Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen"

Transkript

1 Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheimsregionen. Analysen tar for seg siste 5-års periode, det vil si årene Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen i regionen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall.

2 Impello Management har, på vegne av Trondheimsregionen, gjennomført en undersøkelse av teknologiselskapene i kommunene rundt Trondheim. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge alle teknologiselskapene som er etablert i kommunene som inngår i Trondheimsregionen, utenom Trondheim kommune (Impello har tidligere laget en egen detaljert analyse for teknologiselskaper i Trondheim). Kommunene i Trondheimsregionen er Stjørdal, Malvik, Melhus, Rissa, Leksvik, Orkdal, Klæbu, Skaun og Midtre-Gauldal. Impello har etablert en database som inneholder totalt 52 selskaper, hvorav 3 er underavdelinger og 3 er etablert etter Selskapene er fordelt på teknologiområdene (a) bio/kjemi, (b) energi/miljø, (c) helse/medtech, (d) IKT, (e) marin, (f) olje/gass/maritim, (g) industriell produksjon og (h) andre teknologiområder. Takk til vår sponsor Trondheimsregionen. Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør- Trøndelag fylkeskommune medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping. Et annet mål er å gjøre regionen til det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter. Regionen ser på storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene som vårt fremste fortrinn. Impello Management AS er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1% eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer, ledelse og gründere med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, vekstbedrifter og FoU- og innovasjonsmiljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser (oppkjøp, salg, fusjoner etc.). Impello leverer tjenester på ordinær timebasis, gjennom «management-for-hire» eller ved direkte investeringer sammen med eksisterende eiere. Impello er bransjeuavhengige, men har bred erfaring fra bl.a. IKT, olje & gass, energi & miljø, handel, transport og industri. Totalt har vi levert ca. 25 oppdrag fordelt på ca. 15 kunder siden selskapet ble etablert i 25. Kommunene i Trondheimsregionen:

3 Fakta om teknologibedrifter og 3 avdelinger av selskaper utenfor Midt-Norge hadde virksomhet i trondheimsregionen per Dette tilsvarer en netto tilvekst av 2 selskaper fra 28 (brutto 2), dvs. 4,1 %. Trondheim hadde til sammenligning 267 aktive teknologibedrifter i 29, med en netto tilvekst på 3,9 % fra selskaper i Trondheimsregionen omsatte til sammen for 2,94 mrd kr, mot 7,95 mrd kr i omsetning for teknologiselskapene i Trondheim kommune (omsetningstall for avdelinger finnes ikke) ,26, , ,73 2,94,63 2,44,61,6,52 Aktive teknologiselskaper Antall ansatte Omsetning (mrd kr) Egenkapital (mrd kr) Figur 1: Statistikk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen i perioden aktive virksomheter, hvorav 49 med hovedkontor i Trondheimsregionen og tre underavdelinger (Technip Norge AS avd. Orkanger Spoolbase, Braillo Norway AS avd. produksjon og Kongsberg Defence & Aerospace AS avd. Stjørdal). 16 selskaper med omsetningsvekst i 29, 1 med uendret omsetning og 23 selskaper med negativ vekst i omsetning. Driftsresultatet for den samlede selskapsporteføljen var på +96,6 mill kr, mot +14,8 mill kr for selskapsporteføljen i Trondheim Status i kommunene i 29 Leksvik er den kommunen i Trondheimsregionen med lavest innbyggertall. Likevel var Leksvik den kommunen med flest teknologibaserte bedrifter i 29. Kommunen med høyest innbyggertall er Stjørdal. 14 teknologibedrifter var registrert i Stjørdal. Det var ikke registrert noen teknologibaserte virksomheter i Skaun eller Midtre-Gauldal i 29. Orkdal er kommunen med de største selskapene målt etter omsetning og antall ansatte. 5 av 12 «modne» selskaper (se definisjon side 13) er lokalisert i Orkdal og disse utgjorde ca. 61 % av den totale omsetningen for alle selskapene. Stjørdal 14 Orkdal 1 Leksvik 17 Malvik 1 Klæbu 2 Figur 2: Teknologiselskaper fordelt på kommunene (29). Melhus 5 Rissa 3 Impello Analysen 21 3

4 Utvikling i kommunene 49 teknologiselskaper er basert i kommunene Leksvik, Stjørdal, Orkdal, Melhus, Rissa, Klæbu, Malvik, Skaun og Midtre Gauldal. Det har ikke vært registrert noen teknologiselskaper i Skaun eller Midtre Gauldal i perioden. Leksvik var i 29 kommunen med flest teknologiselskaper, etterfulgt av Stjørdal og Orkdal Malvik Klæbu Rissa Melhus Orkdal Stjørdal Leksvik Figur 3: Utvikling i antall selskaper i kommunene i Trondheimsregionen i perioden Figur 3 viser utviklingen i antall teknologiselskaper i hver av kommunene i perioden Figuren viser at Leksvik har vært kommunen i regionen med flest teknologiselskaper siden 27, etter at Stjørdal tronet med flest selskaper fra Malvik Klæbu Rissa Melhus Leksvik Stjørdal Orkdal Figur 4: Utvikling i antall ansatte sysselsatt i teknologibaserte selskaper i kommunene i Trondheimsregionen i perioden Teknologiselskapene i Orkdal har, med til sammen 636 ansatte i 29, samlet sett flest ansatte av kommunene. Orkdal hadde i overkant av 75 ansatte i 25 i teknologibedriftene, men antallet ble redusert med omtrent 1 etter at Bredero Shaw reduserte staben i Orkanger med over 1 personer. På andreplass finner vi Stjørdal som har hatt en betydelig vekst i antall ansatte siden 25. Utviklingen er en følge av flere etableringer, samt at selskapene i kommunen har ansatt flere. 4 Impello Analysen 21

5 Beskrivelse av teknologibransjen i Trondheimsregionen Sterk vekst i etableringer siden år 2, men fallende tendens de siste to år Den eldste blant teknologibedriftene er Microplast i Stjørdal, etablert i De yngste bedriftene som er inkludert i denne analysen er etablert i 29 (21-etableringer inkluderes først i neste års analyse). Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 1 år, noe som er eldre enn teknologibedriftene i Trondheim kommune (gjennomsnittlig 8 år). Underavdelinger er ikke inkludert i denne analysen. 7 6 Akkumulert antall selskaper Etableringer per år Antall etableringer (glidende snitt over 5 år) Figur 5: Utvikling i antall nyetableringer per år i Trondheimsregionen, akkumulert antall bedrifter etablert og gjennomsnittlig antall nyetableringer per år. Akse til venstre indikerer antall nyetableringer per år. Akse til høyre viser akkumulert antall etablerte bedrifter. Det har vært en positiv tilvekst i antall teknologibaserte nyetableringer i Trondheimsregionen siden starten av 198-tallet, men etableringstakten har økt en god del fra år 2. Siden år 2 har det vært gjennomsnittlig tre årlige etableringer, og 3 av 49 bedrifter (61 %) er etablert etter år 2. Dette er en større andel enn for Trondheim kommune hvor andelen etablert etter år 2 er 41 % (i Trondheim var det en del gode etableringer også på 9-tallet). Likevel er gjennomsnittsalderen på bedriftene i Trondheimsregionen høyere enn i Trondheim. Trenden i antall årlige nyetableringer har vært fallende siden toppåret 27 (seks etableringer), og i 29 ble det etablert kun to nye teknologiselskaper i Trondheimsregionen. Impello Analysen 21 5

6 Eierstruktur i 29 Impellos database inneholder en oversikt over eierforhold for de 49 bedriftene i Trondheimsregionen. Tre selskaper etablert i 21, samt tre underavdelinger inngår ikke i denne analysen. Selskapene i Trondheimsregionen eies av seks ulike eierkategorier: gründer(e), industriell investor, private investorer/enkeltpersoner, internasjonal investor, venturekapital og FoU- og kommersialiseringsmiljøer. Eierkategorien «venture-eid» består av såkornfond, venturekapitalfond og aktive eierfond (private equity). Gründer(e) 24 Industriell investor 9 Private investorer/ enkeltpersoner 8 Venture-Eid 1 FoU-kommersialiseringsmiljøer 1 Internasjonal investor 4 Joint venture 2 Eierstrukturen blant selskapene er illustrert i fig. 6. Figuren viser antallet selskaper hvor respektive eierkategori har kontrollerende eierandel ( 51 %). To bedrifter er eid av to ulike eiere med like stor eierandel (dvs. 5/5 joint venture): Maskon AS i Stjørdal og Seat4You i Leksvik. I likhet med teknoologiselskapene i Trondheim kommune er majoriteten av selskapene eid av gründere, men det er en langt mindre andel selskaper som har internasjonale eiere i Trondheimsregionen enn i Trondheim. Det er også en lavere andel ventureeide selskaper i Trondheimsregionen enn i Trondheim. Figur 6: Kategorisering av investorer med eierandel i teknologiselskaper i 29. Bransjefordeling i 29 Selskapene er fordelt på bio/kjemi, energi/miljø, helse/medtech, IKT, industriell produksjon, marin, olje/gass/maritim og andre teknologiområder. Helse/ Medtech Marin Olje/Gass/ Maritim IKT Andre Majoriteten av teknologiselskapene i Trondheimsregionen driver innenfor avansert industriell produksjon, i motsetning til Trondheim kommune hvor det ikke er registrert noen selskaper innenfor denne bransjekategorien. 15 selskaper sorterer under denne kategorien, bl.a. Bewi Norplasta, Collet Plast, Maskon og Microplast. Det er også en større andel energi/miljø-selskaper i Trondheimsregionen enn i Trondheim kommune, samt at andelen IKT bedrifter er kun 6,1 % i Trondheimsregionen, mot 53,6 % i Trondheim. Energi/Miljø Bio/Kjemi De 3 underavdelingene, som ikke er inkludert i analysen, sorterer under bransjekategoriene olje/ gass/maritim (2) og helse/medtech (1). Figur 7: Bransjeinndeling blant teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello Analysen 21

7 Økonomisk utvikling i perioden Vekst i totalomsetning og egenkapital Det har vært en samlet vekst i omsetning i perioden 25-29, men utviklingen har variert veldig fra år til år. Etter en betydelig omsetningsvekst i 25 var det nedgang i 26. I perioden var det på nytt fin vekst, mens det var en relativt markant nedgang i 29. Total omsetning var 2,9 mrd kr i 29 mot 2,6 mrd. i 25. Total omsetning har i perioden hatt en årlig gjennomsnittlig vekst (CAGR) 1 på 2,9 %. Utviklingen i total egenkapital har vært lang bedre med en årlig gjennomsnittlig vekst på 11,8 %. Det samlede driftsresultatet har vært positivt i perioden og endte på 96,6 mill kr i 29. Total omsetning i Trondheimsregionen 7. % 6. % 5. % 4. % % % 1. %. % -1. % % Nominell vekst 54.4 % -7.1 % 12. % 19.2 % -9.8 % Reell vekst 53. % -8.3 % 1.3 % 16.4 % % Omsetning (mrd) Figur 8: Utvikling i totalomsetning, nominell omsetningsvekst og omsetningsvekst justert for inflasjon. Kilde for inflasjon: Norges Bank. Omsetningsveksten i perioden skyldes hovedsakelig at det er blitt etablert flere selskaper i regionen, samt at flere av de store selskapene har opplevd vekst dog har dette variert sterkt fra år til år. Spesielt i 26 og 27 utgjorde nyetableringer en stor andel av omsetningsveksten, jfr. tabell 4. SELSKAPER ETABLERT 18 MND FØR (MILL KR) Omsetning 3,7 336,6 493, 49,7 34,9 Tabell 1: Omsetning for nyetablerte teknologiselskaper i perioden Tall i mill kr. 1 Compounded Annual Growth Rate (CAGR). Impello Analysen 21 7

8 Resultatutvikling i 29 Teknologiselskapene i Trondheimsregionen har i motsetning til selskapene i Trondheim skapt positive samlede resultater i perioden Det samlede driftsresultatet for 29 var 96,6 mill kr, ned fra 151,5 i 28 og 15,5 mill kr i 27. Den negative utviklingen i samlet driftsresultat skyldes hovedsakelig dårligere resultater i Elkem Thamshavn og Aqualyng. Elkem Thamshavns driftsresultat ble redusert fra 81,2 mill kr til 12,8 mill kr fra 28 til 29, og Aqualyng hadde et driftsresultatet på -5,3 mill kr i 29, ned fra 18,3 mill kr i 28. DRIFTSRESULTAT Samlet driftsresultat [mill kr] 9,5 63,4 15,5 151,5 96,6 Tabell 2: Resultatutvikling Dårlige resultater hos de ovennevnte bedriftene er også en viktig årsak til utviklingen i resultat før skatt. I tillegg hadde Bredero Shaw Norway finanskostnader på hele 73,2 mill kr i 28, noe som bidro til et lavere totalt resultat før skatt sammenlignet med året før. RESULTAT FØR SKATT Samlet resultat før skatt [mill kr] 5,3 43,8 134,8 46,1 89,6 Tabell 3: Resultat før skatt Det samlede resultatet til teknologiselskapene i Trondheimsregionen har vært høyere enn hos selskapene i Trondheim kommune i perioden Dette gjelder for samtlige år i perioden. Samlet driftsresultat for trondheimsbedriftene var 14,8 mill kr i 29, opp fra -13,1 mill kr i % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % -8 % -6 % -4 % -2 % % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Figur 9: Fordeling av lønnsomhet blant teknologiselskapene i Trondheimsregionen i 29. Fordeling av lønnsomhet i grafen til venstre og andel med positiv driftsmargin i grafen til høyre. 56 % av bedriftene (29 av totalt 49 selskaper) i Trondheimsregionen hadde positiv driftsmargin i 29. Andel selskaper med positiv driftsmargin var i 29 på det laveste nivået siden 25, men var likevel høyere enn for Trondheim hvor andelen var 5 % i Impello Analysen 21

9 Total egenkapital , % +2,2 % -4,6 % -34,5 % Egenkapital (mill kr) Figur 1: Utvikling i egenkapital for teknologiselskaper i Trondheimsregionen (mill kr). Total egenkapital blant teknologiselskapene var 86 mill kr i 29, opp fra 599 mill kr i 28. Fra 27 til 28 ble den totale egenkapitalen redusert med 29 mill kr. Nedgangen skyldes hovedsakelig en tilbakebetaling av egenkapital i Bredero Shaw Norway. Innskutt og opptjent egenkapital ,7% ,% +47,8% -5,9% +27,9% +75,4% -19,6% +24,3% 2 1 Opptjent EK (mill kr) Innskutt EK (mill kr) Figur 11: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for teknologiselskaper i Trondheimsregionen (mill kr). Prosent viser økning per år. I likhet med teknologiselskapene i Trondheim kommune er hovedandelen egenkapital innskutt egenkapital, men andelen opptjent egenkapital er høyere blant selskapene i Trondheimsregionen enn trondheimsselskapene. Redusert opptjent EK fra tyder på at det ble utbetalt betydelige utbytter i og med at resultat har vært positivt i perioden. De fem selskaper som har økt egenkapitalen mest siste år er listet i tabell 4. To selskaper er dominerende: Aqualyng og Bredero Shaw Norway. TOPP 5 TILFØRT EK SISTE ÅR ØKNING (MILL.KR) KILDE ETABLERINGSÅR 1 AquaLyng AS 66,4 Private investorer 22 2 Bredero Shaw Norway AS 45,5 Internasjonal eier Dynavec AS 9,6 Private investorer, industriell VC/investor 27 4 Weee Recycling AS 3,1 Industrielle investorer 22 5 Seat4You AS 3, Norske private investorer/gründere 27 SUM 127,5 Tabell 4: Teknologiselskaper med størst økt egenkapital i 29. Tall i mill kr. Impello Analysen 21 9

10 Utvikling i antall ansatte Antall ansatte blant teknologiselskapene i Trondheimsregionen har vært stigende i perioden 25-29, og i 29 var tallet 1.45 (1.494 inkl. 3 avdelingskontor). Totalt antall ansatte for trondheimsbedriftene var til sammenligning i 29 (7.211 inkl. 45 avdelingskontor). Samlet antall ansatte i teknologibedrifter i Trondheimsregionen inkl. Trondheim er dermed (8.75 inkl. avdelinger) Totalt antall ansatte Antall ansatte per bedrift (snitt) Figur 12: Utvikling i antall ansatte, totalt og per bedrift, i perioden Tall i prosent viser årlig vekst i antall ansatte. Bedriftene i Trondheimsregionen er i gjennomsnitt større enn i Trondheim. Antall ansatte per bedrift (snitt) var 3 i 29, mot 18 for teknologiselskapene i Trondheim i samme år. Gjennomsnittlig omsetning per ansatt var i perioden 1,84 mill kr mot 1,68 mill kr for trondheimsselskapene. STATISTIKK, ANSATTE Totalt antall ansatte Ansatte per bedrift (snitt) Omsetning per ansatt (mill kr) 1,26 2,7 1,85 1,81 2,25 Tabell 5: Utvikling i antall ansatte, ansatte per bedrift og omsetning per ansatt i perioden Impello Analysen 21

11 Faser i selskapets utviklingssyklus Impello har klassifisert teknologiselskapene innenfor fasene start-up, vekst, moden og «levende død/-vekst» i perioden Start-up fasen består av selskaper som er 7 år eller yngre og som har lavere omsetning enn 2 mill kr. Vekstfasen inkluderer selskaper som omsetter for mellom 2 og 5 mill kr. Selskaper som er eldre enn 7 år, som omsetter for mer enn 5 mill kr og som har nådd «break-even» inntjening i form av akkumulert positivt driftsresultat er klassifisert som modne selskaper. Kategorien «levende død/-vekst» er selskaper som er eldre enn 7 år og som har årlig omsetning under 2 mill kr. Faser i livssyklusen Alder, omsetning og lønnsomhet -VEKST («LEVENDE DØDE») Figur 13: Illustrasjon over definisjonen av fasene start-up, vekst, moden og -vekst. Figur 14 viser selskapene inndelt i respektive faser. Figuren viser en årlig tilvekst av selskaper i alle faser de siste tre årene. I likhet med selskaper i Trondheim er majoriteten av teknologiselskaper i Trondheimsregionen klassifisert som start-ups. I motsetning til Trondheim er det en større andel selskaper i «moden» fase i Trondeimsregionen. Hele 12 av 49 selskaper har vært i «moden» fase siden 27, mens det for Trondheim var kun 2 av 267 selskaper i denne fasen i av de modne selskapene i Trondheimsregionen er lokalisert i Orkdal (Axess Orkla Inspection, Bredero Shaw, Elkem Thamshavn, Orkel og Washington Mills). Disse selskapene representerer til sammen 61 % av totalomsetningen Start-Up Vekst Moden -vekst Figur 14: Antall selskaper innenfor hver fase i perioden Impello Analysen 21 11

12 Eierstruktur og kapitaltilførsel Selskapene ble tilført til sammen 133,6 mill kr i egenkapital i 29. Industrielle eiere representerte 54 % av kapitaltilførselen, internasjonale eiere 35 % og gründere 9 %. Tilførselen av egenkapital har vært stabil i perioden med unntak av 28, hvor totalt tilført egenkapital var knappe 2 mill kr. En samlet tilførsel av egenkapital på 133,6 mill kr i 29 tilsvarer 2,72 mill kr per bedrift og var derfor høyere enn egenkapitaltilførselen blant trondheimsselskapene, som var 2,59 mill kr per bedrit i 29. Samlet utvikling for trondheimsselskapene i perioden er sterkt samvarierende med utviklingen i Figur 15a. 16 Figur 15a: Tilført egenkapital i perioden i selskaper i trondheimsregionen. Tall i mill kr (29-kroner) Figur 15b: Tilført egenkapital i 29 fra eierkategoriene industrielle eiere, internasjonale eiere, gründere og øvrige investorer. Internasjonale eiere 35 % Gründere 9 % Industrielle eiere 54 % Øvrige 2 % 12 Impello Analysen 21

13 Kategorisering av lønnsomhet og vekst i 29 Definisjoner: VEKST: nominell omsetningsvekst høyere enn +5 % siste år. UENDRET VEKST I OMSETNING: omsetningsvekst mellom -5 % og +5 % siste år. NEGATIV VEKST: omsetningsvekst lavere enn -5 % siste år. LØNNSOM: driftsresultat over + 1 kr i 29. -RESULTAT: driftsresultat mellom -1 kr og +1 kr i 29. ULØNNSOM: driftsresultat mindre enn -1 kr i 29. LØNNSOM -RESULTAT ULØNNSOM SUM Vekst 13 (27 %) 1 (2 %) 2 (4 %) 16 (33 %) Uendret vekst 4 (8 %) 5 (1 %) 1 (2 %) 1 (2 %) Negativ vekst 8 (16 %) 2 (4 %) 13 (27 %) 23 (47 %) SUM 25 (51 %) 8 (16 %) 16 (33 %) 49 (1 %) Tabell 6: Omsetningsvekst og lønnsomhet i 29. Tall viser antall bedrifter innen hver kategori. Tall i parentes viser prosentandel av totalpopulasjonen. Det var en overvekt av selskaper med negativ vekst i omsetning fra Selskaper med negativ vekst i omsetning representerte 23 % av selskapesporteføljen i % av selskapene oppnådde vekst og 1 % hadde uendret omsetning fra Fordelingen mellom selskaper med vekst, uendret og negativ vekst i omsetning blant trondheimsbedriftene var jevnere i 29, hvor majoriteten (37 %) oppnådde vekst, 31 % uendret omsetning, og 32 % av selskapene hadde en negativ vekst i omsetning. 51 % av selskapene i Trondheimsregionen hadde positivt driftsresultat i 29, mens 16 % hadde uendret driftsresultat og 33 % var ulønnsomme. Det er flere lønnsomme selskaper i Trondheimsregionen enn i Trondheim (42 % var lønnsomme, 2 % gikk i «null» og 38 % var ulønnsomme). Omsetning, driftsresultat, samlet egenkapital, tilført egenkapital og antall ansatte for selskaper med vekst, uendret, og negativ vekst i omsetning er presentert i figur Vekst Uendret Negativ-vekst Fig. 16: Statistikk for selskaper innenfor selskaper med vekst, uendret eller negativ vekst i omsetning i 29. Omsetning, driftsresultat, egenkapital og tilført egenkapital er i mill kr Omsetning Driftsresultat Egenkapital Tilført egenkapital Ansatte Det var en overvekt av selskaper med negativ vekst i omsetning fra 28 til 29. Selskaper med negativ vekst i omsetning representerte 47 % av selskapsporteføljen i % av selskapene oppnådde vekst og 2 % hadde uendret omsetning fra 28 til 29. Fordelingen mellom selskaper med vekst, uendret og negativ vekst i omsetning blant bedrifter i Trondheim var jevnere i 29 (ca 1/3 på hver kategori). Impello Analysen 21 13

14 Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder Det historiske utvalget som ligger til grunn for analysen består av 55 bedrifter, hvorav 52 selskaper og 3 avdelinger. Avdelingskontorer av selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheimsregionen er ikke tatt med i den detaljerte analysen basert på regnskapstall (kun antall avdelinger og antall ansatte i avdelinger er inkludert). Av 52 selskaper var 3 uten aktivitet per Netto 49 selskaper var i virksomhet per De 3 selskapene uten aktivitet per ble etablert i 21. Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper (AS) med forretningsadresse i en av følgende kommuner: Klæbu Leksvik Malvik Melhus Midtre-Gauldal Orkdal Rissa Skaun Stjørdal Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller metoder. Av denne grunn er for eksempel Statoil avd. Stjørdal holdt utenfor, siden selskapet i all hovedsak benytter innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører. Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen. Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser inngår heller ikke i analysen. Kartleggingen har fanget opp minst 95 % av selskapene som går inn i utvalgskriteriene over. De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller som av ulike årsaker er klassifisert feil. Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet. Vi oppdaterer hele databasen ved hver analyse og det kan derfor oppstå marginale avvik i regnskapshistorikken fra analyse til analyse. Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-1 % høyere enn registrert tall siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning , samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund. 14 Impello Analysen 21

15 Impello Analysen 21 15

16 Basert på forutsetningene i tabell 21 forventer vi at det i 22 er mellom 32 og 49 selskaper med hovedkontor i Trondheim. Det vil være mellom 6 55 og 15 ansatte. Estimert utvikling i omsetning påvirkes av utviklingen i antall bedrifter og i antall ansatte per bedrift i de ulike scenarioene, samt omsetning per ansatt som følge av effektivisering. Basert på disse faktorene forventer vi en samlet omsetning på mellom 1 og 25 mrd kr (29-kroner) i 22. For at disse scenarioene skal oppfylles må det tilføres mellom 7 og 12 mrd kr (29 kr). 22 WORST-CASE MID-CASE BEST-CASE Antall Selskaper Antall Ansatte Omsetning (mrd i 29 kr) 1, 15, 25, Akkumulert tilført kapital, (mrd) 7, 9, 12, Nærmere informasjon om analysen eller om Impellos øvrige tjenester kan fås ved henvendelse: Tabell 22: Fremtidsscenarioer. Omsetning og tilført egenkapital er i 29-kroner. Utvalg, kildebruk og mulige feilkilder Det historiske utvalget som ligger til grunn for analysen består av 36 bedrifter, hvorav 315 selskaper og 45 avdelinger. Impello Management AS Avdelingskontorer av selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheim er ikke tatt med i den detaljerte analysen basert på Innherredsveien regnskapstall (kun 7 antall avdelinger og antall ansatte er inkludert). 714 Trondheim Av 315 selskaper var 48 uten aktivitet per Netto 267 selskaper var i virksomhet per Av disse har 9 selskaper ikke levert regnskap for 29. Analysen er følgelig basert på 258 godkjente regnskaper. De 48 selskapene uten aktivitet per er fordelt slik: E-post: Tel: stk. oppkjøpt eller fusjonert og omgjort til avd.kontor e.l. 2 stk. flyttet forretningsadresse 19 konkurs, avviklet el. oppløst 14 etablert i 21 Selskapene som er tatt med i analysen er FoU- og teknologibaserte aksjeselskaper (AS) med forretningsadresse i Trondheim. Porteføljen inkluderer de børsnoterte selskapene. Hovedkriteriet for å inngå i porteføljen er at en vesentlig del av selskapets omsetning skal komme fra egenutviklede produkter, tjenester, teknologier eller metoder. Av denne grunn er for eksempel Det Norske (tidl. Pertra) holdt utenfor, siden selskapet i all hovedsak benytter innkjøpt teknologi og tjenester fra underleverandører. Likeledes er bedrifter som kun er involvert i handelsvirksomhet holdt utenfor porteføljen. Non-profit, statlige virksomheter og stiftelser (f.eks SINTEF) inngår ikke i analysen. Kartleggingen har fanget opp minst 95 % av selskapene som går inn i utvalgskriteriene over. De bedriftene som likevel kan ha falt utenfor utvalget er enten selskaper med liten/ingen aktivitet og neglisjerbar omsetning, selskaper som har avviklet sin FoU- og teknologiutviklingsaktivitet i perioden, eller som av ulike årsaker er klassifisert feil. Kildematerialet til analysen er hentet fra offisielle årsregnskap levert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For selskaper som leverer konsernregnskap er konsoliderte tall benyttet. Vi oppdaterer hele databasen ved hver analyse og det kan derfor oppstå marginale avvik i regnskapshistorikken fra analyse til analyse. Totalt antall ansatte i selskapene er sannsynligvis 5-1 % høyere enn registrert tall siden flere bedrifter har hatt en fortsatt vekst etter regnskapsavslutning , samt at selskapene erfaringsmessig underrapporterer antall ansatte til Brønnøysund. 16 Impello Analysen 21

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten - utenlandske i Norge og norske i utlandet

Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten - utenlandske i Norge og norske i utlandet Økonomisk analyser 3/24 - utenlandske i Norge og norske i utlandet Tore Halvorsen, Lise Dalen Mc Mahon og Heidi Sande Olsen Oppbyggingen og driften av virksomheten på norsk kontinentalsokkel har i stor

Detaljer

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 RAPPORT Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 MENON-PUBLIKASJON NR. 32/2012 September 2012 Av Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen og Lisbeth M. Iversen Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål:

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål: RAPPORT Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Forskningsspørsmål: - Hvor store markedsandeler har de lokale sparebankene? - Er lokale sparebanker en kilde til bedre kapitaltilgang for næringslivet

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge SNF RAPPORT NR. 11/09 Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge av Ragnhild Balsvik Sissel Jensen Jarle Møen Julia Tropina SNF prosjekt

Detaljer