NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT"

Transkript

1 NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

2

3 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale kapitalmarkeder 4 Oppgjør på tvers av landegrenser NOS en viktig "portal" 5 NOS på "nett" 5 NOS som tjenesteleverandør 6 Opsjonsmarkedet i kraftig vekst 8 Underliggende marked 9 Produkter 9 Stor etterspørsel etter opplæringstilbud 10 Aktører 11 1 Opsjoner på kraft innføring av Nordic Span og internett-teknologi 12 Power Clearing Systems 13 Automatisert låneordning for verdipapirer 14 Sikring av NOS motpartsforpliktelser 14 Nøkkeltall Styrets beretning 18 Resultatregnskap 22 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 26 Noter til regnskapet 27 Revisjonsberetning 37 Kontrollkomiteens årsmelding 38 English version 39

4 2 VI ER PÅ GOD VEI TIL Å NÅ VÅRE MÅL Bjørn Øiulfstad, adm. direktør

5 MENNESKENE I SENTRUM De største verdiene i NOS er våre medarbeidere. NOS er en kompetansebedrift. Derfor sier de bokførte verdiene lite om selskapets største verdier og vår evne til å skape fremtidige inntekter. Så for å synliggjøre våre verdier og vårt potensiale for fremtidig vekst overfor aksjonærer, samarbeidspartnere og andre har vi valgt å fokusere på menneskene i NOS og den kompetansen vi besitter. I NOS har vi medarbeidere som ligger helt i front innenfor hvert sitt fagfelt. Flere av våre medarbeidere har erfaring fra oppstarten av selskapet og etablering av clearingfunksjonalitet for to markeder; både det finansielle markedet for opsjoner og futures og det finansielle markedet for kraft. NOS tar sikte på å rekruttere de best kvalifiserte på alle områder. I tillegg til god formell kompetanse legger NOS også vekt på den praktiske erfaringen med vårt spesielle fagfelt. Derfor har vi rekruttert medarbeidere med unik kompetanse og bransjeerfaring fra andre solide institusjoner i finansbransjen slik som Norges Bank, Kredittilsynet, VPS og Oslo Børs. Vår bevisste satsning på kompetanse gjør at NOS i dag besitter en ganske unik spisskompetanse innenfor fagfeltet clearing og settlement. Denne kompetansen har vi ambisjoner om å benytte på nye felter der vi har hele verden som potensielt marked. Konsernets potensiale ligger først og fremst i den evnen hver enkelt av oss har til å utvikle vår kompetanse og være innovative og skape nye forretningsideer. Det er et mål for konsernet at alle medarbeidere kontinuerlig utvikler sin kompetanse for at selskapet skal ligge i front innenfor vår bransje. Selskapet ønsker å oppmuntre og belønne kreativitet. I NOS følger vi hurtig opp nye muligheter, og det er høyt fokus på leveranse av resultater. Selskapet har i alle år levert resultater som har gitt en god avkastning for våre aksjonærer. Konsernet står nå overfor store utfordringer innen nye markeder og ekspansjon innenfor våre etablerte markeder. For å nå vår visjon om å bli en ledende aktør innenfor clearing av finansielle transaksjoner, er vi avhengige av medarbeidere som er motiverte og engasjerte. I vår strategiske plan har vi konkretisert målene for vår personalpolitikk. NOS ønsker å bli oppfattet som en arbeidsplass der våre medarbeidere har: Faglige utfordringer En tydelig strategi og klare prioriteringer Tydelig feedback Når hver enkelt medarbeider opplever glede og trivsel ved sin daglige jobb i NOS er vi på god vei til å nå våre mål. 3

6 STRATEGI 4 NOS - tiltrodd tredjepart i flere nye markeder NOS har som tiltrodd tredjepart i de nordiske finans- og kraftmarkedene et meget godt innarbeidet konsept som kan løse mange av de behov som ligger i nye markeder (se også Styrets beretning s.16). NOS har en offensiv satsing innenfor ulike nye commoditymarkeder. Det åpnes nå mange nye muligheter for NOS til å tilby clearingløsninger i forbindelse med at det nasjonalt og internasjonalt vurderes finansielle markeder med underliggende i for eksempel fisk, shipping, CO2-kvoter osv. Her finnes det en rekke aktører med behov for kontroll og styring med risiko. Ved å bruke terminer og opsjoner i et samspill med det underliggende marked kan aktørene få avstemt risiko og avkastning for den virksomhet de driver. Det er en klar internasjonal trend at sentral motpartsfunksjon og marginering (sikkerhetsstillelse) også benyttes for oppgjør i spotmarkeder som aksje- og obligasjonsmarkedet. Dette er i stor grad kjernen i NOS derivatkonsept. Formålet med en slik metode er å effektivisere oppgjørene og tilby billigere og bedre løsninger for kundene. Frankrike og Nederland har allerede innført denne måten å gjennomføre sine oppgjør på og løsningen vurderes nå i flere andre land. Vi ser også at det eksisterer andre markeder med behov for mer effektive og sikre oppgjørstjenester knyttet til sine produkter. Omsetning av fast eiendom er ett slikt marked som kan oppnå betydelig effektivisering gjennom bruk av moderne teknologi og kostnadseffektive oppgjørsløsninger. NOS har i år 2000 startet arbeidet med å avdekke kundebehovene relatert til nye instrumenter og markeder. På den måten vil NOS søke å utvide det eksisterende markedsgrunnlaget ytterligere. skjermet gjennom et eget selskap som besitter kompetanse, kapital og løsninger for å håndtere motpartsfunksjonen for derivatmarkedet på en tilfredsstillende måte. En holdingmodell innebærer altså at det er etablert full forretningsmessig frihet og at holdingselskapet nå kan etablere ny virksomhet utelukkende ut fra kommersielle hensyn. Holdingselskapet skal ivareta aksjonærenes eierinteresser i de selskaper som inngår i "NOS-gruppen", som fra mai 2000 vil bestå av tre heleide datterselskap, hhv. Norsk Oppgjørssentral ASA, NOS Kraft AS (med 50% eierskap i Power Clearing Systems AS) og NOS Technology AS (under stiftelse). Integrering av internasjonale kapitalmarkeder De internasjonale kapitalmarkedene integreres i økende takt. Markedenes tilgjengelighet forbedres, og hurtig teknologisk utvikling sammen med reduserte lovmessige hindringer fremmer en betydelig vekst i kapitalflyt over landegrensene. Aktørene i verdipapirmarkedene må tilpasse seg økt internasjonal konkurranse og økte krav til kvalitet og effektivitet på tjenestene. NOS har løpende hatt fokus på internasjonale utviklingstrekk og var tidlig ute med å delta i etableringen av allianser for grensekryssende og integrerte løsninger gjennom LEC-samarbeidet med Oslo Børs, VPS, OM i Sverige og OMLX i London. NOS anser det som en naturlig videreføring av LEC at Oslo Børs har inngått intensjonsavtale med børsene i Stockholm og København om å tre inn i aksjebørsalliansen NOREX. Holdingmodell forretningsmessig frihet NOS har med virkning fra 15. februar 2000 etablert en ny organisasjonsmodell gjennom opprettelsen av et holdingselskap. En holdingmodell gir konsernet betydelig større forretningsmessig frihet til videre utvikling. Tidligere var NOS virksomhet begrenset av Verdipapirhandellovens kapittel 6 (regulerer virksomheten som oppgjørssentral). I tillegg ligger det juridiske føringer med hensyn til hvilke typer tilleggsvirksomhet som kan drives i tilknytning til clearingvirksomheten. I den nye holdingmodellen er clearingvirksomheten nå godt

7 NOS mener LEC-konseptet er velegnet og godt tilpasset for å håndtere kundebehovene i derivatmarkedet. På aksjesiden er behovene annerledes gjennom at hoveddelen av transaksjonene genereres fra utlandet. NOS har tro på at tilgjengeligheten til derivatmarkedet vil styrkes ved at aksjer og derivater nå tilbys gjennom samme markedsstruktur. Oppgjør på tvers av landegrenser NOS en viktig "portal" I forbindelse med etableringen av NOREX-alliansen oppstår imidlertid endrede kundebehov gjennom de strukturendringer som skapes: Nye og effektive løsninger for håndtering av grensekryssende oppgjørstjenester for aksjehandel er nødvendig. NOS er beredt til å delta aktivt i utformingen av nye tjenester for å styrke konkurranseevnen for aktørene i verdipapirmarkedet. Når det gjelder norske aktørers handel i utenlandske papirer ønsker NOS rollen som "portal" og representant i utenlandske verdipapirsystemer gjennom opprettelse av nye verdipapirlinker. Det innebærer at NOS tilrettelegger for kontoføring, oppgjør og back-office i tilknytning til de markedene som er aktuelle i tjenestetilbudet overfor investorer i Norge. På dette området har NOS et godt samarbeid med VPS med sikte på at transaksjonene kan rutes inn i samme systemer som benyttes for investorenes handel i norske papirer, bl.a. med tilhørende tjenester knyttet til rapportering. 5 Vi ser samtidig at det kan ligge muligheter i å strømlinjeforme tilgjengeligheten til det norske markedet for å tiltrekke flere utenlandske aktører. Dette vil kreve et tett samarbeid mellom NOS, VPS og bankene med hensyn til å sikre at infrastrukturen forblir rasjonell og kostnadseffektiv. NOS på "nett" Internett åpner for nye muligheter til å knytte oss direkte til kundene våre. NOS ønsker å benytte den nye teknologien som et verktøy for å lage nye brukervennlige løsninger for aktørene i våre eksisterende markeder og muligheter for forretningsutvikling innenfor nye markeder. Internett står helt sentralt i vårt arbeide med å designe vår teknologiske arkitektur for fremtiden - vårt nye 4. generasjons clearingsystem.

8 NOS SOM TJENESTELEVERANDØR NOS har lang erfaring i design, utvikling og drift av IT-løsninger innenfor clearing og oppgjør. Arbeidet har primært vært rettet mot NOS eget behov for systemstøtte, men i 1995 gikk vi et skritt videre og ble tjenesteleverandør til Nord Pool, den nordiske elbørsen. I fjor etablerte vi selskapet Power Clearing Systems AS (PCS) sammen med OM, og PCS er allerede en verdensledende leverandør av clearingtjenester for de ulike nasjonale og regionale kraftmarkeder. 6 Denne teknologiske satsningen vil i løpet av våren 2000 bli videreført gjennom etableringen av et nytt datterselskap, NOS Technology. Dette selskapet vil stå for all utvikling og drift av IT-løsninger i tett samarbeid med de andre selskapene i NOS-gruppen. I NOS Technology vil det bli etablert en egen Application Service Provider-enhet (ASP) som skal ha ansvar for leveranse av driftsrelaterte tjenester for alle systemløsninger. For å gi et komplett tilbud vil NOS-gruppen danne ett felles leveransebegrep, NOS Services, for å sikre at kunden får en optimal løsning der flere kompetanseområder i NOS-gruppen deltar i leveransen. Vår filosofi er å utvikle markedet og løsningene sammen med kunden. Det betyr at vi deler risiko og gevinst, og vi tror at dette er viktig for å oppnå de beste løsningene.

9 NOS har alltid basert sine tjenester på et veldefinert og egenutviklet kjernesystem. Ut fra dette har vi løpende kunnet tilby nyutviklede funksjonelle løsninger. På 10 år har vi utviklet tre generasjoner clearingsystemer for finans- og kraftsegmentene, og er i disse dager i ferd med å definere morgendagens generasjon. Vi tilbyr naturligvis også deler av systemene på Internett, enten via vår hjemmeside eller i form av vår egenutviklede kundeapplikasjon NOS Web Office. Web Office har i første rekke vært benyttet i kraftmarkedet hvor kundene blant annet har fått tilgang til sine rapporter elektronisk. Vi lanserer i løpet av år 2000 en egen Internett-portal som vil gi våre kunder en enkel tilgang til eksisterende og nye tjenester. Portalen skal også bidra til å synliggjøre NOS og de tjenester vi leverer. I inneværende år vil vi i større grad enn tidligere fokusere på komplette løsninger for hele verdikjeden, med spesielt fokus på nye markeder. 7

10 OPSJONSMARKEDET I KRAFTIG VEKST Det norske opsjonsmarkedet har eksistert siden 1990 og var inntil nylig et relativt lite marked med få likvide papirer. Grunnet enkelte ekstreme historier i pressen blir dessverre instrumentet av noen oppfattet som en spekulativ investeringsform med stort gevinstpotensiale og samtidig svært høy risiko. Slike oppfatninger er vanskelige å bli kvitt, noe som er beklagelig da dette jo bare er en del av sannheten: Brukt på riktig måte er derivater et særdeles velegnet instrument for styring av risiko og økt avkastning for de fleste investorer. Forutsetningen er naturligvis kunnskap om hvordan man best kan benytte opsjoner til å skreddersy sine investeringer. Ser man til Sverige vil man oppdage at investorer er meget aktive i både aksjemarkedet og i opsjonsmarkedet. Halvparten av svenskene eier aksjer, og i 1999 var nesten små investorer inne og handlet opsjoner og terminer de fleste av disse var helt vanlige folk med vanlige inntekter. 8 NOS og Oslo Børs startet i januar 1999 et felles markedsføringsprosjekt for å øke interessen og kunnskapen om opsjoner og terminer blant norske meglere og investorer. Det ble besluttet å satse 15 millioner kroner over tre år på opplæring og markedsføring, og målsetningen er å tredoble markedet i forhold til omsetningen i 1998 som var på kontrakter pr. dag (opsjoner og terminer). Ett år inn i prosjektet har den daglige derivatomsetningen blitt doblet til et daglig gjennomsnitt for 1999 på kontrakter det ser med andre ord ut som vi foreløpig er på god vei til å lykkes.

11 Underliggende marked Etter det kraftige børsfallet siste halvdel av 1998 har aksjemarkedet (representert ved OBX aksjeindeks) i løpet av 1999 steget med i overkant av 35%, til nivå 713,91. Aksjemarkedet er altså på god vei mot toppnoteringene fra april 1998 da OBX ble notert på sitt historisk høyeste nivå på 768,80. Den totale aksjeomsetningen i 1999 steg med 38% til et daglig gjennomsnitt på i underkant av 1,8 milliarder kroner. Produkter Vi har i 1999 hatt den beste derivatomsetningen på Oslo Børs siden oppstarten i 1990 med en total omsetning på hele kontrakter (opsjoner og terminer). Den kontraktsmessige fordelingen mellom aksjemarkedet og rentemarkedet viser at veksten i sin helhet er kommet i markedet for aksjederivater. Omsetningen i markedet for rentederivater har i 1999 tørket fullstendig inn. Denne utviklingen antas i stor grad å skyldes at det norske rentemarkedet domineres av banker som i kraft av sin finansielle soliditet har begrenset behov for clearing-tjenester. 9 Den kontraktsmessige omsetningen av aksjeopsjoner har i 1999 doblet seg til et daglig gjennomsnitt på kontrakter. Mye av denne volumøkningen har funnet sted i aksjer med lav nominell verdi som f.eks CKR, DnB og NCL. Avgiftsstrukturen har tidligere gjort det relativt dyrt å handle opsjoner med lave nominelle akjsekurser. Den 1.desember 1999 besluttet Oslo Børs og NOS å endre avgiftsstrukturen, for dermed å stimulere til videre økt handel av opsjoner med lav opsjonpremie. I markedet for aksjederivater ser vi at den kontraktsmessige andelen av omsetningen fordeler seg på 82% opsjoner og 18 % terminer, det vil si nesten samme fordeling som i 1998 da opsjonsandelen var på 78%.

12 Stor etterspørsel etter opplæringstilbud Interessen for opsjonsmarkedet har eksplodert det siste året. Vi har mer enn tredoblet kursvirksomheten vår og klarer nesten ikke dekke etterspørselen etter informasjon og opplæringstilbud. I oktober 99 etablerte NOS og Oslo Børs dessuten et eget internettsted for opsjonsmarkedet Her finner man en komplett oversikt over hvordan markedet er bygget opp, 15. minutter forsinkede opsjonspriser, opsjonsskole, link til meglere, opsjons-kalkulatorer, chat og opplæringssimulatoren TestOpsjonen. I TestOpsjonen kan alle lære å handle opsjoner i praksis, helt uten risiko; Man får "utlevert" fiktive kroner og så er det bare å sette i gang. Kursene i TestOpsjonen hentes fra det virkelige markedet og det eneste som skiller dette spillet vesentlig fra virkelig handel er at man naturlig nok ikke kan hente ut sin gevinst i kontanter februar 2000 startet NM i Opsjoner en konkurranse i TestOpsjonen der hensikten er å kåre Norges beste opsjonsinvestor. Den som oppnår størst avkastning vinner en splitter ny Alfa Romeo 156 Selespeed. NOS og Oslo Børs satser sterkt på NM i Opsjoner fordi vi vil vise potensielle investorer hvilke fantastiske avkastningsmuligheter som ligger i bruk av derivatinstrumentet. Samtidig ønsker vi at investorene skal skaffe seg kunnskap om hvilke teknikker og strategier som kreves for å lykkes over tid i dette markedet. Allerede høsten 1999 startet en større annonsekampanje for NM. Budskapet i kampanjen var å få folk til å trene i TestOpsjonen frem til konkurransestart. Kampanjen var svært vellykket og nesten 3000 nye deltakere registrerte seg i TestOpsjonen i perioden.

13 Aktører Vi har i løpet av 1999 opplevd en betydelig økt fokus på derivathandel blant norske meglerhus. Det er likevel de største norske bankene som i hovedsak har stått for omsetningsøkningen. Til tross for dette har markedsandelene i 1999 likevel jevnet seg mer ut til fordel for de meglerhusene som tidligere ikke var så aktive i derivatmarkedet. Vi ser også en økning på tre nye meglerhus i forhold til 1998 slik at vi pr. utgangen av 1999 teller 27 meglerhus som har håndtert derivathandler. Market Makers andel av omsetningen har økt med ca 5% i forhold til 1998, og er for 1999 kommet opp i 46,9%. Kundeandelen (investorene) har også økt med 5 %, og utgjør nå 42,7% av den totale omsetningen av derivater. Handel av norske derivatprodukter i utlandet (London og Stockholm) har imidlertid ikke har hatt den samme omsetningsveksten som vi har opplevd på Oslo Børs. Positive tilbakemeldinger fra meglerhusene, samt en merkbar økning i interessen for opsjoner tyder på at vi i 1999 har hatt et godt tilsig av nye investorer til markedet. 11 De profesjonelle forvalterne er langt mindre aktive i derivatmarkedet i Norge enn i andre land. Dette gjør at mange sluttkunder er avskåret fra å kunne dra nytte av derivatinstrumentets fordeler, med mindre disse vil gå inn i markedet selv. NOS og Oslo Børs kommer til å tilby egen spesialopplæring med anerkjente internasjonale foredragsholdere for å øke kunnskapen hos de profesjonelle forvalterne. De vil også arbeide for å øke den personlige kontakten mellom de ulike aktørene og sluttkundene for på den måten å øke kunnskapen om hva forvalterne konkret har behov for av informasjon, systemer og opplæring for at de skal kunne begynne å handle med derivater. Den allerede store andelen private investorer i markedet gir de profesjonelle aktørene god likviditet og større muligheter til å håndtere den risikoen som finnes i forvaltningen. Konklusjonen er at fremtiden ser svært lys ut for opsjonsmarkedet i Norge.

14 OPSJONER PÅ KRAFT INNFØRING AV NORDIC SPAN OG INTERNETT-TEKNOLOGI Nord Pool ASA, Den nordiske kraftbørsen, startet den 29. oktober 1999 handel og clearing av opsjoner. Nord Pool markedet har vært en ubetinget suksess og innføringen av opsjoner ble en naturlig videreutvikling av et marked som tiltrekker seg stadig flere aktørgrupper fra inn- og utland. Etter innføringen av opsjoner har Nord Pool verdens mest komplette produktspekter for krafthandel. NOS leverte gjennom Power Clearing Systems AS de nødvendige tjenester, deriblant dataprogrammer og systemer for dette i et prosjekt som gikk over ni måneder. Samtidig med introduksjonen av opsjoner ble det innført et nytt sikkerhetsberegningssystem for kraftkontrakter. NOS videreutviklet OSLO SPAN til NORDIC SPAN (1) slik at kraftkontraktenes særlige egenskaper med hensyn til varighet og risikoprofil kunne ivaretas på en helt ny måte i sikkerhetsberegningen. Dette var et banebrytende arbeid som har vakt interesse langt utover vårt hjemlige marked. 12 Opsjonsprosjektet markerte også for alvor at NOS er i ferd med å utnytte Internett- og web-teknologien i sin forretningsvirksomhet. Nye teknikker for distribusjon av informasjon og ekstern tilgang til NOS datasystemer er stikkord i denne forbindelse. Ved det første opsjonsbortfallet den 16. desember kunne kundene innløse sine opsjoner over Internett. En rekke nye kundeorienterte funksjoner som skal løses ved bruk av Internett-teknologi vil bli lansert utover i år Dette vil gjøre NOS systemer enda mer attraktive for brukerne slik at anvendelsesområdene kan utvides og danne grunnlaget for videre forretningsutvikling. (1) Nordic SPAN er Norsk Oppgjørssentral ASA' implementasjon av SPAN metodikken. Nordic SPAN benyttes i PCS's kraftclearingsystem for Nord Pool ASA. SPAN er et registrert varemerke for Chicago Mercantile Exchange som her brukes i henhold til lisens fra Chicago Mercantile Exchange til Norsk Oppgjørssentral ASA. Chicago Mercantile Exchange påtar seg intet ansvar med bruk av SPAN av noen fysisk eller juridisk person.

15 POWER CLEARING SYSTEMS Power Clearing Systems AS (PCS) tilbyr løsninger for clearing av kraftkontrakter. PCS er i dag en aktiv deltager i videreutviklingen av det nordiske, de europeiske og internasjonale kraftmarkeder, og målet er at PCS skal være en foretrukken leverandør av clearingtjenester eller -systemer. PCS står for den operasjonelle driften av clearingtjenester for Nord Pool ASA; verdens første og største kraftbørs for finansielle derivater (terminer og opsjoner). Våre tjenester omfatter bl.a. beregning av sikkerhetsstillelse, oppgjør for kraftterminer, gebyrer samt oppgjør mot depotbanker og i Norges Bank som PCS gjennomfører gjennom sine samarbeidspartnere Norsk Oppgjørssentral ASA (NOS) og NOS datterselskap NOS Kraft. Totalt ble det i 1999 handlet og clearet 216 TWh på det finansielle markedet hos Nord Pool. I tillegg ble det clearet 684 TWh fra det bilaterale markedet (OTC). Fra og med 29. oktober 1999 kunne Nord Pool og PCS tilby clearing av asiatiske og europeiske opsjoner. Høsten 1999 ble California Power Exchange (CalPX) kunde av PCS med clearing av sine kontrakter i Block Forward markedet. CalPX er verdens største kraftbørs av sin type; all fysisk kraft skal gjennom børsen. Totalt ble det i 1999 omsatt kontrakter med et volum på 13,634 TWh. PCS er med andre ord leverandør av clearingtjenester til begge de to store kraftbørsene i verden som tilbyr clearing. 13 Det foregår en rivende utvikling av kraftmarkedene internasjonalt, særlig i Europa: I Spania og Nederland er det etablert fysiske kraftbørser, og i England skjer det en stor omstrukturering av kraftmarkedet i år, hvor flere aktører knives om å etablere finansiell kraftbørs. Tyskland, Østerrike og Polen åpner både fysisk og finansiell kraftbørs i løpet av år PCS ser store muligheter for videreutvikling av våre produkter og tjenester i både nye og eksisterende markeder, og regner med å få flere kraftbørser på kundelisten i inneværende år. Power Clearing Systems AS (PCS) ble stiftet 26. mars 1999, og er et felleseid selskap av NOS Kraft AS og OM Technology Energy Systems AS. PCS har en eksklusiv rettighet for anvendelse av eiernes clearingsystem i kraftmarkedet.

16 AUTOMATISERT LÅNEORDNING FOR VERDIPAPIRER 14 Antall falte handler i det norske verdipapiroppgjøret har i lang tid vært høy (20-25% av totalen) sammenliknet med andre europeiske lands oppgjørssystemer. Dette har gjort det norske verdipapirmarkedet mindre effektivt og mer risikofylt enn andre markeder. Foruten de negative effekter av forsinket levering, medfører også falte handler mer administrasjon og økte kostnader for meglerforetakene. I begynnelsen av september 1999 lanserte VPS og NOS en ny automatisert låneordning for aksjer og obligasjoner. Utviklingsarbeidet har skjedd i tett dialog med Norges Fondsmeglerforbund og andre aktører i verdipapirmarkedet. I den nye ordningen opptrer meglerforetakene som låntagere: Om en salgstransaksjon mangler dekning blir det generert et låneforhold for å dekke transaksjonen. Meglerforetaket låner inn verdipapirer på vegne av sine kunder eller for egen regning. NOS går inn som sentral motpart mellom låntager og långiver, og garanterer at långiver får tilbakelevert sine verdipapirer. Långiver mottar en rentekompensasjon for den tiden papirene er utlånt. Ordningen startet med de tre mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og har gradvis blitt utvidet med andre aksjer som inngår i OBX-indeksen. Målet er at alle aksjer og obligasjoner notert ved Oslo Børs skal inngå i ordningen, men de rettslige rammevilkårene for norske investorer har så langt gjort det vanskelig å tiltrekke seg nok långivere. Ved utgangen av 1999 var det mulig å låne 11 aksjer, men administrasjonen tror at endrede rammevilkår, som forventes vedtatt i 2000, vil gjøre utlån mer attraktivt også for norske investorer. Meglerforetakene som har deltatt som låntagere i ordningen har hatt en gjennomføringsgrad nær 100% for transaksjoner i de aksjene som har vært tilgjengelige for lån. For at det totale verdipapiroppgjøret skal bli mest mulig effektivt er det en forutsetning at også forvalterne kan låne inn verdipapirer når det mangler dekning. VPS og NOS vil derfor fortsette utvikling av ordningen og tar sikte på å kunne tilby forvalterne tilgang til låneordningen i løpet av 2. halvår Sikring av NOS motpartsforpliktelser Behovet for nye lån blir identifisert om kvelden, dagen før oppgjørsdag. NOS har derfor som garantist ikke mulighet til å forutse lånevolumene, eller hvilke meglerforetak som vil låne. NOS har heller ikke mulighet til å reservere seg mot nye lån. For å garantere at sikkerhet etableres samtidig som lånetransaksjonen går igjennom, har vi utviklet en delivery-versus-payment-funksjonalitet. Denne innebærer at NOS belaster meglerforetakene i verdipapiroppgjøret i Norges Bank, for så å overføre pengene videre til meglerforetakets egen depotkonto gjennom NOS interbanksystem. Sikkerheten består av hovedstolen, dvs. antall verdipapirer multiplisert med sluttkurs, samt en margin på ca %, som skal ta høyde for kurssvingninger. Etter at lånet er registrert inngår det i NOS ordinære marginberegningssystem, Oslo SPAN, og det beregnede sikkerhetskravet tar hensyn til verdipapirlånet, derivater og verdipapirer i porteføljen.

17 15

18 NØKKELTALL ,5 Resultat pr. aksje Konsern 2 Kr/aksje 1,5 1 0, i % 60 Resultatgrad (Driftsresultat/driftsinntekter)

19 i % 45 Avkastning på egenkapitalen

20 STYRETS BERETNING 18 Informasjon om virksomheten i 1999 Konsernet NOS har to hovedvirksomhetsområder: Clearing overfor det standardiserte derivatmarkedet ved Oslo Børs og tilsvarende clearingfunksjon innen andre markeder som verdipapirlån, OTC m.m. I 1999 hadde selskapet en omsetning på 33,8 MNOK innenfor dette området, dvs. en økning på 52% fra forrige år. Dette markedet har siden februar 1997 vært håndtert gjennom et norsk/ svensk samarbeid innenfor konseptet Linked Exchanges and Clearing (LEC). Clearingtjenester overfor finansielle kraftderivat-markeder. I 1999 hadde selskapet en omsetning på 43,3 MNOK innenfor dette området, dvs en reduksjon på 10% fra året før. Hjemmemarkedet på dette området består av det finansielle kraftderivatmarkedet ved Nord Pool ASA som i september 1997 ble et norsk/svensk marked og i juli 1999 ble utvidet til også å innbefatte Danmark. NOS utøver oppgjørsvirksomhet (clearing) for handel av opsjoner og terminer ved Oslo Børs. NOS er sentral motpart i disse handlene og garanterer partene pengeoppgjør og levering i samsvar med kontraktsvilkårene. NOS utøver tilsvarende oppgjørsfunksjon for verdipapirlån og for derivathandel utenom børs (OTC derivater). Selskapet har over tid også utviklet andre produkter og tjenester overfor aktørene i verdipapirmarkedet, og disse tjenestene har nær sammenheng med virksomheten som clearinghus for derivater. Clearingfunksjonen i det standardiserte og bilaterale kraftderivatmarkedet utøves av Nord Pool ASA som også er sentral motpart i kontraktene. NOS tilbyr, gjennom det heleide datterselskapet NOS Kraft AS, clearingtjenester til det finansielle kraftderivatmarkedet. I kraftmarkedet har NOS (representert ved NOS Kraft AS) inngått et strategisk samarbeid med OM Gruppen om leveranse av clearingtjenester overfor eksisterende og nye finansielle kraftmarkeder. I den forbindelse har NOS og OM etablert et felles selskap Power Clearing Systems AS (PCS) med 50% eierskap hver. PCS står for leveransen av clearingtjenester i disse markedene basert på clearingløsninger fra hhv. NOS Kraft og OM Technology. PCS har per i dag to kontrakter, hhv med Nord Pool ASA (med clearingløsning fra NOS system "FOCS") og med California Power Exchange (med clearingløsning fra OM s system "SECUR"). I det nordiske hjemmemarkedet handles standardiserte terminkontrakter ved el-børsen Nord Pool ASA. Hoveddelen av markedet består imidlertid av bilateralt handlede kontrakter. PCS tilbyr produktutviklings-, drifts- og oppgjørstjenester overfor Nord Pool ASA med utgangspunkt i clearingløsninger fra NOS Kraft AS. Økonomisk utvikling NOS-konsernet oppnådde i 1999 et godt resultat. For konsernet ble resultatet før skatt på kr. 36,8 millioner, mot kr. 42,2 millioner i Selskapet har i 1999 hatt en god omsetningsvekst. Omsetningen for konsernet var på kr. 77 millioner, mot kr. 70 millioner i Av den totale omsetningen var kr. 33,8 millioner (44%) fra Norsk Oppgjørssentral ASA sin virksomhet i det tradisjonelle verdipapirmarkedet, mens 56% av konsernets omsetning var relatert til datterselskapet NOS Kraft AS og PCS sin virksomhet knyttet til finansielle kraftderivatmarkeder. I begge virksomhetsområder har konsernet hatt en betydelig volumvekst. Terminmarkedet (for kraft) innenfor Norden var i 1999 preget av stor vekst både i antall kontrakter og TWh (Terrawatt-timer) i hovedsak som følge av økt handel og clearing blant eksisterende og nye aktører, men også fordi den nordiske kraftbørsen (Nord Pool) ble utvidet ved at vest-danmark ble med som eget prisområde 1. juli Totalt ble det i 1999 handlet og clearet 216 TWh på det finansielle markedet hos Nord Pool. Dette tilsvarer en vekst på 143% sammenlignet med I tillegg ble det clearet 684 TWh fra det bilaterale markedet (OTC), en økning på 83% sammenlignet med En del av økningen skyldes også at Nord Pool og PCS fra og med 29. oktober 1999 kunne tilby clearing av asiatiske og europeiske opsjoner har vært det beste året siden oppstarten i 1990 for derivatomsetningen på Oslo Børs. Total omsetning har vært på hele kontrakter en dobling i forhold til omsetningen i Ser vi på den kontraktsmessige fordelingen mellom aksjemarkedet og rentemarkedet

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Årsberetning 2004. Terra-Gruppen AS. P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo. Tlf. 22 87 81 00. Faks 22 87 81 70. www.terra.no

Årsberetning 2004. Terra-Gruppen AS. P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo. Tlf. 22 87 81 00. Faks 22 87 81 70. www.terra.no ayout og produksjon www.trykkogdm.no Årsberetning 2004 Terra-Gruppen AS. P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo. Tlf. 22 87 81 00. Faks 22 87 81 70. www.terra.no Innholdsfortegnelse Terra Årsberetning Sparebank og

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer