Nytt fra Miljødirektoratet. Miljøforum 2014, Harald Sørby og Ingvild Marthinsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Miljødirektoratet. Miljøforum 2014, Harald Sørby og Ingvild Marthinsen"

Transkript

1 Nytt fra Miljødirektoratet Miljøforum 2014, Harald Sørby og Ingvild Marthinsen

2 Ny organisering fra 1. mars 2014 Miljødirektør Kommunikasjonsenheten Arts- og vannavdelingen Klimaavdelingen Naturavdelingen Tilsyn- og miljødataavdelingen Statens naturoppsyn Industri- og havavdelingen Miljøgiftavdelingen Organisasjonsavdelingen

3

4 Flytting til Grensesvingen 7

5

6 Bransjemøter farlig avfallsbransjen

7 Farlig avfallsseminar Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangør Hensikten er at bedriftene skal få god informasjon fra Miljødirektoratet om hva som forventes av bransjen bransjen fikk anledning til å gi tilbakemelding på hvordan utforming av nye pålegg og tillatelser oppleves

8 Kvoter

9 Kvoter status tillatelser Nå: Fase III av EUs kvotesystem ( ): Harmonisert regelverk i EU. Tidligere veiledere er nå blitt forordninger EUs regelverk er implementert i norsk lov (klimakvoteloven/klimakvoteforskriften) Krav til hvordan virksomheter skal måle og beregne sine utslipp er nedfelt i forordning om måling og beregning (MRR monitoring and reporting regulation): Alle kvotepliktige virksomheter fikk i 2013/2014 nye tillatelser til kvotepliktige utslipp med overvåkingsplan iht. kravene i MRR Flere virksomheter fikk krav om oppfølging/ytterligere redegjørelser i forbindelse med at tillatelsen ble gitt Miljødirektoratet vil i høst gå igjennom disse redegjørelsene og eventuelt endre tillatelser ihht disse

10 Kvoter status tredjepart Nytt i Norge fra 2013: alle kvotepliktige virksomheter skal levere en verifisert utslippsrapport til Miljødirektoratet innen 31. mars. Utslippsrapporten skal verifiseres av en akkreditert, uavhengig tredjepart. Norske virksomheter har ved rapportering av utslipp for 2013 benyttet seg av både verifikatører akkreditert i Norge (av Norsk Akkreditering) og verifikatører akkreditert i andre europeiske land omfattet av EUs kvotesystem. Miljødirektoratet ser at de ulike verifikatørene har litt ulik tilnærming til verifikasjonen!

11 Kvoter status tredjepart Virksomhetene skal i rapport til Miljødirektoratet kommentere på avvik og anbefalte forbedringer, som verifikatøren har funnet under verifikasjonen: Rapporten er sendt Miljødirektoratet med frist 30.juni Miljødirektoratet starter nå gjennomgangen av disse rapportene

12 Kvoter status annet TILSYN Miljødirektoratet har ikke gjennomført «kvote-tilsyn» i 2013 og fram til dags dato Miljødirektoratet vil nå starte med «kvote-tilsyn» i henhold til de nye tillatelsene/kravene i løpet av høsten TILDELING AV VEDERLAGSFRIE KVOTER Virksomheter som har hatt en kapasitetsreduksjon, en delvis nedleggelse eller en nedleggelse som vil påvirke tildelingen av vederlagsfrie kvoter til virksomheten, skal innen 31.desember rapportere til Miljødirektoratet om dette Virksomheter som har hatt en kapasitetsøkning kan søke om ytterligere vederlagsfrie kvoter innen et år etter kapasitetsøkningen fant sted

13 Lavutslippssamfunnet

14 Oppdrag fra Klima og miljødepartementet Bakgrunn: Norge skal melde inn foreløpig mål for reduksjon av utslipp av klimagasser for perioden etter 2020 i klimaforhandlingene i løpet av første kvartal Miljødirektoratet legger frem rapport 13.oktober: Norge som lavutslippssamfunn i 2050 Utslippsbaner mot 2050 Analyse av ulike ambisjonsnivåer for 2025 og 2030 som er konsistente med lavutslippssamfunnet

15 Tiden er i ferd med å renne ut for togradersmålet Vi må handle før 2030

16 Mtonn CO2-ekvivalenter Klimagassutslipp fra Industri CH4 SF6 PFK N2O CO2 forbrenning CO2 prosess

17 Prosess Bredt samarbeid for å bli enige om faktagrunnlaget: Statens vegvesen, andre transportetater Oljedirektoratet Norges vassdrags- og energidirektorat ENOVA Institutt for skog og landskap, Bioforsk Universitetet for miljø- og biovitenskap Industribedrifter/bransjer Miljødirektoratet ansvarlig for sluttproduktet

18 noen foreløpige konklusjoner? Kort sikt (2030..) Løsninger som er teknisk/økonomisk mulig i dag Som også bidrar til globale reduksjoner Peke på strategier viktige for å starte langsiktig omstilling Som forhindrer lock-in av uønskede løsninger Fokusere på områdene det kan være hensiktsmessig å «gå foran» Lang sikt (2050 og etter) Beskrive Norge sammen med resten av verdenssamfunnet i et lavutslippssamfunn Utnytte norske fortrinn (fornybar energi, prosessindustri.) Som utnytter energiressurser optimalt (bio, areal..) Ny teknologier og strukturer Hva må til i dag for å kunne komme dit?

19 Konsesjonsbehandling

20 Hva skjer på dette området Oppdaterer alle tillatelsene til FeMN, Aluminiumsverkene - igangsetter oppdatering Støperiene Oppfølging tekstil Overvåking

21

22 Stans

23 Overvåking

24 Krav om vannovervåking til bedriftene 130 bedrifter fikk krav om vannovervåking Likt krav til bedriftene, selv om de har krav om overvåking i tillatelsen fra tidligere. Erstatter tidligere krav i tillatelsene. Ble rettet til bedrifter som har utslipp til vann, og bedrifter som påvirker vannforekomsten pga tidligere utslipp I enkelte bransjer fikk de fleste bedriftene krav om overvåking

25 Krav om overvåking Bedriften skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker økologisk og/eller kjemisk tilstand i vannforekomsten. Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser. Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise. Krav Oversende forslag til program for vannovervåking til Miljødirektoratet for eventuelle merknader Frist Ha overvåkingsprogram på plass Ha gjennomført overvåkingsprogrammet Oversende resultatene fra overvåkingen til Miljødirektoratet

26 Oppfølging av arbeidet Gjennomføre møter med bedriftene Synliggjøre hvordan programmene kan legges opp Legge til rette for regionalt samarbeid Ha tett dialog med bedriftene Ha kontakt med FM om programmene, for å ivareta koordinering med regionale programmer

27 Organisering og regionale overvåkingsprogram Må unngå parallelle og overlappende programmer lite kostnadseffektivt Oppfordre til samarbeid med andre bedrifter og sektorer om overvåking Eksempler: Grenlandsfjordene Mjøsa Sørfjorden

28 Veien videre? Tett dialog mellom saksbehandlerne i Miljødirektoratet og hver enkelt bedrift om programmet Påse at programmene er i henhold til vannforskriften Vurdere hvordan dette skal følges overfor de bedriftene som FM er myndighet for Nye program i drift seinest 1. mars 2015 Passer godt med rapporteringsfrist ESA/EU 1. august 2015 (regionale overvåkingsprogram) Dialog om videre overvåking

29 Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter, nye BAT-konklusjoner strømmer etter hvert på og hva gjør vi med det?

30 Status for revisjon av BREF / BAT-konklusjoner er publisert: - Iron and Steel - Glass - Tanning of hides and skins - Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries Rett rundt hjørnet: Raffineri (REF) og Treforedling (PP) -BREF

31 Innarbeidelse av BAT-krav i tillatelsene Frist på fire år fra BAT-konklusjonen er publisert til kravene skal være overholdt i virksomhetene Miljødirektoratet / FM vil straks etter publisering kontakte virksomhetene og legge et løp for innarbeidelse av nye krav i henhold til vedtatte BAT-konklusjoner

32 Varsel om krav til innsending av opplysninger etter at ny BREF foreligger Varsel om krav til innsending av opplysninger om bedriftens virksomhet i forbindelse med revisjon av BREF for bransjen Miljødirektoratet gjennomgår tillatelsen, og vurdere om vilkårene må oppdateres i forhold til ny BAT-konklusjon Bedriften må redegjøre punktvis for egen virksomhet i forhold til BAT-konklusjonen

33 Rapportering til ESA Vi har de samme forpliktelsene til rapportering som medlemslandene har til EU, men vi rapporterer til ESA

34

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 M-386 2015 RAPPORT Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktpersoner

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer