HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1

2 FERKINGSTAD SKULE Føreord av rektor Etter 9a i opplæringslova om elevane sitt fysiske og psykososiale miljø, er skulen plikta til å arbeida systematisk for å oppnå ein mobbefri skule. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhøyre. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, SKAL vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, SJØLV GRIPE DIREKTE INN. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid (5 dagar) har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak- Klaga skal då gå gjennom skulen. Alle elevar har ein individuell rett til ikkje å bli sjikanert gjennom krenkjande ord og handlingar som mobbing, vald, rasisme og diskriminering. Det betyr at alle som arbeidar i skulen er plikta til å sørgja for at elevane ikkje blir utsett for slike ord og handlingar. Skuleeigar har plikt til å sørgja for at det blir bestemt eit reglement for orden på den enkelte skule jf. opplæringslova 2-9 og 3-7. Ordensreglane skal gi bestemmingar om elevane sine rettar og plikter, reglar om åtferd og om kva slags tiltak skulen skal nytta overfor elevar som bryt ordensreglane samt om tiltak som skal brukast ved brot på reglane. Me har utarbeida denne handlingsplanen som vil hjelpa oss til: Å avdekka mobbing Å løysa mobbesaker på ein god måte Å førebyggja mobbing gjennom vårt daglege arbeid. Å sørgja for at arbeidet mot mobbing føregår kontinuerleg. Det er viktig at elevane har det bra, og me vil gjera vårt beste for å sørgja for det. Denne handlingsplanen er til god hjelp. Den atmosfæren me klarer å skapa på vår skule har og mykje å seia for korleis elevane møter kvarandre. Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø der alle viser respekt for kvarandre er viktig for å få ein god skule der alle vil det beste for kvarandre og der alle er gode venner. Me har og laga ein eigen plan for eit godt skulemiljø og eit sosialt årshjul med nytt fokusområde kvar månad noko som er eit supplement til denne planen. Mona R. Sævik Ferkingstad 4. april Rektor 2

3 Innhald 0. Mobbing, definisjon og mål for skulen sitt arbeid mot mobbing 1. Avdekking Undersøkingar to gonger i halvåret av omfanget av mobbing ved skolen Vakt og tilsynsordningar Kommunikasjon lærer elev foreldre Mistanke om mobbing 2. Problemløysing Skulen sin prosedyre når mobbing er meldt eller avdekka Samarbeid med andre instansar ved mobbing Arbeid i etterkant av ei mobbesak elevarbeid Arbeid i etterkant av ei mobbesak organisasjonsarbeid/læring 3. Førebyggjing Relasjon lærar elev Relasjon lærar - klasse/gruppe Relasjon elev elev Relasjon lærar føresette Skulen sitt samarbeid med heimane Skulestart Klasse/gruppestart Overganger mellom barnehage-skule og mellom skuleslag Sikring av arenaer som skolegård, gymnastikkfløy, SFO og skuleveg 4. Kontinuitet Ansvarskjede Faste tiltak gjennom året Tiltaksplan mot mobbing (kortutgåva) Årleg gjennomgang og revisjon av planen 3

4 Skulen sitt arbeid mot mobbing Mål: Alle elevane skal oppleva eit trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkjande opplevingar på skolen vår. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning, 2003 ). Med mobbing eller plaging meinar me negativ eller «vondsinna» åtferd gong på gong frå ein eller fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg. Erting gong på gong på ein ubehageleg og sårande måte er også mobbing. (udir.no) Med krenkjande opplevingar meinar me alt det som gjer at ein elev kjenner seg såra og lei seg. Skulen sitt arbeid mot mobbing er samla i ein handlingsplan. Planen bygger på fire prinsipp: Avdekking av mobbing Problemløysing av mobbesaker Førebygging Kontinuitet i arbeidet 4

5 1. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som føregår i og ved skulen blir avdekka. 1.1 Halvårlege undersøkingar av mobbing ved skolen Prosedyrar: - Undersøkinga skal ikkje vera anonym, og ein skal også seia om ein veit om andre som ein trur blir mobba. - Undersøkinga skal haldast på same tid for alle klassane. Tilrettelegging for dei yngste. - Rektor har ansvaret for å bestemma tidspunktet for undersøkinga, og for å gjera klar materiellet som skal brukast. Ansvar: - Kontaktlærarane har ansvaret for å gjennomføra undersøkinga, og setje inn tiltak. Undersøkinga skal gås gjennom på «klassemøta» slik at alle vaksne som er i klassen blir involvert. - Plangruppa/teamleiarar bearbeider resultata og vurderer tiltak. - Alle lærarane, miljøarbeidarane, elevrådet, FAU og SU får informasjon om samla resultatet. 5

6 1.2 Vakt og tilsynsordningar Sjekkpunkt: - Vaktane har på seg gule vestar som gjer dei synlege. - Rektor har ansvaret for å setja opp vaktlister, men alle har eit felles ansvar for at me er nok folk ute på vakt. - Elevar kan ha ansvar for aktivitetar i friminutta. Som fadrar kan dei passa på sin/sine elev/elevar. - Elevar har fått jobb som hjelparar (trivselsagentar) ute, går med vest. Sosiallærar har ansvaret for opplæring og oppfølging av desse elevane. - Vakta gir beskjed til rektor/stedfortredar dersom han/ho blir borte. Den enkelte sitt ansvar: - Pass på å vera på plass når vakta byrjar. - Sjå etter elevane og pass på at alle har det bra. - Vaktene skal ikkje gå saman, men spreia seg slik at oversikta blir best mogleg. - Dei vaksne skal gripa inn ved negativ åtferd og mobbing. Bryt inn med ein gong, ikkje vent og sjå! - Alvorlege hendingar skal følgjast opp etterpå med å kopla inn kontaktlærar og rektor. 6

7 1.3 Kommunikasjon lærar elev foreldre/føresette Mobbing tas opp i alle foreldresamtalar med elevar og føresette: Konkretisering: Spør direkte om dei har observert noko. Spør og om tryggleik og trivsel. Hovudfokus på samtalen er eleven, ikkje andre elevar. Ansvarleg: Kontaktlærar og føresette Mobbing tas opp i faste elevsamtalar Konkretisering: Det skal vera jevnlege elevsamtalar. Følgjande spørsmål er aktuelle: Korleis går skulearbeidet? Korleis trives du på skulen? Blir du mobba/plaga av andre elevar? Kjenner du til at andre elevar er innblanda i mobbing? Plagar du sjølv andre elevar? Ansvarleg: Kontaktlærar Snakka om mobbing i klassen. Følg opp så snart som mogleg dersom elevane har noko å melda. Ansvarleg: Den som tar imot desse meldingane. 7

8 Mobbing er tema på klasseforeldremøte Konkretisering: - Fortel om den halvårlege mobbeundersøkinga. - Gå gjennom kva mobbing er og ev. omfanget av mobbing på skulen og på landsbasis. - Informer om korleis skulen førebyggjer mobbing, og om korleis skulen jobbar med mobbesaker (t.d. om konsekvenstrappa). - Dei føresette drøftar nokre spørsmål i grupper. Aktuelle spørsmål: Korleis skal me snakka med ungane våre om mobbing heime? Korleis skal føresette samarbeida dersom elevar blir involverte i mobbing? - Til slutt legg ein frå kvar gruppe fram konklusjonane. - Oppfordra foreldra til å snakka med ungane om kva dei vart einige om på møtet. Kontaktlærar informerer elevane om konklusjonane som kom fram. Ansvarleg: Kontaktlærar og klassekontaktar. Mobbing tas opp som tema med alle foreldra ved skolen Ytterlegare konkretisering: Gi informasjon om mobbing på Vigilo, i FAU/SU, på vekeplanar, klassekontaktseminar og foreldremøte. Ansvarleg: Skulen, ved rektor. 8

9 1.4 Ved mistanke om mobbing Prosedyre når ein har mistanke om mobbing. 1. Hente inn informasjon gjennom observasjon Hugs! Notat i elevmappa. Konkretisering: Observasjon i friminutta og timane. Bruk av loggbok. Snakka med elevane i klassen. Elevsamtalar Ansvarleg: Den som kjenner på mistanken. Det kan vera lurt at kontaktlærar tar samtalane om den som kjenner på mistanken ikkje kjenner eleven så godt. 2. Hente inn informasjon gjennom samtale med elev ein trur er offer Konkretisering: 2-3 samtalar med offer der han/ho får fortelja. Ansvarleg: Den med mistanke, evt kontaktlærar 3. Snakka med føresette om dei har mistanke om mobbing. Ansvarleg: Den med mistanke, evt kontaktlærar 9

10 2. Problemløysing av mobbesaker NB! Hugs notat i elevmappa. Mål: Skulen tar ansvar og initiativ for å stoppa mobbing. Dette blir gjort på måtar som i neste omgang førebyggjer mobbing ved skolen Skulen sin fellesstrategi skal sikra at lærarar eller føresette som tar opp ei mobbesak veit at den blir behandla seriøst etter retningslinjer ein er blitt einige om. 2.1 Skulen sine prosedyrar når mobbing er meldt eller avdekka 1. Undersøkingar for å sikre faktainformasjon Konkretisering: Få oversikt over kva som har skjedd, kven som er involvert, tidspunkt og stad. Ansvarleg: Dei som har observert situasjonen, evt kontaktlæraren til offer og mobbar. 2. Samtale med offer. Konkretisering: Støtte til offeret: Mobbing blir ikkje akseptert. Forklara kva som blir gjort i forhold til mobbarane. Avtala ny samtale i nær framtid. Sei frå til offeret at me skal ringja heim og fortelja om saka. Ansvarleg: Den som har oppdaga, evt kontaktlærar og rektor. 3. Samtale med plagar. Konkretisering: Samtala med ein og ein av plagarane etter tur om det er fleire involvert utan at dei får høve til å snakka med kvarandre. Følg elevane til og frå for å unngå at dei kommuniserer med kvarandre. Konfronter plagaren med å gå rett på sak. «Eg veit at du...» Ikkje gå inn i diskusjon. Få eleven til å ta avstand frå det han/ho har gjort. Synest du det er greit? Konkretiser planlagt åtferdsendring. Det som blir avtala blir skrive ned, og elev og lærar skriv under. (elevmappa) Informera eleven om konsekvenstrappa. Ansvarleg: Den som har oppdaga, evt kontaktlærar eller rektor. 4a. Samtalar med foreldra til offer Konkretisering: Foreldra skal tidleg inn i biletet og få informasjon om saka. 10

11 Når foreldra sjølv seier frå om mobbing, skal den som får informasjonen byrja å arbeida med saka. Ansvarleg: Den som får saka, evt kontaktlærar/rektor 4b. Samtalar med foreldra til plagar Ytterlegare konkretisering: Skulen tar kontakt med heimen og fortel om situasjonen, og om avtalen som er inngått med eleven. Informer om konsekvenstrappa. Dersom eleven ikkje sluttar med mobbinga må han kallast inn til møte på skulen saman med foreldra sine. Ansvarleg: Kontaktlærar/rektor Konsekvenstrapp 1. Inngå ein munnleg avtale med lærar (og rektor). 2. Inngå ein personleg skriftleg avtale med lærar og rektor. Ringja heim og orienterer foreldra. Det skal gå fram av avtalen at elev og vaken/kontaktlærar/lærar/rektor skal ha jamnlege samtalar om korleis det går. 3. Skilja mobbar og offer (skuleveg, friminutt, timar osb.). 4. Ta gode frå mobbaren t.d. halda seg nær vakta i friminutta, ikkje få vera med på timar som eleven likar, osb, 5. Møte mellom foreldre, kontaktlærar og eventuelt PPT. Samtala om kva som kan vera årsaka til at eleven mobbar. Finna løysingar. 6. Eleven får undervisning åleine på grupperom. 7. Foreldra kjem på skulen og er med og «passar» på ungen sin. 11

12 5. Oppfølgingssamtalar med offer Konkretisering: Sei i frå om at det er tatt kontakt med mobbarane. Samtale om mobbeofferet si åtferd før, under og etter mobbesituasjonen. Avtal nytt møte i nær framtid. Ansvarleg: Den som har hatta saka, evt. kontaktlærar/ rektor. 6. Oppfølgingssamtalar med plagar Konkretisering: Korleis er forholdet til mobbeofferet no? Kva skjer dersom andre plagar offeret? Dersom dei ikkje held avtalen må det få konsekvensar. 7. Samtale med begge, mobbeoffer og den som har mobba, plagaren, kan skje dersom mobbeoffer synest det er greit, og dersom ansvarleg lærar/vaksen trur at det kan vera til hjelp. 2.2 Samarbeid med andre instansar ved mobbing Aktuelle samarbeidspartar utanfor skulen er: PPT, veiledningsteamet knytt til PPS, helsestasjonen, fastlege, barnevernet. Når det gjeld samarbeid med idrettslag, kor, yngres m.m. må all informasjonen gå gjennom foreldra. 12

13 Prosedyrer for samarbeid med partar utanfor skulen: Skulen/foreldra tar kontakt med den aktuelle samarbeidspartnaren og ber om råd og hjelp. Skulen stiller opp på møte dersom det er aktuelt. Ansvar for å følgje opp prosedyrane: lærar/kontaktlærar/rektor og føresette. 2.3 Arbeid i etterkant av ei mobbesak - elevarbeid Etter at ei mobbesak er løyst, eller når det er tatt affære for å endra situasjonen, vil det vera nødvendig å jobba strategisk i forhold til dei ulike partane: mobbeofferet, mobbarane og tilskodarane. Målet med dette arbeidet må vera å førebyggja slik at dei ikkje kjem i nokre av desse rollene igjen seinare. - Jevnlege samtalar med mobbarane for å følgja med på om dei er slutta med plaginga. - Jevnlege samtalar i klassen der mobbing blir tatt opp. - Bruk av litteratur. Ansvar for arbeidet: Lærar/kontaktlærar, den som fylgjer opp saka. 13

14 2.4 Arbeid i etterkant av ei mobbesak Problemløysing på individnivå og etterarbeid etter ei mobbesak kan avdekka svake punkt i systemet som bør endrast for at me som skule skal kunne gjera ein betre jobb i det førebyggjande arbeidet. Det er derfor viktig at kvar mobbesak avsluttast med ei evaluering der leiinga saman med aktuelle partar drøftar kva skulen kan læra av denne saka med tanke på å førebyggje mobbing. Plangruppa skal difor ha inn desse sakene, og evt gjera om rutinar, få nye rutinar på plass. Prosedyrar for jobbing i etterkant : 1. Gjennomgang av saka med tanke på kva den viser av organisering og rutinar som ikkje fungerer godt nok. Ansvarleg: Rektor og involverte lærarar i lag med plangruppa. 2. Informasjon til andre tilsette basert på det som kjem fram i prosedyrepunkta. Ytterlegare konkretisering: Gi informasjon om eventuelle endringar i prosedyrane. Ansvarleg: Rektor 14

15 3. Førebygging Mål: Alle elevar skal oppleva eit godt arbeidsmiljø 3.1 Relasjon lærar - elev Læraren er ein tydeleg vaksen som eleven kan ha tillit til Det betyr: - At elevane blir høyrde når dei fortel om mobbing/krenking/plaging. - At dei vaksne tar elevane på alvor. - At dei vaksne bryr seg om kva elevane seier. - At dei vaksne er «like» i handlingsmønsteret sitt. - At alle gjer observasjonar av elevar. - At vaktane kjem seg kjapt ut på vakt. - At dei vaksne er synlege ute, gul vest på. Tiltak skulen set i verk for å bidra til relasjonsbygging: - Gi beskjed til alle vaksne når det er elevar som må observerast. - Fellesaktivitetar med aldersblanda grupper. - Dei vaksne skal ta ansvar for å bli kjent med alle elevane, ikkje berre i negative situasjonar, og ikkje berre «sine» elevar. - Fellessamlingar i bibliotek/gymsalen. - Elevsamtalar. - Loggbok mellom lærar og elev. - Sjå kvar enkelt elev kvar dag. Sosiogram etter gitt plan. - Gi positive meldingar til eleven. 15

16 3.2 Relasjon lærar - klasse/gruppe Lærar skal vera ein tydeleg leiar slik at det blir trygt i gruppa, god vaksen. Det tyder: - Det må vera tydelege grenser og struktur. - Lærar er tydeleg og konsekvent. - Lærar tar omsyn til den enkelte elev sine føresetnader og behov. - Lærar må vera trygg på seg sjølv og våga å ta styringa. - Lærar må vera fleksibel og løysa opp timeplanen dersom det oppstår situasjonar eller noko som opptar elevane. Tiltak skulen set i verk for å bidra til at læraren si relasjonsbyggjing til klassen/gruppa har høg kvalitet: - Arbeid med sosialt fokus i klassane. - Bruk av klassemøte. - Felles arrangement skule eller klasse. - Gi av seg sjølv. - Morgonsamling og avslutning på dagen. - Gå gjennom reglar som gjeld for klassen/skulen. - Bruka forteljarstol, ball eller liknande. - Ta vare på augeblikka og situasjonar som kan vera relasjonsbyggande. - Bruk av humor (men ikkje ironi!!!) 16

17 3.3 Relasjon elev elev Elevane i klassen/gruppa tar vare på kvarandre og er opptatt av at alle har det trygt. Det betyr: - Elevane viser respekt for kvarandre. - Elevane bryr seg om kvarandre og gir beskjed om plaging og mobbing. - Elevane gir positive meldingar til kvarandre. Tiltak skolen iverkset for å bidra til at dei vaksne sin stimulering av positive relasjonar mellom elevane pågår kontinuerlig og har høg kvalitet: - Klassereglar - Sosialt årshjul - Fellessamlingar - Loggbok når behov - Samarbeidslister - Klubbdagar - Turdagar - Klassemøte - Hemmeleg ven - Leik - Godt opplegg i friminutta, trivselspatrulje. 17

18 3.4 Relasjon lærar - føresette Relasjonen mellom lærer og den enkelte elev sine foreldre/føresette skal vera prega av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Det betyr: - Alle må bli høyrt. - Ha forståing for kvarandre sine meiningar. - Kjenna seg trygge nok til å ta kontakt. Tiltak skulen set i verk for å bidra til og byggje gode relasjonar til foreldre/føresette pågår heile tida og skal ha og har høg kvalitet: - Jamleg kontakt mellom lærar og føresette etter behov, til dømes ringjetid og treffetid. - Informasjon på vekeplan/arbeidsplan og Vigilo. - Ha foreldresamtale minst 2 x 30 min pr elev pr skuleår. - 2 klasseforeldremøte pr. skuleår. 3.5 Samarbeid med heimen - Informasjon til foreldra på vekeplan / arbeidsplan / Vigilo. - Minst 2 klasseforeldremøte i året. - Jul-/ og evt. sommaravslutning for klassen saman med foreldra. - Kontaktlærartime kvar veke. - Prøva å ha foreldresamtalar for sysken samla på same dag. - Haustmarknad, grautfest, vennefest. 3.6 Skulestart Tiltak skulen set i verk for å sikre ein god skulestart for enkelteleven: Skulen og barnehagane i sona har kvar vår eit møte. Rektor lagar eit forslag til ein plan for barnehage/skule. Planen skal sikre at dei små som snart skal byrje på skulen, får ein god overgang. Planen blir lagt ved informasjonen som blir sendt ut til dei nye, hausten før dei startar. Planen blir og lagt ut på heimesidene våre og sendt til barnehagane me veit me har «nye» elevar i. 18

19 Første skuledag i 1. klasse: - Positiv start. - God struktur på dagane. - Tydelege rutinar og rammer. - Starta og slutta dagen på same måte. - Laga reglar for korleis me skal vera mot kvarandre og reglar som må vera i klasserommet. - Fokus på meistring. - Leik og læring heilt frå starten av. - Bli kjent med foreldre/føresette tidlegast mogleg. - Starta med fysisk aktivitet med ein gong. Hugs på at det er vanskeleg for så små ungar å sitja i ro så lenge om gongen. - Passa på å bruka mest mogleg visualisering. Skulestart etter sommarferien: Det er viktig å starta med noko som er samlande og at lærarane er på plass når elevane kjem. Ferie- og fridagar blir ikkje innvilga i starten av skuleåret. 3.7 klasse/gruppestart Lærar møter klassen/gruppa på ein måte som signaliserer trygg leiing, ivaretaking som basis for gjensidig tillit. Det betyr: - Ungane må sjå tydeleg kven som er sjefen. - Sjefen må visa at han/ho bryr seg om eleven. Tiltak skulen set i verk for å sikre ein god start for klasser/grupper: - Ha noko felles den fyrste månaden, til dømes ein markatur. - Ha fadrane klar til fyrste skuledag. - Fadrane er delaktige i skulestarten til 1. klassingane. 19

20 3.8 Overgangar mellom barnehage - skule og mellom skuleslag Overgangar mellom barnehage og skule og mellom skuleslag blir opplevd som forutsigbart og trygt for elevane Det betyr: - At 7. klassingar besøkjer ungdomsskulen før sommarferien. - At 7. klasse får treffe læraren sin og sjå kven dei skal gå i klasse med. Tiltak skulen set i verk for å sikre ein god overgang for enkelteleven: Overgang frå barnehage til skule: -Sjå under punktet førskuledagar om våren. Overgang frå barneskule til ungdomsskule: - Elevane besøkjer ungdomsskulen før sommarferien, får treffa læraren sin og dei andre i klassen. - Foreldremøte der ein frå ungdomsskulen fortel om skulen og om val av språk. - Elevane har fleire prøvar i 7. klasse. - Det er lagt opp til ein «leir» i juni for alle dei som skal til ungdomsskulen, og desse får då treffe den nye klassen sin og læraren/lærarane. Dette gjeld for elevar som skal vidare til den kommunale ungdomsskulen. 20

21 3.9 Sikring av arenaer som skulegard, toalett, gymnastikkfløy, SFO og skuleveg Skulen har prosedyrer og sjekkpunkt som gjer at skulegard, toalett, gymnastikkfløy, SFO og skuleveg er trygge stader. Det betyr: Skulen i samarbeid med føresette, karmøy kommune og statens vegvesen legg forholda til rette for ein trygg skuleveg og ein trygg og god skulekvardag. Tiltak skulen iverkset for å oppnå trygg skulegard, trygge toalett, trygg gymnastikkfløy og trygg skuleveg for enkelteleven: - God vaktordning som omfattar i friminutt. - Me sørgjer for at det er trafikksikre ordningar når elevane blir køyrt til og frå skulen. - Reglar i ballbingen. - Reglar i gymnastikksalen. - God informasjon til SFO-tilsette om reglar og rutinar på skulen. - Når elevane er i garderobane er læraren til stades til alle har gått ut. - Toaletta skal ikkje brukast som opphaldsrom. - Skulepatrulje. - Foreldre og elevar må gi beskjed til skulen dersom dei oppdagar plaging på skulevegen. -Fau og SU arbeidar for ein trygg skuleveg, og har god dialog med politisk representant ved skulen. 21

22 4. Kontinuitet Mål: Skolens arbeid med å førebygge, avdekkje og stoppe mobbing føregår heile tida. 4.1 Ansvarskjede Prinsippet er at problem blir løyst på lågast mogleg nivå. Lærarane skal vita når saker skal meldast vidare, og kven dei skal venda seg til når problemet ikkje lar seg løysa. Oversikt over kven som har ansvar for hva som skal gjerast når det gjelder mobbing: 1. Den som oppdagar situasjonen, eller får ei henvending frå elev/føresette.. 2. Kontaktlærar. 3. Kontaktlærar til mobbaren. 4. Foreldre. 5. Rektor og sosiallærar. 6. Rapporterast til andre instansar (sjå pkt.2.2) 4.2 Faste tiltak Hausthalvår August Fellessamling Fellestur, bærplukking Sosialt fokus September Temaveker Klasseforeldremøte Vårhalvår Januar Temaveker Ferbruar «Vennefest» Sosialt fokus 22

23 Fellessamling Klubbdag Oktober Haustmarknad Lesegledeveke Fotballturnering friminutt November Lesegledeveke Temaveker Foreldresamtalar Klubbdag Sosialt fokus Desember Juleverstad i klassane Graut i klassane. Samling i kyrkja før jul, advendt. Fellessamling. Fellessamling Felles foreldremøte? Mars Påsketur Klubbdag Fellessamling alle April Foredresamtalar Landhockeyturnering friminutt Temaveker Klasseforeldremøte Mai Talentkonkurranse Fellessamling Klubbdag Juni Aktivitetsveke Fellessamling Avslutning for 7. kl 23

24 4.3 Tiltaksplan mot mobbing for Ferkingstad skule (kortutgåve) Generelt: Ferkingstad skule har i handlingsplanen mot mobbing sett som mål at Alle elevane skal oppleva eit trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skulen vår. For å sikra at alle har det bra er det tidlegare blitt laga ein tiltaksplan for å sikra dette for barn ved skulen. Planen skal sikra at uønska åtferd som mobbing, erting, slåssing og hærverk ikkje skjer. I tillegg er det laga ei konsekvenstrapp som seier kva for konsekvensar det får etter kvart som reglane vert brotne. Ved mistanke/kunnskap om uønska åtferd: auka vakthald i friminutt, frimerke vakthald på utsette stader i gangar i garderobar i inngangs-/utgangsdører bruk av loggbok samtale med dei saka gjeld samtale med klassane. Hugs notat i elevmappa! Konsekvenstrapp: Ei konsekvenstrapp vil vera individuell frå elev til elev, alt etter sakas natur. Det er berre eleven det gjeld, foreldra til eleven og skulen som skal kjenna detaljane i trappa. Men alle konsekvenstrapper er bygde opp slik: 1. Ha møte med foreldre/føresette og inngå ein avtale med eleven. (lærar/rektor). Notat i elevmappa. 2. Inngå ein personleg skriftleg avtale med lærar og rektor. Foreldre/føresette skal vera med på møtet. Det skal gå fram av avtalen at eleven og rektor skal ha jamlege samtalar om korleis det går. Notat i elevmappa. 3. Skilja mobbar og offer (skuleveg, friminutt, timar, osb.). Gjera spesifikke avtalar for å hindre mobbing. Føresette med på møtet. Notat i elevmappa. 4. Ta gode frå mobbaren t.d. halde seg nær vakta i friminutta, ikkje få vera med på timar som han/ho likar, osb. 5. Møte mellom foreldre, kontaktlærar og eventuelt PPT/PPS. Samtale om kva som kan vera årsaka til at eleven mobbar. Finna løysningar. Notat i elevmappa. 6. Eleven får undervisning aleine på grupperom. 7. Foreldra kjem på skulen og passar på barnet sitt. Vidare vil det opprettast kontakt med andre instansar dersom behovet er til stades for det. 24

25 4.4 Ansvarleg for gjennomgang og revisjon av planen For å gjera planen til eit aktivt verktøy i organisasjonen vil det vera naudsynt med ein årleg gjennomgang. Då skal det og vurderast om planen fungerer godt nok, og om det er nødvendig med revisjon. a) Tidspunkt for årleg gjennomgang av planen: mai b) Rektor saman med plangruppa har ansvaret for gjennomgang i personalet. Kontaktlærarar har ansvaret for informasjon om handlingsplanen i klassen og på klasseforeldremøta. 25

26 26

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

1. AVDEKKING AV MOBBING

1. AVDEKKING AV MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir avdekka. Med mobbing forstår me psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av einskildpersonar eller grupper.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - MOSTER SKULE - Del I Del II Elev- elev Lærar- elev Forord av rektor Elevane har rett til eit lærings- og oppvekstmiljø utan mobbing. Skulen har difor plikt til å gripa inn dersom

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor. VISJON Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. Partar: Rektor Elevråd FAU HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-17 Samarbeidsutvalet Mål Alle elevar skal oppleve eit trygt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Folkestad skule 2011 1 Mål : Alle elevar skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø på skulen, fritt for mobbing. Planen bygger på 4 prinsipp: 1.Avdekke mobbing: - bevisstgjere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Våge skule; siste gjennomgang i kollegiet: mars/april Side 1

Handlingsplan mot mobbing. Våge skule; siste gjennomgang i kollegiet: mars/april Side 1 Handlingsplan mot mobbing. Våge skule; siste gjennomgang i kollegiet: mars/april 2016. Side 1 Forord av rektor Mobbing har vore eit aktuelt tema i skulen i mange år. Likevel er det dei siste åra at emnet

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

Føreord side 2. Innhald side 3. Førebyggjande arbeid side 4. Avdekking av mobbing side 5. Problemløysing side 6

Føreord side 2. Innhald side 3. Førebyggjande arbeid side 4. Avdekking av mobbing side 5. Problemløysing side 6 1 FØREORD Mobbing er definert som: Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager og episodene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN FOR EIT GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule for Stranda ungdomsskule 2015/2016 Føreord av rektor Stranda ungdomsskule ynskjer å markere tydeleg at mobbing ikkje vert tolerert på skulen vår. Vi vil signalisere at vi tar arbeidet for eit trygt og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing.

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Horpestad skule Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRATTHOLMEN SKULE mars 2006, rev. haust 2007/2008/2009/2010 Føreord av rektor Brattholmen skule har som visjon: Ein skule der tryggleik, trivsel og toleranse er grunnlag for læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS)

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) GRUNNLEGGJANDE DEFINISJON AV MOBBING. Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar

Detaljer

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule Handlingsplan mot mobbing ved Åheim skule Godkjent i SU 02.10.2013 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 4. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget av mobbing ved Åheim

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved Handlingsplan mot mobbing og anna krenkjande åtferd ved Åheim skule Godkjent i SU 26.10.2015 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 5. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule Bakgrunn/Lovgrunnlag april 2012, justert 26.06.15 og 21.08.17 Retten til eit trygt og godt skulemiljø etter opplæringslova 9a 1, gjeld for alle elevar på barnetrinn,

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule, målet med denne planen: - Sørge for oppfylling av hensikt i Opplæringslova kap 9, at elevane på

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

VENNSKAP. * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen. * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga

VENNSKAP. * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen. * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga VENNSKAP * Me vil at alle skal bry seg om kvarandre * Me vil at alle skal føla seg trygge på skulen og på skulevegen * Me vil at alle skal gje melding dersom dei eller andre vert plaga * Me vil at alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Vasshus skule og barnehage Revidert 2012/ 2013 Forord Vasshus skule vil arbeide målretta mot krenkjande åtferd. Sosial kompetanse er eit av satsingsområda på skulen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing.

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Horpestad skule Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HJELTERYGGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hjelteryggen august 2012 Forord Visjonen for Hjelteryggen skole er Læring og Utvikling i fellesskap. Vi mener at trivsel og trygghet for elevene er grunnlaget

Detaljer

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 Forord Handlingsplanen mot mobbing er eit produkt som skulen, barnehagen, foreldra og elevane står bak. Vi ønskjer med dette å gi eit tydeleg signal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR Danielsen Ungdomsskule Osterøy Lovverket Arbeidet mot mobbing og krenkingar har si forankring i lovverket. Opplæringslova kapittel 9A handlar om elevane sitt skulemiljø

Detaljer

Plan mot mobbing og mistrivsel

Plan mot mobbing og mistrivsel Plan mot mobbing og mistrivsel Kva seier lova? 9a-1 Alle elevar i grunnskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk

Detaljer

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016 Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING Fedje kommune 2015/2016 Vedteken i Samarbeidsutvalet våren 2015 Innhald 1. Innleiing rektor har ordet... 2 2. Kva er mobbing?... 2 3. Førebyggjande

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT KVITESEID SKULE 9A SKULENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Planen er handsama i FaU 10.02.2011, Samarbeidsutvalet 06.04.2011 og i TPO team med PPT 29.04.2011. Denne handlingsplanen er utarbeida i medhald til

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE Forord Gol ungdomsskule ynskjer å fremje eit læringsmiljø som er prega av tryggleik og trivsel. Me vil ha eit miljø der alle partar kan samhandle på ein positiv

Detaljer

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter 1. Korleis følgjer skulen opp resultata etter Elevundersøkinga? Resultata frå Elevundersøkinga vert gjennomgått og drøfta

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Skulestart Repetisjon

Skulestart Repetisjon Handlingsplan for godt skulemiljø for skuleåret 2014 2015 (Olweus) Revidert februar 2015 Planen inneheld 3 delar: Ein førebyggjande del (f eks øvingar frå Det er mitt val), ein handlande del (handsaming

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ALLE ELEVAR SIN RETT TIL EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ 7. klasse 2017/18 Godkjend FAU februar 2018 Godkjend SU mars 2018 1 1. Innleiing Skulen

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

Handlingsplan ved urovekkande fråvær

Handlingsplan ved urovekkande fråvær 13.09.2017 Handlingsplan ved urovekkande fråvær Definisjonar og prosedyrar GRANVIN BARNE- OG UNGDOMSSKULE Innhald Handlingsplan ved urovekkande fråvær ved Granvin barne- og ungdomsskule... 3 Føremål...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Handlingsplan for godt skulemiljø for skuleåret (Olweus) Revidert oktober 2016

Handlingsplan for godt skulemiljø for skuleåret (Olweus) Revidert oktober 2016 Handlingsplan for godt skulemiljø for skuleåret 2016 2017 (Olweus) Revidert oktober 2016 Planen inneheld 3 delar: Ein førebyggjande del (f eks øvingar frå Det er mitt val, klassemøter, logg), ein handlande

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

Heilt einig. Litt einig

Heilt einig. Litt einig Trivsel Korkje eller u u u Barnet mitt trivst på skolen Barnet mitt har medelevar å være saman med i friminutta https://elfu.udir.no/administrasjon/order/preview.aspx?acid=1003&sid=364&bid=124660&did=1933&roleid=57&ugid=861002&qid=0&aid=0&lid=1&demo

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Definisjon på mobbing : (Dan Olweus) Ein person vert mobba eller plaga når han eller ho, fleire gonger og over ei viss tid, vert utsett for negative handlingar frå ein eller fleire

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer