SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/ Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet ber rådmannen søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (tidligere Post- og teletilsynet) om midler til bredbåndsutbygging i Øvre Alta/Gargiaområdet og Østre Alta. Alta kommune går inn med en medfinansiering på 10 % av det som blir de reelle netto kostnader som ikke dekkes av anbyder etter anbudsrunde, beløpet finansieres over investeringsbudsjettet. Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Nkom sine nettsider Bakgrunn Alta kommune har over mange år hatt fokus på utbygging av mobilnett og fiber og søkt å få kommersielle aktører til å foreta utbygging i takt med samfunnsutviklingen og behovet for digital kommunikasjon, noe vi har lykkes med i sentral Alta og i hoveddelen av vestre Alta. Utfordringen er de områder av kommunen som har relativt få innbyggere bla Øvre Alta/Gargiaområdet og i Østre Alta. Om Nkom: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er en etat under Samferdselsdepartementet med ansvar for viktige tilsynsoppgaver innen postmarkedene og telemarkedene. Tilsynsoppgavene omfatter blant annet kontroll av kvaliteten på tjenestene og sikring av konkurransen i deler av markedet.

2 Noen av de viktigste oppgaver: føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår blir etterlevd føre register over og ha tilsyn med aktørene på post- og teleområdet ha tilsyn med utstederne av kvalifiserte elektroniske sertifikat ha tilsyn med registerenheter som fordeler domenenavn under norske toppdomener utarbeide forskrifter forvalte autorisasjonsordninger ha ansvaret for typegodkjenning foreta markedskontroll av teleutstyr ha ansvaret for telestandardisering ha ansvaret for radiofrekvensforvaltning ha ansvaret for nummerforvaltning bidra til økt teleberedskap og sikkerhet ta del i internasjonalt arbeid gi Samferdselsdepartementet råd (Navneendring 1. januar fra Post- og teletilsynet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) Bredbåndstøtteordningen er ment å være en hjelper inntil alle husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. Men det er også mulig å søke om midler til å øke kapasiteten på bredbånd i områder der kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset og der det ikke er ventet at en får kommersiell utbygging i de kommende år. Det innebærer at den offentlige stønadsordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Tilskuddsordningen blir forvalta av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspill med fylkeskommunene. Ordningen er godkjent av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) basert på retningslinjene til EU-kommisjonen for statlig stønad til bredbåndsutbygging. Av nettsiden til Nkom fremgår:

3 «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) holdt 5. februar et møte om bredbåndstøtteordningen Sammen med representanter for fylkeskommunene var også politisk rådgiver Reynir Jóhannesson fra Samferdselsdepartementet. Nkom fordelte i millioner kroner til bredbåndsprosjekter der det ikke er lønnsomt for tilbyderne å bygge ut. Ordningen videreføres i 2015 med 110 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett. Reynir Jóhannesson understreket at regjeringen legger til rette for et høyt investeringsnivå i ekombransjen, blant annet for å få til gode digitale velferdsløsninger. Han oppfordret fylkene til å tenke sikkerhet og beredskap når statens midler investeres i bredbåndsutbygging, og minnet om at regjeringen også har bevilget 75 millioner til sikkerhet og beredskap i ekomnettene. Jóhannesson fortalte også om arbeidet med den nasjonale planen for elektronisk kommunikasjon. Denne bygger på Den digitale agenda, og ambisjonen er at planen skal bli enda tydeligere med tidsfrister og milepæler. Regjeringen ønsker å videreføre ordningen med de kriteriene som er nedfelt i dagens støtteordning for bredbåndsutbygging, ha fokus på kostnadseffektivitet og finne de prosjektene som har mest bruk for midlene. Amund Kvalbein fra Nexia presenterte bredbåndsdekningsundersøkelsen for Denne viser at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder dekningsdata på bygningsnivå. Fiber vokser hurtig, mens bruken av kobbernettet synker. LTE-dekningen er på full vei opp etter at 800 Mhz-båndet har blitt tilgjengelig for mobilt bredbånd. Det er fortsatt bedre dekning i tettsteder enn i grisgrendte strøk. Videre viser undersøkelsen at det som driver bredbåndsutbyggingen er etterspørsel, og at utbyggerne tjener penger. Noen kraftselskaper tjener nå mer penger på fiber enn på kraft.» Søknadsprosess: Støtteordningen til bredbånd er en offentlig stønadsordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av stønad. Regjeringen har avsatt 110 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015 til bredbåndstilskudd. Midlene inngår i budsjettet til Samferdselsdepartementet (SD). Midlene blir tildelte gjennom søknader og det blir lagt opp til en utlysing i Søknaden om tilskudd til bredbånd må komme fra en kommune eller en fylkeskommune ikke private selskap eller privatpersoner. Etter det skal prosjektet ut på offentlig anbud. Fristen for å søke tilskudd for 2015 er 15. mai 2015.

4 Det er derimot ikke noe i veien for at flere offentlige eller private partnere kan samarbeide med en kommune eller fylkeskommune om lokale forundersøkelser og prosjektplanlegging, som grunnlag for søknaden. Lokale dekningskart som er leverandørnøytrale leveres av Nkom til kommunen, men disse kan ikke offentliggjøres, da de er å betrakte som forretningssensitiv informasjon. For å søke om bredbåndstilskudd må det fylles ut et elektronisk skjema til Kommuner som ønsker å søke må offentliggjøre informasjon om hvilket geografisk område den planlagte utbyggingen omfatter, med høringsfrist på minst en måned. Interesserte parter skal få mulighet til å gi innspill til kommunen før søknaden leveres. Offentliggjøringen kan skje på kommunens hjemmeside. Lenke til informasjon skal i tillegg sendes Nkom, som vil publisere en nasjonal oversikt over planlagte prosjekter. Organisering av ordninga: Fylkeskommunen skal vurdere og rangere søknader fra eget fylke, mens Nkom skal gjøre en endelig avgjørelse opp mot evalueringskriterier og den totale budsjettrammen. Kriterier Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndstilskudd: 1. Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud 2. Kostnadseffektivitet 3. Lokal med finansiering 4. Plan for bærekraftig drift 5. Bedring av eksisterende bredbånd 6. Hva har dette å si for lokal samfunnsutvikling Vektlegging av kriterier Nr Evalueringskriter ium Vurderingsele menter Vekting Referanse til søknadsskjema 1 Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet2 - Antall nye aksesser og relativ økning av dekning 25% Kapittel 2.1

5 2 Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt 3 Lokal medfinansiering 4 Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført 5 Bedring av eksisterende bredbåndstilbud - Best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler - Investeringsk ostnad per aksess - Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt etc. - Lokal medfinansieri ng, sett ift. antall aktuelle brukere/kund er - Grad av egeninnsats - Sannsynlighet for at bredbåndstilb udet kan opprettholdes og videreutvikles - Antall aksesser som får økt kapasitet og hvor stor kapasitetsøkn ingen er 20% Kapittel % Kapittel % Kapittel % Kapittel 2.5

6 6 Betydning for lokal samfunnsutvikli ng, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende - Samfunnsgevi nsten som utløses av bredbåndsutb yggingen - Konkrete eksempler på betydning for lokalt næringsliv etc. - Bedring i mobildekning en 15% Kapittel 2.6 Økonomi Rådmannen har forsøkt å kartlegge kostnaden til bredbåndsutbygging for Øvre Alta/Gargiaområde og Østre Alta, noe som er en utfordring. Ut fra de opplysninger som er innhentet er anslaget ca 7 millioner. Rådmannen forutsetter at aktuelle tilbydere på bredbånd har egeninteresse i utbygging av områdene, og dermed vil gå inn med en relativt stor %andel av utbyggings kostnadene. Dette vil imidlertid først bli avklart etter en anbudsrunde, som kommunen vil gå ut med dersom vi får midler fra Nkom. Videre er rådmannen kjent med at det er kommersielle aktører som vurderer bredbåndsutbygging i noen få punktvise områder ytterst i Østre Alta. Kostander til denne utbyggingen er ikke medtatt i de 7 millionene. Av søknaden fremgår at det må oppgis lokal medfinansiering, denne er vektet til 10% i kriteriene. Rådmannen tilrår at kommunen går inn med en medfinansiering på 10 % av det som blir de reelle netto kostnader som ikke dekkes av anbyder etter anbudsrunde, beløpet finansieres over investeringsbudsjettet. Vurdering Digitalisering spiller en stadig større rolle i vår hverdag. En gjennomtenkt og langsiktig satsning på digital infrastruktur er viktig for god og bærekraftig utvikling av Alta kommune. Digitalisering skjer på alle områder i offentlig sektor, og skal forenkle tilgangen til informasjon og tjenester for innbyggere og næringsliv. Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge påpeker at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre står det at egnede tjenester tilbys digitalt og skal være den primære måten å kommunisere med forvaltningen på. Digitalisering

7 av tjenester, krever at det er tilgjengelig og pålitelig bredbånds infrastruktur i hele kommune. Alta kommune er en vidstrakt kommune med et totalareal på km2. Per 1. januar 2015 teller Altas befolkning innbyggere mennesker bor innenfor bygrensa definert i kommuneplanen delplan Alta by mennesker bor i «sentral Alta» dersom vi i tillegg definerer inn Rafsbotn, TV dalen, ØvreAlta/Eiby, Raipas og Kåfjord. Rådmannen ser behovet for minimum grunnleggende bredbånd, dvs 4 Mbit/s bredbåndsutbygging, i hele kommunen. Fokuset er innbyggernes og næringslivets behov. Kommunen skal gi forsvarlige H/S tjenester og gode oppvekstvilkår i distriktene, og sist men ikke minst, er bredbånd svært viktig i forhold til sikkerhet og beredskap. Havbruk er et nasjonalt satsingsområde og det er tildelt 10 grønne konsesjoner til Finnmark. I over 30 år har næringen vært etablert i Alta, og den betyr mye for verdiskapning i kommunen og aktivitet i distriktene. Med vekstpotensial, utviklingsmuligheter og ringvirkninger er det svært viktig for Alta at denne næringen også gis mulighet til å ta del i den nasjonale veksten, og da er infrastruktur som bredbånd viktig. Alta som destinasjon for reiseliv og gode opplevelser vinner stadig nye markeder. Vintercruise ble etablert i Norge første gang i Alta og er nå befestet med stadig økende popularitet. Vi ser også nye trender, der havfiske øker stort, med 5-6 nye etableringer i Altafjorden. For reiselivsbedriften er bredbånd en viktig infrastruktur. Samfunnssikkerhet og beredskap har fått større og større fokus i global sammenheng. Ikke bare pga. politiske og religiøse konflikter og økonomisk uro, men også endringer i klima. Lokalt er det først og fremst behovet for større robusthet i forhold til ekstremvær som flom, stormer og skred. Spesielt utsatt for naturkreftene er områdene i Østre Alta. Altas hovedmål er at kommunen skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap på en best mulig måte for innbyggerne og besøkende i kommunen. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, som forvaltningsorganer og som tiltakseiere. Med det som bakgrunn ønsker rådmannen å søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om midler til bredbåndsutbygging i Øvre Alta/Gargiaområdet og Østre Alta. Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015 Innspill til ekomplan 29. juni 2015 IKT-Norge Juni 2015 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon Innspill til ekomplan 29.6.2015, endelig versjon. Ekombransjens samlede innspill til regjeringens ekomplan

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer