Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte Onsdag 20. mars kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2013. Onsdag 20. mars kl. 18.30"

Transkript

1 Årsmøte 2013 Onsdag 20. mars kl SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Årsmøte i Bravo Håndballklubb

2 Sak 2 Forretningsorden 1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent. 2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. og 3. gang. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan ikke trekkes, og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger benyttes Fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

3 Sak 4a Styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING BRAVO HÅNDBALLKLUBB 2012 Årsmøte i Bravo Håndballklubb

4 Styrets sammensetning Styret i Bravo Håndballklubb har i perioden bestått av følgende medlemmer: Ansvar Magne Hansen Barbro Johansen Hans Are Nilsen Kåre Skålevik Asgeir Kaldhol Magne Moen Kathrine Klo Per Johansen Nina Riise Sørensen Odd Harald Eriksen Dag Terje Yttregaard Marit Hemmingsen Emil Hillesøy Oppgave Leder Nestleder/sportslig leder Økonomi-/transportansvarlig Leder herrer Arrangementsansvarlig Markedsansvarlig Lotteri-/politiattestansvarlig Terminlisteansvarlig Leder aldersbestemt Leder damer Varamedlem Varamedlem Ungdomsrepresentant Styret ble konstituert på første styremøte 16. april I perioden har Kathrine Klo, Emil Hillesøy og Dag Terje Yttregaard trukket seg fra styret. Oppgavene til disse ble fordelt på andre styremedlemmer. Det er ikke betalt ut styrehonorar i perioden. Andre verv I tillegg til styret har det vært oppnevnt foreldrekontakter og oppmenn for alle lag. Foreldrekontaktene har ansvar for innkalling til dugnader og kafévakter, foreldremøter osv. Arbeidet i styret Styret har avviklet 8 ordinære styremøter i perioden. I tillegg har det ved behov vært holdt arbeidsmøter hvor hele, eller deler av, styret har deltatt. Av viktige styresaker i siste periode nevnes særskilt: Videreføring av økonomiske rutiner i henhold til NIFs regler. Videreføring av organisasjonsplan og utvikle organisasjon i henhold til klubbens ambisjoner. Bravo HKs hjemmeside er flittig i bruk både av styrets medlemmer, spillere, foreldre og andre interesserte. Hjemmesiden er Bravos viktigste informasjonskanal om hva som skjer i klubben, og er en viktig formidler av sportslige resultater og utvikling. Facebook er også blitt en mye brukt informasjonskanal. Her ligger en utfordring da klubbens styre ikke har kontroll over informasjonsflyten. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

5 Utover dette har styreleder og andre i styret deltatt i en rekke møter utenom klubben, som bl.a. samarbeidsmøter, sonemøter, regionsmøter, møter i Tromsø Idrettsråds regi og møter med Tromsø kommune. Magne Hansen, Hans-Are Nilsen og Kåre Skålevik var delegater på RNN regionsting i mai Daglig leder Bravo HK ansatte i august 2012 Denny Tellander som daglig leder i klubben. Intensjonen var å gi styret en avlastning i de daglige arbeidsoppgavene og styrke markedsarbeidet. Denny påtok seg også jobben som trener for herrelaget. I november ble Denny sykemeldt og han har siden vært sykemeldt. Klubben har ut fra dette ikke fått den effekten som var forventet, og har også mistet erfaringsgrunnlaget for å vurdere om dette er veien å gå for klubben i ettertiden. Pr. nå kan styret ikke se at det er økonomisk forsvarlig å fortsatt ha en daglig leder. Arrangementer/kampavvikling Denne sesongen har vi hatt arrangement tilknyttet serie- og cupkamper. Det er også arrangert ei Høstturnering og Gjensidige Håndballskole. Styret vil berømme ressurspersonene rundt de enkelte lag, uten deres innsats hadde det ikke vært mulig og gjennomføre arrangementene. Transport Klubben kjøpte i sommer egen buss. Utgangspunktet for dette er at transportutgiftene til serie- og turneringspill er sterkt stigende og utgjorde en større og større del av Bravos driftskostnader. Bussen er en 2003 Scania Irizar som var gått km. Bussen har etter at den ble overtatt av oss, gjennomgått en oppgradering, spesielt med tanke på å ivareta sikkerheten. Bussen har vært brukt til de fleste bortekampene og er så langt kjørt på dugnadsbasis. En takk til Sjøtun, Nilsen, Ølstøren, Kongsli og Hansen for kjøring og vedlikehold av bussen. Sportslig aktivitet og resultater Vi henviser til avdelingenes årsmeldinger. Sportsplan Sportsplanen for Bravo har etter hvert blitt et viktig verktøy i Bravos satsing. Styret ønsker innspill på innholdet i sportsplanene, det er viktig at sportsplanen lever og ikke blir statisk. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

6 Dommere - uten dommere, ingen kamper Bravo har i inneværende sesong ikke hatt dommere på seniornivå. Dette skyldes at alle skiftet klubb for å kunne dømme Bravos seniorlag. Vi har heldigvis mange dyktige unge dommere som har gjort en fantastisk jobb. Til dere alle, mange takk for innsatsen. Det er i perioden arrangert dommerkurs. Dugnader JIS har deltatt på flere varetellinger og HER har bl.a. jobbet på dekkskifteaksjon på Sulland. Dette har gitt gode bidrag til klubbkassa. Styret vil takke alle, både spillere og foreldre, for flott innsats og positiv innstilling til dugnadsarbeidet i Bravo HK. Bravo Sport AS Bravo Sport AS er et aksjeselskap som er heleid av Bravo Håndballklubb. Selskapet ble formelt stiftet 10. januar 2013 og registrert i enhetsregisteret 14. februar Aksjekapitalen er kr Formålet til selskapet er gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet, å bidra til verdiskapning for å fremmeidrettslige aktiviteter i Bravo Håndballklubb, herunder også å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Styrtsleder er Magne Hansen, styremedlem er Hans-Are Nilsen og varamedlem er Barbro Johansen. Selskapet skal i første omgang stå for den kommersielle driften av Bravobussen. Det er søkt turvognløyve slik at bussen kan leies av andre. Markeds-/sponsorarbeid Sparebank 1 Nord-Norge og Coop er klubbens viktigste samarbeidspartnere. Kalender, med bilde av spillere og annonseplass, er en viktig inntektskilde. Vi har solgt støtteannonser til våre hjemmekamper der klubben har hatt god inntjening. Sponsorarbeidet i 2012 har ikke gitt de resultater som klubben forventet. Det er derfor viktig at dette arbeidet gis høy prioritet i Styret mener det er viktig med et nærmere samarbeid mellom undergruppene for å få økte inntekter fra sponsorer og andre samarbeidspartnere. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

7 Økonomi Bravo HK har en sunn økonomi, men likviditeten er til tider anstrengt og det er viktig å bygge opp reservekapitalen igjen. Se forøvrig årsberetning for økonomi, som legges fram sammen med regnskapet. Medlemmer Pr. 31. desember 2012 hadde klubben registrert 277 betalende medlemmer. Dette er en økning på 12 medlemmer fra året før. Utfordringer for neste sesong Etter styrets oppfatning blir det spesielt viktig å fortsatt arbeide for å øke inntektene, slik at klubben kan drives litt mer forutsigbart og uanstrengt. Klubben vil fortløpende måtte vurdere om det fortsatt er mulig å videreføre ei god satsing mot spill i allnorsk serie, gjennom fortsatt frivillig arbeid mot sponsorer og samarbeidspartnere. Styret er av den formening at det er nødvendig å ansette en markedsansvarlig/daglig leder i klubben. Dette for å klare de økonomiske og administrative utfordringene i fremtiden. På økonomisiden er det spesielt oppfølging og innkreving av utestående fordringer som må bedres. Her taper klubben store beløp årlig. Spesielt på innkreving av medlemskontingenter, treningsavgifter og egenandeler er det mye å hente på å ha gode rutiner og oppfølging. En satsing mot allnorsk seriespill krever også at organisasjonsmodellen videreutvikles. Her er det viktig at interessene til barneidrett og aldersbestemt blir ivaretatt. Styret ser nødvendigheten av å ytterligere tilpasse organisasjon for dette. Klubben trenger også egne lokaler til vår virksomhet, da i hovedsak kontorer og møtelokaler. Primært bør det ses på muligheter i nær tilknytning til Tromsdalshallen. Bravo har fra høsten 2012 fått disponere det gamle styrketreningsrommet i Tromsdalshallen. Dette benyttes som kafé og møterom. Tirsdagsmøtene her har blitt meget populære. Det bør arbeides med å få disponere et kontorlokale i hallen, da vil klubben også ha et administrativt ankerfeste. Sist, men ikke minst, er det nødvendig med ei styrking av rekruttering og opplæring av trenere, dommere og tillitsvalgte. Spesielt er en bedret situasjon på trenersiden noe som må jobbes mer med i tiden framover. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

8 Vi takker alle firmaer og enkeltpersoner som på hver sin måte har bidratt til at Bravo HK har kunnet gjennomføre en god sesong. Regnskap for sesongen 2012 følger som egen sak på årsmøtet, styret må i den forbindelse få lov å takke Fortuna Regnskap AS ved Jorunn Bomstad for en god jobb med regnskapsføringen. Tromsø, 20. mars 2013 Styret i Bravo Håndballklubb Magne Hansen (sign.) Barbro Johansen (sign.) Hans-Are Nilsen (sign.) Per Johansen (sign.) Magne Moen (sign.) Kåre Skålevik (sign.) Odd Harald Eriksen (sign.) Nina Riise Sørensen (sign.) Asgeir Kaldhol (sign.) Marit Hemmingsen (sign.) Årsmøte i Bravo Håndballklubb

9 Sak 4b Årsberetning JIS Bakgrunn Kvinner Elite omfatter lagene J18, J20 og Kvinner senior (tidligere Jenter I Skuddet, JIS). Sesongen siste halvdel Kvinner senior endte til slutt på 2. plass, a poeng med Junkeren, men tap på innbyrdes. J18 nr. 5 J16 i et Bring-samarbeid med THK ble nr. 3 i serien og nr. 5 i sluttspillet. Representasjon Regionlag J17/Landslag Nord: Stine Martinsen, Alette Hauan Solvang, Sandra Rydningen, Guro Bell Pedersen. Alette Hauan Solvang på All star team. Sesongen første halvdel Seniortrener: Eirik Engelsen Bravo 2: Mariell Karlsen og Henriette Jensen J18: Per-Christian Johansen Støtteapparat Oppmann/ass.trener: Per-Christian Johansen Målvaktsoppfølging: Aksel Eilertsen Ressurstrening: Sara Johnsen Fysioterapeut: Frank Kjeldsberg Etter avtale med THK ble alle Bravo-jentene født født 1997 utlånt til THK for inneværende sesong, som en del av en felles satsing på Bring. Laget klarte å kvalifisere seg på hjemmebane, men har slitt tungt i selve Bring-serien. De samme jentene er iht. avtalen tilgjengelige på samarbeidslag i J18 og Bravo 2 senior. Dette har fungert periodevis greit, men vi har slitt med å stille lag både i J18 og Bravo 2 i enkelte bortekamper. Hospiteringsordningen har fungert veldig bra. Junior-NM J20: Slått ut av eliteserielaget Flint. NM Kvinner Elite: Slått ut av eliteserielaget Storhamar. Vi fikk flotte tilvekster på spillersiden med Marie Gerbron og Simona Strungaru. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

10 I seriespillet har ambisjonen vært å vinne den regionale serien og høste erfaring gjennom kvalifisering til 1. divisjon. Dette ser pr. dato lovende ut. Vi hadde en solid spillerstall ved starten av sesongen, men har dessverre fått skader på sentrale spillere utover i sesongen. 4 spillere med alvorlige kneskader og 2 øvrige spillere som er ute med skade har gitt utfordringer, og noe som vi nå analysere videre. Økonomisk Sesongen ble gjennomført stort sett i tråd med planene, noe mindre sponsorinntekter enn planlagt i et meget tungt marked. Hovedinntektene har vært på draktsponsorer, dugnader og egenandeler. Kostnadene ligger på reiser, utstyr og leie av hall til trening og kamp. Stor takk til Tove O., Tove F., Nina og Hans-Are, speaker- Bjørn, musikk-jørgen m.flere som har hatt mange og lange økter i hallen i forbindelse med arrangementene. I tillegg har Børge og Trygve bidratt mye på sponsorsiden etc. Kommende sesong Klubben har en 2-års avtale med Eirik som videreføres, så får vi se kvaliken an om det blir som trener for et 1. divisjonslag. Vi trenger fortsatt flere ressurspersoner for å komme i havn økonomisk og arrangementsmessig. Med hilsen Odd Harald Eriksen Jenteansvarlig i styret Årsmøte i Bravo Håndballklubb

11 Sak 4c Årsberetning HER Årsrapport Bravo Herrer 2012 Avslutning på sesongen 2011/12 Vi fikk en strålende avslutning på sesongen 2011/2012. Målet før sesongen var å kvalifisere oss til 1.divisjon, og da måtte vi vinne de siste borte kampene. De fem siste kampene (hvorav 2 mot Bodø) ble spilt i løpet av vel 2 uker og alle på bortebane. Status ble 8 poeng, startet med brakseier over TSI, tap mot serieleder Bodø2, 25-37, for deretter å vinne over samme lag dagen derpå med Vi var det eneste laget som Bodø 2 avga poeng til denne sesongen. Neste kamper var Narvik, og Harstad hvor vi ønsket revansj for tapet på hjemmebanen, tavla viste til slutt til Bravo. Bravo-herrene var dermed klar for kvalifisering for 1. divisjon, og etter forberedelser med bl.a. treningskamper mot et forsterket Bodenlag i Nord-Sverige, reiste laget topp motivert til Lillestrøm for kvalifiseringskamper. Her vant vi første kamp mot Årstad Neste kamp var mot Kristiansand hvor vi tapte Med 2. plass i pulja fikk vi en ekstra kamp mot St. Halvard, og med seier her ville vi vært i 1.div. Etter at det lenge hadde vært jevnt, tapte vi Målet for opprykk ble dermed ikke oppnådd, men resultatene viste at vi absolutt var på toppnivå i norsk 2. div. Sesongen 2012/13 Etter sesongen 2011/12 startet jakten på ny trener for herrelaget, og med usikkerhet mht. spillerstall for kommende sesong, var det et vanskelig å vite hva som skulle vektlegges. I forbindelse med ansettelse av Denny Tellander som daglig leder for Bravo HK, fikk vi et samarbeide med han på trener-siden for herrelaget. Usikkerheten med treneravklaring og videre satsinger samt at vi ikke lyktes å kvalifisere oss til 1.div, gjorde sitt til at vi ved sesongstart hadde mistet en stor spillergruppe og det ble klart at ambisjonene for kommende sesong måtte evalueres. Sesongen startet med Denny på plass i Tromsø fra begynnelsen av august, og deretter Høstcup i Boden, hvor vi til tross for liten spillerstall ble nr. 2 i gruppen. Sesongforberedelser mot 12/13 var betydelig redusert ift. foregående sesonger og besto av egentrening, løp/styrke og fellestrening i hall. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

12 NM Cup Sr. 3. runden fikk vi på hjemmebane hvor vi dro i land en knepen seier mot Alta, og laget var dermed for første gang kvalifisert for 4. runde. Den ble borte mot elitelaget Nøtterøy og spillerne reiste ned med blandede følelser, men Bravoledelse i deler av første omgang og pauseresultat med sensasjonelle 13-13, og sluttresultatet var absolutt godkjent. Sesongen 2012/13 første halvdel Årets seriespill har kun 7 herrelag, og ga en meget ujevn fordeling av kampavvikling. En noe slitestart på sesongen, variert motivasjon og oppmøte av spillere på treninger var ikke i samsvar med Dennys forventinger, og vi ble dermed enige om å avslutte hans trenerengasjement. En stor takk til de etablerte spillerne Simen Østgård Gabrielsen, Øyvind Holst, og Håvard Hamnes som tok over ansvaret for trening og kampgjennomføring ut sesongen. I skrivende stund er alle Bravo kamper for sesong ferdigspilt, og tabellen viser 3. plass. Veien videre Økonomisk har det vært utfordrende å ta vare på våre sponsorer, og få nye, da herresatsningen er satt på vent. Når det er sagt, har spillerne vært flinke til å stille opp på dugnader som har vært planlagt, og dermed har ikke herresiden vært til økonomisk belastning for klubben. Etter sesongavslutning skal 2012/13 tas til evaluering og planer mot 2013/14 skal legges i samråd med spillergruppen. Foruten en stabil spillerstall vil det også være behov for å styrke støtteapparatet rundt herresiden i klubben. Med hilsen Bravo herre v/kåre Skålevik og Rønnaug Hillesøy Årsmøte i Bravo Håndballklubb

13 Sak 4d Årsberetning YNGRES Sportslig Større tilvekst enn frafall Aktive medlemmer pr på Yngres: Fordeling lag Gutter Jenter Sum Allidretten er for barn fra 1. til og med 3. klasse. Vi har som overordnet mål å gi barna mulighet til å mestre ulike ferdigheter. Slik kan man legge grunnlaget for varig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. Vi legger vekt på det allsidige i idrett og ønsker å utvikle barnets motoriske, sosiale og moralske egenskaper. På de forskjellige og allsidige treningene vi gjennomfører med rundt 60 barn og 15 trenere legger vi stor vekt på barnets grunnleggende egenskaper, lek og samarbeid. For året 2012 har allidrett deltatt i Bravo Høstcup, nyttårsturneringen og "småturneringer sammen med THK med gode erfaringer og glade barn. Seriesluttspill Plasseringer sesongen 2011/2012: G00 (G11) Vant seriespill G99 (G12) 4. plass J99 8. plass J96 (THK/Bravo) 5./6. plass Høsten 2012 (sesongen 2012/2013) 18 lag i yngres avdeling er lag påmeldt i seriespill. Gutter G10 x 3 G11 G12 x 2 G14 x 2 G16 Jenter J10 x 3 J11 x 2 J12 J14 x 2 J15 Årsmøte i Bravo Håndballklubb

14 Turneringer lag har deltatt på i 2012 (på enkelte har også mix og allidrett deltatt på) - Januar Nyttårsturnering - alle - Mars Mini-/mixturnering - Mai Mini-/mixturnering - September Høstcup - alle fra 12 år og ned - Oktober Mini-/mixturnering Trenere Trenerne er kjent med sportsplanen. Vi har felles facebookside for alle trenerne. J 97/98 Bengt J 99 Bengt/Rune J 00 Odd Harald (½ sesong) J01 Nina J02 Kristin/Eirik J03 Rune J04/05 Karoline/Ine J06 Anne Linn/Kristine G97 Ann Karin G98 Ann Karin G99 Ann Karin G00 Barbro G 01/02 Monica G03 Yvonne G04 Aslak G05/06 Bjørn-E./Tone Da Bravo og THK inngikk samarbeid om J16 gikk dette dessverre ut over våre fire 97-spillere som ikke fikk en ideell treningssituasjon. Treningstidene Gjennom hele sesongen har yngre avdeling hatt lite treningstid med mange barn på hver trening. Treningene har vært spredt på tre haller, og i tillegg har vi ikke utstyr på Tromstun. Treningsgruppene har stort sett vært aldershomogene. Våren 2012 Tromstun og Tromsdalshallen. Det kunne være opp til tre lag, med barn på hver treningsgruppe. Høsten 2012 Fordelt i tre haller er uheldig både for miljøet og overlapping av treninger. Trenerne har ut fra alder og modenhet fokusert på - Kast/mottak/bevegelse - Grunnleggende styrke - Individuelle ferdigheter - Innlæring av enkle løpsmønster - Keepere Årsmøte i Bravo Håndballklubb

15 Foreldre Alle lag har foreldrekontakter som har ansvaret for «driften» av laget. På enkelte lag har det vært vanskelig å få foreldre til å stille opp på hjemmekamper, dugnad, i kafe, sekretariat, på turer og turneringer. Videre i Stort fokus på tilvekst og å beholde spillere i klubben. Fokus på mestring, utvikling og glede. Samtidig som klubben må tenke langsiktig og målrettet for å oppnå resultater. - Fordele treningstimer jevnt, slik at ikke enkeltgrupper og trenere blir belastet av ugunstige treningstimer flere ganger i uken. Lage gode treningsgrupper. J02 skal neste sesong prioriteres i Tromsdalen. - Møte med foreldrekontakter, det skal være klar en foreldrekontakt til hvert av lagene før klubben melder laget på seriespill 2013/2014. De innkalles til et møte i april. o Foreldrekontaktoppgaven og laglederrollen gjennomgås med foreldrekontaktene, lagledere og trenere o Avklaringer og info om klubben o Opplæring i sekretariat og kafedrift, i å ta ut kamprapporter og speakertjeneste - september - Ha trenere klar for 2013/ vår Arbeide for 10- og 11-årsserie - vår Ha regelkurs for J/G 98 - høst Tilby dommerkurs J/G 98/99 - vår/høst Gjennomgang på treningsgrupper - vår 2013 Nestleder Barbro Johansen Årsmøte i Bravo Håndballklubb

16 Sak 5 Regnskap 2012 ÅRSBERETNING ØKONOMI BRAVO HK REGNSKAPSÅRET 2012 De totale inntektene ble kr ,- (2011: kr ,-) mens utgiftene ble kr ,- (2011: kr ,-). Det gir et driftsresultat på - kr ,-. Vi har netto finansposter på - kr 692,-. Dette gir et årsunderskudd på kr ,-. Underskuddet føres mot egenkapital. I forhold til budsjettet for 2012 ble inntektene ca. kr ,- lavere enn budsjettert, mens kostnadene ble ca. kr ,- høyere enn budsjettert. Vi hadde budsjettert med et resultat på ca. kr ,-. Inntektsposter som er betydelig lavere enn budsjettert er i hovedsak sponsor-, kafe-, og dugnadsinntekter. Vi mistet bl.a. dugnadsinntekter knyttet til utdeling av Biltema-katalogen. Disse inntektspostene kan vi i stor grad påvirke selv med økt innsats. I tillegg er medlemskontingenten høyere i 2012 enn i 2011 fordi vi endret faktureringstidspunkt fra vinter til høst. Det har også i 2012 vært fokus på, og vi har nå gode rutiner på innsamling og rapportering av egenandeler på reiser. Transportutgiftene i forbindelse med regionalt serie-/turneringsspill har vi klart å holde på et relativt lavt nivå fordi klubben har flere sjåfører som bidrar med stor dugnadsinnsats. På kostnadssiden har vi brukt relativt mye på overnatting knyttet til seriespill. Vi har brukt veldig lite på nasjonale tiltak i 2012, så her har vi spart mye i forhold til budsjett. Vi har også betalt lønn for første gang i 2012, både til trenere for seniorlagene og til daglig leder før han ble sykemeldt. Disse kostnadene har vært innenfor budsjett. «Bravobussen» ble kjøpt i august, og ble finansiert med egenkapital på kr og lån i Sparebank 1 Finans. Restlån per er kr ,-. Vi fikk noen uforutsette kostnader med utbedringer på bussen i høst før vi kunne ta den i bruk. Disse kostnadene er av kategorien varige, og er derfor aktivert i regnskapet, og avskrives på lik linje med bussen. Bussen skal bidra til at klubben sparer kostnader på transport, og styret tror at det vil gi seg utslag spesielt i regnskapet for Samtidig er det vanskelig å sammenligne med tidligere års transportkostnader fordi Bravo HK hadde en gunstig avtale med Cominor. Vi har også et mål om at vi skal kunne generere inntekter på å leie ut bussen når klubben ikke har behov for den selv. Utfordringen er å klare å redusere kostnadene når vi ser at inntektene svikter. Dette er ikke enkelt når det handler om resultater, og en sesong der vi kjemper i toppen. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

17 Likviditetssituasjon har vært vanskelig i siste del av 2012, og denne situasjon vil vedvare inn i Per hadde klubben bankinnskudd og kontanter på kr ,-. Dette er betydelig lavere enn ved forrige årsskifte hvor vi hadde til sammen kr ,-. Vi må være forberedt på å gjennomføre tiltak utover våren for å øke inntektene slik at vi klarer forpliktelsene våre. Vi har bl.a. planlagt et lotteri og et stort loppemarked. Kundefordringene har økt betydelig, og er på kr per (mot kr per ). Av dette utgjør ikke-betalt medlemskontingent og treningsavgift ca. kr ,- Det er et tilbakevendende problem at medlemskontingent og treningsavgift blir betalt for seint, eller ikke blir betalt i det hele tatt, og dette har styret kontinuerlig fokus på. Klubbens egenkapital per er på kr ,-. Klubben har gjennomført en sesong med normal aktivitet og arrangementsmessig har dette generert gode inntekter. Det er veldig viktig at vi har fokus på kafédrift og dugnadsarbeid fremover, spesielt når det viser seg at budsjettet for sponsorinntektene er vanskelig å nå. Regnskapet har vært ført av Fortune Regnskap AS, og økonomiansvarlig i klubben er Hans-Are Nilsen. Hans-Are Nilsen økonomiansvarlig Årsmøte i Bravo Håndballklubb

18 Resultatregnskap 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (18 477) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (692) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (19 169) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (19 169) ÅRSRESULTAT (19 169) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (19 169) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (19 169) Årsmøte i Bravo Håndballklubb

19 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsmøte i Bravo Håndballklubb

20 Noter 2012 Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Anskaffelseskost pr. 1/1 0 + Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. Av-/nedskr. Pr. 1/1 0 + Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord. Avskr Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjelder lån til Sparebank 1 Finans Nord-Norge i forbindelse med anskaffelse av buss. Som sikkerhetsstillelse er det avgitt salgspant i buss. Revisorraport legges fram på årsmøtet. NB! Mer detaljerte regnskapstall framkommer i budsjettet i sak 8. Tromsø, Magne Hansen Barbro Johansen Odd Harald Eriksen Kåre Skålevik styrets leder styremedlem styremedlem styremedlem Magne Moen Asgeir Kaldhol Hans-Are Nilsen Per Johansen styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Nina Riise Sørensen styremedlem Marit Hemmingsen varamedlem Årsmøte i Bravo Håndballklubb

21 Sak 6 Innkommet forslag 4 Medlemskontingent og avgifter (4) Styret kan, dersom et medlem har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor idrettslaget, utestenge medlemmet fra Bravo HK aktiviteter. 4.4 utgår da den ikke godkjennes av Norges Idrettsforbund. Dekkes av andre paragrafer i Bravo HKs lover. Sak 7 Medlemskontingent og treningsavgifter Medlemskontingenten opprettholdes på kr 400,-. Treningsavgiften har siden 2009 vært: Til og med 10-års-lag kr 800, års-lag kr 1 400, års-lag kr 1 700,- Senior kr 2 100,- Søskenrabatt på 50 % fra barn nr. 2. Styret foreslår for sesongen 2013/2014 følgende treningsavgift: Til og med 10-års-lag kr 1 000, års-lag kr 1 700, års-lag kr 2 000,- Senior kr 2 400,- Søskenrabatt på 50 % fra barn nr. 2. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

22 Sak 8 Budsjett Note Budsjett 2012 Resultat 2012 Budsjett 2013 Salgs og driftsinntekter 3010 Medlemskontingent/serviceavgift , , , Treningsavgift , , , Salgsinntekt avgiftsfritt , Tilskudd Tromsø Idrettsråd , , , Andre tilskudd(gavefondet) , , , Viderefaktuering kostnadsfordeling 0, Momskompensasjon , , , Egenandeler lokale turneringer , , , Egenandeler lokalt seriespill , , , Egenandeler nasjonal seriespill , , , Egenandeler styrketrening , , , Egenandeler region/kalott og lignende , , Andre egenandeler, utstyrspakker , , , Inntekter busstransport , , Stevneinntekter 13 0, , , Lotteriinntekter 0, , Andre lotteri inntekter , , , Leieinntekter 3540 Kiosksalg - kafe , , , Spilleautomat/bingo , , , Grasrotinntekter , , , Dugnadsvirksomhet , , , Andre arr. Inntekter , , , Håndballskole , , , Stevneinntekter , , Turneringer YNG , , Turneringer SEN , Provisjonsinntekter 11 0, , Reklame/annonse inntekter , , , Sponsor- samarbeidsavtaler , , , Varer/impulstiltak vedr. sponsoravtaler , , Umbro avtalen 0, Salg Bravo Produkter , , , Andre driftsrelaterte inntekter , , Billettinntekter , , , Sesongkort , Annen driftsrelatert inntekt 0, ,00 SUM salgs- og driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Stevne og aktivitetskostnader 4010 Påmelding lag til seriespill , , , Seriespill, overnatting/kost , , , Turneringer, påmelding , , , Turneringer overnatting/kost , Kostnader alternativ trening , , ,00 Årsmøte i Bravo Håndballklubb

23 4035 Overgangsavgift nye spillere , , , Lisens klubbens dommere 5 000, , Dekning av lisens spillere 0, , , Utviklingsavtale seniorspillere , , , Transportutgifter lokal seriespill , , , Transport/reiseutg. nasjonale serier/turneringer , , , Deltakelse nasjonale serier , , Utgiftsfordeling ved reiser , , , Utgiftsfordeling serie/sluttspill ,00 419, Halleie , , , Dommerutgifter , , , Stevner/mesterskap ,00 389, , Impulssamling/tiltak 0, , , Utgifter turneringer YNG , Utgifter turneringer SEN , Utviklingskontingent HNF 4 000, , Samlinger regionslag, kalott og bylag , , , Trenerhonorar (fribeløp kr pr.trener/år , , , Kostnadsdekning trenere , , , Trenerutdanning , , , Dommer- og funksjonær utdanning 5 000, , , NHF lotteriet - utgifter 0, , Håndballskole 6 000, , Kostnader reklame/annonse , , , Draktkjøp , , , Dommerklær/utstyr 6 000,00 500, , Bravo "bunaden"/profileringsklær til arrangør 5 000, , , Profileringsutstyr utstyrspakker , , , Kostnader Bravo produkter 3 000, ,00 Aktivitetskostnader , , ,00 Lønnskostnader 5000 Lønnskostnader administrasjon og trenere , , , Sykelønn , , Påløpt ferielønn , , , Møteutgifter 2 000, , , Periodiseringskonto lønn , Adm. Utgifter 5 000, , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt feriepenger 806, Gaver 1 500,00 735, ,00 Sum lønns- og adm. utg , , ,00 Annen driftskostnad 6010 Avskrivninger transportmidler 0, , , Leie av tomt 6320 Renovasjon/kommunale avgifter 6340 Strøm, oppvarming klubbhus 6390 Annen kostnad klubbhus 6440 Leie transportmidler 6 384, , Inventar 0, , Utstyr, is, tape o.l , , ,00 Årsmøte i Bravo Håndballklubb

24 6561 Idrettsutstyr , , , Honorar regnskapsførsel , , , Honorar revisor 2 000, , Kontorrekvisita 4 000, , , Bravos hjemmeside 7 500, , , Telefonutgifter 7 096, , Porto 3 000,00 162, ,00 Sum driftskostnader og av- og nedskrivninger , , ,00 Annen driftskostnader 7000 Drivstoff transportmidler , , Vedlikehold transportmidler , , Forsikring og avgifter transportmidler , , Annonse håndball boka 2 000, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Regionskontingent NHF 8 500, , , Reisekostnader ikke oppgavepliktig 0, , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , Kostnadsdekning styrets medlemmer 0, , Bøter/gebyrer NHF , , , Utgiftsfordeling regionsting/plankonferanse 8 000, , Forsikringspremier 1 649, , Medaljer og merker 2 000, , Kiosksalg - utgifter , , , Diversepost , , , Lisensavgifter og royalities 0,00 320, Lotteri, bingo, basar og lignende 4 000, , , Reklame og annonsekostnader 0, , Øresdiff. ved avstemming -12, Bank og kortgebyr 1 500, , , Renter og gebyrer inkasso 7790 Annen kostnad 1 501, Tap på fordringer 5 0, , ,00 Andre driftskostnader , , ,00 SUM Kostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter 8040 Renteinntekter , , , Purregebyr -400,00 Finansinntekter , , ,00 Finanskostnader 8110 Renteutgifter/gebyrer 1 000,00 500, Renter lån buss 9 185, ,00 Finanskostnader 1 000, , ,00 SUM Salgs og driftsinntekter , , ,00 SUM Totale driftskostnader , , ,00 Sum finansinntekter og kostnader 9 000,00 692, ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 Årsmøte i Bravo Håndballklubb

25 Kommentar til budsjett Budsjettet er laget med henblikk på at damelaget rykker opp til 1. divisjon. Egenandeler for spillere for å delta på sone- og regionsamlinger, samt uttak til representasjonslag dekkes i sin helhet av klubben. Medlemskontingenter for styremedlemmer, utvalgsmedlemmer, trenere, lagledere, foreldrekontakter og seniordommere dekkes av de aktuelle avdelingene. Skal godkjennes av styret. Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan Det er ingen endringer i Bravo HKs organisasjonsplan. Sak 10 Valg a) Leder og nestleder Valgkomiteen legger fram forslaget på årsmøtet. b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Valgkomiteen legger fram forslaget på årsmøtet. c) Styrerepresentanter fra klubbens underutvalg (ledere) Valgkomiteen legger fram forslaget på årsmøtet. d) 2 revisorer Valgkomiteen legger fram forslaget på årsmøtet. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet Årsmøte gir styret fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner Bravo HK er tilsluttet. Årsmøte i Bravo Håndballklubb

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer