DIARIENUMMER G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER G30441-41-08"

Transkript

1 BESLUT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box TROLLHÄTTAN Projekt: Science Center Fremtidssteget (SCF) Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Innovatum Science Center AB för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 50% av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50% av den verifierade svenska offentliga finansieringen. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Särskilda Villkor: Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

2 Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per kalenderår. Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Örjan Berglund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Gränslöst Samarbete: Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

3 Projektnamn/prosjektnavn Science Center Fremtidssteget (SCF) Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är Kompetanseutvikling og FoU insatser: Svensk sökande/organisationsnr Innovatum Science Center AB Norsk søker/organisasjonsnr Høgskolen i Østfold, ingeniøerutdanningen Projektledare/prosjektleder Bjørn Gitle Hauge Kategori/indeks rapport KRD 64 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Prosjektet ligger under programmets innsats Kompetanseutvikling og FoU. Det ligger også under Østfold fylkeskommune og Västra Götalandsregionens satsinger på Kompetanse. Prosjektideen er ny innefor Interreg-samarbeid. Det er laget en god prosjektbeskrivelse med et klart definert resultat, en god aktivitetsplan og en kommunikasjonsplan Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrunn og historie Gjennom tidligere grenseregionale programmer er det opprettet kontakt mellom Science Center Østfold og Innovatum Science Center i Trollhättan. Begge regioner på Svensk og Norsk side er preget av at den tradisjonelle industrien er i en omstillings og nedgangsperiode, og at man har problemer med å rekruttere ungdom til naturvitenskaplige og tekniske yrker. Denne rekrutteringssvikten er med på å svekke næringslivets bærekraft, og derigjennom true velferdsstaten. Regionens Science Centre har til hensikt å motarbeide denne trenden ved å motivere ungdom til videre studier i teknikk og naturvitenskap, og å være et resurssenter for skolene i regionen. Man har således sammenfallende utfordringer på begge sider av grensen, og industrien har også sammenfallende satsning på energi og miljø. Hensikt Hensikten med prosjektet er å sikre science centrene i Østfold og Fyrbodal bærekraftig drift, nye utstillinger og aktiviteter, samt bedre forankring til næringsliv, skoler og ungdom i regionen. Prosjektet skal motivere ungdom til å studere tekniske/naturvitenskaplige yrker for å sikre næringslivet faglig kompetent arbeidskraft. Dette skal styrke regionens bærekraft og omstillingsevne. Næringslivet skal motiveres til å delta i sponsorprogrammer for å sikre Science Centrene økonomi til å øke og forbedre aktivitetene mot ungdom. Ved å utvikle felles programmer for erfaringsoverføring kan Science Centrene støtte hverandre og gi et bedre og bredere tilbud. Felles kompetanseutviklingsprogrammer for lærere kan utvikles, spesielt mot lærer i barnehagen og grunnskolen. Nyutvikling Det skal utvikles sponsorprogrammer etter modell fra idretten, der næringslivet skal motiveres til å ta ansvar for ungdommens fremtidige kompetanse ved å sponse kunnskaps og motivasjons programmer i Science Centrene. På denne måten kan industrien selv sikre sin fremtidige arbeidskraft og kunnskapsbase. Representanter fra næringslivet skal i samarbeid med ungdom og lærere besøke internasjonale Science Centre for å hente kompetanse om nye aktiviteter. Næringsliv, ungdom og skoler skal deretter i samarbeid utvikle nye tilbud. Dette kan skape nye nettverk mellom skole og næringsliv og øke deres tilhørighet til science centrene. Dette tiltaket vil være en av grunnsteinene i sponsor programmet. Det skal også utvikles en systematisk mediestrategi for å skaffe sentrene større synlighet og forankring mot aktører i regionen. Nye løsninger innen web teknologi vil bli utviklet ved bruk av web avis og

4 newsletter for å følge opp ungdom og lærer etter besøk. Prosjektet vil iverksette og publisere forskningsarbeid innen Science Center pedagogikk for å kvalitetssikre aktivitetene. Erfaringsutveksling og resultatspredning Forskning på Science Center pedagogikk er lite utbredt, og effekten av forskjellig utstillinger og aktiviteter for fremtidig rekruttering til naturvitenskap og teknikk er lite kjent. Prosjektet vil gjennomføre studier og publisere i tidsskrifter. Det skal også etableres møtearenaer der deltagerne jevnlig utveksler erfaringer. Gjennom bruk av newsletter og web-avis skal deltagere holdes informert om prosjektets fremdrift. Prosjektet skal utvikle sin egen mediestrategi for å øke synligheten. Forankring Prosjektet er forankret i Østfold fylkeskommunes kompetanseoffensivs satsing på Realfag i regionen (RiR) og Nedre Glommas programmessige satsing på teknologisk innovasjon. På begge sider av grensen er det en målsetting å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået for på den måten å heve inntektsnivået og skape bedre levekår. Prosjektets satsing er i tråd med Tillväxtprogram Fyrbodal Mål Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til at regionen fremstår som en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø også i fremtiden. Industrien er under omstilling og nye kunnskapsintensive bedrifter vil måtte erstatte de gamle arbeidsintensive. Her møter tradisjonelle industriregioner store utfordringer da arbeidstagerne vanligvis har lavt utdanningsnivå. En bærekraftig framtid i Østfold - Fyrbodal er derfor helt avhengig av at ungdommen høyner sin kompetanse vesentlig i forhold til i dag. Prosjektets aktiviteter skal gi som resultat at flere ungdommer i regionen (Østfold-Fyrbodal) tar naturvitenskapelig og teknisk utdanning, og eller tar andre former for høyere utdannelse som for eksempel innen økonomi. Dette for å sikre rekruttering til regionens nuværende og fremtidige kunnskapsintensive næringsliv. For å motivere flere unge til å øke sin kompetanse, og å ta naturvitenskaplig og teknisk utdanning, må aktiviteten til Science Centrene økes vesentlig ved å: 1) Øke og sikre bærekrafitig driftsgrunnlag Sponsoravtaler skal utvikles med næringslivet slik at de er med på å ta ansvar for ungdommens fremtid og sin egen nåværnede og fremtidige kompetanse. Driftsbudsjettene til Science Cemtrene styrkes vesentlig. 2) Kapasitetsøkning Utvikle nye og flere utstillinger og aktiviteter gjennom felles tiltak, kompetanseutvikling og nye formidlingsformer. 3) Forankring Nye utstillinger og aktiviteter skal utvikles i felleskap mellom næringsliv, ungdom og skoler. Dette vil gi Science Centrene aktiviteter som er basert på målgruppenes ene prioriteringer og tilhørighet. Det utvikles ny mediestrategi for å øke sentrenes synlighet og tilhørighet. Langsiktige effekter i regionene: - Økt interesse for naturvitenskap og teknikk både som utdannings- og karriereretning. - Økt kunnskap blant ungdom om mulighetene i regionens teknologiske/naturvitenskapelige næringsliv. - Styrket samarbeid og nettverk mellom næringslivet, skoler og Science Centrene. - Science Centre som naturlig møteplass mellom ungdom og næringsliv. - Bedre profilering/synlighet av regionens næringsliv. Målgrupp Målgruppene er primært barn/ungdom og regionens teknologiske næringsliv.

5 Når aktivitetene i prosjektet omtales som følge av en utviklet mediestrategi, vil prosjektet også nå befolkningen i regionen generelt som en målgruppe for å øke interessen for naturvitenskap og teknologi. Projektets gränsregionala mervärde Regionens (Fyrbodal/Østfold) industrielle miljø må sikre rekrutteringen. En felles satsing vil bygge ned grensen som hinder for rekruttering både for bedriftene og ungdommen og bidra til et mer integrert arbeidsmarked. Tilgang på kompetent arbeidskraft er ventet å bli den største utfordringen for næringslivet på både kort og lang sikt. Prosjektet skal bidra til å styrke regionens konkurransekraft i rekruttering av ungdom. Et utvidet samarbeid mellom regionens Science Centre der næringsliv og skoleungdom deltar, vil bidra til sterkere institusjonelt samarbeid og skape en betydelig kontaktflate mellom personer knyttet til teknologi og naturfag i regionen. Prosjektet vil bidra til å styrke regionens identitet knyttet til teknologi og industri og profilere Østfold/Fyrbodal i den større Oslo-Göteborg-regionen. Fellles utvikling av Science Centrene i samarbeid med næringslivet vil bidra til å bygge ned oppfattede grensehinder. Kontakten mellom ungdommer og bedrifter på begge sider av grensen vil bli bedre. Prosjektet vil legge vekt på felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, og regionen vil framstå mer enhetlig på dette området. Prosjektet vil ved å kople elever, bedrifter og pedagogisk personale på tvers av grensen skape bedre kunnskap om hverandre, utnytte forskjeller i tilnærmingsmåter og etablere et felles miljø innenfor naturvitenskapelig formidling som fremmer ungdommens interesse for fagområdet. Når kunnskapen på det naturvitenskapelige området tilbys gjennom Science Centrene vil det beste regionen kan frambringe bli gjort tilgjengelig for alle ungdommer i regionen. Prosjektets aktiviteter vil med sitt teknologifokus, ungdomsmobilisering og mediestrategi skape oppmerksomhet om regionen og dermed bidra til styrket regional attraksjonskraft. Organisation Under en felles prosjektleder, vil det være delprosjektledere på hver hovedaktivitet. En styringsgruppe etableres. Alle parter som bidrar med finansiering vil bli invitert til å delta i styringsgruppen. Information och resultatspridning Informasjons- og resultatspredning inngår i ordinære prosjektaktiviteter. Siden utvikling av mediestrategi inngår i prosjektet vil dette bli spesielt ivaretatt. Forøvrig vil det bli benyttet web-avis, etablert møteplasser og skrevet faglige artikler om prosjektet (se forøvrig prosjektplanen). Projektets miljöarbete I prosjektets engasjement for å mobilisere elever til å vurdere framtidige teknologiløsninger vil miljø bli tatt opp som eksplisitt tema. Nye utstillinger koplet til pedagogisk virksomhet som belyser de sentrale utfordringene i energi- og miljøspørsmålene. Prosjektet vil ha innretting mot teknologiske løsninger som er enegieffektive, og mye av kommunikasjonen vil forgå via elektroniske medier. Prosjektet vil ha spesiell oppmerksomhet mot å få regionens miljøteknologiforetak til å presentere sin virksomhet gjennom utstillinger og aktiviteter i Science Centrene. Gjennom mer profesjonelle sponsoravtaler tilbys også denne bransjen en arena for å informasjonsspredning og markedsføring. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Det er fortsatt en spesiell utfordring å mobilisere interessen for naturfvitenskap og teknikk blant jenter. Til tross for at flere kvinner enn menn fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler og er i flertall på de fleste fagfelt, er mennene ennå i flertall på avlagte utdanninger innen realfag. Realfag er her utdanninger tatt på fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (Statisisk Sentralbyrå juni 2007) Tidligere erfaringer med utvikling av Science centrene viser at den pedagogikken som brukes har apell til jentene. Det vil bli lagt spesielt vekt på dette i prosjektet.

6 Prosjektledelse og -medarbeidere vil være jevnt fordelt mellom kjønnene. Utstillinger og pedagogiske aktiviteter planlegges, gjennomføres og evalueres utfra et likestillingsperspektiv. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Prosjektet vil rette seg mot ungdom i regionen uavhengig av etnisk bakgrunn. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Utvikling av nye utstillinger og formidlingsformer Utvikle sponsoravtaler og samarbeidsformer Utvikle mediestrategi og kommunikasjonsformer Ungdomsprosjektet Fremtidssteget Erfaringsutveksling og resultatspredning Planlegge fortsatt verksamhet og använding av resultat efter projektet Prosjekturtvärdering och slutredovisning Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antall ved prosjektstart slutt Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 (A) Antal personer som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet utvecklar nya metoder och modeller för Kompetensutveckling Förväntade resultat och egna indikatorer Attraktiv pedagogisk science center-virksomhet. Forskning innen science center-pedagogikk. Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut Et etablert samarbeid mellom science centrene vil være etablert. Et nettverk av sponsorbedrifter på begge sider av grensen vil være etablert.

7 Forøvrig vil bedrifter være trukket inn i et nettverk med felles interesse av å skape oppmerksomhet om naturvitenskap og teknikk. Mediestrategi vil føre til at det er etablert et systematisk arbeid for at Science centrenes aktiviteter blir formidlet i regionens medier. Ekonomi Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,58% Externa tjänster ,00% Lokalkostnader 0 0,00% Investeringar 0 0,00% Resor ,38% Övriga kostnader ,05% Summa faktiska kostnader ,00% Externt offentligt direktfinansierade kostnader 0 0,00% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,21% Eksterne tjenester ,76% Lokalkostnader 0 0,00% Investeringar 0 0,00% Reiser ,90% Övriga kostnader ,62% Sum faktiske kostnader ,50% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,50% Sum norsk prosjektkostnader ,00%

8 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Innovatum Science Center AB ,42 % Innovatum Science Center AB (eget personell) ,58 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Summa svensk nationell medfinansiering ,00 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,00 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 50,00 % 50,00 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00 % Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00 %

9 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Regional utviklingsavtale Nedre G ,00 % Høgskolen i Østfold, prosjektledel ,00 % Høgskolen i Østfold, øvrig ,50 % Direktfinansiering (arbeid m.m.) Fredrikstad kommune, pedagogis ,25 % Sarpsborg kommune, plan og øko ,50 % Sarpsborg kommune, Helsekilden ,50 % Moss kommune, kultur og oppvek ,25 % Total norsk regional medfinansiering ,00 % Statliga IR-midler ,00 % IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 54,05 % 50,00 % Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00 % Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen. Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Per Olaf Aamodt, Idunn Seland, Vibeke Opheim, Tone Cecilie Carlsten, Berit Lødding

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer