Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)"

Transkript

1 Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet på 15 stp (TIØ 4530) og fordypningsemne 7, 5 stp (TIØ 4535). Fordypningsprosjektet gjennomføres normalt i grupper på 2 3 studenter og skal relateres til problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap (gjerne til det pågående kommersialiseringsprosjektet). Kurset er todelt. Den ene delen består av seminarer som har til formål å gi oversikt over klassikere innenfor fagområdet. Studentene har til hvert seminar ansvar for å lese og presentere utvalgte oversikts eller kjerneartikler for diskusjon. Den andre delen av kurset har fokus på forskningsdesign og metoder som er tilpasset de problemstillingene som adresseres i prosjektoppgaven og masteroppgaven. For de av studentene som har stor aktivitet i sine kommersialiseringsprosjekt vil det bli åpnet for at prosjekt og masteroppgave kan skrives over noe lengre tid enn norm. Koordinatorer for fordypningen: Professor Roger Sørheim, Øvrige fagstab: Marius Tuft Mathisen, Stipendiat Ola Edvin Vie, Førstamanuensis Lise Aaboen, Førsteamanuensis Ekaterina Bjørnåli, Post. Doc Vivek Sinha, Stipendiat Roger Klev, Førsteamanuensis II Forslag til oppgaver fordypning MIENTRE ENT01 Egendefinert prosjekt. Hensikten med denne oppgaven, er å åpne opp for alternative oppgaver utover de forslagene som gis av fagstaben. Valg av tema bør diskuteres og skal avklares med koordinatorene Sørheim og Widding. ENT02 Samarbeid med investeringsselskapet Investinor AS: Er det mulig å finne typiske utviklingstrekk og kjennetegn for bedrifter i en tidlig fase som hhv lykkes og ikke lykkes? Oppgavestiller er investeringsselskapet Investinor AS i samarbeid med Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Sammen med private medinvestorer utvikler Investinor noen av fremtidens norske eksportbedrifter med påfyll av riktig mengde kapital til rett tid, og aktivt, kompetent eierskap via styreposisjoner i bedriftene. Investinor er fremdeles i en tidlig driftsfase men er allerede den ledende norske investoren i venturesegmentet og har investert i ca. 40 norske vekstbedrifter. Siden

2 Investinor er en aktiv eier, er det ønskelig på et så tidlig tidspunkt som mulig si om et selskap utvikler seg ihht forventingene ved investering. Empiriske data fra et utvalg bedrifter vil bli gjort tilgjengelig for denne studien. De utvalgte selskapene vil hver for seg representere selskaper som har utviklet seg tilfredsstillende, som har utviklet seg mindre tilfredsstillende og som ikke har lyktes. Dette i forhold til forventinger ved investering. Investinor vil gjøre alle data tilgjengelig fra analysefasen før investering og frem til i dag. Investinor har i sin database en rekke parametere, finansielle og ikke finansielle, som har til hensikt å fortløpende evaluere selskapenes utvikling. Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT03 07 Commercialization of renewable energy Over 1 billion of the world s population lack electricity. In addition, many underdeveloped areas lack sufficient infrastructure for electricity distribution. Access to electricity has been linked to achieving the millennium development goals. Given the scale of the problem, involvement of the private sector is seen as crucial to achieve universal access to electricity. Renewable energy and entrepreneurship are promising means to solve these problems and innovations are needed across the spectrum to meet the demand. It has been estimated that the demand for electricity in underserved areas represents a potential market of USD 37 billion per annum. Various solutions have been tried out with off grid renewable energy based devices and systems being an important part of the mix. Decentralized renewable energy systems are characterized by proximity of production and consumption of energy, with a local distribution system. Entrepreneurs are needed in order to set up these systems with robust technology, sustainable and adapted business models. At the same time, these solutions have to overcome the unique challenges presented by the nature of customers and local conditions in order to be sustainable and grow. IØT has worked with these challenges over several years, and have well established contacts in India. PhD candidates Vivek Sinha and Vegar Lein Ausrød have conducted fieldwork in India, and have interest in assisting and guiding you in this work. These theses are associated with the Centre for Sustainable Energy Studies CenSES, which is a national research center for sustainable energy (FME). CenSES has a large industrial network, which can be available for the students. There is room for several assignments within this field, but limited to 4 6 students. Some examples follow.

3 ENT03 Business models a dynamic view The concept of "Business model" as a unit of analysis when conducting business research, gains more and more attention both among practitioners as well as scholars. As a young research field it is in the process of defining itself both in terms of a commonly accepted definition and also in terms of how it relates to more mature theoretical fields such as strategy. One stream within the business model literature is the dynamic approach to business models, and how and why business models emerge over time. This assignment is about dynamics in business model development, and how entrepreneurs use business models as a strategic tool in the early stage of firm development. The context is entrepreneurs from western industrialized countries who launch firms in emerging markets, and more specifically, in rural electrification. ENT04 Revenue models and financial sustainability in decentralized RE One of the key reasons businesses in the rural electrification sector fail, is the difficulties in ensuring adequate and continued revenue streams from dispersed rural populations. In this task, students will look at issues such as: How do DRE businesses fix charges for the energy they sell? How does this compare to other sources of energy? How do DRE businesses ensure continued revenue streams in challenging conditions? ENT05 Financing models and financial sustainability in decentralized RE In the past two decades or so various different technologies and business models have been tried in the area of decentralized renewable energy. However, not all of them have been successful, especially from an economic sustainability and scalability point of view. One key aspect in this is the role financing (capital or otherwise) costs play in reaching the target of financial sustainability. In this task students will look issues such as: How do subsidies and costs of financing capital affect the break even time and eventual sustainability of DRE businesses? How does this (break even times, subsidies and returns to financiers) compare to other conventional forms (thermal, large hydro etc.) of generating electricity? ENT06 Experiences from implementing small scale renewable energy projects in developing countries Many companies have previously tried to implement small scale renewable energy projects in developing countries. This assignment will investigate experiences these projects have had. Some relevant questions are: i) What are the drivers and barriers for implementing renewable energy technologies in developing countries?, ii) Why do some of them succeed while others do not? ENT07 Scaling up in the off grid rural electrification sector One of the key challenges for businesses in the off grid rural electrification sector is growing from one or a few locations, to multiple locations, scaling up and creating large scale impact. Growth of new ventures is a widely researched topic and this assignment will apply these theoretical ideas to firms in off grid rural electrification sector, investigating issues such as: What factors explain differences in growth rates in firms in the DRE sector? How do firms grow in the DRE sector? What determines the choice of mode of growth (internal, external, hybrid) in the DRE sector?

4 Supervisors ENT03 07: Professor Roger Sørheim, Stipendiat Vivek Sinha, ENT08 Forskningsbaserte nyetableringer i Norge Mange av teknologibedrifter med størst vekstpotensial er startet med bakgrunn i forskning og teknologi ved universitieter og forskningsinstitutter. Det er knyttet store forventninger til at slike bedrifter skal bidra til vekst og sysselsetting, og de blir også sett på som viktige for spredning av teknologi til andre bedrifter og samfunnet forøvrig. Som i de fleste land har det i Norge vært satset betydelige ressurser på å stimulere slike bedrifter, men effekten av disse tiltakene er fortsatt lite dokumentert og omdiskutert. Forskningsbaserte nyetableringer må ofte gjennom et krevende utviklingsløp og det finnes relativt få slike bedrifter blant de raskest voksende selskapene i Norge. Det er gjort få studier på utviklingen og utfall av slike bedrifter, spesielt i Norge men også internasjonalt. Oppgaven(e) er knyttet til et pågående forskningsprosjekt ved NTNUs Entreprenørskole og Handelshøgskolen i Bodø, og er støttet gjennom FORFI programmet til Norges Forskningsråd. I dette prosjektet (som startet i 2013) kartlegger man alle forskningsbaserte nyetableringer i Norge i perioden Denne kartleggingen skjer på et detaljnivå som ingen har gjennomført tidligere, og det har dermed skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Det er nå en rekke forskere tilknyttet prosjektet fra institusjoner i for eksempel USA, Italia, Belgia, UK, Sverige og Sveits. Velger man en prosjektoppgave knyttet til dette blir man derfor deltager i et aktivt internasjonalt team som vil kunne bidra med kunnskap, veiledning og ressurser. Det vil bli lagt til rette for å bruke eksisterende data (betydelig data på mange områder er allerede innsamlet og strukturert) og å samle inn nye data. Det vil være mulig å få dekket kostnader i forbindelse med arbeidet med oppgaven. Det anbefales at oppgaven tas videre som masteroppgaven. Gode oppgaver har stor mulighet for å kunne bli videreført som publikasjoner i akademiske journaler. Det er i utgangspunktet ingen begrensning på hvilke problemstillinger som kan bli undersøkt med hjelp av disse dataene. Eksempler på mulige problemstillinger er: 1) Mange studier viser at forskningsbaserte nyetableringer vokser langsommere enn andre teknologibedrifter, men slike studier tar ofte ikke hensyn til at mange av de mest spennende bedriftene blir kjøpt opp og dermed forsvinner fra tilgjengelige registre. Gjennom å kartlegge skjebnen til bedriftene som har opphørt vil man få bedre kunnskap om effekten av slike etableringer og om hvilke utviklingsløp de går gjennom (egen vekst eller oppkjøp). En slik studie kan gjennomføres både gjennom case studier av utvalgte bedrifter og gjennom en kombinasjon av registerdata og innsamling av sekundærdata om et større utvalg bedrifter.

5 2) En av grunnene til at forskningsbaserte nyetableringer blir sett på som spesielt viktige er at de antas å gi betydelige ringvirkninger gjennom at de sprer ny teknologi og kunnskap og derigjennom bidrar til vekst, regional utvikling og positive samfunnseffekter. Disse effektene er imidlertid lite studert, men kan belyses gjennom å studere betydningen av forskningsbaserte bedrifter innenfor en bestemt næring/industri (for eksempel fornybar energi, olje&gass, bioteknologi eller havbruk). En slik studie kan gjennomføres både gjennom case studier av utvalgte bedrifter og gjennom en kombinasjon av sekundærdata og survey undersøkelse. 3) Eksisterende teori peker på at den initielle ressurssituasjonen påvirker selskapets utvikling og utfall. Tidligere studier har hatt utfordringer med å undersøke i detalj denne hypotesen, men i dette prosjektet vil man ha mye data på den opprinnelige ressurssituasjonen inkludert teknologi, finansielle ressurser, kunnskap og erfaring av gründerteam, initiell nettverk til gründerteam og styre, komplementære ressurser etc. Da man også vil ha mulighet til å identifisere utfallet til alle bedriftene vil mange forskjellige problemstillinger knyttet til dette bli studert. 4) Forskningsbaserte nyetableringer opererer gjerne med flere forretningsmodeller i parallell, og endrer modell ofte. Dette har sammenheng med den betydelig usikkerheten knyttet til langsiktig utvikling både teknologisk og kommersielt. Hvilke forretningsmodeller bruker forskningsbaserte selskaper? Hva påvirker valg og endring av forretningsmodell? Hvilken sammenheng har valg av forretningsmodell med suksess? 5) I tillegg til selskapene selv, er det en rekke andre aktører som er knyttet til disse selskapene. Technology Transfer Offices er sentrale aktører på universiteter for å fasilitere kommersialisering av forskning. Hvilke strategier opererer TTO med? Hva avgjør om TTOer følger lisensiering eller spin off aktiviteter? Hvilke interne og eksterne faktorer påvirker valg av strategi? Hvilken rolle spiller TTOer i utvikling av selskaper? Veiledere: Stipendiat Marius Tuft Mathisen, Professor Roger Sørheim, ENT09 Tidligfasefinansiering Finansiering er en av de mest kritiske faktorene for suksessfull kommersialisering av vekstorienterte oppstarter. Det er flere aktører som tilbyr risikovillig kapital, eksempelvis business angels, såkornselskaper og venturekapital selskaper. Oppgavene vil her kunne gjøres tett samarbeid med aktører i venturebransjen som for eksempel Investinor, Viking Venture og Pro Venture. I denne oppgaven er det mulig å delvis bygge videre på masteroppgaver som er gjennomført tidligere år.

6 Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT10 Samarbeid med Siva: Hva er nyskapingspotensialet i en region? NTNUs Entreprenørskole har et samarbeid med Siva som gir muligheter for tilgang til inkubatornettverket deres og annen empiri. En konkret problemstilling er knyttet til hvordan man kan måle nyskapingspotensialet i en region. Siva ønsker hjelp til å utvikle en modell/indeks for dette som bygger på offentlig tilgjengelige data og statistikk. Resultatet at dette arbeidet vil gi en oversikt over det nasjonale nyskapingspotensialet, men ivaretar samtidig regionale variasjoner. Denne modellen/indeksen kan brukes til å vurdere hvordan inkubatorer/næringshager tar ut potensialet i regionen. Det ligger også andre muligheter for oppgaver innenfor dette samarbeidet. Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT11 Sammenhenger mellom ressurser og konkurransekraft i nye teknologibedrifter Et team som starter opp en ny teknologibedrift har ofte få ressurser tilgjengelig utover den kunnskap og de erfaringer som oppstartsteamet sitter på. Det å etablere en ressursbase, det vil si å det å identifisere, spesifisere, anskaffe og foredle ressursene i en situasjon preget av stor usikkerhet er den store utfordringen for potensielle vekstbedrifter. I denne oppgaven kan studentene ta utgangspunkt i bedriftene som er etablert i forbindelse med NTNUs Entreprenørskole for å studere hvordan strategiske og operative utfordringer er håndtert i forbindelse med å få på plass en ressursbase for nye teknologibedrifter. Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT12 Tid og prosesser i entreprenørskap Process research deals with how events come into being and unfold over time in a context. skriver Halinen og Törnroos (2012: ). I denne oppgaven tar vi sikte på å undersøke hvordan oppstartsbedrifter come into being og utvikles over tid. Det kan også være av interesse å studere viktige delprosesser i oppstartsbedriftens utvikling. Å studere prosesser er forbundet med mange valg så

7 som: hvilken prosess er det som studeres, hva er start og mål i prosessen, hvilke variabler er sentrale å fange over tid for å kunne si noe om prosessen som studeres, hvilke variabler må vi overse for ikke å få uoversiktlig mye data, hvor ofte skal data innhentes, hvor lenge skal data innhentes og hvordan skal datainnhenting og analyse av data organiseres. Målet med studien kan for eksempel være å forstå prosessen, forbedre prosessen eller forbedre resultatet av prosessen. Denne oppgaven kan tolkes på mange måter. Det er mulig å identifisere en pågående prosess som kan studeres under det året gruppen skriver prosjektoppgave og masteroppgave. Det er mulig å identifisere en prosess som kan studeres over lenger tid ved hjelp av sekundærdata og lignende. Det er mulig å identifisere prosesser som ikke er blitt studert men som dere, basert på deres erfaring av bedriftsoppstart kombinert med relevant teori, mener bør studeres og designe en metode for å studere denne prosessen. Hvis ønskelig er der også mulig å løfte oppgaven til ES nivå for å studere utvikling over tid eller designe en metode for å samle in det dere mener er relevante data om ES bedrifter over tid. Veileder: Førsteamanuensis Lise Aaboen, ENT13 Hvordan starter man opp relasjoner til kunder? Det blir ikke mye business uten kunder. Men hvordan finner man sin aller første betalende kunde? Og hvordan finner man deretter kunde nummer 2 og 3? Hvordan påvirker de tidlige relasjonene bedriftens strategi, produkt og fremgangsmåte for å skape flere relasjoner? Er det mulig å finne mønster i dette? Her er det mulighet til å bruke egen bedrift som eksempel. Det er også mulighet for å undersøke andre bedrifter som er spesielt gode, dårlige og/eller interessante. Veileder: Førsteamanuensis Lise Aaboen, ENT14 Inkubatorer og inkubasjon Gründerhus, Næringspark, Inkubator, Science Park felles for dem alle er at de akselererer utviklingen til små nystartede bedrifter ved å tilby kontor, veiledning og kurs. Inkubatoren er også behjelpelig ved behov av for eksempel ekstern finansiering og kontakt til personer fra universitet og industri med kompetanse innen området til bedriften. I tillegg forutsettes det at bedriftene som har kontor i inkubatoren snakker og samarbeider med hverandre slik at det dannes et innovativt miljø. Inkubatorer kan studeres i fire forskjellige analysenivå: systemnivå, inkubatoren, bedriftene innen inkubatoren og gründeren(e) av bedriftene. Ett prosjekt kan ta for seg en spesifikk inkubator så vel som å sammenligne flere inkubatorer, regioner eller land. Det er også mulig å fokusere på forskjellige typer av inkubatorer, for eksempel de som er tilknyttet et universitet, de som er privateid eller de som er del

8 av en større bedrift. Det kan også være av interesse å studere inkubatorer som kun tilbyr sine tjenester til en spesifikk bransje, for eksempel clean tech, life science eller kreative næringer. Målet med prosjektet kan for eksempel være økt innsikt i hva som skjer inne i, og i nettverket til, en inkubator. Andre mål kan være å kunne gi råd til inkubator ledere om forbedringer i organisasjonen, og vedrørende mobilisering av resurser, eller gi råd til gründere og andre interessenter om hvordan de skal få mest mulig ut av en inkubator. Denne oppgaven egner seg for 1 studentgruppe. Veileder: Førsteamanuensis Lise Aaboen, ENT15 Exploring stakeholders missions and tensions in clean tech start ups The importance of clean tech start ups lies in their mission to protect the environment by facilitating the increased use of clean energy and environmentally friendly solutions. At the same time, the entrepreneurial nature of many clean tech firms enables radical innovations necessary for the development of clean tech industries. Given the importance of clean tech start ups, there is surprisingly little research on what facilitates their growth. While existing research has examined such external factors as policies and regulations, we know little about the role of individuals and firm specific factors (e.g. networks). In this project, we would like students to investigate possible tensions that may arise in clean tech start ups, their sources, nature and consequences for firm performance. One such tension may be due to conflicting goals between the clean tech (social) entrepreneur(s) who may be more interested in developing environmentally friendly technology than short term profit, and the other stakeholders (owners, investors, etc.) who may focus on profiting from innovation, protecting their own reputation or the regions (e.g. against installing windmills). During the autumn semester, students are expected to carry out follow up in depth interviews with the key stakeholders in the firms already involved in the project. During the spring semester, the students may undertake a comparison study of other types firms where conflicting missions and, hence, high levels of tensions are expected, i.e. academic spin offs. One group comprising up to 3 students is welcomed to this project. Supervisor: Post. Doc. Ekaterina S. Bjørnåli, ENT16 Exploring network building in born global clean tech start ups

9 Born globals are small and medium sized firms that internationalize at or near their founding and represent a growing number of entrepreneurial firms. A considerable number of clean tech start ups are born globals who serve their (pilot) customers around the world, and/or choose the locations for their businesses where the governmental policies are most beneficial and supportive. However, the research on clean tech start ups has primarily focused on the influence of such macro level factors as policies and regulations. The firm specific and individual factors that may affect a firm s growth have yet been neglected. In this project we would like the students to explore in depth why and how born global cleantech start ups develop their international networks in order to form strategic partnerships and reach their first international sales. What are the key networking characteristics of the management team, including the board, determining these processes? The project suits well for one (e.g. autumn) semester, and can be combined with a project Networking and relations in entrepreneurial teams and boards: a study of high tech start ups or elaborated on as an independent project during next semester. One group comprising up to 3 students is welcomed to this project. Supervisor: Post. Doc. Ekaterina S. Bjørnåli, ENT17 Networking and relations in entrepreneurial teams and boards: a study of high tech start ups This student project will be a part of an on going international project that examines the networking and relations in entrepreneurial teams and boards of directors in early stage high tech firms. The students may focus on one of the following research problems. In project A the focus is on how the networking characteristics of the team/board facilitate or impede a firm s success. In project B the focus is on the team s and board s behavior (e.g. trust, communication) and its impact on a firm s success. This project gives a unique opportunity to learn about research team collaboration, various business research methods and software applications. The students are expected to undertake in depth interviews with the executives of the high tech firms and to carry out a survey using a questionnaire designed for this project. The supervisor will arrange access to databases, existing dataset and a minitutorial in multivariate data analysis. Travel expenses will be refunded. Two groups comprising 2 3 students are welcomed to this project. Supervisor: Post.Doc. Ekaterina S. Bjørnåli, ENT18 The benefits of industry participation in research centers and projects Problem statement: Research centers and projects are increasingly expected to make an impact on the society. This implies a need for research to be more relevant and to be conducted in collaboration with

10 industry partners. However, what possible benefits should companies expect from such collaboration? In this regard, the project will look at: How are industry partners recruited to research projects? How are companies involved in the planning of research activities? What kind of learning and knowledge may the companies gain from such participation? How are research results disseminated and later integrated in the companies activities? What can companies do to make better assessments on the potential benefit of participating in research? Industrial contacts: Connected to the FME/CEER research centres Language: Norwegian or English Number of students: Preferably a group of two students, but possible for one or three as well. Supervisor: Associate Professor Ola Edvin Vie,

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Teknologiledelse 1. Entreprenørskap Mulighetssøking. Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013

Teknologiledelse 1. Entreprenørskap Mulighetssøking. Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013 Teknologiledelse 1 Entreprenørskap Mulighetssøking Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013 1 Entreprenørskapsbolken i teknologiledelse Faglig struktur: Mulighetssøking Teknologibasert

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Technology Ventures: From Idea to Opportunity

Technology Ventures: From Idea to Opportunity Forretningsplanen Business Plan Mytisk status Tusener av bøker Vanskelig å spå om økonomi med så mange usikkerhetsfaktorer Alt for optimistiske Hva er det viktigste for en investor? Sahlman: How to Write

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Building technology companies. Introduction to Statoil Technology Invest

Building technology companies. Introduction to Statoil Technology Invest Building technology companies Introduction to Statoil Technology Invest 2 Our mission Build start-ups Implement their technology Sell them Target Innovative, high impact, upstream technology companies

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

AMESTODAGEN Bedre salgsresultater med Visual Analytics

AMESTODAGEN Bedre salgsresultater med Visual Analytics AMESTODAGEN 2015 Bedre salgsresultater med Visual Analytics 1 Einar Gynnild einar@businessanalyze.no BUSINESS ANALYZE INTRO TRENDER STATE OF SALES & CSO INDEX SALES A NUMBERS GAME MANAGING THE SALES BUSINESS

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer