Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET /12: KOMMUNAL PRESTEBOLIG UTGÅR SOM PRESTEBOLIG - BOLIG OG TOMT TIL FRI DISPOSISJON - EIENDOM GNR. 3 BNR /12: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL /12: Unntatt offentlig ofl 13 TESTAMENTARISK GAVE ********** 32/12: TELEFONISK HENVENDELSE FRA KJELL HAGFORS OM Å SELGE HYTTA SVENSKROMMET GNR/BNR 141/1 Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Eventuelle forfall meldes til Servicekontoret på tlf Børsa, Jon P Husby ordfører

2 Sak 28/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 28/12 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 12/1768 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 28/12 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

3 Sak PS 29/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 29/12 Arkivkode: KE Prestebolig, Buvika Arkivsaksnr: 12/311 Saksbehandler: Jeanette Dahlen Saksnummer Utvalg Møtedato 29/12 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: KOMMUNAL PRESTEBOLIG UTGÅR SOM PRESTEBOLIG - BOLIG OG TOMT TIL FRI DISPOSISJON - EIENDOM GNR. 3 BNR. 57 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov for. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1: Brev fra Nidaros bispedømmeråd, datert 3. februar 2012 Vedlegg 2: Notat fra samtale med Nidaros Bispedømmeråd Vedlegg 3: Kart over eiendom gnr. 3 bnr. 57 Vedlegg 4: Forskrift om refusjon av utgifter til prestebolig av 2007 SAKSFRAMLEGG: Sakens bakgrunn: Skaun kommune kjøpte i 1991 en 6 år gammel bolig i Skogaromvegen 2A i Buvika, gnr. 3 bnr. 57, som skulle brukes som prestebolig for en nyopprettet prestestilling i Buvik sogn. Kjøpet ble finansiert gjennom et låneopptak på kroner hos Kommunal landspensjonskasse. Lånet skulle nedbetales innen 20 år. Det foreligger pr. i dag ingen pengeheftelser på eiendommen. Skaun kommune har hvert år mottatt kommunalt tilskudd til både presteboligen i Buvika og i Børsa. Til sammen utgjorde det årlige tilskuddet kroner i I desember 2011 ga Nidaros bispedømmeråd soknepresten i Buvik sogn, fritak for boplikt på presteboligen i Buvika. Familien flyttet ut av presteboligen i februar Side 3 av 11

4 Sak PS 29/12 I brev til Skaun kommunen opplyser Nidaros Bispedømmeråd at man kan ikke se at det vil oppstå noe behov for tjenestebolig i Buvika i den nærmeste fremtid, og boligen gikk derfor ut av bruk som prestebolig fra 3. februar Tilskuddet opphørte fra samme tidspunkt. Det presiseres fra Nidaros Bispedømmeråd at kommunen må påregne at det kan komme et nytt pålegg om å stille prestebolig til disposisjon dersom et slikt behov oppstår på et senere tidspunkt jf. Kirkeloven 33: Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig til rådighet for geistlig embets- eller tjenestemann. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter etter regler fastsatt av Kongen. Skaun kommune står nå fritt til å disponere boligen i Buvika, og det må vurderes hva som vil være en fornuftig forvaltning av eiendommen. Alternativ 1, gjennomføre salg av bolig Skaun kommune kan velge å selge boligen på det åpne marked. Kommunen får da umiddelbare inntekter ved salget, og det forventes at kommunen kan oppnå en god pris for boligen da det er et godt marked for salg av boliger. Pengene kan settes inn på tomtefondet, og benyttes til for eksempel kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov for. Ved salg slipper kommunen administrasjon ved utleie/ bruk og drifts- og vedlikeholdsutgifter på eiendommen. Det fremgår av samtalen med en ansatt ved Nidaros bispedømmeråd at blant annet Trondheim kommune bruker å selge presteboligene i tilsvarende situasjoner. Det nevnes også at den tradisjonelle boplikten for prester er under vurdering, og det er mulig boplikten bortfaller. Dersom kommunen selger boligen, må kommunen kjøpe eller leie ny bolig dersom det igjen blir behov for prestebolig i Buvik Sogn. Hva kommunen da vil få av statlig tilskudd til anskaffelse/ leie av ny bolig må vurderes ut fra regelverk og retningslinjer på det tidspunkt. Tilskudd ved ev. gjenkjøp: Ut fra gjeldende regelverk får kommunen dekket sine utgifter til prestebolig ved et årlig refusjonsbeløp fra staten. I refusjonsbeløpet inngår tre utgiftskomponenter: a) et kapitaltilskudd til forretning av boligens anskaffelseskostnad b) et vedlikeholdstilskudd c) dekning av kommunale utgifter De nærmere regler om hvordan refusjonsbeløpet beregnes fremgår av forskrift om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger av Viser til vedlegg 3. Side 4 av 11

5 Sak PS 29/12 Tiskudd ved ev. leie av bolig: Dersom kommunen leier en bolig for å dekke et behov for prestebolig, vil det statlige refusjonsbeløpet beregnes ut fra leiekontrakten og refusjonsreglene for øvrig jf. forskriften av 2007 nr. 3. Alternativ 2, utleie av bolig Skaun kommune kan velge å beholde boligen, og bruke den som en utleiebolig i påvente av eventuelt nytt krav til prestebolig. Skaun kommune har nylig oppgradert boligen med nye bad m.m., og boligen er av høy standard. Utleievirksomhet vil vesentlig forringe boligens standard og verdi. Den ideelle utleiebolig er liten med 2-3 soverom, av enkel standard og ligger nær offentlig og sosial infrastruktur. Kommunen vil ved utleie motta inntekter, men det blir merarbeid i form av administrasjon og drift av utleievirksomhet. Totalt sett er presteboligen lite egnet som utleiebolig, og leieinntekten vil neppe forsvare driftskostnadene. Alternativ 3, egen bruk av boligen. Kommunen kan velge å selv ta boligen i bruk dersom kommunen trenger arealer for kommunal virksomhet. Også her må da påregnes vedlikeholdskostnader samt driftskostnader. Det har vært vurdert av Skaun kommune om denne boligen kan brukes til for eksempel Klippen, men det ble konkludert med at boligen er uegnet til dette formålet. Barn, familie og helse og boligtildelingsteamet har også vurdert bruk av boligen, men kommet frem til at boligen er lite egnet. ØKONOMISK VURDERING: 2. Dersom boligen selges, vil dette gi inntekter til Skaun kommune som kan settes inn på tomtefondet. Ved salg bør det benyttes eiendomsmegler, og det må gjøres fratrekk for kostnadene forbundet med salg. 3. Dersom boligen leies ut, vil kommunen motta leieinntekter, men det forventes ikke at leien kan dekke alle utgiftene som vil påløpe til drift og vedlikehold. Utleie vil være ressurskrevende for teknisk kontor og driftskontoret, og det må videre påregnes at boligens verdi vil forringes ved utleie. Side 5 av 11

6 Sak PS 29/12 4. Dersom kommunen skal benytte boligen til egen virksomhet, vil kostnadene til drift og vedlikehold være som i dag, og man vil ikke lengre motta noe tilskudd fra Staten som kan bidra til å dekke disse utgiftene. Side 6 av 11

7 Sak PS 30/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 30/12 Arkivkode: 153 &14 Arkivsaksnr: 12/1635 Saksbehandler: Saksnummer Utvalg Møtedato 30/12 Formannskapet SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Ettersendes. Side 7 av 11

8 Sak PS 32/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 32/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1502 Saksbehandler: Elisabeth Høyem Saksnummer Utvalg Møtedato 32/12 Formannskapet SAKEN GJELDER: TELEFONISK HENVENDELSE FRA KJELL HAGFORS OM Å SELGE HYTTA SVENSKROMMET GNR/BNR 141/1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å kjøpe hytta Svenskhytta som Kjell Hagfors har tilbydd kommunen å kjøpe. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1: Kart over området. SAKSFRAMLEGG: Administrasjonen fikk 16. august i år en telefonisk henvendelse fra Kjell Hagfors med spørsmål om kommunen ønsker å kjøpe hytta Svenskhytta, som er en festetomt under gnr 141 bnr 1. Han sa at dette måtte skje raskt og til riktig pris! Kort historikk vedr. hytteiendommen: Festekontrakt ble inngått og tinglyst for hytteeiendommen i 1965 for en tidsperiode på 50 år. Skaun kommune ble på et senere tidspunkt eier av eiendommen gnr 141 bnr 1 hvor denne festetomta ligger under. Hytta har skiftet eiere en rekke ganger, og siste tinglyste eier ble i 1985 registrert som Asbjørn Jamtøy. Han opplyser på telefon at han solgte hytta til Jan Hagfors uten at dette ble skriftliggjort i noen form. Etter hans død tok hans bror, Kjell Hagfors, over eiendommen. Hytteeiendommen ligger like inn mot Svenskrommet som ble regulert til friområde i Jan Hagfors søkte i brev registrert hos oss , om forlengelse av festekontrakt eller innløsning av hyttetomta. Forespørselen ble behandlet av Formannskapet i mai samme år, hvor søknaden ikke ble imøtekommet med begrunnelse i reguleringsplanen. Ut fra samme begrunnelse ble det heller ikke godkjent innlegging av vann og septikanlegg. Side 10 av 11

9 Sak PS 32/12 Dagens situasjon: Kjell Hagfors har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen om å få innløse eiendommen, men dette har blitt avvist med hjemmel i tomtefestel. 32 hvor han opplyses om at han ikke har innløsningsrett før i Etter tomtefesteloven har vi ikke grunnlag for å nekte innløsning når festeavtalen går ut. Hytta ligger innenfor markagrensa. I arealplanen er arealet avsatt til friområde / idrettsanlegg. Hytta er i dårlig teknisk stand, uten vann men har innlagt strøm. I 1999-saken ble det opplyst at den var 4,5 x 6 m. En kan vanskelig se for seg at det tillates påbygg til hytta men vanlig vedlikehold er tillatt. I området finne som også en annen hytte som fester tomt av oss. Denne avtalen løper ut på tampen av De ønsker å innløse tomta. Vurdering: Kommunen kjøper hytta: Hytta er trolig i så dårlig teknisk stand at den må sanneres. Tomta kan eventuelt tilbakeføres til friluftsformål. Å bli enige om pris kan bli en utfordring. Det må ryddes opp i eierforholdet til hytta. Man bør vurdere en takst på teknisk/verdi som kan gi grunnlag for pris. Kommunen kjøper ikke hytta: Hytta er trolig vanskelig omsettelig pga teknisk stand og begrensinger i reguleringsplanen. Det er vanskelig å si noe om konsekvenser ved salg til andre eller fortsatt bruk av dagens brukere. Tidligere mottok kommunen henvendelser om at det var bråk og rot forbundet med bruken av hytta og området rundt og at det derfor kunne være ønskelig å fjerne hytta. I de siste 4 årene har ikke Teknisk kontor fått noen tilbakemelding om dette. ØKONOMISK VURDERING: Kjøpet og kostnader forbundet med dette må enten finansieres ved låneopptak eller ved bruk av tomtefondet. Det vil også beløpe kostnader i forhold til drift og vedlikehold eller sanering. Med utgangspunkt i at tomtefondet er begrenset, ser vi ikke at dette er et kjøp man vil prioritere. Pr. nå er kjøp av festetomtene i Børsa noe som heller bør prioriteres, dvs. Meieribakken og Solbakken. Vi fester også grunnen på Skaun ungdomsskole, og bør på sikt også her vurdere kjøp. Side 11 av 11

10 Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET /12: KOMMUNAL PRESTEBOLIG UTGÅR SOM PRESTEBOLIG - BOLIG OG TOMT TIL FRI DISPOSISJON - EIENDOM GNR. 3 BNR /12: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL /12: Unntatt offentlig ofl 13 TESTAMENTARISK GAVE ********** 32/12: TELEFONISK HENVENDELSE FRA KJELL HAGFORS OM Å SELGE HYTTA SVENSKROMMET GNR/BNR 141/1 Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Eventuelle forfall meldes til Servicekontoret på tlf Børsa, Jon P Husby ordfører

11 Arkivsaksnr.:12/1768 SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

12 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 12/ PLAN/TK/GKV /12 ********* ****** ******** STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN ********* ****** ******** 2. 10/ PLAN/TK/JDA 611 & /12 SØKNAD OM FRADELING - AVKLARING AV VEGRETT OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER - UTSENDT

13 Teknisk kontor INTERNT NOTAT Til: Fra: Kopi: Sak: Rådmannen Jeanette Dahlen UTVIDING AV TOMT FOR SKAUN BYGDAMUSEUM Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 10/511-31/JDA 611 & AVKLARING AV VEGRETT OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED FRADELING AV MUSEUMSTOMTA Skaun kommune kjøpte eiendommen Rena, gnr. 50 bnr. 29, i 2008 for å bruke denne til kulturformål. Det var ikke avklart hva eiendommen konkret skulle brukes til, og kommunen leide derfor ut jordbruksarealet til en nabo. Skaun kommune mottok i 2010 en forespørsel fra Skaun bygdemuseum/ Skaun historielag om kommunen kunne kjøpe en tomt for å sikre videre drift av museet. Kjøpet skulle foregå ved et eiendomsbytte slik at grunneier Eldar Husby mottok ca. 6 dekar av Rena mens kommunen ervervet totalt ca. 6 dekar av hans eiendom gnr. 51 bnr. 1. Kommunestyret besluttet i august 2011 at rådmannen fikk fullmakt til å forhandle frem en avtale om kjøp av tomt til museet, oppad begrenset til 5 dekar samt kjøpe p-plassen ved kirkeruinene på Husaby på ca. 1 dekar. Kjøpene skulle gjennomføres med salg av deler av slåttmarka Rena til Eldar Husby, oppad begrenset til 6 dekar. Forhandlingsutvalget for eiendom og økonomi godkjente i november 2011avtalen om kjøp av totalt 6 dekar eiendom fra Eldar Husby, og salg av 6 dekar av eiendommen Rena. Avtalen ble signert av partene 24. november Kommunen sendte ut nabovarsel om fradeling av de aktuelle eiendommene i november Det kom noen uttalelser fra et par naboer etter utsendt nabovarsel, og det ble da klart at det ligger noen heftelser i form av veg og vannledningsretter på museumstomta. Det kom videre frem at museumtomta må sikres adkomstvei ved at kommunen som ny grunneier må kjøpe seg inn i veglaget. Museumstomta skal driftes av Skaun bygdemuseum, men Husby veglag krever at Skaun kommune søker og betaler for vegrett da kommunen er ny grunneier av museumstomta. Dette er i henhold til veglagets vedtekter. Dette vil medføre en engangsutgift på kroner for Skaun kommune. Foreløpige beregninger viser at utgiften på kroner kan dekkes innenfor kulturbudsjettet. Kommunen blir som grunneier også fakturamottaker for årskontingenten på kroner Arealet skal imidlertid benyttes av Skaun bygdemuseum, og det er enighet om at de betaler denne årskontingenten. S k a u n k o m m u n e T e k n i s k k o n t o r R å d h u s e t B ø r s a Telefon: Telefaks: Org.nr.: mva Internett/E-post: Bankgiro: skatt

14 De blir forpliktet til å betale årskontingenten når leieavtalen mellom Skaun kommune og Skaun bygdemuseum blir signert. Avtalen blir ikke inngått før Skaun kommune formelt er tinglyst eier av museumstomta. Kommunen søkte i juli 2012 om å bli tatt opp i veglaget. Søknaden er nå i september besvart med at vegretten blir godkjent når kommunen betaler faktura for tilkobling på kr og årlig avgift på 2000 kroner for Skaun kommune har avventet å sende inn søknadene om fradeling av Rena og museumstomta da spørsmålet om vegrett/ prosess til museumstomta er uavklart. Ved fradeling av en eiendom er det blant annet et vilkår om dokumentert/ sannsynliggjort vegrett frem til tomta som skal fradeles, og komplett søknad om fradeling kan ikke sendes før vegretten er dokumentert/ sannsynliggjort. Saken bringes nå opp til formannskapet/ forhandlingsutvalget for diskusjon før det inngås en bindende avtale om å bli tatt opp i veglaget.

15 Arkivsaksnr.:12/1227 SAKEN GJELDER: BOLIG I BUVIKA UTGÅR SOM PRESTEBOLIG NY BRUK AV BOLIG - EIENDOM GNR. 3 BNR. 57 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov for. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1: Brev fra Nidaros bispedømmeråd, datert 3. februar 2012 Vedlegg 2: Notat fra samtale med Nidaros Bispedømmeråd Vedlegg 3: Kart over eiendom gnr. 3 bnr. 57 Vedlegg 4: Forskrift om refusjon av utgifter til prestebolig av 2007 SAKSFRAMLEGG: Sakens bakgrunn: Skaun kommune kjøpte i 1991 en 6 år gammel bolig i Skogaromvegen 2A i Buvika, gnr. 3 bnr. 57, som skulle brukes som prestebolig for en nyopprettet prestestilling i Buvik sogn. Kjøpet ble finansiert gjennom et låneopptak på kroner hos Kommunal landspensjonskasse. Lånet skulle nedbetales innen 20 år. Det foreligger pr. i dag ingen pengeheftelser på eiendommen. Skaun kommune har hvert år mottatt kommunalt tilskudd til både presteboligen i Buvika og i Børsa. Til sammen utgjorde det årlige tilskuddet kroner i I desember 2011 ga Nidaros bispedømmeråd soknepresten i Buvik sogn, fritak for boplikt på presteboligen i Buvika. Familien flyttet ut av presteboligen i februar I brev til Skaun kommunen opplyser Nidaros Bispedømmeråd at man kan ikke se at det vil oppstå noe behov for tjenestebolig i Buvika i den nærmeste fremtid, og boligen gikk derfor ut av bruk som prestebolig fra 3. februar Tilskuddet opphørte fra samme tidspunkt. Det presiseres fra Nidaros Bispedømmeråd at kommunen må påregne at det kan komme et nytt pålegg om å stille prestebolig til disposisjon dersom et slikt behov oppstår på et senere tidspunkt jf. Kirkeloven 33: Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig til rådighet for geistlig embets- eller tjenestemann. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter etter regler fastsatt av Kongen. Skaun kommune står nå fritt til å disponere boligen i Buvika, og det må vurderes hva som vil være en fornuftig forvaltning av eiendommen. Alternativ 1, gjennomføre salg av bolig Skaun kommune kan velge å selge boligen på det åpne marked. Kommunen får da umiddelbare inntekter ved salget, og det forventes at kommunen kan oppnå en god pris for boligen da det er et godt marked for salg av boliger. Pengene kan settes inn på tomtefondet, og benyttes til for eksempel kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov for.

16 Ved salg slipper kommunen administrasjon ved utleie/ bruk og drifts- og vedlikeholdsutgifter på eiendommen. Det fremgår av samtalen med en ansatt ved Nidaros bispedømmeråd at blant annet Trondheim kommune bruker å selge presteboligene i tilsvarende situasjoner. Det nevnes også at den tradisjonelle boplikten for prester er under vurdering, og det er mulig boplikten bortfaller. Dersom kommunen selger boligen, må kommunen kjøpe eller leie ny bolig dersom det igjen blir behov for prestebolig i Buvik Sogn. Hva kommunen da vil få av statlig tilskudd til anskaffelse/ leie av ny bolig må vurderes ut fra regelverk og retningslinjer på det tidspunkt. Tilskudd ved ev. gjenkjøp: Ut fra gjeldende regelverk får kommunen dekket sine utgifter til prestebolig ved et årlig refusjonsbeløp fra staten. I refusjonsbeløpet inngår tre utgiftskomponenter: a) et kapitaltilskudd til forretning av boligens anskaffelseskostnad b) et vedlikeholdstilskudd c) dekning av kommunale utgifter De nærmere regler om hvordan refusjonsbeløpet beregnes fremgår av forskrift om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger av Viser til vedlegg 3. Tiskudd ved ev. leie av bolig: Dersom kommunen leier en bolig for å dekke et behov for prestebolig, vil det statlige refusjonsbeløpet beregnes ut fra leiekontrakten og refusjonsreglene for øvrig jf. forskriften av 2007 nr. 3. Alternativ 2, utleie av bolig Skaun kommune kan velge å beholde boligen, og bruke den som en utleiebolig i påvente av eventuelt nytt krav til prestebolig. Skaun kommune har nylig oppgradert boligen med nye bad m.m., og boligen er av høy standard. Utleievirksomhet vil vesentlig forringe boligens standard og verdi. Den ideelle utleiebolig er liten med 2-3 soverom, av enkel standard og ligger nær offentlig og sosial infrastruktur. Kommunen vil ved utleie motta inntekter, men det blir merarbeid i form av administrasjon og drift av utleievirksomhet. Totalt sett er presteboligen lite egnet som utleiebolig, og leieinntekten vil neppe forsvare driftskostnadene. Alternativ 3, egen bruk av boligen. Kommunen kan velge å selv ta boligen i bruk dersom kommunen trenger arealer for kommunal virksomhet. Også her må da påregnes vedlikeholdskostnader samt driftskostnader. Det har vært vurdert av Skaun kommune om denne boligen kan brukes til for eksempel Klippen, men det ble konkludert med at boligen er uegnet til dette formålet. Barn, familie og helse og boligtildelingsteamet har også vurdert bruk av boligen, men kommet frem til at boligen er lite egnet.

17 ØKONOMISK VURDERING: Dersom boligen selges, vil dette gi inntekter til Skaun kommune som kan settes inn på tomtefondet. Ved salg bør det benyttes eiendomsmegler, og det må gjøres fratrekk for kostnadene forbundet med salg. Dersom boligen leies ut, vil kommunen motta leieinntekter, men det forventes ikke at leien kan dekke alle utgiftene som vil påløpe til drift og vedlikehold. Utleie vil være ressurskrevende for teknisk kontor og driftskontoret, og det må videre påregnes at boligens verdi vil forringes ved utleie. Dersom kommunen skal benytte boligen til egen virksomhet, vil kostnadene til drift og vedlikehold være som i dag, og man vil ikke lengre motta noe tilskudd fra Staten som kan bidra til å dekke disse utgiftene.

18

19

20

21

22

23 Arkivsaksnr.:12/1502 SAKEN GJELDER: TELEFONISK HENVENDELSE FRA KJELL HAGFORS OM Å SELGE HYTTA SVENSKROMMET GNR/BNR 141/1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å kjøpe hytta Svenskhytta som Kjell Hagfors har tilbydd kommunen å kjøpe. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg 1: Kart over området. SAKSFRAMLEGG: Administrasjonen fikk 16. august i år en telefonisk henvendelse fra Kjell Hagfors med spørsmål om kommunen ønsker å kjøpe hytta Svenskhytta, som er en festetomt under gnr 141 bnr 1. Han sa at dette måtte skje raskt og til riktig pris! Kort historikk vedr. hytteiendommen: Festekontrakt ble inngått og tinglyst for hytteeiendommen i 1965 for en tidsperiode på 50 år. Skaun kommune ble på et senere tidspunkt eier av eiendommen gnr 141 bnr 1 hvor denne festetomta ligger under. Hytta har skiftet eiere en rekke ganger, og siste tinglyste eier ble i 1985 registrert som Asbjørn Jamtøy. Han opplyser på telefon at han solgte hytta til Jan Hagfors uten at dette ble skriftliggjort i noen form. Etter hans død tok hans bror, Kjell Hagfors, over eiendommen. Hytteeiendommen ligger like inn mot Svenskrommet som ble regulert til friområde i Jan Hagfors søkte i brev registrert hos oss , om forlengelse av festekontrakt eller innløsning av hyttetomta. Forespørselen ble behandlet av Formannskapet i mai samme år, hvor søknaden ikke ble imøtekommet med begrunnelse i reguleringsplanen. Ut fra samme begrunnelse ble det heller ikke godkjent innlegging av vann og septikanlegg. Dagens situasjon: Kjell Hagfors har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen om å få innløse eiendommen, men dette har blitt avvist med hjemmel i tomtefestel. 32 hvor han opplyses om at han ikke har innløsningsrett før i Etter tomtefesteloven har vi ikke grunnlag for å nekte innløsning når festeavtalen går ut. Hytta ligger innenfor markagrensa. I arealplanen er arealet avsatt til friområde / idrettsanlegg. Hytta er i dårlig teknisk stand, uten vann men har innlagt strøm. I 1999-saken ble det opplyst at den var 4,5 x 6 m. En kan vanskelig se for seg at det tillates påbygg til hytta men vanlig vedlikehold er tillatt. I området finne som også en annen hytte som fester tomt av oss. Denne avtalen løper ut på tampen av De ønsker å innløse tomta.

24 Vurdering: Kommunen kjøper hytta: Hytta er trolig i så dårlig teknisk stand at den må sanneres. Tomta kan eventuelt tilbakeføres til friluftsformål. Å bli enige om pris kan bli en utfordring. Det må ryddes opp i eierforholdet til hytta. Man bør vurdere en takst på teknisk/verdi som kan gi grunnlag for pris. Kommunen kjøper ikke hytta: Hytta er trolig vanskelig omsettelig pga teknisk stand og begrensinger i reguleringsplanen. Det er vanskelig å si noe om konsekvenser ved salg til andre eller fortsatt bruk av dagens brukere. Tidligere mottok kommunen henvendelser om at det var bråk og rot forbundet med bruken av hytta og området rundt og at det derfor kunne være ønskelig å fjerne hytta. I de siste 4 årene har ikke Teknisk kontor fått noen tilbakemelding om dette. ØKONOMISK VURDERING: Kjøpet og kostnader forbundet med dette må enten finansieres ved låneopptak eller ved bruk av tomtefondet. Det vil også beløpe kostnader i forhold til drift og vedlikehold eller sanering. Med utgangspunkt i at tomtefondet er begrenset, ser vi ikke at dette er et kjøp man vil prioritere. Pr. nå er kjøp av festetomtene i Børsa noe som heller bør prioriteres, dvs. Meieribakken og Solbakken. Vi fester også grunnen på Skaun ungdomsskole, og bør på sikt også her vurdere kjøp.

25

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: IFBM. NY BØRSA BARNESKOLE INVITERES TIL INFOMØTE OG STUDIETUR. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2705-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Leif-Yngve Wallenius,

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS

Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av tilleggsareal til Holtan 11 - A&A eiendom AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.06.2012 34902/2012 2010/15440 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/114 Formannskapet 27.06.2012 Søknad om innløsning av festetomt og kjøp av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget 27.08.2013 kl. 13:00 på Hjørnet, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget 27.08.2013 kl. 13:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget 27.08.2013 kl. 13:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 25/13: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 27.08.2013 26/13: FINANSIERING AV UTBYGGING AV GANGVEI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda

M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12726/2010 2010/3447 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/44 Formannskapet 24.03.2010 M3 anlegg AS - kjøp av tomt på Langstranda Sammendrag

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 09.03.2010 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 18.00 Saksdokumenter utsendt 02.03.10 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 09:00 11:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Orientering om budsjettprosessen budsjett 2013. TIL BEHANDLING: 3/12: MELDINGER - ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 16.03.2011 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 13.00 til kl. 16.45. Saksdokumenter utsendt 09.03.2011 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Lekatun Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 10:45 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Horten kommune Vår ref. 10/38048 10/972-15 / EIEN-2/534 Saksbehandler: Erling Eri Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2010

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 13.09.2006, Tidspunkt: fra kl.19:00 til kl. 19:40 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 06/34-06/39 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 25.04.2013 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13:00 til kl. 15.55. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer