ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA"

Transkript

1 Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

2 DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM VALPROGRAM Kjære veljar i Os Denne avtalen er i dag inngått mellom Os Arbeidarparti og [ ditt namn ] Av alt som er viktig i Os kommune, er skule og eldreomsorg det viktigaste. Uansett kor du er i livet ditt, vil ein god skule og ei god eldreomsorg vera viktig for deg, eller for nokon du er glad i og bryr deg om. Stemmer du på Os Arbeidarparti stemmer du for å prioritera skule og eldreomsorg i svært stor grad i åra som kjem. I tillegg skal vi styrka vilkåra for frivillige lag og organisasjonar radikalt. Status i dag, er at vi i Os kommune, på desse områda, i beste fall leverer gjennomsnittlege tenester og resultat. Det er ikkje godt nok! Kva for eit ambisjonsnivå synest du det er riktig å ha for desse områda? Halda fram som no, ved å vera gjennomsnittleg, når vi samanliknar oss med andre kommunar? 10 % betring til neste val? På 50. plass, 10. plass eller 2. plass i landet? Best i Noreg på skule, eldreomsorg og vilkår for frivillige lag og organisasjonar er ambisjonen til Os Arbeidarparti. Den ambisjonen er vi stolte av, dette kan du stola på, for det lovar vi. Å gi deg den beste skulen, eldreomsorga og dei beste vilkåra for frivillige lag og organisasjonar skal vi starta med den same kvelden vi blir valde inn i eit nytt fl eirtal i Os. Endringane til det betre startar med ein gong. Du vil raskt merka forskjell. Men etter 12 år med fl eirtal av FrP/H er det så langt igjen til toppen av desse tre listene, at det ikkje vil vera mogleg å koma dit med ein gong. Avstanden frå der vi er no, til der dei verkeleg gode kommunane ligg, er så lang, krevjande og kostbar, at noko tid vil det ta. Vi veit du forstår det. I 12 år har FrP/H hatt reint fl eirtal i kommunestyret i Os. Skule, eldreomsorg og vilkår for frivillige lag og organisasjonar var under eller rundt eit gjennomsnittleg nivå då dei fekk all makt i Etter 12 år er statusen den same, framleis gjennomsnittleg nivå. I 12 år kunne FrP/H valt å prioritera slik at skule, eldreomsorg og vilkår for frivillige lag og organisasjonar skulle bli betre og betre. Det er ikkje gjort. Er det truverdig om dei seier dei skal gjera det no? Os Arbeidarparti har større ambisjonar og vi er så sikre på å få det til, gitt at du stemmer på oss, at vi ønskjer å inngå ein avtale med deg om dette forholdet, Den NYE Os-avtalen. Den NYE Osavtalen seier at Os Arbeidarparti, i byte mot din røyst ved dei komande kommunevala, garanterer at vi i Os kommune skal ha landets beste skule, beste eldreomsorg og beste vilkår for frivillige lag og organisasjonar. Dette skal skje på kortere tid enn dei 12 åra FrP/H har regjert med reint fl eirtal, og kome særs kort på disse viktige områda. Avtale? Slik prioriterer Os Arbeidarparti det viktigaste først. I tillegg har kommunen mange andre oppgåver. Du kan kjenna deg heilt trygg på at også desse vil bli ivaretekne. Vi skal vera gode nok på alt, men best på skule, eldreomsorg og vilkår for frivillige lag og organisasjonar. Os er ein fl ott kommune som vi alle er stolte av. Det er ein god kommune å bu i for dei fl este av oss. Men mykje kan bli betre og utfordringane er mange. Folketalet har vore sterkt aukande dei siste ti åra. Likevel har vi truleg ikkje sett den største veksten i Os enno. Når ny E39 til Bergen står ferdig, kan vi venta oss auka press på utbyggingsområda i kommunen. Mange vil bu i fl otte omgjevnader med trygge og gode bumiljø. Mange vil bu i Os. Os Arbeidarparti er utålmodig i arbeidet med å skapa ein betre kvardag for innbyggjarane i Os. Vi vil ha ein kommune der alle er med. Vi vil ha ein kommune der dei som treng hjelp får det. Vi vil ha ein kommune der vi løyser dei viktigaste oppgåvene saman. Vi skal arbeida hardt kvar einaste dag for å styrka fellesskapet og gjere kommunen betre. Du kan lesa meir om kva vi vil gjera i dette programmet. Viss du er einig i mykje, håpar vi du røystar på oss ved valet i Med venleg helsing 1. DET VIKTIGASTE FØRST Os Arbeidarparti lovar, gitt at vi kjem i fl eirtal i kommunestyret, å gjennomføra ein politikk som fører til at vi i Os kommune skal ha dei beste tenestene i landet innanfor: SKULE ELDREOMSORG VILKÅR FOR FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR 2. SKULE Os Arbeidarparti lover at skuleelevar, lærarar og foreldre skal oppleva at alt blir gjort, som praktisk er mogleg, for å gi kvar einskild elev ei grunnutdanning som sikrar vedkomande den beste plattforma for vegen vidare i livet, basert på eleven sine evner, interesser og ambisjonar. 3. ELDREOMSORG Os Arbeidarparti lovar at seniorar, deira pårørande og tilsette i sektoren skal oppleva at alt blir gjort som er praktisk mogleg, for å gi den einskilde senior den omsorga ein opplever at ein treng, basert på ei fagleg og individuell vurdering som sikrar den einskilde den beste alderdomen. 4. FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR Os Arbeidarparti lovar at alle som deltar i frivillig arbeid, barn, unge, vaksne og eldre, enten dei deltek som deltakarar, utøvarar eller leiarar og tillitsvalde, skal oppleva at alt blir gjort som praktisk er mogleg, for å gi landets beste vilkår for frivillige lag og organisasjonar. 5. GJENNOMSNITTLEG ER IKKJE GODT NOK Samanlikna med andre kommunar i Noreg er tilhøva innanfor skule, eldreomsorg og frivillig sektor relativt gjennomsnittlege i Os. Det er ikkje godt nok! Nei, det betyr at det er svært mange kommunar i Noreg som evner å gi sine unge og eldre fl eire og betre tenester, av høgare kvalitet, enn vi har i Os i dag. Det skal Os Arbeidarparti gjere noko med, og vi skal starta no, med di hjelp. 6. VI SKAL BLI BEST Kva er ein naturleg ambisjon? Å bli litt betre enn i dag? Å bli nest best? Os Arbeidarparti meiner unge og eldre i Os fortener å vera på toppen av listene, på førsteplass, når samanlikningane blir gjort. 7. KVA SKJEDDE DEI SISTE 12 ÅRA? I 12 år har FrP/H hatt reint fleirtal i styret av Os kommune. Skule og eldreomsorg var gjennomsnittleg då dei fekk fl eirtal for 12 år sidan. Skule og eldreomsorg er gjennomsnittleg no. FrP/H har i 12 år hatt reint fl eirtal. Dei har hatt fl eirtal til å vedta kva dei vil. Kva har dei eigentleg brukt dei 12 åra til på desse viktige områda? 8. KOR LENGE SKAL AVTALEN VARA? På mindre enn 12 år, om Os Arbeidarparti får like lang tid i et nytt fl eirtal som FrP/H no har hatt, lovar vi at skule, eldreomsorg og vilkår for frivillige lag og organisasjonar i Os, skal stå på førsteplass på nasjonale lister, vurdert etter dei kvalitetsmål og normer som gjeld. Den beste skulen, den beste eldreomsorga og dei beste vilkåra for alle som vil gjera ein frivillig innsats i Noreg skal du fi nna i Os. Det har du, familien din og alle dine sambygdingar fortent. Det er mogleg å få det til, men det krev at vi verkeleg vil satsa det som krevst. Det vil Os Arbeidarparti. 9. OS ARBEIDARPARTI KAN DU STOLA PÅ Den NYE Os-avtalen er ein avtale mellom deg som veljar og oss i Os Arbeidarparti. Stemmer du på oss, og valresultata gir oss til ein del av eit fl eirtal framover, lovar vi deg Noregs beste skule, eldreomsorg og vilkår for frivillige lag og organisasjonar. Det er langt fram, frå ståstaden no, til å bli best i landet. Derfor vil jobben ta noko tid, men vi vil starta arbeidet alt same kvelden vi har fått fl eirtal. 10. PÅ TIDE MED EIT BYTE? Det har tatt FrP/H dei siste 12 år å koma frå gjennomsnittlege nivå til gjennomsnittlege nivå. Då er det ikkje unaturleg at vi ber om like lang tid for å gå frå gjennomsnittleg til best? 11. VI LYTTAR MED RESPEKT OG GJENNOMFØRER DET VI LOVAR Dette trur vi på, dette står vi for og dette er vi stolte av. Os Arbeiderparti gjer det som er nødvendig for at alle skal ha det bra, Lars Atle Skorpen ORDFØRARKANDIDAT Os, i valkampen 2011 Kristin E Haukeland VARAORDFØRARKANDIDAT Kristian Helland Lothe Lars Atle Skorpen ORDFØRARKANDIDAT, OS ARBEIDERPARTI [ ditt namn ] 2 UNGDOMSKANDIDAT 3

3 Når du stemmer på Os Arbeidarparti stemmer du mellom anna for: - Noregs beste eldreomsorg - Noregs beste skule - Norges beste vilkår for frivillige lag og organisasjonar - Velferd og tryggleik for alle - Eit rausare lokalsamfunn - Alle kommunale kjerneoppgåver i kommunal regi, ingen privatisering av desse - Gode etablerings-, vekst- og driftsvilkår for næringslivet - det er dette som gir arbeid for alle - At vi skaper framtida saman, personar, bedrifter og offentleg sektor deretter deler vi på det vi har, på ein klok måte - Ein bustad du har råd til - Klok bruk av areal og miljø - At vi evner å tenkja på globalt medansvar når vi lever i, og utviklar lokalsamfunnet vårt - Velfungerande basistenester som veg, vatn, straum, breiband og avlaup - At vi evner å tenkja i hundreårsperspektivet når vi planlegg kommunal infrastruktur (OHARA, BYBANE, andre store løft) - At vi legg til rette for gode kollektivløysingar som er rimelege og lette å bruka - At vi fi nn den kloke balansen mellom bygging av hus og anlegg og kvaliteten på tenestene som skal drivast der - Orden i økonomien - Vera open og ærleg, òg når det er krevjande - At vi tek vare på investeringane vi alle har vore med å betala for, ved å ta vedlikehald på alvor - Leiarar du kan stola på, med evne til å prioritera det viktigaste først - Smarte løysingar, evne til å tenkja utradisjonelt - Sjå forskjell på kva som er viktig å ha, og kva som er kjekt å ha, og velja riktig mellom desse - Ei sunn og realistisk forståing av røyndomen - Vilje til å seia nei når det er klokt, òg når det er upopulært - Meir direkte folkevald styring - Eit raust og inkluderande fellesskap, alle skal med - At vi tek imot eit rett tal fl yktningar, folk med vedtak og behov - At vi utviklar ein mykje meir sjølvbetjent kommune med brukarvenlege løysingar for alle behov - At vi prioriterer innkjøp og leveransar frå bedrifter med tariffavtale og lærlingordning. - Vi lover å gjera så godt vi kan, slik at Os blir ein endå betre plass å bu - Vi tenker langsiktig, men startar jobben med endring alt same kveld vi får fl eirtal - Vi står for berekraftige løysingar over tid, kortsiktige løysingar er alltid dyre og ofte dumme Oppvekst BARNEHAGE Oppretthalda full barnehagedekning. Auke talet på kommunale barnehagar. Fleire mindre barnehagar. Auka kompetansen til tilsette i barnehagane slik at barna si læring og modning blir styrka. Setja av areal i Os til ein spanande og utviklande barnehagekvardag for alle. Bidra til at fl eire menn blir tilsette i barnehagane i Os. GRUNNSKULE Satsa vesentleg meir på elev, lærar og foreldre for ein optimal og skreddarsydd skulekvardag for kvar einskild elev. Omsorg ELDREOMSORG Den einskilde senior skal få den omsorga som vedkomande sjølv meiner er riktig for seg. Å bu heime så lenge det er fagleg forsvarleg skal vera eit reelt alternativ for alle. Os Arbeidarparti garanterer alle eldre plass på sjukeheim eller i omsorgsbustad dersom dei treng dette. Plass til alle skal koma raskt og seinast i Os Arbeidarparti skal auke talet på plassar for avlasting slik at alle som treng dette, også med omsyn til/ inkludert pårørande sitt behov, skal bli ivaretekne på ein fagleg god måte. Tydeleg fokus på lærelyst, motivasjon, meistring og læreteknikk (å læra korleis ein lærer). Betydeleg og kontinuerleg kompetanseløft for lærarane. Setja i gong skulelyst prosjekt for å førebyggja drop out på høgare skuletrinn. Bidra til at mobbing forsvinn frå skulane i Os. Gi rektorar og lærarar rom for å vera pedagogar og bidra til meir frigjering frå dokumentasjon og administrasjon. Oppretthalda og vidareutvikla ein skulestruktur som gir alle barn gunstigast mogleg læremiljø. Utvikla elevane sine evner og interesser på mangfaldige område, til dømes med auka fokus på idrett, friluftsliv, praktiske fag og skuleteater / musikalteater. Særlege tiltak skal gjennomførast for å gi demente fl eire plassar og en betre kvardag. Eldreomsorg er ei kommunal kjerneoppgåve som ikkje skal konkurranseutsetjast, men stillast strenge faglege krav til. Os Arbeidarparti skal få vedteke bygging av eit stort tal omsorgs bustader og seniorbustader sentralt plassert i forhold til Lurane. Bustadene skal organiserast slik at det er faglege behov som avgjer kven som bur der, ikkje storleiken på lommeboka, slik som prosjekt i privat regi ofte gir som resultat. Innfri løfta i skulebruksplanen. Ta store og viktige steg mot heildagsskulen, inkludert SFO, leksehjelp, fysisk trening, kunst/ kultur i tillegg til utvida timetal i norsk, matematikk og engelsk. Skulemåltid. Leksehjelp til alle elevar som ønskjer dette, uavhengig av klassetrinn. Tenlege lærebøker og læremateriell (også innan IT, kunst og handverk, mat og helse). Søskenmoderasjon og redusert betaling på SFO. Styrka PPT-tenesta. Variert og godt tilbod til alle barn med særlege behov fysisk og/eller psykisk hemming. For å ha plassar nok, må det byggjast nytt. For å byggja nytt trengst tomteland. Os Arbeidarparti vil bandleggja store nok areal i tilknyting til Lurane / Gamleheimshagen for framtidige offentlege føremål innan eldreomsorg. Det skal tilsetjast fl eire medarbeidarar innan eldreomsorga. Dette gir betre pleie, betre stimulering og næringsopptak, meir aktivitet og ein kvardag prega av meir verdigheit. Måltida, særleg middag, skal få auka merksemd, både som sosial arena og det å gi nok næring, både for heimebuande og alle på sjukeheim eller i omsorgsbustad. 4 5

4 Legetilgongen for alle eldre skal vera særs god, ikkje berre tilstrekkeleg. Fellesfunksjonar som frisør, kroppspleie, småbutikk, fysisk aktivitet, turar og kulturtilbod skal etablerast i større omfang på Lurane. Utarbeide eiga Omsorgsmelding for Os, i samarbeid med Eldreråd, pensjonistforeiningar og andre relevante grupper. Leggja til rette for husdyr som sosialt tiltak i institusjonane, til dømes kattar. Tiltak av stort omfang for å førebyggja einsemd, gjerne i samarbeid med frivillige. Vurdera beste praksis i val av turnussystem for tilsette, fl eksibilitet innanfor lovverket. Rehabilitera og utvida Os sjukeheim på Luranetunet. HEIMESJUKEPLEIE Auka satsing på førebygging, folk blir raskare friske og seinare gamal. Oppretthalda og vidareutvikla tryggleikssjukepleiarfunksjonen. Satsa på aktiv ernæringsomsorg og oppgradera middagsmåltidet, også sosialt. REHABILITERING Samhandlingsreforma vil førebyggja og rehabilitera vi skal følgja opp dette. Dette er livskvalitet både for pasienten og familien. HELSE Helsestasjon og helsesøsterteneste med nok og god fagleg bemanning som er lett tilgjengeleg for småbarnsfamiliar og elevar i grunnskule og på vidaregåande (skulehelsetenesta), samt eldre. Kommunepsykolog med førebyggande og behandlande fokus. Fleire fastlegar, det skal vera lett å koma til og lett å byta frå ein lege til ein annan. Bemanna legevakt heile døgeret, på sikt lokalisert til Kysthospitalet for auka fagleg og medisinsk teknisk kapasitet, som tilgang til laboratorium, røntgen, osv. Fleire og betre tilbod innan fysioterapi, rask og god rehabilitering aukar livskvaliteten. Utarbeida plan, i samarbeid med Helse Bergen for etablering av lokalsjukehus i Os, lokalisert til Kysthospitalet for å tilby tenester til Os, deler av Bjørnefjordsregionen og delar av Fana. Samhandlingsreforma skal gjennomførast til det beste for alle innbyggjarane i Os. Vidareføra Trivselsreiser til varmare strøk for alle grupper som kan ha nytte av dette. Tilrettelagte bustader for unge vaksne med særlege behov. Sikra tilstrekkeleg med barnebustader. RUS Vekt på lavterskeltilbod og rehabilitering, og det som forsking viser har verknad. Tverrfagleg innsats for å gje eit individuelt tilpassa tilbod med eit rusfritt tilvere som føremål. Byggja opp respekt gjennom arbeid. Førebygging gjennom skule i samarbeid med fagfelt, frivillige lag og organisasjonar og føresette. PSYKISK UTVIKLINGSHEMMA Vidareutvikla meiningsfullt tilbod på dagtid og fritid, basert på individuelle behov. Sjå på arbeidsturnus, fi nna beste praksis, fl eksibel innanfor lovverket. Vidareutvikling av kompetanse hos tilsette. Lytta til føresette. Nytt bufellesskap på Kuhnle. PSYKIATRI Ikkje selja gamle Os barnehagetomta. Stegen bufellesskap kan ha behov for utviding. Halda fram med gode arbeidsturnusar. Styrka kompetanse der det trengst. Samarbeid med føresette. Frivillig arbeid, idrett og kultur Utvikla landets beste vilkår for frivillige lag og organisasjonar, i tett dialog og langvarig samarbeid med desse. Gratis bruk av kommunale bygg og anlegg for dei organiserte frivillige. Tilstrekkelig vedlikehald av alle idrettsanlegg, slik at vi tek vare på verdiane. Oppretthalda Kuventræ som sentralidrettsanlegg og utvikla dette etter behov. Aktivt leggja til rette for eksisterande friluftsområde og oppretta fl eire, også ved oppkjøp i marknaden av særleg fl otte eigedommar som vil ha ein stor nytte for publikum, særleg i strandsona. Medverka til at tilbodet i Oseana blir folkeleg og populært, slik at mange ønskjer å bruka tilbodet ofte. Medverka til å oppretthalda og vidareutvikle eksisterande festivalar, idrettsarrangement og anna folkeleg aktivitet, som Osøren Blues & Jazzfestival, fi lmfestivalen 60 N, Søfteland Rock n LoL og andre. Dei verkelege gode, nye prosjekta skal få sjå dagens lys ved at kommunen er med og deler på risikoen. I samarbeid med lag og organisasjonar, næringsliv, overnattings- og serveringsbransjen utvikla eit nytt, stort og suksessrikt folkefestarrangement med eit innhald som skal vera attraktivt for gjesta frå fjern og nær. Oppretthalda og vidareutvikla idretts- og kulturtilbod til grupper med særlege behov. Utvikla idretts- og kulturtilbod til seniorar og dei eldste eldre, i samarbeid med frivillige. Vidareutvikla Os folkebibliotek til ein arena for kunnskap og kultur, for alle aldersgrupper. Vidareutvikla kulturskulen, plass til alle som vil, til gunstigast mogleg pris. Kulturplan skal utviklast i tett samarbeid med alle som er aktive innan området. Politikk for det frivillige arbeidet i Os kommune skal etablerast. Ta vare på lokal handverkstradisjon, til dømes Oselvarbygging, bunadsaum og rosemåling. I samarbeid med eigar, delta i vedlikehald av Lysekloster kapell. I samarbeid med grunneigar, utvikla planer for historisk senter med museum og amfi /arena for framvising av historiske spel og konsertar i tilknyting til Lyse kloster. Aktivitet fremjar folkehelse. Tilrettelegging for aktivitet og opplevingar ute i naturen i Os vil bli prioritert. Turstig / lysløype rundt Ulvenvatnet, i samarbeid med Forsvaret og grunneigarar. Turstigar / lysløype i krinsane (til dømes på Strøno, på Lepsøy, i Lysefjorden, Osmarka, Søfteland og Hegglandsdalen). Opplevingsturstigar. Sykkelstigar i terrenget / naturen. 6 7

5 Barn og Ungdom i Os Næringsliv og næringsutvikling Etablera nye og gode dialogmønster med barn og ungdom i Os, slik at alle folkevalde forstår kva barn og ungdom i Os ønskjer og vil. Eit godt og variert aktivitets/ kulturtilbod for barn og unge, til ein fornuftig kostnad. Vidareutvikla Osbadet. Vurdera bygging av skøytehall på Kuventræ, varmeveksling med Osbadet. Medverka til å gjera Oseana til ein folkeleg suksess. Os folkebibliotek som ein viktig arena for barn og unges interesser innan kunst og kultur. Bustad Os Arbeidarparti vil ha tomter og bustader i ulike storleikar og prisklassar, slik at alle skal fi nna ein bustad dei har råd til og kan vera tente med. Os Arbeidarparti vil ha særleg fokus på tilbod til førstegongsetablerarar, bustadalternativ for unge, seniorbustader og bustader for folk med særlege behov. Os Bygg og Eigedom AS skal avviklast som selskap og inngå i vanleg kommunal forvaltning med fokus på å realisera ein klok og sosial bustadpolitikk. Os kommune skal bli endå betre på planarbeid for arealforvaltning, inkludert bustad. Når planane er endeleg vedtekne, skal dei gjelda og dispensasjonar skal berre vera unntaksvis. Os kommune skal vera ein aktiv og operativ aktør i bustadmarknaden Medverka til gode tilbod i krinsane, og gode transporttilbod til/frå sentrum. Musikkbingar i alle krinsane. Stø opp om førebyggjande arbeid for unge, f.eks. MOT, Natteramnane og andre tiltak. Etablera ein stad å få råd og rettleiing når livet kjennast vanskeleg. Gode oppvekstvilkår. Eit trygt miljø å ferdast i. Eit godt miljø å etablera seg i. Høve til rimleg førstegongsbustad. Grøne areal i alle buområde. i Os, for å sikra alle innbyggjarane bustader dei har råd til i ein utviklingstakt som er tenleg. Os kommune skal kjøpa og utvikla tomteland i eigen regi, eller i samarbeid med bustadbyggjelag og andre, for sal til innbyggjarane til gunstige prisar. Os kommune skal ha ein aktiv, rask og positiv haldning til alle søknader om bustadutvikling innanfor område som i planverket er sette av til slike føremål. Os kommune skal setja krav til at det i alle nye bustadområder følgjer med detaljerte føresegner som greier ut gang- og sykkelvegar, leikeplassar, parkering, høgdeavgrensingar, osb. Os kommune skal auka kontrollen med at regelverket for byggjing av bustad og utvikling av buområde blir følgde og sanksjonera overfor alle som bryt reglane. Fleirkultur Os kommune skal ta imot fl yktningar, med vedtak om varig opphald i Noreg, med eit tal som tilsvarar vår del av folketalet i landet. Det er eit solidarisk og rettferdig nivå. Os kommune skal, i samarbeid med andre offentlege etatar, næringsliv og frivillige medverka til at alle som kjem hit raskt vert integrerte til aktive og deltakande medborgarar gjennom utdanning, arbeid og tilbod innanfor organisert fritid. Os kommune skal vera ein aktiv bidragsytar til at bedrifter som alt fi nnast i Os vert verande trygge arbeidsplassar og at det blir tilrettelagt for vidareutvikling og utvidingar. Os kommune skal vera særleg aktiv for etablering av mange nye, og varierte arbeidsplassar i kommunen. Os kommune skal vera ein aktiv medverkar til å redusera ufrivillig pendling monaleg. Os kommune skal, gjennom gode og kloke arealplanar, alltid ha eit variert, godt og rikeleg tilbod på tomter til bedrifter som ønskjer å etablera seg i Os. Os kommune skal sikra overordna og klok utvikling av området Endelausmarka, med balanse mellom næring, bustad og rekreasjon. Os kommune skal leggja til rette for gode rammevilkår for lokale aktørar innan landbruk og fi skeri. Næringslivet i Os skal oppleva Os kommune som sin næraste og beste medspelar. Et vitalt og livskraftig sentrum er viktig, både av praktiske og identitetsmessige grunnar. Os Arbeidarparti vil leggja til rette for at det blir ein god balanse mellom handels-, opplevings- og parkeringstilbod for både publikum og næringsliv. Os kommune skal medverka til at sentrum blir meir attraktiv for etablering og drift av næring, servering og underhaldning. Det skal utviklast tilstrekkeleg med pendlerparkeringsplassar på sentrale stader i ein ny park & ride plan. Tilretteleggja for bubilar, campingvogner, campingplass, tømestasjonar. Sentrumsutvikling Etablera ei dør inn til offentlege ordningar for etablerarar, ei onestop-shop for alle med gode idear, etableringsrådgiving og fødselshjelp. I samarbeid med alle involverte utvikla destinasjon Os med planar for utviding av overnattings- kapasitet, serveringskapasitet og opplevingskapasitet både ute og inne, for alle årstider. Medverka til at Os Næringsforening vert etablert og utvikla. Utgreia stort sentralt parkeringsanlegg under grusbanen ved Os ungdomsskule. Eit attraktivt sentrum er eit felles ansvar for næringsliv, publikum og kommune, her må alle ta sin del av ansvaret på alvor, potensialet for betring er stort. Auka moglegheita til å byggja fl eire bustader i sentrumsområdet, for alle aldersgrupper. Os kommune skal ha ei aktiv, rask og positiv haldning til alle søknader om nybyggjing / utviding av næringsbygg og næringsareal innanfor område som er sette av til slike føremål Medverka til meir lokal nyskaping og mindre utpendling Fleire statlege og fylkeskommunale verksemder må etablerast i Os, til dømes vidaregåande skular, høgskuler og ny statleg verksemd. Vi opprettar direkte dialog med Regjeringa og Stortinget for å få dette til Stoppa sal av Fjellheim, Mobergslio, Brannstasjonen og Os barnehage fram til det er endeleg avklara om eigedomane har verdi for fellesskapet i framtida Starta arbeidet med å leggja areal for framtidig bybane inn i kommunen sitt planverk Lidl- lageret må bli tatt i bruk, arbeidsplassar må skapast der, Os kommune skal vera katalysatoren som får dette til å skje. Serverings- og skjenkeløyve skal vere lette å få og lette å mista. I samarbeid med Esso, redusere omfang av bensinstasjon/verksted ved sjøfronten i sentrum, mot alternativ god lokalisering annan stad i kommunen i tillegg. Leikeareal i sentrum. 8 9

6 Våre Kandidatar Arealforvaltning, samferdsel, infrastruktur og miljø ORDFØRARKANDIDAT Lars Atle Skorpen VARAORDFØRARKANDIDAT Kristin Eikeland Haukeland Arild Mads Nilsen Torill Keys UNGDOMSKANDIDAT Kristian Helland Lothe Gunn Cecilie Omre Os Arbeidarparti skal bruka alle middel, inkludert kontakt med regjeringsmiljøet, for å sikra at E39 vert begynt på og ferdigstilt så snart som praktisk mogleg. Vi har alle venta lenge nok, det må skje noko no. Os Arbeidarparti vil vekst og vil sei JA, innanfor gode og vedtekne planar. Allemannsretten er ein unik verdi som gir alle fri tilgong til det vakraste vi har av natur og miljø. Saman med grunneigarane skal Os kommune tilretteleggja for endå meir og betre bruk av slikt areal. Os blir i endå større grad et pressområde i framtida. For at utviklinga skal bli god for alle som bur her, og alle som ønskjer å fl ytta hit, må den planleggjast og regulerast. Os Arbeidarparti skal syta for gode planprosessar, der alle som vil får vera med. Når planane er vedtekne, skal dei følgjast, til nye planar erstattar dei gamle. Dispensasjonar skal vera særlege unnatak. Os kommune skal kjøpa eigedomar som no eller i framtida kan bli attraktive som friluftsområde for publikum, og tilrettelegga desse aleine eller i samarbeid med andre Sikra at alle i Os har eit godt og tenleg tilbod innan vatn, avlaup, straum og breidband. Utvikla endå betre kollektivtransport, både internt i kommunen og til nabokommunar. Medverka til at naturen i Os blir tatt betre vare på, med mindre ureining og konsekvensar for alle som ikkje ryddar opp etter seg. Etablera viltnemnd for betre forvaltning. Oppretthalda og videreutvikla systema for kjeldesortering og retur, det skal etablerast fl eire returpunkt. Fokus på omsynet til natur og miljø i alle plansaker. Klok strandsoneforvaltning, utbygging der dette er planlagt, tilgang for alle på resten. Ny veg Drange-Hildershavn. Følgja opp trafi kksikringsplan og få på plass meir gang- og sykkelvegnett. Asfaltera ein veg nær deg, når behovet er der. Lage langsiktig plan for eller strandveg frå Hatvik til Lysefjorden, og inkludera dette langsiktige ønsket i alt planarbeid. Klok og bærekraftig utvikling av Bjånes-området. Leggja plana for å leida trafi kken på Hatvikveien utanfor sentrum. I samarbeid med Esso, redusera omfang av bensinstasjon/verkstad ved sjøfronten i sentrum, mot alternativ god lokalisering annan stad i kommunen i tillegg. Sikra tilstrekkelig areal til gravplassar. Fleire småbåthamnar, gjerne i regi av båtklubbar. Gi bøndene i Os gode og langsiktige vilkår. Fleksibelt og pragmatisk syn på krav til parkeringsplassar ved nybygg, basert på vurdering av lokalisering og bruk. Vidareutvikla krav til ferdigstilling av fellestenester og infrastruktur i alle felt som vert bygde ut. Arbeida for å få tilbake villaksen i Oselvvassdraget til naturleg omfang. Fleire båtutsettingsrampar, godt fordelte i kommunen. Medverka til at kø-fri system vert etablert for betaling på fergene, slik at trafi kkproblema på Halhjemsvegen forsvinn. Bompengefritak for folk busette i områda Søfteland-Kalandseid og Nordvik. Anne Kristine Tøsdal Jorunn H. Øystese Paal Moberg Nga Thi Ngyen Ingeborg Halsne Tore Nielsen Solfrid Hjelle Nilsen Harald Døsen Grethe Skorpen Hansen Erlend Moberg Birgit Winsents Eli Skåla Odd Tøsdal Gina Oma Helge Steinum Dan-Jarle K. Raustein Olav Søfteland Jane-Gro Audestad Nøss Åse V. Sælensminde Wiggo Thornquist Magnar Simensen Øyvind Tøsdal Nils Gunnar Drange Kjell Jarle Aadland I tillegg er disse kandidatar for Os Arbeiderparti: Trond Solholm, Geir Ove Lunde, Grete Frantzen, Sigvaldi G. Torlaksson og Ingeborg E. Sørstrønen. Veljarane sitt høve til å endra på stemmesetlane Ved kommunestyreval og fylkestingsval kan veljarane påverka kven av kandidatane som blir valde, gjennom å gi personstemme til kandidatane på lista. Dei kan gi personstemme til så mange av kandidatane dei vil. Det vert gjort ved å setja eit merke (kryss, hake eller liknande) i ei rute ved namnet til kandidaten(ane). Ved kommunestyreval er det også høve til å føra opp kandidatar frå andre lister. Dette blir gjort ved å føra desse kandidatnamna opp i eit eige felt på stemmesetelen. Når veljaren gir personstemmer til kandidatar på andre lister, blir ein tilsvarande del av stemma overførd til den/dei lista/listene desse kandidatane står oppførde på

7 Lars Atle Skorpen ORDFØRARKANDIDAT Kristin Eikeland Haukeland VARAORDFØRARKANDIDAT Kristian Helland Lothe UNGDOMSKANDIDAT Lars Atle er 51 år, oppvaksen i Troppabakken og Nordmarka og bur no i Vågshaugen. Utdanning frå Sjøkrigsskolen, Forsvarets Stabskole, vidaregåande utdanning i utlandet over fl eire år og kurs på Handelshøgskolen i Bergen. Etter mange år som offi ser i operativ teneste i Marinen, jobba Lars Atle som forhandlingsleiar i YS, deretter mange år i den første leiinga i TV2, før leiarjobbar i utlandet tok over i fl eire år. I 2001 vart Lars Atle tilsett som rådmann i Os kommune, der han dei neste 5 åra medverka sterkt til å få orden på ein skakkjørt økonomi, og utvikling av eit breidt og godt tilbod av tenester til alle innbyggjarane. Lars Atle kjenner Os kommune. Han veit kva som skal til for å nå nye og realistiske mål. Lars Atle er generalisten som lyttar til spesialistar og ekspertar og bruker så innspel frå andre og sunn fornuft i avgjerdsprosessen. Lars Atle liker seg best i god prat med innbyggjarar og tilsette, for å forvissa seg om at alle sider av ei sak er vurdert før vedtak blir fatta. Lars Atle har heile livet brukt mye fritid til frivillig arbeid, med særleg fokus på sårbare grupper som treng hjelp, innanfor humanitær sektor. Han er eit aktivt friluftsmenneske både vinter og sommar, og kosar seg godt i lystig lag. Lars Atle jobbar no for Norges Røde Kors. Med Lars Atle får vi ein Ordførar vi kan stola på i eitt og alt, ein som bryr seg om både stort og smått, ein som blir Ordførar eine og åleine for å medverka til at Os blir ein betre stad å leva og bu for deg og meg. Kristin er 46 år, oppvaksen i Eikelandsosen, men fl ytta tidleg til Os for å gå på gymnaset. Gifta seg med en osing i 1993 og har heile tida budd med mann og to barn på Søfteland. Kristin er utdanna sjukepleiar og har tatt mykje etterutdanning innan faget. Variert erfaring frå ulike jobbar i helsevesenet gjer at Kristin kan mykje om omsorg og særleg mykje om eldreomsorg. Dette får vi i Os god nytte av, sidan Kristin er leiar for heimesjukepleien i Os. Kristin er ein fagleg svært dyktig leiar og kjenner Os kommune fra innsida, både som mor og sjukepleiar. Ho er ein energisk person med store ambisjonr om korleis Os skal bli ein endå bedre stad å bu -for alle aldersgrupper. Kristin er ei sprek dame som trivst godt i skog, mark og på fjellet, saman med familie og gode venner. Ho er ein sosial person, som gir av seg sjølv og som i lange periodar har hatt verv i frivillige lag og organisasjonar. I politikken vil du sjå at Kristin er god på alt, men best på eldreomsorg. Med Kristin som varaordførar får du ein fagleg dyktig, effektiv og dedikert talsperson for mykje av det som er viktig i vår verd, her på Os. Kristian Helland Lothe er 23 år og oppvaksen på Os. Han har sluttført 3 årig bachelor i Sportsleiing ved Høgskolen i Molde og er nyleg ferdig med førstegangstenesta ved idrettsavdelinga på Haakonsvern. Der var Kristian også tillitsvald for mange av soldatane. Kristian planlegg å ta meir skulegang på BI denne hausten,og jobbar elles som servitør på restaurant. Kristian har stor interesse på politiske felt som opptar ungdom og unge vaksne. Han har mykje kunnskap om det frivillige arbeidet generelt og organisering av idrett spesielt. Kristian vil bruka dette til å gjere Os kommune endå betre på dette feltet. Kristian oppmodar alle unge og unge vaksne til å engasjera seg. Det er mykje spennande som kan skje i Os framover, og meir skjer fortare med eit nytt politisk fl eirtal. Med Kristian i eit nytt politisk fl eirtal, får unge og unge vaksne i Os ein uredd og offensiv representant som vil syta for at det som er viktig blir tatt omsyn til. Har du spørsmål eller kommentarar til programmet? Kontakt oss gjerne på Ønsker du samandrag av programmet på polsk eller vietnamesisk? Send epost til

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Utfordringar 70 % vekst i Fjell fram til 2040 - større vekst for eldre o 65-69 år = 100 % auke o 70-79 år = 250 % auke o 80-89 år

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI

VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI VALPROGRAM LEIKANGER SENTERPARTI 2015 2019 www.sp.no 1 SENTERPARTIET SITT GRUNNSYN Senterpartiet vil byggja samfunnet nedanfrå. Me vil ha eit samfunn med frie, sjølvstendige menneske som har tru på eigne

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida?

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Janne Mo 18.10.16 Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Framtid Eldre ønskjer å bu heime Mangel på helsepersonell Kompetansekrevjande samhandlingsreform Ny stor undersøking

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge

Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge Eit ord - ein stein i ei kald elv. Ein stein til eg må ha fleire steinar skal eg koma over. Olav H. Hauge PROGRAM ULVIK VENSTRE Valbolken 2007-2011 INNHALD Fleire folk til Ulvik... 3 Arbeidsplassar og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer