Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)"

Transkript

1 Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet på 15 stp (TIØ 4530) og fordypningsemne 7, 5 stp (TIØ 4535). Fordypningsprosjektet gjennomføres normalt i grupper på 2 3 studenter og skal relateres til problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap (gjerne til det pågående kommersialiseringsprosjektet). Kurset er todelt. Den ene delen består av seminarer som har til formål å gi oversikt over klassikere innenfor fagområdet. Studentene har til hvert seminar ansvar for å lese og presentere utvalgte oversikts eller kjerneartikler for diskusjon. Den andre delen av kurset har fokus på forskningsdesign og metoder som er tilpasset de problemstillingene som adresseres i prosjektoppgaven og masteroppgaven. For de av studentene som har stor aktivitet i sine kommersialiseringsprosjekt vil det bli åpnet for at prosjekt og masteroppgave kan skrives over noe lengre tid enn norm. Koordinatorer for fordypningen: Professor Roger Sørheim, Øvrige fagstab: Marius Tuft Mathisen, Stipendiat Ola Edvin Vie, Førstamanuensis Lise Aaboen, Førsteamanuensis Ekaterina Bjørnåli, Post. Doc Vivek Sinha, Stipendiat Roger Klev, Førsteamanuensis II Forslag til oppgaver fordypning MIENTRE ENT01 Egendefinert prosjekt. Hensikten med denne oppgaven, er å åpne opp for alternative oppgaver utover de forslagene som gis av fagstaben. Valg av tema bør diskuteres og skal avklares med koordinatorene Sørheim og Widding. ENT02 Samarbeid med investeringsselskapet Investinor AS: Er det mulig å finne typiske utviklingstrekk og kjennetegn for bedrifter i en tidlig fase som hhv lykkes og ikke lykkes? Oppgavestiller er investeringsselskapet Investinor AS i samarbeid med Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Sammen med private medinvestorer utvikler Investinor noen av fremtidens norske eksportbedrifter med påfyll av riktig mengde kapital til rett tid, og aktivt, kompetent eierskap via styreposisjoner i bedriftene. Investinor er fremdeles i en tidlig driftsfase men er allerede den ledende norske investoren i venturesegmentet og har investert i ca. 40 norske vekstbedrifter. Siden

2 Investinor er en aktiv eier, er det ønskelig på et så tidlig tidspunkt som mulig si om et selskap utvikler seg ihht forventingene ved investering. Empiriske data fra et utvalg bedrifter vil bli gjort tilgjengelig for denne studien. De utvalgte selskapene vil hver for seg representere selskaper som har utviklet seg tilfredsstillende, som har utviklet seg mindre tilfredsstillende og som ikke har lyktes. Dette i forhold til forventinger ved investering. Investinor vil gjøre alle data tilgjengelig fra analysefasen før investering og frem til i dag. Investinor har i sin database en rekke parametere, finansielle og ikke finansielle, som har til hensikt å fortløpende evaluere selskapenes utvikling. Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT03 07 Commercialization of renewable energy Over 1 billion of the world s population lack electricity. In addition, many underdeveloped areas lack sufficient infrastructure for electricity distribution. Access to electricity has been linked to achieving the millennium development goals. Given the scale of the problem, involvement of the private sector is seen as crucial to achieve universal access to electricity. Renewable energy and entrepreneurship are promising means to solve these problems and innovations are needed across the spectrum to meet the demand. It has been estimated that the demand for electricity in underserved areas represents a potential market of USD 37 billion per annum. Various solutions have been tried out with off grid renewable energy based devices and systems being an important part of the mix. Decentralized renewable energy systems are characterized by proximity of production and consumption of energy, with a local distribution system. Entrepreneurs are needed in order to set up these systems with robust technology, sustainable and adapted business models. At the same time, these solutions have to overcome the unique challenges presented by the nature of customers and local conditions in order to be sustainable and grow. IØT has worked with these challenges over several years, and have well established contacts in India. PhD candidates Vivek Sinha and Vegar Lein Ausrød have conducted fieldwork in India, and have interest in assisting and guiding you in this work. These theses are associated with the Centre for Sustainable Energy Studies CenSES, which is a national research center for sustainable energy (FME). CenSES has a large industrial network, which can be available for the students. There is room for several assignments within this field, but limited to 4 6 students. Some examples follow.

3 ENT03 Business models a dynamic view The concept of "Business model" as a unit of analysis when conducting business research, gains more and more attention both among practitioners as well as scholars. As a young research field it is in the process of defining itself both in terms of a commonly accepted definition and also in terms of how it relates to more mature theoretical fields such as strategy. One stream within the business model literature is the dynamic approach to business models, and how and why business models emerge over time. This assignment is about dynamics in business model development, and how entrepreneurs use business models as a strategic tool in the early stage of firm development. The context is entrepreneurs from western industrialized countries who launch firms in emerging markets, and more specifically, in rural electrification. ENT04 Revenue models and financial sustainability in decentralized RE One of the key reasons businesses in the rural electrification sector fail, is the difficulties in ensuring adequate and continued revenue streams from dispersed rural populations. In this task, students will look at issues such as: How do DRE businesses fix charges for the energy they sell? How does this compare to other sources of energy? How do DRE businesses ensure continued revenue streams in challenging conditions? ENT05 Financing models and financial sustainability in decentralized RE In the past two decades or so various different technologies and business models have been tried in the area of decentralized renewable energy. However, not all of them have been successful, especially from an economic sustainability and scalability point of view. One key aspect in this is the role financing (capital or otherwise) costs play in reaching the target of financial sustainability. In this task students will look issues such as: How do subsidies and costs of financing capital affect the break even time and eventual sustainability of DRE businesses? How does this (break even times, subsidies and returns to financiers) compare to other conventional forms (thermal, large hydro etc.) of generating electricity? ENT06 Experiences from implementing small scale renewable energy projects in developing countries Many companies have previously tried to implement small scale renewable energy projects in developing countries. This assignment will investigate experiences these projects have had. Some relevant questions are: i) What are the drivers and barriers for implementing renewable energy technologies in developing countries?, ii) Why do some of them succeed while others do not? ENT07 Scaling up in the off grid rural electrification sector One of the key challenges for businesses in the off grid rural electrification sector is growing from one or a few locations, to multiple locations, scaling up and creating large scale impact. Growth of new ventures is a widely researched topic and this assignment will apply these theoretical ideas to firms in off grid rural electrification sector, investigating issues such as: What factors explain differences in growth rates in firms in the DRE sector? How do firms grow in the DRE sector? What determines the choice of mode of growth (internal, external, hybrid) in the DRE sector?

4 Supervisors ENT03 07: Professor Roger Sørheim, Stipendiat Vivek Sinha, ENT08 Forskningsbaserte nyetableringer i Norge Mange av teknologibedrifter med størst vekstpotensial er startet med bakgrunn i forskning og teknologi ved universitieter og forskningsinstitutter. Det er knyttet store forventninger til at slike bedrifter skal bidra til vekst og sysselsetting, og de blir også sett på som viktige for spredning av teknologi til andre bedrifter og samfunnet forøvrig. Som i de fleste land har det i Norge vært satset betydelige ressurser på å stimulere slike bedrifter, men effekten av disse tiltakene er fortsatt lite dokumentert og omdiskutert. Forskningsbaserte nyetableringer må ofte gjennom et krevende utviklingsløp og det finnes relativt få slike bedrifter blant de raskest voksende selskapene i Norge. Det er gjort få studier på utviklingen og utfall av slike bedrifter, spesielt i Norge men også internasjonalt. Oppgaven(e) er knyttet til et pågående forskningsprosjekt ved NTNUs Entreprenørskole og Handelshøgskolen i Bodø, og er støttet gjennom FORFI programmet til Norges Forskningsråd. I dette prosjektet (som startet i 2013) kartlegger man alle forskningsbaserte nyetableringer i Norge i perioden Denne kartleggingen skjer på et detaljnivå som ingen har gjennomført tidligere, og det har dermed skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Det er nå en rekke forskere tilknyttet prosjektet fra institusjoner i for eksempel USA, Italia, Belgia, UK, Sverige og Sveits. Velger man en prosjektoppgave knyttet til dette blir man derfor deltager i et aktivt internasjonalt team som vil kunne bidra med kunnskap, veiledning og ressurser. Det vil bli lagt til rette for å bruke eksisterende data (betydelig data på mange områder er allerede innsamlet og strukturert) og å samle inn nye data. Det vil være mulig å få dekket kostnader i forbindelse med arbeidet med oppgaven. Det anbefales at oppgaven tas videre som masteroppgaven. Gode oppgaver har stor mulighet for å kunne bli videreført som publikasjoner i akademiske journaler. Det er i utgangspunktet ingen begrensning på hvilke problemstillinger som kan bli undersøkt med hjelp av disse dataene. Eksempler på mulige problemstillinger er: 1) Mange studier viser at forskningsbaserte nyetableringer vokser langsommere enn andre teknologibedrifter, men slike studier tar ofte ikke hensyn til at mange av de mest spennende bedriftene blir kjøpt opp og dermed forsvinner fra tilgjengelige registre. Gjennom å kartlegge skjebnen til bedriftene som har opphørt vil man få bedre kunnskap om effekten av slike etableringer og om hvilke utviklingsløp de går gjennom (egen vekst eller oppkjøp). En slik studie kan gjennomføres både gjennom case studier av utvalgte bedrifter og gjennom en kombinasjon av registerdata og innsamling av sekundærdata om et større utvalg bedrifter.

5 2) En av grunnene til at forskningsbaserte nyetableringer blir sett på som spesielt viktige er at de antas å gi betydelige ringvirkninger gjennom at de sprer ny teknologi og kunnskap og derigjennom bidrar til vekst, regional utvikling og positive samfunnseffekter. Disse effektene er imidlertid lite studert, men kan belyses gjennom å studere betydningen av forskningsbaserte bedrifter innenfor en bestemt næring/industri (for eksempel fornybar energi, olje&gass, bioteknologi eller havbruk). En slik studie kan gjennomføres både gjennom case studier av utvalgte bedrifter og gjennom en kombinasjon av sekundærdata og survey undersøkelse. 3) Eksisterende teori peker på at den initielle ressurssituasjonen påvirker selskapets utvikling og utfall. Tidligere studier har hatt utfordringer med å undersøke i detalj denne hypotesen, men i dette prosjektet vil man ha mye data på den opprinnelige ressurssituasjonen inkludert teknologi, finansielle ressurser, kunnskap og erfaring av gründerteam, initiell nettverk til gründerteam og styre, komplementære ressurser etc. Da man også vil ha mulighet til å identifisere utfallet til alle bedriftene vil mange forskjellige problemstillinger knyttet til dette bli studert. 4) Forskningsbaserte nyetableringer opererer gjerne med flere forretningsmodeller i parallell, og endrer modell ofte. Dette har sammenheng med den betydelig usikkerheten knyttet til langsiktig utvikling både teknologisk og kommersielt. Hvilke forretningsmodeller bruker forskningsbaserte selskaper? Hva påvirker valg og endring av forretningsmodell? Hvilken sammenheng har valg av forretningsmodell med suksess? 5) I tillegg til selskapene selv, er det en rekke andre aktører som er knyttet til disse selskapene. Technology Transfer Offices er sentrale aktører på universiteter for å fasilitere kommersialisering av forskning. Hvilke strategier opererer TTO med? Hva avgjør om TTOer følger lisensiering eller spin off aktiviteter? Hvilke interne og eksterne faktorer påvirker valg av strategi? Hvilken rolle spiller TTOer i utvikling av selskaper? Veiledere: Stipendiat Marius Tuft Mathisen, Professor Roger Sørheim, ENT09 Tidligfasefinansiering Finansiering er en av de mest kritiske faktorene for suksessfull kommersialisering av vekstorienterte oppstarter. Det er flere aktører som tilbyr risikovillig kapital, eksempelvis business angels, såkornselskaper og venturekapital selskaper. Oppgavene vil her kunne gjøres tett samarbeid med aktører i venturebransjen som for eksempel Investinor, Viking Venture og Pro Venture. I denne oppgaven er det mulig å delvis bygge videre på masteroppgaver som er gjennomført tidligere år.

6 Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT10 Samarbeid med Siva: Hva er nyskapingspotensialet i en region? NTNUs Entreprenørskole har et samarbeid med Siva som gir muligheter for tilgang til inkubatornettverket deres og annen empiri. En konkret problemstilling er knyttet til hvordan man kan måle nyskapingspotensialet i en region. Siva ønsker hjelp til å utvikle en modell/indeks for dette som bygger på offentlig tilgjengelige data og statistikk. Resultatet at dette arbeidet vil gi en oversikt over det nasjonale nyskapingspotensialet, men ivaretar samtidig regionale variasjoner. Denne modellen/indeksen kan brukes til å vurdere hvordan inkubatorer/næringshager tar ut potensialet i regionen. Det ligger også andre muligheter for oppgaver innenfor dette samarbeidet. Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT11 Sammenhenger mellom ressurser og konkurransekraft i nye teknologibedrifter Et team som starter opp en ny teknologibedrift har ofte få ressurser tilgjengelig utover den kunnskap og de erfaringer som oppstartsteamet sitter på. Det å etablere en ressursbase, det vil si å det å identifisere, spesifisere, anskaffe og foredle ressursene i en situasjon preget av stor usikkerhet er den store utfordringen for potensielle vekstbedrifter. I denne oppgaven kan studentene ta utgangspunkt i bedriftene som er etablert i forbindelse med NTNUs Entreprenørskole for å studere hvordan strategiske og operative utfordringer er håndtert i forbindelse med å få på plass en ressursbase for nye teknologibedrifter. Veiledere: Professor Roger Sørheim, ENT12 Tid og prosesser i entreprenørskap Process research deals with how events come into being and unfold over time in a context. skriver Halinen og Törnroos (2012: ). I denne oppgaven tar vi sikte på å undersøke hvordan oppstartsbedrifter come into being og utvikles over tid. Det kan også være av interesse å studere viktige delprosesser i oppstartsbedriftens utvikling. Å studere prosesser er forbundet med mange valg så

7 som: hvilken prosess er det som studeres, hva er start og mål i prosessen, hvilke variabler er sentrale å fange over tid for å kunne si noe om prosessen som studeres, hvilke variabler må vi overse for ikke å få uoversiktlig mye data, hvor ofte skal data innhentes, hvor lenge skal data innhentes og hvordan skal datainnhenting og analyse av data organiseres. Målet med studien kan for eksempel være å forstå prosessen, forbedre prosessen eller forbedre resultatet av prosessen. Denne oppgaven kan tolkes på mange måter. Det er mulig å identifisere en pågående prosess som kan studeres under det året gruppen skriver prosjektoppgave og masteroppgave. Det er mulig å identifisere en prosess som kan studeres over lenger tid ved hjelp av sekundærdata og lignende. Det er mulig å identifisere prosesser som ikke er blitt studert men som dere, basert på deres erfaring av bedriftsoppstart kombinert med relevant teori, mener bør studeres og designe en metode for å studere denne prosessen. Hvis ønskelig er der også mulig å løfte oppgaven til ES nivå for å studere utvikling over tid eller designe en metode for å samle in det dere mener er relevante data om ES bedrifter over tid. Veileder: Førsteamanuensis Lise Aaboen, ENT13 Hvordan starter man opp relasjoner til kunder? Det blir ikke mye business uten kunder. Men hvordan finner man sin aller første betalende kunde? Og hvordan finner man deretter kunde nummer 2 og 3? Hvordan påvirker de tidlige relasjonene bedriftens strategi, produkt og fremgangsmåte for å skape flere relasjoner? Er det mulig å finne mønster i dette? Her er det mulighet til å bruke egen bedrift som eksempel. Det er også mulighet for å undersøke andre bedrifter som er spesielt gode, dårlige og/eller interessante. Veileder: Førsteamanuensis Lise Aaboen, ENT14 Inkubatorer og inkubasjon Gründerhus, Næringspark, Inkubator, Science Park felles for dem alle er at de akselererer utviklingen til små nystartede bedrifter ved å tilby kontor, veiledning og kurs. Inkubatoren er også behjelpelig ved behov av for eksempel ekstern finansiering og kontakt til personer fra universitet og industri med kompetanse innen området til bedriften. I tillegg forutsettes det at bedriftene som har kontor i inkubatoren snakker og samarbeider med hverandre slik at det dannes et innovativt miljø. Inkubatorer kan studeres i fire forskjellige analysenivå: systemnivå, inkubatoren, bedriftene innen inkubatoren og gründeren(e) av bedriftene. Ett prosjekt kan ta for seg en spesifikk inkubator så vel som å sammenligne flere inkubatorer, regioner eller land. Det er også mulig å fokusere på forskjellige typer av inkubatorer, for eksempel de som er tilknyttet et universitet, de som er privateid eller de som er del

8 av en større bedrift. Det kan også være av interesse å studere inkubatorer som kun tilbyr sine tjenester til en spesifikk bransje, for eksempel clean tech, life science eller kreative næringer. Målet med prosjektet kan for eksempel være økt innsikt i hva som skjer inne i, og i nettverket til, en inkubator. Andre mål kan være å kunne gi råd til inkubator ledere om forbedringer i organisasjonen, og vedrørende mobilisering av resurser, eller gi råd til gründere og andre interessenter om hvordan de skal få mest mulig ut av en inkubator. Denne oppgaven egner seg for 1 studentgruppe. Veileder: Førsteamanuensis Lise Aaboen, ENT15 Exploring stakeholders missions and tensions in clean tech start ups The importance of clean tech start ups lies in their mission to protect the environment by facilitating the increased use of clean energy and environmentally friendly solutions. At the same time, the entrepreneurial nature of many clean tech firms enables radical innovations necessary for the development of clean tech industries. Given the importance of clean tech start ups, there is surprisingly little research on what facilitates their growth. While existing research has examined such external factors as policies and regulations, we know little about the role of individuals and firm specific factors (e.g. networks). In this project, we would like students to investigate possible tensions that may arise in clean tech start ups, their sources, nature and consequences for firm performance. One such tension may be due to conflicting goals between the clean tech (social) entrepreneur(s) who may be more interested in developing environmentally friendly technology than short term profit, and the other stakeholders (owners, investors, etc.) who may focus on profiting from innovation, protecting their own reputation or the regions (e.g. against installing windmills). During the autumn semester, students are expected to carry out follow up in depth interviews with the key stakeholders in the firms already involved in the project. During the spring semester, the students may undertake a comparison study of other types firms where conflicting missions and, hence, high levels of tensions are expected, i.e. academic spin offs. One group comprising up to 3 students is welcomed to this project. Supervisor: Post. Doc. Ekaterina S. Bjørnåli, ENT16 Exploring network building in born global clean tech start ups

9 Born globals are small and medium sized firms that internationalize at or near their founding and represent a growing number of entrepreneurial firms. A considerable number of clean tech start ups are born globals who serve their (pilot) customers around the world, and/or choose the locations for their businesses where the governmental policies are most beneficial and supportive. However, the research on clean tech start ups has primarily focused on the influence of such macro level factors as policies and regulations. The firm specific and individual factors that may affect a firm s growth have yet been neglected. In this project we would like the students to explore in depth why and how born global cleantech start ups develop their international networks in order to form strategic partnerships and reach their first international sales. What are the key networking characteristics of the management team, including the board, determining these processes? The project suits well for one (e.g. autumn) semester, and can be combined with a project Networking and relations in entrepreneurial teams and boards: a study of high tech start ups or elaborated on as an independent project during next semester. One group comprising up to 3 students is welcomed to this project. Supervisor: Post. Doc. Ekaterina S. Bjørnåli, ENT17 Networking and relations in entrepreneurial teams and boards: a study of high tech start ups This student project will be a part of an on going international project that examines the networking and relations in entrepreneurial teams and boards of directors in early stage high tech firms. The students may focus on one of the following research problems. In project A the focus is on how the networking characteristics of the team/board facilitate or impede a firm s success. In project B the focus is on the team s and board s behavior (e.g. trust, communication) and its impact on a firm s success. This project gives a unique opportunity to learn about research team collaboration, various business research methods and software applications. The students are expected to undertake in depth interviews with the executives of the high tech firms and to carry out a survey using a questionnaire designed for this project. The supervisor will arrange access to databases, existing dataset and a minitutorial in multivariate data analysis. Travel expenses will be refunded. Two groups comprising 2 3 students are welcomed to this project. Supervisor: Post.Doc. Ekaterina S. Bjørnåli, ENT18 The benefits of industry participation in research centers and projects Problem statement: Research centers and projects are increasingly expected to make an impact on the society. This implies a need for research to be more relevant and to be conducted in collaboration with

10 industry partners. However, what possible benefits should companies expect from such collaboration? In this regard, the project will look at: How are industry partners recruited to research projects? How are companies involved in the planning of research activities? What kind of learning and knowledge may the companies gain from such participation? How are research results disseminated and later integrated in the companies activities? What can companies do to make better assessments on the potential benefit of participating in research? Industrial contacts: Connected to the FME/CEER research centres Language: Norwegian or English Number of students: Preferably a group of two students, but possible for one or three as well. Supervisor: Associate Professor Ola Edvin Vie,

Hovedprofil NTNUs Entreprenørskole

Hovedprofil NTNUs Entreprenørskole Hovedprofil NTNUs Entreprenørskole Denne hovedprofilen fokuserer på forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjekt på 15 stp (TIØ 4531) og fordypningsemne

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Opportunistiske forskere og utålmodige industripartnere? Om forskning og innovasjon i FMEene. 28. oktober 2014 Roger Sørheim

Opportunistiske forskere og utålmodige industripartnere? Om forskning og innovasjon i FMEene. 28. oktober 2014 Roger Sørheim Opportunistiske forskere og utålmodige industripartnere? Om forskning og innovasjon i FMEene 28. oktober 2014 Roger Sørheim Kartlegging i FMEene Ved opprettelsen av FMEene ble det understreket at målet

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap. Forslag til oppgaver

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap. Forslag til oppgaver Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet på 15 stp

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Exploiting global renewable energy growth

Exploiting global renewable energy growth Exploiting global renewable energy growth Opportunities and challenges for internationalisation in the Norwegian offshore wind and solar energy industries Håkon Endresen Normann og Jens Hanson CenSES energi-

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Teknologiledelse 1. Entreprenørskap Mulighetssøking. Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013

Teknologiledelse 1. Entreprenørskap Mulighetssøking. Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013 Teknologiledelse 1 Entreprenørskap Mulighetssøking Roger Sørheim og Øystein Widding NTNUs Entreprenørskole Januar 2013 1 Entreprenørskapsbolken i teknologiledelse Faglig struktur: Mulighetssøking Teknologibasert

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer