NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT"

Transkript

1 NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

2

3 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale kapitalmarkeder 4 Oppgjør på tvers av landegrenser NOS en viktig "portal" 5 NOS på "nett" 5 NOS som tjenesteleverandør 6 Opsjonsmarkedet i kraftig vekst 8 Underliggende marked 9 Produkter 9 Stor etterspørsel etter opplæringstilbud 10 Aktører 11 1 Opsjoner på kraft innføring av Nordic Span og internett-teknologi 12 Power Clearing Systems 13 Automatisert låneordning for verdipapirer 14 Sikring av NOS motpartsforpliktelser 14 Nøkkeltall Styrets beretning 18 Resultatregnskap 22 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 26 Noter til regnskapet 27 Revisjonsberetning 37 Kontrollkomiteens årsmelding 38 English version 39

4 2 VI ER PÅ GOD VEI TIL Å NÅ VÅRE MÅL Bjørn Øiulfstad, adm. direktør

5 MENNESKENE I SENTRUM De største verdiene i NOS er våre medarbeidere. NOS er en kompetansebedrift. Derfor sier de bokførte verdiene lite om selskapets største verdier og vår evne til å skape fremtidige inntekter. Så for å synliggjøre våre verdier og vårt potensiale for fremtidig vekst overfor aksjonærer, samarbeidspartnere og andre har vi valgt å fokusere på menneskene i NOS og den kompetansen vi besitter. I NOS har vi medarbeidere som ligger helt i front innenfor hvert sitt fagfelt. Flere av våre medarbeidere har erfaring fra oppstarten av selskapet og etablering av clearingfunksjonalitet for to markeder; både det finansielle markedet for opsjoner og futures og det finansielle markedet for kraft. NOS tar sikte på å rekruttere de best kvalifiserte på alle områder. I tillegg til god formell kompetanse legger NOS også vekt på den praktiske erfaringen med vårt spesielle fagfelt. Derfor har vi rekruttert medarbeidere med unik kompetanse og bransjeerfaring fra andre solide institusjoner i finansbransjen slik som Norges Bank, Kredittilsynet, VPS og Oslo Børs. Vår bevisste satsning på kompetanse gjør at NOS i dag besitter en ganske unik spisskompetanse innenfor fagfeltet clearing og settlement. Denne kompetansen har vi ambisjoner om å benytte på nye felter der vi har hele verden som potensielt marked. Konsernets potensiale ligger først og fremst i den evnen hver enkelt av oss har til å utvikle vår kompetanse og være innovative og skape nye forretningsideer. Det er et mål for konsernet at alle medarbeidere kontinuerlig utvikler sin kompetanse for at selskapet skal ligge i front innenfor vår bransje. Selskapet ønsker å oppmuntre og belønne kreativitet. I NOS følger vi hurtig opp nye muligheter, og det er høyt fokus på leveranse av resultater. Selskapet har i alle år levert resultater som har gitt en god avkastning for våre aksjonærer. Konsernet står nå overfor store utfordringer innen nye markeder og ekspansjon innenfor våre etablerte markeder. For å nå vår visjon om å bli en ledende aktør innenfor clearing av finansielle transaksjoner, er vi avhengige av medarbeidere som er motiverte og engasjerte. I vår strategiske plan har vi konkretisert målene for vår personalpolitikk. NOS ønsker å bli oppfattet som en arbeidsplass der våre medarbeidere har: Faglige utfordringer En tydelig strategi og klare prioriteringer Tydelig feedback Når hver enkelt medarbeider opplever glede og trivsel ved sin daglige jobb i NOS er vi på god vei til å nå våre mål. 3

6 STRATEGI 4 NOS - tiltrodd tredjepart i flere nye markeder NOS har som tiltrodd tredjepart i de nordiske finans- og kraftmarkedene et meget godt innarbeidet konsept som kan løse mange av de behov som ligger i nye markeder (se også Styrets beretning s.16). NOS har en offensiv satsing innenfor ulike nye commoditymarkeder. Det åpnes nå mange nye muligheter for NOS til å tilby clearingløsninger i forbindelse med at det nasjonalt og internasjonalt vurderes finansielle markeder med underliggende i for eksempel fisk, shipping, CO2-kvoter osv. Her finnes det en rekke aktører med behov for kontroll og styring med risiko. Ved å bruke terminer og opsjoner i et samspill med det underliggende marked kan aktørene få avstemt risiko og avkastning for den virksomhet de driver. Det er en klar internasjonal trend at sentral motpartsfunksjon og marginering (sikkerhetsstillelse) også benyttes for oppgjør i spotmarkeder som aksje- og obligasjonsmarkedet. Dette er i stor grad kjernen i NOS derivatkonsept. Formålet med en slik metode er å effektivisere oppgjørene og tilby billigere og bedre løsninger for kundene. Frankrike og Nederland har allerede innført denne måten å gjennomføre sine oppgjør på og løsningen vurderes nå i flere andre land. Vi ser også at det eksisterer andre markeder med behov for mer effektive og sikre oppgjørstjenester knyttet til sine produkter. Omsetning av fast eiendom er ett slikt marked som kan oppnå betydelig effektivisering gjennom bruk av moderne teknologi og kostnadseffektive oppgjørsløsninger. NOS har i år 2000 startet arbeidet med å avdekke kundebehovene relatert til nye instrumenter og markeder. På den måten vil NOS søke å utvide det eksisterende markedsgrunnlaget ytterligere. skjermet gjennom et eget selskap som besitter kompetanse, kapital og løsninger for å håndtere motpartsfunksjonen for derivatmarkedet på en tilfredsstillende måte. En holdingmodell innebærer altså at det er etablert full forretningsmessig frihet og at holdingselskapet nå kan etablere ny virksomhet utelukkende ut fra kommersielle hensyn. Holdingselskapet skal ivareta aksjonærenes eierinteresser i de selskaper som inngår i "NOS-gruppen", som fra mai 2000 vil bestå av tre heleide datterselskap, hhv. Norsk Oppgjørssentral ASA, NOS Kraft AS (med 50% eierskap i Power Clearing Systems AS) og NOS Technology AS (under stiftelse). Integrering av internasjonale kapitalmarkeder De internasjonale kapitalmarkedene integreres i økende takt. Markedenes tilgjengelighet forbedres, og hurtig teknologisk utvikling sammen med reduserte lovmessige hindringer fremmer en betydelig vekst i kapitalflyt over landegrensene. Aktørene i verdipapirmarkedene må tilpasse seg økt internasjonal konkurranse og økte krav til kvalitet og effektivitet på tjenestene. NOS har løpende hatt fokus på internasjonale utviklingstrekk og var tidlig ute med å delta i etableringen av allianser for grensekryssende og integrerte løsninger gjennom LEC-samarbeidet med Oslo Børs, VPS, OM i Sverige og OMLX i London. NOS anser det som en naturlig videreføring av LEC at Oslo Børs har inngått intensjonsavtale med børsene i Stockholm og København om å tre inn i aksjebørsalliansen NOREX. Holdingmodell forretningsmessig frihet NOS har med virkning fra 15. februar 2000 etablert en ny organisasjonsmodell gjennom opprettelsen av et holdingselskap. En holdingmodell gir konsernet betydelig større forretningsmessig frihet til videre utvikling. Tidligere var NOS virksomhet begrenset av Verdipapirhandellovens kapittel 6 (regulerer virksomheten som oppgjørssentral). I tillegg ligger det juridiske føringer med hensyn til hvilke typer tilleggsvirksomhet som kan drives i tilknytning til clearingvirksomheten. I den nye holdingmodellen er clearingvirksomheten nå godt

7 NOS mener LEC-konseptet er velegnet og godt tilpasset for å håndtere kundebehovene i derivatmarkedet. På aksjesiden er behovene annerledes gjennom at hoveddelen av transaksjonene genereres fra utlandet. NOS har tro på at tilgjengeligheten til derivatmarkedet vil styrkes ved at aksjer og derivater nå tilbys gjennom samme markedsstruktur. Oppgjør på tvers av landegrenser NOS en viktig "portal" I forbindelse med etableringen av NOREX-alliansen oppstår imidlertid endrede kundebehov gjennom de strukturendringer som skapes: Nye og effektive løsninger for håndtering av grensekryssende oppgjørstjenester for aksjehandel er nødvendig. NOS er beredt til å delta aktivt i utformingen av nye tjenester for å styrke konkurranseevnen for aktørene i verdipapirmarkedet. Når det gjelder norske aktørers handel i utenlandske papirer ønsker NOS rollen som "portal" og representant i utenlandske verdipapirsystemer gjennom opprettelse av nye verdipapirlinker. Det innebærer at NOS tilrettelegger for kontoføring, oppgjør og back-office i tilknytning til de markedene som er aktuelle i tjenestetilbudet overfor investorer i Norge. På dette området har NOS et godt samarbeid med VPS med sikte på at transaksjonene kan rutes inn i samme systemer som benyttes for investorenes handel i norske papirer, bl.a. med tilhørende tjenester knyttet til rapportering. 5 Vi ser samtidig at det kan ligge muligheter i å strømlinjeforme tilgjengeligheten til det norske markedet for å tiltrekke flere utenlandske aktører. Dette vil kreve et tett samarbeid mellom NOS, VPS og bankene med hensyn til å sikre at infrastrukturen forblir rasjonell og kostnadseffektiv. NOS på "nett" Internett åpner for nye muligheter til å knytte oss direkte til kundene våre. NOS ønsker å benytte den nye teknologien som et verktøy for å lage nye brukervennlige løsninger for aktørene i våre eksisterende markeder og muligheter for forretningsutvikling innenfor nye markeder. Internett står helt sentralt i vårt arbeide med å designe vår teknologiske arkitektur for fremtiden - vårt nye 4. generasjons clearingsystem.

8 NOS SOM TJENESTELEVERANDØR NOS har lang erfaring i design, utvikling og drift av IT-løsninger innenfor clearing og oppgjør. Arbeidet har primært vært rettet mot NOS eget behov for systemstøtte, men i 1995 gikk vi et skritt videre og ble tjenesteleverandør til Nord Pool, den nordiske elbørsen. I fjor etablerte vi selskapet Power Clearing Systems AS (PCS) sammen med OM, og PCS er allerede en verdensledende leverandør av clearingtjenester for de ulike nasjonale og regionale kraftmarkeder. 6 Denne teknologiske satsningen vil i løpet av våren 2000 bli videreført gjennom etableringen av et nytt datterselskap, NOS Technology. Dette selskapet vil stå for all utvikling og drift av IT-løsninger i tett samarbeid med de andre selskapene i NOS-gruppen. I NOS Technology vil det bli etablert en egen Application Service Provider-enhet (ASP) som skal ha ansvar for leveranse av driftsrelaterte tjenester for alle systemløsninger. For å gi et komplett tilbud vil NOS-gruppen danne ett felles leveransebegrep, NOS Services, for å sikre at kunden får en optimal løsning der flere kompetanseområder i NOS-gruppen deltar i leveransen. Vår filosofi er å utvikle markedet og løsningene sammen med kunden. Det betyr at vi deler risiko og gevinst, og vi tror at dette er viktig for å oppnå de beste løsningene.

9 NOS har alltid basert sine tjenester på et veldefinert og egenutviklet kjernesystem. Ut fra dette har vi løpende kunnet tilby nyutviklede funksjonelle løsninger. På 10 år har vi utviklet tre generasjoner clearingsystemer for finans- og kraftsegmentene, og er i disse dager i ferd med å definere morgendagens generasjon. Vi tilbyr naturligvis også deler av systemene på Internett, enten via vår hjemmeside eller i form av vår egenutviklede kundeapplikasjon NOS Web Office. Web Office har i første rekke vært benyttet i kraftmarkedet hvor kundene blant annet har fått tilgang til sine rapporter elektronisk. Vi lanserer i løpet av år 2000 en egen Internett-portal som vil gi våre kunder en enkel tilgang til eksisterende og nye tjenester. Portalen skal også bidra til å synliggjøre NOS og de tjenester vi leverer. I inneværende år vil vi i større grad enn tidligere fokusere på komplette løsninger for hele verdikjeden, med spesielt fokus på nye markeder. 7

10 OPSJONSMARKEDET I KRAFTIG VEKST Det norske opsjonsmarkedet har eksistert siden 1990 og var inntil nylig et relativt lite marked med få likvide papirer. Grunnet enkelte ekstreme historier i pressen blir dessverre instrumentet av noen oppfattet som en spekulativ investeringsform med stort gevinstpotensiale og samtidig svært høy risiko. Slike oppfatninger er vanskelige å bli kvitt, noe som er beklagelig da dette jo bare er en del av sannheten: Brukt på riktig måte er derivater et særdeles velegnet instrument for styring av risiko og økt avkastning for de fleste investorer. Forutsetningen er naturligvis kunnskap om hvordan man best kan benytte opsjoner til å skreddersy sine investeringer. Ser man til Sverige vil man oppdage at investorer er meget aktive i både aksjemarkedet og i opsjonsmarkedet. Halvparten av svenskene eier aksjer, og i 1999 var nesten små investorer inne og handlet opsjoner og terminer de fleste av disse var helt vanlige folk med vanlige inntekter. 8 NOS og Oslo Børs startet i januar 1999 et felles markedsføringsprosjekt for å øke interessen og kunnskapen om opsjoner og terminer blant norske meglere og investorer. Det ble besluttet å satse 15 millioner kroner over tre år på opplæring og markedsføring, og målsetningen er å tredoble markedet i forhold til omsetningen i 1998 som var på kontrakter pr. dag (opsjoner og terminer). Ett år inn i prosjektet har den daglige derivatomsetningen blitt doblet til et daglig gjennomsnitt for 1999 på kontrakter det ser med andre ord ut som vi foreløpig er på god vei til å lykkes.

11 Underliggende marked Etter det kraftige børsfallet siste halvdel av 1998 har aksjemarkedet (representert ved OBX aksjeindeks) i løpet av 1999 steget med i overkant av 35%, til nivå 713,91. Aksjemarkedet er altså på god vei mot toppnoteringene fra april 1998 da OBX ble notert på sitt historisk høyeste nivå på 768,80. Den totale aksjeomsetningen i 1999 steg med 38% til et daglig gjennomsnitt på i underkant av 1,8 milliarder kroner. Produkter Vi har i 1999 hatt den beste derivatomsetningen på Oslo Børs siden oppstarten i 1990 med en total omsetning på hele kontrakter (opsjoner og terminer). Den kontraktsmessige fordelingen mellom aksjemarkedet og rentemarkedet viser at veksten i sin helhet er kommet i markedet for aksjederivater. Omsetningen i markedet for rentederivater har i 1999 tørket fullstendig inn. Denne utviklingen antas i stor grad å skyldes at det norske rentemarkedet domineres av banker som i kraft av sin finansielle soliditet har begrenset behov for clearing-tjenester. 9 Den kontraktsmessige omsetningen av aksjeopsjoner har i 1999 doblet seg til et daglig gjennomsnitt på kontrakter. Mye av denne volumøkningen har funnet sted i aksjer med lav nominell verdi som f.eks CKR, DnB og NCL. Avgiftsstrukturen har tidligere gjort det relativt dyrt å handle opsjoner med lave nominelle akjsekurser. Den 1.desember 1999 besluttet Oslo Børs og NOS å endre avgiftsstrukturen, for dermed å stimulere til videre økt handel av opsjoner med lav opsjonpremie. I markedet for aksjederivater ser vi at den kontraktsmessige andelen av omsetningen fordeler seg på 82% opsjoner og 18 % terminer, det vil si nesten samme fordeling som i 1998 da opsjonsandelen var på 78%.

12 Stor etterspørsel etter opplæringstilbud Interessen for opsjonsmarkedet har eksplodert det siste året. Vi har mer enn tredoblet kursvirksomheten vår og klarer nesten ikke dekke etterspørselen etter informasjon og opplæringstilbud. I oktober 99 etablerte NOS og Oslo Børs dessuten et eget internettsted for opsjonsmarkedet Her finner man en komplett oversikt over hvordan markedet er bygget opp, 15. minutter forsinkede opsjonspriser, opsjonsskole, link til meglere, opsjons-kalkulatorer, chat og opplæringssimulatoren TestOpsjonen. I TestOpsjonen kan alle lære å handle opsjoner i praksis, helt uten risiko; Man får "utlevert" fiktive kroner og så er det bare å sette i gang. Kursene i TestOpsjonen hentes fra det virkelige markedet og det eneste som skiller dette spillet vesentlig fra virkelig handel er at man naturlig nok ikke kan hente ut sin gevinst i kontanter februar 2000 startet NM i Opsjoner en konkurranse i TestOpsjonen der hensikten er å kåre Norges beste opsjonsinvestor. Den som oppnår størst avkastning vinner en splitter ny Alfa Romeo 156 Selespeed. NOS og Oslo Børs satser sterkt på NM i Opsjoner fordi vi vil vise potensielle investorer hvilke fantastiske avkastningsmuligheter som ligger i bruk av derivatinstrumentet. Samtidig ønsker vi at investorene skal skaffe seg kunnskap om hvilke teknikker og strategier som kreves for å lykkes over tid i dette markedet. Allerede høsten 1999 startet en større annonsekampanje for NM. Budskapet i kampanjen var å få folk til å trene i TestOpsjonen frem til konkurransestart. Kampanjen var svært vellykket og nesten 3000 nye deltakere registrerte seg i TestOpsjonen i perioden.

13 Aktører Vi har i løpet av 1999 opplevd en betydelig økt fokus på derivathandel blant norske meglerhus. Det er likevel de største norske bankene som i hovedsak har stått for omsetningsøkningen. Til tross for dette har markedsandelene i 1999 likevel jevnet seg mer ut til fordel for de meglerhusene som tidligere ikke var så aktive i derivatmarkedet. Vi ser også en økning på tre nye meglerhus i forhold til 1998 slik at vi pr. utgangen av 1999 teller 27 meglerhus som har håndtert derivathandler. Market Makers andel av omsetningen har økt med ca 5% i forhold til 1998, og er for 1999 kommet opp i 46,9%. Kundeandelen (investorene) har også økt med 5 %, og utgjør nå 42,7% av den totale omsetningen av derivater. Handel av norske derivatprodukter i utlandet (London og Stockholm) har imidlertid ikke har hatt den samme omsetningsveksten som vi har opplevd på Oslo Børs. Positive tilbakemeldinger fra meglerhusene, samt en merkbar økning i interessen for opsjoner tyder på at vi i 1999 har hatt et godt tilsig av nye investorer til markedet. 11 De profesjonelle forvalterne er langt mindre aktive i derivatmarkedet i Norge enn i andre land. Dette gjør at mange sluttkunder er avskåret fra å kunne dra nytte av derivatinstrumentets fordeler, med mindre disse vil gå inn i markedet selv. NOS og Oslo Børs kommer til å tilby egen spesialopplæring med anerkjente internasjonale foredragsholdere for å øke kunnskapen hos de profesjonelle forvalterne. De vil også arbeide for å øke den personlige kontakten mellom de ulike aktørene og sluttkundene for på den måten å øke kunnskapen om hva forvalterne konkret har behov for av informasjon, systemer og opplæring for at de skal kunne begynne å handle med derivater. Den allerede store andelen private investorer i markedet gir de profesjonelle aktørene god likviditet og større muligheter til å håndtere den risikoen som finnes i forvaltningen. Konklusjonen er at fremtiden ser svært lys ut for opsjonsmarkedet i Norge.

14 OPSJONER PÅ KRAFT INNFØRING AV NORDIC SPAN OG INTERNETT-TEKNOLOGI Nord Pool ASA, Den nordiske kraftbørsen, startet den 29. oktober 1999 handel og clearing av opsjoner. Nord Pool markedet har vært en ubetinget suksess og innføringen av opsjoner ble en naturlig videreutvikling av et marked som tiltrekker seg stadig flere aktørgrupper fra inn- og utland. Etter innføringen av opsjoner har Nord Pool verdens mest komplette produktspekter for krafthandel. NOS leverte gjennom Power Clearing Systems AS de nødvendige tjenester, deriblant dataprogrammer og systemer for dette i et prosjekt som gikk over ni måneder. Samtidig med introduksjonen av opsjoner ble det innført et nytt sikkerhetsberegningssystem for kraftkontrakter. NOS videreutviklet OSLO SPAN til NORDIC SPAN (1) slik at kraftkontraktenes særlige egenskaper med hensyn til varighet og risikoprofil kunne ivaretas på en helt ny måte i sikkerhetsberegningen. Dette var et banebrytende arbeid som har vakt interesse langt utover vårt hjemlige marked. 12 Opsjonsprosjektet markerte også for alvor at NOS er i ferd med å utnytte Internett- og web-teknologien i sin forretningsvirksomhet. Nye teknikker for distribusjon av informasjon og ekstern tilgang til NOS datasystemer er stikkord i denne forbindelse. Ved det første opsjonsbortfallet den 16. desember kunne kundene innløse sine opsjoner over Internett. En rekke nye kundeorienterte funksjoner som skal løses ved bruk av Internett-teknologi vil bli lansert utover i år Dette vil gjøre NOS systemer enda mer attraktive for brukerne slik at anvendelsesområdene kan utvides og danne grunnlaget for videre forretningsutvikling. (1) Nordic SPAN er Norsk Oppgjørssentral ASA' implementasjon av SPAN metodikken. Nordic SPAN benyttes i PCS's kraftclearingsystem for Nord Pool ASA. SPAN er et registrert varemerke for Chicago Mercantile Exchange som her brukes i henhold til lisens fra Chicago Mercantile Exchange til Norsk Oppgjørssentral ASA. Chicago Mercantile Exchange påtar seg intet ansvar med bruk av SPAN av noen fysisk eller juridisk person.

15 POWER CLEARING SYSTEMS Power Clearing Systems AS (PCS) tilbyr løsninger for clearing av kraftkontrakter. PCS er i dag en aktiv deltager i videreutviklingen av det nordiske, de europeiske og internasjonale kraftmarkeder, og målet er at PCS skal være en foretrukken leverandør av clearingtjenester eller -systemer. PCS står for den operasjonelle driften av clearingtjenester for Nord Pool ASA; verdens første og største kraftbørs for finansielle derivater (terminer og opsjoner). Våre tjenester omfatter bl.a. beregning av sikkerhetsstillelse, oppgjør for kraftterminer, gebyrer samt oppgjør mot depotbanker og i Norges Bank som PCS gjennomfører gjennom sine samarbeidspartnere Norsk Oppgjørssentral ASA (NOS) og NOS datterselskap NOS Kraft. Totalt ble det i 1999 handlet og clearet 216 TWh på det finansielle markedet hos Nord Pool. I tillegg ble det clearet 684 TWh fra det bilaterale markedet (OTC). Fra og med 29. oktober 1999 kunne Nord Pool og PCS tilby clearing av asiatiske og europeiske opsjoner. Høsten 1999 ble California Power Exchange (CalPX) kunde av PCS med clearing av sine kontrakter i Block Forward markedet. CalPX er verdens største kraftbørs av sin type; all fysisk kraft skal gjennom børsen. Totalt ble det i 1999 omsatt kontrakter med et volum på 13,634 TWh. PCS er med andre ord leverandør av clearingtjenester til begge de to store kraftbørsene i verden som tilbyr clearing. 13 Det foregår en rivende utvikling av kraftmarkedene internasjonalt, særlig i Europa: I Spania og Nederland er det etablert fysiske kraftbørser, og i England skjer det en stor omstrukturering av kraftmarkedet i år, hvor flere aktører knives om å etablere finansiell kraftbørs. Tyskland, Østerrike og Polen åpner både fysisk og finansiell kraftbørs i løpet av år PCS ser store muligheter for videreutvikling av våre produkter og tjenester i både nye og eksisterende markeder, og regner med å få flere kraftbørser på kundelisten i inneværende år. Power Clearing Systems AS (PCS) ble stiftet 26. mars 1999, og er et felleseid selskap av NOS Kraft AS og OM Technology Energy Systems AS. PCS har en eksklusiv rettighet for anvendelse av eiernes clearingsystem i kraftmarkedet.

16 AUTOMATISERT LÅNEORDNING FOR VERDIPAPIRER 14 Antall falte handler i det norske verdipapiroppgjøret har i lang tid vært høy (20-25% av totalen) sammenliknet med andre europeiske lands oppgjørssystemer. Dette har gjort det norske verdipapirmarkedet mindre effektivt og mer risikofylt enn andre markeder. Foruten de negative effekter av forsinket levering, medfører også falte handler mer administrasjon og økte kostnader for meglerforetakene. I begynnelsen av september 1999 lanserte VPS og NOS en ny automatisert låneordning for aksjer og obligasjoner. Utviklingsarbeidet har skjedd i tett dialog med Norges Fondsmeglerforbund og andre aktører i verdipapirmarkedet. I den nye ordningen opptrer meglerforetakene som låntagere: Om en salgstransaksjon mangler dekning blir det generert et låneforhold for å dekke transaksjonen. Meglerforetaket låner inn verdipapirer på vegne av sine kunder eller for egen regning. NOS går inn som sentral motpart mellom låntager og långiver, og garanterer at långiver får tilbakelevert sine verdipapirer. Långiver mottar en rentekompensasjon for den tiden papirene er utlånt. Ordningen startet med de tre mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og har gradvis blitt utvidet med andre aksjer som inngår i OBX-indeksen. Målet er at alle aksjer og obligasjoner notert ved Oslo Børs skal inngå i ordningen, men de rettslige rammevilkårene for norske investorer har så langt gjort det vanskelig å tiltrekke seg nok långivere. Ved utgangen av 1999 var det mulig å låne 11 aksjer, men administrasjonen tror at endrede rammevilkår, som forventes vedtatt i 2000, vil gjøre utlån mer attraktivt også for norske investorer. Meglerforetakene som har deltatt som låntagere i ordningen har hatt en gjennomføringsgrad nær 100% for transaksjoner i de aksjene som har vært tilgjengelige for lån. For at det totale verdipapiroppgjøret skal bli mest mulig effektivt er det en forutsetning at også forvalterne kan låne inn verdipapirer når det mangler dekning. VPS og NOS vil derfor fortsette utvikling av ordningen og tar sikte på å kunne tilby forvalterne tilgang til låneordningen i løpet av 2. halvår Sikring av NOS motpartsforpliktelser Behovet for nye lån blir identifisert om kvelden, dagen før oppgjørsdag. NOS har derfor som garantist ikke mulighet til å forutse lånevolumene, eller hvilke meglerforetak som vil låne. NOS har heller ikke mulighet til å reservere seg mot nye lån. For å garantere at sikkerhet etableres samtidig som lånetransaksjonen går igjennom, har vi utviklet en delivery-versus-payment-funksjonalitet. Denne innebærer at NOS belaster meglerforetakene i verdipapiroppgjøret i Norges Bank, for så å overføre pengene videre til meglerforetakets egen depotkonto gjennom NOS interbanksystem. Sikkerheten består av hovedstolen, dvs. antall verdipapirer multiplisert med sluttkurs, samt en margin på ca %, som skal ta høyde for kurssvingninger. Etter at lånet er registrert inngår det i NOS ordinære marginberegningssystem, Oslo SPAN, og det beregnede sikkerhetskravet tar hensyn til verdipapirlånet, derivater og verdipapirer i porteføljen.

17 15

18 NØKKELTALL ,5 Resultat pr. aksje Konsern 2 Kr/aksje 1,5 1 0, i % 60 Resultatgrad (Driftsresultat/driftsinntekter)

19 i % 45 Avkastning på egenkapitalen

20 STYRETS BERETNING 18 Informasjon om virksomheten i 1999 Konsernet NOS har to hovedvirksomhetsområder: Clearing overfor det standardiserte derivatmarkedet ved Oslo Børs og tilsvarende clearingfunksjon innen andre markeder som verdipapirlån, OTC m.m. I 1999 hadde selskapet en omsetning på 33,8 MNOK innenfor dette området, dvs. en økning på 52% fra forrige år. Dette markedet har siden februar 1997 vært håndtert gjennom et norsk/ svensk samarbeid innenfor konseptet Linked Exchanges and Clearing (LEC). Clearingtjenester overfor finansielle kraftderivat-markeder. I 1999 hadde selskapet en omsetning på 43,3 MNOK innenfor dette området, dvs en reduksjon på 10% fra året før. Hjemmemarkedet på dette området består av det finansielle kraftderivatmarkedet ved Nord Pool ASA som i september 1997 ble et norsk/svensk marked og i juli 1999 ble utvidet til også å innbefatte Danmark. NOS utøver oppgjørsvirksomhet (clearing) for handel av opsjoner og terminer ved Oslo Børs. NOS er sentral motpart i disse handlene og garanterer partene pengeoppgjør og levering i samsvar med kontraktsvilkårene. NOS utøver tilsvarende oppgjørsfunksjon for verdipapirlån og for derivathandel utenom børs (OTC derivater). Selskapet har over tid også utviklet andre produkter og tjenester overfor aktørene i verdipapirmarkedet, og disse tjenestene har nær sammenheng med virksomheten som clearinghus for derivater. Clearingfunksjonen i det standardiserte og bilaterale kraftderivatmarkedet utøves av Nord Pool ASA som også er sentral motpart i kontraktene. NOS tilbyr, gjennom det heleide datterselskapet NOS Kraft AS, clearingtjenester til det finansielle kraftderivatmarkedet. I kraftmarkedet har NOS (representert ved NOS Kraft AS) inngått et strategisk samarbeid med OM Gruppen om leveranse av clearingtjenester overfor eksisterende og nye finansielle kraftmarkeder. I den forbindelse har NOS og OM etablert et felles selskap Power Clearing Systems AS (PCS) med 50% eierskap hver. PCS står for leveransen av clearingtjenester i disse markedene basert på clearingløsninger fra hhv. NOS Kraft og OM Technology. PCS har per i dag to kontrakter, hhv med Nord Pool ASA (med clearingløsning fra NOS system "FOCS") og med California Power Exchange (med clearingløsning fra OM s system "SECUR"). I det nordiske hjemmemarkedet handles standardiserte terminkontrakter ved el-børsen Nord Pool ASA. Hoveddelen av markedet består imidlertid av bilateralt handlede kontrakter. PCS tilbyr produktutviklings-, drifts- og oppgjørstjenester overfor Nord Pool ASA med utgangspunkt i clearingløsninger fra NOS Kraft AS. Økonomisk utvikling NOS-konsernet oppnådde i 1999 et godt resultat. For konsernet ble resultatet før skatt på kr. 36,8 millioner, mot kr. 42,2 millioner i Selskapet har i 1999 hatt en god omsetningsvekst. Omsetningen for konsernet var på kr. 77 millioner, mot kr. 70 millioner i Av den totale omsetningen var kr. 33,8 millioner (44%) fra Norsk Oppgjørssentral ASA sin virksomhet i det tradisjonelle verdipapirmarkedet, mens 56% av konsernets omsetning var relatert til datterselskapet NOS Kraft AS og PCS sin virksomhet knyttet til finansielle kraftderivatmarkeder. I begge virksomhetsområder har konsernet hatt en betydelig volumvekst. Terminmarkedet (for kraft) innenfor Norden var i 1999 preget av stor vekst både i antall kontrakter og TWh (Terrawatt-timer) i hovedsak som følge av økt handel og clearing blant eksisterende og nye aktører, men også fordi den nordiske kraftbørsen (Nord Pool) ble utvidet ved at vest-danmark ble med som eget prisområde 1. juli Totalt ble det i 1999 handlet og clearet 216 TWh på det finansielle markedet hos Nord Pool. Dette tilsvarer en vekst på 143% sammenlignet med I tillegg ble det clearet 684 TWh fra det bilaterale markedet (OTC), en økning på 83% sammenlignet med En del av økningen skyldes også at Nord Pool og PCS fra og med 29. oktober 1999 kunne tilby clearing av asiatiske og europeiske opsjoner har vært det beste året siden oppstarten i 1990 for derivatomsetningen på Oslo Børs. Total omsetning har vært på hele kontrakter en dobling i forhold til omsetningen i Ser vi på den kontraktsmessige fordelingen mellom aksjemarkedet og rentemarkedet

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1

NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1 NOS HOLDING ASA KVARTALSRAPPORT #1 2 0 0 0 BALANSE REGNSKAP Balanse NOS Konsern Alle tall i NOK 1.000 Pr. 1. kvt 2000 Pr. 1. kvt 1999 Anleggsmidler 8.927 3.649 Omløpsmidler 122.405 123.104 Eiendeler 131.332

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer