MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 39/08 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY-STORESUND VEL BARNEHAGE 40/08 04/181 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN /08 08/1414 REVIDERT FINANSREGLEMENT I KARMØY KOMMUNE 42/08 08/1110 GARANTI KUNSTGRESSBANE - FERKINGSTAD I.L. 43/08 07/2638 GARANTI - KARMØY RIDEKLUBB - UTBEDRING AV ANLEGGET 44/08 03/3204 GARANTI -KLUBBHUS - AVALDSNES IDRETTSLAG ENDRING AV BANKFORBINDELSE 45/08 04/3170 TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR BOMPENGEINNKREVING - HAUGALANDSPAKKEN -MINDRETALLSANKE 46/08 01/1435 KLOAKKERING. TJØSVOLL. ERVERV AV RETTIGHETER GNR. 12, BNR. 265, 266 OG 242. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG EVENT. FORHÅNDSTILTREDELSE.

2 47/08 07/933 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SKRETUNET ENDRING AV UTNYTTELSESGRAD FOR DEL AV PLANOMRÅDET 48/08 06/1102 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR MOKSHEIMTUNET 49/08 07/2976 PLAN N.R REGULERINGSPLAN FOR BJØLLEHAUGEN OMREGULERING FRA BOLIG TIL KOMB. FORRETNING/KONTOR, GNR. 124/9 50/08 03/972 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN, GNR. 42/7 51/08 07/2900 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR HUSØY-TRETHOLMANE ENDRING I REGULERINGSBESTEMMELSENE, GNR. 86, BNR. 54,60 52/08 05/1908 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VANNLILJEN AMFI, GNR. 12, BNR /08 07/816 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR MYRDALVEGEN 54/08 07/1490 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR HÅVIKTUNET REG.ENDRING VEDR. GESIMSHØYDE, UTNYTTELSESGRAD M.M., GNR. 95/3 55/08 07/3329 FORSLAG TIL MØTEPLAN ANDRE HALVÅR /08 08/566 REFERATLISTA Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Thomas Vatne formannskapssekretær

3 Sak 39/08 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY-STORESUND VEL BARNEHAGE Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 05/3076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/08 Hovedutvalg skole og kultur /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Forslag til vedtak: Med henvisning til kommunestyrets sak 04/06 vedtas følgende: Karmøy kommune overtar fra driften av Storesund Vels barnehage, og inngår avtale om leie av bygget. Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den , saksnr. 13/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 51/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 3 av 107

4 Sak 39/08 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn Barnehagene i Karmøy har tidligere vært organisert på ulike måter, og dette har medført problemer knyttet til rapportering til statlige myndigheter, og dermed usikkerhet knyttet til om kommunen får de økonomiske overføringer vi har krav på. Problemstillinger knyttet til fylkesmannens tolking av organiseringen har forsterket denne usikkerheten. Barnehagenes organiseringsmåter gjorde at de kunne deles seg i fire ulike grupper. To av disse var blandingsformer som var vanskelige å forholde seg til, og det var derfor et ønske om en endring slik at barnehagene enten var private eller kommunale. Med dette som bakgrunn vedtok kommunestyret i sak 04/06 den at: Det skal gis rom for både kommunale og private barnehager i Karmøy. Blandingsformer anbefales ikke. Det opptas forhandlinger i forhold til driftsform for de barnehagene som i dag er i privat eie, og der kommunen i dag har personal- og lønnsansvar. Det utredes både med tanke på kommunal overtakelse, at nåværende eier overtar og at eventuelle nye interessenter overtar. Gjennom to påfølgende saker har kommunestyret vedtatt en opprydding innen barnehagesektoren som har gitt bedre styring og oversikt. To av barnehagene fikk anledning til å fortsette som blandingsformer, da med utgangspunkt i ønsket om utvidet formålsparagraf. Det har hele tiden vært et mål at kommunens barnehagedrift skal være mest mulig økonomisk rasjonelt drevet. Dette gir en besparelse både i forhold til egen drift og i forhold til overføringer til private barnehager. Overføringene til private tar utgangspunkt i den kommunale kostnaden. Gjennom den opprydding en så langt har foretatt har en klart å redusere kostnaden. Med effektivisering som mål er det ikke ønskelig å drive mindre enheter enn tre-avdelings barnehager. Etter vedtak i sak 05/3076 fra ble de barnehagene som hadde kommunalt ansatte, men private eiere omgjort til kommunale barnehager. Dette var i samsvar med ønske fra både eiere og ansatte. Saken omkring Storesund Vels barnehage ble imidlertid utsatt da kommunen og eierstyret ikke kom frem til enighet om leiepris. Gjennom forhandlinger er det nå oppnådd enighet, og alle parter ønsker at barnehagen fra høsten 2008 blir kommunal barnehage. Storesund Vel barnehage Antall avdelinger: 3 avdelinger + utegruppe Antall ansatte: 12 stillinger Antall plasser: 66 plasser (regnet hvis alle barn er over 3 år) Økonomi Fra kommunens side er det ønskelig at den avtale som inngås med Bjørgene Grendahus, som eier bygget, skal ligge på samme nivå som de andre barnehagene det er fremforhandlet avtaler med. Med dagens ordning betaler kommunen en husleie på kr I leieavtalen mellom Bjørgene Grendahus og Karmøy kommune er det forhandlet fram følgende: Side 4 av 107

5 Sak 39/ : kr pr m2 pr år. Årlig sum kr : kr pr m2 pr år. Årlig sum kr : kr pr m2 pr år. Årlig sum kr : kr 800 pr m2 pr år. Årlig sum kr (indeksreguleres til nivå som tilsvarende barnehager i samme "gruppe"). Bjørgene Grendahus står som eiere av lokalene barnehagen har tilhold i og ønsker at leieavtalen skal ha virkning fra Vedlikehold Befaring og kontroll utført av A/S Lek og Park, på oppdrag fra Karmøy kommune, viser at flere av barnehagenes uteområder fremstod med ikke godkjent utstyr. Dette har ført til at deler av uteapparatene er pålagt fjernet. Disse må erstattes uansett eierform. Storesund barnehage trenger også opprusting, summen her beløper seg til kr til oppgradering av lekeplassen og lekeplassutstyret for å sette dette i forsvarlig stand. Rådmannens kommentarer Rådmannen mener det er viktig å få på plass den siste brikken i omorganiseringen av barnehagestrukturen i kommunen. Arbeidet vil være fullført når Storesund Vel barnehage går fra blandingsform til ren kommunal barnehage. Dette bidrar til at kommunen får de statlige overføringene vi har krav på, og systemet vil være på plass før midlene til barnehagesektoren går inn i rammeoverføringene. Rådmannens forslag innebærer både at kommunen sparer midler ved at leieprisen går ned, og dette medfører samtidig reduserte overføringer til private barnehager. Rådmannen anbefaler at den forhandlede avtalen godkjennes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 5 av 107

6 Sak 40/08 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Eivind Jahren Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 04/181 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/08 Hovedutvalg helse og sosial /08 Hovedutvalg skole og kultur /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behov for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete punkter i planen vurderes i forbindelse med økonomiplanen og budsjettene for hvert enkelt år. 3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres seinest innen 1. halvår Karmøy kommunestyre ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill. Bevillingshavere forutsettes derfor ikke å tillate noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 52/08 Behandling: Rådmannen tilføyde med henvisning til saksfremstilling vedrørende alkohol og pengespill, jf. vedlegg 1, følgende til innstillingen: Karmøy kommunestyre ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill. Bevillingshavere forutsettes derfor ikke å tillate noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol. Innstillingen med rådmannens tilføyelse enstemmig vedtatt. Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den , saksnr. 15/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 11/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 6 av 107

7 Sak 41/08 REVIDERT FINANSREGLEMENT I KARMØY KOMMUNE Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 200 &00 Arkivsaksnr.: 08/1414 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar forslaget til revidert finansreglement i Karmøy kommune i tråd med saksframlegget. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 62/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 7 av 107

8 Sak 41/08 Revidert finansreglement i Karmøy kommune A Bakgrunn Gjeldende finansreglement for Karmøy kommune ble vedtatt 10. desember 2002 i KST sak 111/02 med justering den 30. september 2003 i KST sak 64/03 (vedrørende etisk forvaltning). Reglementet omfatter forvaltning av kommunens likviditet og gjeld. Her inngår formålet med forvaltningen samt hvilke rammer, begrensninger, risiko, rutiner for rapportering og fullmakter som gjelder. Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. B Lovmessig utgangspunkt Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. mars 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 52 nr 2. C Kredittrating I finansreglement benyttes ordet kredittrating. Ratingen gjøres av forskjellige selskaper som for eksempel Standard & Poors, Moody s eller Dun & Bradstreet. Kredittratingen av selskaper foregår ved å plassere disse i forskjellige kredittkategorier, med AAA som best og C som dårligst (ikke kredittverdig). Selskapene har noe forskjellig differensiering innenfor de enkelte kategoriene, men i det store og hele ganske likt. Karakteren AAA gis bare til foretak med solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med såvel kunder som leverandører. Se tabell: Side 8 av 107

9 Standard & Dun & Moody s Kredittverdighet Poor s Bradstreet Aaa AAA AAA Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null. Aa1 AA+ Sak 41/08 Aa2 AA AA God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko. Standard & Dun & Moody s Aa3 AA- Kredittverdighet Poor s Bradstreet A1 Standard & Dun & Moody s A+ Aaa AAA AAA Kredittverdighet Poor s Høyeste Kredittverdig. Bradstreet kredittverdighet. Trygg investering, Kredittrisikoen med mindre er tilnærmet det forekommer null. uforutsette hendelser i økonomien A2 A A Aa1 AA+ eller bransjen. A3 A- Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet Aa2 AA Aaa AA AAA God kredittverdighet. AAA null. Trygg investering, lav risiko for fiasko. AN Nyetablerte selskaper Aa3 AA-Aa1 AA+ Baa1 BBB+ A1 A+ God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for Aa2 AA Kreditt mot AA sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her Baa2 fiasko. A2 BBB A Aa3 A B Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien AA- eller kunne bransjen. oppstå problemer. Baa3 A3 BBB- A- A1 A+ Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det Ba1 BB+ A2 AN A Nyetablerte Kreditt frarådes. A selskaper forekommer Spekulativ investering. uforutsette Ofte hendelser ved forverret i økonomien situasjon, eller gjerne problemer med å Baa1 Ba2 BBB+ A3 A- Kreditt forutse mot fremtidig sikkerhet. situasjon. bransjen. Baa2 Ba3 BBB BB- Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her kunne B AN Nyetablerte selskaper Baa3 B1 BBB- B+ oppstå problemer. Baa1 BBB+ Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte Ba1 B2 BB+ B C Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Baa2 BBB B ved forringelse i økonomien vil det her kunne oppstå Ba2 B3 BB B- Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse Baa3 BBB- fremtidig situasjon. problemer. Ba3 Caa BB- CCC Ba1 BB+ Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret B1 Ca B+ CC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. Ba2 BB situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig B2 C BC Ba3 C BB- Spekulativ investering. situasjon. Forverret situasjon er ventet. B3 B- D B1 B+ Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig Caa CCC B2 B C Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Ca CC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. B3 B- C C Caa CCC D Konkurs eller varig betalingsudyktighet Ca CC Høy sannsynlighet mest for konkurs sannsynlig eller annen driftsstans. C C D Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig Grafen nedenfor viser til eksempel en samlet rating av norske AS og ASA gjort av Dun & Bradstreet for 2005: % av alle selskaper 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Ratingfordeling i 2005 av norske AS og ASA 3,2 % 24,4 % fra Dun & Bradstreet 37,2 % 9,5 % 17,8 % 4,1 % 3,7 % AAA AA A AN B C Ingen ratingkategori Vi legger merke til i grafikken at nærmere 65 % av alle selskapene i Norge har en rating på A eller bedre. Side 9 av 107

10 Sak 41/08 D Gjeldende reglement og forslag til endringer For hvert punkt i gjeldende finansreglement for Karmøy kommune presenteres dagens ordlyd (skrift i kursiv) og eventuelle forslag til endringer. 0 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. Ordlyden i punkt 0 opprettholdes. 1 Hjemmel Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 52, med tilhørende forskrifter, samt 46, 48 og 50. Ordlyden i punkt 1 opprettholdes. 2 Formål Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for vesentlig finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Ordlyden i punkt 2 opprettholdes. 3 Målsetting Finansforvaltningen skal: - tilfredsstille kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud. - sikre at kommunens finansielle stilling har stor grad av forutsigbarhet. - bidra til stabilitet og langsiktighet. - sikre at den kommunale administrasjon forvalter midlene i tråd med kommunestyrets vedtak. Ordlyden i punkt 3 opprettholdes. 4 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. Ordlyden i punkt 4 endres til følgende: Side 10 av 107

11 Sak 41/08 4 Risiko 4.1 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. 4.2 Finansiell risiko Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Karmøy kommunens rammer for finansiell risiko er følgende: Generelt Karmøy kommune skal ikke benytte derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy Kredittrisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker eller motparten i en derivatkontrakt ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Karmøy kommune skal ta lav kredittrisiko Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvigninger i de markedene kommunen er eksponert. Karmøy kommune skal søke redusert markedsrisiko ved at flere typer finansinstrumenter skal benyttes til enhver tid. Herunder: Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Karmøy kommune skal ta moderat renterisiko ved at plasseringer i rentebærende papirer og lån fordeles på varierte rentebindingsperioder Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode. Karmøy kommunen skal ta lav likviditetsrisiko ved at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av investeringer og drift Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Karmøy kommune skal ikke ta valutarisiko utover plasseringer i utenlandske rente- og aksjefond Aksjerisiko Aksjerisiko er risiko i aksjemarkedet eller at det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Karmøy kommune skal ta moderat risiko og Side 11 av 107

12 Sak 41/08 aksjeplassering skal være i aksjefond eller lignende børsnoterte enkeltaksjer innenfor den definerte maksimalramme. Se punkt B, G, H, I og J. 5 Retningslinjer for finansforvaltningen 5.1 Overskuddslikviditet og likviditetsreserve. Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det til grunn for den faktiske plasseringen av midler foreligger en prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov per måned. Plasseringene skal gjennomføres slik at likviditetsbehovet dekkes samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås med minimal likviditets- og kredittrisiko. Kommunen skal ikke ta valutarisiko ved plasseringer Taktisk fordeling (allokering) A. Inntil 100% i renteinstrumenter (papirer) som for eksempel obligasjoner, sertifikater, direkte innskudd, obligasjons- og pengemarkedsfond. B. Inntil 25% kan plasseres i egenkapitalinstrumenter (papirer) som for eksempel aksjer, grunnfondsbevis, aksjefond, aksjeindekserte obligasjonslån, samt papirer nevnt i pkt G Operativ fordeling (allokering) A I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsforetak underlagt lov om statsforetak av 30. august I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsaksjeselskaper underlagt lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976, jfr og B C D E I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner. I bankinnskudd og i obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker. For forretnings- og sparebanker under dette punkt gjelder at de ved forrige årsskifte hadde: 1. En soliditet/egenkapital på minst 8 % 2. Tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske kredittforetak som etter sine vedtekter bare yter lån mot pant i fast eiendom eller tilsvarende sikkerhet, dersom kredittforetaket ved forrige årsskifte hadde: 1. En forvaltningskapital på minst 5 mrd. kr. 2. En soliditet/egenkapital på minst 8 % 3. Tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. I pengemarkedsfond og obligasjonsfond med like strenge kav til plasseringer som Karmøy kommune selv har. For utenlandske pengemarkeds- og obligasjonsfond forutsetter det en kredittrating tilsvarende A-kategorien, eller bedre, hos Standard & Poors eller Moody`s. Side 12 av 107

13 Sak 41/08 F G Ved gjenkjøpsavtaler (repo-forretninger) i obligasjoner nevnt under pkt. A-D over. I obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i noen av punktene over. Disse skal behandles som egenkapitalinstrumenter (papirer), se pkt B. H I ansvarlige lån utstedt av banker og kredittforetak nevnt under punkt C og D. I J Plassering i norske og utenlandske aksjefond, samt norske aksjeindekserte obligasjonslån. Direkteplasseringer i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Minimum 25 aksjer/grunnfondsbevis. Minimum 50 % skal være aksjeklasser inkludert i OBX indeksen. Maksimalt 10 % i aksjer på SMB listen. Maksimalt 15 % i en enkelt aksje, med unntak av Norsk Hydro der maksimum settes til 20 %. For gruppe A og B gjelder ingen beløpsbegrensning. For gruppe C, D, F og H gjelder det en beløpsbegrensning på 50 mill. kr per selskap. Plasseringer i den enkelte bank i gruppe C skal ikke overstige 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank. Plasseringer i det enkelte fond i gruppe E skal ikke overstige 10 % av fondets totale størrelse. Plassering i gruppe F skal ha en maksimal løpetid på 6 måneder. Plasseringer i gruppe G, H, I og J skal ikke overstige 25 % av overskuddslikviditeten som til enhver tid plasseres i markedet. Plasseringer i gruppe I skal ikke overstige 10 % av fondets/lånets totale størrelse. Innholdet i punkt og endres til nytt punkt med tabellen nedenfor: Side 13 av 107

14 Sak 41/08 A B C D Obligasjoner/ sertifikater utstedt/ garantert av den norske stat Obligasjoner/ sertifikater utstedt/garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner Bankinnskudd/ obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske banker Obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske kredittforetak E Pengemarkedsfond/ obligasjonsfond F Det kan gjøres plasseringer i: Gjenkjøpsavtaler (repoforretninger) i obligasjoner nevnt under A-D ovenfor Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (A-F) som renteinstrumenter. Begrensninger Beløp Maksimal andel Andre begrensninger Papirene skal være i tråd med lov Ingen om statsforetak av eller lov om aksjeselskaper av jfr 18-3 og Ingen 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap Maksimalt 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank Maksimalt 10 % av det enkelte fonds totale størrelse En soliditet/egenkapital på minst 8 % og tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. Forvaltningskapital på minst 5 mrd kr, en soliditet/ egenkapital på minst 8 %, samt tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. For utenlandske fond forutsettes en kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody's. Plassering med maksimal løpetid på 6 måneder. G H I J Obligasjoner/ sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i punktene A- E ovenfor Ansvarlige lån utstedt av banker/ kredittforetak nevnt under C og D Norske/ utenlandske aksjefond samt norske aksjeindekserte obligasjonslån Direkteplassering i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (G-J) som egenkapitalinstrumenter. 50 mill kr pr selskap Behandles som egenkapitalinstrumenter Maksimalt 10 % av det enkelte fonds eller lånets totale størrelse Minimum 25 aksjer/ Minimum 50 % skal være grunnfondsbevis. aksjeklasser inkludert i OBX Maksimalt 15 % i en indeksen. Maksimalt 10 % i enkelt aksje. aksjer på SMB listen Rådmannen skal løpende vurdere gjeldsbetjeningsevnen til de selskaper/fond som benyttes med tanke på eventuelt å trekke midler ut av disse hvis endrede økonomiske forhold tilsier at risikoen ved plassering øker. Basis for beslutninger er sist avlagte kvartalsregnskap/ tertialregnskap/årsregnskap. Punkt endres til nytt punkt Ingen endring i teksten Karmøy kommune skal ikke foreta plasseringer i aksjer eller rentebærende papirer i selskaper som kan antas å skade kommunens omdømme, og som bryter med FNkonvensjoner og erklæringer vedrørende menneskerettigheter, inklusiv barnearbeid, arbeidsrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. Punkt endres til nytt punkt Ingen endring i teksten. Side 14 av 107

15 Sak 41/ Langsiktig kapital Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres, og bare avkastningen skal brukes. Karmøy kommune har for tiden ikke slik kapital, og det er derfor heller ikke utarbeidet retningslinjer (strategi) for forvaltningen av slik kapital. Retningslinjer (strategi) for slik kapital vil bli utarbeidet og lagt fram for kommunestyret til godkjenning i god tid på forhånd om kommunen skulle få slik kapital. Ordlyden i punkt 5.2 opprettholdes. 5.3 Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen Sammensetning av kommunens lån. Kommunens lån skal sammensettes slik at de overordnede mål nås, det vil si at kommunen skal oppnå en stabil verdikostnad over tid til lavest mulig kostnad og risiko. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres med sikte på å oppnå den ønskede utvikling for kommunens netto finansutgifter. Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Generelt gjelder følgende: A Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. B Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede låneporteføljen. C Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen (ekslusiv lån for videre utlån). D Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler Strategi Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer som er satt Finansieringskilder Ved opptak av lån kan kommunen bruke de långiverne som ikke er særskilt unntatt. Unntak: For tiden ingen Varighet Karmøy kommune skal ha en gjennomsnittlig varighet for sin låneportefølje på inntil 5 år. Ordlyden i punkt 5.3 opprettholdes. 5.4 Valutasikring og derivater Valutasikring og valutaderivater For bruk av valutasikring og valutaderivater gjelder følgende: Side 15 av 107

16 Sak 41/08 A Kommunen skal ikke selv valutasikre de plasseringer som gjøres direkte i utenlandske verdipapirer eller utenlandske aksjefond. B Kommunen kan ta opp lån i utenlandsk valuta forutsatt at alle kontantstrømmer tilhørende lånet er fullt ut valutasikret. I dette tilfelle forutsettes at valutaderivater er benyttet med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre som motpart Rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler (FRA). Rentebytteavtaler (Swap) og fremtidige renteavtaler (FRA) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko forutsatt at: A De benyttes i tilknytning til et underliggende lån eller rentebærende plassering og med motsatt markedsverdi. B Det benyttes med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB-, eller bedre, som motpart Futures Det kan tas posisjoner i norske aksjeindeksfutures for å begrense markedsrisikoen på aksjeporteføljen. Ordlyden i punkt 5.4 opprettholdes. 6 Fullmakter Innenfor de retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende fullmakter til rådmannen. 6.1 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 6.2 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 6.3 Godkjenne rentebetingelser på forfalte lån. 6.4 Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: -inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirer -inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond -foreta plasseringer på særvilkår 6.5 Inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse, herunder: -avtaler om generell finansiell rådgivning -avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler og kommunens gjeldsportefølje (aktiv forvaltning) 6.6 Inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter innenfor de begrensninger som følger av pkt Ordlyden i punkt 6 opprettholdes. 7 Rapportering Side 16 av 107

17 Sak 41/ Rådmannen Rådmannen skal 1 gang per tertial legge fram til orientering for formannskapet en rapport over kommunens finansportefølje (likviditet og lån), samt vise den finansielle risikoen knyttet til porteføljen. Rapportering for 3 tertial gjøres i forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding. Ved vesentlige endringer i finansmarkedene og som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres. Ordlyden i punkt 7.1 endres ved at setningen: Rapportering for 3 tertial gjøres i forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding. utgår. Resten av ordlyden blir stående. 7.2 Forvaltere Rapportering fra eventuelle forvaltere av kommunens finansportefølje (lån og likviditet) skal normalt skje 1 gang pr måned. Ordlyden i punkt 7.2 opprettholdes. 7.3 Uavhengig instans Rapportering fra uavhengig instans slik som nevnt i 3 i Forskrift om Kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5/3 01, skal skje 1 gang per tertial. Ordlyden i punkt 7.3 opprettholdes. 8 Årlig gjennomgang av finansreglementet Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. Ordlyden i punkt 8 opprettholdes. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar ovennevnte forslag til revidert finansreglement i Karmøy kommune. Rådmannen i Karmøy, 20. mai 2008 Arnt Mogstad Side 17 av 107

18 Baa1 BBB+ Baa2 BBB B Baa3 BBB- Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ B2 B C B3 B- Caa CCC Ca CC C C D Standard & Dun & Moody s Kredittverdighet Poor s Bradstreet Aaa AAA AAA Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null. Aa1 AA+ Sak 41/08 Aa2 AA AA God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko. Aa3 AA- A1 FORSLAG A+ TIL NYTT FINANSREGLEMENT Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien A2 basert A på endringer A i sak til kommunestyret våren 2008 eller bransjen. A3 A- I finansreglement AN benyttes Nyetablerte ordet kredittrating. selskaper Ratingen gjøres av forskjellige selskaper som for BBB+ eksempel Standard & Poors, Moody s eller Dun & Bradstreet. Kredittratingen av selskaper foregår ved å plassere disse kunne i oppstå forskjellige problemer. kredittkategorier, med AAA som best og C som BBBdårligst (ikke kredittverdig). Selskapene har noe forskjellig differensiering innenfor de enkelte BB+ kategoriene, BB men i det store og hele ganske likt. Karakteren AAA gis bare til foretak med solid forutse fremtidig situasjon. økonomi BB- og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med B såvel kunder C som Spekulativ leverandører. investering. Se tabell: Forverret situasjon er ventet. Baa1 Baa2 BBB B Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her Baa3 Ba1 Ba2 Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å Ba3 B1 B+ B2 B3 B- Caa CCC Standard & Dun & Ca Moody s CC Kredittverdighet Poor s Høy Bradstreet sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. C C Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet D Aaa AAA Konkurs AAA eller varig null. betalingsudyktighet mest sannsynlig Aa1 AA+ God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for Aa2 AA AA fiasko. Aa3 AA- A1 A+ Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det A2 A A forekommer uforutsette hendelser i økonomien eller A3 A- AN bransjen. Nyetablerte selskaper Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her kunne oppstå problemer. Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig situasjon. Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig 0 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. 1 Hjemmel Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 52, med tilhørende forskrifter, samt 46, 48 og Formål Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for vesentlig Side 18 av 107

19 Sak 41/08 finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 3 Målsetting Finansforvaltningen skal: - tilfredsstille kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud. - sikre at kommunens finansielle stilling har stor grad av forutsigbarhet. - bidra til stabilitet og langsiktighet. - sikre at den kommunale administrasjon forvalter midlene i tråd med kommunestyrets vedtak. 4 Risiko 4.1 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. 4.2 Finansiell risiko Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Karmøy kommunens rammer for finansiell risiko er følgende: Generelt Karmøy kommune skal ikke benytte derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy Kredittrisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker eller motparten i en derivatkontrakt ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Karmøy kommune skal ta lav kredittrisiko Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvigninger i de markedene kommunen er eksponert. Karmøy kommune skal søke redusert markedsrisiko ved at flere typer finansinstrumenter skal benyttes til enhver tid. Herunder: Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Karmøy kommune skal ta moderat renterisiko ved at plasseringer i rentebærende papirer og lån fordeles på varierte rentebindingsperioder Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i Side 19 av 107

20 Sak 41/08 løpet av en rimelig tidsperiode. Karmøy kommunen skal ta lav likviditetsrisiko ved at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av investeringer og drift Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Karmøy kommune skal ikke ta valutarisiko utover plasseringer i utenlandske rente- og aksjefond Aksjerisiko Aksjerisiko er risiko i aksjemarkedet eller at det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Karmøy kommune skal ta moderat risiko og aksjeplassering skal være i aksjefond eller lignende børsnoterte enkeltaksjer innenfor den definerte maksimalramme. Se punkt B, G, H, I og J. 5 Retningslinjer for finansforvaltningen 5.1 Overskuddslikviditet og likviditetsreserve. Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det til grunn for den faktiske plasseringen av midler foreligger en prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov per måned. Plasseringene skal gjennomføres slik at likviditetsbehovet dekkes samtidig som en forsvarlig Begrensninger avkastning oppnås med minimal A likviditets- og kredittrisiko. Kommunen Beløp skal Maksimal ikke ta valutarisiko andel Andre ved begrensninger plasseringer. Obligasjoner/ sertifikater utstedt/ Plassering garantert av den av norske likviditet stat Se tabellen nedenfor: B C D Obligasjoner/ sertifikater utstedt/garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner Bankinnskudd/ obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske banker Obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske kredittforetak E Pengemarkedsfond/ obligasjonsfond F G H I J Det kan gjøres plasseringer i: Gjenkjøpsavtaler (repoforretninger) i obligasjoner nevnt under A-D ovenfor Obligasjoner/ sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i punktene A- E ovenfor Ansvarlige lån utstedt av banker/ kredittforetak nevnt under C og D Norske/ utenlandske aksjefond samt norske aksjeindekserte obligasjonslån Direkteplassering i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (A-F) som renteinstrumenter. Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (G-J) som egenkapitalinstrumenter. Ingen Ingen 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap Maksimalt 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank Maksimalt 10 % av det enkelte fonds totale størrelse Maksimalt 10 % av det enkelte fonds eller lånets totale Side 20 av 107 størrelse Papirene skal være i tråd med lov om statsforetak av eller lov om aksjeselskaper av jfr 18-3 og En soliditet/egenkapital på minst 8 % og tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. Forvaltningskapital på minst 5 mrd kr, en soliditet/ egenkapital på minst 8 %, samt tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. For utenlandske fond forutsettes en kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody's. Plassering med maksimal løpetid på 6 måneder. Behandles som egenkapitalinstrumenter Minimum 25 aksjer/ Minimum 50 % skal være grunnfondsbevis. aksjeklasser inkludert i OBX Maksimalt 15 % i en indeksen. Maksimalt 10 % i enkelt aksje. aksjer på SMB listen.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 26.03.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 26.03.2012 SAKSLISTE Bordsak SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 63/12 Bordsak

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune

Vedlegg 1. Reglement for finansforvaltning i. Drammen kommune Vedlegg 1 Reglement for finansforvaltning i Drammen kommune Revidert versjon vedtatt av Drammen bystyre 30.05.2006 INNLEDNING DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETNING 1.2. RAMMER FOR FORVALTNINGEN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune

Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune Rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune Levanger, vedtatt XX.XX.XX Oversikt: 1. Innledning...3 2. Administrative rutiner...4 3. Likviditetsoversikt...5 4. Rutine for vurdering og håndtering

Detaljer

Finans- og gjeldsreglement

Finans- og gjeldsreglement Finans- og gjeldsreglement 1.1.2017 Foto: Elin Gunnerud Forslag til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement for Sigdal kommune: 1 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 1.1 Finans- og gjeldsforvaltningsreglementets

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 1. Innledning Dette dokumentet inneholder to ulike reglement: Reglement for delegering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning

Gildeskål kommune. Reglement for finansforvaltning Gildeskål kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret den 19.juni 2013 som sak 16/13 Justert/ oppdatert Formannskapet den 11. februar 2014 Forslag til kommunestyret 19.juni 2014, som

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING SAKSPROTOKOLL - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 53/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar forslaget til

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer