Halvårsrapport 1. halvår NLI Eiendomsinvest AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2009 NLI Eiendomsinvest AS

2 Narvik Trondheim SVERIGE Bergen-porteføljen Bergen NORGE Raufoss Næringspark Promens-porteføljen Forus-porteføljen Fredrikstad Stavanger Sandnes Arendal Oslo Halden-porteføljen Halden Sverige II - porteføljen Tangen Allé Borg Logistikkbygg DANMARK Sverige I - porteføljen Bildet på forsiden viser selskapets eiendom i Finnslätten 6 i Västerås.

3 Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS har i første halvår 2009 fortsatt sin positive resultatutvikling. En stor andel lange leie avtaler med solide leietakere gjør at selskapet inntektsmessig utvikler seg i henhold til budsjett. Kun et fåtall av selskapets leietakere virker synlig påvirket av den globale økonomiske resesjonen som verden for tiden opplever. Makroforhold Verdensøkonomien har det siste året vært preget av global resesjon. Betydelige motkonjunkturtiltak ser imidlertid ut til å begrense den økonomiske nedgangen. Økt offentlig forbruk i Norge har redusert resesjonen i Norge betydelig. Makrotall de seneste måneder viser tegn til at optimismen er i ferd med å komme tilbake. Oljeprisen (brent) har siden sommeren 2009 ligget på dollar per fat, etter å ha falt fra ca 150 dollar til ca 30 dollar i løpet av annet halvår Oslo Børs har på sin side steget nær 55 % hittil i år, etter et fall på ca 65 % i siste halvdel av OBX OMSETNING OG KURSUTVIKLING DE 25 MEST LIKVIDE AKSJENE PÅ OSLO BØRS SISTE 12 MND OBX-indeksen (venstre akse) Omsetning i mrd. kr. (høyre akse) Økt kapitalkostnad Kredittkrisen vi opplevde i 2008 førte til at bankene økte sine lånemarginer på nye lån betydelig. Også eksisterende lånemarginer ble oppregulert der bankene hadde mulighet for det. Dette som følge av kapitalknapphet kombinert med økt risiko knyttet til eiendomsinvesteringer på grunn av generelt dårligere fremtidsutsikter for verdensøkonomien. Lånemarginene virker nå å være på vei nedover uten at det forventes at lånemarginene vil falle til gamle nivåer de nærmeste årene. Markedsverdi Økt krav til direkteavkastning for eiendom (yield-nivået) har ført til fall i eiendoms verdiene det siste året. Dette gjelder også eiendomsporteføljen til NLI Eiendomsinvest AS, selv om sel skapets leie inntekter øker jevnt og trutt i takt med avtalefestede KPI-reguleringer. I forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2008 gjennomførte NLI Eiendomsinvest AS verdivurderinger av selskapets eiendomsportefølje per 31. desember Basert på de innhentede verdivurderingene nedskrev selskapet eiendomsporteføljen med NOK 210 mill, noe som tilsvarer en nedskrivning på 6,3 % av regnskapsført verdi og et verdifall på 9,0 % siden oppkjøpstidspunktene. Utviklingen i markedet for næringseiendom høsten 2009 vil avgjøre i hvilken retning selskapet justerer de regnskapsmessige eiendomsverdiene per 31. desember Drift Som en del av selskapets ordinære drift pågår det fortløpende en rekke mindre vedlikeholdsprosjekter og ulike former for leie takertilpasninger i eiendomsporteføljen. Vedlikeholdsprosjektene resultatføres fort løpende mens leietakertilpasningene alternativt avskrives over leie kontraktenes løpetid i tråd med økte leieinntekter. Omfanget av vedlikeholdsprosjekter og leietakertilpasninger vil således føre til at selskapets driftskostnader varierer fra år til år. Gjennomførte vedlikeholdsprosjekter øker isolert sett verdien av eiendomsporteføljen. Samtidig forringes eiendommenes verdi fortløpende ved slit og elde. Utfordringen blir å tallfeste årlige vedlikeholdskostnader som er nødvendig for at des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Kilde: Reuters, 10. november Nøkkeltall NLI Eiendomsinvest AS OLJE HISTORISKE PRISER OG FREMTIDSPRISER DOLLAR PER FAT. OLJEBØRSEN I LONDON. BRENT KVALITET Prisen siste 12 måneder 80 NOK Eiendomsporteføljen NLI s andel av eiendomsporteføljen nov 08 jan 09 apr 09 jul 09 Kilde: Reuters, 10. november okt 09 Eiendomsverdi ved kjøp 4 294,0 mill 3 094,2 mill Estimat bruttoleie ,2 mill 245,9 mill Estimat nettoleie 2009* 311,4 mill 221,7 mill Kjøpsyield, eiendom 6,80 % 6,72 % Eierkostnader ved kjøp, eiendom** 8,82 % 9,95 % * Basert på brutto leieinntekter for 1. halvår 2009, redusert med eierkostnader lagt til grunn ved kjøp. ** Korrigert fra tidligere oppgitt 9,00 % og 10,20 %. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

4 den samlede eiendomsporteføljen skal opprettholde sin tekniske standard over tid. Først flere års drift av eiendomsporteføljen vil gi oss et godt svar på dette. Utviklingsprosjekter Med utviklingsprosjekter menes som oftest større investeringer som aktiveres, gjerne som ledd i et større reguleringsarbeid. Ofte dreier det seg om nybygg, tilbygg eller større ombygginger. Men det kan også bestå i større tekniske installasjoner for at en eiendom skal oppgraderes til en høyere standard, for eksempel installering av heis, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, sprinkelanlegg mm. NLI Eiendomsinvest AS har det siste året fullført følgende utviklingsprosjekter : I Stålet 2 i Malmø fullførte datterselskapet NLI Fastigheter Malmö AB sist årsskifte byggingen av et nytt varmtlager på kvm som ble leid ut på en tiårskontrakt til Egmont Kärnan AB. Investeringen ble finansiert gjennom eksisterende långiver, Deutsche Pfandbriefbank AG (tidligere Hypo Real Estate). I Minde Allé 35 i Bergen har datterselskapet Frydenborg Eiendom I AS nylig fullført byggingen av nytt hovedinngangsparti samt ny adkomst til bygget med kjørerampe og nytt parkeringsdekke med ca 70 parkeringsplasser. Investeringen er helt avgjørende i den pågående utviklingen av den tidligere industrieiendommen til et funksjonelt handelssenter. Investeringen Minde Allé 35 i Bergen, med nytt hovedinngangsparti samt ny adkomst til bygget med kjørerampe og nytt parkeringsdekke. har økt markedsleienivået i bygget, noe som bekreftes ved høyere leienivåer i forbindelse med utleie/reutleie. Bankenes økte lånemarginer det siste året gjør at selskapet har valgt å finansiere investeringen på omlag NOK 18 mill over driften. I Raufoss Næringspark, hvor NLI Eiendomsinvest AS datterselskap NLI Raufoss AS har en eierandel på 25 %, arbeider industriparkens forvalter (FG Eiendom AS) kontinuerlig med utviklingsarbeid, både på kort, mellomlang og lang sikt. Finanskrisen har rammet enkelte av industriparkens leietakere hardt, mens andre leietakere utvikler seg positivt og er helt uberørt av krisen. Den nye lager hallen som har vært under bygging det siste året ble overtatt av Plastal 13. januar 2009 mens kontordelen ble overtatt i begyn nelsen av mars måned. Total kostnadsramme beløp seg til i overkant av NOK 50 mill. NLI Eiendomsinvest AS har for tiden følgende pågående utviklingsprosjekter : På Raufoss arbeides det fortsatt med mulighetene for overtakelse av investering i utvidelse av rakettmotorfabrikken til Nammo samt overtakelse av tidligere bygg fra samme selskap. For øvrig arbeider Raufoss Næringspark med flere andre konkrete utviklingsprosjekter, både for leietakere og i tilknytning til fellestjenestene i industriparken. Som følge av at staten fjerner subsidiering av kraft til industrien, planlegger Raufoss Næringspark å investere i et nytt fjernvarmeanlegg (bioanlegg) for å tiltrekke seg nye leietakere. Investeringen som inkluderer oppgradering av rørsystemet for ventes å beløpe seg til omlag NOK 35 mill. Prosjektet forventes imidlertid først gjennomført i løpet av NLI Eiendomsinvest AS andel av investeringene i Raufoss Næringspark i perioden forventes per i dag å beløpe seg til mellom NOK 10 mill og NOK 25 mill. Raufoss Industripark på Raufoss. I tillegg arbeider forvalteren av Bergenporteføljen videre med regulering av 4 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

5 Nåværende eiendommer i Bergen-porteføljen: 1: Kanalveien 117 2: Kanalveien 119 3: Conrad Mohrs vei 7 9 4: Conrad Mohrs vei Illustrasjonsfoto som viser forslag til utbygging av «Mindeporten». Frydenborg Eiendom II AS tomt på Minde i Bergen. Tomten ligger mellom Conrad Mohrs vei og Kanalveien på Kristianborg, langs Fjøsangerveien som er hovedfartsåren til Bergen fra syd. Reguleringen som skjer i samarbeid med eier av naboeiendommen (BIR AS), går under betegnelsen «Mindeporten». Dette er et utviklingsprosjekt som selskapet har store forventninger til. Avhengig av utnyttelsesgrad, har tomten et utbyggingspotensial i størrelsesorden kvm. Reguleringsarbeidet som ble påbegynt våren 2008 forventes etter planen sluttført i løpet av I Finnslätten 6 i Västerås forventes den forestående reforhandlingen av leie avtalen med Bombardier å føre til vurdering av en rekke investeringer knyttet til påbygg, sprinkel anlegg, kjøreportsluser, takvifter med mer. Det er for tiden ikke igangsatt andre større utviklingsprosjekter i selskaper eiet av NLI Eiendomsinvest AS. Eiendomsporteføljen har imidlertid en rekke utviklings muligheter som selskapenes forvaltere fortløpende vurderer. På kort og mellomlang sikt gjelder dette foruten Raufoss Næringspark først og fremst delporteføljene i Bergen og på Forus samt eiendomsmassen i Malmø. I dagens stramme eiendomsmarked vil NLI Eiendomsinvest AS ikke igangsette ut viklingsprosjekter med for stor økonomisk risiko. Dagens lave økonomiske vekst i Norge gjør at NLI Eiendomsinvest AS på kort sikt i større grad vil begrense sel skapets utviklingsarbeid til mindre prosjekter med utspring i behov hos allerede eksisterende leietakere. Ledighet i porteføljen Per utløpet av juni 2009 har selskapet totalt kvm ledighet (utenom Raufoss). Av disse utgjør omlag kvm «innestengte» arealer som vanskelig lar seg leie ut til andre enn dagens leietakere. Hovedvekten av disse arealene ligger i eiendommene i Malmø og Västerås. Øvrige ledige arealer har generelt sett lave markedsleier. Inngåtte leiegarantiavtaler for eiendomsporteføljen på Forus og i Bergen, og for Svinesundveien 336 i Halden fører til at den begrensede rapporterte ledigheten i disse eiendommene inntil videre ikke får resultatmessig konsekvenser for NLI Eiendomsinvest AS. Leiegarantien i Bergen har kortest varighet og løper kun til 2. mai God løpende kommersiell forvaltning og utvikling av delporteføljen i Bergen siden kjøpstidspunktet gjør at virkelige leieinntekter forventes å overstige garanterte leieinntekter når leiegarantien utløper våren Leiegarantien for Forus-porteføljen løper i 10 år fra kjøpstidspunktet mens leiegarantien for Svinesundveien 336 i Halden løper i 5 år. NLI Eiendomsinvest AS eiendomsportefølje har således svært begrenset økonomisk ledighet. Dagens lave økonomiske vekst på virker eiendomsmarkedet negativt i form av lavere etterspørsel etter arealer. NLI Eiendomsinvest AS til dels lange leiekontrakter gjør imidlertid at selskapets inntekter så langt ikke nevneverdig er blitt påvirket av enkelte leietakeres reduserte arealbehov. Dersom de økonomiske nedgangstidene vedvarer forventes imidlertid leietakere i større grad å redusere sine arealer ved fornyelse/forlengelse av sine avtaler, noe som vil øke ledigheten i porteføljen. Det samme vil skje dersom leietakere får så store økonomiske problemer at de går konkurs. I 1. halvår 2009 har kun mindre enkeltleietakere påført selskapet økonomisk tap, til sammen NOK I et lavkonjunkturscenario vil det for øvrig være vanskeligere å leie ut ledige arealer til tilfredsstillende leienivåer. Per i dag er det først og fremst leietakere innen den konjunkturfølsomme bil sektoren som har problemer, men så langt virker det som om leietakerne langt på vei har klart å redusere produksjonen og kostnadsnivået i påvente av bedre økonomiske tider med økt etterspørsel etter deres produkter. Selskapets utbetalingskapasitet NLI Eiendomsinvest AS har som mål å gi selskapets aksjonærer løpende avkastning på sin investering i selskapets aksjer. Nedskrivning av eiendomsverdiene med NOK 210 mill i 2008 førte til at selskapet ikke kunne utbetale utbytte for NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

6 Som et alternativ til å utbetale utbytte, kan selskapet velge å tilbakebetale deler av selskapets kapital i form at en kapitalnedsettelse. Men i likhet med utdeling av utbytte fordrer det at selskapet har langsiktig overskuddslikviditet, det vil si likviditet utover det som er nødvendig for selskapets ordinære drift samt for løpende å finansiere eventuelle utviklings prosjekter som det ikke er mulig eller formålstjenlig å fremmedfinansiere. Dessuten vil et ytterligere verdi fall for eiendommene i Sverige kunne utløse krav om ekstraordinær nedbetaling på langsiktig gjeld for at selskapet skal holde seg innenfor loan-to-value bestemmelsene i selskapets låneavtaler med Deutsche Pfandbriefbank AG (tidligere Hypo Real Estate) og Swedbank. I lys av dagens usikre økonomiske situasjon finner selskapet det utilrådelig å tilbakebetale kapital til aksjonærene i form av en kapitalnedsettelse. Til det er selskapets nåværende likviditet vurdert opp mot selskapets usikre fremtidige likviditetsbehov ikke sterk nok. Selskapet budsjetterer imidlertid med en årlig fremtidig positiv kontantstrøm i størrelsesorden NOK mill, forutsatt at ikke større investeringer eller andre forhold belaster arbeidskapitalen. Fremtidig positiv kontant strøm fra selskapets ordinære drift samt positiv kontantstrøm fra eventuell realisering av eiendomsverdier vil således aktualisere fremtidig tilbakebetaling av overskuddslikviditet i form kapitalnedsettelser. Styret i NLI Eiendomsinvest AS vurderer således løpende muligheten for å tilbakebetale deler av selskapets egenkapital til selskapets aksjonærer. Salg av eiendommer Tidligere kjøpsinteresse for enkelte av selskapets eiendommer samt for Bergenporteføljen har hittil ikke resultert i salg, først og fremst som følge av at styret i NLI Eiendomsinvest AS ikke vurderer prisene som oppnås i dagens marked som interessante. Styret ønsker for øvrig at selskapet i størst mulig grad beholder eiendomsporteføljen samlet i påvente av at eiendomsmarkedet tar seg opp igjen. Annenhåndsomsetning Det har vært lav omsetning av selskapets aksjer i 1. halvår Kun 31 aksjer er rapportert flyttet i VPS, hvorav flesteparten har Pareto Securities som part i transaksjonene. NLI Eiendomsinvest AS vurderer Paretos etablering av et annenhåndsmarked for selskapets aksjer som positivt, da dette bidrar til økt likviditet i selskapets aksjer. Aksjer med lav likviditet omsettes vanligvis til lavere kurser enn hva de underliggende verdiene i selskapet tilsier. Dette forsterkes ved at det erfaringsmessig alltid vil være enkeltaksjonærer som tidvis av ulike grunner har behov for å realisere sine aksjer. Aksjonærinformasjon NLI Eiendomsinvest AS eiendomsportefølje har en størrelse og diversifisering som tilsier stor grad av forutsigbarhet når det gjelder løpende inntekter og kostnader. Selskapet vurderer det derfor normalt som tilstrekkelig å utarbeide aksjonærinformasjon to ganger i året; en utførlig årsrapport som behandles på ordinær generalforsamling på våren og en omfattende halvårsrapport som sendes aksjonærene på høsten. I tillegg vil selskapet ved behov formidle annen informasjon som anses viktig for aksjonærene. Selskapets aksjonærinformasjon legges løpende ut på Orkla Finans nettsted Selskapshierarki Selskapshierarki med eierandelsprosenter med eierandelsprosenter NLI Eiendomsinvest AS Forusporteføjen Tangen Allé Bergenporteføljen Haldenporteføljen Borg Logistikkbygg Promensporteføljen Sverige I - porteføljen Raufoss Næringspark Sverige II - porteføljen 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 70 % 100 % 25 % 100 % 6 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

7 Halvårstall Resultat per 30. juni 2009 NLI Eiendomsinvest Konsern har per utgangen av juni måned samlede inntekter på NOK 132,4 mill, noe som er i samsvar med budsjett. Inntektene er 4,7 % høyere enn fjorårstallene, noe som i all hovedsak skyldes KPIreguleringer av leieinntektene per sist årsskifte. Eierkostnadene utvikler seg omlag som budsjettert, mens rentekostnadene er noe høyere som følge av høyere rentenivå i begynnelsen av året enn hva som lå til grunn i budsjettet. Valutaendringer i SEK og DKK har imidlertid gitt selskapet et urealisert agiotap for første halvår på vel NOK 20 mill, noe som gir selskapet et negativt resultat før skatt på vel NOK 8 mill. Endret konsolideringsprinsipp Selskapets eierandel på 25 % i Raufoss Næringspark ANS er med virkning fra årsregnskapet for 2008 bokført etter bruttometoden, noe som innebærer at eierandelen konsolideres brutto i både resultatet og balansen. Selskapets datterselskaper med minoritetsaksjonærer, NLI Halden AS og Frydenborg Eiendom Holding AS, er 100 % inn konsolidert i konsernresultatet og konsernbalansen. Minoritetens andel av resultatet og egenkapitalen vises på særskilte linjer i konsernregnskapet. Leieinntekter Samlede leieinntekter for 1. halvår 2009 beløper seg til NOK 132,4 mill, mot budsjettert NOK 132,8 mill. Inntektsveksten fra samme periode i fjor skyldes i all hovedsak KPI-regulering av leiekontraktene per Nøkkeltall eierkostnader og finansiering* sist årsskifte. Den økonomiske ledigheten har vært svært begrenset i hele perioden. Driftskostnader / eierkostnader Samlede driftskostnader for 1. halvår 2009 er NOK 20,0 mill som utgjør 15,1 % av inntektene i samme periode. Beløpet fordeler seg med NOK 4,2 mill (3,2 %) på selskapsrelaterte kostnader og NOK 15,8 mill (11,9 %) på eierkostnader knyttet til eiendommene. Eierkostnadene for 1. halvår 2009 er samlet NOK 0,4 mill høyere enn budsjettert. Avviket fordeler seg med NOK 0,5 mill lavere eiendomsrelaterte eierkostnader og NOK 0,9 mill høyere eierkostnader knyttet til selskap. Bakgrunnen for at selskapskostnadene i 1. halvår 2009 er høyere enn budsjettert er generelt høyere honorarkostnader, først og fremst i forbindelse med kostnader til nødvendig advokatbistand Eierkostnader eiendom ** 11,7 % 12,4 % 11,9 % Eierkostnader selskap ** 2,8 % 2,5 % 3,2 % Flytende rente inkl margin 6,08 % 6,71 % 6,87 % 3,14 % Fast rente inkl margin 5,58 % 5,61 % 5,75 % 5,75 % Rentesikringsprosent 68,2 % 69,2 % 66,9 % 68,3 % Egenkapitalprosent (inkl minoritet) 23,0 % 24,0 % 18,4 % 18,8 % Gjeldsgrad 3,3 3,2 4,4 4,3 Finansieringsgrad 1 (AM/LG+EK) 1,0 1,0 1,0 1,0 Finansieringsgrad 2 (OM/KG) 1,7 1,9 1,6 2,0 * Inklusiv 100 % av Frydenborg Eiendom Holding AS og NLI Halden AS samt 25 % av Raufoss Næringspark ANS ** Eierkostnader dividert på periodens brutto leieinntekter og gjennomførte verdivurderinger. Lavere eiendoms relaterte eierkostnader hittil i år anses å skyldes at eierkostnadene ikke påløper jevnt over året. Til sammenligning utgjorde eierkostnader for ,9 % av inntektene, fordelt med 2,5 % på selskap og 12,4 % på eiendom. Ordinære eierkostnader (eiendom) per kjøpstidspunktet ble anslått til 9,9 %. Høyere rapporterte virkelige eierkostnader for 1. halvår 2009 utgjør således 2,0 %-poeng og skyldes hovedsakelig enkelt stående større påkostninger/vedlikeholdsarbeider i tillegg til bruttoføring av kostnader som inngår som en del av leieinntektene. Avskrivninger Selskapet eiendommer avskrives i lineært over 50 år (2 %). Tekniske installasjoner, inventar og driftsløsøre avskrives over 5 20 år (5 % 20 %). Samlet gir dette en vektet avskrivningssats på omlag 2,2 %. Tomter avskrives ikke. Merverdi i konsernet fordeles sjablonmessig med 10 % på tomter og 90 % på eiendommer. Merverdi på eiendommer avskrives over 50 år. Nedskrivninger Selskapet har ikke verdivurdert eiendomsporteføljen per 30. juni Forrige verdivurdering ble gjennomført per 31. desember Denne verdivurderingen førte til at NLI Eiendomsinvest AS gjennomførte nedskrivninger med totalt NOK 210 mill som utgjorde 6,3 % av regnskapsført verdi, noe som tilsier et vektet verdifall på eiendomsporteføljen siden oppkjøpstidspunktene på 9,0 %. Selskapet vil i forbindelse med års regnskapet for 2009 foreta en ny verdivurdering av eiendomsverdiene i porte føljen. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

8 Verdivurderingen forventes å bli lagt til grunn for selskapets regnskapsmessige verdsettelse av eiendomsporteføljen per 31. desember Finansinntekter Finansinntekter på NOK 1,1 mill skyldes renter på bankinnskudd. Per utgangen av 1. halvår 2009 er samlede bankinnskudd på totalt NOK 64,5 mill, en likviditetsbeholdning som selskapet anser som nødvendig men tilfredsstillende. Finanskostnader inkl rentebytteavtaler Påløpte finanskostnader i perioden på NOK 53,1 mill er rentekostnader knyttet til konsernets samlede langsiktige gjeld som per 30. juni 2009 beløper seg til NOK 2.480,6 mill. Konsernets vektede variable rente inklusiv 93 bp margin per samme dato var 3,14 %, som fordeler seg med 3,60 % på lån i Norge (inkl 91 bp margin) og 2,01 % på lån i Sverige (inkl 99 bp margin). Renten justeres ved de kvartalsvise terminene, noe som innebærer at rentenedgangen de seneste månedene har fått noe forsinket effekt for NLI Eiendomsinvest AS. Av konsernets langsiktige gjeld er NOK 1.693,9 mill (68,3 %) per 30. juni 2009 sikret ved inngåtte rentebytteavtaler. Disse har per samme dato en vektet fast rente på 4,83 % (5,75 % inkl 92 bp margin). Agio / valuta Morselskapets fordringer i utenlandsk valuta til utenlandske datterselskaper om regnes til valutakurs per balansetidspunktet. Disse valutakursendringene resultat føres i konsernregnskapet. Kursendringer i SEK og DKK har for 1. halvår 2009 ført til et urealisert agiotap på NOK 20,4 mill. Sensitivitetsmessig vil en valutaendring på 10 % i SEK/DKK gi omlag NOK 25 mill i endret urealisert agio i konsernregnskapet. Selskapets utenlandske datterselskapsregnskaper omregnes til balansedagens kurs for balansen og gjennomsnittskurs for året for resultatet. Omregningsdifferansene føres mot egenkapitalen. Følgende valutakurser er benyttet ved konsolidering av datterselskaper i konsernregnskapet per 30. juni 2009: - Svenske datterselskaper: 86,91 (resultat), 83,40 (balanse) - Dansk datterselskap: 126,74 (resultat), 121,10 (balanse) NLI Eiendomsinvest Konsern Resultat (TNOK) Driftsinntekter Budsjett Leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt Sum leieinntekter Driftskostnader Avskrivninger Eierkostnader eiendom Eierkostnader selskap Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Agiogevinst Rentekostnader lån Rentekostnader rentesikringsavtaler Agiotap Andre finanskostnader Netto finans Resultat før skatt Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser Balanse (TNOK) Anleggsmidler Utsatt skattefordel Eiendom og tomter Driftsløsøre Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskudds bet. kostn. og påløpte inntekter Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital (1 600 aksjer á NOK 1 000) Overkursfond Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Påløpte renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

9 Konsernets eiendomsinvesteringer i Sverige er finansiert med lån i svenske kroner mens investeringen i Danmark er finansiert med lån i norske kroner. Selskapet har ikke inngått sikringsforretninger mht valutarisiko og overlater således til den enkelte aksjonærer å vurdere behovet for å sikre valutarisikoen knyttet til å eie aksjer i selskapet. Finansiering Per 30. juni 2009 er gjennomsnittlig gjenværende løpetid på selskapets langsiktige finansiering 7,2 år. Den fordeler seg med 8,9 år for den norske/danske porteføljen og 3,1 år for den svenske. 63,8 % av den langsiktige gjelden i Norge og 79,1 % av den langsiktige gjelden i Sverige er sikret ved at selskapet har inngått rentebytteavtaler, noe som gir en vektet rentesikringsprosent på 68,3 %. De fleste rentebytteavtalene løper med til svarende lengder som låneavtalene. I gjennomsnitt har rentebytteavtalene en løpetid på 5,8 år. Selskapets låneavtaler har i stor grad standard lånebetingelser med faste lånemarginer. Kun finansieringen av Bergenporteføljen og NLI Raufoss har siden etableringen fått økte lånemarginer som følge av finanskrisen, og da med henholdsvis 50 bp og 110 bp. De norske låneavtalene inneholder få lånebestemmelser (covenants) som er av vesentlig betydning for selskapenes likviditet. Kun Storebrand Bank AS har betinget seg av at NLI Eiendomsinvest AS og datterselskaper til enhver tid skal ha minimum NOK 15 mill innestående på selskapenes konti i banken. De svenske låneavtalene i Swedbank og Deutsche Pfandbriefbank AG (tidligere Hypo Real Estate) har imidlertid bestemmelser om at lånene til enhver tid ikke skal overstige henholdsvis 80 % og 85 % av eiendommenes markeds verdi (loanto-value bestemmelser). Med bakgrunn i verdivurderingene som ble innhentet i forbindelse med årsregnskapet for 2008 er begge lånene innenfor dette minimumskravet. Fallet i markedsverdiene i 2008 førte imidlertid til at de svenske selskapene måtte gjennomføre «cash sweeps», da LTV-prosentene per 31. desember 2008 lå nær eller oversteg cash-sweep-grensene på henholdsvis 78 % for Swedbank og 80 % for Deutsche Pfandbriefbank AG. «Cash sweep» innebærer at selskapet går i dialog med banken for å finne løsninger som reduserer bankens risiko, som oftest ved å foreta ekstraordinære nedbetalinger for å komme under cash-sweep-grensen. NLI Fastigheter Holding II AB har blitt enige med Swedbank om å forskuddsbetale de neste tre avdragene, noe som gjør at LTV-prosenten per 30. juni 2009 er redusert til 76,3 %. NLI Fastigheter Holding AB har i samråd med Deutsche Pfandbriefbank AG blitt enige om å foreta en ekstra ordinær nedbetaling over 18 måneder på til sammen ca SEK 20 mill for å bringe LTV-prosenten under 80 %. Ordningene vil bare i begrenset grad belaste selskapets likviditet på kort sikt. Soliditet / likviditet Selskapet har per 30. juni 2009 en egenkapital på NOK 590,1 mill som utgjør 19 % av totalbalansen. Anleggsmidlene per 30. juni 2009 utgjør 98 % av selskapets langsiktige kapital (langsiktig gjeld + egenkapital). Dette anses tilfredsstillende idet den langsiktige kapitalen, i tillegg til å finansiere anleggsmidlene, også finansierer deler av omløps midlene. Omløpsmidlene per 30. juni 2009 utgjør 200 % av selskapets kortsiktige gjeld. Av omløpsmidlene utgjør bankinnskudd NOK 64,5 mill som tilsvarer 62 % av omløpsmidlene. Kontantstrøm fra virksomheten (inkl avdrag) Selskapets bankinnskudd er redusert fra NOK 100,3 mill per inngangen til 2008 til NOK 64,5 mill per 30. juni Reduksjonen skyldes flere foretatte investeringer i perioden som bare i begrenset grad er blitt finansiert ved fremmedkapital. Dette har i all hovedsak vært investeringer som var igangsatt eller initiert i forbindelse med kjøpene, først og fremst på Raufoss, i Bergen og i Malmø, samt i forbindelse med ferdigstillelse av et lagerbygg i Danmark. Forventninger om lav investeringstakt i tiden som kommer gjør at selskapet budsjetterer med en årlig fremtidig positiv kontantstrøm på i overkant av NOK 30 mill. Kontantstrømmen forutsetter at selskapet ikke foretar større investeringer eller at andre ekstraordinære hendelser belaster arbeidskapitalen. Den nylig vedtatte ekstraordinære nedbetalingen på lånet i Deutsche Pfandbriefbank AG de neste 18 månedene på til sammen ca SEK 20 mill er et ekstraordinært forhold som vil redusere selskapets kontant strøm for 2010 med i overkant av NOK 13 mill. Ureviderte regnskaper Regnskapstallene per 30. juni 2009 er ikke revidert men kontrollert etter beste evne. Konsernets størrelse tilsier at det er knyttet noe usikkerhet til den regnskapsmessige periodiseringen av selskapets kost nader gjennom året. Porteføljefordeling fordelt etter estimert bruttoleie 2009* Sverige I - porteføljen 23,3 % Sverige Il - porteføljen 10,8 % Forus-porteføljen 9,5 % Borg Logistikkbygg 14,2 % Promens-porteføljen 8,8 % Raufoss Næringspark 10,4 % * Justert for NLI's eierandeler Bergen-porteføljen 13,8 % Halden-porteføljen 5,3 % Tangen Allé 3,9 % NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

10 Status Eiendomsporteføljen per 30. juni 2009 NLI Eiendomsinvest nedskrev eiendomsporteføljen 31. desember 2008 med NOK 210 mill, som følge av generell verdinedgang for næringseiendom i Nedskrivningen som utgjorde 6,3 % av regnskapsført verdi, skyldes i stor grad økt krav til direkteavkastning (yield) for næringseiendom generelt. Selskapet har fortsatt svært begrenset økonomisk ledighet, noe som gjør at selskapets aksjer fortsatt forventes å være en attraktiv investering for aksjonærene i dagens utfordrende markedssituasjon. Ingen eiendommer i porteføljen er avhendet siden eiendomsporteføljen ble overtatt i tidsperioden desember 2006 desember Det har vært konkret kjøpsinteresse for enkelte av eiendommene uten at selskapet har funnet det interessant å selge på de prisnivåene som har vært tilbudt/ indikert. BIS Industrier leier Koppholen 18 på Forus i Stavanger. Nøkkeltall eiendomsporteføljen per Eiendomsporteføljen* Antall eiendommer 40 Antall leietakere ca 202 NLIs andel av eien domsporteføljen Totalt areal kvm kvm Nettoleie per kvm Kr 461 Kr 459 Økonomisk ledighet** ~ 0 % ~ 0 % Vektet gjenværende leietid 7,7 år 7,4 år * Inklusiv Raufoss Næringspark ANS som vurderes som én eiendom ** Arealledigheten utgjør 1,5 % (eks. Raufoss Næringspark). Hovedsakelig innestengte arealer som det er vanskelig å leie ut til andre enn eksisterende leietakere. Investeringer i Danmark, Bergen, Malmø og på Raufoss i 2008 på til sammen ca NOK 85 mill gjør at deler av eiendomsporteføljen har vært betydelig videreutviklet i selskapets eierperiode. I lys av dagens turbulente økonomiske markedssituasjon forventer selskapet imidlertid på kort sikt en betydelig lavere investeringstakt. Leieavtalenes utløp målt etter brutto årsleie fordeler seg relativt jevnt i perioden frem til våren 2022, da eiendomsporteføljens lengste leieavtale løper ut. Selskapets eiendomsportefølje er for øvrig meget godt diversifisert, både geografisk og utviklings-/ foredlingsmessig. Nedenunder gis det en orientering om status for selskapets delporteføljer med hovedvekt på 1. halvår 2009: Forus-porteføljen Luramyrveien 51 Luramyrveien 53 Koppholen 18 Fabrikkveien NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

11 Forus-porteføljen Koppholen 18, Forus, Stavanger Travbaneveien 1, Forus, Stavanger Fabrikkveien 2, Forus, Stavanger Fabrikkveien 11, Forus, Stavanger Petroleumsveien 8, Forus, Stavanger Luramyrveien 51 og 53, Forus, Sandnes Treskeveien 5 7, Madla, Hafrsfjord Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt*: 11,7 mill 11,6 mill 11,1 mill Eierkostn: 0,6 mill 0,7 mill 1,5 mill Forvalter: Otium Regnskap AS *Inklusiv leiegaranti I Forus-porteføljen har Fabrikkveien 2 bevisst vært leid ut på korte kontrakter for å legge til rette for riving av eksisterende bygningsmasse for å muliggjøre påfølgende oppføring av et nybygg på eiendommen. Dagens eiendoms marked gir imidlertid lite rom for å realisere disse planene med det første, noe som innebærer at forvalter for tiden arbeider med å forlenge eksisterende leie avtaler samt leie ut ledige arealer i bygget (p.t 611 kvm) på noe lengre kontrakter. I forbindelse med reutleie vil det være naturlig å foreta enkelte investeringer i eiendommen. Oljeserviceselskapet BIS Industrier, som leier eiendommene Luramyrveien 51 og Koppholen 18, vurderer å samlokalisere virksomheten bedre. Det vil i så fall kreve noe utvikling og investering i eiendommene. Leieavtalene utløper henholdsvis i mars 2011 og desember I Hovedkontoret til Europris i Hjalmar Bjørges vei 105 på Kiær i Fredrikstad Luramyrveien 51 foreligger det planer om å bygge en 3. etasje på 575 kvm som BIS Industrier kan leie ved behov. Leieavtalen med Ryfylke Aluminium i Fabrikkveien 11 utløper i juni Leietaker har rett til 5 års forlengelse til markedsleie. Markedsleie forventes å være høyere enn dagens leie. Ryfylke Aluminium vurderer å benytte seg av opsjonen. Foruten det ledige arealet i Fabrikkveien 2 er det ingen ledighet i Forus-porteføljen. Borg Logistikkbygg Hjalmar Bjørges vei 105, Kiær, Fredrikstad Kortbølgen 4, Øra, Gamle Fredrikstad Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt: 17,5 mill 17,5 mill 16,9 mill Eierkostn: 1,4 mill 1,5 mill 1,4 mill Forvalter: Terje Høili Eiendom AS Begge eiendommene i Fredrikstad leies i sin helhet ut til Europris på lange kontrakter som løper frem til 2019 (Hjalmar Bjørges vei 105) og 2022 (Kortbølgen 4). Europris benytter eiendommene som hovedkontor og sentrallager for sin butikkjede som i dag teller 171 lavprisvarehus. Europris har suksess og er i sterk vekst. Konsernets omsetning økte fra NOK mill i 2007 til NOK mill i 2008 og driftresultatet økte i samme periode med over 40 % til NOK 271 mill. Fabrikkveien 2 Petroleumsveien 8 Travbaneveien 1 Treskeveien 5 7 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

12 Eiendommen i Bjæverskov i Danmark. Det nye lagerbygget til høyre. Europris eies 80 % av IK Investment Partners PE-fond IK 2000 som har en investeringshorisont fram til Promens-porteføljen Havnegata 20, Stjørdal Stadionveien 15, Kristiansand S Breivikveien 535, Kambo, Moss Industrivej 3, Bjæverskov, Danmark Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt: 10,8 mill 10,6 mill 9,5 mill Eierkostn: 0,0 mill 0,0 mill 0,1 mill Forvalter: Promens (barehouse-avtale) Stjørdal kommune har igangsatt en reguleringsplan for en del av Ringveg Nord som berører eiendommen i Havnegata 20 i Stjørdal. Det planlegges gang- og sykkelvei på østsiden av E6 forbi eiendommen samt offentlig fortau på sydsiden av eiendommen. Tiltakene anses å være fordelaktige for eiendommen ved at de bedrer tilgjengeligheten for fotgjengere og syklister. I Havnegata 20 i Stjørdal arbeider dagens bruker, Nordplasta AS, med utleie av ca 600 kvm på en 10-års kontrakt. I den forbindelse planlegger bruker å investere NOK 1,5 mill i eiendommen. Eiendommen Stadionveien 15 på Lund i Kristiansand ligger i et attraktivt område som er under sterk utvikling. Fotballklubben Starts hjemmebane, Sør Arena, er nærmeste nabo. NLI Eiendomsinvest AS har blitt kontaktet av flere utviklere som har vist interesse for eiendommen. Styret i selskapet har imidlertid ikke ønsket å avhende eiendommen da de mener prisnivåene som har vært indikert er langt lavere enn eiendommens verdi på sikt. På Kambo ved Moss har Promens foretatt en del endringer i produksjonen for å effektivisere denne. Produksjonen rettet mot bilindustrien er flyttet til Øst-Europa mens Promens virksomhet på Kongsvinger er lagt ned og flyttet til Kambo sammen med Promens fellesfunksjoner, IT infrastruktur og sentralbord. Promens får på den måten samlet hele sin embalasjeproduksjon på Kambo. Industriplast Ejendom ApS overtok 19. desember 2008 et nytt lagerbygg i Bjæverskov i Danmark for DKK 16,7 mill. Halve kjøpesummen er finansiert ved en 10-årig selgerkreditt fra Promens uten avdrag til en fast rente på 5,23 %. Borg Logistikkbygg Promens-porteføljen Hjalmar Bjørges vei 105, Kiær Kortbølgen 4, Øra Breivikveien 535, Kambo, Moss Havnegata 12, Stjørdal 12 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

13 Friområde Landskapsskisse ifm omreguleringsplaner for Tangen-området Tangen Allé 39 Tangen Allé Tangen Allé 39, Hisøya, Arendal Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt: 4,8 mill 4,8 mill 4,6 mill Eierkostn: 0,2 mill 0,6 mill 0,2 mill Forvalter: YIT Building Systems AS, avd eiendomsdrift Hovedleietaker i Tangen Allé er elektronikkselskapet Kitron AS. Kitron AS har i løpet av 2009 redusert bemanningen i Arendal med omlag 160 årsverk. Nedbemanningen har skjedd gradvis i takt med nedgangen i aktivitetsnivået for å beholde selskapets lønnsomhet og konkurransefortrinn i dagens vanskelige marked. Nedbemanningen er delvis et resultat av effektivitetsforbedringer og delvis en konsensus av at enkelte store kunder sist vinter reduserte sine prognoser for ordrer i Lavere ordreinngang og fall i om setningen i første halvår 2009 bekrefter at ned bemanningen var nødvendig. Eiendomsforvaltningen av Tangen Allé 39 går som normalt. Det arbeides for tiden med utskifting av tre kloakk pumper til i underkant av NOK 0,5 mill. For øvrig pågår det et langsiktig prosjekt knyttet til utskifting av vinduer og fasade plater i bygningens fasader. Deler av nord-fasaden ble skiftet i 2008 og bygningens sydfasade planlegges skiftet i Deretter står kortsidene mot vest og øst for tur, et arbeid som forventes utført i Taktekket som er fra 1983 be gynner å bli slitt, og bør vurderes skiftet i løpet av noen år. Selskapet velger imidlertid å utsette denne beslutningen til det av klares hvorvidt Kitron velger å forlenge sin hovedleieavtale på kvm som ut løper 31. mars Kitron leier i tillegg et mindre areal i bygningen på kvm som fornyes for ett år av gangen. Asplan Viak AS arbeider med omregulering av deler av Tangen-området. Hensikten med arbeidet er å flytte adkomsten til det kommunale friområdet på nordsiden mot Hølen og for å oppnå en bedre utnyttelse av parkeringsarealene i området. I tillegg vurderes det å anlegge ny adkomstvei til Tangen utenom den gamle fredete Lindealleen. Reguleringsarbeidet forventes i begrenset grad å berøre sel skapets eiendom i Tangen Allé 39. Tangen Allé Stadionveien 15, Kristiansand S Industrivej 3, Bjæverskov, Danmark Tangen Allé 39, Hisøya, Arendal NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009 Halden-porteføljen Storgata 5 13

14 Halden-porteføljen Storgata 5, Halden Storgata 20, Halden Knivsøveien 50, Berg i Østfold Isebakkeveien 49, Berg i Østfold Isebakkeveien 75, Berg i Østfold Svinesundveien 78, Berg i Østfold Svinesundveien 336, Berg i Østfold Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt*: 8,7 mill 8,6 mill 8,5 mill Eierkostn: 2,0 mill 1,4 mill 1,3 mill Forvalter: Aktøren AS *Inklusiv leiegaranti for Svinesundveien 336 I Isebakkeveien 49 er fasader og vinduer på hovedbygget nå ferdig utbedret. Det er imidlertid også påvist vanninntrengning i fasaden på det lave sidebygget på eiendommen, noe som gjør det nødvendig å utbedre dette. Arbeidene for å utbedre sidebygget er kostnadsberegnet til NOK Isebakkeveien 49 leies i sin helhet ut til SAAB Microwave Systems AS. Tidligere omtalte salg av deler av tomten i Svinesundveien 336 er skrinlagt. Utleiemarkedet i Halden har det seneste året vært utfordrende, noe som gjør at det tar lengre tid å leie ut ledige arealer enn tidligere. For tiden har Halden-porteføljen en ledighet på kvm som utgjør omlag 11 % av totalarealet i delporteføljen. De ledige arealene består hoved sakelig av lagerlokaler. Ledigheten fordeler seg på flere eiendommer. I Svinesundveien 336 står kvm lager ledig. Brorparten av dette arealet har stått ledig siden NLI Eiendomsinvest overtok eiendomsmassen i Halden i februar Det ledige arealet i Svinesundveien 336 er imidlertid dekket av selgers leiegaranti som løper frem til 1. februar For øvrig står 600 kvm i Isebakkeveien 75 ledig etter at tidligere leietaker flyttet ut i Avslutningsvis står 465 kvm ledig i Storgata 5 og 80 kvm ledig i Storgata 20, men her løper fortsatt leieinntekter et års tid til, idet leietakerne flyttet ut før leieavtalene utløp. Bergen-porteføljen Minde Allé 35, Bergen Kanalveien 117, Bergen Kanalveien 119, Bergen Conrad Mohrs vei 7 9, Bergen Conrad Mohrs vei 11, Bergen Åsmyrene 76, Ulset Åsmyrene 82, Ulset Jonstadveien 6, Fyllingsdalen Jonstadveien 8, Fyllingsdalen Lurudveien 5, Skedsmokorset Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt*: 24,3 mill 25,0 mill 24,5 mill Eierkostn: 3,7 mill 4,0 mill 4,4 mill Forvalter: Holberg Eiendomsforvaltning AS / Frydenbø Eiendomsdrift AS *Inklusiv leiegaranti Bergen-porteføljen er den største eiendomsporteføljen i NLI Eiendomsinvest AS, både i antall leieforhold og i verdi. Porteføljen har en stabil leietakermasse på omlag 80 leieforhold med forholdsvis korte leieavtaler. Leietakerne har hatt for vane å forlenge leieavtalene når disse ut løper. Eiendommenes sentrale beliggenhet gjør at arealer som blir fra flyttet vanligvis ikke står ledig lenge. Forvalter melder imidlertid om langt lavere etterspørsel det siste året enn hva de vurderer som normalt. I Minde Allé 35 er byggingen av nytt hovedinngangsparti samt ny adkomst til bygget med kjøreramper og nytt parkeringsdekke på nær kvm nå fullført. Investeringen er spesielt kjærkommen for leietakeren Frydenbø Bilsenter som leier omlag kvm på lang kontrakt i eiendommen. De har nå samlet all sin virksomhet i sørenden av bygget, med nybil, bruktbil og bilutleie i tillegg til delelager, ettermarked og kundemottak. Investeringen som beløper seg til omlag NOK 18 mill er svært viktig i utviklingen av eiendommen fra å huse arealkrevende leietakere til å bli en mer handelsenterlignende eiendom med flere mindre leietakere. I Minde Allé 35 er nylig kvm utleid til Dekk 1 og kvm utleid til Fagmøbler, begge til markedsleier som ligger vesentlig over tidligere leietakers leienivå. I tillegg har forvalter forhandlet seg frem til at Bergensavisen Trykk (BA-Trykk), mot en engangskompensasjon, fristilles fra sin nylig inngåtte 5-års avtale med virkning fra kommende årsskifte. Etter ombygging forventes de tidligere produksjonsarealene på kvm å egne seg meget godt til ulike former for plasskrevende handelsvirksomheter. Reguleringen av BIR-tomten går som planlagt og forventes avsluttet i løpet av NLI Eiendomsinvest AS må innen den tid avgjøre hvor langt i utviklingsarbeidet selskapet vil følge prosjektet. Et reguleringsarbeid som inkluderer selskapets to eiendommer i Åsane (Åsmyrene 76 og Åsmyrene 82) har stoppet opp som følge av at Statens Vegvesen ønsker å vurdere trafikkløsningen/veiutbyggingen Halden-porteføljen Storgata 20 Knivsøveien 50 Isebakkeveien 49 Isebakkeveien NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

15 i området i sammenheng med en overordnet trafikk- og vegplan for området. Per 30. juni 2009 var leidigheten i Bergenporteføljen kvm som utgjør 2 % av delporteføljen. De ledige arealene fordeler seg med 557 kvm i Minde Allé 35, 157 kvm i Kanalveien 119 og 290 kvm i Jonstadveien 6. Sverige I - porteføljen Finnslätten 6, Västerås Järnet 1, Malmø Stålet 2, Malmø Värmet 3 og 7, Malmø Städet 12, Lidköping Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt: 28,7 mill 28,7 mill 27,2 mill Eierkostn: 4,5 mill 4,6 mill 4,3 mill Forvalter: NewSec Asset Management AB Eiendommen Finnslätten 6 i Västerås er med sine over kvm NLI Eiendomsinvest AS største eiendom målt i antall kvadratmeter. Eiendommen består av seks store haller som ligger inntil hverandre med åpen planløsning, noe som innebærer at det ikke er fysisk skille mellom leietakernes arealer. Eiendommen ligger i Finnslätten som er det største industriområdet i Västerås, en «industriby» hvor flere store aktører er lokalisert, blant annet ABBs svenske virksomhet. Finnslätten har en meget gunstig beliggenhet logistikkmessig med flere europaveier i umiddelbar nærhet, kun 1,5 times kjøretur vest for Stockholm. Største leietakere i eiendommen er i dag Bombardier, Generpro og Avure. Bombardiers leieavtale utløper i 2. halvår Bildet øverst: Conrad Mohrs vei 7, 9 og 11 på Minde i Bergen. Bildet nederst: Finnslätten 6 i Västerås. Bergen-porteføljen Svinesundveien 78 Svinesundveien 336 Minde Allé 35 Conrad Mohrs vei 7, 9 A-B-C NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

16 BE Groups produksjonslokaler i Malmø. 2011, noe som gjør det nødvendig å påbegynne arbeidet med å reforhandle flere av leieavtalene i nær fremtid. Økt fremtidig arealbehov for Bombardier gjør at forvalter planlegger å foreta en intern omrokkering av leie takerne i bygget for å beholde Bombardier som fremtidig leie taker. Det innebærer krevende for handlinger med leietakerne som blant annet vil inkludere vurdering av investeringer knyttet til påbygg, sprinkel anlegg, kjøreportsluser, takvifter mm. NLI Eiendomsinvest har som mål å gjennomføre omrokkeringene i løpet av Bygningens eierkostnader var ved kjøpstidspunktet estimert til 28 %. Store deler av eierkostnadene består av strømkostnader knyttet til oppvarming og produksjon. Disse kostnadene har hittil vært fordelt sjablon messig mellom eier og leietakere. Løpende endringer i leie takernes bruk av produksjonsstrøm gjør den sjablonmessige fordelingen av strøm kostnadene vanskelig. Eier har derfor høsten 2009 tatt initiativ til å installere strømmålere i eiendommen, noe som i fremtiden vil gjøre det mulig å foreta en korrekt for deling av strømkostnader mellom eier og leietakerne. Installasjonsarbeidet for ventes avsluttet i januar 2010, noe som vil muliggjøre en korrekt avregning for Eier og leietakere arbeider for tiden med å bli enige om fordelingen av strøm kostnadene for 2008 og For øvrig arbeides det for tiden med å ut bedre tak dreneringen i bygget som har mangelfull kapasitet ved store nedbørsmengder. I Stålet 2 i Malmø ble ombyggingen av lagerlokalet på vel kvm til et varmtlager sluttført per sist årsskifte. Egmont Kärnans tidligere inngåtte kontrakt om leie av kvm av lagerlokalet ble høsten 2008 utvidet til å gjelde hele lageret på kvm. I tillegg har Egmont en opsjon til 2013 om et tilbygg på kvm. I Värmet 7 i Malmø har leietakeren BE-Group for tiden ikke behov for å utvide/ effektivisere sine leiearealer ved å rive tilgrensende eldre kontor/lagerbygg for oppføring av et nytt lager i for lengelsen av hovedhallen de leier. Bergen-porteføljen Kanalveien 117 A-B Kanalveien 119 Åsamyrene 76 Åsamyrene NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

17 Distribusjonslageret til Rusta AB i Brobyvegen i Landsbro, Vetlanda kommune. Sverige II - porteføljen Pagen 4, Skara Hammaren 1, Tibro Broby 25:1 og Broby 47:1, Vetlanda Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt: 13,7 mill 13,2 mill 12,6 mill Eierkostn: 2,2 mill 2,2 mill 0,9 mill Forvalter: NewSec Asset Management AB Pagen 4 er en industrieiendom på vel kvm som i sin helhet leies ut til IAC Group AB på en barehouse leieavtale frem til IAC (International Automotive Components) har spesialisert seg på å tilby integrerte interiør og eksteriør systemer til bilprodusenter over hele verden. IAC er et globalt selskap som er etablert i til sammen 18 land i nord- og sør- Amerika, øst- og vest-europa og Asia. Selskapet er for tiden sterkt preget av den globale nedgangen i bilindustrien og avdelingen i Skara har siden høsten 2008 kjørt på lavere bemanning, færre skift og færre arbeidsdager enn tidligere. Eiendomsmassen i Vetlanda på omlag kvm består av industriarealer som hovedsakelig leies ut til Trivselshus AB og Pegewell Smurfit AB, samt lagerarealer som leies ut til Rusta AB. Trivselshus leier kvm som benyttes til ferdighusproduksjon mens Pegewell Smurfit AB leier kvm som benyttes til produksjon av spesialembalasje kartong. Største leietaker i eiendommen er imidlertid Rusta AB som leier kvm til distribusjonslager for sin virksomhet. Rusta selger praktiske produkter til hjem og fritid gjennom sine 52 varehus i Sverige. Rusta er sin egen importør, grossist og detaljhandler, noe som gjør at selskapet kan tilby produkter som gir kundene mye for pengene. Sverige l porteføljen Jonstadveien 6 Finnslätten 6, Västerås Järnet 1, Stålet 2, Värmet 3 og 7, Malmø Städet 12, Lidköping NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

18 Raufoss Næringspark Raufoss Næringspark ANS Budsjett YTD Q2 08 Leieinnt: 12,7 mill 12,9 mill 11,4 mill Eierkostn: 1,0 mill 1,2 mill 0,8 mill Forvalter: FG Eiendom AS Leietakere innen bil- og bygningssektoren har det seneste året permittert/oppsagt omlag 480 ansatte på Raufoss for å redusere kostnadene i tråd med den reduserte etterspørselen. Leietakerne innen disse sektorene sliter generelt med likviditetsproblemer, men har så langt betalt husleiene rettidig. Markedsforholdene har imidlertid bedret seg etter sommeren, noe som har ført til at leietakere har tatt inn igjen omlag 100 personer av den permitterte arbeids stokken. Den negative trenden ser således ut til å ha snudd. Leietakerne Nammo og Raufoss Water & Gas utvikler seg normalt mens Ragasco AS fortsetter den formidable veksten og forventer en omsetningsøkning på nær 40 % til NOK 450 mill for Selskapet produserer propanflasker i kompositt som gjør de 50 % lettere enn de tradisjonelle stål flaskene. Selskapet som i dag har en markedsandel på 1,2 % for venter videre ekspansjon, etter hvert også internasjonalt. Bildelprodusenten Hydro Automotive Structures, som er en betydelig leietaker på Raufoss, har i følge børsmelding 27. oktober 2009 inngått avtale om å overdra sine aktiviteter innen strukturelle bildeler i aluminium til det tyske selskapet Benteler. Benteler er den største uavhengige leverandøren av bildeler i Europa og en av Europas viktigste produsenter av rør i stål og rustfritt stål. Selskapet sysselsetter mer enn personer ved 150 anlegg i 35 land. Ansatte og ledelsen i Hydro på Raufoss er meget positive til å få en eier som har et langsiktig fokus på produksjon av deler til bilindustrien. Det er ikke kjent hvorvidt Hydro Automotive Structures har varslet om at de ønsker å overføre leiekontrakten til Benteler. Som følge av at staten fjerner subsidiering av kraft til industrien, har industriparken behov for å investere i et nytt fjernvarmeanlegg for å tiltrekke seg nye leietakere. Investeringen til omlag NOK 35 mill vil bestå i nytt bioanlegg samt oppgradering av rørsystemet. Prosjektet som forventes gjennomført i løpet av 2011 vil gi rom for økning i leieinntekter etter ferdigstillelse. Ulike finansieringsformer diskuteres. I tillegg er det i løpet av 2010 behov for å investere i et nytt trykkluftsystem til omlag NOK 5,7 mill, hvorav Hydro forventes å dekke NOK 2,3 mill. Videre er det avtalt å overta et tilbygg til NOK 5 mill som Ragasco har under oppføring. Tilbygget som forventes ferdigstilt i 1. kvartal 2010 skal leies ut til Ragasco på 15 års kontrakt med husleie på 9,5 % av investering KPI-regulering. Følgende øvrige investeringer vurderes i løpet kommende to års periode: - Overtagelse av lagerbygg fra Ragasco, NOK 5 mill - Overtagelse av investering i utvidelse av rakettmotorfabrikken til Nammo samt overtakelse av tidligere bygg fra samme, NOK 25 mill + NOK 16 mill. Disse investeringene må imidlertid sees i sammenheng med inngåelse av ny hovedavtale med Nammo. NLI Eiendomsinvest AS andel av investeringene i Raufoss Næringspark i perioden forventes samlet å beløpe seg til mellom NOK 10,8 mill og NOK 24,8 mill. I fjellanlegget på Raufoss står kvm av totalt kvm for tiden ledig. Det arbeides med ulike alternativer for utleie for derigjennom å dekke løpende driftskostnader for arealet. I tillegg står blant annet 800 kvm i annen etasje i det gamle hovedkontoret til Raufoss ASA tomme. Utleie av disse arealene krever imidlertid til dels betydelige investeringer i form av blant annet ventilasjon. Inntektsmessig og driftsresultatmessig utvikler Raufoss Næringspark ANS seg i henhold til budsjett Sverige ll porteføljen Raufoss Næringspark Pagen 4, Skara Hammaren 1, Tibro Broby 25:1 og Broby 47:1, Vetlanda Raufoss Næringspark på Raufoss Informasjonen i denne halvårsrapporten er utarbeidet av NLI Eiendomsinvest AS etter beste skjønn. Selskapet påtar seg ikke ansvaret dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige. 18 NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009

19 NLI Eiendomsinvest AS Porteføljeoversikt per 30. juni 2009 Portefølje / Adresser Forus -porteføljen Land Ervervsdato Selskapsnavn Eierandel Areal Antall leieforhold Koppholen 18, Forus, Stavanger Norge Koppholen ANS 100 % Travbaneveien 1, Forus, Stavanger Norge Vinkelhuset V AS 100 % Fabrikkveien 2, Forus, Stavanger Norge Fabrikkveien 2 AS 100 % Fabrikkveien 11, Forus, Stavanger Norge Fabrikkveien 11 AS 100 % Petroleumsveien 8, Forus, Stavanger Norge Vinkelhuset IV AS 100 % Luramyrveien 51 53, Forus, Sandnes Norge Luramyrveien 51 og 53 AS 100 % Treskeveien 5 7, Madla, Hafrsfjord Norge Revheim Eiendom AS 100 % Estimert nettoleie* 2009 (NOK) Nettoleie* per kvm (NOK) SUM 100 % ,2 mill 978 Borg Logistikkbygg Hjalmar Bjørges vei 105, Kiær, Fredrikstad Norge Kiær Invest Eiendom II AS 100 % Kortbølgen 4, Øra, Gamle Fredrikstad Norge Øra Invest Eiendom AS 100 % SUM 100 % ,0 mill 600 Promens-porteføljen Havnegata 20, Stjørdal Norge Industriplast Eiendom I ANS 100 % Stadionveien 15, Kristiansand S Norge Industriplast Eiendom I ANS 100 % Breivikveien 535, Kambo, Moss Norge Industriplast Eiendom II ANS 100 % Industrivej 3, Bjæverskov Danmark Industriplast Ejendom ApS 100 % SUM 100 % ,9 mill 389 Tangen Allé Tangen Allé 39, Hisøya, Arendal Norge Tangen Allé KS 100 % SUM 100 % ,6 mill 476 Halden- porteføljen Storgata 5, Halden Norge Royal Eiendom AS 75 % Storgata 20, Halden Norge Royal Eiendom AS 75 % Knivsøveien 50, Berg i Østfold Norge Knivsøveien 50 II AS 75 % Isebakkeveien 49, Berg i Østfold Norge Royal Eiendom AS 75 % Isebakkeveien 75, Berg i Østfold Norge Royal Eiendom AS 75 % Svinesundveien 78, Berg i Østfold Norge Svinesundveien 80 II AS 75 % Svinesundveien 336, Berg i Østfold Norge Royal Eiendom AS 75 % SUM 75 % ,7 mill 634 Bergen-porteføljen Minde Allé 35, Bergen Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Kanalveien 117, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Kanalveien 119, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Conrad Mohrs vei 7 9, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Conrad Mohrs vei 11, Bergen Norge Frydenborg Eiendom II AS 70 % Åsamyrene 76, Ulset Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Åsamyrene 82, Ulset Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Jonstadveien 6, Fyllingsdalen Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % Jonstadveien 8, Fyllingsdalen Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % 0 0 Lurudveien 5, Skedsmokorset Norge Frydenborg Eiendom I AS 70 % SUM 70 % ,2 mill 923 Sverige I - porteføljen Finnslätten 6, Västerås Sverige NLI Fastigheter Västerås AB 100 % Järnet 1, Stålet 2, Värmet 3 og 7, Malmø Sverige NLI Fastigheter Malmö AB 100 % Städet 12, Lidköping Sverige NLI Fastigheter Holding AB 100 % SUM (SEK omregnet til NOK til kurs 0,8691) 100 % ,4 mill 381 Sverige II - porteføljen Pagen 4, Skara Sverige NLI Fastigheter Holding II AB 100 % Hammaren 1, Tibro Sverige NLI Fastigheter Holding II AB 100 % Broby 25:1 og 47:1, Vetlanda Sverige NLI Fastigheter Holding II AB 100 % SUM (SEK omregnet til NOK til kurs 0,8691) 100 % ,7 mill 239 Raufoss Næringspark Raufoss Næringspark ANS, Raufoss Norge NLI Raufoss AS 25 % SUM 25 % ,7 mill 421 Sum totaler ,3 mill 461 Sum totaler (vektet for NLI Eiendomsinvest AS eierandeler) ,6 mill 459 * Basert på brutto leieinntekter for 1. halvår 2009, redusert med eierkostnader lagt til grunn ved kjøp. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår

20 Miksmaster Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management v/christian Stray Tordenskioldsgate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilrettelegger: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Aksjonærinformasjon: NLI Eiendomsinvest AS legger ut aksjonær informasjon på tilretteleggers nettsted:

Halvårsrapport 1. halvår 2008. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2008. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2008 NLI Eiendomsinvest AS Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS har i første halvår 2008 utviklet seg i tråd med forventningene. Lange leieavtaler med solide leietakere,

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2011 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 NLI Eiendomsinvest AS Inklusiv presentasjon av selskapets eiendomsportefølje Selskapet NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS er nå fullinvestert. I tråd med selskapet

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2013 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2009 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS. 1

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS.  1 Aksjonærrapport 2015 Ryger Eiendomsinvest AS www.rygereiendom.no 1 1. Hovedpunkter 2015 Driftsmessige forhold: * Sørhauggata 150, Haugesund. Oppgradering av fasaden og nytt inngangsparti er utført. Det

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2015

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2015 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2015 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2015 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2015 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2012

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2012 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2012 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2012 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS. 1

Aksjonærrapport. Ryger Eiendomsinvest AS.  1 Aksjonærrapport 2016 Ryger Eiendomsinvest AS www.rygereiendom.no 1 1. Hovedpunkter i 2016 Driftsmessige forhold: Hittil i år har det ikke vært utført større vedlikeholds- eller oppgraderingsarbeider. Leieforhold:

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer