier: Regelbasert indekssammensetning Gjennomsiktighet, også når det gjelder indeksmedlemmene og valgkriteriene Underlagt en indekskomite som godkjenner alle endringer i sammensetning og verdibergning av Indeksene. Valg av hedgefond i Indeksene gjøres i samsvar med de definerte kriteriene, og de representerer normalt over 7 av hedgefondene i hver sektor. Alle fond i indeksen imøtekommer kravene til deltakelse i CS/Tremont Hedge Fund Index, herunder krav til månedlig, godkjent rapportering, er åpne for nye investeringer, har tilfredsstillende likviditet, samt andre krav spesifisert i reglene for indekssammensetning.

6 Orkla Finans Sektor Hedge III 4 GRAFENE VISER HISTORISK AVKASTNING FOR INDEKSENE Long/Short Equity Cumulative Cumulative Cumulative Returns Returns Returns Cumulative Cumulative Cumulative Returns Returns Returns Dec-99 Dec-99 Dec-99 Emerging Markets -10 Dec-99 Dec-99 Dec-99 Mar-00 Mar-00 Mar-00 Jun-00 Jun-00 Jun-00 Sep-00 Sep-00 Sep-00 Dec-00 Dec-00 Dec-00 Mar-01 Mar-01 Mar-01 Jun-01 Jun-01 Jun-01 Sep-01 Sep-01 Sep-01 Dec-01 Dec-01 Dec-01 Mar-02 Mar-02 Mar-02 Jun-02 Jun-02 Jun-02 Sep-02 Sep-02 Sep-02 Dec-02 Dec-02 Dec-02 Mar-03 Mar-03 Mar-03 Jun-03 Jun-03 Jun-03 Sep-03 Sep-03 Sep-03 Dec-03 Dec-03 Dec-03 Mar-04 Mar-04 Mar-04 Jun-04 Jun-04 Jun-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Dec-04 Dec-04 Dec-04 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Jun-05 Jun-05 Jun-05 Sep-05 Sep-05 Sep-05 Dec-05 Dec-05 Dec-05 Mar-06 Mar-06 Mar-06 Mar-00 Mar-00 Mar-00 Jun-00 Jun-00 Jun-00 Sep-00 Sep-00 Sep-00 Dec-00 Dec-00 Dec-00 Mar-01 Mar-01 Mar-01 Jun-01 Jun-01 Jun-01 Sep-01 Sep-01 Sep-01 Dec-01 Dec-01 Dec-01 Mar-02 Mar-02 Mar-02 Jun-02 Jun-02 Jun-02 Sep-02 Sep-02 Sep-02 Dec-02 Dec-02 Dec-02 Mar-03 Mar-03 Mar-03 Jun-03 Jun-03 Jun-03 Sep-03 Sep-03 Sep-03 Dec-03 Dec-03 Dec-03 Mar-04 Mar-04 Mar-04 Jun-04 Jun-04 Jun-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Dec-04 Dec-04 Dec-04 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Jun-05 Jun-05 Jun-05 Sep-05 Sep-05 Sep-05 Dec-05 Dec-05 Dec-05 Mar-06 Mar-06 Mar-06 8% 8% 6% 8% 6% 4% 6% 4% 2% 4% 2% 2% -2% -2% -4% -2% -4% -4% 12% 12% 9% 12% 9% 6% 9% 6% 3% 6% 3% 3% -3% -3% -6% -3% -6% -6% Monthly Monthly Returns Monthly Returns Returns Monthly Monthly Returns Monthly Returns Returns Event Driven Cumulative Cumulative Cumulative Returns Returns Returns Dec-99 Dec-99 Dec-99 Mar-00 Mar-00 Mar-00 Jun-00 Jun-00 Jun-00 Sep-00 Sep-00 Sep-00 Dec-00 Dec-00 Dec-00 Mar-01 Mar-01 Mar-01 Jun-01 Jun-01 Jun-01 Sep-01 Sep-01 Sep-01 Dec-01 Dec-01 Dec-01 Mar-02 Mar-02 Mar-02 Jun-02 Jun-02 Jun-02 Sep-02 Sep-02 Sep-02 Dec-02 Dec-02 Dec-02 Mar-03 Mar-03 Mar-03 Jun-03 Jun-03 Jun-03 Sep-03 Sep-03 Sep-03 Dec-03 Dec-03 Dec-03 Mar-04 Mar-04 Mar-04 Jun-04 Jun-04 Jun-04 Sep-04 Sep-04 Sep-04 Dec-04 Dec-04 Dec-04 Mar-05 Mar-05 Mar-05 Jun-05 Jun-05 Jun-05 Sep-05 Sep-05 Sep-05 Dec-05 Dec-05 Dec-05 Mar-06 Mar-06 Mar % 1 8% 6% 8% 6% 4% 6% 4% 2% 2% 4% 2% -2% -2% -4% -2% -4% -4% Monthly Monthly Returns Monthly Returns Returns Kilde: CS/Tremont Index LLC, Se viktig informasjon. Avkastning fra januar 2000 til september 2004 er basert på pro-forma avkastning til Indeksene. Fra og med oktober 2004 er avkastningen Indeksenes reelle avkastning. Alle Indekser beregnes og rapporteres fratrukket en kalkulasjonskostnad på 0,07% per måned.

7 5 AVKASTNING Orkla Finans Sektor Hedge III Avkastningseksempel Grafen under illustrerer Obligasjonens egenskaper og hvordan avkastning kalkuleres ved Forfallsdato. Den historiske perioden er valgt av Orkla Finans, og skal illustrere hvordan avkastnignen beregnes. Vekt % % 10 75% 5 May-01 Aug-01 Nov-01 Feb-02 May-02 Aug-02 Nov-02 Feb-03 May-03 Aug-03 Nov-03 Feb-04 May-04 Aug-04 Nov-04 Feb-05 May-05 Aug-05 Nov-05 Feb-06 May-06 Referanse Portefølge & Obligasjonsdel Vekt Referanse Portefølje Obligasjonsdel Beregning av Avkastning ved Forfall [ ] Referanse Portefølge Verdi (Forfall) = 10 av Nominelt Beløp + Deltakergrad x Max - Strike, 0 Referanse Portefølge Verdi (Oppstart) = x Max[ %, 0 10 ] = = av Opprinnelig Investering Oppsummering Obligasjonens Avkastning Gjennomsnittlig allokering mot Indeksportefølje % Annualisert avkastning 12.4 Høyeste månedlig avkastning 7.25% Referanse Porteføljens volatilitet Annualisert 7.39% Laveste månedlig avkastning -5.91% Totalt utbetalte årlige kuponger 5.0 Forutsetninger: Pro-forma avkastning for CS/Tremont indeksene fra januar 2000 til september 2004 (kilde: Reell avkastning for CS/Tremont indeksene fra oktober 2004 (kilde: Før januar 2000 ble avkastingen i CS/Tremont indeksene estimert fra de relevante sektorene i CS/Tremont Hedge Fund Index. (kilde: 1 måned Nibor rente (kilde: Bloomberg) 1 måned USD Libor rente (kilde: Bloomberg) Spot USD og NOK valutakurser (kilde: Bloomberg) Historisk avkastning Credit Suisse/Tremont Sector Invest Indices Data frem til januar 2000 Før januar 2000 ble avkastingen i CS/Tremont indeksene estimert fra de relevante sektorene i CS/Tremont Hedge Fund Index. Data fra januar 2000 til september 2004 Indeksavkastningen fra 1. januar 2000 til 30. september 2004 er basert på allokeringen den 1. oktober 2004 (den initielle allokeringen) og den historiske avkastningen til hedgefondene i Indeksen. Vi baserer oss på den rapporterte avkastningen fra hegdefondene og antar at denne er pålitelig, men kan ikke garantere disses nøyaktighet eller pålitelighet. De underliggende hedgefondenes avkastning er ikke reviderte tall. Avkastningen er fratrukket fondenes forvaltningshonorarer og kostnader og en indekskalkulasjonsavgift på 0,07% per måned, men eksklusive eventuelle produktkostnader. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i perioden fra 1. januar 2000 til 30. september 2004 er basert på den initielle allokeringen i de ulike hedgefondene, og beregnet tilbake i tid ut i fra historiske avkastningstall i fondene. Ikke alle de aktuelle hedgefondene har historikk tilbake til 1. januar I de tilfellene er eksponeringen allokert til de fondene som var operative på det tidspunktet. Ved tilsvarende beløp investert i norske statsobligasjoner vil investor få en avkastning på 4,07% p.a. over investeringsperioden (per ). Vær oppmerksom på at muligheten til å investere i disse hedgefondene er usikker og at den kan endres uten varsel. Denne informasjonen er basert på historisk informasjon, og er ingen indikasjon på fremtidig avkastning. Det stilles ingen garanti for at hedgefondene vil nå sine ønskede avkastningsmål. Vi har ikke benyttet samtidige investeringsmodeller eller reelle porteføljer i forbindelse med den foreslåtte investeringen. Investeringens avkastning vil være et resultat av de til en hver tids gjeldende markedsforhold, og avkastningen kan endre seg med endrede markedsforhold. Historisk avkastning er derfor ingen garanti for tilsvarende fremtidig avkastning. Vi valgte 1. januar 2000 for å kunne vise avkastning for en representativ periode, men ingen antakelser eller andre implikasjoner kan trekks fra valget av denne datoen. Fra 1 oktober 2004 er den reelle indeksavkastningen benyttet. Investeringer i Hedgefond er spekulative og innebærer en høy grad av risiko. Hedgefond kan være utsatt for volatilitet, og investorer kan tape hele eller en betydelig del av sin investering. En hedgefond forvalter har ofte ansvaret for forvaltningen alene, og dette kan medføre manglende diversifisering i investeringene. Hedgefond kan også benytte gearing og handle i utenlandske markeder, noe som kan medføre en ekstra risiko. Hedgefond kan ta høyere avgifter enn andre typer investeringer, og dette kan gi lavere avkastning. Hedgefond har ofte begrenset likviditet, og det eksisterer ikke noe velutviklet annenhånds marked for omsetning av andeler i disse fondene. Det kan derfor være begrensninger i muligheten for å omsette andeler i hedgefond.

8 Orkla Finans Sektor Hedge III 6 Grafen viser historisk avkastning for Indeksporteføljen i USD fra mai 1996 til mai 2006, med rebalansering til opprinnelige indeksvekter i februar hvert år. Dette er sammenlignet med avkastningen i OBX indeksen, 3 mnd Nibor og MSCI World index for samme periode Mai-96 Mai-97 Mai-98 Mai-99 Mai-00 Mai-01 Mai-02 Mai-03 Mai-04 Mai-05 Mai-06 Oslo Børs 3m Nibor Indeks Porteføljen MSCI World Tabellen nedenfor viser eksempler på mulige utfall for samlet avkastning basert på en Opprinnelig Investering på kr. All avkastning kan være gjenstand for beskatning og tabellen må leses med de forbehold som er beskrevet i avsnittet Risikofaktorer. Mulige utfall for samlet avkastning ved en Opprinnelig Investering på NOK : (Investor mottar 10 av markedsveksten. Ved avkastning < i Indekskurven ved Forfallsdato vil utsteder tilbakebetale Opprinnelig Investering til Investor) Tilbakebetaling Avkastning for av Opprinnelig Samlet Samlet Omregnet årlig Indekskurven Investering Avkastning utbetaling avkastning* avkastning* , 24,6% 175% , 22,4% , 20,1% 125% , 17,6% , 14,9% 75% , 11,8% , 8,4% 25% , 4,6% eller lavere , 0, * Avkastningstall er beregnet eksklusive kjøpsprovisjon da denne varierer i forhold til investert beløp. CS/Tremont Emerging Markets-, Long Short Equity- og Event Driven Sector Invest Index har siden oppstart i januar 2000 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på henholdsvis 17,15%, 8,8 og 9,6 4. Grunnet indeksenes levetid er Kredittilsynets krav om å opplyse 10 års historikk ikke oppfylt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ved tilsvarende beløp investert i norske statsobligasjoner vil investor få en avkastning på ca. 4,07% p.a. over investeringsperioden (per ).

9 HVORFOR INVESTERE I ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III? 7 Orkla Finans Sektor Hedge III De siste 10 år 2 hadde en obligasjon med identiske vilkår som Orkla Finans Sektor Hedge III i gjennomsnitt gitt en avkastning på 77,74%. Orkla Finans Sektor Hedge III kombinerer sikkerhet for investert beløp med opp til 20 Deltakergrad i utviklingen i 3 hedgefondindekser gjennom en kapitalsikret investering. Mulighet for meget god avkastning på mellomlang sikt kombinert med 10 tilbakebetaling av Opprinnelig Investering på Forfallsdato 1. Svært begrenset valutarisiko 3. Det er søkt om notering av Obligasjonen på Oslo Børs. God omsettelighet. Orkla Finans Sektor Hedge III passer for investorer som tror på god utvikling for hedgefond generelt, og som ønsker å ha høy deltakelse mot den potensielle oppgangen i hedgefondkursene dette kan medføre. Orkla Finans Sektor Hedge III Orkla Finans Sektor Hedge III inneholder et dynamisk avkastningselement hvor avkastningen til Obligasjonen er knyttet til utviklingen i en kurv av tre Underliggende Indekser. Dersom utviklingen i de tre Underliggende Indeksene er positiv kan eksponeringen mot de tre indeksene øke til 20 i løpet av Obligasjonene løpetid. Dersom utviklingen blir negativ kan eksponeringen mot de Underliggende Indeksene reduseres til 2. Omvektingen sikrer at investor får høyest mulig vekt i de Underliggende Indeksene og samtidig er sikret å motta Investert Beløp ved Forfall. Mulighet for meget god avkastning på mellomlang sikt Investor deltar i oppgangen til de Underliggende Indeksene med opp til 20 Deltakergrad i oppgangen i Indekskurven. Svært begrenset valutarisiko 3 Investering i Orkla Finans Sektor Hedge III innebærer ingen valutarisiko. Avkastningen på investeringen er kun avhengig av utviklingen til Indekskurven. Solid utsteder Obligasjonsutsteder, CSi, hadde en kredittrating på senior gjeld på Aa3 (stabil) pr. 10. juli 2006, ifølge Moody s klassifisering av kredittverdighet. Moody s er et uavhengig kredittvurderingsselskap. Kredittratingen er en relativ vurdering av Obligasjonsutsteders soliditet og fremtidige betalingsevne. Det er søkt om notering av Obligasjonen på Oslo Børs Søknad om notering av Obligasjonen på Oslo Børs er sendt Oslo Børs. God omsettelighet Orkla Finans vil stille kjøpspris på Obligasjoner på månedlig basis for pålydende beløp under kr, og hyppigere og på kortere varsel ved forespørsler om pris på pålydende beløp over kr. 1 Kjøpsprisene vil være tilgjengelige på: Hvilke investorer passer Orkla Finans Sektor Hedge III for? Orkla Finans Sektor Hedge III passer for alle investorer som ønsker en investering som gir spesielt høy avkastning ved oppgang for hedgefond de kommende 5 år, kombinert med full sikkerhet for Opprinnelig Investering. Indekskurven kombinerer eksponering mot 3 hedgefondstrategier som historisk har gitt meget god avkastning: Emerging Markets, Long Short Equities og Event Driven. Orkla Finans Sektor Hedge III er en investering som passer for investorer med tro på en positiv utvikling for hedgefond generelt, og for de 3 del-strategiene spesielt. 1 Sikkerhet for Opprinnelig Investering forutsetter at denne beholdes til Forfallsdato salg før Forfallsdato kan medføre at Investor oppnår en kurs som innebærer en realisasjonsverdi som er lavere enn Opprinnelig Investering. Se også Risikofaktorer. 2 Avkastningstallene er basert på et gjennomsnitt av 61 rullerende 5 års perioder siste 10 år. M.a.o., første periode begynte , og siste periode endte USD/NOK eksponeringen i Indekskurven vil reduseres men ikke elimineres gjennom en formelbestemt, en måneders rullende sikringsmekanisme. For ytterligere informasjon om valutasikringen henvises det til Prospektet. 4 I perioden

10 Orkla Finans Sektor Hedge III 8 HVORDAN INVESTERE Bestillingsblankett Tilbudsdokumentasjonen finnes på internettadressen Tilbudsdokumentasjonen kan også fås ved henvendelse til Orkla Finans eller en av Salgsagentene som formidler bestillinger av Obligasjoner. Dersom du har mottatt denne brosjyren pr. post anbefales det å ta kontakt med Salgsagenten som har sendt materiellet dersom du ønsker Tilbudsdokumentasjonen tilsendt. Utfylt Bestillingsblankett må være mottatt av Orkla Finans eller av en Salgsagent senest klokken 16:00 den 15. september Bestillingen må inneholde: investeringsbeløp, personalia, detaljer vedrørende VPS-konto, og detaljer om bankkontoen som investeringsbeløpet og den gjeldende kjøpsprovisjon skal trekkes fra. Fordeling ved overtegning Ved bestilling vil tildelingen av Obligasjoner bli prioritert i henhold til den datoen bestillingen ble mottatt og registrert hos Orkla Finans, uavhengig av om bestillingen skjer hos Orkla Finans eller ved Salgsagent. Bestillinger mottatt den dato emisjonen overbestilles vil bli prioritert etter tidsrekkefølge, likevel slik at store bestillinger kan gis prioritet. Ferdig utfylte Bestillingsblanketter som er mottatt av Orkla Finans eller en Salgsagent er ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake. Orkla Finans forbeholder seg retten til å forkaste enhver bestillingsblankett som ikke anses korrekt utfylt, som er mottatt for sent, eller som, etter oppfatningen til Orkla Finans' juridiske rådgivere, kan være ulovlig. Betaling for tildelte Obligasjoner Informasjon om oppgjør vil bli formidlet til de Investorer som har fått tildelt Obligasjoner. Vederlaget for de tildelte Obligasjoner, inkludert kjøpsprovisjon, vil automatisk bli trukket fra den oppgitte bankkontoen på Oppgjørsdatoen. Investorene vil motta tildelte Obligasjoner den 29. september Om kjøpsprovisjon, se side 9. Hver enkelt Investor må sørge for at det nødvendige beløpet, inkludert kjøpsprovisjon, er tilgjengelig på bankkontoen som er oppgitt i Bestillingsblanketten, senest 21. september gyldig legitimasjon for å få adgang til å investere i Obligasjonene. Gyldig legitimasjon for privatpersoner er: pass, førerkort eller bankkort som må forevises ved personlig oppmøte hos Orkla Finans eller en Salgsagent. Tilbudet starter den 31. juli 2006 og avsluttes den 15. september 2006, kl Begrenset tilbud, kan avsluttes tidligere ved overtegning. Ved lånefinansiering i DnBNOR må søknaden være banken i hende senest 1. september Viktig informasjon Investor bør lese denne brosjyren og Tilbudsdokumentasjonen meget nøye. Dersom man er i tvil om en investering i Obligasjonene passer, bør man kontakte en finansrådgiver. Tilbudsdokumentasjonen som beskriver de ulike sider ved investeringen og risikofaktorene i større detalj, er tilgjengelig på forespørsel fra Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Tordenskioldsgate 8/10, 0121 Oslo tlf , hos Salgsagentene, eller på følgende internettadresse; Informasjon til Investor Investor vil motta en bekreftelse fra VPS dersom en Investor har fått tildelt Obligasjoner, og har betalt for Obligasjonene. Senere kommer årlig informasjon, første gang i I tillegg vil informasjon om Obligasjonene regelmessig bli publisert på Avsluttes senest: 15. september 2006 VPS registrering Eierskap til obligasjonene vil bli registrert i VPS, på Investorenes VPSkontoer, ca. den 29. september Registreringen vil bli bekreftet ved utsendelse av en VPS-bekreftelse. Obligasjonene er søkt notert på Oslo Børs. Dersom du ikke har en VPS-konto, vil en VPS-konto bli etablert på dine vegne av Orkla Finans uten etableringskostnader. Annet Bare selskaper, institusjoner eller personer som er 18 år eller eldre kan investere. Man kan imidlertid søke om å få investere på vegne av personer under 18 år. I henhold til lovpålagte krav plikter nye kunder av Orkla Finans eller en Salgsagent å levere inn kopi av

11 FAKTA OM INVESTERINGEN 9 Orkla Finans Sektor Hedge III Investeringen Investorene investerer i Obligasjoner utstedt av CSi og som videreselges til Investorene av Orkla Finans. En søknad er sendt til Oslo Børs for notering av Obligasjonene. Obligasjonene er underlagt de vilkår og betingelser som er beskrevet i Prospektet. Minimumsbeløp Minste investering er kr. Obligasjonene utstedes med nominell verdi på kr. Tilbudets maksimale størrelse er kr. På Forfallsdatoen vil minst 10 av Opprinnelig Investering bli tilbakebetalt (med forbehold for de forhold som er nevnt i avsnittet Risikofaktorer ). Provisjonssatser Når man investerer, vil kjøpsprovisjon bli tillagt det investerte beløpet. Tabellen nedenfor viser hvor mye kjøpsprovisjon som skal betales i forhold til investert beløp. Er det noen fordel å investere tidlig? Ved å investere tidlig unngår man å gå glipp av tildeling av Obligasjoner dersom Tilbudet avsluttes tidlig på grunn av stor etterspørsel. Tillitsmann The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. er valgt som tillitsmann og vil som sådan ivareta Investorenes interesser. Kontaktinformasjon vedrørende tillitsmannen er som følger: PROVISJONSSATSER Investert beløp (kr) Kjøpsprovisjon i % av investert beløp , , ,5% ,5% , eller mer 0,5% The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom. Telefon: Faks: Attn.: The Manager, Trust Management Department. Tillitsmannens funksjoner er nærmere beskrevet i Trust Deed som er tilgjengelig på forespørsel fra: Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Tordenskioldsgate 8/10, 0121 Oslo. Beskatning av norske Investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for Tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til Investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av Investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for Investor. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell rådgiver dersom man er usikker på mulige skattemessige følger av en investering i Obligasjonene. Det som sies nedenfor beskriver ikke beskatningen av Investorer som erverver Obligasjoner i annenhåndsmarkedet. Slike Investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Inntektsskatt Både innløsning ved Investeringsperiodens utløp og tidligere salg blir vurdert som realisering av Obligasjonene. Eventuell kapitalgevinst blir beskattet som ordinær inntekt med en flat skattesats på 28%. Eventuelle tap kan trekkes fra Investorens ordinære inntekt med samme sats. Kapitalgevinst eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet en Investor mottar ved realisering og Investorens Opprinnelige Investering. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av Obligasjonene kan trekkes fra Investorens skattbare inntekt i det året realiseringen finner sted. Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av Investorens netto skattbare formue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Noterte Obligasjoner verdsettes til markedspris pr. 1. januar i ligningsåret. Marginalskattesatsen på formue er for tiden 1,1%. Aksjeselskaper og lignende foretak er ikke underlagt formuesbeskatning.

12 Orkla Finans Sektor Hedge III 10 YTTERLIGERE INFORMASJON Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA ( Orkla Finans ) tilbyr investering i obligasjonene på følgende betingelser ( Salgsbetingelsene ): Bestillingen 1 Dersom ikke noe annet er angitt i Bestillingsblanketten, skal alle definerte begreper ha samme betydning som i Securities Note utgitt i forbindelse med obligasjoner utstedt av Credit Suisse International. 2 Ved overbestilling vil tildelingen av Obligasjoner bli prioritert i henhold til den datoen bestillingen ble mottatt og registrert hos Orkla Finans, uavhengig av om bestillingen skjer hos Orkla Finans eller ved Salgsagent. Bestillinger mottatt den dato emisjonen overbestilles vil bli prioritert etter tidsrekkefølge, likevel slik at store bestillinger kan gis prioritet. Ferdig utfylte Bestillingsblanketter som er mottatt av Orkla Finans eller en Salgsagent er ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake. Orkla Finans forbeholder seg retten til å forkaste enhver Bestillingsblankett som ikke anses korrekt utfylt, som er mottatt for sent, eller som, etter oppfatningen til Orkla Finans juridiske rådgivere, kan være ulovlig. 3 Obligasjonene vil bli videresolgt av Orkla Finans til Investorene. Obligasjonene forventes registrert på investorenes VPS-kontoer ca. 29. september Registreringen vil bli bekreftet ved utsendelse av en VPS-bekreftelse. 4 Ved å sende inn bestillingen, bekrefter du at du har lest og forstått denne brosjyren, inkludert salgsbetingelser, og at du samtykker i disse salgsbetingelsene. Du bekrefter også at du har lest og forstått Tilbudsdokumentasjonen og at du tilfredsstiller de krav som stilles i disse dokumentene, inkludert salgsbegrensningene. 5 Ved å sende inn Bestillingsblanketten bekrefter du at du er 18 år eller eldre, eller representerer et selskap eller institusjon, og at du ikke er fast bosatt i, eller handler på vegne av noen med fast bopel i Republikken Irland eller USA, og at du ikke vil hjelpe noen som har slik fast bopel med å investere i Obligasjonene og at du øyeblikkelig vil informere Orkla Finans skriftlig dersom du får fast bopel i Republikken Irland eller i USA. 6 Disse salgsbetingelsene er underlagt norsk rett. 7 Investering i Obligasjonene forplikter ikke investor ut over bestilt beløp samt tilhørende kjøpsprovisjon. 8 Orkla Finans er ikke ansvarlig for den avkastning Investor kunne oppnådd gjennom en alternativ investering eller for en eventuell nedgang i obligasjonens verdi, eller for pålagte skatter, med mindre tapet, nedgangen eller skatten er en direkte følge av bedrageri, bevisst mislighold eller grov uaktsomhet av Orkla Finans. Orkla Finans er ikke ansvarlig for eventuell feilinformasjon eller feilvurdering eller for noen lovlig utførte handlinger eller unnlatelser av Orkla Finans, med mindre slike feil eller handlinger er et direkte resultat av bedrageri, bevisst mislighold eller grov uaktsomhet. 9 Når du investerer, blir en kjøpsprovisjon lagt til det investerte beløpet. Tabellen på side 9 viser hvor stor kjøpsprovisjonen er i henhold til størrelsen på investeringen. Obligasjonsutsteder vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelsen av Orkla Finans Sektor Hedge III. Slike sikringsforretninger vil kunne medføre at man oppnår en margingevinst. Størrelsen på marginen vil kunne variere med forandringer i rentenivået og endringer i prisingen av andre finansielle instrumenter som inngår i Obligasjonenes avkastningselement. Orkla Finans bruttomargin for Tilbudet estimeres å være ca. 0,6% p.a. av Obligasjonens samlede pålydende beløp. Etter utløpet av bestillingsperioden vil oppdatert estimat for bruttomargin være tilgjengelig for investorene på internettadressen: Ulike tilbydere av tilsvarende produkter vil oppnå ulike marginer avhengig av posisjon i markedet for sikringsforretninger. For å eie Obligasjonene må investor ha konto i Verdipapirsentralen. For å ha en slik VPS-konto påløper periodisk gebyr og eventuelt etableringsgebyr. Gebyrsatsene vil variere avhengig av hvem som er kontofører for den aktuelle VPS konto. Tilrettelegger vil betale alle VPS gebyrer for investorer som har opprettet konto via Orkla Finans. Det vil ikke påløpe andre tilleggskostnader. 10 Orkla Finans er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader påført Investor som følge av mangel på, avbrudd i, eller forsinkelse av tilretteleggerens forpliktelser med årsak i tekniske feil i telekommunikasjon eller datamaskiner, streiker, mangelfull oppfyllelse av tredjeparters forpliktelser, nasjonale eller overnasjonale myndigheters handlinger, eller noen annen hendelse som ikke innen rimelighetens grenser er under dets kontroll. 11 Orkla Finans vil oppbevare oppgaver over alle transaksjoner i samsvar med Forskrift nr. 950 av 26. september Investor eller utpekte representant kan til enhver tid kreve innsyn i eller få kopi av slike oppgaver, som i henhold til loven må oppbevares i minst 10 år. 12 Ved å sende inn Bestillingsblanketten, gir du Orkla Finans en ugjenkallelig engangsfullmakt til å debitere en spesifisert bankkonto i en norsk bank for de tildelte obligasjonene samt kjøpsprovisjon. Datoen for debitering av kontoen er 22. september 2006, og det må være tilstrekkelige midler på den spesifiserte bankkontoen fra 21. september Orkla Finans forbeholder seg retten til å debitere kontoen flere ganger dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen på debiteringsdatoen. 13 I den grad det er konflikt mellom Orkla Finans sine alminnelige forretningsvilkår og salgsbetingelsene, går salgsbetingelsene foran. 14 Nye kunder i Orkla Finans må levere inn gyldig legitimasjon. Juridiske enheter må levere inn firmaattest. Privatpersoner må levere inn kopi av pass, førerkort eller bankkort. Legitimasjon må leveres/forevises til Orkla Finans eller en salgsagent personlig. 15 Orkla Finans har rett til å tilbakekalle Tilbudet dersom det totale tegnede beløp (ikke iberegnet tegningsgebyr) er lavere enn NOK Gjennomføring av Tilbudet er videre betinget av at Tilbudet ikke, etter Orkla Finans vurdering, helt eller delvis umuliggjøres eller vesentlig vanskeliggjøres av lov eller forskrift, avgjørelser truffet av offentlig myndighet eller liknende forhold i Norge eller i utlandet. Orkla Finans har også adgang til å tilbakekalle Tilbudet, forkorte tegningsperioden og begrense omfanget av Tilbudet dersom Orkla Finans anser at markedsforutsetningene vanskeliggjør mulighetene for gjennomføring av Tilbudet. Tilbakekalling av Tilbudet kan skje frem til 22. september Dette Tilbudet er på maksimalt NOK

13 11 Orkla Finans Sektor Hedge III Risikofaktorer Annenhåndsmarked Investeringen løper over 5 år, og må ses som en langsiktig investering. Den spesifikke situasjonen (økonomisk eller forøvrig) til hver enkelt Investor kan forandre seg slik at man blir nødt til å selge Obligasjonene før Forfallsdato. Ved salg av Obligasjonene før Forfallsdato må dette gjøres til markedspris på salgstidspunktet og det er da ikke sikkert at Investor får tilbake hele den Opprinnelige Investering. Som en konsekvens av mulige begrensninger i annenhåndsmarkedet kan det i helt spesielle tilfeller oppstå situasjoner der det ikke er mulig å omsette Obligasjonene. Orkla Finans vil månedlig og på forespørsel stille gjenkjøpspriser på Obligasjonene. CSi har ikke noen juridisk plikt til å akseptere et gjenkjøp eller innløsning av Obligasjonene fra Investorer før Forfallsdato. Notering Det er søkt om notering av Obligasjonene på Oslo Børs. Det er imidlertid ikke sikkert at slik notering vil kunne gjennomføres da den vil være avhengig av godkjennelse fra Oslo Børs. Slik godkjennelse vil være avhengig av bl.a. antall Obligasjoner som blir solgt og antall Investorer. Obligasjonsutsteder Avkastningen på Obligasjonene er avhengig av at CSi er betalingsdyktig. CSi har en solid kredittrating på senior gjeld på Aa3 (stabil) fra Moody s. Dersom CSi likevel skulle bli insolvent og/eller ikke overholder betingelsene knyttet til sine utstedte verdipapirer, er det mulig at Investor ikke får utbetalt den avtalte avkastningen på Obligasjonene. Under slike omstendigheter er det mulig at Investor vil motta mindre enn Opprinnelig Investering. Underliggende Indekser De Underliggende Indeksene er prisindekser og inkluderer dermed ikke reinvestering av utbytte fra de aksjene som inngår i de Underliggende Indeksene. Som en følge av dette kan avkastningen på investeringen bli mindre enn ved en direkte investering i disse aksjene. Fremskutt innløsning Utsteder kan i henhold til betingelsene for lånet innløse lånet før Forfallsdato dersom Utsteder blir forpliktet til å forskuddstrekke nye skatter eller øvrige avgifter og gebyrer i forbindelse med lånet. Det samme gjelder dersom Utsteder ikke lenger lovlig kan oppfylle betingelsene for lånet og for øvrig i de tilfeller som nærmere beskrevet i Prospektet. Ved slik fremskutt innløsning er det mulig at Investorene ikke vil motta hele Opprinnelig Investering eller avkastningen. Beregning av avkastning Verdien av Indekskurven beregnes basert på månedlig omvekting (se Avkastning på side 2). Verdien av en Indekskurv som omvektes på denne måten kan være høyere eller lavere enn dersom verdien av Indekskurven hadde vært basert på en konstant vekting. Viktig informasjon Man bør ikke ta noen investeringsbeslutning uten å ha lest denne brosjyren og Tilbudsdokumentasjonen. Dette dokumentet er produsert og distribuert av Tilretteleggeren. Tilretteleggeren er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. De tall som presenteres i dette dokumentet, tar ikke hensyn til personlige skatteforpliktelser. For Investors beskyttelse kan Investorers telefonsamtaler med Salgsagenter og Tilrettelegger bli tatt opp på lydbånd og lagret for en periode. CSi har ikke gitt ut eller godkjent, og tar derfor intet ansvar for innholdet i dette dokumentet. Navn, logo og varemerker tilhørende CSi eller dets tilknyttede selskaper ( CSi ) er gjengitt etter tillatelse fra CSi. Obligasjonene er satt sammen på en slik måte at det skal være mulig å oppnå god avkastning med en begrenset risiko. De er, som alle andre investeringer, beheftet med risiko. Man bør likevel ikke ta noen investeringsbeslutning uten å ha lest denne brosjyren og Tilbudsdokumentasjonen. Investor bør være klar over at det kan være andre risiki knyttet til Obligasjonen enn de beskrevet under. Innholdet i denne brosjyren er bare ment som en generell veiledning. Brosjyren er ikke uttømmende og skal ikke anses som skatterådgivning. Innholdet i brosjyren retter seg mot potensielle Investorer som er bosatt i Norge for skatteformål. Potensielle Investorer anbefales å søke råd fra profesjonelle rådgivere vedrørende skatt eller andre konsekvenser av å investere i Obligasjonene. Ved eventuell motstrid mellom beskrivelsen av obligasjonen i brosjyren og Prospektet, så går beskrivelsen av obligasjonene i Prospektet foran. Obligasjonene er gjeldsbrev fra Utstederen, der avkastningen bl.a. vil avhenge av utviklingen i hver Indeks. Hver Indeks vil være satt sammen av ulike hedge fond, som kan følge utradisjonelle investeringsstrategier. En investering i Obligasjonene innebærer intet eierskap i noen indeks eller hedge fond som inngår i indeksene, eller noen innflytelse over den part som gjennomfører indekskalkulasjonene eller noen av hedge fondene. For å nøytralisere sine forpliktelser i Obligasjonene kan Utsteder eller en assosiert tredje part ha eierskap i et eller flere av hedge fondene i Indeksene, men dette er ingen forutsetning. Nærmere informasjon om hvordan indeksene kalkuleres og offentliggjøres finnes på Credit Suisse og ansvarlig enhet for kalkulering av Indeksene er nærstående enheter, og det kan derfor oppstå interessekonflikter med hensyn til subjektenes forpliktelser som henholdsvis Utsteder av Obligasjonene og som ansvarlig for kalkulasjon av Indeksene, samt deres interesser i andre henseende. En investering i Obligasjonene må ikke ses på som en direkte investering i noen av enhetene i Indeksene, eller i Indeksene selv. Dette medfører bl.a. Investor ikke vil motta et eventuelt utbytte fra enhetene i Indeksene. Indeksverdiene kan både stige og falle gjennom Obligasjonens løpetid, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig utvikling. Usikkerheten rundt Indeksenes fremtidige utvikling gjør at man heller ikke vil være garantert at avkastningen vil være lik eller større enn et tilsvarende beløp plassert i bankinnskudd. Hedgefondene som inngår i Indeksene kan være uregulerte investeringsselskaper, som investerer i verdipapirer og gjeld utstedt i ulike land, inkludert fremvoksende økonomier, og denominert i ulike

14 Orkla Finans Sektor Hedge III 12 valutaer. Investeringene kan være i form av derivater og innholde gearing. Som en konsekvens av dette vil Obligasjonene inneholde ulike risiki, bl.a. knyttet til aksjekurser, kredittrisiko, renterisiko, samt risiko knyttet til valutakurser og politiske forhold. Variasjoner i verdien av hedgefondene som inngår i Indeksene, og Indeksnivåene kan påvirke verdien på Obligasjonene. Siden Indeksene er denominert i amerikanske dollar og Obligasjonene i norske kroner, oppstår det en eksponering og risiko knyttet til vekslingsforholdet mellom norske kroner og amerikanske dollar. Svingninger i valutakursen kan redusere verdien på Obligasjonene. Denne risikoen er redusert, men ikke eliminert av valutasikringen som inngås. Denne valutasikringen medfører en sikringskostnad, som påløper månedlig. Som en konsekvens av dette kan ikke en investering i Obligasjonen sammenlignes med en NOK-denominert eller en USD-denominert investering. Det er ikke mulig å forutsi hvilken pris Obligasjonene vil handles til, eller om annen håndsmarkedet vil være likvid. Markedet for Obligasjonene kan derfor være begrenset. Dersom Investor ønsker å selge Obligasjonen før for forfall må dette gjøres til markedspris, og denne kan være lavere enn Opprinnelig Investering. Bekreftede Indeksverdier ved månedsslutt vil bli publisert på eller rundt 45 dager etter månedsslutt. Denne forsinkelsen i offentliggjøringen av Indeksverdiene kan medføre usikkerhet rundt Obligasjonenes verdi, og påvirke likviditeten i markedet for Obligasjonene. Reglene for hvordan Indeksene beregnes kan endres, under forutsetning av at dette godkjennes av indekskomiteen. Indekskomiteen står fritt til å endre reglene dersom den finner dette nødvendig, og har intet ansvar for eventuelle konsekvenser slike endringer vil kunne få for Investorer i Obligasjonene. Indeks reglene definerer formler og prosedyrer for sammensetning og beregning av indeksene. Endringer i reglene for hvordan Indeksene beregnes kan etter godkjennelse fra indekskomiteen, blant annet ha årsak i en endring i konstruksjonen eller kalkuleringsreglene for Indeksene, eller i at kalkuleringsagenten for Indeksene beslutter at en endring i indeksreglene er påkrevd eller ønskelig for å oppdatere indeksreglene eller for å rette opp feil, utelatelser eller uklarheter. Endringer i indeksreglene kan være skadelig for investorene i Obligasjonene. Ansvarlig for indeksberegningene er høyeste myndighet for beslutninger i den forbindelse, og for alle fortolkninger av indeksreglene. Kalkulasjonsagenten vil til en viss grad ha fritt skjønn med hensyn til konstruksjonen og kalkuleringen av Indeksene, og utøvelse av dette frie skjønnet kan være skadelig for investorene i Obligasjonene For ytterligere informasjon henvises Investorene til indeksreglene. Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for Tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til Investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av Investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for Investor. Det kan oppstå omstendigheter som gjør det umulig for Utsteder å bestemme nøyaktig verdi for Indeksene. Slike omstendigheter kan medføre forsinkelser i betalinger eller kalkulasjoner tilhørende Obligasjonene, eller beregningene kan bli gjennomfør basert på estimater. Videre kan det oppstå omstendigheter som gjør det umulig for Utsteder å rapportere Indeksenes månedlige utvikling. En investering i Obligasjonene er kun egnet for Investorer som (alene eller ved hjelp av en rådgiver) forstår de ulike risiki knyttet til Investeringen, og som er i stand til å bære et eventuelt tap en slik investering vil kunne medføre. Obligasjonene er underlagt engelsk lovgivning. Alle tvister med hensyn til Obligasjonene skal løses i tråd med de generelle vilkårene som nærmere beskrevet i Prospektet av engelske domstoler. Dersom det gjøres en vesentlig endring i en Underliggende Indeks på eller før Første Prissettingsdag, eller det ikke er mulig å beregne og offentliggjøre en eller flere Underliggende Indekser på Første Prissettingsdag, eller på en Observasjonsdag, skal Obligasjonsutsteder beregne relevant nivå for den Underliggende Indeksen. Prospektet inneholder mer informasjon om følgene av markedsforstyrrelser, endringer i Underliggende Indekser eller om en Underliggende Indeks opphører å eksistere. The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA has agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURIS- DICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

15 13 DEFINISJONER Orkla Finans Sektor Hedge III Avkastningen til Indekskurven på Forfallsdato den avkastning som beskrevet i avsnittet Avkastning og i Prospektet. Bankdag en dag da forretningsbanker er åpne for vanlige forretninger (inkludert valutatransaksjoner og deponering av valuta) i Oslo. Bestillingsblankett bestillingsblanketten som er nødvendig for å behandle bestillingen. Børs den aksjebørsen som er spesifisert for en Underliggende Indeks som beskrevet i Prospektet. Børsdag en omsetningsdag på en Børs som beskrevet i Prospektet. CSi Credit Suisse International, eller dets rettsetterfølgere/overtagere. Deltakergrad Den del av avkastningen til Indekskurven på Forfallsdato som tilfaller en Investor i Tilbudet, og er indikativt 10. Deltakergraden kan endre seg gjennom investeringsperioden, og kan bli både høyere og lavere enn 10, men ikke høyere enn 20 og ikke lavere enn 2. Forfallsdato den dagen Investeringsperioden slutter. Investeringsperioden slutter den 30. november 2011, eller dersom det skulle vise seg å bli senere,den 8. Bankdag etter 29. september Første Prissettingsdag for Indekskurven, 29. september 2006, eller dersom dette ikke er en Børsdag for den relevante Indekskurven s Underliggende Indekser, den neste Børsdag for den relevante Underliggende Indeksen. Indekskurv Den kurv som består av Underliggende Indekser og som er nærmere beskrevet i avsnittet Avkastning på s. 2 og i Prospektet. Investeringsperiode den perioden som løper fra 22. september 2006 til Forfallsdato. Investor en som investerer i Tilbudet. Obligasjoner null-kupong, indekslinkede obligasjoner med forfall i 2011 som er utstedt av CSi og underlagt engelsk rett med ISIN Nr. NO Obligasjonsutsteder CSi. Observasjonsdag den 29. i hver måned, første gang 29. september 2006 og siste gang 29. september Oppgjørsdato 22. september 2006 som er den datoen da den Opprinnelige Investeringen pluss kjøpsprovisjon debiteres Investorens konto. Opprinnelig Investering det beløpet som investeres i Obligasjoner eksklusiv kjøpsprovisjon. Orkla Finans Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA. Prospekt Registration Document og Securities Note godkjent av UK Listing Authority. Registration Document registration document angående CSi, datert 27. juni 2006, utstedt av CSi. Salgsagent lokale rådgiver. Securities Note securities note for Obligasjonene, datert 24. juli 2006, utstedt av CSi. Startkurs kursnivået på de Underliggende Indekser som inngår i Indekskurven på Første Prissettingsdag. Tilbudet Orkla Finans Sektor Hedge III. Tilbudsdokumentasjonen Bestillingsblanketten utstedt av Orkla Finans, og Prospektet. Tilrettelegger Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, som er underlagt tilsyn av Kredittilsynet og dets regler. Underliggende Indekser de indekser som er nærmere beskrevet i avsnittet Indekskurven og i Prospektet.

16 Orkla Finans Sektor Hedge III 14 VIKTIG INFORMASJON Index Calculation Agent 's disclaimer The Notes are not in any way sponsored, endorsed or promoted Credit Suisse Tremont Index LLC. Credit Suisse Tremont Index LLC has no obligation to take the needs of the Securityholders into consideration in constructing, determining or calculating the Index (or causing the Index to be calculated). In addition, Credit Suisse Tremont Index LLC makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use of the Index and/or the level at which the Index stands at any particular time on any particular day or otherwise, and shall not be liable, whether in negligence or otherwise, to any person for any error in the Index or under any obligation to advise any person of any error therein. Credit Suisse Tremont Index LLC does not guarantee the accuracy or completeness of the Index. Credit Suisse Tremont Index LLC will not assume any obligation to or relationships of agency or trust with investors. Disclaimer Alle detaljer i denne brosjyren og henvisninger til Credit Suisse International og Obligasjonene er kun et sammendrag og ikke en fullstendig beskrivelse av Credit Suisse International eller Obligasjonene. Investorer bør lese alle detaljer om Credit Suisse International og Obligasjonene i Registration Document, Securities Note og i sammendraget. Credit Suisse International har ikke publisert eller godkjent innholdet i denne brosjyren, og har intet ansvar for innholdet i brosjyren. Credit Suisse navn, logo og varemerke er Credit Suisse eiendom, og er benyttet med tillatelse av Credit Suisse.

17 15 Orkla Finans Sektor Hedge III Orkla Finans Orkla Finans gruppen er en uavhengig leverandør av finansielle tjenester i det norske markedet, og vektlegger langsiktighet, innovasjon og kompetanse. Orkla Finans tilbyr tjenester og produkter innen kapitalforvaltning, forsikring og pensjon. Gruppen ble etablert i 1984, er eiet av Orkla ASA, og består av følgende selskaper; Orkla Finans ASA, Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Orkla Finans Fondsforvaltning AS, Orkla Finans Forsikringsmegling AS og Orkla Finans Investeringstjenester ASA. Utstederen: Credit Suisse International Credit Suisse International (tidligere kjent som Credit Suisse First Boston International) er en engelsk bank og er autorisert og regulert som en EU kredittinstitusjon av Financial Services Authority i henhold til Financial Services and Markets Act Credit Suisse International har per 10. juli 2006 en senior unsecured debt rating av AA- i Standard & Poor's Rating Services, en divisjon i McGraw Hill Companies, en rating av Aa3 (stabil) i Moody's Investor Service og en langtidsrating av AA- (stabil) i Fitch Ratings Limited. Det vises til Registration Document for en mer detaljert beskrivelse av Credit Suisse International og selskapets eiere.

18

19

20 Publisert av: Orkla Finans, registrert i Norge med foretaksnr.: Tilsynsmyndighet er Kredittilsynet. Tilrettelegger og distributør: Orkla Finans. Obligasjonene utstedes av CSi. CSi har ikke publisert eller godkjent, og tar intet ansvar for, innholdet i dette dokumentet.

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

100% 100% ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC. av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år. av Opprinnelig Investering 1

100% 100% ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC. av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år. av Opprinnelig Investering 1 ORKLA FINANS EUROPA-PACIFIC 100% av markedsveksten utover 5% oppgang i aksjemarkedet over 3 år + 100% av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest 22. september 2006*. Investeringsperiode:

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2013 med innløsningsrett for utsteder Oslo, 13.06.2016 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Markedswarrant Oljeselskaper nr 2165

Markedswarrant Oljeselskaper nr 2165 Markedswarrant Oljeselskaper nr 2165 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeselskaper nr 2165 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING 6 STORE EUROPEISKE

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Markedswarrant US Consumption nr 2126

Markedswarrant US Consumption nr 2126 Markedswarrant US Consumption nr 2126 SISTE TEGNINGDAG 30. DESEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant US Consumption nr 2126 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING 10 AMERIKANSKE

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer