Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program"

Transkript

1 FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes

2 Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Rapport FoU-rapport nr. 6/2003 ISBN-nummer ISSN-nummer Trykkeri Pris Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand 150 kr Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415 N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4

5 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SIVA Selskapet for industrivekst SF for å samle og vurdere erfaringer fra den første gruppen på ni inkubatorer i deres inkubatorprogram. Arbeidet har vært interessant og utfordrende. Rapporten gir innsikt i et område av næringsutviklingen som har stor interesse både i Norge og internasjonalt. Inkubatorer har vist seg å gi nyttig støtte til gründere. De er interessante både for de som utformer virkemiddelapparatet og for de som studerer næringsutvikling vitenskapelig. Data til rapporten er samlet inn i to runder. Først ved et spørreskjema i januar 2003 og senere ved intervju av lederne i hver inkubator. Inkubatorlederne har uten unntak vært meget imøtekommende. Uten deres bidrag og positive medvirkning hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette oppdraget. Et første utkast av rapporten har vært lagt fram og diskutert i Faggruppe for inkubatorer. Kommentarene fra Faggruppa var et viktig bidrag for å få fram de vesentlige punkt ved inkubatorprogrammet i den endelige versjon av rapporten. Undertegnede har vært ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen, for rapporten og for alle konklusjoner i den. Kristiansand i september 2003 Per-Anders Havnes i

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD...I INNHOLDSFORTEGNELSE...III TABELLOVERSIKT...IV FIGURLISTE...IV SAMMENDRAG...V 1 INNLEDNING SIVAS INKUBATORPROGRAM Inkubator Inkubasjonsprosessen Inkubatorer i internasjonalt perspektiv MODELL FOR UNDERSØKELSEN Formål med undersøkelsen Inkubatoren og dens omgivelser Inkubasjonsprosessen Praktiske hensyn Datainnsamling DE NI INKUBATORENE Strukturerende faktorer Inkubatorens økonomi Tilgang på inkubatorbedrifter Tilbud til inkubatorbedriftene Interessenter i inkubatoren REFLEKSJON TILPASSET MODELL FOR INKUBATORER Type inkubator Avgrensing av inkubatorens arbeidsfelt Erfaringsutveksling mellom inkubatorene Selvbærende økonomi Inkubatorer tilpasset norske rammebetingelser Motstridende krav SIVA og inkubatorene LITTERATUR VEDLEGG FOU-INFORMASJON iii

8 Tabelloversikt Tabell 1 Inkubatorer som er med i gjennomgangen...3 Tabell 2 Spesialisering av inkubatorene etter tematiske områder Tabell 3 Antall inkubatorbedrifter Tabell 4 Opprinnelse til inkubatorbedriftene Tabell 5 Vertsinstitusjonene og deres omgivelser (antall bedrifter) Tabell A 1 EU - anbefalinger om nøkkeltall Tabell A 2 Vurdering av SIVA-finansierte inkubatorer Sammendrag Figurliste Figur 1 Inkubatoren og dens omgivelser Figur 2 Bedriften går gjennom inkubasjonsprosessen Figur 3 Erfaringsutveksling mellom inkubatorledere Figur 4 Organisert samarbeid mellom inkubatorer Figur 5 Dimensjoner som bestemmer type inkubator iv

9 Sammendrag I første halvår 2003 er vi halvveis i avtaleperioden for den første puljen i SIVAs inkubatorprogram. Inkubatorene har fått anledning til å etablere seg, og det er fortsatt tilstrekkelig tid igjen til at erfaringene fra første halvdel kan gi nyttige impulser for justeringer i siste delen av avtaleperioden. Denne rapporten har til hensikt å beskrive status for de ni første inkubatorene og å analysere resultatene som er oppnådd. Formålet er ikke å gjøre en kritisk evaluering, men å trekke ut mest mulig læring til nytte for inkubatorene selv og for SIVA. Arbeidet er utført av Agderforskning på oppdrag fra SIVA. I forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med, er Norge kommet forholdsvis kort i utvikling av inkubatorer. EU har nettopp foretatt en undersøkelse av inkubatorer i sine medlemsland, som gjennomgående viser sterkere satsing på inkubatorer i andre land enn i Norge. Ulike behov og rammebetingelser gjør at verken erfaringer eller modeller kan overføres fra land til land. Mange av nøkkeltallene fra EU-rapporten er likevel nyttige som referanser i diskusjonen av status til de ni inkubatorene i Norge. Vi ser at de norske inkubatorene har funnet ulik form og framgangsmåte. Dette starter alt med en meget stor variasjon i form og innhold i avtalene SIVA har inngått med vertsinstitusjonene. Noen domineres av forskningsmiljøene når de rekrutterer nye bedrifter mens andre ikke har noen prosjekt som kommer fra forskningsmiljøene. Dette har sammenheng med om inkubatoren er lokalisert nært et forskningsmiljø, men oversikt over inkubatorbedriftene viser at også andre faktorer spiller inn her. Et moment som flere inkubatorer nevner er at tilgangen av kommersialiserbare ideer er kritisk for utviklingen av inkubatoren. Selv om forskjellene mellom inkubatorene er framtredende, har de også noen viktige fellestrekk. Det viktigste er at inkubatoren støtter gründere som i de fleste tilfeller skal starte ny bedrift for første gang. Dette er i vesentlig grad bedrifter som har innovative forretningsideer og større vekstpotensial enn gjennomsnittet for nye bedrifter. Et annet fellestrekk er at alle ni inkubatorene er organisert som prosjekt innen vertsinstitusjoner av typen forsknings- eller næringspark. En åpenbar årsak er at avtalen med SIVA er tidsbegrenset og ingen hadde mulighet til å forutsi om det ville være mulig å videreføre inkubatoren etter avtaleperioden v

10 på 5 år. Når inkubatorene ble knyttet til en igangværende organisasjon, fikk de en ramme av ressurser i startfasen som det ellers ville være vanskelig å oppnå. Selv etter et par års drift blir muligheten til å trekke inn fagpersoner fra vertsinstitusjonen sett på som meget nødvendig for å kunne møte de ulike behovene til inkubatorbedriftene. EU understreker betydningen av at inkubatoren går inn i en videre sammenheng eller satsing. Ved at inkubatoren bidrar til å støtte opp om vertsinstitusjonens aktiviteter, kommer inkubatoren og inkubatorbedriftene automatisk inn i en slik videre sammenheng. En viktig målsetting for SIVA har vært å bidra til å starte inkubatorer som kan være selvfinansierende etter at avtaleperioden er over. Ingen av inkubatorene tror i dag at de vil være i posisjon til å ha løpende balanse i inntekter og kostnader for driften etter 5 år. Dette er i samsvar med erfaringer fra utlandet som sier at det tar 5 10 år å etablere en inkubator. Inkubatorprogrammet må derfor ha et lenger tidsperspektiv enn 5 år dersom det skal ha noen mening. Med enkelte unntak sier inkubatorlederne at de har hatt nytte av samarbeid med andre inkubatorledere. Likevel viser de løpende aktivitetene at mulighetene til å dele erfaringer ikke er fullt utnyttet. Forskjellene i inkubatorene kan tolkes som et uttrykk for at de har tilpasset seg ulike miljøer og rammebetingelser. En slik tilpasning vil være nødvendig for at inkubatoren skal lykkes i sitt nærmiljø. Forskjeller mellom inkubatorene må derfor ventes og aksepteres når det gjelder målgruppe, organisering og arbeidsform. Det betyr imidlertid ikke at den enkelte inkubator ikke skal finne og klart definere sin målgruppe og sin egenart. Det vil være nødvendig for kunne lykkes. I vår undersøkelse ser vi tre dimensjoner som egner seg til en slik fokusering: (a) kilde til forretningsideer (forskningsnærhet), (b) tetthet i næringsmiljøet (ressurser, markeder, ideer) samt (c) kapasitet til inkubatoren (størrelse, bredde i tilbud, kostnadseffektivitet). Uansett type er inkubatorer et hensiktsmessig virkemiddel for oppstarting av bedrifter som er kunnskapsintensive og har potensial og målsetting om vekst. I dette perspektivet bør SIVA vurdere om det er hensiktsmessig å velge seg ut en eller noen få typer inkubatorer og definere disse som sitt ansvarsområde. De inkubatorene som er med i denne gjennomgangen, kan deles inn i to vi

11 hovedtyper som er ulike, men som begge ligger innenfor SIVAs ansvarsområde: Forskningsinkubatoren; knyttet til sterke og store forskningsmiljøer. Hovedvekt på å starte bedrifter for å kommersialisere forskningsresultater. Forskningsinkubatorene er så store og har så allsidig kompetanse at de både kan fungere selvstendig og bidra med kompetanse til andre inkubatorer. Distriktsinkubatoren; knyttet til senter for næringsutvikling (næringshager eller lignende) på steder uten egne forskningsmiljøer, men med behov og potensial for næringsutvikling basert på kunnskapsintensive bedrifter. Hovedvekt på å formidle kunnskap til bedrifter startet ut fra lokalt forankrede forretningsideer. Distriktsinkubatorene vil ofte ha begrensede ressurser og må derfor ofte trekke på kompetanse fra andre steder, for eksempel forskningsinkubatorer eller forskningsmiljøer. Gjennomgangen er foretatt på et tidspunkt der inkubatorene er i ferd med å fullføre sin egen etableringsfase. Det er derfor for tidlig å trekke endelig konklusjon om inkubatorprogrammet til SIVA er vellykket eller ikke. Denne midtveisgjennomgangen sammen med erfaringer fra andre steder, tyder på at programmet som helhet går i riktig retning og vil nå de kvantitative målene som er satt. Det kan imidlertid være på sin plass med justeringer av ressursinnsats og målsetting for enkelte av inkubatorene. Erfaringene fra den første fasen gir et godt grunnlag for å lage en modell for inkubatorer som er tilpasset norske forhold. vii

12

13 1 Innledning Agderforskning har fått i oppdrag å gjennomgå inkubatorprogrammet til SI- VA - Selskapet for industrivekst SF ved halvgått løp. Formålet har ikke vært å evaluere inkubatorene, men å observere utviklingen, fastlegge status og trekke lærdom som kan brukes til eventuelt å korrigere løpet for den resterende del av avtaleperioden. Oppdraget innebærer også å vurdere om utviklingen og erfaringene kan gi grunnlag til å skissere en modell for inkubatorer som passer til SIVAs program og ansvarsområder. Gjennomgangen finner sted når inkubatorene har vært i funksjon i 2 til 3 år. Noen av inkubatorene kunne videreføre aktiviteter og program som allerede hadde vært drevet i noen år ved kunnskaps- eller forskningsparker. Andre har startet denne type arbeid for første gang. For de inkubatorene som ikke bygger videre fra tidligere tilsvarende arbeid, må de første par årene betraktes som oppstartingsfase for inkubatoren. Det er skrevet en kort oppsummering av situasjonen i hver av inkubatorene. Disse er interne rapporter som først og fremst skal være til nytte for inkubatorene selv og for SIVA i videre utvikling av den enkelte inkubator. Denne rapporten søker å se på helheten i undersøkelsen av ni inkubatorer. Vi legger ikke så mye vekt på særtrekk ved den enkelte inkubator, men på hva man kan lære fra sammenligningene mellom to eller flere inkubatorer i denne første fasen av inkubatorprogrammet. Det finnes en rekke andre inkubatorer i Norge enn de som delvis finansieres gjennom SIVA. Mange av disse inkubatorene har andre modeller for sin drift enn det vi beskriver her. Dette er helt i samsvar med hva vi finner internasjonalt. Inkubatorer utvikler seg forskjellig og får ulike særtrekk alt etter betingelsene de drives under 1. Det betyr også at det ikke er så enkelt å overføre modeller eller erfaringer uten å ta hensyn til de betingelsene inkubatorene arbeider under 2. Men uansett vil det være mulig å få gode ideer og inspirasjon fra andres erfaringer. I denne rapporten vil vi komme til å diskutere egenskaper ved de ni inkubatorene og om disse egenskapene er hensiktsmessige eller ikke. Med dette mener vi ikke å definere generelt hva en inkubator er eller skal være. Formålet er å finne fram til den eller de modeller for inkubatorer som er hen- 1 Albert (2003) 2 Centre for Strategy & Evaluation (2002) 1

14 siktsmessig innenfor de deler av næringsutviklingen i Norge som SIVA har ansvar for. 2

15 2 SIVAs inkubatorprogram SIVAs inkubatorprogram bygger på avtaler med 5 års varighet mellom SI- VA og individuelle forsknings-, kunnskaps- eller næringsparker. Hver av avtalene er individuelt utformet. De beskriver imidlertid alle prosjekter for å bistå til å starte innovative bedrifter basert på ny, og i de fleste tilfeller, forskningsbasert kunnskap. I avtaleperioden skal SIVA dekke halvparten av kostnadene til inkubatoren. Resten forutsettes dekket av bidrag fra bedriftene eller fra lokal finansiering. Avtaleperioden skal også brukes til å sikre permanent finansiering av driften av inkubatoren. Ni inkubatorer har kommet om lag halvveis i avtaleperioden, og dette var kriteriet for at de er inkludert i denne gjennomgangen, se tabell 1. Tabell 1 Inkubatorer som er med i gjennomgangen Inkubator Lillehammer Inkubator Forskningsparken Oslo Oslo Inkubator Sørlandets Teknologis./Longum Park - Grimstad Inkubator Tromsø AS Tromsø IRAS Arena - Vikna Kjeller Teknologipark Inkubator - Skedsmo RK-Inkubator - Stavanger Startbua Inkubator - Gjøvik STARTmill Inkubator (Forinnova AS) - Bergen Kilde: Av disse er én inkubator lokalisert i en næringspark, fem ligger i kunnskapsparker, det vil si i tilknytning til høgskoler eller forskningsinstitutter og tre er knyttet til forskningsparker eller teknologisenter ved universiteter. SIVA har avtaler om ytterligere åtte inkubatorer som alle har vært virksomme i kortere tid enn de første. Disse vil eventuelt bli gjennomgått senere. 2.1 Inkubator Inkubator er ikke et entydig vitenskapelig begrep 3 og det er heller ikke entydig hva ordet dekker når vi ser hvordan det brukes til daglig 4. Derfor er det 3 Falkenström og Larsson (2000) 3

16 spesielt viktig å klargjøre hva vi mener når vi bruker begrepet her. Det viktigste hensynet er da hva som er hensiktsmessig i forhold til de oppgaver SIVA er pålagt 5, blant annet at SIVA både skal bidra til næringsutvikling og til distrikts- og regionalutvikling. Generelt er inkubatorer fysiske lokaliteter der bedrifter i en tidlig startfase kan få tilgang til kontorlokaler, rådgivning, ressursnettverk samt teknologisk og administrativ infrastruktur. Inkubatoren dekker sine kostnader gjennom en kombinasjon av ekstern finansiering, betaling fra bedriftene, eller eierandeler og eieravkastning i bedrifter som går ut av inkubatoren 6. I samsvar med det oppdraget SIVA har fått, er det hensiktsmessig å benytte følgende definisjon: En inkubator er et tilrettelagt miljø hvor kunnskapsbaserte bedrifter under etablering i en startfase gis faglig rådgivning, tilgang til kompetansenettverk og husleie/servicefunksjoner til en kostnad tilpasset bedriftens økonomiske evne. 7 Denne definisjonen er i overensstemmelse med de definisjonene som benyttes i EU, Storbritannia og USA, se diskusjon i avsnitt 2.3. I tillegg til de generelle kjennetegnene finner man ofte at inkubatorer spesialiserer seg slik at de kan inndeles i typer eller kategorier. Disse kan gjerne knytte seg til målgruppen eller inntakskriteriene for inkubatorbedrifter. Eksempel på dette er bransje/teknologi, innovasjonsgrad, vekstpotensial eller markedspotensial. En annet viktig typeinndeling gjelder institusjonell tilknytning, slik som til forskningsmiljøer, næringsparker eller kapitalkilder. Denne dimensjonen kan også eventuelt omfatte næringsmiljøet inkubatoren befinner seg i. En tredje dimensjon kan knytte seg til graden av samlokalisering av bedriftene. Bedriftene kan for eksempel holde til i samme hus eller, som et annet yterpunkt, kan de være i en virtuelle inkubatorer der bedriftene holder til på forskjellige steder og mye av kommunikasjonen med rådgivere og andre inkubatorbedrifter foregår over Internett. 4 Kaltenborn (2002) 5 Det er her ikke formålstjenlig å søke etter en definisjon som alle kan være enige om eller som er riktig i alle sammenhenger. 6 Seidel (2001) 7 KRD (1999) Stortingsproposisjon nr. 1 ( ), Post 55 SIVA 4

17 Det er flere viktige hensyn som knytter seg til en slik inndeling i kategorier. For det første må en eventuell vurdering av en inkubator eller sammenligning mellom flere inkubatorer ta hensyn til typen. For det andre gir det ingen mening å bruke type eller kategori til innbyrdes rangering av inkubatorer slik antall stjerner brukes til å rangere restauranter eller hoteller. For det tredje er det både rimelig og fornuftig at en institusjon som SIVA velger ut noen typer og kategorier av inkubatorer som samsvarer best med sine oppgaver. Disse ulike typene inkubatorer er alle eksempler på tilpasning til spesielle rammebetingelser eller på at inkubatorene har forskjellige formål i overordnede programmer. Med henvisning til St.prp. nr. 1. ( ) sier derfor SIVA i sitt strategidokument for inkubatorprogrammet 8 at inkubatorprogrammet kan gjennomføres i ulike innovasjonsmiljøer som for eksempel forskningsparker og kunnskapsparker. Samtidig er SIVA pålagt å utvikle opplegg som sikrer klare distriktspolitiske effekter av nyetableringer i inkubatorene. Ved å velge hensiktsmessig type inkubator kan SIVA bidra til å skape et verktøy for næringsutvikling som er tilpasset et spesielt behov. 2.2 Inkubasjonsprosessen Flere av inkubatorene i gjennomgangen valgte å definere inkubatorprosessen og ikke inkubator eller inkubasjon. De aktiviteter som foregår i inkubatoren er derfor nøkkelen til å forstå hva en inkubator er. Den grunnleggende funksjon i inkubatoren er å utvikle et nytt forretningskonsept fra idéstadiet til et produkt i markedet. Som for alle andre utviklingsprosesser er det nødvendig å tilføre prosessen eksterne ressurser, noe som alltid skaper et finansieringsbehov. Dersom den er vellykket vil verdiskapingen i bedriften på et senere tidspunkt få overskudd som eventuelt kan gi tilbakebetaling. Det er dette som ligger i den kommersielle utvikling fra tilskudd til marked. Svært ofte er det en eller noen få personer som har kommet opp med den første ideen. Etter hvert er det behov for spesialisert assistanse og større kapasitet slik vi kjenner det i en fullstendig bedriftsorganisasjon. Institusjonell utvikling er denne gradvise overgangen fra at innsatsen gjøres av en person til felles innsats fra mange personer i en bedriftsorganisasjon er det vi legger i institusjonell utvikling. 8 SIVA (2002) 5

18 Inkubatorprosessen kjennetegnes derfor ved at en bedrift går gjennom en utvikling som har tre hoveddimensjoner: Konseptuell; fra ide til produkt Kommersiell; fra tilskudd til marked Institusjonell; fra person til bedrift Et viktig moment er at utviklingen ikke vil være lineær, det vil si at den ikke hele tiden går fra lite til mye. Enkelte utviklingsretninger vil vise seg å være blindveier slik at det blir nødvendig å stoppe opp og starte på nytt fra et tidligere punkt i prosessen. 2.3 Inkubatorer i internasjonalt perspektiv Utviklingen av inkubatorer internasjonalt vil bli detaljert beskrevet i en egen rapport. Her vil vi derfor bare peke noen viktige punkt i vår sammenheng. Utviklingen av inkubatorer har kommet kort i Norge sammenlignet med mange andre land. I EU er det nå om lag 900 inkubatorer som skaper nye arbeidsplasser i året 9. FN regner med at antallet inkubatorer i verden har vokst fra ca 200 til over 3000 i løpet av de siste 10 årene av 1900-talet 10. EU velger i sin definisjon å gå videre fra det generelle og ta med element som beskriver type inkubator. Dermed gjøres formålet med inkubatoren til en del av definisjonen: A business incubator is a place where newly created firms are concentrated in a limited space. Its aim is to improve the chance of growth and rate of survival of these firms by providing them with a modular building with common facilities (telefax, computing facilities, etc.) as well as with managerial support and back-up services. The main emphasis is on local development and job creation. The technology orientation is often marginal. 11 EU har startet arbeidet med å lage et sett av sammenligningskriterier for inkubatorene i EU-land 12. Vi skal komme tilbake til disse i diskusjonen av en eventuell modell for inkubatorer i Norge. Allerede her skal vi imidlertid merke oss at EU regner med at inkubatoren skal gi en tilleggsverdi (added 9 Centre for Strategy & Evaluation Services (2002) 10 Falkenström og Larsson (2000) 11 Falkenström og Larsson (2000) 12 Centre for Strategy & Evaluation Services 6

19 value) til en oppstartingsprosess. Inkubatoren skal gi raskere og større vekst kombinert med bedre sannsynlighet for at bedriften skal overleve. Den internasjonale framveksten av inkubatorer skyldes til en stor grad ønsket om å støtte utvikling av bedrifter som bygger på ny kunnskap. EU beskriver det de kaller det europeiske paradoks : Forskningen ved universitetene i EU ligger på høyden med de beste andre universitetene i verden målt etter publikasjoner, men EU ligger langt bak Japan og USA når det gjelder å bringe fram nye kommersielle produkt basert på forskningsresultatene 13. En spesiell type inkubator blir ansett å være et viktig virkemiddel for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater. Både i USA og i Storbritannia har inkubatorene blitt så tallrike og fått så sentrale posisjoner at de har dannet egne interesseorganisasjoner. Disse fungerer dels som lobbyorganisasjoner og dels som rådgivere for medlemmene. De lager også utredninger om inkubatorer og inkubasjon og bidrar til å skape interesse for medlemmenes arbeid. SIVA ivaretar noen av disse funksjonene på vegne av de inkubatorene som inngår i deres program. Det finnes imidlertid også andre inkubatorer. Siden SIVA også formidler finansiering og dermed setter rammebetingelser, blir rollefordelingen også noe annerledes enn det man vanligvis forventer i interesseorganisasjoner. For den videre utvikling av norsk politikk for næring og regional utvikling må det tas stilling til hvilken rolle inkubatorer skal ha. Hvilke modeller for inkubasjon er egnet i Norge? Både denne og andre undersøkelser indikerer at inkubatorer ikke er et kortsiktig virkemiddel. Inkubatorprogrammet har derfor lite mening om en ikke er villig til en langsiktig satsing. 13 Braadland og Havnes (2003) 7

20

21 3 Modell for undersøkelsen 3.1 Formål med undersøkelsen Formålet er diskutert i innledningen. Det kan sammenfattes til å: 1. Trekke lærdom av utviklingen ved inkubatorene i første halvdel av avtalen med SIVA slik at 1.1. Korreksjoner kan gjøres for andre halvdel dersom det er nødvendig Lærdom kan trekkes fra egne erfaringer, men også fra de erfaringer andre har gjort. 2. Systematisere erfaringer slik at de kan gi innspill til arbeidet med å lage en norsk modell for inkubatorer som er i overensstemmelse med det SIVA ønsker å oppnå. 3.2 Inkubatoren og dens omgivelser Formålet til inkubatorene henger nøye sammen med den type inkubatorbedrifter de prioriterer. I avtalene med SIVA om inkubatorene er dette punktet behandlet svært forskjellig, og ikke alltid slik at det gir konkrete referansepunkt for resultatoppfølging. På den andre side finner vi også eksempler på mer spesifikke kriterier for inkubatorbedriftene som at de skal være innenfor forskningsparkens profil, bedrifter med stor innovasjonshøyde og vekstpotensial, eller at bedriftene skal være knyttet til spesielle bransjer. Fordi type inkubator eller type inkubatorbedrift ikke alltid er godt beskrevet i avtalene, har inkubatorene fått lov til å utvikle ulike egenskaper. Dette kan være grunnen til at mange av inkubatorene ikke har pekt ut spesifikke målgrupper for sitt arbeid. Inkubatoren fungerer i samspill med inkubatorbedriftene, men også med sine omgivelser. Både omgivelsene og inkubatorene må derfor være med i den teoretiske modellen som er utgangspunkt for vår beskrivelse og analyse. Vi er interessert i de inkubatorene som støttes av SIVA som forvalter offentlige virkemidler for nærings- og regionalutvikling. Samtidig er det andre offentlige instanser som har samme rolle og som bidrar til å drive fram inkubatorene gjennom tilførsel av ressurser. Inkubatorens næringsmiljø omfatter en annen gruppe viktige aktører. De er dels kilde til ressurser, dels repre- 9

22 senterer de en kunnskapsbase og bedriftskultur, dels kan de være marked for produkter fra inkubatorbedrifter. Alle inkubatorene som SIVA er engasjert i er deler av en vertsinstitusjon. Det kan være næringsparker, kunnskaps-/forskningsparker eller teknologisenter. Disse bidrar med ressurser og infrastruktur samtidig som at inkubatorbedriftene er i et dynamisk og utviklingsorientert miljø. For mange av inkubatorene er aktive forskningsmiljø viktige kilder til nye ideer for kommersialisering. Samtidig gir forskerne viktig tilgang til kompetanse som kan ha avgjørende betydning for utvikling og markedstilpasning av produktene. Næringsmiljøet med både offentlige og private virksomheter, virkemiddelapparatet, vertsinstitusjonen og forskningsmiljøene representerer de ekste r- ne interessentene til inkubatorer. De to resterende element i rammebetinge l- sene er tilgang til et eksternt nettverk samt tilgang til kapita lressurser. Ut over dette er det to andre element i omgivelsene som er meget vesentlige. Det første er det nettverk som inkubatoren har og som kan være startpunkt når inkubatorbedriftene skal utvikle sitt eget nettverk. Det andre elementet er inkubatorens tilgang til eller forbindelse med kilder for finansiering av inkubatorbedriftene. Inkubatoren består av en fysisk infrastruktur; det vil si lokaler, hjelpemidler for data- og kommunikasjonsutstyr, kantiner osv. Dessuten vil den ha administrativt og faglig personale. Inkubatorbedriftene er det siste element i inkubatoren. For det første er utvikling av den enkelte bedriften formålet med inkubatoren. Men det er nesten like viktig at gruppen av inkubatorbedrifter utgjør et kreativt miljø som inspirerer og forsterker innsatsen i enkeltbedriftene. I slike miljø vil det erfaringsmessig også vokse fram nye ideer som ofte ikke ville vært mulig andre steder. Et viktig kjennetegn ved inkubatorbedriftene er at de starter opp sin verdiskapingsprosess, men verdiene som skapes er ikke tilstrekkelige til å dekke kostnadene til utviklingsprosessen. Det siste elementet i modellen er bedriftene som har flyttet ut av inkubatoren. Da må de ha kommet så langt at verdiene som skapes er tilstrekkelige til å dekke kostnadene i bedriften. Alternativt må de ha kommet så langt at det har vært mulig å finnen annen finansiering eller andre eiere som eventuelt ønsker å finansiere fullføring av kommersialiseringsprosessen. 10

23 Målgruppen for inkubatorprogrammet til SIVA er kunnskapskrevende, innovative bedrifter med stort potensial for vekst. 14 Det skal legges spesiell vekt på opplegg som sikrer klare distriktspolitiske effekter av nyetableringer i inkubatoren. 15 Offentlige virkemidler (SIVA) for: Kunnskapsbasert nyskaping Regional utvikling Næringsmiljø Interessenter Vertsinstitusjon FoU-institusjon Nettverk Finansiering INKUBATOR Stab Faglig Admin. P r o d Infrastruktur Leiebedrifter Utflyttede bedrifter P r o d Oppstart verdiskaping Selvbærende verdiskaping Figur 1 Inkubatoren og dens omgivelser Disse elementene og den antatte sammenhengen mellom dem er vist i figur SIVA (2002) 15 KRD (1999) 11

24 3.3 Inkubasjonsprosessen Bedriftene gjennomløper inkubasjonsprosessen 16. Først når den er fullført vil produktet ha kommet så langt at verdiskapingen i den nye bedriften er større enn de løpende kostnader. På det punkt er det driftsoverskudd som kan brukes til å tilbakebetale investeringene i utviklingsprosessen. Om idehaveren og eventuelt inkubatoren har fått tilbake sin innsats ved å selge bedriften til nye eiere påvirker ikke betalingsbalansen for foretaket som helhet. Det er to klare skiller i denne prosessen når bedriftene flytter inn og når de flytter ut av inkubatoren. Før bedriften flytter inn i inkubatoren må forretningsideen den bygger på konkretiseres så mye at det er mulig å vurdere om den kan videreutvikles og har et forretningspotensial. Andre virkemidler enn inkubatoren, for eksempel FUNN-ordningen eller Pre-kubator benyttes i slik sammenheng. Etter positiv vurdering tas bedriften inn i inkubatoren og starter såkornfasen med fokus på å utvikle produktet og tilpasse det til markedet. Inntak i inkubator Utflytting fra inkubator Konsept Forskn.res. Ide Inkubasjon, såkornfase redusert bedrift Inkubasjon, vekstfase fullstendig bedrift Utflyttet bedrift, inntjeningsfase Figur 2 Bedriften går gjennom inkubasjonsprosessen I denne fasen er det ikke behov for alle funksjoner som en løpende bedrift trenger for å administrere produksjonen, salget, de ansatte, osv. Før disse funksjonene kan ivaretas internt, er bedriften redusert. I neste fase er produktet for så vidt klart, og da starter oppbyggingen av bedriften som verdiskapingsenhet. Det vil si at alle funksjoner må ivaretas, enten av bedriften selv eller gjennom avtaler med underleverandører. Overgangen mellom disse to fasene er gradvis og uten klart skille. 16 På samme måte som for inkubator, er det ikke noen omforent og entydig beskrivelse av inkubasjonsprosessen. Det ligger utenfor rammene for denne rapporten å utvikle en detaljert beskrivelse av inkubasjonsprosessen uten at det har praktiske konsekvenser her. 12

25 Når bedriften er ferdig utviklet og salget er kommet i gang, reduseres behovet for løpende støtte og oppfølging. Plassen i inkubatoren vil også kunne være en begrensende faktor for videre utvikling av bedriften. Det andre skillet i inkubasjonsprosessen som er godt synlig, er når bedriften flytter ut og går over i sin inntjeningsfase. Dersom forholdene legges til rette for det, kan inkubatorbedriftene godt holde til utenfor inkubatorens lokaliteter i hele eller deler av inkubasjonsprosessen. De kan likevel ta del i inkubatorens funksjoner. Dette er framstilt som en kronologisk og lineær prosess i figur 2. I denne beskrivelsen kan vi finne igjen de tre hoveddimensjonene i utviklingen: konseptuell fra idé til produkt; kommersiell fra tilskudd til marked samt institusjonell fra person til bedrift. Det minner oss om at innenfor denne forenklede og lineære prosessen finner vi underprosesser som følger mange rare utviklingsretninger. Prosessen vil også kunne avbrytes på ethvert punkt. 3.4 Praktiske hensyn SIVA gjorde tidlig i oppdraget to viktige forutsetninger som legger føringer på gjennomføringen. For det første ble det besluttet å samle kvantitative data ved et spørreskjema selv om det i denne omgang var for få inkubatorer til å analysere resultatene statistisk. Det første datasettet gir likevel god indikasjon på situasjonen og er en god start på en framtidig erfaringsdatabase. For det andre ble det besluttet at inkubatorbedriftene ikke skulle intervjues i denne omgang. Det reduserer kostnadene og er forsvarlig siden dette skal være en gjennomgang og erfaringsoppfølging og ikke noen fullstendig evaluering 17. Det siste betyr at det vil være forholdsvis begrenset informasjon tilgjengelig om forløpet av inkubasjonsprosessen i bedriftene. De mest håndfaste data vil gjelde antall bedrifter som befinner seg på ulike steder i strømmen. 3.5 Datainnsamling Kvantitative data ble samlet inn gjennom et spørreskjema ved årsskiftet 2002/ incubator impacts can only be properly assessed by obtaining information from companies. (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002 p. v) 13

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer