Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene"

Transkript

1 Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene

2 Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner får midler til Ny sjanse-prosjekt etter søknad til IMDi. I 2012 var det 21 kommuner/bydeler med Ny sjanse-prosjekter.

3 3 I forsøksvirksomheten Ny sjanse er målet å utvikle gode metoder og grep for å kvalifisere langtidsledige innvandrere til arbeid og/eller utdanning. Kommunene som deltar i forsøksordningen, prøver ut ulike metoder og rapporterer om hvilke grep som fungerer best. I dette heftet presenteres et knippe av disse grepene basert på rapportering fra prosjektene. Det er sju grunnelementer som er til stede i alle Ny sjanse-prosjekter, og som bidrar til de gode resultatene: Kartlegging av deltaker Skriftlig individuell plan Tett individuell oppfølging av deltaker Tilnærmet heldags- og helårsprogram Kvalifiseringsstønad Én kontaktperson Fraværsreglement Noen tilnærminger lykkes bedre enn andre, og det er ikke alltid at én tilnærming fungerer like bra i alle kommuner. Det er flere faktorer som bidrar til at man lykkes, som intern organisering i kommunene (herunder blant annet forankring og samarbeid på tvers av kommunale tjenester), sammensetningen av deltakerne og arbeidsmarkedet i kommunen. I denne brosjyren skiller vi ut de metodiske grepene og tilnærmingene som har vist seg å gi gode resultater i Ny sjanse uavhengig av slike faktorer.

4 4 Gode grep Bruk av praksisplasser side 5 Opptrapping til fulltidskvalifisering side 8 Fokus på hele familien i kvalifisering av kvinner side 9 Nettverksbygging side 10 Ambulerende norsklærer side 10 Ungdom side 10

5 5 Bruk av praksisplasser Arbeidspraksis er et av de mest brukte tiltakene i Ny sjanse, og brukes det riktig, er dette et godt og virkningsfullt tiltak. Ett prosjekt har inngått intensjonsavtaler med kommunale arbeidsgivere om at de stiller 40 praksisplasser til disposisjon for blant annet Ny sjanse-deltakere. Prosjektet har også lykkes med å nå private arbeidsgivere. En erfaring prosjektet har gjort seg, er at private bedrifter krever en annen tilnærming enn kommunal sektor. De private bedriftene stiller større krav til oppfølging av deltaker på praksisplass og er tydeligere når det gjelder hva slags kandidater de ønsker og hva de kan tilby en deltaker som starter i praksis. Til tross for «strengere» krav fra de private bedriftene erfarer prosjektet at vellykkete praksisplasser med god match av kandidater oftere fører til ansettelse i private bedrifter enn i kommunal sektor.

6 6 Erfaringen fra prosjektet viser følgende viktige faktorer for å lykkes med utplassering i praksis: Grundig kartlegging av deltaker i forkant av utplassering på praksisplass. Det er avgjørende at man matcher rett kandidat med rett praksisplass. Ved oppstart av en praksisplass lages det en avtale om praksis med arbeidsstedet som omfatter praksisperiodens lengde, innhold og deltakers arbeidsfelt i tillegg til hvem som er fadder og kontaktperson. Det utpekes en fadder på praksisplassen som skal være deltakerens mentor gjennom hele praksisperioden. Ved oppstart av en praksisplass får både deltaker og fadder en mappe hver med viktig og nyttig informasjon. Fadderen skal jobbe med tilnærmet like arbeidsoppgaver som deltaker. Fadderen skal være tilgjengelig for spørsmål og gi deltaker veiledning etter behov. Deltaker får besøk av prosjektets veiledere på praksisplass minst én gang i uka, hyppigere i starten. Forutsigbare arbeidsoppgaver på praksisplass. Utvidelse av arbeidsoppgaver når de første er mestret. Opplæring i fagnorsk og arbeidslivsregler er en viktig del av oppfølgingen av deltakere på arbeidsplassen. Yrkesrettede fagbøker brukes i opplæringen av deltakere på arbeidsplassene. Hva som kan forventes av eventuelle jobbtilbud eller vikariater etter endt praksisperiode må være avklart på forhånd uten at det skal legges press på arbeidsgiver. Prosjektets veiledere tar opp tråden med arbeidsgivere jevnlig og spesielt hvis tilbakemeldingene om deltakere er gode. Hvis jobbmulighetene er dårlige, forsøker man å bytte til mer egnet praksis med bedre jobbmuligheter. Til deltakere som skal ut i praksis innen helse og omsorg eller skole og barnehage tilbys det fagkurs. Disse kursene gir en innføring i overordnede planer og rammeverk, ord og uttrykk i de ulike fagfeltene og arbeidsoppgaver og rutiner. Det kan ofte være lurt at deltaker tar del i disse kursene parallelt med praksisperioden. Da vil ord og uttrykk være gjenkjennelige og man vil ha fått noe erfaring i situasjoner der det er behov for å øve på bransjeord. Det er ansatte i Ny sjanse-prosjektet som selv har utarbeidet disse kursene.

7 7 Faddersamlinger Prosjektet har også gjennomført fadder samlinger. Faddersamlingene gjennomføres to ganger i året. Da møtes fadderne fra de ulike praksisplassene for erfaringsutveksling og kompetanseheving (også kalt inspirasjons seminar). Det er en forutsetning at seminarene er relativt korte, slik at fadderne har anledning til å delta. Det deles også ut en pris til Årets fadder. Prosjektet belønner arbeidsgivere som ansetter deltakere som har vært i praksis. Kriteriet for belønning er at deltaker har fått jobb på praksisstedet, at han/hun har en stilling tilsvarende 50 prosent eller mer og at stillingen har en varighet på seks måneder eller mer.

8 8 Opptrapping til fulltidskvalifisering Noen prosjekter benytter seg av opptrappings modeller når de skal drive kvalifiseringsarbeid. Dette gjelder særlig for prosjekter med kvinner, da disse ofte ikke har arbeidserfaring, eller det er svært lenge siden de var i arbeidslivet. Mange av kvinnene har helseutfordringer, mange barn og generelt lav samfunnsdeltakelse. For at disse kvinnene ikke skal miste troen og motivasjonen, er det viktig å ha en gradvis opptrapping og sette oppnåelige delmål for kvalifiseringsløpet. Det finnes mange måter å trappe opp til et fulltids kvalifiseringsløp på. Vi vil her vise en modell som har vist seg å være vellykket i Ny sjanse-sammenheng. Fase 1: Myk start. Det betyr at man starter med noen få timer hver dag og trapper opp etter hvert. Som regel vil målsettingen være at kvinnen til slutt skal stå i et fulltids kvalifiseringsløp og deretter i arbeid. Mye fokus på hjemmesituasjonen. Hva må ordnes, avtales og løses på hjemmefronten før kvinnen er klar til å konsentrere seg om kvalifiseringsløpet? Veldig ofte er barnepass en utfordring som flere prosjekter løser ved å ha egne barnepassordninger parallelt med for eksempel norskopplæring. Mannen til deltaker innkalles ofte til samtale og samarbeid på dette stadiet som en støtte i kvinnens kvalifiseringsløp. Det kan være behov for en helseavklaring, slik at ikke dette skal være til hinder i kvalifiseringsprosessen. Det utarbeides en ressursprofil basert på erfaringer, ønsker, interesser, egenskaper og hvilke tiltak som skal settes inn for å nå målet om arbeid. Oppstartkurs om det norske samfunn, familieliv, barneoppdragelse og arbeidsliv. I noen prosjekter starter kvinnene i en eventuell språkpraksisplass og går så videre til fase to og arbeidspraksis når norskferdighetene er tilstrekkelige. Det er viktig at man også i denne første fasen setter opp en plan med den endelige målsettingen om arbeid. Fase 2: I denne fasen blir en del barrierer ryddet av veien og man kan starte med en mer målrettet kvalifiseringsprosess. Dette kan være: Tilrettelagt norskopplæring. Det vil si at undervisningen kan foregå på ulike dager og nivåer. Undervisningstilbudet er tilpasset kvinnens øvrige kvalifiseringsløp/program (ofte er det omvendt).

9 9 Intern arbeidspraksis enten i tilknytning til Ny sjanse-prosjektet (noen prosjekter er tilknyttet større kvalifiseringssentre og kan dra nytte av dette) eller på en arbeidsmarkedsbedrift. Kostholdsveiledning Trim/helsekurs Fase 3: Yrkesrettet norskopplæring kombinert med ekstern praksisplass. Målet synes innen rekkevidde for både deltaker og veileder. Deltakeren har i denne fasen ofte: Yrkesrettet norskopplæring Praksisplass på en ordinær arbeidsplass Denne trappetrinnsmodellen viser seg å være svært vellykket for kvinner som aldri har vært i arbeidslivet, har lav utdanning og som har behov for tilpassede kvalifiseringsløp. Fokus på hele familien i kvalifisering av kvinner Hvorfor involvere familien? Familien har som regel enorm betydning for kvinnene. Det som gagner familien, gagner kvinnene. Kvinnene kan ha vanskeligheter med å svare på hva som er deres mål for framtiden uten å svare på hva som ville være best for familien. Erfaring viser at ved å inkludere ektemann eller annen familierepresentant, øker sjansene for en positiv innstilling og støtte, og dermed økt måloppnåelse. Hvordan involvere familien? Ektemannen eller annen familierepresentant blir invitert til et eget møte eller til en felles samling sammen med de andre på Ny sjanse og deres familie. Temaene som er i fokus er: Viktigheten av at kvinnene får støtte hjemmefra Hva kan ektefelle og andre i familien bidra med for å lette hverdagen til kvinnen? (Hente i barne hage, lage middag fast 2 dager i uka og så videre) Fordelene med å ha en to-inntektsfamilie Viktigheten av at barna får gode rollemodeller

10 10 Ambulerende norsklærer Bruk av ambulerende norsklærer blir ofte nevnt som en suksessfaktor i Ny sjanse-prosjektene. Det å ha en norsklærer på arbeidsplassen som kan jobbe spesifikt med ord og uttrykk som er relevant der og da, viser seg å være svært nyttig for dem med svake norskkunnskaper. På denne måten blir det enklere for deltaker å konkretisere ord og uttrykk. Det er særlig hensiktsmessig med ambulerende norsklærer dersom det er flere deltakere på samme arbeidsplass. Som et supplement til ambulerende norsklærer kan det noen steder være aktuelt å bruke kollegaer på arbeidsplassen som "lærere". Nettverksbygging En del av de kvinnelige deltakerne i Ny sjanse har vært hjemmeværende i mange år og har ikke deltatt i samfunnet i særlig grad. Disse kvinnene føler seg ofte isolerte, er usikre i møte med andre og mangler gode rollemodeller. Dette er faktorer som kan bidra til å gjøre veien ut i jobb vanskeligere for kvinnene. For å håndtere disse utfordringene er det mange av Ny sjanse-prosjektene som har tilrettelagt for nettverksbygging for kvinnene, og som har det som en del av kvalifiseringsplanen. Man kan bygge nettverk på utallige måter, blant annet gjennom frivillighetssentraler, moskeer, leksehjelp, matlagingskurs og frivillige organisasjoner. For å kunne bruke nettverk på best mulig måte er det viktig at man har en klar målsetting med nettverket. Noen kvinner trenger rett og slett å ha et fellesskap med andre og bli mer sosialt selvstendig. I slike sammenhenger kan for eksempel matkurs og malerkurs være en hensiktsmessig måte å bygge et sosialt nettverk på. For andre kan det være viktig og nødvendig at man øker kompetansen på andre arenaer, som oppfølging av barn i skole og barnehage. Da kan man for eksempel danne nettverk gjennom leksehjelpsordninger, åpen barnehage og ved å sitte i foreldreutvalget. Ungdom I 2011 var det 52 prosent av ungdomsdeltakerne som gikk til jobb eller utdanning. Måten det jobbes med ungdom i Ny sjanse, er ikke veldig forskjellig fra måter det arbeides med ungdom for øvrig. Det er likevel noen utfordrende faktorer som er oftere til stede hos innvandrerungdom enn hos annen ungdom, som svake språkkunnskaper, traumatiske opplevelser (krig, flukt) og manglende rollemodeller/familie. De gode grepene som Ny sjanse benytter seg av, forsøker å håndtere disse særskilte utfordringene, samtidig som grepene også kan være relevante for ungdom generelt.

11 11 11 Topp 10-lista over gode grep for å beholde ungdommen i prosjektet 1. "Ekspresshenvisningsskjema for ungdom er utviklet hos et av prosjektene. Ting skal ikke ta tid. Helst skal ungdommen være i gang med aktivitet dagen etter at henvisningen har kommet. 2. Tilgjengelighet blant prosjektansatte: Mobil- og SMS-tilgjengelighet er helt avgjørende. Noen velger å være tilgjengelig på SMS dag og natt ved behov. Det er viktig at ungdommen opplever rask respons. 3. Fleksibilitet hos de ansatte: Ha et eget lokale/rom med mulighet for drop-in ved behov. 4. Forventningsavklaring i forkant. Hva er målsettingen med deltakelsen? Hva forventes av deltakeren? Hva kan deltakeren forvente av praksis og eventuelt påfølgende jobb? Ett prosjekt har fast rutine (som alle ungdommene blir presentert med før oppstart) med minst 1 måned i praksis i en arbeidsmarkedsbedrift, slik at de ansatte i prosjektet har ferske referanser som kan presenteres overfor ordinære arbeidsgivere. 5. Rastløshet i kroppen og frustrasjon bør få utløp ved hjelp av trening, slik at det ikke går utover fokuset på fremtiden. 6. Fleksibilitet med tanke på møtested. Kanskje det kan være hensiktsmessig å ha noen samtaler utenfor kontoret? 7. Hyppige samtaler i startfasen. 8. Eventuell gruppeundervisning/kurs må ikke erstatte den tette individuelle oppfølgingen og tilretteleggingen. 9. Vær konkret når det gjelder hva man kan ha råd til når man jobber og sparer en periode, og hva man mister om man bruker pengene på én ting og ikke tenker langsiktig. 10. Brukermedvirkning i form av kontinuerlige tilbakemeldinger og evalueringer av prosessen til den enkelte. Veiene videre Det er mange veier til målet, og her har det blitt skissert et lite utvalg som Ny sjanse-prosjekter har gode erfaringer med. Har du et godt tips eller en virkningsfull måte å jobbe på i din kommune? Ta kontakt med IMDi og del det med oss. Gå inn på imdi.no for flere tips og informasjon om Ny sjanse. Eksemplene brukt i dette heftet er hentet fra ulike Ny sjanse-prosjekter. Når det gjelder grepet om bruk av praksisplasser, er det Lørenskog kommune som har gjort denne erfaringen. For mer informasjon om denne måten å jobbe på, ta kontakt med Ny sjanseprosjektet i Lørenskog kommune. Trappetrinnsmodellen er hentet fra bydel Sagene. For mer informasjon om denne modellen, ta kontakt med Ny sjanse-prosjektet i bydel Sagene.

12 12 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo Telefon sentralbord: Telefaks: E-post: Bestilling av rapporter: Pressetelefon: , e-post: ISBN (trykk) ISBN (pdf) Opplag: 1000 Layout og trykk: Wittusen & Jensen

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse

Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse Temahefte 19 Minoritetsperspektiv i offentlige tjenester tverrkulturell kompetanse En utfordring for alle offentlige tjenester Utlendingsdirektoratets bibliotek er en sentral kunnskapsbase i Norge om flyktninger

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT Nav Intro Oslo 2009-2010 2010 Mødre som mestrer? Et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2010 Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer