Arbeidsnotat: Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling: Forankring av undersøkelser i forhold til teori. Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsnotat: Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling: Forankring av undersøkelser i forhold til teori. Trondheim 27.09."

Transkript

1 Arbeidsnotat: Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling: Forankring av undersøkelser i forhold til teori Trondheim

2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Norges Forskningsråd, Kultur og samfunn Program: Byutvikling - drivkrefter og planleggingsutfordringer Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling: Bjørn Egil Male Dato: Fil: Notat - Forankring av undersøkelser v03. Forankring av undersøkelser i forhold til teori 1. Bakgrunn Det er intensjonen at hovedvekten av arbeidet med prosjektet skal legge på en beskrivelse av det geografiske lokaliseringsmønsteret for næringsvirksomhet i tre byområder, inkludert en komparativ sammenligning mellom byene. I tillegg skal det gjennomføres en fortolkning av observerte resultater der en søker å forklare årsaks-virkningsforhold mellom aktuelle drivkrefter og lokaliseringsmønsteret. Det er ønskelig at fortolkningen søkes forankret i aktuell teori for næringslokalisering og byutvikling. Aktuelle teorier for prosjektet er tidligere drøftet i Prosjektbeskrivelsen og videreutviklet i notatet Problemstillinger, teoretiske perspektiver og undersøkelsesopplegg (Leknes, 2001). Et relevant teoribidrag fra et annet prosjekt innen byforskningsprogrammet utgjøres av rapporten Bytransformasjon og økonomisk utvikling i Oslo. (ECON, 2002). Vi vil kun i begrenset grad ha tilgang til nødvendige data for å forklare og sannsynliggjøre komplekse årsakssammenhenger. Vi trenger derfor nå et praktisk grep der det foretas nødvendige valg og avgrensninger av teorigrunnlaget både i forhold til relevans for forskningsprogrammet og ikke minst realisme i forhold til tilgengelige data og økonomiske rammer for prosjektet. Ambisjonsnivået ved analysen av årsakssammenhenger må i hovedsak innrettes mot å sannsynliggjøre ulike teorier eller hypoteser. Det er ikke realistisk å kunne gjennomføre systematisk hypotesetesting ut fra tilgjengelig data, og dette har heller ikke vært intensjonen med prosjektet. 2. Aktuelle datakilder/undersøkelser Prosjektet er i stor grad utløst av at vi nå har tilgang på et unikt digitalt datagrunnlag for næringsvirksomhet som sammen med GIS-verktøy gir muligheter for å beskrive lokaliseringsmønsteret for næringslivet i stort omfang og på detaljert nivå. Den viktigste verdien av prosjektet vil være knyttet til at vi lykkes med å frambringe ny og relevant kunnskap om lokaliseringsmønsteret for ulike typer næringsvirksomhet innen byområder som grunnlag for planlegging. De viktigste datakildene for beskrivelse av lokaliseringsmønsteret i de tre byene utgjøres av bedriftsregister og byggearealstatistikk (fra GAB). I tillegg gjennomføres en Asplan Viak Trondheim AS 1

3 intervjuundersøkelse av et relativt begrenset antall bedrifter i Trondheim for å kartlegge årsaker til deres lokaliseringsvalg. Undersøkelsen får et begrenset omfang (anslagsvis bedrifter) og gjennomføres kun i en av de tre byene (Trondheim). Undersøkelsen vil derfor ha begrenset verdi vurdert som representativ utvalgsundersøkelse, men forventes likevel å kunne styrke grunnlaget for fortolkning av overordnet arealbruksmønster i alle tre byene (blant annet avveiningen mellom økonomiske og ikke-økonomiske lokaliseringskriterier). Ved fortolkningen av årsaker til lokaliseringsmønsteret vil vi kunne nytte følgende datakilder: Økonomiske konjunkturdata (nasjonale data for bruttonasjonalprodukt, byggeaktivitet, sysselsetting) Digitalt kartgrunnlag (med informasjon om topografi/fysiske barrierer, vegnett, utbyggingsareal osv samt egne avgrensning av bysentrum, andre områdetyper osv) Plansituasjon og planbehandling (kommuneplaner supplert av intervjuer av informanter i kommunene vedr. planhistorikk samt behandling av spesielle byggesaker/planprosesser) Eiendomspriser (grove oversikter over prisnivå i bydeler gjennom intervju av lokale informanter hos eiendomsmeglere, utbyggere, kommunene) ATP-modellen (datagrunnlag for tilgjengelighetsanalyser med ulike transportmidler, gjelder kun Trondheim og Bergen, enklere opplegg tilrettelegges for Stavanger/Sandnes) Neste tabell viser en foreløpig oversikt over aktuelle datakilder og aktuelle beskrivelser og fortolkningsmuligheter. Asplan Viak Trondheim AS 2

4 Oversikt over hoveddatakilder og aktuelle beskrivelser og fortolkningsmuligheter. Hoveddatakilde Bedriftsregisteret med data for alle næringsvirksomheter (adresse, virksomhetstype, antall ansatte) GAB/Byggearealdata vedrørende av alle nye næringsbygg (igangsettingsår, adresse, bygningstype, gulvareal) Intervjuundersøkelse av et begrenset antall bedrifter i Trondheim Beskrivelser av geografiske utviklingstrekk/mønstre. Fortolkning av mulige årsaksvirkningsforhold Samlet sysselsetting etter bransjer ut fra Årsaker til årlige svingninger i samlet sysselsettingsstatistikk , sysselsetting etter bransjer (nasjonale og bedriftsregister 1994/95 (ikke Bergen) og lokale drivkrefter). bedriftsregister Antall bedrifter og ansatte pr bedrift i ulike bransjer. Andel bedrifter i ulike bransjer som har endret adresse mellom 1994/95 og 2000 (ikke Bergen). Geografisk fordeling av bedrifter etter Plansituasjonens betydning for lokaliseringsmønsteret bransjer og arbeidsplasstall i i ulike bransjer. Kommu- Områdevise variasjoner i arbeidsplasstetthet nens styringsmulighet gjennom overord- og bransjemønster i Spesielle net plan. (Intervjuer av kommunene!) arbeidsplasskonsentrasjoner, Transportsystemets betydning for lokaliseringsmønsteret. senterstruktur og bransjevise Vurdering av tilgjeng- klyngedannelser. elighet med privatbil og kollektivtransport Endret lokaliseringsmønster 1994(95)- for ulike bransjer og områdetyper (ikke Bergen) Hovedvegnettets betydning som lokaliseringsfaktor Flyttekjeder 1994/ Geografisk for ulike bransjer. fordeling av omlokaliserte bedrifter i Senterstrukturens betydning som lokaliseringsfaktor Nåværende bruk av deres fraflyttete for ulike bransjer. lokaler fra 94/95 (ikke Bergen). Tomteverdiens (leieprisens) betydning som lokaliseringsfaktor for ulike bransjer. Samlet lokal byggeaktivitet Årsaker til årlige svingninger i samlet etter bygningstype og størrelse på nybygg. lokal byggeaktivitet etter bygningstype (nasjonale og lokale drivkrefter). Sammenligning av byggeaktivitet og Vurdering av lokal arbeidsplassvekst og sysselsettingstall/-endringer og i hovedbransjer. standardøkning som forklaringsfaktorer. Vurdering av gulvarealforbruk pr arbeidsplass for hovedbransjer. Geografisk fordeling av nybygg etter bygningstype og størrelse. Geografisk fordeling av nybygg på tidsperioder 83-89, 90-95, Sammenligning av byggeaktivitet og sysselsettingstall i bydeler (og bransjer). Andel av bedrifter i ulike bydeler/bransjer som ut fra adresse berøres av nybygg. Andel av registrerte bedrifter med adresseendringer 94/95-00 som er knyttet til nybygg. (Kun Tr.h. og St.v.) Anslått samlet volum for næringsbygg i bydeler og bransjer ved å sammenholde andelen virksomheter som berøres av større nybygg med samlet sysselsetting i bydel/bransje. Flyttekjeder for utvalgte bedrifter. Fra-til mønster (geografisk og bransjemessig). Bruk av fraflyttete næringslokaler. Plansituasjonens betydning for lokalisering av ulike typer nye næringsbygg. Kommunens styringsmulighet gjennom overordnet plan. Transportsystemets betydning for lokalisering av ulike typer nye næringsbygg. Vurdering av Kommunens. Lokaliseringsmønster for ulike bransjer i forhold til tilgjengelighet med privatbil og kollektivtransport. Hovedvegnettets betydning som lokaliseringsfaktor for ulike bransjer. Senterstrukturens betydning som lokaliseringsfaktor for ulike bransjer. Tomteverdiens (leieprisens) betydning som lokaliseringsfaktor for ulike bransjer Indikasjoner på flyttekjedemønstre, lokaliseringskriterier, plantilpasning, samarbeid med kommunene ol innenfor ulike næringstyper. (Undersøkelsen blir for liten til å gi et representativt bilde.) Asplan Viak Trondheim AS 3

5 3. Forankring i teori Fortolkning av mulige årsakssammenhenger skal søkes forankret i aktuelle teorier for lokalisering og byutvikling. Det finnes en rekke teorier på dette området som delvis er utviklet over tid og bygger videre på hverandre og som delvis er forankret i ulike fagtradisjoner (jfr. ECON 2002, Anas 1998, Healey 1990 osv). I prosjektbeskrivelsen har vi tatt utgangspunkt i to hovedtyper teorier (jfr. også ECON 2002 som har en tilsvarende deling): Lokaliseringsteorier som søker å forklare enkeltvirksomheters lokaliseringsvalg (med teorigrunnlag fra spesielt økonomi, men også sosiologi/adferdsvitenskap/beslutningsteori) Byutviklingsteorier eller -modeller som forklarer byområders form og arealutnyttelse (med økonomiske geografi som dominerende teorileverandører) Det er ikke nødvendigvis et sterkt teoretisk skille mellom disse to gruppene siden nyklassisk økonomisk teori synes å være et svært viktig grunnlag både for mange lokaliseringsteorier og mange klassiske bygeografiske studier. Et viktig skille er knyttet til analysenivå og tilnærmingsmåten ved at lokaliseringsteorier beskriver årsaker til enkeltlokaliseringer (analyser nedenfra og opp ) mens byutviklingsteorier beskriver det fysiske resultatet av summen av en rekke (eller alle) lokaliseringsvalg innen et definert geografisk område (analyser ovenfra og ned ). Etterprøving av lokaliseringsteorier krever detaljerte data om enkeltvirksomheter (f.eks. intervjuer av beslutningstakere), mens analyser av byutviklingsmodeller bygger på aggregerte arealbruksdata for hele byer og byområder (inkl. andre arealbruksformål enn næring). Neste figur viser et forslag til en mulig systematisering av årsaks-virkningsforhold som grunnlag for å diskutere forankring i aktuelle teorier og definering av konkrete analyseoppgave. Figuren tar utgangspunkt i tradisjonelle lokaliseringsteorier (basert på økonomisk teori) der endringer av lokaliseringsmønsteret analyseres ut fra et fungerende eiendomsmarked for næringseiendommer med en tilbudsside og en etterspørselsside. Etterspørselen etter næringseiendommer forutsettes i figuren å bli påvirket av to typer hoveddrivkrefter: Eksterne drivkrefter/rammebetingelser utgjøres av blant annet nasjonale økonomiske konjunkturer og generelle strukturendringer i næringslivet som påvirker den lokale næringsutviklingen (vekst, investeringer, strukturendringer). Lokaliseringsmønsteret påvirkes ikke direkte, men indirekte gjennom veksttakt og strukturendringer i lokalt næringsliv (f.eks. nedleggelse av industri og vekst i tjenesteytende næringer). Lokale næringsvirksomheter (eksisterende og nyetablerte) som trenger lokaler eller tomt, utgjør den direkte etterspørselen i markedet for næringseiendommer. Aktørene på etterspørselssiden forutsetter her å søke å realisere sine preferanser, til både beliggenhet og egenskaper ved lokaler/tomt, i forhold til muligheter og begrensninger i markedstilbudet. De rene etterspørrere utgjøres av virksomheter som ikke samtidig opptrer på tilbudssiden som utleiere til andre virksomheter. I tillegg må de enkeltvis være tilstrekkelig små ( atomistiske ) til at de ikke påvirker (eller styrer) tilbudssiden. Asplan Viak Trondheim AS 4

6 Tilbudet etter næringseiendommer forutsettes i figuren å bli påvirket av følgende typer aktører: Offentlige myndigheter som både søker å styre/regulere eiendomsmarkedet gjennom arealplanlegging, byggesaksbehandling og andre virkemidler (f.eks. utbygging av infrastruktur og tomtetilrettelegging som virkemidler for plangjennomføring). Private eiere/eiendomsutviklere som kjøpere, eiere og utviklere av eksisterende og potensielle næringslokaler med sikte på videre salg eller utleie. Urban governance -prosjekter som realiseres i et partnerskaps-samarbeid mellom offentlige og private aktører, spesielt kommunen som planmyndighet og private eiendomsutviklere. Skillet mellom tilbudsside og etterspørselsside er hensiktsmessig for å skille påvirkning av private aktører som hovedsakelig er tilbydere (eiendomsutviklere) fra bedrifter som primært er etterspørrere etter næringseiendommer. Samtidig illustrerer figuren at offentlige reguleringer primært påvirker tilbudssiden og ikke etterspørselen etter næringseiendommer. Samtidig har markedsperspektivet også sine begrensninger fordi det er en sterk avhengighet og gjensidighet påvirkning mellom tilbud og etterspørsel. Tilbud og etterspørsel er ofte nærmest to sider av samme sak der tilbudet ikke kunne eksistere uten etterspørselen og omvendt. Særlig uklart blir skillet tilbud-etterspørsel når enkelte bedrifter opererer i dobbeltroller både på etterspørsels- og tilbudssiden i eiendomsmarkedet ved at de både drive egen næringsvirksomhet og leier ut lokaler til andre bedrifter. Teorigrunnlaget på etterspørselssiden ivaretas av ulike lokaliseringsteorier basert enten på neoklassiske økonomisk tilnæring eller varianter som i større grad vektlegger andre ikkeøkonomiske faktorer. Varianter av disse teoriene ivaretar også forsøk på forklaring av tendenser til både spredning og agglomarasjon av næringsvirksomheter innen ulike bransjer. Betydningen av eksterne drivkrefter ivaretas i særlig grad av lokaliseringsteorier basert på strukturell tilnærming og med vekt på grunnleggende makro sosio-økonomiske faktorer. Teorigrunnlaget på tilbudssiden er mindre presist utviklet og er i større grad knyttet til grovere byutviklingsmodeller for byform. Dette omfatter blant annet klassiske teorier om konsentrisk teori, sektorteori og flerkjerneteori. Slike modeller utgjør imidlertid sterke forenklinger. Det fysiske bildet av arealbruksmønsteret er over tid blitt mer komplekst og gir i dag (enda) mindre grunnlag for enkle helhetlige teorier om byens form og indre arealutnyttelse. I den senere tid er det utviklet mer fragmenterte teorier knyttet til utvikling av spesielle delområder som bl.a. subsentra, næringsklynger og edge cities. De nyere teoriene synes i hovedsak å bygge på økonomisk lokaliseringsteori ved at arealbruksmønsteret forutsettes å gjengi eller avspeile etterspørselen framfor å forklare påvirkning fra aktører på tilbudssiden, og herunder også betydning av offentlig planlegging og regulering. For vårt formål ville det være mest tjenelig med teorier som forklarer samspillet på tilbudssiden mellom hovedaktører som eiendomsutviklere (eiere, investorer, entreprenører, utleiere) og offentlige planmyndigheter, herunder eventuelt også hvordan disse aktørgruppene indirekte påvirkes av utviklingen på etterspørselssiden. I norsk sammenheng vil det også være naturlig å fokusere spesielt på den offentlige planleggingens betydning for arealbruksmønsteret. Utenom de enkle bygeografiske modellene finnes det neppe slike helhetlige teorier på etterspørselssiden. På denne bakgrunn har vi tidligere valgt å innføre det mindre ambisiøse begrepet perspektiv som utgangspunkt for analyser på tilbudssiden, framfor Asplan Viak Trondheim AS 5

7 det mer ambisiøse begrepet teori. Dette har selvsagt også sammenheng med at prosjektet ikke har teoriutvikling som primært mål. I tråd med dette viser vår figur følgende 3 teoretiske analyseperspektiv på tilbudssiden: samfunnsplanperspektivet eiendomsutviklingsperspektivet urban governance - perspektivet De 3 perspektivene er i hovedsak komplementære og ikke gjensidige utelukkende. I samfunnsplanleggingsperspektivet ses arealbruksutviklingen som styrt (eller sterkt påvirket) av offentlige demokratiske planleggingsprosesser. Styringen kan skje gjennom arealplanlegging og oppfølging gjennom plan- og byggesaksbehandling og tilrettelegging av offentlig infrastruktur. Et metodisk problem utgjøres av at styringen ikke nødvendigvis skjer gjennom klare og helhetlige oversiktsplaner, men i økende grad behandlingsprosesser og forhandlinger knyttet til de enkelte utbyggingsprosjekter (kvalitetskrav, forhandlinger, kjøpslåing). Dette kan være en meget effektiv styringsform i vår tid, men planprosessen kan i begrenset grad være dokumentert slik at styringsgraden kan etterprøves i ettertid. I eiendomsutviklingsperspektivet ses arealbruksutviklingen som hovedsakelig styrt (eller sterkt påvirket) av ulike typer eiendomsutviklere som søker å maksimere utbyttet av egen eiendom. Dette vil ofte være private aktører, men delvis også offentlige virksomheter (jf. fokus på eiendomsutvikling innen kommuner, jernbanen osv ). Av særlig interesse for prosjektet er å belyse betydingen av den nye næringen av profesjonelle eiendomsutviklere som synes å ha fått økende betydning for eiendomstilbudet det siste 10-året.. Urban governance perspektivet utgjør i hovedsak et supplement til de to andre perspektivene. Her ses arealbruksutviklingen som betydelig styrt av partnerskapsprosjekter mellom private og offentlige (kommunale) aktører. Dette vil kun gjelde et fåtall prosjekter med antatt stor betydning. Aktuelle analyser vil forutsette av slike prosjekter lar seg skille ut og definere på en tilfredsstillende måte. Asplan Viak Trondheim AS 6

8 Offentlig styring og tilrettelegging arealplanlegging/byggesaksbehandling, infrastruktur og tomtetilrettelegging Statlige reguleringer/lovverk Kommunal økonomi osv EKSTERNE DRIVKREFTER/RAMMEBETINGELSER Statlige reguleringer/lovverk Statlig vegnett osv Økonomiske konjunkturer Generelle strukturendringer osv Urban governance - prosjekter Partnerskaps-samarbeid mellom kommune, bedrifter, andre offentlige myndigheter og eiendomsinvestorer. TILBUD av næringseiendommer (lokaler, tomter). EIENDOMSMARKEDET gjensidig avhengighet og påvirkning ETTERSPØRSEL etter næringseiendommer (lokaler, tomter). Næringsvirksomheter som trenger lokaler eller tomt. (Søker å realisere sine preferanser til beliggenhet og lokaler/tomt i forhold til muligheter og begrensninger i markedstilbudet Private eiere/eiendomsutviklere kjøpere, eiere og utviklere av eksisterende og potensielle næringslokaler med sikte på videre salg eller utleie Byutviklingsteori/modelle Lokaliseringsteor i Asplan Viak Trondheim AS 7

9

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Sammendrag og konklusjoner Innledning Begrepet bytransformasjon omfatter en lang rekke fenomener: sysselsettingen og bosettingen øker og brer seg utover geografisk, pendlingsområdet øker, gamle næringer

Detaljer

Kunnskapsbehov i Oslo - relevant for BYFORSK? Dialogmøte 27.juni Monica Lund

Kunnskapsbehov i Oslo - relevant for BYFORSK? Dialogmøte 27.juni Monica Lund Kunnskapsbehov i Oslo - relevant for BYFORSK? Dialogmøte 27.juni Monica Lund Flerkjernet byutvikling Et begrep som er blitt brukt forholdsvis ukritisk i snart 20 år. «Flerkjernighet» kan forstås på flere

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Konferanse med næringslivet Arvid Gusland og Gunnar Ridderström 27. oktober 2017 Forslag: Næringsarealer skal være hyllevare 1. Alle kommunene

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Regionale arealscenarier - utforming analyse - bruk

Regionale arealscenarier - utforming analyse - bruk Regionale arealscenarier - utforming analyse - bruk v/ Bernt Østnor, Regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune Regionale arealscenarier i Rogaland Prosjekter: 1. KVU Jæren 2009 2. ATP Haugalandet

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Rett virksomhet på rett sted

Rett virksomhet på rett sted Stipendiat Kathrine Strømmen NTNU Trondheim Institutt for by- og regionplanlegging 1 Virksomheters transportskapende egenskaper 1.1 ABC-metoden ABC-metoden er en metode for lokalisering av bedrifter som

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

NORSULP logistikkplaner for norske byer

NORSULP logistikkplaner for norske byer NORSULP logistikkplaner for norske byer Transport & logistikk 2016 Gardermoen, 17.oktober 2016 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt 17.10.2016 NORSULP - Logistikkplaner i by - Olav Eidhammer 1

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug, Norsk institutt for by- og regionforskning Plankonferansen i Hordaland 2. nov. 2010 Utgangspunkt Et oppdrag for det regjeringspålagte

Detaljer

Små boliger behov og utfordringer

Små boliger behov og utfordringer Små boliger behov og utfordringer Bakgrunn Sak 113/17 (Formannskapsmøte 19.9.2017): 114/697, Nedre Torggate 4, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bruksendring fra kontor ettroms-leilighet

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

Fra visjon til gjennomføring

Fra visjon til gjennomføring Fra visjon til gjennomføring kommunens virkemidler i arbeidet med bærekraftig tettstedutvikling Presentasjon for Lunner kommune 02. mars 2016 Alf Waage, prosjektleder NAL Kystbyen Brekstad Iillustrasjon:

Detaljer

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling Ellen Haug, 27.10.2015 på Hamar kommunes folkemøte Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Trenger vi bylogistikkplaner i Norge?

Trenger vi bylogistikkplaner i Norge? Trenger vi bylogistikkplaner i Norge? Kartlegging av brukerbehov Astrid Bjørgen Sund PhD stipendiat/senior rådgiver SINTEF abs@sintef.no 05.10.2016 NORSULP 1 Disposisjon Bakgrunn NORSULP Aktørbilde Brukerbehov

Detaljer

Eiendomsnæringens fremvekst byplanleggingens retrett? August E. Røsnes (Dr. Scient. e.v.)

Eiendomsnæringens fremvekst byplanleggingens retrett? August E. Røsnes (Dr. Scient. e.v.) Eiendomsnæringens fremvekst byplanleggingens retrett? August E. Røsnes (Dr. Scient. e.v.) Det jeg vil snakke om: 1. Samspill/motsetning mellom eiendomsutvikling og byplanlegging hvorfor? 2. Eiendomsnæringens

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt ATP-Grenland TILLEGGSVURDERING - KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER Vurdert av Are Kristiansen 22.10.2013 Oppsummerende tabell Alternativ for Kjørbekk og Enger Skien sentrum Porsgrunn sentrum/

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

Vedlegg 2. Scenarier for arealutvikling på Jæren.

Vedlegg 2. Scenarier for arealutvikling på Jæren. Vedlegg 2 Scenarier for arealutvikling på Jæren. Vise mulig utvikling 2016-2030 Innbyggerutvikling Arealscenariene viser mulige utviklingsretninger fra 2016 til 2030. Det er lagt til grunn SSB sin befolkningsprognose

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid.

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid. O S L O A R K I T E K T F O R E N I N G JOSEFINESGT 34, 0351 OSLO - TEL. +47 23 33 24 94 MOB +47 932 04 522 Org.nr.: 871437122 e-post: oaf@arkitektur.no web; www.arkitektur.no/oaf O. A. F. Byrådet i Oslo

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon. Regional plan for masseforvaltning: Orientering til rådmannskollegiene i Ås

NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon. Regional plan for masseforvaltning: Orientering til rådmannskollegiene i Ås NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon 03.11.2015 2013/24232-66 EMNE K53 E-post solveig.viste@afk.no Til: Fra: Rådmannskollegiene i Akershus Solveig Viste Regional plan for

Detaljer

Forslag til terminologi

Forslag til terminologi MÅL Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Forslag til terminologi Mål noe som er et mål i seg selv Strategimål Mål for strategien Strategi en vei til å nå målet Tiltak Tiltak en konkret

Detaljer

Pilotområder og nettverk byomforming

Pilotområder og nettverk byomforming Pilotområder og nettverk byomforming Fokus på offentlig-privat samarbeid og gjennomføring Næringslivet aktivt med Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø Pilotområder i byene Nettverkssamlinger

Detaljer

Befolkningsutvikling og byutvikling: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor?

Befolkningsutvikling og byutvikling: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor? Befolkningsutvikling og byutvikling: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor? Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009 Konferansen om miljøvennlig bytransport 28.02.13 Tempo/CIENS/TØI

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel T R O N D H E I M K O M M U N E Byplankontoret Kommuneplanens arealdel 2006-2018 Delrapport 4 Næringslivets vurdering av behov for næringsareal januar 2007 Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug, 22.09.2015 på Osloregionens høringskonferanse Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon RVU2009 dybdeanalyser Dokumentets dato: 13.04.11 Saksnummer: 2011058750 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 B.1. Kravspesifikasjon... 2 B.1. 1. Beskrivelse

Detaljer

Innlandsbykonferansen 2012

Innlandsbykonferansen 2012 Innlandsbykonferansen 2012 Presentasjon av fortettingsstudie Lillehammer Nord - «Lillehammers nye bydel» v/gunhild Stugaard Kommuneplanen 2011-2024 Boligbygging i planperioden Kommunens totale boligbehov

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle?

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Om målformuleringer Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Forslag til avklaring om prosjektets terminologi Mål Noe som er et mål i seg selv Strategimål Et mål for strategien Strategi en

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: "Fra forskningsresultat til marked - utfordringer".

Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: Fra forskningsresultat til marked - utfordringer. Vedlegg 1: Saksnr: 15/5618 Prosjekt: "Fra forskningsresultat til marked - utfordringer". Hva er de reelle utfordringene? Figur 1: Innovasjonskjede og kapitalbehov: Prosjektets fokusområde: Test - og demonstrasjon

Detaljer

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 212-11-16 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen

Detaljer

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Regionreformen videre med et forskerblikk Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Argumentene for sterkere regionale folkevalgt nivå Bør være en demokratisk

Detaljer

Logistikknuten i Trøndelag

Logistikknuten i Trøndelag Logistikknuten i Trøndelag Trondheimsregionen 26. april Gaute Dahl, STFK Hva er problemet? Lite rasjonell godsterminal i Trondheim sentrum som ikke tåler vekst Voksende godstransport på vei Hvem eier problemet?

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler - høring

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler - høring Statens vegvesen Se adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Alberte Ruud 2013/039158-77 24.02.2015 92850538 Indikatorer for arealbruk og parkering

Detaljer

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid»

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Tekna Strategisk eiendomsledelse - med fokus på offentlig sektor «Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Grete Kvinnesland, leder Utbygging Bymiljø og utbygging Stavanger

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11495-1 Dato: 25.11.2014 BOLIGMELDING â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET 09.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til boligmelding for

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

Forbedring av planprosesser i Alta kommune

Forbedring av planprosesser i Alta kommune Forbedring av planprosesser i Alta kommune Arealkonferansen Tønsberg 16. april 2015 Hallgeir Strifeldt Fagleder Plan Min bakgrunn Ingeniør Nordkapp kommune (3 år), arkitektkontor, byggeleder, anleggsarbeider

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Abels gate - Opsjonsavtale Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/ innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Abels gate - Opsjonsavtale Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/ innstilling: Saksframlegg Abels gate - Opsjonsavtale Arkivsaksnr.: 06/43407 Forslag til vedtak/ innstilling: 1. Formannskapet vedtar at det er en kommunal oppgave å bidra til og tilrettelegge for etablering av studentboliger

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

Tallfesting av hvordan arealbruk og transportsystem påvirker omfanget av biltrafikk i byområder

Tallfesting av hvordan arealbruk og transportsystem påvirker omfanget av biltrafikk i byområder Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tallfesting av hvordan arealbruk og transportsystem påvirker omfanget av biltrafikk i byområder Tore Leite Planavdelingen, byutviklingsseksjonen Fellesprosjektet

Detaljer

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen 20.-21. januar 2015 Bymiljøavtaler Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Utredning om byområdene (2010) Sterk befolkningsvekst i byene Helhetlig

Detaljer

Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging?

Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging? Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging? Hvilke paralleller kan vi trekke til regional planlegging i Danmark og Tyskland? Hva kan vi gjøre i Osloregionen for å innrette planleggingen mot

Detaljer

Plan 2013. Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plan 2013. Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plan 2013 Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Kommunenes forventninger til regionalplan Fylkeskommunens forventning til RP 17.000

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune DISPOSISJON Intervensjonsforskning og helsefag Komplekse intervensjoner Metodiske

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema næringsliv og sysselsetting Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med

Detaljer

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? Transportanalyser i byområder Tilgjengelighet Tilgjengelighet

Detaljer

Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016

Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016 Målrettede sykkeltiltak i fire byområder v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016 Framtidens transportutfordringer Nullvekstmålet All vekst i persontransport i de ni største byområdene

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

30. november 2009. Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009

30. november 2009. Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009 30. november 2009 Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009 Program 10.00 10.15 Velkommen v/ Jan Martinsen SVV 10.15 11.00 Om ATP-modellen v/ Kari Skogstad Norddal 11.00 11.30 Klimanøytral bydel Brøset v/

Detaljer

Et godt liv i den kompakte byen?

Et godt liv i den kompakte byen? Et godt liv i den kompakte byen? Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO CIENS bykonferanse, 28. august 2014 KOMPAKT BY = ATTRAKTIV BY? Den kompakte byen og kompaktbypolitikken

Detaljer

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER

BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA PLANER Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune Oppdrag: Del: Dato: 2013-01-09 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: BRUK AV KRAV OM MINIMUM/MAKSIMUM UTNYTTELSESGRAD FOR ERVERVSOMRÅDER I OVERORDNA INNHOLD 1

Detaljer

Byvekstavtaler og bygdepakker - løsninger for mindre steder? Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Byvekstavtaler og bygdepakker - løsninger for mindre steder? Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Byvekstavtaler og bygdepakker - løsninger for mindre steder? Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Konsentrasjon rundt landets største byområder Følgende statlige satsinger har alle vært avgrenset

Detaljer

Samhandling og utvikling av byen og omlandet

Samhandling og utvikling av byen og omlandet Samhandling og utvikling av byen og omlandet Innlegg på samling faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene Bergen, 3.-4. februar Hege Hofstad, NIBR Bærekraftig

Detaljer

Utkast til arbeidsgruppa

Utkast til arbeidsgruppa Gjelder: Forprosjekt - Bedre byggkvalitet gjennom samordnet bruk av virkemiddelapparatet. Fra: Øivind Rooth Til: Ketil Krogstad Dato: 04.02.1015 Ref.: [Ref.] Utkast til arbeidsgruppa Innledning Notater

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Hvordan lykkes i usikkert farvann? Lever markedstilpassede boliger!

Hvordan lykkes i usikkert farvann? Lever markedstilpassede boliger! Hvordan lykkes i usikkert farvann? Lever markedstilpassede boliger! 15.10.14 Edinburgh Jan Håvard Valstad Analysesjef M: 99 50 35 60 Jan.Havard.Valstad@em1mn.no Usikkert farvann: Hvordan lykkes med bolig

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging.

Helhetlig boligplanlegging. Helhetlig boligplanlegging. Hvilke elementer inngår? Husbanken, Drammen 16.02.16 Rolf Barlindhaug Rolf.barlindhaug@nibr.hioa.no Problemstillinger Overordnet problemstilling: Hvordan kan en god helhetlig

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Frokostseminar i CIENS, onsdag 14. juni, kl Tema: Natur- og kulturmiljøer som gode for bybefolkningen

Frokostseminar i CIENS, onsdag 14. juni, kl Tema: Natur- og kulturmiljøer som gode for bybefolkningen Frokostseminar i CIENS, onsdag 14. juni, kl. 08.30 10.00 Tema: Natur- og kulturmiljøer som gode for bybefolkningen Oppgavens art Natur- og kulturverdier har betydning for ulike aspekter ved hvordan byområder

Detaljer

V U R D E R I N G A V U T V I K L I N G S O M R Å D E R U T F O R D R I N G E R T R E N D E R R I S I K O

V U R D E R I N G A V U T V I K L I N G S O M R Å D E R U T F O R D R I N G E R T R E N D E R R I S I K O V U R D E R I N G A V U T V I K L I N G S O M R Å D E R U T F O R D R I N G E R T R E N D E R R I S I K O AGENDA Kort om Hadrian Eiendom AS Nye vs. etablerte markedsområder Hvordan vurdere nye utviklingsområder?

Detaljer

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig»

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Ælvespeilet, Porsgrunn Ordfører Øystein Beyer Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble

Detaljer

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Lokale og regionale virkninger Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Oppdraget «synliggjøre hvorvidt konseptene som foreligger bygger opp under, eller er i motstrid til, regionale og lokale målsetninger for utvikling

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Utvikling av Levanger havn. Jan Willy Føreland Levanger

Utvikling av Levanger havn. Jan Willy Føreland Levanger Utvikling av Levanger havn Jan Willy Føreland Levanger 26.01.2009 jan.willy.foreland@ptl.no Kommunens roller Planmyndighet Kommuneplanlegging Reguleringsplan og bebyggelsesplan Tjenesteleverandør Tilrettelegge

Detaljer

Byutvikling gjennomføring og grunneiersamarbeid

Byutvikling gjennomføring og grunneiersamarbeid Byutvikling gjennomføring og grunneiersamarbeid Oslo 22.03.2017 Jan Willy Føreland Komplisert eiendomsstruktur Særlig krevende å utvikle sentrum Sett fra gårdeier og investor Motivasjon/interesse for utvikling

Detaljer