Skeikampen Skei Fjellgrend

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skeikampen Skei Fjellgrend"

Transkript

1 Skeikampen Skei Fjellgrend Henendelse: Tlf.: dag + keld

2 Tomtene Hyttefeltet ligger ca. 750 moh. Tomtene ligger i et terreng som er beokst med noe granskog og er forholdsis fl att. Tomtene er seleier med helårsei, bredbånd, ann, aløp og strøm til tomtegrensen. Alle tomter er ca. arealer (ca m 2 ), og det tas forbehold om aik +/-10 % frem til målebre foreligger. Det er ikke tatt takst på tomtene. Vei/parkering Det er etablert ei frem til hyttetomtene. Parkering på egen tomt. Standard Kjøper gis mulighet til å kunne påirke kalitet, standard og størrelse etter direkte ataler med utbygger. Det il bli etablert bom med kort i begge ender a feltet. Økonomi Priser og omkostninger Se egen prisliste. Betalingsplan For tomt: Fullt oppgjør ed kontraktsinngåelse. For hytte: Egen atale for leering a hytte. Garantier Tomtene selges etter ahendingsloen 3 9. Selges As is. Ved kjøp a hytte il selger sette opp egen kontrakt. Ligningserdi/eiendomsskatt Ligningserdien il bli fastsatt a den lokale ligningsmyndighet med utgangspunkt i eiendommens størrelse. Oppgjør Med mindre annet er atalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % forskudd a kjøpesummen ed kontraktsinngåelse og resterende ed oertagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskuddsbetaling tilfaller selger. Selgers proisjon og utlegg forfaller til betaling når handel er kommet i stand, jf. Lo om eiendomsmegling 7 4. Megler gis rett til aregning a sitt kra i forskuddsbetalingen fra kjøper. Offentlige forhold Betegnelse Gnr 145 bnr 3, gnr 168 bnr 2, gnr 169 bnr 2, gnr 201 bnr 6 og gnr 224 bnr 3 i Gausdal kommune. Tomtene il bli tildelt nytt bruksnummer ed oerskjøting. Veg, ann og aløp Gausdalsutbyggerne opparbeider eier i feltet. Det il påløpe årlige utgifter til edlikehold og snøbrøyting a eg m. i henhold til edtak i egselskapet og hytteeierforeningen. Rettigheter, plikter og seritutter Kjøper forplikter seg ed kontraktsinngåelse til medlemskap i hytteeierforeningen. Det henises til den enher tid gjeldende prisliste. Inkludert i prisene er tilknytningsagift Peer Gyntegen, tilknytningsagift Austlidegen, fellestiltak Skeiområdet, andel oppmålingskostnader, anleggsbidrag ann, aløp og strøm. Prisene kan indeksregulereres. Det er ingen byggeplikt på tomtene, men i hjelper deg gjerne med å bygge hytte dersom det er ønskelig. Jøra Bygg AS kan leere hytter fra egen katalog, men bygger også gjerne hytter etter kundens egne ønsker. Kan også leere laftede tømmerhytter. Katalog fåes ed henendelse. Se gjerne Alle tomter tilknyttes strøm. Utbygger ønsker miljøennlig utbygging og det er derfor et ønske om opparming ia annbåren arme, gularme med armepumpe og borrehull i bakken. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. His interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning a skjøte, må det tas forbehold om dette i bud. Atalemessige forhold Selger Jøra Bygg AS. Oppdragsansarlig Adokatfirmaet Thallaug ANS. Oertakelse Oertakelse etter atale. Dierse Til denne salgsoppgae kan følge iktige edlegg, som er en del a salgsdokumentene. His salgsoppgaen er skreet ut fra internett må kjøper også sel skrie ut edlegg eller ta kontakt med selger for å få disse. Hitaskingsloen Adokaten er fra underlagt Lo om hitasking. Dette innebærer at han har plikt til å melde fra til Økokrim om et. mistenkelige transaksjoner.

3 Reguleringsbestemmelser 1 - GENERELT FOR SKEI FJELLGREND 1.1 Planområdets agrensning er ist på plankartet med reguleringsgrense. 1.2 Innenfor planområdet er arealet regulert til disse formålene: - Byggeområde for fritidsboliger. Jfr. pbl 25, 1 nr 1. - Landbruksområder. Jfr. pbl 25, 1 nr 2. - Fareområde, areal for høgspentlinje og nettstasjoner. Jfr.pbl 25, 1 nr 5 - Spesialområde, priat eg. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, priat gang- og sykkeleg. Jfr. pbl 25,1 nr 6 - Spesialområde, annen priat eggrunn. Jfr. pbl 25,1 nr6. - Spesialområde, skinedfart. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, friluftsområde. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, område for renoasjon. Jfr. pbl 25, 1 nr 6. - Spesialområde, frisiktsone. Jfr. pbl 25, 1 nr FELLES BESTEMMELSER 1. Bebyggelsen skal ha god terrengtilpasning, form og materialbruk Bygninger i samme gruppe skal ha enhetlig og harmonisk utførelse. 2. Nye ledninger for strøm og tele skal legges som jordkabel, med unntak a tiltak i forbindelse med eksisterende luftstrekk Nedre Vinstra linja. Eksisterende lokalt luftstrekk for høyspent(gamle Kamfossledningen) skal legges som jordkabel. Det kan ikke gis delings- eller bygge tillatelse før ledningen er lagt i jord. 3. Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet slike kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. lo om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at ernemyndighetene kan gjennomføre befaring og aklare om tiltaket kan gjennomføres og eentuelt ilkårene for dette. 4. Før byggetillatelse blir gitt må den planlagte infrastrukturen (adkomsteger, ann- og aløpsnett og el-forsyning) ære opparbeidet. Slik opparbeidelse kan gjennomføres etappeis. 5. Nye hytter skal tilknyttes offentlig ann- og aløpsnett, jfr. PBL 65 og 66. Eksisterende hytter blir tilknytnytningspliktige ed utidelse a eksisterende hytte. 6. Ved utbygging må en fare arsomt fram i terrenget ds. gjøre terrenginngrepene minst mulig. Snauhogst er ikke tillatt. 3 - BYGGEOMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE 1. I områdene skal det føres opp fritidsboliger i form a frittliggende hytter. 2. Med denne planen er området komplett utnyttet. Fradeling a nye tomter, et. deling a eksisterende tomter tillates ikke. Eneste unntak er om Vinstra kraftlinje skulle legges i jord og det eentuelt blir regulert inn nye hyttetomter i nåærende fareområde. 3. Detaljert tilpasning a tomtegrensene gjøres i forbindelse med oppmålingen. 4. Plankartet iser eiledende plassering og møneretning for bebyggelsen. Med dette som utgangspunkt, skal det ed utstikkingen foretas tilpasning til det eksisterende terrenget. Som hoedregel skal bebyggelsens lengderetning legges langs terrenget. His det ut fra tilpasningen til terrenget er ønskelig med en annen tomtedisponering enn det plankartet iser, må dette begrunnes og illustreres særskilt i forbindelse med søknaden om byggetillatelse. Slik endring kan ikke redusere nabotomtenes kalitet eller adkomsteienes funksjon herunder mulighet for snøopplag. 5. Søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan i m 1:500 som iser adkomst, bebyggelsen, terrenginngrep, astander til nabobebyggelse, eg og tomtegrenser, samt oppstillingsplass for minst 2 biler pr. hytte. Kommunen kan kree innsendt lengdeprofi ler som iser bebyggelsens plassering i høyde, både i forhold til opprinnelig og ferdig planert terreng. 6. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på tomta best mulig, bl.a. skal det søkes å unngå kraftige frilagte skjæringer og fyllinger. Nødendige inngrep i terreng og egetasjon skal utføres så skånsomt som mulig. Frilagt grunnmur oer terreng skal ikke oerstige 80 cm. 7. Maksimal T-BRA pr. tomt er 200 m Bygningenes gesimshøyde må ikke oerstige 3 m målt fra skjæringen mellom yttereggens ytre flate og takfl aten, til oerkant grunnmur. Mønehøyden må ikke oerstige 5 m, målt fra oerkant grunnmur. På hoedbygningen kan det tillates rammloft, med maksimal mønehøyde på 6 m. Bruksarealet på rammloft kan maksimalt utgjøre ¼ a bruksarealet a hyttas første plan. His det elges løsning med ramloft, kan loftet plasseres midtstilt eller mot bygningens endeegger. For å sikre god terrengtilpasning på de aller bratteste tomtene, kan bebyggelsen, der kommunen mener det er hensiktsmessig, krees atrappet i plan eller oppført med underetasje. Der det bygges underetasje skal gesims- og mønehøyde måles fra etasjeskiller. Det må spesielt påses at hytter med underetasje skal plasseres lat i terrenget, så de ikke blir eksponert eller hindrer utsikt. Skjæringer og fyllinger skal gjøres minst mulig, og oerskuddsmasse må påregnes bortkjørt. 9. Den samlede tillatte bebyggelsen kan oppføres som: a). En bygning. (Hytte og uthus under samme tak). b). To bygninger. (Hytte og frittstående anneks/uthus/ garasje). c). Tre bygninger. (Frittstående hytte, frittstående anneks og frittstående uthus/garasje). Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, forutsettes det at disse plasseres i tunform og så nær herandre (maks. astand 8 m) at disse ikke kan danne enheter og fradeles. Anneks/uthus kan ha T-BRA inntil 25 m 2. Garasje kan ha T-BRA inntil 40 m Bygningene skal ha saltak med takinkel grader. Anbefalt takinkel er 26,5 grader. Bygninger innenfor en og samme hyttetomt skal ha samme takinkel. Tekkingen skal ha mørke og matte farger. 11. Bebyggelsen på samme tomt skal ha en enhetlig og harmonisk arkitektur. 12. Fargene på bygningene skal ære adempet og tilpasset nabobygninger. Blått, grønt, gult eller sterkt

4 rødt tillates ikke som hoedfarge. Store indusfl ater uten inndeling skal unngås. 13. Inngjerding a tomtene er ikke tillatt. Flaggstang og parabolantenne er ikke tillatt på tomtene. 14. Hyttene kan ikke benyttes som helårsbolig uten etter særskilt tillatelse, jfr. pbl LANDBRUKSOMRÅDER 1. Området skal benyttes til tradisjonell landbruksdrift i tilknytning til arealene utenfor planområdet. Området tillates ikke bebygd. 5 - FAREOMRÅDE areal for høgspentlinje og nettstasjoner. 1. Område for eksisterende kraftlinje fra Nedre Vinstra til Fåberg er regulert med bredde 40 m. I dette området tillates det anlagt stier og løyper, samt kryssing a høyspenttraseen med foreslått adkomsteg. Tiltak innenfor fareområde skal godkjennes a linjeeier. 2. Det er asatt plass for 4 stk nettstasjoner i planområdet. Det kan der installeres standard utstyr for lokal strømforsyning. 6 - SPESIALOMRÅDER priat eg og priat gang- og sykkeleg. 1. Dette reguleringsformålet omfatter del a hoedegen Vesleseteregen og adkomsteger fra denne og Per Gynt egen, til hele utbyggingsområdet Nersetra. 2. Vesleseteregen har regulert egbanebredde på 6 meter inkludert skulder, adkomsteiene (internt i planområde) har regulert egbanebredde på 4 m inkl. skulder. Samleeien V1 og V2 har regulert egbanebredde på 6 m inkl. skulder, med unntak a området nærmest kryssing a blåløypa, der egen er noe innsneret. For den planfrie kryssingen a blåløypa og tilgrensede nærområde (inkludert bomløsning), il nøyaktig utforming bli agjort etter en nærmere detaljert søknad som skal godkjennes a kommunen. Ved åpning for gjennomkjøring forutsettes det oppsatt bom, plassering og antall bommer fastsettes etter nærmere søknad som skal godkjennes a kommunen. 3. Langs Veslesetereien er det asatt område for priat gang- og sykkeleg. De priate egarealene skal ære åpne for allmenn ferdsel. Gang- og sykkelegen kan, dersom det er formålstjenlig, maskinpreparerers som skiløype interstid. 4. De nye egene skal legges skånsomt i terrenget og kraftige skjæringer og fyllinger skal søkes begrenset. 5. Detaljert tilpasning a egføringen i forhold til eksisterende terreng gjøres i forbindelse med utstikkingen. Nisjuatn, est for Skeikampen Torsdalen, øst for Skeikampen Skeikampen Alpinanlegg 7 - FELLESOMRÅDER Områdene er asatt til friluftsområder, innen disse området kan det ikke foretas inngrep eller plasseres bygningsmessige konstruksjoner som er i strid med områdets funksjon som friluftsområde. Eentuell hogst skal utføres skånsomt og det skal tas spesielle hensyn til nærheten til hytteområde. Flatehogst tillates ikke. Jordloens 12 gjelder for spesialområde friluftsområde, ds at det er forbud mot deling a landbrukseiendommen. Langs Skeisela er det asatt en grøntkorridor på 30 m fra elekanten. Det skal tilstrebes å beholde kantegetasjonen langs Skeisela. Skeikampen Alpinanlegg

5 Oersiktskart 1117 x Alundkampen Torsdalen Torsdalsatnet 883 moh. Peer Gyntegen Nisjuatnet x 1107 x 989 Gråberganrgan Frøysesæterhøgda 988 x 973x Frøysesætra Skei Fjellgrend Skeikampen x 1124 Thon Hotel Skeikampen 975 x Kyrakampen Tresnipp- sætra Thon Hotel Gausdal Skeikampen Fjellandsby x 950 Veslesæteratnet 808 moh. Austlid Fjellstue Beliggenhet Skei Fjellgrend ligger is a is Skei Appartment på Skei i Gausdal. Skei (Skeikampen) ligger ca. 4 mil fra Lillehammer og ca. 22 mil fra Oslo. Skei er et friluftseldorado sommer som inter. Om interen fi nner du alpinsenter og kilometeris med maskinpreparerte løyper her. Om sommeren kan du benytte 18 hulls golfbane, tennisbaner og oppmerkede løyper for ethert beho. Du kan leie hest, sykkel eller akjøle deg med et bad i ett a annene i nærområdet. Det går skiløype gjennom feltet, tilknyttet løypenettet på Skei. Innenfor ca. 1 times kjøring har du tilgang til alle OL-anleggene samt aktiiteter som rafting i Sjoa, Lilleputthammer miniatyrby, Hunderfossen Familiepark samt Lillehammer by med alle fasiliteter den kan tilby. Adkomst Fra Oslo: Kjør E6 til Lillhammer og ta a mot Gausdal like nord for Lillehammer. Følg riksei 255 ca. 15 km til Singoll. Ta a til enstre mot Skei. Derfra er det ca. 8 km til Skeikampen. Skei Fjellgrend ligger på enstre side a Peer Gyntegen ca. 1 km etter akjøringen til Thon Hotel Gausdal. Fra Trondheim: Kjør E6 til Tretten og ta a mot Gausdal (riksei 254). Etter 8 km, ta til høyre mot Skei ed Singoll. Deretter er det ca. 8 km til Skeikampen. Skei Fjellgrend ligger på enstre side a Peer Gyntegen ca. 1 km etter akjøringen til Thon Hotel Gausdal. Peer Gyntegen nordoer fra Skei er sommereg. Tomtekart Se bakside a prisliste.

6 Kjøpetilbud Jøra Bygg AS Follebu telefaks: Undertegnede gir hered bindende bud på eiendommen Adresse: Stort kr: Hyttefelt: Tomt nr: kroner: + anlige kostnader (dokumentagift, tinglysningsgebyr for skjøte, og pr. panteobligasjon) Finansieringsplan Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr: Kr Kr Egenkapital Total Kr Kr Eentuelle forbehold (f.eks fi nansiering, salg a egen bolig etc.): Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethert bud. Likeledes er undertegnede klar oer at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Nan: Adr/postnr: Fødsels- og personnr: Nan: Adr/postnr: Fødsels- og personnr: Tlf.p: Tlf. arb: Tlf.p: Tlf. arb: E-post: Dato: Sign: E-post: Dato: Sign: På uendrede ilkår forhøyes budet til: Kroner Dato Budfrist Signatur Akseptert Sted: Dato: Sign:

7 Forbrukerinformasjon om budgining Informasjonen er utarbeidet a Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Adokatforening ed Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag a blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oersikt oer de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ed budgining på eiendommen. Aslutningsis gis også en kort oersikt oer de iktigste rettsreglene tilknyttet budgining. Gjennomføring a budgining 1. På forespørsel il selger opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om releante forbehold. 2. Bud inngis til selger, som formidler disse idere til oppdragsgier. 3. Budets innhold: 4. I tillegg til eiendommens adresse (eentuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgiers nan, adresse, e-postadresse, telefon nummer os. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, oertakelsesdato og eentuelle forbehold; så som usikker fi nansiering, salg a nåærende bolig os. Normalt il ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er aklart. Konferer gjerne med megler før bud agis. 5. Megler skal legge til rette for en forsarlig aikling a budrunden. I forbrukerforhold (ds. der oppdragsgier er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte isning. Etter denne fristen bør budgiere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødendig, å orientere oppdragsgier, budgiere og ørige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgiere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan aikle budrunden på en forsarlig måte som sikrer oppdragsgier og interessenter tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsalg, il megler fraråde budgier å stille slik frist. 6. Normalt krees at budgiers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, SMS-melding eller til telefonsarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 7. Megleren il uoppfordret gi sin urdering a det enkelte bud oerfor oppdragsgieren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren il så langt nødendig og mulig holde budgierne orientert om nye og høyere bud og eentuelle forbehold. 9. Etter at handelen er kommet i stand, eller dersom en budrunde asluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgier kree kopi a budjournalen i anonymisert form. 10. Kopi a budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er iktig for budgier å beare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 11. I spesielle tilfeller kan selger skriftlig initere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger il i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktige atalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ed salg/kjøp a fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgier frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid aslås a selger eller budgier får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept a et bud har kommet frem til budgier innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende atale. 5. Husk at også et eentuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), atalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en atale om salg a eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres a kjøper.

8 Skei Fjellgrend Solrike tomter med flott utsikt. Like ed alpinanlegg, sykkelstier og golfbane. Skiløype gjennom feltet. Seleiertomter - helårsei - bredbånd - ann, aløp og strøm til tomtegrensen. Adresse selger Jøra Bygg AS Heimstadjordet FOLLEBU telefon: telefaks: Adresse tomtefeltet Skei Fjellgrend 2653 SVINGVOLL Foto og utforming:

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Kunnskap og erfaring siden 1982

Kunnskap og erfaring siden 1982 TREVATN Flott hytte som er innflytningsklar fra påsken 2010 - Stor, solrik tomt med flott utsikt over Trevatn! A dresse G jervika, 2864 F all P risantydning Kr 2.350.000,- + omk. B yggeår 2009-2010 B RA/P-rom

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. BRA: 135 m 2 P-Rom: 88 m 2 Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund

KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren. Norehammeren, 3536 Noresund KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, KRØDSHERAD Norefjell - Norehammeren Norehammeren, Oppdragsnr: 3130005 Nyoppført hytte i laftetømmer med gjennomgående høy standard. Bra: 146 kvm Tomt:

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter

NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte. Eneboliger/leiligheter NØTTERØY - BORGHEIM Granås - 4 Prosjekterte eneboliger og 6 leiligheter Prisantydning: Adresse: Boligtype: Leilighet fra kr. 2 490 000,- + omk. kun av tomteverdi Enebolig fra kr 3 550 000,- + omk. kun

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer