Skeikampen Skei Fjellgrend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skeikampen Skei Fjellgrend"

Transkript

1 Skeikampen Skei Fjellgrend Henendelse: Tlf.: dag + keld

2 Tomtene Hyttefeltet ligger ca. 750 moh. Tomtene ligger i et terreng som er beokst med noe granskog og er forholdsis fl att. Tomtene er seleier med helårsei, bredbånd, ann, aløp og strøm til tomtegrensen. Alle tomter er ca. arealer (ca m 2 ), og det tas forbehold om aik +/-10 % frem til målebre foreligger. Det er ikke tatt takst på tomtene. Vei/parkering Det er etablert ei frem til hyttetomtene. Parkering på egen tomt. Standard Kjøper gis mulighet til å kunne påirke kalitet, standard og størrelse etter direkte ataler med utbygger. Det il bli etablert bom med kort i begge ender a feltet. Økonomi Priser og omkostninger Se egen prisliste. Betalingsplan For tomt: Fullt oppgjør ed kontraktsinngåelse. For hytte: Egen atale for leering a hytte. Garantier Tomtene selges etter ahendingsloen 3 9. Selges As is. Ved kjøp a hytte il selger sette opp egen kontrakt. Ligningserdi/eiendomsskatt Ligningserdien il bli fastsatt a den lokale ligningsmyndighet med utgangspunkt i eiendommens størrelse. Oppgjør Med mindre annet er atalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % forskudd a kjøpesummen ed kontraktsinngåelse og resterende ed oertagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskuddsbetaling tilfaller selger. Selgers proisjon og utlegg forfaller til betaling når handel er kommet i stand, jf. Lo om eiendomsmegling 7 4. Megler gis rett til aregning a sitt kra i forskuddsbetalingen fra kjøper. Offentlige forhold Betegnelse Gnr 145 bnr 3, gnr 168 bnr 2, gnr 169 bnr 2, gnr 201 bnr 6 og gnr 224 bnr 3 i Gausdal kommune. Tomtene il bli tildelt nytt bruksnummer ed oerskjøting. Veg, ann og aløp Gausdalsutbyggerne opparbeider eier i feltet. Det il påløpe årlige utgifter til edlikehold og snøbrøyting a eg m. i henhold til edtak i egselskapet og hytteeierforeningen. Rettigheter, plikter og seritutter Kjøper forplikter seg ed kontraktsinngåelse til medlemskap i hytteeierforeningen. Det henises til den enher tid gjeldende prisliste. Inkludert i prisene er tilknytningsagift Peer Gyntegen, tilknytningsagift Austlidegen, fellestiltak Skeiområdet, andel oppmålingskostnader, anleggsbidrag ann, aløp og strøm. Prisene kan indeksregulereres. Det er ingen byggeplikt på tomtene, men i hjelper deg gjerne med å bygge hytte dersom det er ønskelig. Jøra Bygg AS kan leere hytter fra egen katalog, men bygger også gjerne hytter etter kundens egne ønsker. Kan også leere laftede tømmerhytter. Katalog fåes ed henendelse. Se gjerne Alle tomter tilknyttes strøm. Utbygger ønsker miljøennlig utbygging og det er derfor et ønske om opparming ia annbåren arme, gularme med armepumpe og borrehull i bakken. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. His interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning a skjøte, må det tas forbehold om dette i bud. Atalemessige forhold Selger Jøra Bygg AS. Oppdragsansarlig Adokatfirmaet Thallaug ANS. Oertakelse Oertakelse etter atale. Dierse Til denne salgsoppgae kan følge iktige edlegg, som er en del a salgsdokumentene. His salgsoppgaen er skreet ut fra internett må kjøper også sel skrie ut edlegg eller ta kontakt med selger for å få disse. Hitaskingsloen Adokaten er fra underlagt Lo om hitasking. Dette innebærer at han har plikt til å melde fra til Økokrim om et. mistenkelige transaksjoner.

3 Reguleringsbestemmelser 1 - GENERELT FOR SKEI FJELLGREND 1.1 Planområdets agrensning er ist på plankartet med reguleringsgrense. 1.2 Innenfor planområdet er arealet regulert til disse formålene: - Byggeområde for fritidsboliger. Jfr. pbl 25, 1 nr 1. - Landbruksområder. Jfr. pbl 25, 1 nr 2. - Fareområde, areal for høgspentlinje og nettstasjoner. Jfr.pbl 25, 1 nr 5 - Spesialområde, priat eg. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, priat gang- og sykkeleg. Jfr. pbl 25,1 nr 6 - Spesialområde, annen priat eggrunn. Jfr. pbl 25,1 nr6. - Spesialområde, skinedfart. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, friluftsområde. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, område for renoasjon. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, frisiktsone. Jfr. pbl 25, 1 nr FELLES BESTEMMELSER 1. Bebyggelsen skal ha god terrengtilpasning, form og materialbruk Bygninger i samme gruppe skal ha enhetlig og harmonisk utførelse. 2. Nye ledninger for strøm og tele skal legges som jordkabel, med unntak a tiltak i forbindelse med eksisterende luftstrekk Nedre Vinstra linja. Eksisterende lokalt luftstrekk for høyspent(gamle Kamfossledningen) skal legges som jordkabel. Det kan ikke gis delings- eller bygge tillatelse før ledningen er lagt i jord. 3. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet slike kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. lo om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at ernemyndighetene kan gjennomføre befaring og aklare om tiltaket kan gjennomføres og eentuelt ilkårene for dette. 4. Før byggetillatelse blir gitt må den planlagte infrastrukturen (adkomsteger, ann- og aløpsnett og el-forsyning) ære opparbeidet. Slik opparbeidelse kan gjennomføres etappeis. 5. Nye hytter skal tilknyttes offentlig ann- og aløpsnett, jfr. PBL 65 og 66. Eksisterende hytter blir tilknytnytningspliktige ed utidelse a eksisterende hytte. 6. Ved utbygging må en fare arsomt fram i terrenget ds. gjøre terrenginngrepene minst mulig. Snauhogst er ikke tillatt. 3 - BYGGEOMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE 1. I områdene skal det føres opp fritidsboliger i form a frittliggende hytter. 2. Med denne planen er området komplett utnyttet. Fradeling a nye tomter, et. deling a eksisterende tomter tillates ikke. Eneste unntak er om Vinstra kraftlinje skulle legges i jord og det eentuelt blir regulert inn nye hyttetomter i nåærende fareområde. 3. Detaljert tilpasning a tomtegrensene gjøres i forbindelse med oppmålingen. 4. Plankartet iser eiledende plassering og møneretning for bebyggelsen. Med dette som utgangspunkt, skal det ed utstikkingen foretas tilpasning til det eksisterende terrenget. Som hoedregel skal bebyggelsens lengderetning legges langs terrenget. His det ut fra tilpasningen til terrenget er ønskelig med en annen tomtedisponering enn det plankartet iser, må dette begrunnes og illustreres særskilt i forbindelse med søknaden om byggetillatelse. Slik endring kan ikke redusere nabotomtenes kalitet eller adkomsteienes funksjon herunder mulighet for snøopplag. 5. Søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan i m 1:500 som iser adkomst, bebyggelsen, terrenginngrep, astander til nabobebyggelse, eg og tomtegrenser, samt oppstillingsplass for minst 2 biler pr. hytte. Kommunen kan kree innsendt lengdeprofi ler som iser bebyggelsens plassering i høyde, både i forhold til opprinnelig og ferdig planert terreng. 6. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på tomta best mulig, bl.a. skal det søkes å unngå kraftige frilagte skjæringer og fyllinger. Nødendige inngrep i terreng og egetasjon skal utføres så skånsomt som mulig. Frilagt grunnmur oer terreng skal ikke oerstige 80 cm. 7. Maksimal T-BRA pr. tomt er 200 m Bygningenes gesimshøyde må ikke oerstige 3 m målt fra skjæringen mellom yttereggens ytre flate og takfl aten, til oerkant grunnmur. Mønehøyden må ikke oerstige 5 m, målt fra oerkant grunnmur. På hoedbygningen kan det tillates rammloft, med maksimal mønehøyde på 6 m. Bruksarealet på rammloft kan maksimalt utgjøre ¼ a bruksarealet a hyttas første plan. His det elges løsning med ramloft, kan loftet plasseres midtstilt eller mot bygningens endeegger. For å sikre god terrengtilpasning på de aller bratteste tomtene, kan bebyggelsen, der kommunen mener det er hensiktsmessig, krees atrappet i plan eller oppført med underetasje. Der det bygges underetasje skal gesims- og mønehøyde måles fra etasjeskiller. Det må spesielt påses at hytter med underetasje skal plasseres lat i terrenget, så de ikke blir eksponert eller hindrer utsikt. Skjæringer og fyllinger skal gjøres minst mulig, og oerskuddsmasse må påregnes bortkjørt. 9. Den samlede tillatte bebyggelsen kan oppføres som: a). En bygning. (Hytte og uthus under samme tak). b). To bygninger. (Hytte og frittstående anneks/uthus/ garasje). c). Tre bygninger. (Frittstående hytte, frittstående anneks og frittstående uthus/garasje). Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, forutsettes det at disse plasseres i tunform og så nær herandre (maks. astand 8 m) at disse ikke kan danne enheter og fradeles. Anneks/uthus kan ha T-BRA inntil 25 m 2. Garasje kan ha T-BRA inntil 40 m Bygningene skal ha saltak med takinkel grader. Anbefalt takinkel er 26,5 grader. Bygninger innenfor en og samme hyttetomt skal ha samme takinkel. Tekkingen skal ha mørke og matte farger. 11. Bebyggelsen på samme tomt skal ha en enhetlig og harmonisk arkitektur. 12. Fargene på bygningene skal ære adempet og tilpasset nabobygninger. Blått, grønt, gult eller sterkt

4 rødt tillates ikke som hoedfarge. Store indusfl ater uten inndeling skal unngås. 13. Inngjerding a tomtene er ikke tillatt. Flaggstang og parabolantenne er ikke tillatt på tomtene. 14. Hyttene kan ikke benyttes som helårsbolig uten etter særskilt tillatelse, jfr. pbl LANDBRUKSOMRÅDER 1. Området skal benyttes til tradisjonell landbruksdrift i tilknytning til arealene utenfor planområdet. Området tillates ikke bebygd. 5 - FAREOMRÅDE areal for høgspentlinje og nettstasjoner. 1. Område for eksisterende kraftlinje fra Nedre Vinstra til Fåberg er regulert med bredde 40 m. I dette området tillates det anlagt stier og løyper, samt kryssing a høyspenttraseen med foreslått adkomsteg. Tiltak innenfor fareområde skal godkjennes a linjeeier. 2. Det er asatt plass for 4 stk nettstasjoner i planområdet. Det kan der installeres standard utstyr for lokal strømforsyning. 6 - SPESIALOMRÅDER priat eg og priat gang- og sykkeleg. 1. Dette reguleringsformålet omfatter del a hoedegen Vesleseteregen og adkomsteger fra denne og Per Gynt egen, til hele utbyggingsområdet Nersetra. 2. Vesleseteregen har regulert egbanebredde på 6 meter inkludert skulder, adkomsteiene (internt i planområde) har regulert egbanebredde på 4 m inkl. skulder. Samleeien V1 og V2 har regulert egbanebredde på 6 m inkl. skulder, med unntak a området nærmest kryssing a blåløypa, der egen er noe innsneret. For den planfrie kryssingen a blåløypa og tilgrensede nærområde (inkludert bomløsning), il nøyaktig utforming bli agjort etter en nærmere detaljert søknad som skal godkjennes a kommunen. Ved åpning for gjennomkjøring forutsettes det oppsatt bom, plassering og antall bommer fastsettes etter nærmere søknad som skal godkjennes a kommunen. 3. Langs Veslesetereien er det asatt område for priat gang- og sykkeleg. De priate egarealene skal ære åpne for allmenn ferdsel. Gang- og sykkelegen kan, dersom det er formålstjenlig, maskinpreparerers som skiløype interstid. 4. De nye egene skal legges skånsomt i terrenget og kraftige skjæringer og fyllinger skal søkes begrenset. 5. Detaljert tilpasning a egføringen i forhold til eksisterende terreng gjøres i forbindelse med utstikkingen. Nisjuatn, est for Skeikampen Torsdalen, øst for Skeikampen Skeikampen Alpinanlegg 7 - FELLESOMRÅDER Områdene er asatt til friluftsområder, innen disse området kan det ikke foretas inngrep eller plasseres bygningsmessige konstruksjoner som er i strid med områdets funksjon som friluftsområde. Eentuell hogst skal utføres skånsomt og det skal tas spesielle hensyn til nærheten til hytteområde. Flatehogst tillates ikke. Jordloens 12 gjelder for spesialområde friluftsområde, ds at det er forbud mot deling a landbrukseiendommen. Langs Skeisela er det asatt en grøntkorridor på 30 m fra elekanten. Det skal tilstrebes å beholde kantegetasjonen langs Skeisela. Skeikampen Alpinanlegg

5 Oersiktskart 1117 x Alundkampen Torsdalen Torsdalsatnet 883 moh. Peer Gyntegen Nisjuatnet x 1107 x 989 Gråberganrgan Frøysesæterhøgda 988 x 973x Frøysesætra Skei Fjellgrend Skeikampen x 1124 Thon Hotel Skeikampen 975 x Kyrakampen Tresnipp- sætra Thon Hotel Gausdal Skeikampen Fjellandsby x 950 Veslesæteratnet 808 moh. Austlid Fjellstue Beliggenhet Skei Fjellgrend ligger is a is Skei Appartment på Skei i Gausdal. Skei (Skeikampen) ligger ca. 4 mil fra Lillehammer og ca. 22 mil fra Oslo. Skei er et friluftseldorado sommer som inter. Om interen fi nner du alpinsenter og kilometeris med maskinpreparerte løyper her. Om sommeren kan du benytte 18 hulls golfbane, tennisbaner og oppmerkede løyper for ethert beho. Du kan leie hest, sykkel eller akjøle deg med et bad i ett a annene i nærområdet. Det går skiløype gjennom feltet, tilknyttet løypenettet på Skei. Innenfor ca. 1 times kjøring har du tilgang til alle OL-anleggene samt aktiiteter som rafting i Sjoa, Lilleputthammer miniatyrby, Hunderfossen Familiepark samt Lillehammer by med alle fasiliteter den kan tilby. Adkomst Fra Oslo: Kjør E6 til Lillhammer og ta a mot Gausdal like nord for Lillehammer. Følg riksei 255 ca. 15 km til Singoll. Ta a til enstre mot Skei. Derfra er det ca. 8 km til Skeikampen. Skei Fjellgrend ligger på enstre side a Peer Gyntegen ca. 1 km etter akjøringen til Thon Hotel Gausdal. Fra Trondheim: Kjør E6 til Tretten og ta a mot Gausdal (riksei 254). Etter 8 km, ta til høyre mot Skei ed Singoll. Deretter er det ca. 8 km til Skeikampen. Skei Fjellgrend ligger på enstre side a Peer Gyntegen ca. 1 km etter akjøringen til Thon Hotel Gausdal. Peer Gyntegen nordoer fra Skei er sommereg. Tomtekart Se bakside a prisliste.

6 Kjøpetilbud Jøra Bygg AS Follebu telefaks: Undertegnede gir hered bindende bud på eiendommen Adresse: Stort kr: Hyttefelt: Tomt nr: kroner: + anlige kostnader (dokumentagift, tinglysningsgebyr for skjøte, og pr. panteobligasjon) Finansieringsplan Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr: Kr Kr Egenkapital Total Kr Kr Eentuelle forbehold (f.eks fi nansiering, salg a egen bolig etc.): Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethert bud. Likeledes er undertegnede klar oer at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Nan: Adr/postnr: Fødsels- og personnr: Nan: Adr/postnr: Fødsels- og personnr: Tlf.p: Tlf. arb: Tlf.p: Tlf. arb: E-post: Dato: Sign: E-post: Dato: Sign: På uendrede ilkår forhøyes budet til: Kroner Dato Budfrist Signatur Akseptert Sted: Dato: Sign:

7 Forbrukerinformasjon om budgining Informasjonen er utarbeidet a Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Adokatforening ed Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag a blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oersikt oer de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ed budgining på eiendommen. Aslutningsis gis også en kort oersikt oer de iktigste rettsreglene tilknyttet budgining. Gjennomføring a budgining 1. På forespørsel il selger opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om releante forbehold. 2. Bud inngis til selger, som formidler disse idere til oppdragsgier. 3. Budets innhold: 4. I tillegg til eiendommens adresse (eentuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgiers nan, adresse, e-postadresse, telefon nummer os. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, oertakelsesdato og eentuelle forbehold; så som usikker fi nansiering, salg a nåærende bolig os. Normalt il ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er aklart. Konferer gjerne med megler før bud agis. 5. Megler skal legge til rette for en forsarlig aikling a budrunden. I forbrukerforhold (ds. der oppdragsgier er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte isning. Etter denne fristen bør budgiere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødendig, å orientere oppdragsgier, budgiere og ørige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgiere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan aikle budrunden på en forsarlig måte som sikrer oppdragsgier og interessenter tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsalg, il megler fraråde budgier å stille slik frist. 6. Normalt krees at budgiers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, SMS-melding eller til telefonsarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 7. Megleren il uoppfordret gi sin urdering a det enkelte bud oerfor oppdragsgieren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren il så langt nødendig og mulig holde budgierne orientert om nye og høyere bud og eentuelle forbehold. 9. Etter at handelen er kommet i stand, eller dersom en budrunde asluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgier kree kopi a budjournalen i anonymisert form. 10. Kopi a budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er iktig for budgier å beare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 11. I spesielle tilfeller kan selger skriftlig initere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger il i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktige atalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ed salg/kjøp a fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgier frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid aslås a selger eller budgier får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept a et bud har kommet frem til budgier innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende atale. 5. Husk at også et eentuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), atalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en atale om salg a eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres a kjøper.

8 Skei Fjellgrend Solrike tomter med flott utsikt. Like ed alpinanlegg, sykkelstier og golfbane. Skiløype gjennom feltet. Seleiertomter - helårsei - bredbånd - ann, aløp og strøm til tomtegrensen. Adresse selger Jøra Bygg AS Heimstadjordet FOLLEBU telefon: telefaks: Adresse tomtefeltet Skei Fjellgrend 2653 SVINGVOLL Foto og utforming:

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Lillehammer Nordseter Fjellgrend

Lillehammer Nordseter Fjellgrend Lillehammer Nordseter Fjellgrend Henvendelse: post@jora-bygg.no Tlf.: 61 22 46 10 dag + kveld Beliggenhet Nordseter Fjellgrend ligger i Lillehammer kommune 15 km nordøst for byen. Hyttefeltet ligger 750

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. + omk. Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. + omk. Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen SALGSOPPGAVE Selveiertomt Storåsen-Sjusjøen Prisantydning: 2 600 000 kr. + omk. Tomtestørrelse 1000 kvm. Adresse: Sjusjøen-Phil 4798, 2612 SJUSJØEN Henvendelse: Fredrik Storo Tlf: 93480598 Mail: frstoro@online.no

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT

SALGSOPPGAVE. Fin hyttetomt i Flateby SOLGT SALGSOPPGAVE Fin hyttetomt i Flateby Prisantydning: 325 000 kr. + omk. Tomtestørrelse Adresse: Gjeddevannsveien 54, 1911 FLATEBY Henvendelse: Tom-Ivar Berntzen Tlf: 90119612 Mail: t.berntz@getmail.no SOLGT

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING 1.1 Avgrensing og virkeområde for planen og bestemmelsene: Det regulerte område er vist på reguleringskart med reguleringsgrense datert 10.10.03. Rev.

Detaljer

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE Fine boligtomter selges samlet eller hver for seg. Beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner, buss

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,-

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- HOSLE PEN OG LYS 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED TERRASSE. MEGET GOD PLANLØSNING. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- Erik Kvam

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr.

SALGSOPPGAVE. Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/ kr kr. SALGSOPPGAVE Fritidsbolig på Ytre Øksningan i Herøy-N. T Sonjahuset på Ytre Øksningan i Herøy Gnr. 7/113 1 360 000 kr. 1 600 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 93 kvm. 93 kvm. SO Lånetakst: Verditakst:

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND OMFATTER DELER AV EIENDOMMENE GNR/BNR 23/10, 23/19, 23/20, 54/363 OG 80/43 I STOR-ELVDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT SALGSOPPGAVE GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli Prisantydning: 800 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 41 kvm. Verditakst: 800 000 kr. Bruksareal (BRA): 37 kvm. SOLGT

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN SOLSÆTRA. Tidligere Bekk-Solliøygarden. Mindre endring Sist revidert: Vedtatt av formannskapet:

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN SOLSÆTRA. Tidligere Bekk-Solliøygarden. Mindre endring Sist revidert: Vedtatt av formannskapet: PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN SOLSÆTRA Tidligere Bekk-Solliøygarden Mindre endring 2017 Sist revidert: 24.01.17 Vedtatt av formannskapet: Planid: 0536001 Arkivsak: 16/220, 03/660, 47/13 og 12/640 1

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet

SALGSOPPGAVE. Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet SALGSOPPGAVE Stor innholdsrik enebolig med utleieleilighet Prisantydning: 6 290 000 kr. + omk. Lånetakst: 5 050 000 kr. Verditakst: 6 290 000 kr. Bruksareal (BRA): 280 kvm. Adresse: Henvendelse: Lina-Marie

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr.

SALGSOPPGAVE. Laftet hytte med flott utsikt. Hytta sett fra traktorveien kr kr. SALGSOPPGAVE Laftet hytte med flott utsikt T Hytta sett fra traktorveien 200 000 kr. 250 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 61 kvm. 50 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: LG Prisantydning: 390 000

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Vedtatt av kommunestyret K-sak 109/05 av 24.11.2005 Endret som følge av klage K-sak 33/06 av 11.05.2006 Referanse: 06/33-28 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Fra kr. 550.000,- til kr 655.000 + omk. Middagslia, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD.

DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD. DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD. Reguleringsbestemmelser. PlanID: 2012014 ArkivsakID: 11/2420 Dato: 11.06.14 Revidert: 18.02.15 Vedtak i Kommunestyret: 27.05.15, KST 030/15 1 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr.

SALGSOPPGAVE. Budor - Håndlaftet tømmerhytte kr kr. SALGSOPPGAVE Budor - Håndlaftet tømmerhytte LG 670 000 kr. 790 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 40 kvm. 35 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 790 000 kr. + omk. Adresse: Gaupa

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT

SALGSOPPGAVE. Del av tomannsbustad i Omvikdalen SOLGT SALGSOPPGAVE Del av tomannsbustad i Omvikdalen Del av nyere tomannsbustad i Omvikdalen. Skjermet beliggenhet i barnevennlige og flotte naturområder. Prisantydning: 2 390 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA):

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001 Nordre Land kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt Planid: 20040001 Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsatt planarbeid 20.6.2013 Utlagt til offentlig ettersyn

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Lindesnes- unik mulighet! Tomt med brygge/båthus. Lindesnes/ Båly - Eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus.

SALGSOPPGAVE. Lindesnes- unik mulighet! Tomt med brygge/båthus. Lindesnes/ Båly - Eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus. SALGSOPPGAVE Lindesnes- unik mulighet! Tomt med brygge/båthus Lindesnes/ Båly - Eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus. Prisantydning: 1 800 000 kr. + omk. Tomtestørrelse 505 kvm. Adresse: Henvendelse:

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE PLANID: 43020110200 Dato: 05.07.2011 Sist revidert: 02.03.2012 Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Koppang

Detaljer

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Vågå kommune Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Plan-id 05152015003 Kunngjort oppstart av endring: 01.06.2015 Revisjon av bestemmelsene: 26.10.2015 Godkjent, kommunestyret, sak

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 HYGGEN Allegodtveien 3442 Hyggen Prisantydning 2 000 000,- + omk. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus Type bolig Boligtomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 Fred-Ivar

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE Dato: 03.02.09 Dato for siste revisjon: 09.02.10 Dato for

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Prisantydning: Fra kr. 350.000,- kr. 550.000,- + omkostninger Tomt: Fra ca. 1 2,5 mål selveiertomter Prospekt: 1705136 Megler: Øyvind Dahle, 61 36 66 33 /

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer