DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport juli Tilrettelegger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:"

Transkript

1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport juli 2010 Tilrettelegger:

2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad Ca. 81 % Rentesikringsgrad Ca. 100 % Likviditet Annenhåndsomsetning 1 Forvalter Basale AS 1 Såfremt markedsforholdene tillater det. Eiendomsporteføljen Markedsverdi eiendomsportefølje Ca. NOK 11 milliarder Geografisk fordeling Ca. 50 % Norge Ca. 50 % Sverige Segmentfordeling Ca. 62 % Kontor Ca. 16 % Lager Ca. 12 % Butikk Ca. 6 % Industri Ca. 3 % Hotell Ca. 1 % Annet Årlig leieinntekt Ca. NOK 893 millioner (2010) Samlet areal Ca m 2 Økonomisk ledighet 2,5 % (av brutto leie) Vektet lengde leiekontrakter Ca. 7,3 år Kursopplysninger Verdi per aksje (VEK) NOK 40,72 (22. januar 2010) Salgskurs/ Kjøpskurs NOK 45,00/ 48,00 Ligningskurs per aksje NOK 0,03 (per ) Høyest VEK NOK 114,07 ( ) Lavest VEK NOK 40,18 ( ) Endring VEK Siden oppstart Siste år Siden forrige verdivurdering - 59,3 % - 33,1 % 1,3 % Kontaktdata DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale AS Adresse Postuttak, 7484 Trondheim Telefon Telefaks Servicedesk Revisor Horwath Revisjon AS 2

3 Leder Når sommeren nå nærmer seg med stormskritt kan vi oppsummere et halvår med rimelig stor aktivitet. Som det fremgår i Nytt siden sist er Helsfyr Atrium overtatt i andre kvartal og det er etablert en langsiktig, solid finansiering for dette prosjektet. Størrelsen på prosjektet, og dermed finansieringen, har vært utfordrende og arbeidskrevende. Men vi har fått dette på plass innenfor de rammer vi anså for realistiske. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med reforhandlinger og inngåelse av nye og forlengede leieavtaler, hvorav de viktigste er kommentert under Nytt siden sist. Oppsummeringen for disse forhandlingene må være at våre eiendommer oppfattes som attraktive hos våre leietagere slik at de ønsker å forlenge leieforholdene. Samtidig ser vi at vi i en del tilfeller har oppnådd klart høyere leienivåer enn den løpende leie og at vi i majoriteten av forlengelsene har videreført leienivået på eksiterende nivå. Vi tar dette som et signal på at leienivået i våre bygg i hovedsak ligger på markedsnivå. Videre virker det å være et potensial oppover ved at det er mange signaler som nå tilsier at utleiemarkedet har passert bunnen. Når vi samtidig registrerer at omsetning av næringseiendom har tatt seg opp både i Norge og Sverige og at prisene, i alle fall for gode eiendommer, synes å være på vei oppover samtidig med at omsetning av aksjer i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har skjedd til marginalt høyere priser i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, tolker vi dette som en indikasjon på at vi har passert bunnen i markedet. Som den siste perioden før sommeren har vist er det imidlertid en stor grad av usikkerhet i internasjonal finans og økonomi. Det synes som de to geografiske markeder vi er investert i, Sverige og Norge, er bedre rustet i forhold til økonomisk utvikling enn de fleste andre markeder. Disse landenes åpne økonomi tilsier imidlertid at de påvirkes også av internasjonal utvikling, så en normalisering og stabilisering er klart å foretrekke. Organisasjonen er styrket ved at eiendomssjef og sentersjef for våre svenske eiendommer tiltrådte 1. mai. Dette betyr at vi kan fokusere ytterligere på god kontakt med eksisterende og nye leietagere. Aktiv forvaltning og oppfølging av leietagere og eiendommer er en nødvendighet i et marked som fortsatt må karakteriseres som utfordrende, dog i bedring. Overordnet er vår oppfatning at vi er bedre rustet for fremtiden gjennom økte resurser i egen organisasjon, ved at vi har fått på plass vesentlige forhold rundt finansiering og utleie og ved at markedene viser positiv utvikling. Noe de fleste analysemiljøer mener vil fortsette gjennom 2. halvår 2010 og inn i Vi ønsker alle våre investorer en god sommer! Knut Styrvold Adm. direktør DnB NOR Eiendomsinvest I ASA FORTIN AS Investorrapport Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen 6 Makrokommenter 8 Markedskommentar 10 Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Denne rapport er utarbeidet av DnB NOR Markets som er en divisjon i DnB NOR Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR Markets/DnB NOR konsernet, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Markets, og andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Denne rapport er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets, en divisjon i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Ytterligere informasjon om DnB NOR Markets og DnB NOR Bank ASA finnes på 3

4 Overordnet selskapsstruktur DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et investeringsselskap hvis formål er å eie aksjer i FORTIN AS. FORTIN AS har igjen som formål å investere og eie en diversifisert portefølje av eiendomsprosjekter og eiendomsrelaterte prosjekter tilrettelagt eller anbefalt av DnB NOR Markets. FORTIN AS vil stå for drift og forvaltning av de enkelte eiendommene. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA FORTIN AS Eiendom Eiendom Eiendom Nytt siden sist Generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ble gjennomført 20. mai i henhold til innkalling. Det var ca 60 aksjonærer til stede under generalforsamlingen. I tillegg til gjennomgang av agendapunktene gjengitt i innkallingen, gjennomgikk selskapets administrerende direktør eiendomsporteføljen og markedsinformasjon. Presentasjonen finnes på nettsidene til DnB NOR Markets. Styrets leder og administrerende direktør svarte også på spørsmål fra de oppmøtte aksjonærer. Samtlige forslag til vedtak ble vedtatt. Helsfyr Atrium AS er overtatt i månedsskiftet mars/april som avtalt i henhold til kjøpekontrakt inngått i Bygget er på ca m 2 og fremstår som et meget synlig og attraktivt signalbygg langs hovedinnfartsåren fra Gardermoen til Oslo. Ved overtagelsen av dette bygget eier DnB NOR Eiendomsinvest I ASA / FORTIN AS markante, moderne signalbygg både nord og vest for Oslo ved at vi også eier Sjølystarken (Visma-bygget) på Skøyen. Ved overtagelsen av Helsfyr Atrium er det etablert langsiktig finansiering for kjøpet gjennom et syndikat ledet av Swedbank. Leietagere i bygget er bl.a. AF-Gruppen, Philips Norge, AstraZeneca, Network Norway og Sektor Eiendomspartner. Sistnevnte garanterer også for de ledige arealene som er under utleie. I løpet av 1. halvår er det inngått flere større og mindre leieavtaler. Delvis ved reforhandling av eksisterende leieforhold, delvis ved nyutleie. Av de viktigste avtalene kan nevnes: 5 års leiekontrakt med Talisman Energy Norge AS i eiendommen Verven 4 i Stavanger med oppstart pr (utvidelse og forlengelse av eksisterende leieforhold) på ca m 2. Årsleie er ca NOK 15 millioner og betyr en økning i leienivået i dette bygget på ca 30 % sammenlignet med dagens nivå. FORTIN AS betyr lite fort og navnet har også forbindelser til en tidligere norsk krigerhøvding i Shakespeares Hamlet. Dette gir oss både den nordiske og den eiendomsmessige linken. Navnet skal fungere både i Norge og Sverige, på internett og i dagligtale. Vi tror at dette navnet har disse egenskapene og at vi vil klare å bygge en positiv og verdiskapende identitet. I løpet av 2010 vil navnet fullt innarbeides både i Norge og Sverige, vi vil etablere en foreløpig hjemmeside og materiell som brukes fra selskapet vil profileres FORTIN AS eller FORTIN Properties. 10 års leiekontrakt med Skatteetaten i en av våre kontoreiendommer i Tromsø. Arealet er ca 700 m 2 og avtalen gir en årsleie på ca NOK 1,1 millioner. Leienivået vurderes å ligge i det øvre sjiktet i Tromsø. 10 års leiekontrakt med Posten Norge i eiendommen Bragernes Torg i Drammen. Arealet er redusert i forhold til eksisterende avtale, men avtalen er inngått til en etter vår vurdering god pris markedet tatt i betraktning. Årsleie utgjør ca NOK 0,5 millioner. I Trinity-porteføljen i Kista i Sverige har bl.a. Ericsson forlenget ca m 2, Baxter Medical har forlenget ca m 2 samt at andre mindre leietagere fortløpende har forlenget løpende avtaler. I tillegg pågår flere forhandlinger med større leietagere om forlengelse og utvidelse av eksisterende leieforhold i flere av våre eiendommer. FORTIN AS har deltatt med vår 40 % eierandel i fortrinnsemisjon i SveaReal AS. Totalt er SveaReal AS dermed tilført ca NOK 80 millioner i frisk kapital som skal benyttes til investeringer i eksisterende eiendommer i forbindelse med tilpasninger til leietagere ved inngåelse av nye leiekontrakter. Våre to nyansatte i Sverige, Eiendomssjef Johan Widström og Sentersjef Anna Sjõberg, begynte begge 1. mai og er allerede i godt inngrep med de forskjellige aktiviteter i våre svenske eiendommer. Johan fokuserer spesielt på våre kontoreiendommer, mens Anna konsentrerer seg i hovedsak om handel og vil også bistå i utviklingen av eiendommene i Skandinaviske Handelsparker AS. 4

5 Verdiutvikling I annenhåndsmarkedet omsettes aksjene i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA for NOK 45 / 48 (DnB NOR kjøper / DnB NOR selger). DnB NOR Markets er ansvarlig for omsetningen og kan kontaktes på Det er ikke foretatt noen ny verdivurdering av eiendomsporteføljen siden forrige investorrapport. Ny vurdering er bestilt og resultatet forventes å foreligge i løpet av august Fordeling leie etter segmenter Grafen viser kursutviklingen i NOK per aksje for DnB NOR Eiendomsinvest I ASA siden oppstart Kontor 62 % Lager 16 % Butikk 12 % Industri 6 % Hotell 3 % Diverse 1 % Fordeling leie etter land Eiendomsporteføljen FORTIN AS har per 31. desember 2009 en portefølje av eiendommer med en tilgangsverdi på ca. NOK millioner. Eiendomstyper Selskapet skal gi en diversifisert eksponering mot eiendomsmarkedet. Derfor har selskapet investert i flere typer eiendom. Kontoreiendommer er det viktigste segmentet og utgjør den største leievektede andelen av porteføljen. FORTIN har også bygd opp porteføljer med handel, logistikk og industri. Selskapets eiendomsportefølje har et samlet areal på ca m 2. Leietagere Selskapet har en diversifisert leietagerstruktur med leietagere fra mange ulike bransjer. Dette gjør at selskapet blir mindre utsatt for konjunktursvingninger i enkeltbransjer. Leiekontraktene har en vektet gjennomsnittlig lengde på ca. 7,3 år. Dette gjør selskapet godt rustet til å håndtere endringer i leiemarkedet, og gir en trygg, stabil kontantstrøm. Oslo 23 % Stavanger 3 % Øvrig Norge 12 % Stockholm 30 % Øvrig Sverige 20 % Geografisk fordeling Porteføljen har en geografisk fordeling med hovedvekt på Stockholm og Oslo, men er også sterkt representert i Stavanger det øvrige Østlandsområdet samt i Sør-Sverige for øvrig.

6 Porteføljeoversikt Topp 10 leietagere rangert etter leie Leietager % av portefølje LM Ericsson 6 % Visma Norge 6 % Totalförsvarets 5 % Forskningsinst. Tele 2 Sverige 4 % Norsk Kylling AS 4 % Nya Aronsborg 3 % Konferenshotell Bwin Games 3 % Stadium 2 % Hitec Products 2 % Drilling AS DSV Solutions AS 2 % Eiendom Type eiendom Lokalisering Areal m 2 Norge Ahsell-portefølje, tre bygg Annet Kristiansund Austbøgården AS Kontor Hundvåg Badehusgaten 41 Parkering Stavanger Bjølsenhallen Handel Oslo Bogstadveien 3-5 og 7 Handel Oslo Bragernes Torg 2A Annet Drammen Dyrskueveien 44 Logistikk Kløfta Dyrskueveien 44 Utvikling AS Logistikk Kløfta Felleskjøpet Levanger Handel Levanger Fossegrenda Senter AS Handel Trondheim Fredrik Langesgt 19/21, Handel Tromsø Rådhusgt 3 Grimstad Hotell AS Hotell Grimstad Helsfyr Atrium AS Kontor Oslo JAB Eiendom AS Kontor Sandnes Kirkegt 12 Oslo AS Kontor Oslo Kongsberg Næringsbygg Handel Kongsberg (25 % eierandel) Levanger Eiendomsinvest I AS Handel Bekkestua Nedre Eiker vei 65 Logistikk Drammen Norsk Kylling Eiendom II AS Industri Støren Norsk Kylling anlegg Industri Støren Otto Nielsensveg 12 Kontor Trondheim Sjølyst Arken Kontor Oslo Solheimsveien 10 Handel Lørenskog Sommerrogaten Kontor Oslo Storgaten 69 KS Kontor Tromsø Stålfjæra 24 Eiendom AS Logistikk Oslo Telemarksporten Handel Porsgrunn Tårnåsen Senter AS Handel Sofiemyr Verven 4 - Amoco-eiendommen Kontor Stavanger Vårveien 21 Kontor Oslo 870 Østre Rosten 4B Kontor Tiller Sverige Aronsborg Hotell Stockholm DC 100 Kontor Norrköping Klaraberghuset Kontor Stockholm Pentagonen Handel Stockholm SveaReal (40 % andel) Logistikk Sverige Trinity, portefølje Kontor Stockholm Sum

7 Markedskommentar 1 Norge 2 Transaksjonsmarkedet Siden forrige investorrapport i mars har det norske transaksjonsmarkedet vist fortsatt positive tendenser. Transaksjonsvolumet er stigende, prime yield er fallende og man ser et økende utbud av kvalitetseiendom på markedet. Prime yield anslås å ligge på ca. 6,1 % per 2. kvartal 2010, noe som understøttes av nylig gjennomførte transaksjoner. Selv om man ser stadig flere transaksjoner i markedet og en tendens til fortsatt stigende priser er det verdt å merke seg at det først og fremst er eiendom med lav risiko (prime) som etterspørres. Disse eiendommene kjennetegnes først og fremst ved lange leiekontrakter med solide leietakere, men også ved at de er sentralt lokalisert med attraktive beliggenheter og en moderne utforming. Konklusjonen er at markedet er betalingsvillig for kvalitetseiendom uten særlig risiko på leietakersiden. For eksempel viser tall fra Union Gruppen at gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene var 11 år for de salgene som var gjennomført fra årsskiftet til slutten av mai (og hvor informasjon om kontrakten var tilgjengelig). For eiendom med større operasjonell risiko, enten i form av kortere løpetider, svakere leietakere, mindre sentral beliggenhet eller lavere standard virker markedet fortsatt å være noe avventende. For denne typen eiendom forventes yieldene å falle først når ledigheten i leiemarkedet blir mindre og når bankene igjen er villige til å påta seg større risiko i sin utlånsportefølje. Leiemarkedet Etter å ha falt gjennomgående på tvers av segmenter og områder siden starten av 2008 virker nå leieprisene for Oslo, Asker og Bærum å være i ferd med å passere bunnen. Men, på samme måte som for transaksjonsmarkedet, er det først og fremst attraktive områder og objekter hvor leieprisene stiger (se graf for CBD-Oslo til høyre), for øvrige områder virker prisene å flate ut. Gitt en fortsatt normalisert vekst i økonomien fremover forventer Union Gruppen at arealledigheten stiger noe videre, fra 7,5 % til 8 % mot slutten av året, for deretter å synke ned mot intervallet 4,5 til 6,5 % frem mot neste konjunkturtopp. Frem til markedet er i bedre balanse forventes en moderat leieprisvekst. I sum virker altså leiemarkedet å være på vei mot å bli friskmeldt, hvilket vil kunne gi positive effekter også for eiendomsverdiene gjennom en moderat økning i leienivåene og en økt risikovilje blant eiendomsinvestorene. Transaksjonsvolum Norge hittil i 2010 Fordeling geografi, totalt NOK 13,3 milliarder Årlig transaksjonsvolum i mrd. kr Utviklig leiepriser CDB Oslo Oslo/ Akershus 58 % Øvrige Sørøst-landet 25 % Sør- og Vestlandet 10 % Midt- og Nordnorge 3 % Porteføljer/Kontor/Annet 4 % E Utarbeidet av DnB NOR Markets 2 Kilde: Union Gruppen - Markedsrapport Q

8 Yieldutvikling Norge Tilbud og etterspørsel kontorareal Norge Kilde grafer: DnB NOR Eiendomsmegling Sverige Transaksjonsmarkedet Transaksjonsvolumet i Sverige ble på ca. SEK 79 milliarder i 2009 i følge Fastighetsvärlden 1. Det er en halvering fra 2008, og det laveste nivået siden Markedet har vært preget av at avstanden mellom kjøper og selger har vært for stor samtidig som de fleste banker har vært restriktive til å låne ut kapital til nye prosjekter. Samtidig har mange eiendomsbesittere blitt reddet av at den korte renten har vært lav, og man har hatt relativt få tvangssalg i forhold til det som var ventet. I det svenske markedet har det vært en stor grad av internasjonale banker de siste årene. I kjølvannet av finanskrisen har mange valgt å trekke seg ut av markedet. Samtidig har store svenske banker som SEB og Swedbank hatt store problemer i Baltikum. Dette har gjort at det har vært svært vanskelig å finansiere nye transaksjoner. I løpet av 2009 har yieldene stabilisert seg i Sverige. Den svenske økonomien har ikke kommet like raskt tilbake som den norske, og selv om interessen for næringseiendom har økt, har ikke yieldene begynt å falle på tilsvarende måte som i Norge. Colliers 2 estimerer at yielden for de beste kontoreiendommene er ca. 5,75 % i første kvartal 2010, mens for industri/logistikkeiendommer er yielden ca. 7,75 % for nye moderne eiendommer med lange leiekontrakter. Leiemarkedet 1 Fastighetsvärlden nr 1 februar 2010, Tidnings AB E&M Fastighetsvärlden 2 Nordic Real Estate Review Spring 2010, Colliers International 3 Nordic City Report Spring 2010, Jones Lang Lasalle 8

9 De fleste industri og logistikkeiendommer blir bygd til leietager, og ikke på spekulasjon. Dette gjør at det er veldig lav ledighet for nye store logistikkeiendommer. Det er relativt mye tomteareal å bygge ut, så leiene i stor grad bestemt av tomtepriser, byggekostnad og avkastningskrav til utbyggere. Colliers 2 estimerer at markedsleien for moderne logistikkeiendommer er rundt SEK 600 per m 2. Etter et par å hvor det har vært bygd relativt lite nytt, ser man nå at det igangsettes nye prosjekter igjen. For eldre eiendommer er beliggenheten viktigere for markedsleien. Eldre lagereiendommer rundt Stockholm blir, i følge Colliers, leid ut til ca. SEK 750 per m 2. I kontormarkedet har ledigheten økt relativt mye som følge av finanskrisen. I Stockholm har den totale ledigheten gått fra under 9 % til rundt 11,5 % ved utløpet av 2009, i følge JLL 3. JLL venter at ledigheten kan øke ytterligere i 2010, på bakgrunn av ettervirkningene av finanskrisen. Siden leietoppen i 2008, har leiene falt fra ca. SEK per m 2 for de beste lokalene i Stockholm til ca. SEK per m 2 ved utgangen i JLL venter at leiene vil stabilisere seg i løpet av 2010 og trolig bunne ut på ca. SEK per m 2. For resten av Sverige har man sett noe av den samme tendensen, selv om utslagene ikke er fullt så store som i Stockholm. Markedsoversikt for ulike kategorier av prime eiendom i Sverige per 1. kvartal 2010 Handel Leie, SEK per m 2 Yield Ledighet Stockholm ,5-5,75 % 2,0 % Gøteborg ,0-6,25 % 2,0 % Malmø ,75-6,0 % 4,0 % Kontor Leie, SEK per m 2 Yield Ledighet Stockholm ,75-6,0 % 11,0 % Gøteborg ,25-6,5 % 10,0 % Malmø ,0-6,25 % 9,0 % Logistikk/industri Leie, SEK per m 2 Yield Ledighet Stockholm 715 7,75-8,0 % 10,0 % Gøteborg 620 8,0-8,5 % 10,0 % Malmø 430 8,0-8,5 % 10,0 % Transaksjonsvolum Sverige 1. halvår Kilde graf: NEWSEC 9

10 Interiør fra BO:X Galleria, Stockholm. 10

11 Makrokommentar fra DnB NOR Markets Norsk økonomi Norsk økonomi vokser igjen etter et fall på 1½ prosent i 2009, det første fallet på årsbasis siden Veksttakten er likevel moderat, og veksten så langt i år har avtatt i forhold til i fjor høst. Konsumprisveksten har avtatt, og lønnsveksten har kommet markert ned. Vekstimpulsene fra den ekspansive penge- og finanspolitikken ebber nå ut. Finanskrisen ser ut til å være over, men ny uro har blusset opp i finansmarkedene i forbindelse med uhåndterlige nivå på statsgjeld i enkelte søreuropeiske land. Her hjemme har regjeringen varslet finanspolitiske innstramninger for å nærme seg handlingsregelen igjen. I mai ble styringsrenten økt med 25 basispunkter fra bunnivået på 1,75 prosent, og Norges Bank varsler i sin pengepolitiske rapport fra juni om at neste renteøkning ikke vil komme før årsskiftet. DnB NOR Markets tror at renteøkningene i Norge i de nærmeste årene vil være gradvise, og komme i små og ikke hyppige skritt. Årsaken er at norsk økonomi ser ut til å vokse i en saktere takt enn i tidligere oppgangskonjunkturer, samtidig er pris- og kostnadspresset lite. Kapasitetsoverskuddene i bedriftene legger bånd på investeringsetterspørselen, og vil trolig fortsette å gjøre det i tiden framover. Etterspørselsveksten både fra hjemmemarkedet og utlandet ser ut til å bli moderat. Det er utsikter til fortsatt stram kredittpraksis mot mange konjunkturutsatte næringer. Disse faktorene kommer til å legge en demper på bedriftenes investeringsaktivitet fremover, selv om bunnen ser ut til å være nådd. Det økonomiske tilbakeslaget har preget det arbeidsmarkedet overraskende lite. Ledigheten har steget vesentlig mindre enn vi har sett i tidligere, langt mildere nedgangstider. Bedriftene har vært tilbakeholdne med oppsigelser og sysselsettingen falt med knapt en halv prosent i fjor. I tillegg ble arbeidsledigheten holdt nede av at mange i den yngre aldersgruppen og gruppen av utenlandske arbeidstakere gikk ut av arbeidsstyrken. Vi tror i lys av dette at bedriftene har begrenset behov for å ansette flere arbeidstakere for å møte etterspørselsveksten fremover. Vi venter en liten nedgang i sysselsettingen frem til høsten, og en utflating frem til midten av En del av de som meldte seg ut av arbeidsmarkedet vil trolig komme inn igjen fra neste år. Dette vil føre til at arbeidsledigheten øker noe videre til 3,9 prosent av arbeidsstyrken, før sysselsettingen igjen tar seg opp i Med et fortsatt lavt rentenivå og forholdsvis trygge jobbutsikter forblir privat forbruk den viktigste vekstdriveren i norsk økonomi, selv om utviklingen så langt denne våren har vært svak. Våre anslag innebærer at privat forbruk vil vokse fremover, men ikke like friskt som vi har blitt vant til i årene før finanskrisen. Vi legger til grunn at inntektsoppgjørene blir moderate og at husholdningenes sparing vil holde seg nokså høy. I 2009 sparte norske husholdninger 7,5 prosent av sin disponible inntekt i 2009, en fordobling fra året før. Selv om usikkerheten har blitt mindre tror vi norske husholdingene vil fortsette å bygge ned sin rekordhøye gjeld. 11

12 Svensk økonomi DnB NOR Markets tror at svensk økonomi vil gjøre det bedre enn de fleste andre industriland i det globale konjunkturoppsvinget. Det er særlig tre grunner til dette. Eksportindustrien ble rammet særlig hardt av krisen, men stor produksjon av kapitalvarer gjør den også godt posisjonert når investeringsetterspørselen tar seg opp globalt. Husholdningenes kjøpekraft dempes av høy arbeidsledighet, men deres finansielle balanser er rimelig sterke bl.a. hjulpet av et friskt boligmarked. Og svenske statsfinanser er av de klart mest solide blant industrilandene, slik at myndighetene har langt større finanspolitisk handlingsfrihet enn ellers i Europa. I første halvdel av fjoråret var svensk økonomi av de som ble rammet hardest av finanskrisen målt med BNP. Siden da har imidlertid økonomien vært blant de som har vokst mest. BNP har steget sammenhengende siden andre kvartal i Og i første kvartal i 2010 steg BNP med hele 1,4 prosent fra det forrige kvartalet. En rekke andre nøkkeltall bekrefter bildet av en økonomi i sterk vekst. Eksportetterspørselen stiger, industriproduksjonen tar seg opp og ordrebøkene er igjen i ferd med å fylles. Det gir seg utslag i en uvanlig høy bedriftstillit. Forbrukertilliten er også høy, selv om det ikke har resultert i nevneverdig detaljhandelsvekst. Men i likhet med i Norge, bruker husholdningene mye penger på bil og bolig. Kraftig boligprisvekst kan delvis tilskrives ekstraordinært lave renter. Riksbanken har ved flere anledninger pekt på at et hett boligmarked er en kilde til bekymring og dermed en grunn til å heve styringsrenten tidligere enn i mange andre industriland (med Norge som det åpenbare unntaket). Utviklingen i arbeidsmarkedet har fremstått som den største risikoen for at veksten i svensk økonomi skulle bli svakere enn det vi har sett for oss. Fra Utvikling arbeidsledighet Årlig vekst i brutto nasjonalprodukt Utvikling korte renter Utvikling lange renter 12 Kilde grafer: Reuters EcoWin

13 toppen i begynnelsen av 2008 til tredje kvartal i fjor falt sysselsettingen med 3 prosent. Ledighetsraten har steget fra 5,5 til rett under 9 prosent det høyeste siden Bak tallene skjuler det seg imidlertid store forskjeller mellom ulike sektorer. Industrien har kvittet seg med over jobber, hvorav forsvant i bilindustrien. Mange av disse jobbene er forsvunnet for godt, noe som fordrer en vanskelig, men nødvendig omstilling jobber har også forsvunnet innen handel og transport. Men i andre deler av privat sektor har det blitt skapt mange jobber, spesielt innen tjenestesektoren. Siden i fjor høst har sågar den totale sysselsettingen steget. I følge månedstallene fra SCB tilsvarer jobbveksten nær 40 prosent av det foregående fallet. Forventningene til fremtidig sysselsetting er høyere enn normalt for tjenesteindustrien, industrien og bygg/anlegg. For handel er forventningene som normalt. Antallet arbeidstimer har så smått begynt å stige, det samme har antallet ledige stillinger. Samtidig vokser arbeidsstyrken, noe som kan være en indikasjon på at ikke for mange mennesker faller utenom arbeidsmarkedet til tross for krisen. I det siste har arbeidsledigheten vist tegn til å flate ut. Spørsmålet nå er hvor kjapt ledigheten skal vesentlig ned. Gitt lav produktivitetsvekst er det godt mulig at det drøyer til Likevel er det altså mange piler som peker i riktig retning i det svenske arbeidsmarkedet. Det bør bety at sannsynligheten dermed øker for at svensk økonomi skal bli en av vinnerne på vei ut av finanskrisen. 13

14 Sjølyst Arken, Oslo. 14

15 15

16

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2011 /I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2011 /I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2011 /I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA FORTIN INVESTORRAPPORT 2011 /1 2 INNHOLD Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Verdiutvikling 7 Eiendomsporteføljen 8 Utfordringer

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 1. kvartal 2009. 20. mai 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 1. kvartal 2009. 20. mai 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 1. kvartal 2009 20. mai 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 1. kvartal 2009 Innhold Side Oppsummering 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/3 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/3 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 9 Endring av eierstruktur

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I Tilrettelegger: Investorrapport 2012/I DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/I 2 Innhold Dette er fortin Nøkkeltall 4 Leder 5 Nytt siden sist 6 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Likviditet

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/2

Tilrettelegger: Investorrapport 2012/2 Tilrettelegger: Investorrapport 2012/2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2012/2 2 Innhold Nøkkeltall 4 Leder 5 Eiendomsporteføljen 6 Porteføljeoversikt 7 Nytt siden sist 8 Restrukturering og

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom. DnB NOR Markets. 20. september 2011

ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom. DnB NOR Markets. 20. september 2011 Kan Eurosonen reddes? Ja,, men ESOP, Oslo 19/9/11. Sjeføkonom Øystein Dørum, D DnB NOR Markets 1 1) EFSF er for lite European Financial Stability Fund (EFSF) opprettet 9.5.21, med mål om utlånskapasitet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Tilrettelegger: INVESTORRAPPORT 2013/1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INVESTORRAPPORT 2013/1 2 INNHOLD Nøkkeltall 4 Porteføljeoversikt 5 Verdiutvikling 6 Strategisk utfallsrom 10 Faksimile fra SveaReal 11

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Investorrapport 2014/1

Investorrapport 2014/1 Investorrapport 2014/1 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA investorrapport 2014/1 2 investorrapport 2014/1 3 Innhold Siste nytt 4 Brev fra administrerende direktør 5 Eiendomsporteføljen 6 Nøkkeltall 7 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer