BRANDBAROMETERET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANDBAROMETERET 2013"

Transkript

1 BRANDBAROMETERET 2013 THE COMMERCIAL REAL ESTATE BRAND BAROMETER NORWAY 2013

2 Brandbarometeret måler merkevarestyrken til eiendom selskaper i sine markeder. Om du kun opererer i Stavanger, spiller det liten rolle hvor godt kjent og ansett du er i Oslo. Men, om du har eiendom i alle fire storbyene, så må merkevaren din strekke seg tilsvarende. BRAND BAROMETERET 2013 THE COMMERCIAL REAL ESTATE BRAND BAROMETER NORWAY 2013 Dette gjør at regionale selskaper som GC Rieber Eiendom, Hinna Park og Koteng Eiendom kan ha høyere score enn nasjonale aktører som Entra Eiendom og Rom Eiendom. The Brand Barometer measures the brand strength of commercial real estate companies in their markets. If your operation is limited to Stavanger, it matters not how well known and regarded you are in Oslo. However, if you have properties in all four cities, your brand needs the same reach. This is why regional companies like GC Rieber Eiendom, Hinna Park and Koteng Eiendom can score higher than national players such as Entra Eiendom and Rom Eiendom. I samarbeid med NE kunnskap utførte NE meet i september og oktober 2013 en vidt distribuert digital spørre undersøkelse. Over personer som jobber i, med eller nær næringseiendomsbransjen ble invitert til dele sine syn på en rekke spørsmål fordelt på to områder vi ønsket å kartlegge. 1. Hvordan tror de som jobber med næringseiendom at deres geografiske marked kommer til å utvikle seg de neste 12 månedene. 2. Hva tenker de som sitter i eller nær næringseiendomsbransjen om de ledende besitterne, forvalterne, utviklerne og meglerne. Resultatene fra undersøkelsen publiseres i to forskjellige rapporter, henholdsvis Markedsbarometeret og Brandbarometeret. Hoved funnene fra begge ble først presentert i en serie konferanser arrangert av NE kunnskap i Stavanger, Bergen og Oslo (se eiendomsbarometeret.no for mer informasjon). RESPONDENTENE 1263 respondenter deltok. Av disse sa 654 at de er ansatt i et eiendomsselskap (eksplisitt definert som eiendomsbesittere, - forvaltere, -utviklere og -meglere). 379 arbeider med eiendom, men i et annet type selskap. 230 jobber ikke direkte med eiendom. NE meet, in cooperation with NE kunnskap, has conducted a widely distributed digital survey. In September and October of 2013 we invited some 20,000 industry and allied industry professionals to share their views on a set of questions relating to two separate topics we wanted to chart: 1. What do commercial real estate professionals think about the outlook for the next twelve months in their geographical market. 2. What do those in and close to the industry think about the leading property owners, managers, developers and brokers. The results of the survey are published in two separate reports, respectively The Market Barometer and The Brand Barometer. The majority of our findings was first presented in a series of conferences in Stavanger, Bergen and Oslo. RESPONDENTS 1263 respondents filled out the questionnaire. Of these, 654 self-identify as an employee of a commercial real estate company (explicitly defined as property owners, managers, developers as well as realtors). 379 work with real estate but in another type of company, and 230 do not work with real estate. The Brand Barometer SAMARBEIDSPARTNERE Undersøkelsen ble konseptualisert i samarbeid med NE kunnskap, Norges ledende arrangør av konferanser og events for næringseiendomsbransjen. Nominasjon av selskaper til brandrangeringen ble gjort av Norsk Eiendom, NæringsEiendom, NE PARTNERS The survey was conceived and conceptualized in cooperation with NE kunnskap, Norway s leading provider of conferences and events for the commercial real estate industry. Nominations for companies to include in the brand ranking was done by Norsk

3 Brandbarometeret nyheter, NE kunnskap og Norion Næringsmegling. Det endelige utvalget ble gjort av NE meet. NESTE ÅR Etter alle målestokker betrakter vi Eiendomsbarometeret for å være en suksess, og vi kommer vil å gjenta og videreutvikle det i Vi kommer antakeligvis til å legge til flere spørsmål og utvide listen av inviterte. BRANDBAROMETERET NE meet og dets morselskap, NæringsEiendom, tilbyr en lang rekke produkter og tjenester relatert til markedsføring, identitet og kommunikasjon rettet mot næringseiendombransjen. Brandbarometeret er en måte for oss å kvantifisere kommunikasjonsstyrken og -rekkeviden til de ledende aktørene - noe vi finner interessant i seg selv. Ettersom bransjens krav til identitet, markedsføring og merkevare over lang tid har økt betydelig, har vi stadig oftere blitt forespurt om kvantitativ brandinformasjon. SPØRSMÅL OG METODOLOGI Hver respondent ble stilt fire spørsmål om ti selskaper som opererer i hans geografiske marked. Svarene ble gitt på en tipunkts, numerisk skala hvor 1 er laveste og 10 høyeste score. Dette har siden blitt omregnet til en 101-punktsskala (0..100) i alle aggregeringer. Formålet med brandspørsmålene var å, i sum, måle hvor godt kjent og hvor godt ansett hver selskap er i sitt geografiske marked. Vi ønsket å ende opp med ett enkelt måletall for merkevarestyrke som lot oss sammenligne geografisk begrensede brands (som f.eks. en eiendomsbesitter kun med eiendommer i Stavanger) med nasjonale brands og alle mellomnivåer. For å oppnå dette stilte vi ett spørsmål for å måle merkevarekjennskap (Q1) og tre som måler brandenes kvalitative egenskaper (Q2-Q4): Q1: I hvilke grad kjenner du disse selskapene? Q2: Hvor dyktige mener eller tror du disse selskapene er på sine kjerneområder? Q3: Hvor fornøyde leietakere tror du disse utleierne har? Q4: Om du var på jakt etter en ny jobb og fant en interessant stilling i disse selskapene, i hvilken grad ville du anse dem som aktuelle arbeidsplasser? Den totale brandscoren for hvert selskap er et vektet gjennomsnitt: Besittere, forvaltere og utviklere Q1: 35% Q2: 35% Q3: 20% Q4: 10% Meglere Q1: 42% Q2: 42% Q4: 16% EKSKLUDERTE SELSKAPER Eiendom, NæringsEiendom, NE nyheter, NE kunnskap and Norion Næringsmegling. NE meet did the final selection. NEXT YEAR By all metrics we consider the Barometer to be a success, and we will repeat and enhance it in We will most likely add more questions and expand the list of invitees. THE BRAND BAROMETER NE meet and its parent company, NæringsEiendom, provide a long range of products and services related to marketing, identity and communication for the commercial real estate industry. The Brand Barometer is a way for us to quantify the communicative power and reach of the major market players - which we find very interesting in and of itself. As the standards for identity, marketing and branding efforts have improved in the entire industry over the past decade, we have also received ever more requests for quantifiable brand data. QUESTIONS AND METHODOLOGY Every respondent was asked four questions about ten companies that operate in his geographical market. All answers were given on a ten point, numeric scale where 1 is the lowest and 10 the top score. This has since been converted to a 101 point scale (0..100) in all aggregations. The purpose of the questions was to, in sum, measure how well each company is known and perceived in their geographical region. We wanted to end up with a single measurement of brand strength that allowed us to compare geographically limited brands (say, a property owner operating only in Stavanger) with national brands and all levels between. To achieve this, we asked one question measuring brand familiarity (Q1) and three measuring qualitative attributes (Q2-Q4): Q1: To what extent are you familiar with these companies? Q2: How proficient do you think or assume these companies are at their core business? Q3: How satisfied do you think the tenants of these companies are? Q4: If you were looking for a new job and found an interesting position in these companies, to what degree would you consider them as potential places to work? The total brand score for each company is a weighted average. Developers, managers and developers Q1: 35% Q2: 35% Q3: 20% Q4: 10% Realtors Q1: 42% Q2: 42% Q4: 16% Noen få selskaper som var inkludert i undersøkelsen er likevel ikke med i rangeringen grunnet få svar. Dette gjelder kun et mindre antall selskaper i Trondheim og omegn. HOVEDFUNN STERKE OVERORDNEDE BRAND Næringseiendomsselskaper som er, eller oppfattes å være, en del av større merekvarer ser ut til å få dra stor nytte av sine modermerkevarer. Eksempler: DNB, GC Rieber, KLP. STØRRELSE OG KJENNSKAP Det er en stor relasjon mellom hvor godt et selskap er kjent og hvor positivt det anses. Det er få selskaper med lav grad av kjennskap som scorer bra totalt sett. PERSONLIGHETER Ledere, eiere eller andre frontfigurer som er godt kjent, enten i bransjen eller mer generelt, bidrar betydelig til et selskaps merkevare. Eksempler: Olav Thon, Aspelin Ramm (Peter Groth), Eiendomsspar (Christian Ringnes). MANGE STERKE, LOKALE MERKEVARER Eiendom er lokalt. Så også eiendomsmerkevarer. Det er mange selskaper som kun opererer i ett geografisk marked, men har svært gode brandscore. Vi ser også at selskaper som er tilstede i flere markeder ofte har svært varierende score regionene mellom. Eksempler: GC Rieber, Kruse Smith, NPRO, Basale. BARE ØVRE HALVDEL Vi publiserer offentlig kun resultatene til topp 30 (Norge), 20 (Oslo) og 10 (Stavanger, Bergen, Trondheim). Resten av listene er kun tilgjengelige i selskapsspesifikke rapporter. OM NE MEET NE meet er en samarbeids- og produktivitetsplattform for næringseiendomsaktører. Les mer på nemeet.com. Sammen med verdensledende CFI Group utfører NE meet også kundeverdianalyser under merkevaren Norsk leietakerindeks. NE meet er en del av NæringsEiendom. Det ble gjort noen mindre analytiske endringer etter presentasjonene på konferansene Eiendomsbarometeret i Bergen, Oslo og Stavanger. Dette påvirket den nasjonale rangeringen til enkelte selskaper noe. EXCLUDED COMPANIES Some companies were included in the survey but excluded from the ranking due to few responses. MAJOR FINDINGS STRONG PARENT BRANDS Commercial real estate companies that are, or are perceived to be, part of a wider, strong, non-industry brand seem to benefit significantly from their parent brand. Examples: DNB, GC Rieber, KLP. SIZE AND FAMILIARITY It s a substantial relationship between how well a company is known and how positively it is considered. There are very few companies with low familiarity score that do well over all. PERSONALITIES Having a leader, owner or other figurehead who is widely known within the industry or more broadly, contribute to the company brand. Examples: Olav Thon, Aspelin Ramm (Peter Groth), Eiendomsspar (Christian Ringnes). MANY STRONG LOCAL BRANDS Real estate is local. So also real estate brands. There are numerous companies that are only present in one geographical market, but have very good brand scores. We also see this with companies that are present in several markets, with often greatly varying scores in the different regions. Examples: GC Rieber, Kruse Smith, NPRO, Basale. TOP 50% ONLY Vi will only publicly publish top 30 (Oslo), 20 (Oslo) and 10 (Stavanger, Bergen, Trondheim). The rest of the lists are only available in company specific reports offered to all measured companies. ABOUT NE MEET NE meet is a collaboration and productivity platform for the Norwegian commercial real estate industry, initially launched in Most services are open and free for all industry professionals. Read more at nemeet.com. In collaboration with world leading CFI Group, NE meet also does customer asset analysis under the trademark Norwegian Tenant Index. NE meet is a part of NæringsEiendom Some minor analytical changes were made after the presentations on the Eiendomsbarometer conferences in Bergen, Stavanger and Oslo. This had some impact on the national ranking of a small number of companies. The Brand Barometer

4 OSLO STAVANGER BERGEN TRONDHEIM Aberdeen Asset Mgt.* Amfi Eiendom Aberdeen Asset Mgt.* Aberdeen Asset Mgt.* UNDERSØKTE SELSKAPER Aker Eiendomsdrift Areal Eiendom Backer Holding Basale* Akershus Eiendom Basale* Bara Eiendommer Byggteknikk Aspelin Ramm Base Property Basale* Creto Megling Atrium CBRE Dale Eiendomsutvikling Befas Næringsmegling DNB Næringseiendom* Avantor Eiendomsforv. DNB Næringsmegling* Bergen Eiendomsforvaltning DNB Næringsmegling* Basale* Eiendomsmegler 1* Bergen Næringsbygg E.C. Dahls Eiendom Braathen Eiendom Entra Eiendom* DNB Næringseiendom* Eiendomsmegler 1* Bryn Eiendom Hinna Park DNB Næringsmegling* Entra Eiendom* Colliers International Innovasjonspark Stavanger EGD Property Forsvarsbygg/Skifte Eiendom DNB Næringseiendom* K2 Stavanger Entra Eiendom* I.K. Lykke Brandbarometeret THE SURVEYED COMPANIES * Selskaper målt i to eller flere regioner. * Companies measured in two or more regions. DNB Næringsmegling* kaph Næringsmegling Fana Sparebank N.megling Kjeldsberg Eiendom DTZ Kruse Smith Eiendom FAV Gruppen KLP Eiendom* Eiendomsspar Malling & Co* Finanspartner Vest Koteng Eiendom Entra Eiendom* Meglerhuset Rele Frydenbø Eiendom Lord Eiendom Fortin Properties NAI FirstPartners* GC Rieber Eiendom Maja Eiendom ForvaltningsCompagniet Norwegian Property* Kløver Eiendom NHP Foss & Co Næringsmegling Øgreid Eiendom Kyte Næringsmegling Norinvest Fram Management Otium Midgardgruppen Norion Næringsmegling Hadrian Eiendom Rom Eiendom* Odfjell Eiendom Northbridge Capital Partners HAV Eiendom Scale Eiendom Pallas Eiendom Prora Eiendom Höegh Eiendom Seabrokers Group Eiendom Proaktiv Næringsmegling Realinvest IT Fornebu Smedvig Eiendom Rasmussen Eiendom Reitan Eiendom KLP Eiendom* Tjelta Eiendom Rom Eiendom* Rom Eiendom* Malling & Co* Trallfa Eiendom Stadsporten Siva Eiendom Moment Eiendom Westco Eiendom Teigland Eiendom Trondheim Bygginvest NAI FirstPartners* Vestrheim Eiendom Trondheim Havn NEAS Zurhaar & Rubb Trondheim Kommune Newsec Trondos Norwegian Property* OBOS Forretningsbygg Olav Thon* Oslo Areal Pecunia Eiendom Ragde Eiendom Real Eiendomsmegling Realia Realist Næringsmegling Rom Eiendom* Selvaag Søylen Eiendom Sparebank 1 Grp. Eiendom Statsbygg* Storebrand Eiendom Union NNM The Brand Barometer

5 TOTAL BRAND SCORE NORWAY Snitt/average: 53 Øvre kvartil/upper quartile: 59 Nedre kvartil/lower quartile: 45 Laveste score/lowest score: 32 Spredning/Spread: 41 1 GC Rieber Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY Brandbarometeret Aspelin Ramm 6 DNB Næringseiendom 7 Hinna Park 8 Akershus Eiendom 9 Koteng Eiendom 10 Selvaag 13 Norwegian Property 14 DNB Næringsmegling 15 Bara Eiendommer 16 Øgreid Eiendom 17 OBOS Forretningsbygg 21 Höegh Eiendom 22 Pecunia Eiendom 28 Odfjell Eiendom 29 Malling & Co 30 Union Norsk Næringsmegling Eiendomsspar 2 Olav Thon 4 Kruse Smith Eiendom 5 KLP Eiendom 11 Smedvig Eiendom 12 Entra Eiendom 18 Frydenbø Eiendom 19 Kyte Næringsmegling 20 Storebrand Eiendom 23 Otium 24 Statsbygg 25 Avantor Eiendomsforvaltning 26 Seabrokers Group Eiendom 27 1 GC Rieber Eiendom 69 2 Kruse Smith Eiendom 68 3 DNB Næringseiendom 68 4 Eiendomsspar 67 5 Hinna Park 67 6 Olav Thon 66 7 Otium 65 8 Selvaag 63 9 Koteng Eiendom DNB Næringsmegling KLP Eiendom Norwegian Property Trondheim Kommune Akershus Eiendom Statsbygg Entra Eiendom Smedvig Eiendom OBOS Forretningsbygg Kyte Næringsmegling Eiendomsmegler Øgreid Eiendom Aspelin Ramm Seabrokers Group Eiendom Storebrand Eiendom Union Norsk Næringsmegling Fana Sparebank Næringsm Malling & Co Frydenbø Eiendom Rom Eiendom Søylen Eiendom 53 Det krever flere besvarelser for å bli inkludert i den nasjonale enn de regionale rangeringene. Det er derfor noen få, som f.eks. Reitan Eiendom, ikke er med her. 1 GC Rieber Eiendom 81 2 Aspelin Ramm 80 3 Olav Thon 79 4 Eiendomsspar 77 5 Koteng Eiendom 74 6 Akershus Eiendom 73 7 Kruse Smith Eiendom 73 8 Selvaag 72 9 Bara Eiendommer Øgreid Eiendom DNB Næringseiendom Smedvig Eiendom Hinna Park KLP Eiendom Höegh Eiendom Kyte Næringsmegling Pecunia Eiendom Frydenbø Eiendom DNB Næringsmegling Avantor Eiendomsforvaltning Amfi Eiendom Seabrokers Group Eiendom OBOS Forretningsbygg Union Norsk Næringsmegling Fram Management Norion Næringsmegling Otium HAV Eiendom Base Property Malling & Co 64 Inclusion in the national ranking requires more responses than the regional rankings. This is why some companies, such as Reitan Eiendom, is left out. The Brand Barometer

6 NORGE ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Aspelin Ramm 71 2 GC Rieber Eiendom 71 3 Eiendomsspar 70 4 Pecunia Eiendom 69 5 Hinna Park 68 6 Smedvig Eiendom 68 7 Braathen Eiendom 68 8 Odfjell Eiendom 66 9 Avantor Eiendomsforvaltning KLP Eiendom Kruse Smith Eiendom Höegh Eiendom Bara Eiendommer Trallfa Eiendom Amfi Eiendom Frydenbø Eiendom DNB Næringseiendom Koteng Eiendom HAV Eiendom Selvaag Innovasjonspark Stavanger Malling & Co OBOS Forretningsbygg Norwegian Property Entra Eiendom Øgreid Eiendom Oslo Areal Seabrokers Group Eiendom Statsbygg Storebrand Eiendom 61 1 Aspelin Ramm 67 2 Eiendomsspar 65 3 GC Rieber Eiendom 65 4 Odfjell Eiendom 62 5 Bara Eiendommer 61 6 Akershus Eiendom 61 7 Höegh Eiendom 60 8 Frydenbø Eiendom 60 9 Selvaag KLP Eiendom Norwegian Property Avantor Eiendomsforvaltning DNB Næringseiendom Kruse Smith Eiendom Pecunia Eiendom Smedvig Eiendom Olav Thon Koteng Eiendom Storebrand Eiendom Braathen Eiendom Entra Eiendom Bergen Eiendomsforvaltning Fram Management OBOS Forretningsbygg Rom Eiendom HAV Eiendom Malling & Co DTZ Union Norsk Næringsmegling Oslo Areal 48 Commercial real estate companies that are, or are perceived to be, part of a wider, strong, non-industry brand seem to benefit significantly from their parent brand. Examples: DNB Næringsmegling DNB Næringseiendom GC Rieber Eiendom KLP Eiendom 1 Akershus Eiendom 66 2 DNB Næringsmegling 62 3 Kyte Næringsmegling 61 4 Malling & Co 58 5 Union Norsk Næringsmegling 58 6 DTZ 57 7 Eiendomsmegler Newsec 54 9 Fana Sparebank Næringsm Hadrian Eiendom Colliers International Norion Næringsmegling Foss & Co Næringsmegling Proaktiv Næringsmegling NAI FirstPartners Atrium CBRE kaph Næringsmegling Realia Areal Eiendom Befas Næringsmegling Real Eiendomsmegling Meglerhuset Rele Moment Eiendom Finanspartner Vest Creto Megling Realist Næringsmegling 34 The Brand Barometer

7 TOTAL BRAND SCORE OSLO Snitt/average: 55 Øvre kvartil/upper quartile: 62 Nedre kvartil/lower quartile: 46 Laveste score/lowest score: 34 Spredning/Spread: 37 1 Eiendomsspar 71 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY Brandbarometeret Akershus Eiendom 5 DNB Næringseiendom 6 Selvaag 10 KLP Eiendom Olav Thon 2 Aspelin Ramm 3 Entra Eiendom 7 Rom Eiendom 8 Norwegian Property 9 DNB Næringsmegling 11 Malling & Co 12 OBOS Forretningsbygg 13 1 Olav Thon 68 2 DNB Næringseiendom 68 3 Eiendomsspar 67 4 Entra Eiendom 67 5 Selvaag 63 6 DNB Næringsmegling 63 7 Norwegian Property 63 8 Statsbygg 63 9 Akershus Eiendom Rom Eiendom KLP Eiendom Malling & Co OBOS Forretningsbygg Aspelin Ramm Aberdeen Asset Management Storebrand Eiendom Union Norsk Næringsmegling Søylen Eiendom NEAS DTZ 52 1 Aspelin Ramm 80 2 Olav Thon 79 3 Eiendomsspar 77 4 Akershus Eiendom 73 5 Selvaag 72 6 DNB Næringseiendom 69 7 Höegh Eiendom 69 8 Pecunia Eiendom 68 9 DNB Næringsmegling Rom Eiendom Avantor Eiendomsforvaltning OBOS Forretningsbygg KLP Eiendom Malling & Co Union Norsk Næringsmegling Fram Management Norwegian Property HAV Eiendom DTZ Ragde Eiendom 64 The Brand Barometer Höegh Eiendom 15 Pecunia Eiendom Storebrand Eiendom 16 Statsbygg 17 Avantor Eiendomsforvaltning Union Norsk Næringsmegling 20 Aberdeen Asset Management 58

8 OSLO ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Aspelin Ramm 71 2 Eiendomsspar 70 3 Pecunia Eiendom 69 4 Braathen Eiendom 68 5 Avantor Eiendomsforvaltning 66 6 Höegh Eiendom 65 7 Rom Eiendom 65 8 Entra Eiendom 64 9 KLP Eiendom Norwegian Property HAV Eiendom Selvaag Malling & Co OBOS Forretningsbygg DNB Næringseiendom 62 1 Aspelin Ramm 67 2 Eiendomsspar 65 3 Norwegian Property 62 4 Akershus Eiendom 61 5 Höegh Eiendom 60 6 Rom Eiendom 59 7 Entra Eiendom 59 8 Selvaag 58 9 KLP Eiendom Olav Thon Avantor Eiendomsforvaltning Pecunia Eiendom DNB Næringseiendom Malling & Co Storebrand Eiendom 53 1 Akershus Eiendom 66 2 DNB Næringsmegling 62 3 Malling & Co 62 4 Union Norsk Næringsmegling 58 5 DTZ 57 6 Newsec 54 7 Hadrian Eiendom 49 8 Colliers International 49 9 NAI FirstPartners Foss & Co Næringsmegling Atrium CBRE Realia Real Eiendomsmegling Moment Eiendom Realist Næringsmegling 34 The Brand Barometer Oslo Areal Braathen Eiendom Olav Thon Fram Management Storebrand Eiendom OBOS Forretningsbygg IT Fornebu HAV Eiendom Statsbygg Aberdeen Asset Management 50

9 TOTAL BRAND SCORE STAVANGER Snitt/average: 52 Øvre kvartil/upper quartile: 58 Nedre kvartil/lower quartile: 47 Laveste score/lowest score: 34 Spredning/Spread: 34 1 Kruse Smith Eiendom 68 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 66 Hinna Park 2 1 Kruse Smith Eiendom 68 2 Hinna Park 67 1 Kruse Smith Eiendom 73 2 Øgreid Eiendom 71 3 Smedvig Eiendom 65 3 Otium 65 4 Eiendomsmegler Smedvig Eiendom 60 3 Smedvig Eiendom 70 4 Hinna Park 70 5 DNB Næringsmegling 67 Brandbarometeret Øgreid Eiendom 4 6 Øgreid Eiendom 59 7 Norwegian Property 58 8 Seabrokers Group Eiendom 57 9 DNB Næringsmegling Entra Eiendom 53 6 Amfi Eiendom 67 7 Seabrokers Group Eiendom 66 8 Otium 65 9 Base Property Trallfa Eiendom 63 The Brand Barometer Otium 6 Seabrokers Group Eiendom DNB Næringsmegling 7 8 Eiendomsmegler Entra Eiendom 9 Amfi Eiendom 10

10 STAVANGER ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Hinna Park 68 2 Smedvig Eiendom 68 3 Kruse Smith Eiendom 66 4 Trallfa Eiendom 65 5 Amfi Eiendom 64 6 Innovasjonspark Stavanger 62 7 Øgreid Eiendom 62 8 Seabrokers Group Eiendom 61 9 K2 Stavanger Entra Eiendom 60 1 Kruse Smith Eiendom 55 2 Smedvig Eiendom 55 3 Hinna Park 47 4 Base Property 45 5 K2 Stavanger 45 6 Entra Eiendom 43 7 Øgreid Eiendom 42 8 Rom Eiendom 41 9 Innovasjonspark Stavanger DNB Næringsmegling 40 1 DNB Næringsmegling 58 2 Eiendomsmegler Malling & Co 47 4 kaph Næringsmegling 42 5 Areal Eiendom 40 6 Meglerhuset Rele 38 7 NAI FirstPartners 34 The Brand Barometer

11 TOTAL BRAND SCORE BERGEN Snitt/average: 52 Øvre kvartil/upper quartile: 59 Nedre kvartil/lower quartile: 47 Laveste score/lowest score: 38 Spredning/Spread: 35 1 GC Rieber Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 70 DNB Næringseiendom 2 1 DNB Næringseiendom 71 1 GC Rieber Eiendom 81 2 GC Rieber Eiendom 69 2 DNB Næringseiendom 75 3 DNB Næringsmegling 63 3 Entra Eiendom 73 4 Entra Eiendom 63 4 Bara Eiendommer 72 Brandbarometeret Entra Eiendom 6 Frydenbø Eiendom 7 Kyte Næringsmegling DNB Næringsmegling 4 Bara Eiendommer 5 5 Kyte Næringsmegling 60 6 Fana Sparebank Næringsm Frydenbø Eiendom 54 8 Kløver Eiendom 52 9 Bara Eiendommer Odfjell Eiendom 47 5 Kyte Næringsmegling 69 6 Frydenbø Eiendom 68 7 DNB Næringsmegling 66 8 Odfjell Eiendom 64 9 Kløver Eiendom Rasmussen Eiendom 62 The Brand Barometer Odfjell Eiendom 8 9 Fana Sparebank Næringsmegling 10 Kløver Eiendom 53

12 BERGEN ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret GC Rieber Eiendom 71 2 Odfjell Eiendom 66 3 Entra Eiendom 66 4 Bara Eiendommer 65 5 Basale 64 6 Frydenbø Eiendom 64 7 DNB Næringseiendom 64 8 Bergen Eiendomsforvaltning 61 9 Vestrheim Eiendom Aberdeen Asset Management 58 1 Entra Eiendom 66 2 GC Rieber Eiendom 65 3 Odfjell Eiendom 62 4 DNB Næringseiendom 61 5 Bara Eiendommer 61 6 Frydenbø Eiendom 60 7 Bergen Eiendomsforvaltning 53 8 DNB Næringsmegling 49 9 Rom Eiendom Stadsporten 47 1 DNB Næringsmegling 62 2 Kyte Næringsmegling 61 3 Fana Sparebank Næringsm Proaktiv Næringsmegling 45 5 Befas Næringsmegling 39 6 Finanspartner Vest 38 The Brand Barometer

13 TOTAL BRAND SCORE TRONDHEIM Snitt/average: 55 Øvre kvartil/upper quartile: 63 Nedre kvartil/lower quartile: 49 Laveste score/lowest score: 32 Spredning/Spread: 41 1 KLP Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 1 Entra Eiendom 70 1 Reitan Eiendom 81 2 KLP Eiendom 69 2 KLP Eiendom 80 3 Eiendomsmegler Koteng Eiendom Reitan Eiendom 2 4 DNB Næringsmegling 68 5 Koteng Eiendom 63 4 Prora Eiendom 73 5 Basale 73 Brandbarometeret DNB Næringseiendom 7 DNB Næringsmegling 6 Eiendomsmegler Koteng Eiendom 3 6 Reitan Eiendom 63 7 Trondheim Kommune 62 8 DNB Næringseiendom 62 9 Forsvarsbygg/Skifte Eiendom Realinvest 52 I Trondheim var det noen få selskaper som ikke fikk tilstrekkelige besvarelser til å bli inkludert i rangeringen. Den vi mest savner er E.C. Dahls, som så ut til å kunne ha kommet på topp tre. 6 NHP 69 7 DNB Næringsmegling 69 8 Kjeldsberg Eiendom 69 9 DNB Næringseiendom Norion Næringsmegling 65 In Trondheim, a few companies got an insufficient number of responses and are thus not included in the ranking. Most notably, perhaps, is E.C. Dahls, that probably would have ranked top three. The Brand Barometer Entra Eiendom 7 8 Kjeldsberg Eiendom Basale 9 10 Rom Eiendom 58

14 TRONDHEIM ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret KLP Eiendom 76 2 Kjeldsberg Eiendom 71 3 DNB Næringseiendom 68 4 Rom Eiendom 67 5 Entra Eiendom 65 6 Reitan Eiendom 65 7 Basale 65 8 NHP 64 9 Realinvest Siva Eiendom 64 1 Reitan Eiendom 59 2 Kjeldsberg Eiendom 59 3 Basale 58 4 KLP Eiendom 58 5 Realinvest 56 6 Koteng Eiendom 54 7 DNB Næringseiendom 53 8 Rom Eiendom 52 9 NHP Siva Eiendom 50 1 DNB Næringsmegling 64 2 Eiendomsmegler Norion Næringsmegling 48 4 Creto Megling 35 The Brand Barometer

15 Morten Olaisen, CEO P: E:

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT NGBC Vårt arbeid består i å gi Norge en markedsstyrt standard for grønn kvalitet ved å innføre BREEAM som er Europas ledende vurderingsverktøy Markedsstyrt

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder.

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Regionalt næringsprogram Philip Kotler Markedsføring handler om å identifisere og dekke menneskelige og sosiale behov (:4) If I had asked

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer