DIARIENUMMER G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER G30441-41-08"

Transkript

1 BESLUT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box TROLLHÄTTAN Projekt: Science Center Fremtidssteget (SCF) Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Innovatum Science Center AB för ovan nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 50% av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50% av den verifierade svenska offentliga finansieringen. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Särskilda Villkor: Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för beslut. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

2 Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock alltid per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning per kalenderår. Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Örjan Berglund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Gränslöst Samarbete: Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE östersund +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund w

3 Projektnamn/prosjektnavn Science Center Fremtidssteget (SCF) Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt Huvudsaklig inriktning är Kompetanseutvikling og FoU insatser: Svensk sökande/organisationsnr Innovatum Science Center AB Norsk søker/organisasjonsnr Høgskolen i Østfold, ingeniøerutdanningen Projektledare/prosjektleder Bjørn Gitle Hauge Kategori/indeks rapport KRD 64 Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket Prosjektet ligger under programmets innsats Kompetanseutvikling og FoU. Det ligger også under Østfold fylkeskommune og Västra Götalandsregionens satsinger på Kompetanse. Prosjektideen er ny innefor Interreg-samarbeid. Det er laget en god prosjektbeskrivelse med et klart definert resultat, en god aktivitetsplan og en kommunikasjonsplan Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrunn og historie Gjennom tidligere grenseregionale programmer er det opprettet kontakt mellom Science Center Østfold og Innovatum Science Center i Trollhättan. Begge regioner på Svensk og Norsk side er preget av at den tradisjonelle industrien er i en omstillings og nedgangsperiode, og at man har problemer med å rekruttere ungdom til naturvitenskaplige og tekniske yrker. Denne rekrutteringssvikten er med på å svekke næringslivets bærekraft, og derigjennom true velferdsstaten. Regionens Science Centre har til hensikt å motarbeide denne trenden ved å motivere ungdom til videre studier i teknikk og naturvitenskap, og å være et resurssenter for skolene i regionen. Man har således sammenfallende utfordringer på begge sider av grensen, og industrien har også sammenfallende satsning på energi og miljø. Hensikt Hensikten med prosjektet er å sikre science centrene i Østfold og Fyrbodal bærekraftig drift, nye utstillinger og aktiviteter, samt bedre forankring til næringsliv, skoler og ungdom i regionen. Prosjektet skal motivere ungdom til å studere tekniske/naturvitenskaplige yrker for å sikre næringslivet faglig kompetent arbeidskraft. Dette skal styrke regionens bærekraft og omstillingsevne. Næringslivet skal motiveres til å delta i sponsorprogrammer for å sikre Science Centrene økonomi til å øke og forbedre aktivitetene mot ungdom. Ved å utvikle felles programmer for erfaringsoverføring kan Science Centrene støtte hverandre og gi et bedre og bredere tilbud. Felles kompetanseutviklingsprogrammer for lærere kan utvikles, spesielt mot lærer i barnehagen og grunnskolen. Nyutvikling Det skal utvikles sponsorprogrammer etter modell fra idretten, der næringslivet skal motiveres til å ta ansvar for ungdommens fremtidige kompetanse ved å sponse kunnskaps og motivasjons programmer i Science Centrene. På denne måten kan industrien selv sikre sin fremtidige arbeidskraft og kunnskapsbase. Representanter fra næringslivet skal i samarbeid med ungdom og lærere besøke internasjonale Science Centre for å hente kompetanse om nye aktiviteter. Næringsliv, ungdom og skoler skal deretter i samarbeid utvikle nye tilbud. Dette kan skape nye nettverk mellom skole og næringsliv og øke deres tilhørighet til science centrene. Dette tiltaket vil være en av grunnsteinene i sponsor programmet. Det skal også utvikles en systematisk mediestrategi for å skaffe sentrene større synlighet og forankring mot aktører i regionen. Nye løsninger innen web teknologi vil bli utviklet ved bruk av web avis og

4 newsletter for å følge opp ungdom og lærer etter besøk. Prosjektet vil iverksette og publisere forskningsarbeid innen Science Center pedagogikk for å kvalitetssikre aktivitetene. Erfaringsutveksling og resultatspredning Forskning på Science Center pedagogikk er lite utbredt, og effekten av forskjellig utstillinger og aktiviteter for fremtidig rekruttering til naturvitenskap og teknikk er lite kjent. Prosjektet vil gjennomføre studier og publisere i tidsskrifter. Det skal også etableres møtearenaer der deltagerne jevnlig utveksler erfaringer. Gjennom bruk av newsletter og web-avis skal deltagere holdes informert om prosjektets fremdrift. Prosjektet skal utvikle sin egen mediestrategi for å øke synligheten. Forankring Prosjektet er forankret i Østfold fylkeskommunes kompetanseoffensivs satsing på Realfag i regionen (RiR) og Nedre Glommas programmessige satsing på teknologisk innovasjon. På begge sider av grensen er det en målsetting å heve det gjennomsnittlige utdanningsnivået for på den måten å heve inntektsnivået og skape bedre levekår. Prosjektets satsing er i tråd med Tillväxtprogram Fyrbodal Mål Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til at regionen fremstår som en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø også i fremtiden. Industrien er under omstilling og nye kunnskapsintensive bedrifter vil måtte erstatte de gamle arbeidsintensive. Her møter tradisjonelle industriregioner store utfordringer da arbeidstagerne vanligvis har lavt utdanningsnivå. En bærekraftig framtid i Østfold - Fyrbodal er derfor helt avhengig av at ungdommen høyner sin kompetanse vesentlig i forhold til i dag. Prosjektets aktiviteter skal gi som resultat at flere ungdommer i regionen (Østfold-Fyrbodal) tar naturvitenskapelig og teknisk utdanning, og eller tar andre former for høyere utdannelse som for eksempel innen økonomi. Dette for å sikre rekruttering til regionens nuværende og fremtidige kunnskapsintensive næringsliv. For å motivere flere unge til å øke sin kompetanse, og å ta naturvitenskaplig og teknisk utdanning, må aktiviteten til Science Centrene økes vesentlig ved å: 1) Øke og sikre bærekrafitig driftsgrunnlag Sponsoravtaler skal utvikles med næringslivet slik at de er med på å ta ansvar for ungdommens fremtid og sin egen nåværnede og fremtidige kompetanse. Driftsbudsjettene til Science Cemtrene styrkes vesentlig. 2) Kapasitetsøkning Utvikle nye og flere utstillinger og aktiviteter gjennom felles tiltak, kompetanseutvikling og nye formidlingsformer. 3) Forankring Nye utstillinger og aktiviteter skal utvikles i felleskap mellom næringsliv, ungdom og skoler. Dette vil gi Science Centrene aktiviteter som er basert på målgruppenes ene prioriteringer og tilhørighet. Det utvikles ny mediestrategi for å øke sentrenes synlighet og tilhørighet. Langsiktige effekter i regionene: - Økt interesse for naturvitenskap og teknikk både som utdannings- og karriereretning. - Økt kunnskap blant ungdom om mulighetene i regionens teknologiske/naturvitenskapelige næringsliv. - Styrket samarbeid og nettverk mellom næringslivet, skoler og Science Centrene. - Science Centre som naturlig møteplass mellom ungdom og næringsliv. - Bedre profilering/synlighet av regionens næringsliv. Målgrupp Målgruppene er primært barn/ungdom og regionens teknologiske næringsliv.

5 Når aktivitetene i prosjektet omtales som følge av en utviklet mediestrategi, vil prosjektet også nå befolkningen i regionen generelt som en målgruppe for å øke interessen for naturvitenskap og teknologi. Projektets gränsregionala mervärde Regionens (Fyrbodal/Østfold) industrielle miljø må sikre rekrutteringen. En felles satsing vil bygge ned grensen som hinder for rekruttering både for bedriftene og ungdommen og bidra til et mer integrert arbeidsmarked. Tilgang på kompetent arbeidskraft er ventet å bli den største utfordringen for næringslivet på både kort og lang sikt. Prosjektet skal bidra til å styrke regionens konkurransekraft i rekruttering av ungdom. Et utvidet samarbeid mellom regionens Science Centre der næringsliv og skoleungdom deltar, vil bidra til sterkere institusjonelt samarbeid og skape en betydelig kontaktflate mellom personer knyttet til teknologi og naturfag i regionen. Prosjektet vil bidra til å styrke regionens identitet knyttet til teknologi og industri og profilere Østfold/Fyrbodal i den større Oslo-Göteborg-regionen. Fellles utvikling av Science Centrene i samarbeid med næringslivet vil bidra til å bygge ned oppfattede grensehinder. Kontakten mellom ungdommer og bedrifter på begge sider av grensen vil bli bedre. Prosjektet vil legge vekt på felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, og regionen vil framstå mer enhetlig på dette området. Prosjektet vil ved å kople elever, bedrifter og pedagogisk personale på tvers av grensen skape bedre kunnskap om hverandre, utnytte forskjeller i tilnærmingsmåter og etablere et felles miljø innenfor naturvitenskapelig formidling som fremmer ungdommens interesse for fagområdet. Når kunnskapen på det naturvitenskapelige området tilbys gjennom Science Centrene vil det beste regionen kan frambringe bli gjort tilgjengelig for alle ungdommer i regionen. Prosjektets aktiviteter vil med sitt teknologifokus, ungdomsmobilisering og mediestrategi skape oppmerksomhet om regionen og dermed bidra til styrket regional attraksjonskraft. Organisation Under en felles prosjektleder, vil det være delprosjektledere på hver hovedaktivitet. En styringsgruppe etableres. Alle parter som bidrar med finansiering vil bli invitert til å delta i styringsgruppen. Information och resultatspridning Informasjons- og resultatspredning inngår i ordinære prosjektaktiviteter. Siden utvikling av mediestrategi inngår i prosjektet vil dette bli spesielt ivaretatt. Forøvrig vil det bli benyttet web-avis, etablert møteplasser og skrevet faglige artikler om prosjektet (se forøvrig prosjektplanen). Projektets miljöarbete I prosjektets engasjement for å mobilisere elever til å vurdere framtidige teknologiløsninger vil miljø bli tatt opp som eksplisitt tema. Nye utstillinger koplet til pedagogisk virksomhet som belyser de sentrale utfordringene i energi- og miljøspørsmålene. Prosjektet vil ha innretting mot teknologiske løsninger som er enegieffektive, og mye av kommunikasjonen vil forgå via elektroniske medier. Prosjektet vil ha spesiell oppmerksomhet mot å få regionens miljøteknologiforetak til å presentere sin virksomhet gjennom utstillinger og aktiviteter i Science Centrene. Gjennom mer profesjonelle sponsoravtaler tilbys også denne bransjen en arena for å informasjonsspredning og markedsføring. Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Det er fortsatt en spesiell utfordring å mobilisere interessen for naturfvitenskap og teknikk blant jenter. Til tross for at flere kvinner enn menn fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler og er i flertall på de fleste fagfelt, er mennene ennå i flertall på avlagte utdanninger innen realfag. Realfag er her utdanninger tatt på fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (Statisisk Sentralbyrå juni 2007) Tidligere erfaringer med utvikling av Science centrene viser at den pedagogikken som brukes har apell til jentene. Det vil bli lagt spesielt vekt på dette i prosjektet.

6 Prosjektledelse og -medarbeidere vil være jevnt fordelt mellom kjønnene. Utstillinger og pedagogiske aktiviteter planlegges, gjennomføres og evalueres utfra et likestillingsperspektiv. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Prosjektet vil rette seg mot ungdom i regionen uavhengig av etnisk bakgrunn. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Utvikling av nye utstillinger og formidlingsformer Utvikle sponsoravtaler og samarbeidsformer Utvikle mediestrategi og kommunikasjonsformer Ungdomsprosjektet Fremtidssteget Erfaringsutveksling og resultatspredning Planlegge fortsatt verksamhet og använding av resultat efter projektet Prosjekturtvärdering och slutredovisning Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og regnskapsavslutning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva regioner) Övergripande indikatorer Antall ved prosjektstart slutt Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 (A) Antal personer som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 Aktivitetsindikatorer för projektet (A) Projektet utvecklar nya metoder och modeller för Kompetensutveckling Förväntade resultat och egna indikatorer Attraktiv pedagogisk science center-virksomhet. Forskning innen science center-pedagogikk. Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut Et etablert samarbeid mellom science centrene vil være etablert. Et nettverk av sponsorbedrifter på begge sider av grensen vil være etablert.

7 Forøvrig vil bedrifter være trukket inn i et nettverk med felles interesse av å skape oppmerksomhet om naturvitenskap og teknikk. Mediestrategi vil føre til at det er etablert et systematisk arbeid for at Science centrenes aktiviteter blir formidlet i regionens medier. Ekonomi Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,58% Externa tjänster ,00% Lokalkostnader 0 0,00% Investeringar 0 0,00% Resor ,38% Övriga kostnader ,05% Summa faktiska kostnader ,00% Externt offentligt direktfinansierade kostnader 0 0,00% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,21% Eksterne tjenester ,76% Lokalkostnader 0 0,00% Investeringar 0 0,00% Reiser ,90% Övriga kostnader ,62% Sum faktiske kostnader ,50% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,50% Sum norsk prosjektkostnader ,00%

8 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Innovatum Science Center AB ,42 % Innovatum Science Center AB (eget personell) ,58 % Direktfinansiering (arbete m.m.) Summa svensk nationell medfinansiering ,00 % Europeiska regionala utvecklings fonden ,00 % EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 50,00 % 50,00 % Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00 % Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00 %

9 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Regional utviklingsavtale Nedre G ,00 % Høgskolen i Østfold, prosjektledel ,00 % Høgskolen i Østfold, øvrig ,50 % Direktfinansiering (arbeid m.m.) Fredrikstad kommune, pedagogis ,25 % Sarpsborg kommune, plan og øko ,50 % Sarpsborg kommune, Helsekilden ,50 % Moss kommune, kultur og oppvek ,25 % Total norsk regional medfinansiering ,00 % Statliga IR-midler ,00 % IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 54,05 % 50,00 % Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00 % Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia BESLUT SMÅPROJEKT 2010-09-20 DIARIENUMMER N30441-37-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting/jilu Tema Skog Att: Per-Olof Nilsson Rösta 836 94

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-08-31 DIARIENUMMER S30441-47-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 65188 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / JiLU Tema Trä Att: Jan-Anders Eriksson Rösta 840

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-70-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB Strömsunds kommun Att: Tommie Jirhed Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Fas 2 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Helena Håkansson Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-123-08

DIARIENUMMER N30441-123-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-18 DIARIENUMMER N30441-123-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors Att: Nils Karlsen Yrkesvägen

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-159-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Att: Ewa Lundberg Box 127 831 27 Östersund Projekt:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/5684-2 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING MA, PhD,

Detaljer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-05 DIARIENUMMER 304-4291-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsta AB Att: Peter Fälth Ösavägen 20 836 94 Ås Projekt: Arenabygging TRE Beslut

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Länsstyrelsen Värmland Att: Johan Olsson 651 86 Karlstad Projekt: Gränsövning 2013 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-7-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Falun-Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Projekt: Nordens bästa

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-163-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Dalarna Att: Sven Andersson Myntgatan 2 791 51 Falun Projekt: Samarbete

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/ Energikontoret Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: GREEN DRIVE

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden CBM/Sveriges lantbruksuniversitet Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07 Uppsala Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö BESLUT Arvika kommun 671 81 Arvika Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11 Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 654 69 Karlstad Projekt: Rookie To Whiz Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS Eurpeiska uninen Eurpeiska reginala utvecklingsfnden Fyrbdals kmmunalförbund Att: Christian Martins Bx 305 451 18 UDDEVALLA Prjekt: IGS

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET  NYA VINGER Saknr. 10/5459-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Søknaden

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/6186-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Vedtak sak 10/6186

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Stiftelsen Minerva 791 33 Falun Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET GREEN DRIVE Saknr. 12/6873-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING Saknr. 12/1931-3 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM KR 425.000 TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: 00140484 Rapportens : 2009/10/01 2010/03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET "BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/244-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING I PROSJEKTET "BYGG- OG ANLEGGSKOMPETANSE INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter Larvik kommune Drømmen om et studiesenter SkanKomp Ny læring, utveksling av erfaring GEVINST! Ulike tanker om voksnes læring NORGE Voksenopplæring Lovverk som avgrenser Arbeidsretting «Voksenskolen kommer»

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 03.06.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 140/13

Detaljer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Regionprojekt

Detaljer

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse (2005-2007)

Detaljer

Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik

Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik Vätgasbilar i Jämtland? - Kort info om det nya planerade Green Highwayprojektet med vätgas, biogas och eltrafik EUROPEISKA UNIONEN Hyundai ix35 FCEV, 65 000-10 000 Euro, 55 mil EUROPEISKA UNIONEN Mirai,

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.08.10 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

Fem tematiske mål Interreg Sverige-Norge 2014-2020. Bjørn Terje Andersen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus-Romerike og Indre Østfold

Fem tematiske mål Interreg Sverige-Norge 2014-2020. Bjørn Terje Andersen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus-Romerike og Indre Østfold Fem tematiske mål Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Bjørn Terje Andersen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus-Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1) Status programprosessen pr april/mai 2014 -

Detaljer

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap:

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Nordisk partnerskap Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Norge: Sverige: Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon Folkhälsomyndigheten, Sveriges

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSTSING) 2017-2019 oppdatert 7.9.2016 Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon N! Endringer per 7.9:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning De statlige midlene kap. 551.60 har Østfold fylkeskommune fordelt på følgende prosjekter i 2011: Interreg IVA 9 350 000

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

En Sarping hvem er det?

En Sarping hvem er det? Sarpsborg kommune En Sarping hvem er det? Rik/fattig 4. generasjon/flyktninggrunnskolen/professor- MEN: Lave levekår og lavt utdanningsnivå Høy arbeidsledighet blant unge Mange ikke vestlige innvandrere

Detaljer

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Fem tematiske mål. Ørje Brug, 25. september 2014

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Fem tematiske mål. Ørje Brug, 25. september 2014 Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Fem tematiske mål Ørje Brug, 25. september 2014 Partnerskap av grenseregioner Sammenslutning av 10 regioner Tre selvstyrte delområder Sams behov, saker og problemer. Sams

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland

Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland Forprosjekt Energinettverk Østfold og Västra Götaland En kort presentasjon av prosjektet av Erik André og Egil Erstad 1 Organisering av prosjektet Svensk søker og prosjektansvarlig: Energiråd Väst v/ Erik

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning 1 Sammanfattning Forprosjektet har pekt på flere felles utfordringer med gåsebestanden. Videre har forprosjektet resultert i utvikling av samarbeid mellom

Detaljer