ÅRSMELDING NHO Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark

2 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen i de fleste land i Europa er i bedring, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i flere land. Den videre økonomiske utviklingen i Kina vil fortsatt kunne ha innvirkning også for bransjer og bedrifter i Finnmark. Den spente politiske situasjonen mellom Russland og EU med handelssanksjoner gjør at deler av næringslivet i Finnmark blir påvirket både av våre restriksjoner og Russlands motsanksjoner. Det høye norske kostnadsnivået er en vedvarende utfordring for næringslivet. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for næringslivet i Finnmark. Dette gjelder spesielt for fagarbeidere i flere næringer. For petroleumsnæringen, som er blitt en sentral næring i Finnmark, har en i stor utstrekning lyktes med å rekruttere personell med ingeniørkompetanse. Oljeprisen har svekket seg mot slutten av året og det knytter seg usikkerhet til prisutviklingen framover. Det er derfor knyttet mer usikkerhet til lønnsomheten i en del fremtidige utbyggingsprosjekter i Barentshavet. Goliat-plattformen er ferdigstilt, og under transport med sikte på produksjonsstart første halvår Dette vil skape økt aktivitet i petroleumsnæringen i fylket. Oppdrettsnæringen har hatt et godt år i 2014 med meget gode priser i de sentrale markedene. Det er fortsatt et betydelig potensial for en fortsatt bærekraftig vekst av oppdrettsnæringen i Finnmark. Det finnes ledig areal og muligheter for utvikling av næringen uten at dette går på bekostning av miljø og andre næringer. Fiskeindustrien er stor i fylket og har noe varierende lønnsomhet, men situasjonen har bedret seg. Det forventes fortsatt strukturendring innen denne bransjen. Finnmark har store ressurser for verdiskaping og arbeidsplasser innen bergverk- og mineralindustri. Utviklingen av ny industri går imidlertid sent. Det er usikkert i hvilken utstrekning bedrifter innen denne næringen gis anledning til å starte ny virksomhet. Prisutviklingen for jernmalm har vært svak gjennom Reiselivsnæringen har hatt en positiv utvikling i Finnmark i 2014, men næringen har fortsatt et betydelig uutnyttet potensial. Mange bedrifter har samtidig utfordringer i forhold til lønnsomhet, avstand til markeder og det er viktig å få flere direkte flyruter til fylket. Byggebransjen opplever en viss stagnasjon i markedet i enkelte områder av Finnmark, mens anleggsbransjen har god tilgang på arbeid på veg, broer og tuneller. Utviklingen innen handel og service er relativt stabil, men også i Finnmark oppleves en økende konkurranse fra netthandel. Det er fortsatt et stort behov for investeringer innen samferdsel og infrastruktur i fylket for å imøtekomme ny og eksisterende næringsutvikling. Samtidig gjennomføres det nå flere viktige infrastrukturtiltak som vil komme næringslivet til gode. Det er vedtatt utbygging av kraftlinje mellom Balsfjord og Skaidi. NHO Finnmark vil påpeke at behovet er tilstede også for å videreføre linjene Skaidi-Varangerbotn og Skaidi-Hammerfest, for sikring av energiforsyningen. Det er fortsatt et godt grunnlag for vekst og utvikling innen næringslivet i Finnmark. Skal en lykkes med en slik utvikling må utdanningstilbud og samferdselstilbud tilpasses og utvikles for nye behov. Sentrale myndigheter er nå godt i gang med å effektivisere plan- og beslutningssystemene i landet til gode for næringslivet. Styret i NHO Finnmark takker administrasjonen for meget godt utført arbeid i året som er gått. Med vennlig hilsen ARVID JENSEN styreleder Forsidefoto: Arctic race of Norway

3 2 3 STYRET ARVID JENSEN Daglig leder Bedriftskompetanse AS Hammerfest (styreleder) HÅKON VOLDEN Drome AS Alta TRINE GUSTAVSEN Daglig leder Barel AS Kirkenes (nestleder) KRISTIN ABRAHAMSEN Alfa Omega AS Alta ANSATTE I NHO FINNMARK KJELL-OLAF LARSEN Daglig leder AS Båtsfjordbruket Båtsfjord MONICA JERIJÆRVI Pasvik Kraft AS Hesseng RUNE MARTINUSSEN Daglig leder Elkem AS Tana Tana VARAMEDLEMMER: FRED HÅKON FISKEBECK Fiskebeck Handverk AS Kirkenes KNUT JOHNSEN Vadsø Flyekspedisjon AS Vadsø TRUDE SØDERHOLM Protan Takservice AS Alta TORILD SESSENG fra RiBaGo AS Kirkenes er medlem i NHOs forum for mindre bedrifter nasjonalt NHO FINNMARKS ARBEID I 2014: Styret i NHO Finnmark har i 2014 hatt tre styremøter i Jergul, Alta og Tromsø samt to telefonstyremøter. Styret har i 2014 behandlet 29 saker. Videre har styret hatt møter med politisk og administrativ ledelse i Alta og Karasjok kommuner. Formålet med møtene har vært å drøfte hvordan kommunene planlegger for og legger til rette for næringsutvikling. I styremøtene har det vært tatt opp tema som ny IA-avtale, sykefravær, Ringer i Vannet, differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjonsmidler, samt EU og Norges sanksjoner mot Russland og virkninger for næringslivet i Finnmark. Det siste møtet i 2014 ble lagt til Tromsø og hele styret deltok på næringslivskonferansen Agenda Nord-Norge. Medlemsbedrifter, NAV, AVINOR, fagansvarlig fra NHO sentralt og kommuner har deltatt i styremøtene. Administrasjonen i NHO Finnmark har i tillegg hatt møter med politisk ledelse i Finnmark fylkeskommune. NHO Finnmark har et godt samarbeid med kommunale og fylkeskommunale politikere og har ofte kontakt om saker innen kompetanse, planlegging, næring og samferdsel som er viktige for medlemsbedriftene. Fra spørretimen på Stortinget i saken om differensiert arbeidsgiveravgift. MARIT HELENE PEDERSEN regiondirektør SIREN STORLI rådgiver HEGE PERSEN rådgiver

4 4 5 LÆRINGSLIVET - NHO FINNMARKS ÅRSKONFERANSE 7. MARS SAKER STYRET HAR ARBEIDET MED I 2014: Årsmelding 2013 IA-arbeidet i Finnmark Fra venstre Marit Helene Pedersen - regiondirektør NHO Finnmark, Kristin Skogen Lund - administrerende direktør NHO, Inger Marie Haaland - vinner av Finnmarksløpet 2009 og 2012 NHOs Kompetansebarometer Kvalitet i fagopplæringa Nordnorsk politisk samarbeid EU og Norges sanksjoner mot Russland og motsanksjoner NORDNORSK NÆRINGSLIV OG POLITIKK MED FASTE MØTEPLASSER NHO-høring: Samferdsel mot 2014 NHO-høring: Effektiv offentlig forvaltning Høring til Samferdsels- og Kommunaldepartementet: Bruken av ekstra samferdselsmidler til Finnmark ifm kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Høring: Endringer i Lov om Innovasjon Norge Høring: Finnmark fylkeskommunes internasjonale strategier Høring: Petroleums- og energistrategier for Finnmark NHOS REGIONFORENINGER I NORD-NORGE HAR HATT FELLES STYREMØTE 7. JANUAR 2014 MED FØLGENDE SAKER: Utfordringer og muligheter i sjømatnæringa i nord med fiskeriminister Elisabeth Aspaker og ny administrerende direktør i FHL Geir Ove Ystmark NHO i Nord-Norge arrangerte 7.januar en møteplass for bedriftsledere og politikere fra landsdelen med næringslivstema som samlet 150 deltakere. Denne møteplassen arrangeres kvelden før årskonferansen i Den Norske Opera og Ballett og har blitt en viktig diskusjonsarena for nord. Det har også blitt en tradisjon at styrelederne og regiondirektørene i Nord-Norge samarbeider tett i NHO. Vi har hatt to samarbeidsmøter i 2014 den 26. februar i forbindelse med NHOs representantskapsmøte på Hurtigruten og 11.november i Tromsø. Næringsforum Nord, som består av NHO og LO i Nord-Norge, har hatt to felles møter med den nordnorske Stortingsbenken 18.mars og 5.november og tatt opp samferdsel, endringer i differensiert arbeidsgiveravgift og innspill til statsbudsjettet Læringslivet var tema for NHOs årskonferanse i 2014 som ble arrangert i Alta 7.mars i tilknytning til starten av Finnmarksløpet. NHO er opptatt av utviklingen i læringslivet fordi den avgjør hva slags samfunn vi har i Finnmark om ti, tjue og femti år. Ingen annen faktor er mer avgjørende for samfunnets vekst og velferd enn innbyggernes kunnskap og deltakelse. Ingen annen faktor er mer avgjørende for bedriftenes konkurransekraft enn de ansattes kompetanse. Og ingen annen faktor er mer avgjørende for hva hver av oss kan oppnå og hvordan vi kan utfolde oss, enn de kvalifikasjoner vi oppnår gjennom livslang læring. Gjennomgangstonen i konferansen med 222 deltakere var at Finnmark og næringslivet vårt har stort behov for å styrke kompetansen og at kommuner, fylkeskommune og stat må levere kvalitativt gode utdanningsløp på riktige områder for næringslivet. Konferansen belyste hvordan vi kan påvirke den politiske agendaen og sette søkelyset på ungdom, kompetanse og fremtiden. Det ble drøftet hvordan vi kan redusere det høye frafallet i utdanningsløpene i Finnmark og bidra til god tilgang på kompetent arbeidskraft til beste for NHOs medlemsbedrifter, samfunnet og individet. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund, Høyres næringsminister Monica Mæland og administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen var våre hovedtalere og regiondirektør i Vestfold Kristin Saga var konferansier. Sparebank1 Nord-Norge, Mack Bryggerier og Finnmarksløpet var samarbeidspartnere for årskonferansen I evalueringen som ble sendt deltakerne i etterkant var det 80 % av de som svarte som ga konferansen 5 og 6 i helhetsinntrykk og 20 % mente konferansen sto til 4. Perspektiver på olje og gass i Nord-Norge med Arvid Jensen, styreleder NHO Finnmark Det ble avgitt et felles høringssvar fra de tre nordnorske regionforeningene i NHO til daværende Fiskeridepartementets «Akvakultur: Høring av forslag om videreutvikling av produksjonsbegrensingssystemet (MTB). Næringsminister Monica Mæland Professor Mari Rege, Univeritetet i Stavanger Stein Lier-Hansen, administrerende direktør Norsk Industri

5 6 7 NYE KIRKENES SYKEHUS PILOT I NHOS NASJONALE LEVERANDØRPROGRAM Første gravemaskinarbeid: Helseminister Bent Høie, direktør i Helse Finnmark Torbjørn Aas og prosjektleder Helse Finnmark Øyvin Grongstad, med barn fra Skytterhusfjellet barnehage PROSJEKT RINGER I VANN FINNMARK Prosjektet Ringer i Vann kjøres i NHOs regi i hele landet og ble startet opp i Finnmark i Målet er å sikre NHO-bedriftene tilgang på relevant arbeidskraft og få dekket fremtidig rekrutteringsbehov gjennom aktiv bruk av en rekrutteringsavtale med attføringsbedriftene. Ringer i Vannet benytter en strategi med aktiv bruk av attføringsbedriftene som leverandør av kompetent arbeidskraft til bedriftene. Rekrutteringen skal skje på bedriftens premisser. Det vil si at det er bedriftens behov for fremtidig kompetanse som er grunnlaget for samarbeidet mellom NHO-bedriften og attføringsbedriften. I Finnmark deltar følgende attføringsbedrifter i prosjektet Ringer i Vannet : Fretex AS, Sør-Varanger Aksis AS, Alta Marinor AS, Hammerfest AKTIVITETER I PROSJEKTET I 2014: Produksjon av brosjyre med profilering av prosjektet og attføringsbedriftene Prosjektleder har deltatt på nasjonal prosjektledersamling april 2014 på Gardermoen og september på Farris Bad Regiondirektør Marit Helene Pedersen har deltatt i nasjonal konferanse om økt deltagelse i arbeidslivet og har hatt møte med Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge Bedriftsbesøk Aksis AS 30. september Bedriftsbesøk 15. oktober Fretex AS med nasjonal prosjektleder Rune Kvarme Styringsgruppemøte og arbeidsmøte i Hammerfest Møte med NAV Hammerfest Møte med NAV Kirkenes RESULTATER: I Finnmark har 14 personer fått jobb i NHO bedrift og 29 har fått jobb i annen privat virksomhet i For Finnmark er 2014-tallene fra tiltaksarrangørene 60 personer til arbeid hvorav 11 personer har fått jobb i en NHO bedrift, 35 personer har fått arbeid i en annen privat virksomhet, 11 personer har fått jobb i kommunesektoren og 3 har fått jobb i staten. Fra første spadestikk: Marit Helene Pedersen, Helseminister Bent Høie og varaordfører i Sør-Varanger Tove Alstadsæter Finnmarkssykehuset HF skal bygge nytt sykehus i Kirkenes, og prosjekteier har innledet samarbeid med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling om innovative offentlige anskaffelser i denne forbindelse. NHO Finnmark tok så tidlig som i 2010 initiativ til å få dette i gang. Behovet for innovasjon gjelder særlig kontrakter for byggearbeid og anskaffelse av sykehusutstyr til byggeprosjektet. NHO Finnmark og Nasjonalt program for leverandørutvikling arrangerte i mars 2014 workshop for å gjøre lokale og regionale leverandører kjent med dialogmodellen ved offentlige innkjøp. Senere utførte Finnmarkssykehuset HF et dialogmøte i Tromsø og en-til-en møter for å bedre dialogen mellom byggherre og mulige tilbydere. Prosessen er avsluttet og resultatet er at to lokale bedrifter har fått kontraktene på grunnarbeider og nivå I av bygget, mens en tysk leverandør leverer nivå II og III. Oppdragsgiver Finnmarkssykehuset HF uttrykker i mediene at leverandørprogrammets arbeid sterkt har medvirket til at lokale leverandører har fått store kontrakter. Gravearbeidene ble startet på tomta på Skytterhusfjellet i mai SYKEFRAVÆRET I FINNMARK Figuren viser 3. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal 2014.

6 8 9 FAGLIGE ARRANGEMENTER FOR MEDLEMSBEDRIFTENE 2014 Arnt Wærås, styreleder Oss-nor AS Hammerfest, Kristine Jørstad Bock Kristin Skogen Lund i møte med medlemsbedrifter i Alta mars 2014 NYE MEDLEMSBEDRIFTER NHO Finnmark har økt medlemsmassen fra 511 til 535 bedrifter med 9322 ansatte inn i NHO-fellesskapet. Medlemsbedrifter pr landsforening i Finnmark STEDARRANGEMENT DELTAGERE Hammerfest Seniorseminar 28 Kirkenes Et friskere arbeidsliv Alta Innspillseminar Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner 66 Kirkenes NHO Arena 2014 Reiseliv i Finnmark 36 Alta NHO Arena reiseliv i Finnmark 66 Alta Medlems/regionmøte Finnmark Bilbransjeforening 34 Kirkenes Medlems/regionmøte Finnmark Bilbransjeforening 19 Alta Tariffmøte Kirkenes Tariffmøte Jergul Generalforsamling Finnmark Bilbransjeforening 23 Kirkenes Leverandør work-shop Kirkenes Nye Sykehus 14 Hammerfest Praktisk kurs i styrearbeid 10 Hammerfest NHO Finnmarks Årsmøte 7 Alta NHO Finnmarks Årskonferanse Oslo Nordnorsk kveld januar TOTALT ANTALL DELTAGERE 842 Administrasjonen i NHO Finnmark har i tillegg gjennomført rundt 70 bedriftsbesøk i 2014 rundt i fylket. Fordeling etter antall ansatte INNSPILLSKONFERANSE EFFEKTIVE BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER NHO Finnmark arrangerte 30.september innspillskonferanse for å hente inn idéer og bakgrunn til Årskonferansen 2015 i Operaen og regionalt. Tema var demografi og framtidige utviklingstrekk i fylket, betydningen av samferdselsutbygging og muligheten for å danne sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom kommunereformen. Ordførerne i kommunene Alta, Hammerfest og Kvalsund bidro med innledninger om eventuelle sammenslåinger og prosesser. Møte på Tana Bru: fra venstre Statssekretær Bård Hoksrud, Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og ordfører i Tana Frank M Ingilæ Fra venstre: ordfører i Kvalsund kommune - Ragnar Olsen, og ordfører i Hammerfest kommune - Alf E. Jakobsen SAMFERDSELSARBEIDET 2014 ENDRINGER I DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT Dette har vært en stor og vanskelig sak der NHO Finnmark har arbeidet hardt for å få endret regjeringens og EUs beslutning om å innføre full arbeidsgiveravgift innenfor transportog energibransjen. Det har vært avholdt møter med statsråder, statssekretærer og den nordnorske stortingsbenken samtidig som NHO sentralt har utredet mulige løsninger i saken. Det har vært gjort flere formelle henvendelser både fra NHO sentralt og fra Nord-Norge i saken, uten at vi har kommet i mål med næringslivets synspunkter. I juni vedtok Stortinget en pakke med kompenserende tiltak, slik at landsdelen skal få tilbake like mye som den mister. Arbeid med samferdselssaker har vært sentralt også i Det har bestått i oppfølging av regional og nasjonal transportplan med innspill til Finnmark fylkeskommune og statsbudsjettet. NHO Finnmark hadde møter og deltok i samferdselsministerens E6-tur i juli 2014, og ga innspill til nødvendige samferdselstiltak i fylket. En del av resultatet ble at 1,6 milliarder samferdselskroner skal bidra til å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i nord. NHO i Nord-Norge møtte 1.juli 2014 sammen med fylkespolitikere fra hele landsdelen to statsråder for å gi innspill til fordeling av midlene. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte i Tromsø næringslivet og politikere for å drøfte fordeling av 1,6 milliarder kroner til Nord-Norge. - Fra NHO i Nord-Norge beklager vi sterkt situasjonen med at bedriftene innen transport, energi og finans nå har full arbeidsgiveravgift. For bedriftene i Finnmark og Nord-Troms går en fra 0 til 14,1 % arbeidsgiveravgift og dermed en vanskeligere konkurransesituasjon, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark. Møte om endringer i differensiert arbeidsgiveravgift, mars Fra venstre Trond Skotvold, Marit Helene Pedersen, Statssekretær Jardar Jensen og Ivar Kristiansen

7 10 11 SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI SPLEISELAGET KOMPETANSE OG NÆRINGSLIV De sentrale parter i arbeidslivet - KS, NHO, LO, YS, UNIO og Skatteetaten arbeider gjennom SMSØ forebyggende sammen i kampen mot svart økonomi. SMSØ Finnmark hadde i 2014 planlagt møte med berørte bransjer om de nye reglene for personallister, men dette ble avlyst på grunn av for få påmeldte. SMSØ Finnmark har i flere år samarbeidet med Finnmarksløpet, og var i 2014 profilert på deltakernes startnumre samt i målområdet. NHO Finnmark er engasjert i Spleiselaget sammen med Skatteetaten. Dette er et undervisningsverktøy for videregående skole der elevene lærer om hvordan skatt finansierer velferdssamfunnet, og hvordan svart arbeid skader både den enkelte og samfunnet rundt oss. Målsettingen er å besøke 20 % av fylkets videregående elever årlig, og målsettingen er oppnådd for Geofagelever fra Alta VGS besøker Sydvaranger Gruve AS i Lektor2-prosjektet Næringsliv i skolen er et viktig arbeidsfelt i NHO og har som hovedmål å gi elever større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper ogbedre grunnlaget for riktige yrkes- og utdanningsvalg. Et viktig redskap er konkrete partnerskapsavtaler mellom videregående skoler og bedrifter, og pr har Finnmark 303 registrerte partnerskapsavtaler som er en marginal økning fra fjoråret. Dette skyldes at en del utdaterte avtaler er fjernet fra registeret. NHO Finnmark har hatt dialog og samarbeid med de videregående skolene i fylket, der målet er å informere om ulike samarbeidsformer mellom skole og bedrift og hva NHO kan bidra med i den sammenhengen. Arbeidet med å tegne nye partnerskapsavtaler samt kvalitetssikring av innholdet i disse er en kontinuerlig prosess. Spennende omvisning hos Bristow AS Hammerfest for elevene fra Lakselv ungdomsskole FORMIDLING Søkertallene til læreplass viser at det var 448 søkere til læreplass i Finnmark (37 færre enn i fjor). 394 er søkere fra Finnmark, og av disse hadde 303 søkere ungdomsrett. Per 15. oktober har 216 av de 394 søkerne fått lærekontrakter, noe som utgjør 54,8 % av søkertallet. Det er totalt 659 løpende kontrakter i Finnmark per 15. oktober søkere med ungdomsrett står uten lærekontrakt 15.oktober. Av disse 120 har 25 søkere trukket sin søknad eller er ukvalifiserte, 41 søkere har takket nei til tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole. 54 kvalifiserte ungdomsrettssøkere står per 15. oktober uten registrert kontrakt. 13 av disse er lærekandidatsøkere. Avtaler om kontrakter for mange av disse er gjort, men de er ikke formelt registrert. Skolenes oppfølgingstjeneste og fagopplæringskoordinatorer jobber kontinuerlig med søkerne som står uten kontrakt. Det har i år vært spesielt mangel på læreplasser innenfor matrosfaget, motormannfaget, elektrikerfaget, industrimekanikerfaget og ambulansefaget. Finnmark fylke opprettet derfor tilbud om Vg3 fagopplæring i skole innenfor de tre sistnevnte høsten Det har ikke vært mulig å igangsette Vg3 innenfor matros- eller motormannfaget. Finnmark har heller ikke fått tilgang til å kjøpe slike plasser i andre fylker. Tilbudet innenfor Vg2 maritime fag har foregående år vært for høyt i forhold til tilgangen på læreplasser. For inneværende år er inntaket her tatt ned fra to til en gruppe. Dimensjoneringen mellom antall som utdannes og tilgangen på læreplasser ansees derfor nå som bedre. (Kilde: Finnmark fylkeskommune) NY SAMARBEIDSAVTALE MED UIT-NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UiT Norges arktiske universitet og NHO Finnmark har nå igangsatt et samarbeidsprosjekt for å forsøke å koble fylkets studenter med våre bedrifter i Finnmark. UiT er et flercampus-universitet med aktivitet i Tromsø, Alta, Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes og har om lag studenter på årsstudium, bachelor- eller masternivå. Mange av disse ønsker å undersøke hvilke karrieremuligheter Norges nordligste fylke kan tilby og knytte nærmere kontakt med næringslivet i regionen - gjerne i form av bachelor- og masteroppgaver, eller avgrensete arbeidsforhold som internship og sommerjobb. For medlemsbedriftene kan samarbeid med en student være en god anledning til å få analysert en sentral problemstilling, få tilgang på ny kunnskap, og - på sikt - legge grunnlaget for rekruttering av nye medarbeidere. Prosjektet hadde oppstart i desember 2014 og skal løpe ut TREPARTSSAMARBEID MED MURMANSK NHO og LO i Finnmark samt Skatt Nord har en samarbeidsavtale med våre søsterorganisasjoner SPP MO og Murmansk faglige samorganisasjon. Intensjonen med samarbeidet er å holde hverandre oppdatert på situasjonen i næringslivet i nabofylkene, arbeide med kompetanseheving og med felles arbeidsmarkedsprosjekter. Samarbeidet har nå foregått i 17 år, og Skatt Nord har deltatt de siste seks årene. I 2014 var SPPMO Murmansk vertskap for møtet, som ble avholdt i Murmansk oktober. Den norsk-russiske delegasjonen hadde samarbeidsmøte og var på bedriftsbesøk hos en entreprenør i en større utbygging av sosiale boliger og i Murmansk havn. Daglig leder i SPPMO Oleg Kulya har sluttet i sin stilling og det ble arrangert en avskjedsmiddag for han. Elever besøker ENI Norge AS som en del av Lektor2-prosjektet EN GOD FAGOPPLÆRING Gjennom Yrkesopplæringsnemnda arbeider NHO og LO for å sikre kvalitet og gjennomføring i fagopplæringa i Finnmark. Yrkesopplæringsnemnda gir råd til Hovedutvalget for kompetanse om struktur og dimensjonering i skoledelen av yrkesfagene og gir næringslivets innspill til hvilke fagområder Finnmark fylkeskommune bør styrke. Finnmark fylkeskommune, LO Finnmark og NHO Finnmark søkte på vegne av Yrkesopplæringsnemnda Utdanningsdirektoratet om midler til et prosjekt som skal bedre dimensjonering, læreplassformidling og videreføre arbeidet med samfunnskontrakten i Finnmark, og fikk i desember 2014 innvilget støtte. Det planlegges gjennomført en større dialogkonferanse i siste kvartal i 2015.

8 12 VARANGER KRAFT - RAGGO VINDKRAFTVERK Foto: Bjarne Riesto Elever fra Lakselv ungdomsskole besøker Bristow AS Hammerfest i som et ledd i karriereveiledningen ÅRETS LÆRLINGER I FINNMARK Finnmark fylkeskommunes pris for «Årets lærling» deles ut til lærlinger som har utmerket seg positivt innenfor fagopplæringa. Hovedutvalget for kompetanse vedtok i september at prisen til årets lærlinger skal tildeles Merete Næss og Ronny Andersen, som begge er lærlinger hos våre medlemsbedrifter. Merete Næss har vært lærling i frisørfaget og hennes lærebedrift har vært Hårdesign i Alta. Hun har vært tilknyttet opplæringskontoret for frisørfag i nord og det er også de som har foreslått henne. Merete har jobbet særdeles målbevisst og godt i sitt opplæringsløp som lærling. Hun har vært en flott rollemodell for andre elever og lærlinger da hun har deltatt aktivt i å dokumentere opplæringa digitalt og hjelpe elever i praksis. Merete Næss har i løpet av sin læretid blitt en dyktig fagarbeider som gikk opp til svenneprøve med beste karakter. Ronny Andersen har vært lærling i energimontørfaget og har hatt sin læretid i Varanger kraft. Det kom inn to forslag på denne lærlingen med fyldig begrunnelse. Ronny har vist gode holdninger til sikkerhet og utvist usedvanlig god faglig kunnskap. Han har vært positiv både til nye arbeidsoppgaver og til arbeidsmiljøet. Ronny Andersen har i løpet av sin læretid blitt en meget dyktig fagarbeider som også fikk beste karakter på sin fagprøve. Forslagstillere har trukket fram disse to kandidatene som viktige rollemodeller i fagopplæringa. De har begge vært med på å markedsføre sitt fagområde og lærlingeordningen på en særdeles god måte. (Kilde: Finnmark fylkeskommune) AKSJON LÆREBEDRIFT «Aksjon lærebedrift» var en nasjonal satsing for å øke antallet lærebedrifter med 10 %. Målet med Aksjon lærebedrift i Finnmark var at flere bedrifter skulle bli godkjente lærebedrifter. 10 % flere læreplasser tilsvarer rundt 30 nye lærekontrakter hvert år. I Aksjon Lærebedrift samarbeidet NHO Finnmark med LO og Finnmark fylkeskommune var avslutningsåret i prosjektet, der aktiviteten bestod av at partene sammen besøkte vg2-klasser på yrkesfag og informerte om viktigheten av å være en aktiv søker for å få læreplass. SATSING PÅ REALFAG LEKTOR 2-ORDNINGEN Kunnskapsdepartementet har siden 2008 gjennomført en pilot i realfag i hele landet. NHO Finnmark er koordinator for Lektor 2-ordningen for Alta, Hammerfest og Lakselv videregående skole og Lakselv ungdomsskole. Koordinators oppgave er å bistå skolene med informasjon om næringslivet i Finnmark og opprette kontakt mellom skole og bedrifter, samt å hjelpe til med å arrangere elevekskursjoner til bedrifter. NHO Finnmark rekrutterer bedrifter til samarbeid med skolene, basert på utvalgte læreplanmål i de ulike realfagene. Koordinator planlegger sammen med skolene og bedriftene aktiviteten, og er i de aller fleste tilfellene med når skolene besøker bedriftene. Aktiv karriereveiledning i elevenes nærmiljø er også en viktig bieffekt av rekrutteringen til realfagene. Nærhet og kunnskap om lokalt næringsliv er viktig for å rekruttere ungdom til å velge fagretninger i tråd med næringslivets behov. I 2014 ble en ny skole innlemmet i prosjektet, Kirkenes videregående skole. Skolene har avtaler med ulike samarbeidende bedrifter, og NHO Finnmark arbeider stadig for å finne nye partnere og deltakende skoler. SAMARBEID MED UNGT ENTREPRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap (UE) Finnmarks arbeid er etter NHOs syn svært viktig. Sammen med UE kan personer fra det lokale næringsliv og offentlig sektor bidra inn i skolen. NHO Finnmark deltar i mange av UEs aktiviteter, er priseier i kategorien Beste IA-bedrift under fylkesmesterskapet i ungdomsbedrift og er representert i UE Finnmarks styre. Raggo er det første vindkraftverket i Norge som får elsertifikater. Det blåser svært svært mye på Raggo vidda. 50 % av vindkraftressursene i Norge er i Finnmark, så her er det et stort uutnyttet potensial. NØKKELTALL RAGGOVIDDA VINDPARK: 15 turbiner med samlet installert effekt 45 MW 190 GWh i årsmiddelproduksjon, tilsvarende forbruket til husstander Investering = 600 MNOK Turbinovertakelse 26. september 2014

9 NHOs visjon: Styrker næringslivet Former fremtiden NHOs oppdrag: Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. NHOs verdier Modig samspillende tilgjengelig troverdig 535 medlemsbedrifter med omlag 9350 ansatte De største landsforeningene vi representerer er NHO Reiseliv, NHO Service, Byggenæringens landsforening og Abelia. NHO Finnmark Tollbugata 16 Postboks Vadsø Telefon Telefaks Du finner oss på:

ÅRSMELDING 2013. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2013. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2013 NHO Finnmark 2 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og økonomisk utvikling i andre land. Utviklingen i

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 27.8.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 27.08.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori...

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp:

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp: Sak Møte SMSØ hos NHO Dato 11.02.2015 Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten Gunn Kristoffersen, YS Trude Tinnlund, LO Ingebjørg Harto, NHO Jostein Hansen, NHO Reiseliv Jon Arild Ruud, sekretariatet Karl

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2012. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2012 NHO Finnmark 2 STYRELEDER HAR ORDET Mens store deler av Europa siste året har vært inne i en dyp økonomisk krise er Norge i en særstilling. Den økonomiske utviklingen i landet som helhet

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena»

Bilfinger Industrial Services Norway AS. BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger Industrial Services Norway AS BILFINGER «en viktig lære-arena» Bilfinger gruppen En internasjonal service og engineerings leverandør Forretningsområder Industri Energi Bygg og Facility Infrastruktur

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat?

Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? Asgeir Skålholt og Håkon Høst, NIFU 11.9.2014 Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av formidlingsprosessen i tre fylker Arena for kvalitet, Tromsø 11. September

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

LÆRLING KONFERANSEN 2016. GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER. Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret

LÆRLING KONFERANSEN 2016. GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER. Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 LÆRLING KONFERANSEN 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør i Virke Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret for restaurant og matfag

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer?

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? Hvorfor bør norske utdanningsinstitusjoner sende studenter til Tyskland? Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Erasmus-seminar 21.11.2011 Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet Tromsø 69ºN Bystatus 1794 Areal 2.558 km 2 Folketall: 72 987 (++) (1. april

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer