BRANDBAROMETERET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANDBAROMETERET 2013"

Transkript

1 BRANDBAROMETERET 2013 THE COMMERCIAL REAL ESTATE BRAND BAROMETER NORWAY 2013

2 Brandbarometeret måler merkevarestyrken til eiendom selskaper i sine markeder. Om du kun opererer i Stavanger, spiller det liten rolle hvor godt kjent og ansett du er i Oslo. Men, om du har eiendom i alle fire storbyene, så må merkevaren din strekke seg tilsvarende. BRAND BAROMETERET 2013 THE COMMERCIAL REAL ESTATE BRAND BAROMETER NORWAY 2013 Dette gjør at regionale selskaper som GC Rieber Eiendom, Hinna Park og Koteng Eiendom kan ha høyere score enn nasjonale aktører som Entra Eiendom og Rom Eiendom. The Brand Barometer measures the brand strength of commercial real estate companies in their markets. If your operation is limited to Stavanger, it matters not how well known and regarded you are in Oslo. However, if you have properties in all four cities, your brand needs the same reach. This is why regional companies like GC Rieber Eiendom, Hinna Park and Koteng Eiendom can score higher than national players such as Entra Eiendom and Rom Eiendom. I samarbeid med NE kunnskap utførte NE meet i september og oktober 2013 en vidt distribuert digital spørre undersøkelse. Over personer som jobber i, med eller nær næringseiendomsbransjen ble invitert til dele sine syn på en rekke spørsmål fordelt på to områder vi ønsket å kartlegge. 1. Hvordan tror de som jobber med næringseiendom at deres geografiske marked kommer til å utvikle seg de neste 12 månedene. 2. Hva tenker de som sitter i eller nær næringseiendomsbransjen om de ledende besitterne, forvalterne, utviklerne og meglerne. Resultatene fra undersøkelsen publiseres i to forskjellige rapporter, henholdsvis Markedsbarometeret og Brandbarometeret. Hoved funnene fra begge ble først presentert i en serie konferanser arrangert av NE kunnskap i Stavanger, Bergen og Oslo (se eiendomsbarometeret.no for mer informasjon). RESPONDENTENE 1263 respondenter deltok. Av disse sa 654 at de er ansatt i et eiendomsselskap (eksplisitt definert som eiendomsbesittere, - forvaltere, -utviklere og -meglere). 379 arbeider med eiendom, men i et annet type selskap. 230 jobber ikke direkte med eiendom. NE meet, in cooperation with NE kunnskap, has conducted a widely distributed digital survey. In September and October of 2013 we invited some 20,000 industry and allied industry professionals to share their views on a set of questions relating to two separate topics we wanted to chart: 1. What do commercial real estate professionals think about the outlook for the next twelve months in their geographical market. 2. What do those in and close to the industry think about the leading property owners, managers, developers and brokers. The results of the survey are published in two separate reports, respectively The Market Barometer and The Brand Barometer. The majority of our findings was first presented in a series of conferences in Stavanger, Bergen and Oslo. RESPONDENTS 1263 respondents filled out the questionnaire. Of these, 654 self-identify as an employee of a commercial real estate company (explicitly defined as property owners, managers, developers as well as realtors). 379 work with real estate but in another type of company, and 230 do not work with real estate. The Brand Barometer SAMARBEIDSPARTNERE Undersøkelsen ble konseptualisert i samarbeid med NE kunnskap, Norges ledende arrangør av konferanser og events for næringseiendomsbransjen. Nominasjon av selskaper til brandrangeringen ble gjort av Norsk Eiendom, NæringsEiendom, NE PARTNERS The survey was conceived and conceptualized in cooperation with NE kunnskap, Norway s leading provider of conferences and events for the commercial real estate industry. Nominations for companies to include in the brand ranking was done by Norsk

3 Brandbarometeret nyheter, NE kunnskap og Norion Næringsmegling. Det endelige utvalget ble gjort av NE meet. NESTE ÅR Etter alle målestokker betrakter vi Eiendomsbarometeret for å være en suksess, og vi kommer vil å gjenta og videreutvikle det i Vi kommer antakeligvis til å legge til flere spørsmål og utvide listen av inviterte. BRANDBAROMETERET NE meet og dets morselskap, NæringsEiendom, tilbyr en lang rekke produkter og tjenester relatert til markedsføring, identitet og kommunikasjon rettet mot næringseiendombransjen. Brandbarometeret er en måte for oss å kvantifisere kommunikasjonsstyrken og -rekkeviden til de ledende aktørene - noe vi finner interessant i seg selv. Ettersom bransjens krav til identitet, markedsføring og merkevare over lang tid har økt betydelig, har vi stadig oftere blitt forespurt om kvantitativ brandinformasjon. SPØRSMÅL OG METODOLOGI Hver respondent ble stilt fire spørsmål om ti selskaper som opererer i hans geografiske marked. Svarene ble gitt på en tipunkts, numerisk skala hvor 1 er laveste og 10 høyeste score. Dette har siden blitt omregnet til en 101-punktsskala (0..100) i alle aggregeringer. Formålet med brandspørsmålene var å, i sum, måle hvor godt kjent og hvor godt ansett hver selskap er i sitt geografiske marked. Vi ønsket å ende opp med ett enkelt måletall for merkevarestyrke som lot oss sammenligne geografisk begrensede brands (som f.eks. en eiendomsbesitter kun med eiendommer i Stavanger) med nasjonale brands og alle mellomnivåer. For å oppnå dette stilte vi ett spørsmål for å måle merkevarekjennskap (Q1) og tre som måler brandenes kvalitative egenskaper (Q2-Q4): Q1: I hvilke grad kjenner du disse selskapene? Q2: Hvor dyktige mener eller tror du disse selskapene er på sine kjerneområder? Q3: Hvor fornøyde leietakere tror du disse utleierne har? Q4: Om du var på jakt etter en ny jobb og fant en interessant stilling i disse selskapene, i hvilken grad ville du anse dem som aktuelle arbeidsplasser? Den totale brandscoren for hvert selskap er et vektet gjennomsnitt: Besittere, forvaltere og utviklere Q1: 35% Q2: 35% Q3: 20% Q4: 10% Meglere Q1: 42% Q2: 42% Q4: 16% EKSKLUDERTE SELSKAPER Eiendom, NæringsEiendom, NE nyheter, NE kunnskap and Norion Næringsmegling. NE meet did the final selection. NEXT YEAR By all metrics we consider the Barometer to be a success, and we will repeat and enhance it in We will most likely add more questions and expand the list of invitees. THE BRAND BAROMETER NE meet and its parent company, NæringsEiendom, provide a long range of products and services related to marketing, identity and communication for the commercial real estate industry. The Brand Barometer is a way for us to quantify the communicative power and reach of the major market players - which we find very interesting in and of itself. As the standards for identity, marketing and branding efforts have improved in the entire industry over the past decade, we have also received ever more requests for quantifiable brand data. QUESTIONS AND METHODOLOGY Every respondent was asked four questions about ten companies that operate in his geographical market. All answers were given on a ten point, numeric scale where 1 is the lowest and 10 the top score. This has since been converted to a 101 point scale (0..100) in all aggregations. The purpose of the questions was to, in sum, measure how well each company is known and perceived in their geographical region. We wanted to end up with a single measurement of brand strength that allowed us to compare geographically limited brands (say, a property owner operating only in Stavanger) with national brands and all levels between. To achieve this, we asked one question measuring brand familiarity (Q1) and three measuring qualitative attributes (Q2-Q4): Q1: To what extent are you familiar with these companies? Q2: How proficient do you think or assume these companies are at their core business? Q3: How satisfied do you think the tenants of these companies are? Q4: If you were looking for a new job and found an interesting position in these companies, to what degree would you consider them as potential places to work? The total brand score for each company is a weighted average. Developers, managers and developers Q1: 35% Q2: 35% Q3: 20% Q4: 10% Realtors Q1: 42% Q2: 42% Q4: 16% Noen få selskaper som var inkludert i undersøkelsen er likevel ikke med i rangeringen grunnet få svar. Dette gjelder kun et mindre antall selskaper i Trondheim og omegn. HOVEDFUNN STERKE OVERORDNEDE BRAND Næringseiendomsselskaper som er, eller oppfattes å være, en del av større merekvarer ser ut til å få dra stor nytte av sine modermerkevarer. Eksempler: DNB, GC Rieber, KLP. STØRRELSE OG KJENNSKAP Det er en stor relasjon mellom hvor godt et selskap er kjent og hvor positivt det anses. Det er få selskaper med lav grad av kjennskap som scorer bra totalt sett. PERSONLIGHETER Ledere, eiere eller andre frontfigurer som er godt kjent, enten i bransjen eller mer generelt, bidrar betydelig til et selskaps merkevare. Eksempler: Olav Thon, Aspelin Ramm (Peter Groth), Eiendomsspar (Christian Ringnes). MANGE STERKE, LOKALE MERKEVARER Eiendom er lokalt. Så også eiendomsmerkevarer. Det er mange selskaper som kun opererer i ett geografisk marked, men har svært gode brandscore. Vi ser også at selskaper som er tilstede i flere markeder ofte har svært varierende score regionene mellom. Eksempler: GC Rieber, Kruse Smith, NPRO, Basale. BARE ØVRE HALVDEL Vi publiserer offentlig kun resultatene til topp 30 (Norge), 20 (Oslo) og 10 (Stavanger, Bergen, Trondheim). Resten av listene er kun tilgjengelige i selskapsspesifikke rapporter. OM NE MEET NE meet er en samarbeids- og produktivitetsplattform for næringseiendomsaktører. Les mer på nemeet.com. Sammen med verdensledende CFI Group utfører NE meet også kundeverdianalyser under merkevaren Norsk leietakerindeks. NE meet er en del av NæringsEiendom. Det ble gjort noen mindre analytiske endringer etter presentasjonene på konferansene Eiendomsbarometeret i Bergen, Oslo og Stavanger. Dette påvirket den nasjonale rangeringen til enkelte selskaper noe. EXCLUDED COMPANIES Some companies were included in the survey but excluded from the ranking due to few responses. MAJOR FINDINGS STRONG PARENT BRANDS Commercial real estate companies that are, or are perceived to be, part of a wider, strong, non-industry brand seem to benefit significantly from their parent brand. Examples: DNB, GC Rieber, KLP. SIZE AND FAMILIARITY It s a substantial relationship between how well a company is known and how positively it is considered. There are very few companies with low familiarity score that do well over all. PERSONALITIES Having a leader, owner or other figurehead who is widely known within the industry or more broadly, contribute to the company brand. Examples: Olav Thon, Aspelin Ramm (Peter Groth), Eiendomsspar (Christian Ringnes). MANY STRONG LOCAL BRANDS Real estate is local. So also real estate brands. There are numerous companies that are only present in one geographical market, but have very good brand scores. We also see this with companies that are present in several markets, with often greatly varying scores in the different regions. Examples: GC Rieber, Kruse Smith, NPRO, Basale. TOP 50% ONLY Vi will only publicly publish top 30 (Oslo), 20 (Oslo) and 10 (Stavanger, Bergen, Trondheim). The rest of the lists are only available in company specific reports offered to all measured companies. ABOUT NE MEET NE meet is a collaboration and productivity platform for the Norwegian commercial real estate industry, initially launched in Most services are open and free for all industry professionals. Read more at nemeet.com. In collaboration with world leading CFI Group, NE meet also does customer asset analysis under the trademark Norwegian Tenant Index. NE meet is a part of NæringsEiendom Some minor analytical changes were made after the presentations on the Eiendomsbarometer conferences in Bergen, Stavanger and Oslo. This had some impact on the national ranking of a small number of companies. The Brand Barometer

4 OSLO STAVANGER BERGEN TRONDHEIM Aberdeen Asset Mgt.* Amfi Eiendom Aberdeen Asset Mgt.* Aberdeen Asset Mgt.* UNDERSØKTE SELSKAPER Aker Eiendomsdrift Areal Eiendom Backer Holding Basale* Akershus Eiendom Basale* Bara Eiendommer Byggteknikk Aspelin Ramm Base Property Basale* Creto Megling Atrium CBRE Dale Eiendomsutvikling Befas Næringsmegling DNB Næringseiendom* Avantor Eiendomsforv. DNB Næringsmegling* Bergen Eiendomsforvaltning DNB Næringsmegling* Basale* Eiendomsmegler 1* Bergen Næringsbygg E.C. Dahls Eiendom Braathen Eiendom Entra Eiendom* DNB Næringseiendom* Eiendomsmegler 1* Bryn Eiendom Hinna Park DNB Næringsmegling* Entra Eiendom* Colliers International Innovasjonspark Stavanger EGD Property Forsvarsbygg/Skifte Eiendom DNB Næringseiendom* K2 Stavanger Entra Eiendom* I.K. Lykke Brandbarometeret THE SURVEYED COMPANIES * Selskaper målt i to eller flere regioner. * Companies measured in two or more regions. DNB Næringsmegling* kaph Næringsmegling Fana Sparebank N.megling Kjeldsberg Eiendom DTZ Kruse Smith Eiendom FAV Gruppen KLP Eiendom* Eiendomsspar Malling & Co* Finanspartner Vest Koteng Eiendom Entra Eiendom* Meglerhuset Rele Frydenbø Eiendom Lord Eiendom Fortin Properties NAI FirstPartners* GC Rieber Eiendom Maja Eiendom ForvaltningsCompagniet Norwegian Property* Kløver Eiendom NHP Foss & Co Næringsmegling Øgreid Eiendom Kyte Næringsmegling Norinvest Fram Management Otium Midgardgruppen Norion Næringsmegling Hadrian Eiendom Rom Eiendom* Odfjell Eiendom Northbridge Capital Partners HAV Eiendom Scale Eiendom Pallas Eiendom Prora Eiendom Höegh Eiendom Seabrokers Group Eiendom Proaktiv Næringsmegling Realinvest IT Fornebu Smedvig Eiendom Rasmussen Eiendom Reitan Eiendom KLP Eiendom* Tjelta Eiendom Rom Eiendom* Rom Eiendom* Malling & Co* Trallfa Eiendom Stadsporten Siva Eiendom Moment Eiendom Westco Eiendom Teigland Eiendom Trondheim Bygginvest NAI FirstPartners* Vestrheim Eiendom Trondheim Havn NEAS Zurhaar & Rubb Trondheim Kommune Newsec Trondos Norwegian Property* OBOS Forretningsbygg Olav Thon* Oslo Areal Pecunia Eiendom Ragde Eiendom Real Eiendomsmegling Realia Realist Næringsmegling Rom Eiendom* Selvaag Søylen Eiendom Sparebank 1 Grp. Eiendom Statsbygg* Storebrand Eiendom Union NNM The Brand Barometer

5 TOTAL BRAND SCORE NORWAY Snitt/average: 53 Øvre kvartil/upper quartile: 59 Nedre kvartil/lower quartile: 45 Laveste score/lowest score: 32 Spredning/Spread: 41 1 GC Rieber Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY Brandbarometeret Aspelin Ramm 6 DNB Næringseiendom 7 Hinna Park 8 Akershus Eiendom 9 Koteng Eiendom 10 Selvaag 13 Norwegian Property 14 DNB Næringsmegling 15 Bara Eiendommer 16 Øgreid Eiendom 17 OBOS Forretningsbygg 21 Höegh Eiendom 22 Pecunia Eiendom 28 Odfjell Eiendom 29 Malling & Co 30 Union Norsk Næringsmegling Eiendomsspar 2 Olav Thon 4 Kruse Smith Eiendom 5 KLP Eiendom 11 Smedvig Eiendom 12 Entra Eiendom 18 Frydenbø Eiendom 19 Kyte Næringsmegling 20 Storebrand Eiendom 23 Otium 24 Statsbygg 25 Avantor Eiendomsforvaltning 26 Seabrokers Group Eiendom 27 1 GC Rieber Eiendom 69 2 Kruse Smith Eiendom 68 3 DNB Næringseiendom 68 4 Eiendomsspar 67 5 Hinna Park 67 6 Olav Thon 66 7 Otium 65 8 Selvaag 63 9 Koteng Eiendom DNB Næringsmegling KLP Eiendom Norwegian Property Trondheim Kommune Akershus Eiendom Statsbygg Entra Eiendom Smedvig Eiendom OBOS Forretningsbygg Kyte Næringsmegling Eiendomsmegler Øgreid Eiendom Aspelin Ramm Seabrokers Group Eiendom Storebrand Eiendom Union Norsk Næringsmegling Fana Sparebank Næringsm Malling & Co Frydenbø Eiendom Rom Eiendom Søylen Eiendom 53 Det krever flere besvarelser for å bli inkludert i den nasjonale enn de regionale rangeringene. Det er derfor noen få, som f.eks. Reitan Eiendom, ikke er med her. 1 GC Rieber Eiendom 81 2 Aspelin Ramm 80 3 Olav Thon 79 4 Eiendomsspar 77 5 Koteng Eiendom 74 6 Akershus Eiendom 73 7 Kruse Smith Eiendom 73 8 Selvaag 72 9 Bara Eiendommer Øgreid Eiendom DNB Næringseiendom Smedvig Eiendom Hinna Park KLP Eiendom Höegh Eiendom Kyte Næringsmegling Pecunia Eiendom Frydenbø Eiendom DNB Næringsmegling Avantor Eiendomsforvaltning Amfi Eiendom Seabrokers Group Eiendom OBOS Forretningsbygg Union Norsk Næringsmegling Fram Management Norion Næringsmegling Otium HAV Eiendom Base Property Malling & Co 64 Inclusion in the national ranking requires more responses than the regional rankings. This is why some companies, such as Reitan Eiendom, is left out. The Brand Barometer

6 NORGE ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Aspelin Ramm 71 2 GC Rieber Eiendom 71 3 Eiendomsspar 70 4 Pecunia Eiendom 69 5 Hinna Park 68 6 Smedvig Eiendom 68 7 Braathen Eiendom 68 8 Odfjell Eiendom 66 9 Avantor Eiendomsforvaltning KLP Eiendom Kruse Smith Eiendom Höegh Eiendom Bara Eiendommer Trallfa Eiendom Amfi Eiendom Frydenbø Eiendom DNB Næringseiendom Koteng Eiendom HAV Eiendom Selvaag Innovasjonspark Stavanger Malling & Co OBOS Forretningsbygg Norwegian Property Entra Eiendom Øgreid Eiendom Oslo Areal Seabrokers Group Eiendom Statsbygg Storebrand Eiendom 61 1 Aspelin Ramm 67 2 Eiendomsspar 65 3 GC Rieber Eiendom 65 4 Odfjell Eiendom 62 5 Bara Eiendommer 61 6 Akershus Eiendom 61 7 Höegh Eiendom 60 8 Frydenbø Eiendom 60 9 Selvaag KLP Eiendom Norwegian Property Avantor Eiendomsforvaltning DNB Næringseiendom Kruse Smith Eiendom Pecunia Eiendom Smedvig Eiendom Olav Thon Koteng Eiendom Storebrand Eiendom Braathen Eiendom Entra Eiendom Bergen Eiendomsforvaltning Fram Management OBOS Forretningsbygg Rom Eiendom HAV Eiendom Malling & Co DTZ Union Norsk Næringsmegling Oslo Areal 48 Commercial real estate companies that are, or are perceived to be, part of a wider, strong, non-industry brand seem to benefit significantly from their parent brand. Examples: DNB Næringsmegling DNB Næringseiendom GC Rieber Eiendom KLP Eiendom 1 Akershus Eiendom 66 2 DNB Næringsmegling 62 3 Kyte Næringsmegling 61 4 Malling & Co 58 5 Union Norsk Næringsmegling 58 6 DTZ 57 7 Eiendomsmegler Newsec 54 9 Fana Sparebank Næringsm Hadrian Eiendom Colliers International Norion Næringsmegling Foss & Co Næringsmegling Proaktiv Næringsmegling NAI FirstPartners Atrium CBRE kaph Næringsmegling Realia Areal Eiendom Befas Næringsmegling Real Eiendomsmegling Meglerhuset Rele Moment Eiendom Finanspartner Vest Creto Megling Realist Næringsmegling 34 The Brand Barometer

7 TOTAL BRAND SCORE OSLO Snitt/average: 55 Øvre kvartil/upper quartile: 62 Nedre kvartil/lower quartile: 46 Laveste score/lowest score: 34 Spredning/Spread: 37 1 Eiendomsspar 71 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY Brandbarometeret Akershus Eiendom 5 DNB Næringseiendom 6 Selvaag 10 KLP Eiendom Olav Thon 2 Aspelin Ramm 3 Entra Eiendom 7 Rom Eiendom 8 Norwegian Property 9 DNB Næringsmegling 11 Malling & Co 12 OBOS Forretningsbygg 13 1 Olav Thon 68 2 DNB Næringseiendom 68 3 Eiendomsspar 67 4 Entra Eiendom 67 5 Selvaag 63 6 DNB Næringsmegling 63 7 Norwegian Property 63 8 Statsbygg 63 9 Akershus Eiendom Rom Eiendom KLP Eiendom Malling & Co OBOS Forretningsbygg Aspelin Ramm Aberdeen Asset Management Storebrand Eiendom Union Norsk Næringsmegling Søylen Eiendom NEAS DTZ 52 1 Aspelin Ramm 80 2 Olav Thon 79 3 Eiendomsspar 77 4 Akershus Eiendom 73 5 Selvaag 72 6 DNB Næringseiendom 69 7 Höegh Eiendom 69 8 Pecunia Eiendom 68 9 DNB Næringsmegling Rom Eiendom Avantor Eiendomsforvaltning OBOS Forretningsbygg KLP Eiendom Malling & Co Union Norsk Næringsmegling Fram Management Norwegian Property HAV Eiendom DTZ Ragde Eiendom 64 The Brand Barometer Höegh Eiendom 15 Pecunia Eiendom Storebrand Eiendom 16 Statsbygg 17 Avantor Eiendomsforvaltning Union Norsk Næringsmegling 20 Aberdeen Asset Management 58

8 OSLO ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Aspelin Ramm 71 2 Eiendomsspar 70 3 Pecunia Eiendom 69 4 Braathen Eiendom 68 5 Avantor Eiendomsforvaltning 66 6 Höegh Eiendom 65 7 Rom Eiendom 65 8 Entra Eiendom 64 9 KLP Eiendom Norwegian Property HAV Eiendom Selvaag Malling & Co OBOS Forretningsbygg DNB Næringseiendom 62 1 Aspelin Ramm 67 2 Eiendomsspar 65 3 Norwegian Property 62 4 Akershus Eiendom 61 5 Höegh Eiendom 60 6 Rom Eiendom 59 7 Entra Eiendom 59 8 Selvaag 58 9 KLP Eiendom Olav Thon Avantor Eiendomsforvaltning Pecunia Eiendom DNB Næringseiendom Malling & Co Storebrand Eiendom 53 1 Akershus Eiendom 66 2 DNB Næringsmegling 62 3 Malling & Co 62 4 Union Norsk Næringsmegling 58 5 DTZ 57 6 Newsec 54 7 Hadrian Eiendom 49 8 Colliers International 49 9 NAI FirstPartners Foss & Co Næringsmegling Atrium CBRE Realia Real Eiendomsmegling Moment Eiendom Realist Næringsmegling 34 The Brand Barometer Oslo Areal Braathen Eiendom Olav Thon Fram Management Storebrand Eiendom OBOS Forretningsbygg IT Fornebu HAV Eiendom Statsbygg Aberdeen Asset Management 50

9 TOTAL BRAND SCORE STAVANGER Snitt/average: 52 Øvre kvartil/upper quartile: 58 Nedre kvartil/lower quartile: 47 Laveste score/lowest score: 34 Spredning/Spread: 34 1 Kruse Smith Eiendom 68 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 66 Hinna Park 2 1 Kruse Smith Eiendom 68 2 Hinna Park 67 1 Kruse Smith Eiendom 73 2 Øgreid Eiendom 71 3 Smedvig Eiendom 65 3 Otium 65 4 Eiendomsmegler Smedvig Eiendom 60 3 Smedvig Eiendom 70 4 Hinna Park 70 5 DNB Næringsmegling 67 Brandbarometeret Øgreid Eiendom 4 6 Øgreid Eiendom 59 7 Norwegian Property 58 8 Seabrokers Group Eiendom 57 9 DNB Næringsmegling Entra Eiendom 53 6 Amfi Eiendom 67 7 Seabrokers Group Eiendom 66 8 Otium 65 9 Base Property Trallfa Eiendom 63 The Brand Barometer Otium 6 Seabrokers Group Eiendom DNB Næringsmegling 7 8 Eiendomsmegler Entra Eiendom 9 Amfi Eiendom 10

10 STAVANGER ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Hinna Park 68 2 Smedvig Eiendom 68 3 Kruse Smith Eiendom 66 4 Trallfa Eiendom 65 5 Amfi Eiendom 64 6 Innovasjonspark Stavanger 62 7 Øgreid Eiendom 62 8 Seabrokers Group Eiendom 61 9 K2 Stavanger Entra Eiendom 60 1 Kruse Smith Eiendom 55 2 Smedvig Eiendom 55 3 Hinna Park 47 4 Base Property 45 5 K2 Stavanger 45 6 Entra Eiendom 43 7 Øgreid Eiendom 42 8 Rom Eiendom 41 9 Innovasjonspark Stavanger DNB Næringsmegling 40 1 DNB Næringsmegling 58 2 Eiendomsmegler Malling & Co 47 4 kaph Næringsmegling 42 5 Areal Eiendom 40 6 Meglerhuset Rele 38 7 NAI FirstPartners 34 The Brand Barometer

11 TOTAL BRAND SCORE BERGEN Snitt/average: 52 Øvre kvartil/upper quartile: 59 Nedre kvartil/lower quartile: 47 Laveste score/lowest score: 38 Spredning/Spread: 35 1 GC Rieber Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 70 DNB Næringseiendom 2 1 DNB Næringseiendom 71 1 GC Rieber Eiendom 81 2 GC Rieber Eiendom 69 2 DNB Næringseiendom 75 3 DNB Næringsmegling 63 3 Entra Eiendom 73 4 Entra Eiendom 63 4 Bara Eiendommer 72 Brandbarometeret Entra Eiendom 6 Frydenbø Eiendom 7 Kyte Næringsmegling DNB Næringsmegling 4 Bara Eiendommer 5 5 Kyte Næringsmegling 60 6 Fana Sparebank Næringsm Frydenbø Eiendom 54 8 Kløver Eiendom 52 9 Bara Eiendommer Odfjell Eiendom 47 5 Kyte Næringsmegling 69 6 Frydenbø Eiendom 68 7 DNB Næringsmegling 66 8 Odfjell Eiendom 64 9 Kløver Eiendom Rasmussen Eiendom 62 The Brand Barometer Odfjell Eiendom 8 9 Fana Sparebank Næringsmegling 10 Kløver Eiendom 53

12 BERGEN ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret GC Rieber Eiendom 71 2 Odfjell Eiendom 66 3 Entra Eiendom 66 4 Bara Eiendommer 65 5 Basale 64 6 Frydenbø Eiendom 64 7 DNB Næringseiendom 64 8 Bergen Eiendomsforvaltning 61 9 Vestrheim Eiendom Aberdeen Asset Management 58 1 Entra Eiendom 66 2 GC Rieber Eiendom 65 3 Odfjell Eiendom 62 4 DNB Næringseiendom 61 5 Bara Eiendommer 61 6 Frydenbø Eiendom 60 7 Bergen Eiendomsforvaltning 53 8 DNB Næringsmegling 49 9 Rom Eiendom Stadsporten 47 1 DNB Næringsmegling 62 2 Kyte Næringsmegling 61 3 Fana Sparebank Næringsm Proaktiv Næringsmegling 45 5 Befas Næringsmegling 39 6 Finanspartner Vest 38 The Brand Barometer

13 TOTAL BRAND SCORE TRONDHEIM Snitt/average: 55 Øvre kvartil/upper quartile: 63 Nedre kvartil/lower quartile: 49 Laveste score/lowest score: 32 Spredning/Spread: 41 1 KLP Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 1 Entra Eiendom 70 1 Reitan Eiendom 81 2 KLP Eiendom 69 2 KLP Eiendom 80 3 Eiendomsmegler Koteng Eiendom Reitan Eiendom 2 4 DNB Næringsmegling 68 5 Koteng Eiendom 63 4 Prora Eiendom 73 5 Basale 73 Brandbarometeret DNB Næringseiendom 7 DNB Næringsmegling 6 Eiendomsmegler Koteng Eiendom 3 6 Reitan Eiendom 63 7 Trondheim Kommune 62 8 DNB Næringseiendom 62 9 Forsvarsbygg/Skifte Eiendom Realinvest 52 I Trondheim var det noen få selskaper som ikke fikk tilstrekkelige besvarelser til å bli inkludert i rangeringen. Den vi mest savner er E.C. Dahls, som så ut til å kunne ha kommet på topp tre. 6 NHP 69 7 DNB Næringsmegling 69 8 Kjeldsberg Eiendom 69 9 DNB Næringseiendom Norion Næringsmegling 65 In Trondheim, a few companies got an insufficient number of responses and are thus not included in the ranking. Most notably, perhaps, is E.C. Dahls, that probably would have ranked top three. The Brand Barometer Entra Eiendom 7 8 Kjeldsberg Eiendom Basale 9 10 Rom Eiendom 58

14 TRONDHEIM ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret KLP Eiendom 76 2 Kjeldsberg Eiendom 71 3 DNB Næringseiendom 68 4 Rom Eiendom 67 5 Entra Eiendom 65 6 Reitan Eiendom 65 7 Basale 65 8 NHP 64 9 Realinvest Siva Eiendom 64 1 Reitan Eiendom 59 2 Kjeldsberg Eiendom 59 3 Basale 58 4 KLP Eiendom 58 5 Realinvest 56 6 Koteng Eiendom 54 7 DNB Næringseiendom 53 8 Rom Eiendom 52 9 NHP Siva Eiendom 50 1 DNB Næringsmegling 64 2 Eiendomsmegler Norion Næringsmegling 48 4 Creto Megling 35 The Brand Barometer

15 Morten Olaisen, CEO P: E:

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Date of exam: 28.05.2014 Grades will be given: 18.06.2014 Time for exam: 09:00-12:00. The problem

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes.

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes. Exam in Quantum Mechanics (phys01), 010, There are 3 problems, 1 3. Each problem has several sub problems. The number of points for each subproblem is marked. Allowed: Calculator, standard formula book

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT

Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT Sverre Tiltnes NORSKE EIENDOMSUTVIKLERE GÅR GRØNT NGBC Vårt arbeid består i å gi Norge en markedsstyrt standard for grønn kvalitet ved å innføre BREEAM som er Europas ledende vurderingsverktøy Markedsstyrt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer