Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem."

Transkript

1 Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.10 Versjon 3.10 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 310.pdf for oppgraderingsbeskrivelse. Se vedlegg Ligning Proff 2010.pdf for beskrivelse av hvordan skattetall og verdipapirregisteret oppdateres i Tazett-Stocks.. Disse filene kan også hentes fra Internett på Dette dokumentet viser hvilke endringer som finnes i denne versjonen. Dette er en oppgradering som gir deg de siste versjonene av alle programfilene du benytter. Ny funksjonalitet Tazett-Service I Tazett-Service er følgende endringer gjort: Under File, Open, General Import, er det nå mulig å importere direkte fra en annen database som er tilgjengelig (kun SQL Server): Dette gjør at systemet er klargjort for import fra f. eks et annet transaksjonssystem. Eksemplet over er for import av kjøpstransaksjoner fra ProBroker. Side 1/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

2 I General Import vinduet kan man også velge hva som er datofeltet av kildefeltene. Dette brukes for at importen kun henter data med tidspunkt etter siste import. Det sjekkes da mot tidspunkt som er lagret i feltet angitt i Date field for import interval. Dette gjør at import fra andre systemer bare henter over det som er endret siden siste import. Det krever da at kildefeltet er med dato og tidspunkt (timestamp felt), og at dette blir oppdatert så lenge kildetransaksjonen blir oppdatert. I General Import vinduet kan man nå importere tekstfiler hvor komma er skilletegn på feltene. I General Import vinduet er det nå egne felter får om fil som skal importeres skal hentes fra FTP med valget. knappen velges for å sette opp FTP (se beskrivelse av dette under). I listeboksen velges hvilket FTP oppsett som skal gjelde for importen. Alle steder som laster ned filer via FTP har nå fått et felles oppsett. Dette oppsettet benyttes i TaskManager, GeneralImport og InvestorLink: Side 2/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

3 I Maintain Address (adressebildet) er det lagt til muligheter for å ringe direkte via IP telefon og headset, hvis kommunikasjonsprogrammet som benyttes støtter Tel: kommando i windows. Dette er utprøve for Microsoft Communicator. Man vil da kunne ringe direkte ved å klikke på knappen i adressebildet: Det er også i søkelisten lagt til ID felt som det kan søkes på: Det er lagt til en Recent liste i adressevinduet for å se siste adresser som er endret (basert på feltet Change Date på adressen): Side 3/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

4 Det er lagt til muligheter for å endre verdier på flere adresser samtidig. Dette gjøres ved å merke av adressene i adresselisten som skal endres, høyreklikke og velge Tools fra menyen som kommer frem: I Operation kan man velge mellom 3 valg: Hvis det velges Remove Category, så vil kategorien som settes i feltet Set Category bli fjernet fra alle adresser begrenset av de satt i Criteria. Hvis det velges Set Category, så vil kategorien som settes i feltet Set Category bli satt på alle adresser begrenset av de satt i Criteria. Hvis det velges Set Investor Group, så vil investor gruppe som settes i feltet Set Investor Group bli satt på alle adresser begrenset av de satt i Criteria. Eksisterende verdi i Investor Group på adressene blir overskrevet. Når ønskede verdier er satt opp, klikkes det på for å utføre endringene. Side 4/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

5 Det er lagt til muligheter for å sette opp brukerdefinerte indekser i Tazett databasene. Dette er nor som gjøres i de tilfeller hvor funksjonalitet tar unormalt lang tid. Dette er noe Tazett personell vil hjelpe til med. Dette er et skjermbilde som finnes under File, Open, User Indexes Her velges hvilken database indeksen skal legges på i feltet Database, hvilken tabell som skal ha indeks i feltet Table, og hvilke felt som skal være med i indeksen under Available. Description kan legges til. Hvis man vet at kombinasjonen av valgte indeksfelter vil gi en unik kombinasjon, så kan man velge Unique. For velge hvilke felt som skal være med i indeksen, velges de grønne pilene. Navnet på indeksen (Index Name) blir bygd opp automatisk basert på hvilke felt som velges. For å hente opp en eksisterende User Index, så gjøres dette fra Index Name listen. Når indeksen er ferdig satt opp, klikker man på. For å slette en User Index, klikker man på. Side 5/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

6 Tazett-Stocks I Tazett-Stocks er det noen endringer: Under File, Open, Tools og File Open Corporate Actions er muligheten for å legge til og slette Subscription Rights (tegningsretter) tatt bort. Dette må legges inn som manuelle kjøp. Det er ikke mulig å utførte en corporate action hvis det ligger salg med dato etter corporate action. For Eiendomsfond (egen Add-in), er det gjort noen endringer: o Støtte for generelt oppsett av nye eiendomsfond. Det velges da Eiendomsfond som Stock Type i Maintain Stocks. o Endret overføring til BBS. Det er lagt til et nytt felt for Segment i Maintain Stocks. Dette feltet blir oppdatert ved å hente inn siste verdipapirfil ved å klikke på, og svarer Ja/Yes på dette spørsmålet: Segment blir fylt ut med følgende koder nå: Egenkapitalbevis, OB Match, OB Standard, OBX, Oslo Axess Aksjer eller Rettigheter. Skjermbildet i Maintain Stocks er da endret så Segment kommer før Stocks Type, og Asset Number er flyttet siden av Symbol: Det er nå mulig å registrere Symbol UTEN landskode. Dette gjøres ved å ta bort landskode i Symbol feltet, f. eks endre NO.NHY til bare NHY. Dette er gjort pga import fra eksterne systemer, samt at noen registrerer f. eks eiendom i Maintain Stocks. Side 6/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

7 Tazett-Bonds I Tazett-Bonds er det gjort noen små endringer: I Maintain Bonds er det lagt til nye beregningsregler som velges fra listen under Interest/Amortization Information: o Ved å velge To Next Interest Change / Put / Call, så vil durasjon på rapporter beregnes til den første av de nevnte hendelsene. o To Maturity er lik gammel metode for durasjon, altså beregning til siste forfall. o Tazett Floater Calculation blir brukt ved beregning for floatere. o Do Not Calculate gjør at ikke durasjon blir beregnet. Feltene Yield og Duration kan da fylles ut manuelt. Det er nå mulig å registrere Symbol UTEN landskode. Dette gjøres ved å ta bort landskode i Symbol feltet, f. eks endre NO.ZF09 til bare ZF09. Dette er gjort pga import fra eksterne systemer, samt at noen registrerer f. eks utlån i Maintain Bonds. Tazett-Derivat I Tazett-Derivat er dette endret: I skjermbildet for transaksjoner er det lagt til felt for Strategy og Activity, under Additional Information: Dette kan brukes for å lage en rapport som slår sammen derivater ført i Derivat modulen, og aksjer eller obligasjoner ført i Stocks eller Bonds. Man angir da den samme verdien i feltet Strategy på derivat transaksjonen(e), og tilhørende transaksjoner i Stocks eller Bonds. På rapport kan man da gruppere på Strategy, for å se totalt resultat samlet. Personell fra Tazett kan bidra med å sette opp slike rapporter. Activity kan settes for å merke transaksjonen med en egen kode. Transaksjoner som er lukkinger av åpne posisjoner i Derivat, vil nå ikke lenger gjøre at alle transaksjoner i verdipapirer kobles om. En posrt som legges inn, vil kun lukke åpne posisjoner som er tilgjengelig. På tilsvarende måte vil en åpning som legges inn, IKKE forårsake kobling av alle poster. Grunnen til denne endringen, er at omkobling av alle transaksjoner medførte for store konsekvenser regnskapsmessig. Hvis man nå legger inn transaksjonene i en rekkefølge så FIFO ikke blir fulgt, så kan man manuelt koble om transaksjonene under File, Open, Tools, og Suspend/Create connection for all positions. Side 7/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

8 Tazett-Forex I Tazett-Forex er det ikke gjort noen endringer. Tazett-Money I Tazett-Money det gjort noen små endringer som har med rapportering av historisk saldo og gjøre. Dette omfatter kolonnene Konto Balanse på Dato og Konto Faktisk Saldo. Tazett-Fund I Tazett-Fund er disse endringene gjort: Det er lagt inn endringer for å støtte det nye FONSA 2010 filformatet for skatterapportering for fondene. Korrekt behandling av arv/gave transaksjoner som kommer fra ProInvest til FONSA fil. Korrigert skatteberegning basert på skjermingsrente (også gjort i Stocks). Muligheter for å ekskludere investorer på skatterapporter. Mulig å kopiere fra tabellen i Calculate Fund Value til utklippstavle. Ny rapport Daily Interest under Reports, som viser daglig renteberegning. FONSA rapportering kan også kjøres fra Stocks, for de som har alle fondstransaksjonene liggende i Stocks. Tazett-Ledger I Tazett-Ledger er en del endringer gjort: Det kan nå bokføres valutatransaksjoner som er lagt inn i Tazett-Forex, som er overført til Tazett-Money. Dette vil bli splittet opp i urealisert og realisert agio. For å aktivere dette, må man krysse av valget under Options, General Setup i Tazett-Money. Det er lagt til muligheter for å eksportere ID for Investor over til Visma regnskap, ved å krysse av i feltet. Det er lagt til muligheter for å eksportere antall (Number) og verdipapir kode (Symbol) fra transaksjonene over til Visma regnskap, ved å krysse av i feltene og. Dette forutsetter at Mirror Booking er skrudd på i de forskjellige modulene under General Setup, for å få med slettede transaksjoner s Number og Symbol (finnes ikke på bilagslinjene). Det er lagt til mulighet for bokføring av urealisert agio på uoppgjorte valutakontrakter som er lagt inn i Tazett-Forex. Dette gjøres ved å velge FOREX Trade under listen i Periodical Transfer i Tazett-Ledger. Hvis denne funksjonen er slått på, så vil det bli opprettet bilag for å tilbakeføre forrige periode s urealiserte agio på valutakontrakter, og nye bilag med ny urealisert. Differansen mellom disse bilagene vil da være urealisert agio i perioden. Det er da altså kun transaksjoner fra Tazett-Forex med type Forward med fremtidig dato som blir hensyntatt i dette. Side 8/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

9 Tazett-Reports Disse endringene er generelle i rapportgeneratoren, og gjelder alle moduler. På Simple Criteria på rapporter, er det lagt til en ny listeboks Report Collation: Report Collation brukes for å gruppere rapportene basert på hva eller hvem de skal brukes for. Valgene nå er: Så snart det er lagret en rapport med en valgt Collation, så blir det opprettet en meny med dette under Reports menyen: Side 9/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

10 Det er lagt til mulighet for å si at en sum på en rapportkolonne kun skal komme på første nivå, ved å klikke av i feltet på Column Setup på kolonnen: I Column Setup er det også mulighet for å overstyre justeringen av verdien til Left, Center og Right på kolonnen i valgboksen. Dette er nyttig hvis man tar med en brukerdefinert kolonne som er av type tekst, men som man ønsker å høyrejustere. Resultatet av valget Only First Level i Column Setup over vil da være slik: Side 10/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

11 User Defined Join er innført på rapporter. I noen tilfeller ønsker man på en rapport å få tilgang til andre felt en det som er med i rapportutvalget. Eksempel på dette er at man i Tazett-Total kjører en rapport, men ønsker å få tilgang til detaljfeltene fra Maintain- Bonds. Dette er nå mulig ved å angi en såkalt User Defined Join. Dette gjøres ved å klikke på knappen under Advanced Criteria siden på rapport oppsettet. Dette er først og fremst funksjonalitet som personell fra Tazett setter opp på rapporten for kundene, men de med litt kjennskap til SQL kan også gjøre det selv. Først må det angis hvilke tabell og felter som ønskes tilgjengelig: Her kan det angis enkeltfelter, f. eks Bonds.DurationGroup,Bonds.Spread. Etter dette, må selve koblingen for SQL (JOIN) angis: Tilsvarende kan gjøres for å hente verdier fra Stocks. Flere tabeller kan også kobles sammen. Eksempler hvor dette er nyttig: o Detaljert stamdata informasjon på rapporter i Tazett-Total. o Adresse informasjon for megler basert på Broker på transaksjonene. o Opphenting av detaljverdier basert på User Defined Fields i Maintain Address, Stocks og Bonds. Side 11/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

12 Tazett-MultiReport Det er gjort en del endringer på Multi Report (Under Report menyen): En Sub Report kan nå editeres direkte. Dette gjøres ved å klikke Sub Report på Multi Report ( i Design Mode), og velge menyen Sub Report, Edit: Underliggende rapport vil da åpnes i rapportgeneratoren. Gjør da ønskede endringer, klikk Save på rapporten, og lukk rapport oppsettet. Multi Report kan da kjøres på nytt, og endringene gjort på Sub Report blir hensyntatt. Det er mulig å merke av flere felt på Multi Report, og disse kan nå flyttes rundt som en gruppe, eller slettes ved å trykke Delete eller menyen Field, Delete. Det er også mulig å kopiere valgte felt med menyen Edit, Copy, for så å lime feltene inn på samme eller på en annen Multi Report med Edit Paste. Problemer med utskrift til PDF for flere investorer er løst. Det kan nå velges å skrive ut en PDF ved å velge File, Print og en PDF skriver, eller File, Print All og en PDF skriver. Rapporter med grafer blir bedre på utskrift. Side 12/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

13 Under Print All menyen er det nå kun en Print knapp. Eventuelle kriterier blir hensyntatt automatisk: Tazett-TaskManager Det er gjort noen endringer i Tazett-TaskManager: HTML rapporter kan nå kjøres fra TaskManager. Oppsettet for HTML tas fra rapporten. Oppsett for FTP ved import av filer fra FTP. Utvidet logging til fil ved kjøring av tasks. Muligheter for å starte import av General Import oppsett (via InvestorLink): Her er File Name filnavn på FTP serveren, siden FTP er valgt. Man kan også bruke <yyyy><mm><dd> for at systemet skal sette inn dato i filnavn. Side 13/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

14 Tazett-Total Under File, Open, Performance Setup, kan man nå slette avkastningshistorikk, ved å klikke på : Beregnet avkastningshistorikk som vises på grafen vil da bli slettet (etter et sikkerhetsspørsmål). Show Graph for items listen viser nå bare relevante data i henhold til det som er valgt til venstre. Et nytt nivå er valgbart i Graph Level listen : InvestorGroupInvestor. Man vil her få Investor Group som hovednivå, og Investor som undernivå. I noen tilfeller er det nyttig å se beregningsgrunnlaget for grafen, slik som i tilfellet over, hvor grafen synker drastisk i avkastning på en dag. Det kan da settes opp en såkalt Basis Report som viser beregningsgrunnlaget. Kontakt Tazett support for å få denne rapporten. I rubrikken Selected Graph Point kan man da se valgte punkt man vil analysere. Man må da først klikke på grafen, for at kun et punkt blir merket. Hvis Basis Report er definert (med Define knappen), så vil man få opp en rapport som viser beregningsgrunnlaget for punktet, samt beregningen for dagen før: Utdrag av Basis Report som er definert for avkastningsgrunnlag. Her ser vi at markedsverdien faller fra en dag til neste, uten at det har vært noen innskudd/uttak (Change). Dette tyder på at markedskursene har falt drastisk. Transaksjonsrapporter i Total har nå tilgang til Strategy og Activity feltet fra Derivat. Det er lagt til et nytt nivå for TWR beregning kalt TWRTotalPortfolio, som beregner avkastning per InvestorGroup og deretter per Portfolio, altså uavhengig av Investor. Side 14/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

15 Maintain Transactions i Total Det er lagt til et skjembilde i Tazett-Total for å registrere og vedlikeholde transaksjoner fra Tazett-Stocks og Tazett-Bonds i en tabell. Det er her lagt inn funksjonalitet som å kopiere transaksjoner, slette flere transaksjoner, og endre enkeltverdier på transaksjoner. Maintain Transactions i Total Dette skjermbildet fungerer som andre registreringsbilder med knapperaden øverst. Den eneste forskjellen er at postene som er tilgjengelig vises i en tabell, og ikke en post i et eget vindu. I eksempelet over har man søkt opp alle transaksjonene i NO.NHY for en bestemt Investor. For å endre på transaksjonene i tabellen, må man først klikke på. Man kan nå endre i alle celler som er hvite. Endrede celler endrer farge, og det vil være rødt i venstre margen på de som er endret. I noen tekstfelter kan man skrive inn bare deler av ønsket verdi, og systemet viser en liste med lovlige verdier. Ved å klikke på, får man inn en blank post på den linjen man er på i tabellen. Man kan klikke på Amount feltene for å angi beløp. Man får da spørsmål tilsvarende de på transaksjonsbildene for å angi verdier. For å lagre endringene, trykker man på. Det blir da grønt i margen på de som er lagret. Det er viktig å huske på at alle transaksjonene som er endret her faktisk blir endret direkte i databasen, og denne operasjonen kan ikke angres. Hvis noe mangler eller er feil i utfyllingen, så får vises en melding om dette. For å angre endringene, er det bare å trykke Find i knapperaden for å bla opp utvalget fra databasen på nytt. NB : Hvis man trykker på View, så returneres alle transaksjonene i tabellen. Dette kan ta lang tid, og kan avbrytes med Esc tasten på tastaturet. Velg Edit, Copy på en eller flere celle(r), merk av andre celler og velg Edit, Paste for å kopiere verdien(e). Side 15/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

16 Tazett-Generelt En del generelle endringer er gjort, som påvirker alle modulene: I History bildet er det gjort noen endringer: Det er her lagt til et valg for å filtrere kurser, så kun kurser innenfor et angitt intervall vises. Min og Max verdi angis, og man dobbeltklikker på verdipapiret på Settings fliken. Det er lagt til et menyvalg fra hovedbildet i Tazett for å importere det som er satt opp med General Import. Det kan da velges Set, og et enkelt import sett, eller Group for å importere alle import sett som er samlet i en gruppe. Side 16/16 Releasedokument Tazett versjon 3.10

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.7 Versjon 3.7 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 3.7.pdf for oppgraderingsbeskrivelse.

Detaljer

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Stocks Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open... 6 Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)...

Detaljer

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT FUND BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Fund Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open...6 Menyen File - Open - Maintain Funds...7 Menyen File -

Detaljer

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Service Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny...3 Menyen File...4 Menyen File - Open...4 Menyen File Open Addresses......5 Menyen File Open

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering Visma Enterprise Økonomi/Fakturering Nyheter og endringer ved overgang fra E3X til Enterprise 2012 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer