Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen

2 Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet Ansvarlige: Anne K. Eggen Lervik og Linda Hauge, HSH, og Trond Harsvik og Jorunn Dahl Norgård, Utdanningsforbundet Utgiver: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Tlf

3

4

5 HSH og Utdanningsforbundet har lenge framhevet at det er viktig med en praktisk tilnærming i alle fag, ikke minst på ungdomstrinnet. Arbeid med entreprenørskap i utdanningen gir muligheter til varierte arbeidsformer og til å utnytte andre læringsarenaer enn skolen i undervisningen. Sammen med tiltak som kompetanseutvikling av lærere, økt lærertetthet og økte ressurser til eksterne aktiviteter, vil bruk av alternative læringsarenaer gjennom arbeid med entreprenørskap i utdanningen bidra til å styrke ungdomstrinnet. HSH og Utdanningsforbundet har vært opptatt av å få kartlagt hvordan skole og arbeidsliv samarbeider i dag og hvilke muligheter det eksisterer for videre samarbeid. I denne rapporten presenteres resultatene fra spørreskjemaundersøkelser rettet mot lærere på ungdomstrinnet og bedriftsog virksomhetsledere. Som et ledd i oppfølgningen av rapporten vil HSH og Utdanningsforbundet arrangere et seminar 6. september 2011 hvor organisasjonene blant annet skal diskutere hvordan arbeidslivet på best mulig måte kan brukes som læringsarena. HSH og Utdanningsforbundet vil i tiden framover arbeide for å finne fram til gode samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv, se nærmere på hva som kjennetegner slike samarbeidsmodeller og hvilke betingelser som må være til stede for at dette skal fungere godt over tid.

6 HSH og Utdanningsforbundet har ønsket å gjøre en undersøkelse som kartlegger hvordan skole og arbeidsliv samarbeider om entreprenørskap. Denne rapporten inneholder resultatene fra to spørreskjemaundersøkelser rettet mot henholdsvis ledere i arbeidslivet og lærere på ungdomstrinnet. Undersøkelsen belyser i hvilken grad skole og arbeidsliv samarbeider systematisk om entreprenørskap i hvilken grad entreprenørielle kompetanser er etterspurt i arbeidslivet og oppøves i skolen hvilke erfaringer lærere og bedriftsledere har med samarbeid skole arbeidsliv generelt og med entreprenørskap i utdanning spesielt. Entreprenørskap er en del av utdanningen på alle nivå i utdanningssystemet, og i de senere årene har det vært økt oppmerksomhet knyttet til entreprenørskap i utdanningen. Handlingsplan for entreprenørskap og flere stortingsmeldinger viser dette (Kunnskapsdepartementet mfl. 2009, St.meld. nr. 7 ( ), St.meld. nr. 25 ( ), St.meld. nr. 44 ( )). I den nylig avgitte stortingsmeldingen om ungdomstrinnet, Motivasjon mestring muligheter, trekkes entreprenørskap fram som en av flere tilnærminger som kan benyttes i opplæringen for å bygge opp under læring av fag og grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse (Meld. St. 22 ( )). Videre understreker regjeringen at for å motivere elevene til økt innsats må opplæringen være praktisk, variert, relevant og utfordrende. På bakgrunn av dette foreslår regjeringen blant annet å inkludere entreprenørskap som tema i utviklingen av nye tilbud om valgfag. For grunnskolen finner vi per i dag entreprenørskap omtalt eksplisitt i læreplanene for Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Mat og helse og Utdanningsvalg, i tillegg til at det er rom for å arbeide med entreprenørskap som en integrert del av andre fag (Spilling og Johansen 2011). Samtidig er det også økt oppmerksomhet knyttet til en styrking av samarbeidet mellom arbeidsliv og skole, og å utnytte arbeidslivet som læringsarena. Faget Utdanningsvalg og forsøket med Arbeidslivsfag er eksempler på dette. I handlingsplanen for entreprenørskap framheves entreprenørskapsopplæringen som et bidrag til å gjøre opplæringen virkelighetsnær og praksisrettet, og et samarbeid mellom skole og arbeidsliv er et sentralt tiltak for å få dette til (Kunnskapsdepartementet mfl. 2009).

7 Økende oppmerksomhet til tross, entreprenørskap har lenge vært nedfelt som en viktig del av utdanningen. Dette gjenfinnes blant annet i generell del av læreplanen, og gjør at mange lærere på ungdomstrinnet arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Følgende sitater fra Kunnskapsløftet illustrerer dette: Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. (Kunnskapsløftet, Generell del s. 15) Tilsvarende finner vi at mange av formuleringene i Læringsplakaten også gir rom for å arbeide med entreprenørskap. Læringsplakaten inneholder 11 punkter som skal gi retning og grunnlag for skolens undervisning, kvalitetsutvikling og vurdering. Syv av disse punktene er: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingens/lærekandidatens lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Rapporten er skrevet av HSH og Utdanningsforbundet i fellesskap, bortsett fra kapitlene 4 og 5, som er skrevet av henholdsvis HSH og Utdanningsforbundet. Kapittel 2 redegjør for ulike sider ved entreprenørskapsbegrepet. Datainnsamlingsmetode og datagrunnlaget beskrives i kapittel 3. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsene rettet mot henholdsvis bedriftsledere og lærere på ungdomstrinnet presenteres i kapittel 4 og 5. Avslutningsvis, i kapittel 6, oppsummeres hovedfunnene.

8 Entreprenørskap er ikke et entydig begrep, og det finnes mange definisjoner og forståelser av begrepet og følgelig hva dette innebærer for utdanningen. I handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen heter det at beskrivelsen av entreprenørskap bygger på en definisjon av entreprenørskap som bl.a. ligger til grunn i St.meld. nr. 7 ( ): Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det kan være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. Videre står det i handlingsplanen: Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. I tillegg er blant annet frivillige organisasjoner, bistands- og utviklingsarbeid og kultursektoren viktige samfunnsområder hvor entreprenørskap og innovasjonsprosesser er aktuelt. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet mener det er viktig å ha en bred innretning av satsingen på entreprenørskap i utdanningen. Entreprenørskap i utdanningen kan være både teoretisk og praktisk orientert. Opplæring i entreprenørskap kan organiseres som et eget fag eller integreres som arbeidsform i andre fag. Entreprenørskap kan være et verktøy og en arbeidsmåte for å stimulere til læring i ulike fag og i grunnleggende ferdigheter. Gjennom entreprenørskap i opplæringen kan en også videreutvikle personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen kan fokusere på å fremme kunnskap om det å starte egen bedrift og om innovasjonsprosesser i eksisterende bedrifter. (Kunnskapsdepartementet mfl. 2009:7) I figur 1 vises de tre perspektivene på entreprenørskap som handlingsplanen skisserer ovenfor.

9 Figur 1: Perspektivene på entreprenørskap I rapporten Entreprenørskap i utdanningen redegjør Spilling og Johansen (2011) for ulike forståelser av og tilnærminger til entreprenørskap. Innledningsvis viser de til at entreprenørskap i en klassisk forståelse av begrepet er knyttet til økonomisk utvikling der entreprenøren er den sentrale endringsagenten. Entreprenørens rolle er å introdusere innovasjoner i økonomien ved i hovedsak å starte nye foretak. Samfunnsmessig entreprenørskap er en annen forståelse av begrepet. Entreprenørskap er da rettet mot lokal mobilisering og utvikling av mindre lokalsamfunn. En tredje forståelse er sosialt entreprenørskap, som innebærer en innretning mot sosiale problemer og organisering av virksomhet som kan bidra til å løse problemene (ibid.). I den brede tilnærmingen til entreprenørskap som handlingsplanen bygger på, finner vi igjen alle disse tre forståelsene av entreprenørskapsbegrepet. Når det er snakk om entreprenørskap i utdanningen, er det relevant å trekke inn begrepet pedagogisk entreprenørskap. Ødegård (2000) definerer det slik: Pedagogisk entreprenørskap er en helhetlig tilnærming til undervisning og opplæring med utgangspunkt i eleven som aktør for egen læring i en sosial kontekst. Personlige egenskaper, evner, kunnskaper og ferdigheter hos eleven danner grunnlaget for en handlingsorientert opplæring med reelle problemstillinger som motiverer for læring. Resultatet gir et helhetlig læringsutbytte på tvers av fag. I EU-kommisjonens rapport fra 2008 understrekes det at utdanningssystemet har en viktig rolle når det gjelder å promotere entreprenørielle holdninger og atferd. I rapporten blir det understreket at utbyttet av entreprenørskapsutdanning ikke er begrenset til oppstart av bedrifter, innovative prosjekter og nye arbeidsplasser. Entreprenørskap refererer til individets evne til å gjøre ideer om til handling. Derfor er dette kompetanse for alle, som i tillegg kan hjelpe unge mennesker til å bli mer kreative og gi større selvtillit (EU 2008).

10 Som vi kan lese av beskrivelsene ovenfor favner entreprenørskap vidt. Spilling og Johansen (2011) viser til at man gjennom utdanningen kan tilnærme seg entreprenørskap på ulike måter. Dette er: Utdanning om entreprenørskap Utdanning for entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap. Den første tilnærmingen utdanning om entreprenørskap innebærer at man lærer om entreprenørskap som et samfunnsmessig fenomen, det vil si hvilken rolle og betydning entreprenørskap har for utviklingen i samfunnet. Først og fremst vil dette være relatert til økonomi og næringsutvikling. Den andre tilnærmingen utdanning for entreprenørskap gjelder opplæring og trening for å utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å starte og drive et selskap. Et sentralt element i slik opplæring er å gi kunnskaper og trening i arbeid med en forretningsplan, det vil si å konkretisere forretningsideen, sette opp budsjett, lage en organisasjonsplan og en markedsstrategi. Den tredje tilnærmingen utdanning gjennom entreprenørskap innebærer at man benytter entreprenørielle prosesser som et virkemiddel for å oppnå bestemte læringsmål. Det vil si at elever og studenter gjennom deltakelse i prosesser knyttet til start og utvikling av ny virksomhet skal tilegne seg bestemte kunnskaper og erfaringer, og herunder også stimuleres til å utvikle adekvate holdninger og egenskaper. Det er med andre ord deltakelse i en entreprenøriell prosess som er poenget i denne tilnærmingen. Hvilken tilnærming til entreprenørskap blir så vektlagt i utdanningssystemet? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen legger hovedvekten på utdanning gjennom entreprenørskap (Spilling og Johansen 2011). For grunnskolens vedkommende er denne vektleggingen enda mer tydelig, det vil si at elevbedrift som pedagogisk metode er den dominerende tilnærmingen selv om deltakelse i elevbedrift kan ha en viss betydning for entreprenørskap (ibid.). Entreprenørielle kompetanser er et begrep som ofte benyttes i forbindelse med entreprenørskap, og vi har også inkludert spørsmål om entreprenørielle kompetanser i spørreskjemaundersøkelsene som presenteres senere i rapporten. Entreprenørielle kompetanser viser til karakteristiske trekk ved entreprenøren, og eksempler på slike trekk er det å kunne se muligheter, være proaktiv, være kreativ og å våge (Rotefoss mfl. 2008, Spilling og Johansen 2011). Der det klassiske entreprenørskapsbegrepet er knyttet til å utvikle ny forretningsmessig virksomhet, brukes entreprenørielle kompetanser mer generelt og er knyttet til ulike typer atferd uavhengig om denne er relatert til forretningsmessig virksomhet (Spilling og Johansen 2011). Vi finner igjen samme egenskaper omtalt i generell del av læreplanen og i læringsplakaten, men uten at begrepet

11 entreprenørielle kompetanser er benyttet. Begrepet 1 entreprenørielle kompetanser innebærer en drivkraft, retning eller hensikt (handlingsevne) som kunnskapsbegrepet til en viss grad mangler. 1 Ellstrøm 1992, Peterson og Westlund 2007

12 HSH og Utdanningsforbundet utviklet i samarbeid to spørreskjemaundersøkelser som var rettet mot henholdsvis bedriftsledere og lærere på ungdomstrinnet. Spørreskjemaene ble utformet slik at bedriftslederne og lærere skulle ta stilling til mest mulig likelydende spørsmål for at svarene skulle kunne sammenliknes. Undersøkelsene ble gjennomført i november og desember Respons Analyse har på oppdrag fra HSH gjennomført en intervjuundersøkelse med 300 bedrifts- og virksomhetsledere. Formålet med undersøkelsen er som vi var inne på innledningsvis å synliggjøre behovet for: entreprenørielle egenskaper i arbeids- og samfunnsliv at opplæring i utdanningssystemet må skje i samarbeid med arbeidslivet bruk av læringsarenaer utenfor skolen (i arbeidslivet) Et annet hovedformål er å skape synlighet for temaet og å framskaffe et grunnlag for å underbygge synspunktene i forbindelse med arbeidet med nye lærerutdanninger og stortingsmelding for ungdomstrinnet. Spørsmålene i intervjuundersøkelsen er utarbeidet ut fra to overordnete antakelser: at arbeidslivet har behov for og etterspør entreprenørielle kompetanser, men er usikre på om skolen faktisk imøtekommer behovet at for få i arbeidslivet har deltatt i konkrete samarbeidsprosjekter med skolen, men likevel vil svare at de ønsker et slikt samarbeid. Respons Analyse har telefonintervjuet 300 bedrifts- og virksomhetsledere fra et representativt utvalg av norske bedrifter med fem eller flere ansatte. Til grunn for å basere undersøkelsen på et representativt utvalg ligger en vurdering av at entreprenørskap er like viktig i små bedrifter som i store. Intervjuene ble foretatt på telefon på dagtid i perioden november Vi kan ikke se bort fra at det kan være en skjevfordeling med bakgrunn i at virksomhetsledere som har erfaring med samarbeid med skolen har hatt noe større tilbøyelighet til å delta i undersøkelsen. Når det gjelder spørreskjemaundersøkelsen til lærere på ungdomstrinnet, ble denne sendt ut til medlemmer av Utdanningsforbundet som var registrert med e-postadresse i medlemsregisteret og med arbeidssted på rene ungdomsskoler, da registeret ikke inneholder opplysninger om hvilke trinn det enkelte medlem underviser på. Dermed er medlemmer som arbeider på kombinerte barne- og

13 ungdomsskoler og som underviser på ungdomstrinnet ikke inkludert i undersøkelsen. Det ble sendt ut e-post med lenke til et elektronisk spørreskjema til 3784 medlemmer. 366 medlemmer var ikke kontaktbare på oppgitt e-postadresse. Det ble gjennomført to purrerunder, og da datainnsamlingen ble avsluttet, var det kommet inn 1116 svar. Det gir en svarprosent på 32,7. Det er en relativt lav svarprosent sammenliknet med andre undersøkelser gjennomført blant Utdanningsforbundets medlemmer. Det kan være slik at lærere som har erfaring med entreprenørskapsarbeid i større grad enn andre som ikke har tilsvarende erfaring har besvart undersøkelsen. Dette kan for eksempel gi seg utslag i at andelen som oppgir at de har kjennskap til entreprenørskapsbegrepene og som har samarbeid med arbeidslivet er høyere enn den ville vært dersom alle som var trukket ut hadde samme svartilbøyelighet. Dette vet vi imidlertid ikke noe om. Spørsmålene i undersøkelsen er rettet inn mot den enkelte lærers arbeid med entreprenørskap og har ikke tatt sikte på å gi en utførlig beskrivelse av hvordan det jobbes med entreprenørskap på den enkelte skole eller kartlegge forskjeller mellom skoler. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 12. november 1. desember I den grad det gjøres analyser på forskjeller mellom grupper, benytter vi oss av et signifikansnivå på 0,05. Dette innebærer at vi er 95 prosent sikre på at forskjeller vi finner er reelle og ikke skyldes tilfeldigheter. Tabell 1 gir en oversikt over hvordan utvalget av bedrifts- og virksomhetsledere er sammensatt med hensyn til kjønn, bransje, virksomhetsstørrelse, alder og hjemmehørende region.

14 Tabell 1: utvalget av bedriftsledere Kjønn Antall Prosent Menn ,3 Kvinner ,7 Bransje Industri Handel ,7 Hotell og restaurant 28 9,3 Forretningsmessig tjenesteyting 27 9 Annen tjenesteyting 21 7 Antall ansatte Mindre enn 10 ansatte , ansatte , ansatte 35 11,7 50 ansatte eller mer 32 10,7 Alder Under , år , år 85 28,3 55 år eller eldre 55 18,3 Region Oslo og Akershus Øvrige Østland 82 27,3 Sør- og Vestlandet Trøndelag og Nord-Norge 56 18,7 N= Vi ser at det er en hovedvekt av menn som har vært med i undersøkelsen. De fleste av bedriftene driver innen handel og nær 80 prosent har færre enn 25 ansatte. Den nest største bransjen som er representert er industribedrifter. Drøyt 60 prosent av bedriftslederne er i alderen år.

15 Tabell 2 gir en oversikt over lærere som inngår i datamaterialet fordelt på kjønn, stilling, undervisningstrinn og fag. For de to siste kategoriene var det mulig å sette flere kryss. Tabell 2: Lærere som inngår i datamaterialet Kjønn Antall Prosent Kvinner ,0 Menn ,0 Stilling Pedagogisk stilling/undervisningsstilling ,9 Lederstilling 3 0,3 Mellomleder 36 3,2 Annen administrativ stilling 11 1,0 Annen stilling 29 2,6 Trinn 8.trinn ,1 9.trinn ,1 10.trinn ,0 Fag Elevrådsarbeid ,1 Engelsk ,9 Fordypning i engelsk 100 9,9 Fordypning i norsk 69 6,8 Fremmedspråk ,4 Norsk for språklige minoriteter 61 6,0 Kroppsøving ,2 Kunst og håndverk ,9 Mat og helse ,0 Matematikk 2p, 2t, Vg2 6 0,6 Matematikk fellesfag ,4 Morsmål for språklige minoriteter 2 0,2 Musikk ,2 Naturfag ,2 Norsk ,8 Religion, livssyn og etikk ,1 Samfunnsfag ,5 Utdanningsvalg ,5 I tabellen vises antall som har krysset av for de ulike alternativene og dette tallet er deretter vist i prosent i forhold til samlet antall som har besvart det enkelte spørsmålet. Dette medfører at det totale antallet som prosentandelen er beregnet ut fra, kan variere noe. Av våre medlemmer som har besvart undersøkelsen utgjør kvinnene to tredeler. Dette er en andel som er omtrent som i Utdanningsforbundets medlemsregister. Vi ser at 1035 medlemmer oppgir at de har en pedagogisk stilling/undervisningsstilling, noe som utgjør ca. 93 prosent av utvalget. Respondentene ble bedt om å oppgi hvilke trinn de underviste på. 15 medlemmer fortalte at de ikke underviste på

16 ungdomstrinnet. Vi ser at det er noe over halvparten som oppgir å undervise på de ulike trinnene med overvekt på 9. og 10. trinn. Mange underviser på flere trinn, for eksempel oppgir 302 respondenter at de underviser både på 8. og 9. trinn. I de videre analysene har vi konsentrert oss medlemmer som er i pedagogiske stillinger/undervisningsstillinger og som har oppgitt at de underviser på ungdomstrinnet. Dette utgjør til sammen 1019 respondenter. Når vi ser på hvilke fag disse underviser i, er det fagene norsk, samfunnsfag, matematikk fellesfag, engelsk og naturfag hvor flest lærere underviser. Flere enn 30 prosent av lærerne underviser i disse fagene. Deretter følger utdanningsvalg og kroppsøving som de hyppigst nevnte fagene. Figur 2: Aldersfordeling. Prosent. N= ,6 11,0 22,7 33, år år år år år 22,6 Gjennomsnittsalderen på respondentene er 43,4 år (standardavviket er 11,3 år). Det betyr at medlemmene som har besvart undersøkelsen i gjennomsnitt er noe yngre enn populasjonen de er trukket fra. Medlemsregisteret viser at gjennomsnittsalderen blant medlemmene på rene ungdomsskoler er 46 år. Den yngste læreren i datamaterialet er 22 år mens den eldste er 68 år. Vi ser av figur 2 at den største gruppen lærere i vårt materiale tilhører aldersgruppen år. Det er ca. 1 av 10 som er yngre enn 30 år, og en tilsvarende andel er 60 år eller eldre. Når det gjelder hvordan lærerne fordeler seg geografisk, er dette illustrert i figur 3 nedenfor.

17 Figur 3: Antall lærere fordelt på fylker. N= Lærere fra alle fylker er representert i undersøkelsen. Vi ser at Hordaland, Akershus og Rogaland har flest lærere som har besvart spørreskjemaundersøkelsen. Annet inkluderer Svalbard/utlandet.

18 Av lederne som har svart, er ca. en tredjedel uenige eller delvis uenige i at skolen forbereder elevene på arbeidslivet på en god måte. Over 40 prosent har sagt seg verken enige eller uenige. Dette kan være et utrykk for at de ikke kjenner til hvordan undervisningen foregår, eller i hvilken grad elevene er godt forberedt eller ikke. Figur 4: I hvilken grad forbereder skolen elevene til arbeidslivet på en god måte 83 prosent svarer at de er helt eller delvis enige i at arbeidslivet i større grad bør brukes som læringsarena, jf. figur 5. Dersom vi holder dette sammen med figur 4, ser det ut til at virksomhetsledere mener at arbeidsplassen som læringsarena kan bidra til at elevene kan bli bedre forberedt til arbeidslivet enn det de oppfatter at de blir i dag. Arbeidsplassen som læringsarena kan gi elevene større grad av relevant kunnskap og tilpassede arbeidsmetoder i tillegg til den teoretiske kunnskapen skolen tilbyr.

19 Figur 5: I hvilken grad bør arbeidslivet i større grad brukes som læringsarena i skoleundervisning At arbeidslivet ser behov for et tettere samarbeid blir understreket gjennom figur 6 nedenfor, ved at hele 95 prosent svarer at de er enige eller delvis enige i at det er viktig med samarbeid mellom skole og utdanning. Ledere i arbeidslivet som har hatt samarbeid med skolen svarer i enda større grad at det er viktig med samarbeid enn de som ikke har samarbeidet med skolen. Figur 6: Hvor viktig er det med samarbeid mellom skole og arbeidsliv

20 Det er også mye som tyder på at det fins mange etablerte samhandlingskanaler mellom bedrifter og skolen. Figur 7: Virksomhetens samarbeid med skole(r) Rundt 70 prosent av bedriftene har deltatt i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. En stor del av disse har samarbeidet med skolen på flere måter. I de aller fleste tilfellene har samarbeidet vært i form av at elever har prøvd ut yrker eller arbeidsoppgaver i bedriften. Det er noe usikkert i hvilken grad svarene på dette spørsmålet knytter seg til om virksomheten har lærlinger eller om det gjelder skoleelever. Bedriftsbesøk fra elevgrupper er en annen hyppig samarbeidsform. HSH synes det er positivt at tilnærmet 20 prosent har samarbeidet gjennom Ungt Entreprenørskap. Den høye graden av eksisterende samarbeid mellom skole og arbeidsliv er et godt utgangspunkt for å videreutvikle og styrke samarbeidet i tiden framover.

21 Figur 8: Bedriftens involvering i aktiviteter Figur 9: På hvilken måte samarbeider bedriftene og virksomhetene med skolen?

22 Det er interessant å se at så mange ledere i arbeidslivet har et mer eller mindre formalisert samarbeid med skolen. Vi ser at mange har etablerte relasjoner til skolen. Til tross for at hovedvekten av samarbeidet skjer gjennom bedriftslederens egne kontakter, er heller ikke partnerskapsavtaler og hospiteringsordninger for lærere uvanlig. Det kan se ut til at de som samarbeider, ofte samarbeider på flere måter. Entreprenørielle kompetanser er etterspurte kvalifikasjoner som er viktige i liv og arbeid. Dette er for eksempel å se muligheter, gjøre noe med dem og å være kreativ. Slike kvalifikasjoner vil arbeidslivet i økende grad etterspørre framover. Teoretisk kunnskap må i økende grad kunne omsettes i praksis. Da trengs kompetanser som handlekraft og vågemot. Det læres best i opplæringssituasjoner der elevene løser reelle problemer i møte med verden utenfor klasserommet. Figur 10: Entreprenørielle kompetanser i undervisningen. N= Å se muligheter Å kunne realisere ideer Å prøve og feile Å ta ansvar Å stole på seg selv Å håndtere usikkerhet I meget liten grad I meget stor grad 5 Vet ikke Det er en høy andel som verken svarer enig eller uenig på dette spørsmålet. Dette kan tolkes som at bedriftsledere ikke har klare oppfatninger om skolens evne til å fremme entreprenørielle kompetanser. Det kan skyldes at bedriftsledere ikke kjenner godt nok til skolehverdagen og derfor vanskelig kan ha klare oppfatninger. De kompetansene bedrifts- og virksomhetsledere mener skolen er best på er å fremme evnen til å stole på seg selv og evnen til å prøve og feile. Kompetanser som å se muligheter / fremme ideer / håndtere usikkerhet er grunnleggende for å være en entreprenør. Dersom disse kompetansene ikke er til stede er sannsynligheten mindre for at en starter egen virksomhet eller på annen måte tør å realisere egne ideer.

23 Vi mener at det å fremme entreprenørielle kompetanser er viktig. Det fremmes i et nært systematisk samarbeid mellom skole og arbeid. Det synes ut fra disse funnene at arbeidslivet ønsker denne typen samarbeid og mener det vil ha en god effekt på læringen.

24 Lærerne ble i innledningen av undersøkelsen bedt om å gi en vurdering av hvor godt de kjenner til to begreper som omhandler entreprenørskap. Denne vurderingen ble de bedt om å gjøre før begrepene ble nærmere definert senere i undersøkelsen. Først ble de bedt om å vurdere sitt kjennskap til begrepet entreprenørskap. Figur 11: Hvor godt kjenner du til innholdet i begrepet entreprenørskap? Prosent N=1016 5,4 9,0 Svært godt Ganske godt 38,6 Lite godt 47,0 Kjenner ikke til innholdet i begrepet Flere enn halvparten (56 prosent) sier at de kjenner innholdet i begrepet entreprenørskap godt eller svært godt. Samtidig er det verdt å merke seg at det er flere enn 4 av 10 som sier at de har liten eller ingen kjennskap til innholdet i begrepet. Entreprenørskap er et begrep som brukes med ulikt meningsinnhold både i og utenfor utdanningen (Spilling og Johansen 2011). Det kan være noe av forklaringen på at relativt få mener at de har et svært godt kjennskap til begrepet. En annen mulig forklaring, som vi vil komme tilbake til senere, er knyttet til hvilket tilbud om kompetanseheving lærerne har fått innenfor dette feltet. Det andre begrepet respondentene ble bedt om å ta stilling til, er entreprenørielle kompetanser.

25 Figur 12: Hvor godt kjenner du til innholdet i begrepet entreprenørielle kompetanser? Prosent. N= ,2 16,9 25,9 Svært godt Ganske godt Lite godt 55,0 Kjenner ikke til innholdet i begrepet Sammenliknet med svarfordelingen som framkom når det gjelder begrepet entreprenørskap, er det færre som sier at de kjenner svært godt eller godt til innholdet i begrepet entreprenørielle kompetanser. Det er flere enn 7 av 10 som sier de har liten eller ingen kjennskap til innholdet i begrepet. Senere i kapitlet skal vi se at lærerne likevel mener at egen undervisningen fremmer entreprenørielle kompetanser, noe som må forstås i lys av at lærerne benytter arbeidsformer og undervisningsopplegg som faller inn under begrepet, men uten at de kaller dette for entreprenørielle kompetanser. Etter at respondentene hadde fortalt om sitt kjennskap til begrepene, fikk de en kort forklaring på hva som menes med entreprenørskap. Dette ble gjort for at respondentene som hadde krysset av for at de ikke kjente til innholdet i begrepene likevel skulle kjenne seg i stand til å besvare resten av undersøkelsen. Følgende beskrivelse ble gitt: Entreprenørskap handler om å utvikle evner til nytenkning og nyskaping, og det å lære å realisere ideer. Entreprenørskap kan knyttes til mange læringsaktiviteter og fagområder. Etter denne korte definisjonen fikk lærerne mulighet til å besvare noen spørsmål knyttet til både skolens og eget arbeid med entreprenørskap. I denne delen av undersøkelsen har vi vært interessert i å få beskrevet på hvilken måte skolen har lagt til rette for arbeid med entreprenørskap. Det er i alt formulert fire spørsmål vedrørende skolenivået.

26 Tabell 3: Finnes det formulerte mål for arbeidet med entreprenørskap på din skole? N=1009 Finnes det formulerte mål? Antall Prosent Ja ,1 Nei ,2 Vet ikke / kan ikke svare ,6 Sum Av lærere på ungdomstrinnet forteller 3 av 10 at det finnes formulerte mål for arbeidet med entreprenørskap på egen skole. Vi ser også av tabellen at det er en forholdsvis stor andel som oppgir at de ikke vet eller kan svare på dette spørsmålet. I en rapport utgitt av Kunnskapsparken er det stilt spørsmål om entreprenørskap er forankret i skolens virksomhetsplan (2008). Dette spørsmålet er ikke direkte sammenliknbart, men sier likevel noe om i hvilken grad entreprenørskap er en formalisert del av skolens planer. I rapporten fra Kunnskapsparken ble det oppgitt at 41,4 prosent av skolene i grunnskolen har tatt inn entreprenørskap i virksomhetsplanen. Tabell 4: Blir skolens arbeid med entreprenørskap evaluert? N=1006 Blir skolens arbeid evaluert? Antall Prosent Ja ,4 Nei ,0 Vet ikke / kan ikke svare ,6 Sum Dette spørsmålet kan sees i forlengelse av det foregående og gir et inntrykk av hvor systematisk det arbeides med entreprenørskap på skolenivå. Omtrent 1 av 4 oppgir at skolens arbeid med entreprenørskap blir evaluert. Det er verdt å merke seg at det er mange også på dette spørsmålet som ikke vet eller som mener at de ikke kan svare. Dersom lærerne skal kunne arbeide med entreprenørskap, er det nødvendig at de har kunnskap om temaet. Vi har derfor spurt om læreren har fått tilbud om kompetanseheving knyttet til entreprenørskap i undervisningen. Tabell 5: Har du fått tilbud om kompetanseheving knyttet til entreprenørskap i undervisningen? N=1002 Har du fått tilbud om kompetanseheving? Antall Prosent Ja ,4 Nei ,9 Vet ikke / kan ikke svare 78 7,8 Sum Kun 1 av 5 forteller at de har fått tilbud om kompetanseheving. Dette er få sammenliknet med undersøkelsen fra Kunnskapsparken, som viste at mer enn halvparten av grunnskolene har tilbudt

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen ØF-rapport 14/ /2012 Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelsee av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1

Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1 Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen' Vibeke Opheim Øyvind Wiborg 37/2012

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer