- Årsmøte Torsdag 28. januar 2010 Klokken Britannia Hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel"

Transkript

1 - Årsmøte Torsdag 28. januar 2010 Klokken Britannia Hotel

2 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester: Heimdal Eiendomsmegling Fokus Markets Teekay Petrojarl Sparebank 1 Midt-Norge Grilstad Fabrikker AS GIA Invest A/S Wittusen & Jensen Scanpartner Fische ASA Biff og Kjøtthuset Initio 2

3 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter Behandle regnskap Behandle innkomne forslag og saker. 7. Behandle handlingsplan for Fastsette medlemskontingent for Vedta budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor og fastsette revisors honorar. 12. Foreta følgende valg: a) Nestleder b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer c) Kontrollkomité på 2 medlemmer med varamedlemmer d) Valgkomité på 3 medlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet Åpen post Her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret. 3

4 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Vi minner om følgende: Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent. Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 2.1 Godkjenning av innkalling. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Invitasjonen ble lagt ut på vår hjemmeside den 18. desember og i Adresseavisen den 19. desember. Saksdokumenter må være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. Saksdokumentene var tilgjengelig på klubbens kontor og på klubbens hjemmeside den 21. januar. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 2.2 Godkjenning sakslisten. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 2.3 Godkjenning av forretningsorden. Forslag til forretningsorden: 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at talertiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. 4

5 Sak 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen. Forslag: Dirigent: Britt Mellegaard Sekretær: Kjartan Floer Representanter til å underskrive protokoll: Sak 4. Behandle styrets beretning med komitérapporter for Styrets beretning Styret Har i 2009 bestått av: Nils Herman Eriksson Simen B. Husby Asbjørn Nilsen Trine Bakke Vigdis Nilsen Rolf Bjarne Aune Tore Hertzenberg-Nafstad Marit Vaagan leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Revisor: Ernst & Young v/ Amund P. Amundsen. Komiteer valgt av årsmøtet: Kontrollkomité: Tor Eriksen medlem Anne Lise Nielsen medlem Odd Roar Hjelde varamedlem Lise Kjærem varamedlem Valgkomité: Arne Berre Lars Arne Berg Helene Laukeland 5

6 Komiteer oppnevnt av styret: Sportskomitéen Kjartan Floer, Daglig leder Tom Vollan, Trener Christian Floer, Elite Simen Husby, Junior/ungdom Gerd Aune, Jenter Unni Prestvold, Barn & Golf Avdelinger under sportskomiteen: Elite Christian Floer, Leder Tom Vollan, Trener Junior/ungdom Simen Husby, Leder Tom Vollan, Trener Vegard Aune Elias Bertheussen Rolf Bjarne Aune Øyvind Krag Ingul Jente Gerd Helen Aune, Leder Silje Grådahl, Trener Barn Unni Prestvold, Leder Geir Ofstad Seniorkomitéen Halvor Mellegaard, Leder Gunnar Grande Bjørn Waage Rekrutteringskomiteen Asbjørn Nilsen, Leder Mads Dogger (GK/Hcp) Tom Vollan Simen Husby (GGG) Informasjonskomitéen Marius Rua, Leder Dag Suul Kjartan Floer 6

7 Anleggskomiteen Rolf Bjarne Aune, Leder Frode Johansen Marius Unnerud Per Solem Damekomitéen Berit Waage, Leder Vivi Bakkeheim Helene Laukeland Trine Bakke Vigdis Nilsen Turneringskomitéen Svend-Arne Lothe, Leder Prosjektgrupper oppnevnt av styret: Sponsoraktiviteter: Frode Johansen Vivi Bakkeheim Trine Bakke Kjartan Floer Tom Vollan Representasjon Kjartan Floer representerte TGK på områdevise Lederfora i Molde den 27. og 28. mars. Simen Husby har representert TGK i NGFs Virksomhetsplanråd. Han representerte også TGK på Golftinget 21 og 22. november hvor han ble valgt inn i forbundsstyret. Administrasjon I administrasjonen har vi hatt fire faste ansatte, samt èn engasjert på banedrift. Det er daglig leder Kjartan Floer, trener Tom Vollan, anleggsansvarlig Einar Andres Eriksen og greenkeeper Jørn Johansen. James Wardman har vært engasjert på banedrift. Medlemsforhold Vi startet året med 990 medlemmer (23 medlemmer lå i kategorien Venn 2008 og videre medlemskap var ikke avklart) og pr hadde vi 987 registrerte medlemmer i klubben. Av disse er det 5 medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 2009, disse vil bli strøket som medlemmer av klubben dersom de ikke gjør opp sine forpliktelser. I 2009 hadde vi en avgang på 205 medlemmer, inklusive de 23 som var strøket fra kategorien Venn Antall utmeldte i 2009 er vesentlig høyere en tidligere år men en del av forklaringen ligger i de medlemmer som lå under venn 2008 og at nesten alle som ikke har betalt sin kontingent er ryddet ut av medlemsarkivet. (139 i 2008, 143 i 2007, 149 i 2006, 142 i 2005, 139 i 2004 og 155 i 2003). Tilgangen har vært på 202 medlemmer, som gir oss en netto tilvekst på 20 sett bort fra kategorien venn (187 i 2008,114 i 2007, 106 i 2006, 69 i 2005, 141 i 2004 og 144 i 2003). 7

8 Medlemsoversikt: År Barn, junior og ungdom (inntil 21 år): Senior (22 år - ): Av disse har 73 hatt redusert kontingent, 35 har vært studenter og 38 pensjonister. I gruppen barn, junior og ungdom på 147 er det 20 jenter og 127 gutter. Vi har 650 medlemmer med etablert hcp, 324 medlemmer med grønt kort og 13 som ikke har etablert grønt kort. Birger Wist er æresmedlem, Asbjørn Pettersen og Bo Mårtensson er innbudte medlemmer på livstid. År Antall År Ant. Pr ¹ Innmeldt Utmeldt Netto vekst ¹ Korrigert for 23 stk "verv en venn" medlemmer som ikke fornyet medlemskapet i Økonomi Regnskapet for 2009 viser et resultat på minus kr ,- mens det var budsjettert med et underskudd på kroner ,-. Hovedavvikene ligger i ,- lavere inntekter fra medlemskontingenter, det var budsjettert med ,- fra innmeldingsavgift men denne ble vedtatt fjernet. Inntektene fra kurs ble ,- lavere en budsjettert som følge av ekstra rekrutteringstiltak. Vi fikk refundert innbetalt husleie til Trondheim kommune på kroner ,- da Trondheim kommune hadde fakturert feil beløp i perioden Inntekter fra Grasrotandelen kom på ,-, dette var ikke tatt med i budsjettet. Baneguiden ble ikke ferdigstilt og vi fikk en besparelse på ,- i forhold til budsjett. Driftskostnader driving range ble ,- høyere enn budsjettert. Diverse administrative kostnader ble ,- lavere en budsjettert som følge av blant annet bortfall av husleie til Trondheim kommune, lavere kostnader på golfkortet/bagbrikker og at støtte til golfsenteret ble flyttet til drift hus. Som følge av svikt i medlemsinntektene ble det gjort kutt og besparelser på hele utgiftssiden for å forsøke å holde budsjettet. Sponsorer Vi har i år hatt 11 samarbeidspartnere, 8 som har profilert seg på ett hull hver, 1 på driving rangen, 1 for bag tag og 1 på treningsområdet. Samarbeidspartnerne har benyttet banen til å pleie sine kunder. Vi takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av varer og tjenester. Bane Vi fikk en våt vår, noe som utsatte åpningen av banen, en provisorisk bane ble åpnet for spill den 15. mai. Til åpningsturneringen den 23. mai ble green nr 1 og 2 satt i spill, hull 3 og 7 åpnet den 30. mai. Våre greenkeepere gjorde en kjempejobb med å utbedre de områder som 8

9 hadde blitt skadet av regnvær høsten 2008 og med å ferdigstille bunkerne i forkant av åpning av nye hull. Hull 8 åpnet 20. juni, hull 4 den 2. juli, hull 6 den 12. juli, hull 5 den 24. juli. Vi merket en stor økning i aktiviteten på banen etter at de første 8 hullene var åpnet og denne økte ytterligere når vi åpnet den siste nye greenen på hull 9 den 29. august. Dessverre så fikk vi en meget våt sensommer/høst og banen måtte stenges ofte og flere planlagte aktiviteter ble avlyst. Banen ble stengt for sesongen den 2. oktober, siste dag det var spill på banen var den 26. september. Asbjørn Pettersen har i kjent stil sørget for orden og flyt ved første tee. Asbjørn taklet overgangen til Golfbox på en utmerket måte og han har full kontroll på hvem som til en hver tid har starttid. Vi gikk over til å benytte Golfbox for tidsbestilling fra den 30. juni og det ble registrert totalt startider i Golfbox. I hele 2008 ble det registret startbestillinger. Den nye banen har fått nye teeskilt og scorekort. Det er også anlagt en korthullsbane inne i hovedbanen som er slopet, og fått egne teeskilt og scorekort. Turneringer Det har vært meget bra deltakelse på mange av årets turneringer, men dessverre så ble flere av turneringene på slutten av sesongen avlyst på grunn av dårlig vær. Styret oppfordrer flere medlemmer til å bidra med utforming og avvikling av vårt turneringsprogram. Dette er en viktig del av det sosiale livet på Sommersetra. Klubbmestere år 2009: Herre senior: Audun Laukeland Dame senior: Herrer: Elias Bertheussen Damer: Berit Waage Herre junior: Sigurd Aune Dame junior: Therese Sundseth Alle klubbmestere vil bli tildelt sin premie på årsmøtet. Aktiviteter Se rapport fra de ulike avdelinger. Rekruttering Det er gjennomført en rekke tiltak i løpet av sesongen for å prøve å øke tilgangen av nye medlemmer. Innmeldingsavgiften ble fjernet, det ble laget gunstige pakker på kurs og medlemskap for kursdeltakere, medlemmene er oppfordret til å hjelpe til med å verve nye medlemmer, alle skoler i nærmiljøet ble invitert til å delta på sommerslaget og vi har gjennomført et golf grønn glede prosjekt i samarbeid med 22B. Vi har i tillegg til et eget kursprogram for grønt kort kurs hatt et samarbeid med Byåsen Golfsenter på Havstein. Tilgangen av nye medlemmer har vært meget bra, men vi har en utfordring i å redusere det antallet som forsvinner ut av klubben. Vi registrerer at de fleste av de som melder seg ut av 9

10 klubben har grønt kort, det vil i sesongen 2010 bli rettet spesielle tiltak for å forsøke å redusere andelen av medlemmer med grønt kort. Bygninger Vi har i løpet av 2009 ikke overtatt flere bygninger på Sommersetra, men vi er i forhandlinger med Trondheim kommune om overtagelse av Rød- og Gulhuset, samt garasjeanlegget. Trondheim bydrift har nå flyttet ut fra Sommersetra og vi skal da i henholdt til kontrakt overta resterende bygningsmasse på Sommersetra. Bygningene har imidlertid blitt utsatt for ytterligere forfall i forhold til den tilstanden de hadde ved kontraktsinngåelse. TGK forhandler nå med Trondheim kommune for å finne en løsning på dette problemet. Trondheim Golfsenter har sørget for at vi har fått det nødvendige golfutstyret fra Golfshopen, og Oscar har sørget for at vi har fått påfyll av mat og drikke i kafeen. Begge disse aktørene blir å finne på Sommersetra i Det er ikke gjennomført noe større arbeid på klubbens bygninger i år. Miljø Driften av en golfbane krever innsats av maskiner. Drivstoff og olje fra disse er en potensiell kilde til forurensning. Godt preventivt vedlikehold og gode rutiner skal sikre at forurensningsrisikoen er minimal fra maskinene. Videre benyttes gjødsling av banen, som er en potensiell forurensningskilde, blant annet til vann gjennom avrenning. Imidlertid er bruken av gjødsel på en golfbane bare ca % av det som brukes i landbruket, og den lukkede gressmatten minimerer erosjon og avrenning. Informasjon Det er fortløpende lagt ut nyheter, informasjon om status bane og informasjon fra styremøter på klubbens hjemmeside. Det er gjennomført et informasjonsmøte for medlemmene. Det er gjennomført en spørreundersøkelse, Klubbsjekken, og resultater fra denne vil bli presentert i løpet av våren 2010 og vil kunne bidra til at klubbens prioriteringer er i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Generelt Det har i 2009 blitt gjennomført 11 styremøter, 1 evalueringsmøte med komiteene og 1 informasjonsmøte for medlemmene. I tillegg har vi hatt besøk av klubbutvikler fra NGF. Styret vil takke alle våre tillitsvalgte som gjør en meget viktig innsats for klubben, og vi ønsker at ennå flere ønsker å engasjere seg for klubben i Klubben er avhengig av at flere ønsker å sitte i verv, og det er utarbeidet en komitébeskrivelse som gjør det lettere å få en innsikt i hva et slikt arbeid innebærer. Videre takker vi for et meget godt samarbeid med Trondheim Bydrift, Idrett, Park og Skog, våre leverandører, og for den gode og verdifulle støtte våre sponsorer gir oss. Trondheim Nils Hermann Eriksson Simen Husby Asbjørn Nilsen Vigdis Nilsen Trine Bakke Marit Vaagan Rolf Bjarne Aune Tore H. Nafstad 10

11 Rapport fra Elitekomiteen Opprykk til elitedivisjon for herrer under Lag NM ble årets høydepunkt for elitelaget. 1.divisjon ble spilt på Haugaland GK juli og herrelaget ble kun slått av Bjørnefjorden og er dermed tilbake i det gode selskap i Damelaget kom på 5.plass og spiller i 1.divisjon også i Ny god sesong av Elias Bertheussen som avsluttet sesongen med å kvalifisere seg til Sas Masters Tour i Sverige Flere gode plasseringer på Galvin Green Tour ga Elias en 4.plass sammenlagt på denne touren. Øvrige TGK herrer representert på Galvin Green Tour var Ola Northug (62.plass), Lars Engseth (85.plass), Alexander Søbstad (138.plass) og Lars Tjugen (178.plass). I Norgesmesterskapet på Meland GK var TGK representert med Elias Bertheussen, Ola Northug og Alexander Søbstad. Ola og Alexander misset cut, mens Elias kom på en hederlig 10.plass. Ingen TGK damer deltok i NM. På hjemmebane stakk Elias av med seieren både i Klubbmesterskapet og Region Tour. Til tross for ombygging av bane og mindre aktivitet på Sommersætra har Elitelaget klart å tiltrekke seg elitespillere fra andre klubber i regionen. Dette lover meget bra for den videre sportslige satsningen i TGK. Vi er veldig fornøyd med at banen er ferdig ombygd og stolt av resultatet. Vi takker klubben for støtten i år og håper på et fortsatt godt samarbeid i Med vennlig hilsen Christian Floer Rapport fra junior- og ungdomskomiteen Komiteen har i 2009 bestått av Tom Vollan (coach), Vegard Aune, Elias Bertheussen, Rolf Bjarne Aune, Øyvind Krag Ingul og Simen Husby. I september har Vegard Aune tatt over ledervervet i komiteen etter Simen Husby. Trening Sesongen 2009 startet med innendørstreninger på Trondheim Golfsenter i november i Alle juniorer og ungdommer i klubben fikk tilbud om å delta, og det ble gjort et uttak. Opp mot 25 juniorer og ungdommer, både gutter og jenter i alderen 8 til 21 år, deltok på vintertreningene inne på Trondheim Golfsenter fram til påske. Vi har hatt treninger med god innsats og godt utbytte. Sesongen fortsatte med utendørstreninger på Setra fra mai ut september. Den samme stammen spillere fra vintertreningene, og omlag 10 andre spillere som kom til, trente der. Treningstilbudet har vært delt mellom gruppene Jr/ung Bredde og Jr/ung Rekrutt. Rekruttering Et svært etterlengtet signal vi har fått de siste årene er at det beryktede gapet mellom barn og junior/ungdom ser ut til å tettes stadig mer og oftere, da det er spillere i gruppen med stort sprang i alder. Generelt sett så har vi vært gode på å rekruttere egne medlemmer til økt treningsaktivitet gjennom kontinuerlig informasjon på epost og klubbens nettsider i Det ligger fortsatt et stort forbedringspotensiale i rekrutteringsarbeid, og vi er avhengige av å få hjelp fra klubbens medlemmer for å kunne drive et mer aktivt arbeid, spesielt ut mot nærmiljøet. 11

12 Turnering Det har i 2009 også vært arrangert og spilt TGK Junior Tour, som er turneringer av og for junior og ungdom. Arbeidet for videreutvikling av dette konseptet for sesongen 2010 er i gang under ledelse av Vegard Aune. Mulige bidragsytere er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Et stort høydepunkt også i år var juniorenes kamp mot seniorene i Ryder Cup i høst. Et flott arrangement som Vegard Aune og Hallvor Mellegård sto i bresjen for, hvor seniorene nok en gang gikk seirende ut av det hele. Videreutvikling av klubbturneringene for junior og ungdom er viktig, og til det trengs det ivrige hjelpere. Vi ønsker å skape en enda bedre sosial ramme rundt arrangementene og gjennomføring av turneringene, for å motivere de unge lovende til deltakelse. Årets klubbmestere på juniorsiden ble i år Therese Sundseth og Sigurd Aune. Nytt at året er at det spilles regionale turneringer for yngre juniorer i form av Trønder Tour. Vi ønsker å bidra til å etablere dette turneringstilbudet i området. B-Tour er det øverste nivået for juniorer i regionen, og 10 spillere fra klubben har deltatt på disse i 2009, og vi ønsker fortsatt flere til å delta på disse. Det er et behov for et krafttak i hele regionen for å øke deltakelsen på disse turneringene, og derigjennom det sportslige nivået. Sigurd Aune vant B-Tour sammenlagt i år, og han har også fått spille Titleist Tour. Noen av juniorene og ungdommene har også spillt Region Tour, noe som viser en gledelig iver etter å konkurrere. Flere av våre ungdommer som er elitespillere har også deltatt på Galvin Green Tour, det øverste turneringsnivået i landet, og Elias Bertheussen spilte seg til en fjerdeplass sammenlagt der. I Lag-NM Junior rykket TGKs lag ned fra eliteserien, og vil neste år spille i førstedivisjon. I jenteklassen kunne vi dessverre ikke stille lag. Landslag og internasjonal representasjon Sigurd Aune har representert klubben på NGFs Talent- og Trenerutviklingsprogram som har bestått av fire regionale samlinger gjennom sesongen. Elias Bertheussen har vært en del av Norges Team Future de siste årene. Der har Elias fått mulighet til internasjonal representasjon som har gitt ham en rekke topp-plasseringer. Vi håper at hans store pågangsmot, treningsvilje og gode resultat vil motivere og inspirere flere unge i klubben til å satse på golf. Vi håper også at dette gir et løft til alle klubbens medlemmer, og tilsvarende motivasjon til å se verdien av at Trondheim Golfklubb er et idrettslag. Oppsummering Vi startet sesongen med målsetningen om å bidra til et miljø i klubben som kan skape vekst, engasjement og sportslige resultat. Det har vært mange høydepunkt i sesongen Spesielt vil vi trekke fram den store treningsaktiviteten i junior- og ungdomsgruppen, Sigurd Aune sine gode turneringsresultat på B-Tour, og Elias Bertheussens internasjonale resultat på en spennende vei mot et liv som golfprofesjonell. 12

13 Samtidig så har vi utfordringer dersom vi skal sørge for videre sportslig suksess. Spesielt vil vi her trekke fram utfordringene rundt å få tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging for klubbens unge gjennom frivillig arbeid, mindre trenerkapasitet enn tidligere, og mindre økonomisk støtte fra klubben enn tidligere. Det må også nevnes at klubben har et stort behov for å oppgradere og videreutvikle treningsområder og drivingrangen. Dette er utfordringer vi står overfor med en juniorgruppe i stadig vekst. Helt avslutningsvis vil vi berømme vår seniorgruppe som har tatt initiativet til å opprette Seniorgruppas Juniorstipend som første gang vil deles ut på årsmøtet i For junior- og ungdomskomiteen Tom Vollan Vegard Aune Simen Husby Rapport fra Barn & Golf Ingen rapport. Rapport fra Jentegolf På treningene i sommer har det vært mellom jenter innom på treningene og vi har nå begynt å få resultater av det arbeidet som er lagt ned for å få jenter til å spille golf. Nye jenter er kommet til og noen har sluttet. Det som er veldig positivt i år er at jentene viser større treningsiver og vil være med på turneringer. Sportslig har det vært fremgang i og med at vi nå har 3 jenter i alderen år som har etablert hcp. Victoria Reinfjell var med i regionsfinalen i Suzann Junior challenge og kom seg videre til finalen i Oslo. Hun har også spilt B-tour sammen med guttene på Stiklestad. Therese Sundseth har vært med på flere klubbturneringer i tillegg til en juniorturnering på Stiklestad i Hun var også med i klubbmesterskapet for jenter og var første jente på mange år som har vært med. Tidlig på sommeren ble det arrangert en jentegolfdag med 6 deltakere fra Trondheim GK og Byneset GK. De spilte på banen og hadde en fin dag i ustabilt vær. Flere klubber var interessert i å sende jenter, men været satte en demper på deltakelsen. I august prøvde vi å arrangere jenteleir for jentene i regionen. Dessverre ble det kun påmelding fra jenter i klubben, så vi valgte å redusere leiren til en intensiv trenings/spilledag. Det har vært en fin sesong med fine jenter. Jentegruppen Gerd Helen Aune Rapport fra Damekomiteen Damekomiteen har i 2009 bestått av: Berit Waage (leder), Vigdis Nilsen, Helene Laukeland, Trine Bakke og Vivi Bakkeheim. Sesongen startet som vanlig med sosialt treff og regelkveld på Sætra ved Gerd Helen Aune. En nyttig kveld med oppfriskning av gamle regler samt info om årets nyheter. Det ble også i år arrangert damematch annenhver mandag. Totalt 24 damer spilte til sammen 52 runder i løpet av sesongen. Deltakelsen økte med 26 % i forhold til 2008 og det er jo en 13

14 gledelig fremgang. Mye av årsaken er nok den utrolig flotte banen vi har fått! Det ble stort sett spilt 9-hulls runder slik at det ble tid til å samles i klubbhuset etterpå til litt sosialt samvær. Resultater fra alle damematchene inngikk i eclectic-turneringen som ga en sammenlagtvinner for sesongen Resultater damenes eclectic 2009: 1. Plass: Berit Waage, 67 slag netto premie: Middag for 2 pers på Rica Nidelven 2. Plass: Vigdis Nilsen, 69 slag netto premie: Golftralle 3. Plass: Kari Isachsen, 70 slag netto premie: Maleri Lørdag 4. juli arrangerte damekomitéen turneringen Sommerspurten på Sætra. En uhøytidelig lagturnering med spilleform Texas Scramble. Vi nådde max antall påmeldte på 60 spillere og i flott sommervær ble det en vellykket turnering som vi satser på blir en årlig tradisjon. Etterpå ble det servering og premieutdeling på låven. Damenes julebord ble i år avholdt på restaurant Ai Suma den 2.desember. Der spiste vi god mat, mimret om årets sesong og delte ut premier til eclectic-vinnerne. Av de 25 damene som møtte opp var det flere som ikke hadde deltatt på damematch i Spesielt hyggelig at de kom og motivasjonen for å delta mer aktivt neste år virket stor! Damekomiteen takker alle som har deltatt på årets aktiviteter og ser frem til enda større oppslutning i Med vennlig hilsen Damekomiteen Rapport fra Seniorgruppen Året startet som tidligere år med simulatorgolf på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade hver torsdag og besøk på kaféen på Bohus BoMøbler på Moholt hver tirsdag. Dette har blitt populære vinteraktiviteter som i høy grad vedlikeholder det gode miljøet i seniorgruppa. Golfsesongen startet ute med første offisielle seniormatch 28. mai. Det er avholdt 17 tellende torsdagsmatcher hvorav 5 ble avholdt som slagkonkurranser. Det er registret 72 spillere i løpet av sesongen, mot 62 i Det har vært 25 til 49 deltakere med et gjennomsnitt på ca. 34, totalt 575 starter mot 557 i spillere har deltatt i 10 eller flere matcher. En spiller har deltatt i alle 17 matcher, Kristian Kvikne 8 kvinner har deltatt i løpet av sesongen, fortsatt alt for få. 14

15 Deltakerantallet er noe høyere i år, tiltross for at det ble avholdt 3 matcher mindre enn i fjor, noe som med stor sannsynlighet skyldes at banen er ferdig ombygd. Noe statistikk for de siste seks årene ser slik ut: Antall seniormatcher Antall registrerte spillere i løpet av året Antall starter i løpet av sesongen Antall spillere i gjennomsnitt pr. match Flest deltakere i en match Antall kvinner Senior slagmester 2009 Det er avholdt 5 slagkonkurranser. Totalt har 46 spillere deltatt i en eller flere av disse. Senior Slagmester 2009: Kristian Kvikne med 64 netto slag Senioreclectic 2009 Foruten at det kåres en Senioreclecticmester, kåres beste spiller over 70 år til Veteranmester. Vedkommende får sitt navn på Per Johan Larssens vandrepokal. Resultatene er utarbeidet av Erling Tronvold. Senioreclecticmester 2009: Olav Ditlevsen 56 netto slag Veteranmester 2009: Yngvar Knudtzon 58 netto slag Årets seniorspiller 2009 For å kvalifiseres til å komme på listen over årets spiller må man ha deltatt i 5 eller flere poengmatcher. Det kåres vinner både over 18 og 9 hull. Forutsetningen for å komme på 9 hullslisten er at man ikke har 5 eller flere runder over 18 hull. 32 spillere har i år deltatt i fem eller flere matcher over 18 hull mens 8 spillere tilfredsstiller kravet for å komme på 9 hullslisten. Årets spiller 2009, 18 Hull: Kristian Kvikne 193 poeng Årets spiller 2009, 9 Hull Asbjørn Pettersen 92 poeng Senior Klubbmester 2009 Årets klubbmesterskap for seniorene ble avholdt av klubben sammen med klubbmesterskapet for de andre klassene. Seniormester ble: Senior Klubbmester 2009, klasse menn: Audun Laukeland Ingen påmeldte i kvinneklassen Generasjonsmatch 11. august ble årets generasjonsmatch avholdt. Matchen gikk over to ganger ni hull. De første ni ble spilt som foursome matchplay mens de siste ni gikk som singel matchplay. Hvert lag stilte med 12 deltakere. Resultat: Seniorene 10,5 poeng Juniorene 7.5 poeng Egils Cup Egils Cup er en konkurranse som inngår i sensorenes første slagkonkurranse hvert år. Det spesielle ved konkurransen er at den bare går over banens første ni hull og at spillere som 15

16 fyller 70 år samme år eller eldre, får tildelt fem ekstra slag. Det konkurreres om en pokal oppsatt av Egil H. Pedersen. Egil har vært leder for seniorkomiteen. Han døde i Egils Cup må vinnes to ganger for å få pokalen til odel og eie. Årets vinner av Egils Cup: Kristian Kvikne Hole in one En av våre seniorspillere har oppnådd hole in one i løpet av sesongen. Tor Brekke Det ble oppnådd på provisorisk hull nr. 15. Dugnad Seniorgruppa har snekret plattinger til bruk som underlag til utslagsmatter, f.eks på de provisoriske utslagene på hull ni, og ved utslagene på korthullsbanen. Det ble i begynnelsen av sesongen utført mashaltjenese ved å kjøre rundt på banen på kveldstid for å kontrollere at de som spilte enten var medlemmer eller hadde betalt greenfee. Dette opphørte etter hvert pga at alle som ble kontrollert hadde alt i orden og at tilgang til golfbil opphørte. Juniorstipend På seniorgruppas årsmøte i 2008 ble det etter forslag fra Kristian Kvikne, vedtatt å etablere et juniorstipend. Man hadde merket seg de gode resultatene som juniorene har oppnådd og det gode arbeid som utføres med denne aldersgruppen. Det ble bestemt at stipendet skulle finansieres ved å øke påmeldingsavgiften på seniormatchene torsdagene og la kr.15 av hver startkontingent gå til stipendet. Det ble nedsatt en komité som skal avgjøre hvem som skal få stipendet. Komiteen består av klubbens hovedtrener, Tom Vollan, en fra sportslig avdeling, Simen Husby, og en fra seniorgruppa, Kristian Kvikne. Med 575 starter i år sammen med pengene som kom inn etter auksjonen av golfutstyr etter Bjørn Bakken, vedtok seniorgruppas årsmøte å dele ut stipend for kr , og vedtok at stipendet deles ut ifølge nevnte komités innstilling. Seniorgruppas juniorstipend for 2009 deles i to og utdeles slik: Kr til Elias Bertheussen Kr til Sigurd Aune Stipendet vil bli utdeles på klubbens årsmøte i Reiser I oktober gikk turen nok en gang til Belek i Tyrkia, en ren herretur. 20 deltakere deltok. Under denne turen ble Europa Open 2009 avholdt. Vintersesongen Opplegg som før sommersesongen med kafébesøk på tirsdagene på kaféen på Bohus på Moholt og simulatorgolf torsdagene på Trondheim Golfsenters anlegg på Lade. Fest Årets kurvfest som markerer at årets utesesong er over, ble avholdt fredag 9. oktober i Freidighuset. Sangen som ble påbegynt for to å siden har fått nok et vers: Å så e banen ferdig gitt å dæven det vart dyrt 16

17 Ailt det vi hadd av pænga det vart ner i sluke styrt No må vi bare håpe på at vinter`n vil vær snill Sånn at vi kan bruke heile banen til vårt muntre spill Ref: Og når gammer`n e på banen kain mangt et under skje Fra Sjømæling te rætt i Schmeichels tre Og vi klatre og vi leite i vann og busk og krett For ingen såg kor dævelsmakta datt!! Men av og te så heinne det vi træffe der vi ska- Et par eller en boogie syns vi bætterdø e bra For når gammer`n i sol og rægn og storm Så heill`n både kropp og sjel i form Halvor S. Mellegaard Gunnar Grande Bjørn Waage Trondheim 14. okt Rapport fra Rekrutteringskomiteen. Rekrutteringskomiteen (RK) har bestått av Asbjørn Nilsen med støtte av Simen Husby og Kjartan Floer. Golf Grønn Glede er en aktivitet under RK, og Simen Husby har i flere år hatt dette som sitt ansvarsområde. Styret har tatt mer aktivt del i rekrutteringsarbeidet i år. På forsommeren inviterte TGK skolene i nærområdet til Sommerslaget. Daglig leder sendte ut NGF s invitasjon til skolene på Byåsen og i Ila, men ingen benyttet seg av tilbudet. I den samme tiden formidlet RK kontakt mellom en skoleklasse og klubbens trener om golf i gymmen på Sommersetra. RK forsøkte å få TGK s medlemmer til å verve ny medlemmer og satte opp en vervepremie som skulle trekkes blant de som vervet en venn. Informasjon ble lagt ut på klubbens hjemmeside, men tiltaket fikk ingen oppslutning blant klubbens medlemmer. RK tok initiativ til at TGK på ny arrangerte egne GK-kurs. Klubbens trener holdt mange kurs gjennom hele sesongen, og vi fikk 30 nye medlemmer fra disse kursene. Fra samarbeidet med Havstein golf har vi fått 24 nye medlemmer og fra kurs andre steder har vi fått 26 medlemmer. Påmeldingen til GK-kurs var lavt etter sommerferien, og vi rykket inn annonser i Adresseavisen for å prøve å øke tilstrømmingen av deltakere. Det er fra mange hold sagt at det koster for mye å melde seg inn i en klubb og begynne å spille golf. Nye medlemmer finnes både blant etablerte golfere og blant nybegynnere. For nybegynnerne innførte vi rimelige kurs med anledning til spill på banen ut året. For etablerte golfere i regionen ba styret årsmøtet om tillatelse til å fjerne innmeldingsavgiften, men årsmøtet ville ikke aksepterte dette. Fremover våren og forsommeren gikk rekruttering av denne gruppen spillere tregt. RK fremmet da sak i styret om på nytt å be medlemmene om tillatelse til å fjerne innmeldingsavgiften, og på ekstraordinært årsmøte fikk styret tilslutning til å fjerne denne avgiften. Det så da ut til at tilstrømmingen av etablerte spillere tok seg opp. I 17

18 løpet av året har vi fått 118 etablerte golfere som nye medlemmer av totalt 202 nye. Av disse 118 er det 26 som tidligere har vært medlemmer i TGK. RK ser også behovet for å ta vare på og beholde nybegynnerne som medlemmer. Ut fra tanken om at golf blir morsommere når man kommer forbi nybegynnerstadiet og blir flinkere så etablerte vi i samarbeid med klubbens trener egne fellestreninger for nybegynnerne. Informasjon om dette og mulighet for påmelding lå på klubbens hjemmeside hele sesongen. I tillegg reserverte vi tre starttider etter treningene for turnering for nybegynnere med venn/verver. Her var det svært lavt oppmøte. På ettersommeren gjorde styret, administrasjonen og RK en gjennomgang av inn og utmeldinger og oppdaget at det var ca like mange som meldte seg ut som inn. Dette bildet holdt seg ut året og vi mistet faktisk 205 medlemmer i løpet av året, inklusive de 23 fra verv en venn. Det betyr at vi har store utfordringer foran oss for å holde på medlemmene våre. Ikke bare RK, styret og administrasjonen, men alle medlemmene må bidra til dette gjennom å skape aktivitet og et inkluderende miljø i klubben. RK takker Tom Vollan for positiv vilje og konkret handling for rekruttering av nye medlemmer. Vennlig hilsen Rekrutteringskomiteen v/asbjørn Nilsen Rapport fra Informasjonskomiteen. Informasjonskomiteen har bestått av: Marius Rua (leder), Dag Suul og Kjartan Floer. Informasjonskomiteen har bistått administrasjonen på to hovedområder: 1. Oppdatering, vedlikehold og kvalitetssikring av klubbens nettportal. 2. At kommunikasjonen fra styret, komiteer og administrasjonen ut til medlemmene fungerer tilfredsstillende. Klubbens primære infokanaler er hjemmesiden og oppslagstavler på Sommersetra. Vi har i sesongen 2009 forsøkt å gi tilfredsstillende informasjon til medlemmene via hjemmesiden i forhold til blant annet åpning av nye greener/områder, overgang til tee time på golfbox og blogg fra eksterne turneringer hvor TGK har vært representert. Informasjonskomiteen har bistått styret i arbeidet med en informasjonsfolder og har vært disponible for andre komiteer som har ønsket hjelp med å formidle informasjon. Marius Rua. Rapport fra Anleggskomiteen. Komiteen har i 2009 bestått av: Per Solem, Marius Unnerud, Frode Johansen og Rolf Bjarne Aune. Komiteen har i 2009 hatt medlemmer med fagkompetanse innenfor arkitektur, landskapsarkitektur og bygningsingeniørkompetanse. 18

19 Drivingrange: Det er arbeidet videre med planene om å snu drivingrangen (utslag fra parkeringsplassen), og utvide den i lengderetningen. Skisse til mulig løsning foreligger. Det er også utarbeidet et grovt kostnadsestimat. Nærspillsområdet: I forbindelse med åpningen av nye hull 9, åpner det seg også muligheter for et større og mer hensiktsmessig nærspillområde. Dagens nærspillsområde kan utvides til også å omfatte arealet fram til og med gamle hull 9. I tillegg er det ønskelig å renovere eksisterende puttingog pitching-greener. For dagens pitching-green er behovet for renovering ganske prekært. Arbeidet med planlegging av området ble startet i 2008, og er videreført i Det er skissert en mulig helhetlig løsning, og utarbeidet kostnadsoverslag. Arbeidet med videre planlegging av drivingrange og nærspillsområde er gjennomført i samarbeid med coach TV. Overtagelse av bygningene fra Trondheim Kommune. I TGKs leieavtale fra 2003 med Trondheim Kommune, har vi en rett og plikt til å overta bygningene (Gulhuset, Rødhuset og Grasjen) når Trondheim Bydrift fraflytter området. Anleggskomiteen utarbeidet våren 2009 nye ideskisser med flere alternative utnyttelser av den samlede bygnignsmassen (Låven, Gulhuset og Rødhuset) Trondheim Kommune inviterte medio 2009 til samtaler vedrørende overtagelse av bygningene. I den forbindelse fikk komiteen utarbeidet en ny tilstandsrapport inklusive dagens kostnader ifbm rehabilitering av Gul- og Rødhuset. Det har vært avholdt 3 møter mellom klubben og kommunen om overtagelse. TGK er representert med Nils Hermann Eriksson, Kjartan Floer og Rolf Bjarne Aune. Ny tilstandsrapport viser at kostnadene for å rehabilitere bygningene er økt betydelig ift hva som ligger til grunn for leieavtalen av Ansvaret for bygningene, slik golfklubben ser der, tilligger kommunen fram til overtagelse. Møtene med Trondheim kommune har så langt konsentrert seg om å gjennomgå partenes rettigheter og plikter iht leieavtalen, og sikre felles forståelse av disse. Vi har fortsatt noe arbeid igjen før vi er helt i mål med det. Mulighetene for ekstern tilleggsfinansiering for rehabiliteringen er også diskutert. TGK ønsker å oppfylle sine forpliktelser iht leieavtalen, og overta bygningene på Sommersæter. TGK legger til grunn at kommunen som avtalepart også oppfyller sine forpliktelser. Dialogen med Trondheim Kommune fortsetter primo 2010 med sikte på å komme fram til en løsning innenfor rammene av gjeldende leieavtale. Økonomi: Summen av klubbens forpliktelser for rehabilitering av bygningene ( kr fordelt over en periode på 5 år), tillagt kostnadsestimatene for full ombygging av drivingrange og nærspillsområdet beløper seg 5-6 millioner kr inkl. mva. Det er knyttet usikkerhet til kostnadsestimatene. 19

20 For 2010 er det i budsjettet satt av kr til rehabilitering av taket på Rødhuset. Arbeidet er kostnadsvurdert til å koste i størrelsesorden 3 ganger dette beløpet, og forutsetter økonomisk bidrag fra kommunen og tilsagn på økonomisk støtte fra kulturminnefondet. Det er også avsatt et beskjedent beløp til videre planlegging av oppgradering av drivingrangen og nærspillsområdet, men ikke midler til å starte fysisk arbeid. Videre arbeid, 2010: Dialogen med Trondheim Kommune om overtagelse av bygningene fortsetter, og vil forhåpentligvis bli sluttført innenfor leieavtalens rammer. Kostnadsestimatene holdt opp mot langtidsbudsjettet viser at det vil kreves tålmodighet og langsiktighet for å få realisert rehabilitering av bygningene, ombygging av drivingrangen og nærspillsområdet. Arbeidet med å videreutvikle planene for alle 3 områdene fortsetter i 2010, men start fysisk arbeid på drivingrange og nærspillsområde ligger ikke innenfor budsjettene. Anleggskomiteen vil i 2010 arbeide mer aktivt for å legge til rette for dugnader i klubben. Lars Arne Berg har sagt seg villig til å delta i komiteen og koordinere dugnadene. Vi håper at medlemmene vil stille opp og bidra. Det er et godt bidrag til klubbens økonomi at vi ikke pålegger vårt banemannskap oppgaver som medlemmene kan bidra til blir gjennomført. Dugnader har i tillegg den gode tilleggseffekten at de er sosiale treffsteder, og derigjennom kan bidra til å øke trivselen i klubben ytterligere. Trondheim Rolf Bjarne Aune Rapport fra Turneringskomiteen Ingen rapport. 20

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer