BRANDBAROMETERET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANDBAROMETERET 2013"

Transkript

1 BRANDBAROMETERET 2013 THE COMMERCIAL REAL ESTATE BRAND BAROMETER NORWAY 2013

2 Brandbarometeret måler merkevarestyrken til eiendom selskaper i sine markeder. Om du kun opererer i Stavanger, spiller det liten rolle hvor godt kjent og ansett du er i Oslo. Men, om du har eiendom i alle fire storbyene, så må merkevaren din strekke seg tilsvarende. BRAND BAROMETERET 2013 THE COMMERCIAL REAL ESTATE BRAND BAROMETER NORWAY 2013 Dette gjør at regionale selskaper som GC Rieber Eiendom, Hinna Park og Koteng Eiendom kan ha høyere score enn nasjonale aktører som Entra Eiendom og Rom Eiendom. The Brand Barometer measures the brand strength of commercial real estate companies in their markets. If your operation is limited to Stavanger, it matters not how well known and regarded you are in Oslo. However, if you have properties in all four cities, your brand needs the same reach. This is why regional companies like GC Rieber Eiendom, Hinna Park and Koteng Eiendom can score higher than national players such as Entra Eiendom and Rom Eiendom. I samarbeid med NE kunnskap utførte NE meet i september og oktober 2013 en vidt distribuert digital spørre undersøkelse. Over personer som jobber i, med eller nær næringseiendomsbransjen ble invitert til dele sine syn på en rekke spørsmål fordelt på to områder vi ønsket å kartlegge. 1. Hvordan tror de som jobber med næringseiendom at deres geografiske marked kommer til å utvikle seg de neste 12 månedene. 2. Hva tenker de som sitter i eller nær næringseiendomsbransjen om de ledende besitterne, forvalterne, utviklerne og meglerne. Resultatene fra undersøkelsen publiseres i to forskjellige rapporter, henholdsvis Markedsbarometeret og Brandbarometeret. Hoved funnene fra begge ble først presentert i en serie konferanser arrangert av NE kunnskap i Stavanger, Bergen og Oslo (se eiendomsbarometeret.no for mer informasjon). RESPONDENTENE 1263 respondenter deltok. Av disse sa 654 at de er ansatt i et eiendomsselskap (eksplisitt definert som eiendomsbesittere, - forvaltere, -utviklere og -meglere). 379 arbeider med eiendom, men i et annet type selskap. 230 jobber ikke direkte med eiendom. NE meet, in cooperation with NE kunnskap, has conducted a widely distributed digital survey. In September and October of 2013 we invited some 20,000 industry and allied industry professionals to share their views on a set of questions relating to two separate topics we wanted to chart: 1. What do commercial real estate professionals think about the outlook for the next twelve months in their geographical market. 2. What do those in and close to the industry think about the leading property owners, managers, developers and brokers. The results of the survey are published in two separate reports, respectively The Market Barometer and The Brand Barometer. The majority of our findings was first presented in a series of conferences in Stavanger, Bergen and Oslo. RESPONDENTS 1263 respondents filled out the questionnaire. Of these, 654 self-identify as an employee of a commercial real estate company (explicitly defined as property owners, managers, developers as well as realtors). 379 work with real estate but in another type of company, and 230 do not work with real estate. The Brand Barometer SAMARBEIDSPARTNERE Undersøkelsen ble konseptualisert i samarbeid med NE kunnskap, Norges ledende arrangør av konferanser og events for næringseiendomsbransjen. Nominasjon av selskaper til brandrangeringen ble gjort av Norsk Eiendom, NæringsEiendom, NE PARTNERS The survey was conceived and conceptualized in cooperation with NE kunnskap, Norway s leading provider of conferences and events for the commercial real estate industry. Nominations for companies to include in the brand ranking was done by Norsk

3 Brandbarometeret nyheter, NE kunnskap og Norion Næringsmegling. Det endelige utvalget ble gjort av NE meet. NESTE ÅR Etter alle målestokker betrakter vi Eiendomsbarometeret for å være en suksess, og vi kommer vil å gjenta og videreutvikle det i Vi kommer antakeligvis til å legge til flere spørsmål og utvide listen av inviterte. BRANDBAROMETERET NE meet og dets morselskap, NæringsEiendom, tilbyr en lang rekke produkter og tjenester relatert til markedsføring, identitet og kommunikasjon rettet mot næringseiendombransjen. Brandbarometeret er en måte for oss å kvantifisere kommunikasjonsstyrken og -rekkeviden til de ledende aktørene - noe vi finner interessant i seg selv. Ettersom bransjens krav til identitet, markedsføring og merkevare over lang tid har økt betydelig, har vi stadig oftere blitt forespurt om kvantitativ brandinformasjon. SPØRSMÅL OG METODOLOGI Hver respondent ble stilt fire spørsmål om ti selskaper som opererer i hans geografiske marked. Svarene ble gitt på en tipunkts, numerisk skala hvor 1 er laveste og 10 høyeste score. Dette har siden blitt omregnet til en 101-punktsskala (0..100) i alle aggregeringer. Formålet med brandspørsmålene var å, i sum, måle hvor godt kjent og hvor godt ansett hver selskap er i sitt geografiske marked. Vi ønsket å ende opp med ett enkelt måletall for merkevarestyrke som lot oss sammenligne geografisk begrensede brands (som f.eks. en eiendomsbesitter kun med eiendommer i Stavanger) med nasjonale brands og alle mellomnivåer. For å oppnå dette stilte vi ett spørsmål for å måle merkevarekjennskap (Q1) og tre som måler brandenes kvalitative egenskaper (Q2-Q4): Q1: I hvilke grad kjenner du disse selskapene? Q2: Hvor dyktige mener eller tror du disse selskapene er på sine kjerneområder? Q3: Hvor fornøyde leietakere tror du disse utleierne har? Q4: Om du var på jakt etter en ny jobb og fant en interessant stilling i disse selskapene, i hvilken grad ville du anse dem som aktuelle arbeidsplasser? Den totale brandscoren for hvert selskap er et vektet gjennomsnitt: Besittere, forvaltere og utviklere Q1: 35% Q2: 35% Q3: 20% Q4: 10% Meglere Q1: 42% Q2: 42% Q4: 16% EKSKLUDERTE SELSKAPER Eiendom, NæringsEiendom, NE nyheter, NE kunnskap and Norion Næringsmegling. NE meet did the final selection. NEXT YEAR By all metrics we consider the Barometer to be a success, and we will repeat and enhance it in We will most likely add more questions and expand the list of invitees. THE BRAND BAROMETER NE meet and its parent company, NæringsEiendom, provide a long range of products and services related to marketing, identity and communication for the commercial real estate industry. The Brand Barometer is a way for us to quantify the communicative power and reach of the major market players - which we find very interesting in and of itself. As the standards for identity, marketing and branding efforts have improved in the entire industry over the past decade, we have also received ever more requests for quantifiable brand data. QUESTIONS AND METHODOLOGY Every respondent was asked four questions about ten companies that operate in his geographical market. All answers were given on a ten point, numeric scale where 1 is the lowest and 10 the top score. This has since been converted to a 101 point scale (0..100) in all aggregations. The purpose of the questions was to, in sum, measure how well each company is known and perceived in their geographical region. We wanted to end up with a single measurement of brand strength that allowed us to compare geographically limited brands (say, a property owner operating only in Stavanger) with national brands and all levels between. To achieve this, we asked one question measuring brand familiarity (Q1) and three measuring qualitative attributes (Q2-Q4): Q1: To what extent are you familiar with these companies? Q2: How proficient do you think or assume these companies are at their core business? Q3: How satisfied do you think the tenants of these companies are? Q4: If you were looking for a new job and found an interesting position in these companies, to what degree would you consider them as potential places to work? The total brand score for each company is a weighted average. Developers, managers and developers Q1: 35% Q2: 35% Q3: 20% Q4: 10% Realtors Q1: 42% Q2: 42% Q4: 16% Noen få selskaper som var inkludert i undersøkelsen er likevel ikke med i rangeringen grunnet få svar. Dette gjelder kun et mindre antall selskaper i Trondheim og omegn. HOVEDFUNN STERKE OVERORDNEDE BRAND Næringseiendomsselskaper som er, eller oppfattes å være, en del av større merekvarer ser ut til å få dra stor nytte av sine modermerkevarer. Eksempler: DNB, GC Rieber, KLP. STØRRELSE OG KJENNSKAP Det er en stor relasjon mellom hvor godt et selskap er kjent og hvor positivt det anses. Det er få selskaper med lav grad av kjennskap som scorer bra totalt sett. PERSONLIGHETER Ledere, eiere eller andre frontfigurer som er godt kjent, enten i bransjen eller mer generelt, bidrar betydelig til et selskaps merkevare. Eksempler: Olav Thon, Aspelin Ramm (Peter Groth), Eiendomsspar (Christian Ringnes). MANGE STERKE, LOKALE MERKEVARER Eiendom er lokalt. Så også eiendomsmerkevarer. Det er mange selskaper som kun opererer i ett geografisk marked, men har svært gode brandscore. Vi ser også at selskaper som er tilstede i flere markeder ofte har svært varierende score regionene mellom. Eksempler: GC Rieber, Kruse Smith, NPRO, Basale. BARE ØVRE HALVDEL Vi publiserer offentlig kun resultatene til topp 30 (Norge), 20 (Oslo) og 10 (Stavanger, Bergen, Trondheim). Resten av listene er kun tilgjengelige i selskapsspesifikke rapporter. OM NE MEET NE meet er en samarbeids- og produktivitetsplattform for næringseiendomsaktører. Les mer på nemeet.com. Sammen med verdensledende CFI Group utfører NE meet også kundeverdianalyser under merkevaren Norsk leietakerindeks. NE meet er en del av NæringsEiendom. Det ble gjort noen mindre analytiske endringer etter presentasjonene på konferansene Eiendomsbarometeret i Bergen, Oslo og Stavanger. Dette påvirket den nasjonale rangeringen til enkelte selskaper noe. EXCLUDED COMPANIES Some companies were included in the survey but excluded from the ranking due to few responses. MAJOR FINDINGS STRONG PARENT BRANDS Commercial real estate companies that are, or are perceived to be, part of a wider, strong, non-industry brand seem to benefit significantly from their parent brand. Examples: DNB, GC Rieber, KLP. SIZE AND FAMILIARITY It s a substantial relationship between how well a company is known and how positively it is considered. There are very few companies with low familiarity score that do well over all. PERSONALITIES Having a leader, owner or other figurehead who is widely known within the industry or more broadly, contribute to the company brand. Examples: Olav Thon, Aspelin Ramm (Peter Groth), Eiendomsspar (Christian Ringnes). MANY STRONG LOCAL BRANDS Real estate is local. So also real estate brands. There are numerous companies that are only present in one geographical market, but have very good brand scores. We also see this with companies that are present in several markets, with often greatly varying scores in the different regions. Examples: GC Rieber, Kruse Smith, NPRO, Basale. TOP 50% ONLY Vi will only publicly publish top 30 (Oslo), 20 (Oslo) and 10 (Stavanger, Bergen, Trondheim). The rest of the lists are only available in company specific reports offered to all measured companies. ABOUT NE MEET NE meet is a collaboration and productivity platform for the Norwegian commercial real estate industry, initially launched in Most services are open and free for all industry professionals. Read more at nemeet.com. In collaboration with world leading CFI Group, NE meet also does customer asset analysis under the trademark Norwegian Tenant Index. NE meet is a part of NæringsEiendom Some minor analytical changes were made after the presentations on the Eiendomsbarometer conferences in Bergen, Stavanger and Oslo. This had some impact on the national ranking of a small number of companies. The Brand Barometer

4 OSLO STAVANGER BERGEN TRONDHEIM Aberdeen Asset Mgt.* Amfi Eiendom Aberdeen Asset Mgt.* Aberdeen Asset Mgt.* UNDERSØKTE SELSKAPER Aker Eiendomsdrift Areal Eiendom Backer Holding Basale* Akershus Eiendom Basale* Bara Eiendommer Byggteknikk Aspelin Ramm Base Property Basale* Creto Megling Atrium CBRE Dale Eiendomsutvikling Befas Næringsmegling DNB Næringseiendom* Avantor Eiendomsforv. DNB Næringsmegling* Bergen Eiendomsforvaltning DNB Næringsmegling* Basale* Eiendomsmegler 1* Bergen Næringsbygg E.C. Dahls Eiendom Braathen Eiendom Entra Eiendom* DNB Næringseiendom* Eiendomsmegler 1* Bryn Eiendom Hinna Park DNB Næringsmegling* Entra Eiendom* Colliers International Innovasjonspark Stavanger EGD Property Forsvarsbygg/Skifte Eiendom DNB Næringseiendom* K2 Stavanger Entra Eiendom* I.K. Lykke Brandbarometeret THE SURVEYED COMPANIES * Selskaper målt i to eller flere regioner. * Companies measured in two or more regions. DNB Næringsmegling* kaph Næringsmegling Fana Sparebank N.megling Kjeldsberg Eiendom DTZ Kruse Smith Eiendom FAV Gruppen KLP Eiendom* Eiendomsspar Malling & Co* Finanspartner Vest Koteng Eiendom Entra Eiendom* Meglerhuset Rele Frydenbø Eiendom Lord Eiendom Fortin Properties NAI FirstPartners* GC Rieber Eiendom Maja Eiendom ForvaltningsCompagniet Norwegian Property* Kløver Eiendom NHP Foss & Co Næringsmegling Øgreid Eiendom Kyte Næringsmegling Norinvest Fram Management Otium Midgardgruppen Norion Næringsmegling Hadrian Eiendom Rom Eiendom* Odfjell Eiendom Northbridge Capital Partners HAV Eiendom Scale Eiendom Pallas Eiendom Prora Eiendom Höegh Eiendom Seabrokers Group Eiendom Proaktiv Næringsmegling Realinvest IT Fornebu Smedvig Eiendom Rasmussen Eiendom Reitan Eiendom KLP Eiendom* Tjelta Eiendom Rom Eiendom* Rom Eiendom* Malling & Co* Trallfa Eiendom Stadsporten Siva Eiendom Moment Eiendom Westco Eiendom Teigland Eiendom Trondheim Bygginvest NAI FirstPartners* Vestrheim Eiendom Trondheim Havn NEAS Zurhaar & Rubb Trondheim Kommune Newsec Trondos Norwegian Property* OBOS Forretningsbygg Olav Thon* Oslo Areal Pecunia Eiendom Ragde Eiendom Real Eiendomsmegling Realia Realist Næringsmegling Rom Eiendom* Selvaag Søylen Eiendom Sparebank 1 Grp. Eiendom Statsbygg* Storebrand Eiendom Union NNM The Brand Barometer

5 TOTAL BRAND SCORE NORWAY Snitt/average: 53 Øvre kvartil/upper quartile: 59 Nedre kvartil/lower quartile: 45 Laveste score/lowest score: 32 Spredning/Spread: 41 1 GC Rieber Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY Brandbarometeret Aspelin Ramm 6 DNB Næringseiendom 7 Hinna Park 8 Akershus Eiendom 9 Koteng Eiendom 10 Selvaag 13 Norwegian Property 14 DNB Næringsmegling 15 Bara Eiendommer 16 Øgreid Eiendom 17 OBOS Forretningsbygg 21 Höegh Eiendom 22 Pecunia Eiendom 28 Odfjell Eiendom 29 Malling & Co 30 Union Norsk Næringsmegling Eiendomsspar 2 Olav Thon 4 Kruse Smith Eiendom 5 KLP Eiendom 11 Smedvig Eiendom 12 Entra Eiendom 18 Frydenbø Eiendom 19 Kyte Næringsmegling 20 Storebrand Eiendom 23 Otium 24 Statsbygg 25 Avantor Eiendomsforvaltning 26 Seabrokers Group Eiendom 27 1 GC Rieber Eiendom 69 2 Kruse Smith Eiendom 68 3 DNB Næringseiendom 68 4 Eiendomsspar 67 5 Hinna Park 67 6 Olav Thon 66 7 Otium 65 8 Selvaag 63 9 Koteng Eiendom DNB Næringsmegling KLP Eiendom Norwegian Property Trondheim Kommune Akershus Eiendom Statsbygg Entra Eiendom Smedvig Eiendom OBOS Forretningsbygg Kyte Næringsmegling Eiendomsmegler Øgreid Eiendom Aspelin Ramm Seabrokers Group Eiendom Storebrand Eiendom Union Norsk Næringsmegling Fana Sparebank Næringsm Malling & Co Frydenbø Eiendom Rom Eiendom Søylen Eiendom 53 Det krever flere besvarelser for å bli inkludert i den nasjonale enn de regionale rangeringene. Det er derfor noen få, som f.eks. Reitan Eiendom, ikke er med her. 1 GC Rieber Eiendom 81 2 Aspelin Ramm 80 3 Olav Thon 79 4 Eiendomsspar 77 5 Koteng Eiendom 74 6 Akershus Eiendom 73 7 Kruse Smith Eiendom 73 8 Selvaag 72 9 Bara Eiendommer Øgreid Eiendom DNB Næringseiendom Smedvig Eiendom Hinna Park KLP Eiendom Höegh Eiendom Kyte Næringsmegling Pecunia Eiendom Frydenbø Eiendom DNB Næringsmegling Avantor Eiendomsforvaltning Amfi Eiendom Seabrokers Group Eiendom OBOS Forretningsbygg Union Norsk Næringsmegling Fram Management Norion Næringsmegling Otium HAV Eiendom Base Property Malling & Co 64 Inclusion in the national ranking requires more responses than the regional rankings. This is why some companies, such as Reitan Eiendom, is left out. The Brand Barometer

6 NORGE ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Aspelin Ramm 71 2 GC Rieber Eiendom 71 3 Eiendomsspar 70 4 Pecunia Eiendom 69 5 Hinna Park 68 6 Smedvig Eiendom 68 7 Braathen Eiendom 68 8 Odfjell Eiendom 66 9 Avantor Eiendomsforvaltning KLP Eiendom Kruse Smith Eiendom Höegh Eiendom Bara Eiendommer Trallfa Eiendom Amfi Eiendom Frydenbø Eiendom DNB Næringseiendom Koteng Eiendom HAV Eiendom Selvaag Innovasjonspark Stavanger Malling & Co OBOS Forretningsbygg Norwegian Property Entra Eiendom Øgreid Eiendom Oslo Areal Seabrokers Group Eiendom Statsbygg Storebrand Eiendom 61 1 Aspelin Ramm 67 2 Eiendomsspar 65 3 GC Rieber Eiendom 65 4 Odfjell Eiendom 62 5 Bara Eiendommer 61 6 Akershus Eiendom 61 7 Höegh Eiendom 60 8 Frydenbø Eiendom 60 9 Selvaag KLP Eiendom Norwegian Property Avantor Eiendomsforvaltning DNB Næringseiendom Kruse Smith Eiendom Pecunia Eiendom Smedvig Eiendom Olav Thon Koteng Eiendom Storebrand Eiendom Braathen Eiendom Entra Eiendom Bergen Eiendomsforvaltning Fram Management OBOS Forretningsbygg Rom Eiendom HAV Eiendom Malling & Co DTZ Union Norsk Næringsmegling Oslo Areal 48 Commercial real estate companies that are, or are perceived to be, part of a wider, strong, non-industry brand seem to benefit significantly from their parent brand. Examples: DNB Næringsmegling DNB Næringseiendom GC Rieber Eiendom KLP Eiendom 1 Akershus Eiendom 66 2 DNB Næringsmegling 62 3 Kyte Næringsmegling 61 4 Malling & Co 58 5 Union Norsk Næringsmegling 58 6 DTZ 57 7 Eiendomsmegler Newsec 54 9 Fana Sparebank Næringsm Hadrian Eiendom Colliers International Norion Næringsmegling Foss & Co Næringsmegling Proaktiv Næringsmegling NAI FirstPartners Atrium CBRE kaph Næringsmegling Realia Areal Eiendom Befas Næringsmegling Real Eiendomsmegling Meglerhuset Rele Moment Eiendom Finanspartner Vest Creto Megling Realist Næringsmegling 34 The Brand Barometer

7 TOTAL BRAND SCORE OSLO Snitt/average: 55 Øvre kvartil/upper quartile: 62 Nedre kvartil/lower quartile: 46 Laveste score/lowest score: 34 Spredning/Spread: 37 1 Eiendomsspar 71 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY Brandbarometeret Akershus Eiendom 5 DNB Næringseiendom 6 Selvaag 10 KLP Eiendom Olav Thon 2 Aspelin Ramm 3 Entra Eiendom 7 Rom Eiendom 8 Norwegian Property 9 DNB Næringsmegling 11 Malling & Co 12 OBOS Forretningsbygg 13 1 Olav Thon 68 2 DNB Næringseiendom 68 3 Eiendomsspar 67 4 Entra Eiendom 67 5 Selvaag 63 6 DNB Næringsmegling 63 7 Norwegian Property 63 8 Statsbygg 63 9 Akershus Eiendom Rom Eiendom KLP Eiendom Malling & Co OBOS Forretningsbygg Aspelin Ramm Aberdeen Asset Management Storebrand Eiendom Union Norsk Næringsmegling Søylen Eiendom NEAS DTZ 52 1 Aspelin Ramm 80 2 Olav Thon 79 3 Eiendomsspar 77 4 Akershus Eiendom 73 5 Selvaag 72 6 DNB Næringseiendom 69 7 Höegh Eiendom 69 8 Pecunia Eiendom 68 9 DNB Næringsmegling Rom Eiendom Avantor Eiendomsforvaltning OBOS Forretningsbygg KLP Eiendom Malling & Co Union Norsk Næringsmegling Fram Management Norwegian Property HAV Eiendom DTZ Ragde Eiendom 64 The Brand Barometer Höegh Eiendom 15 Pecunia Eiendom Storebrand Eiendom 16 Statsbygg 17 Avantor Eiendomsforvaltning Union Norsk Næringsmegling 20 Aberdeen Asset Management 58

8 OSLO ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Aspelin Ramm 71 2 Eiendomsspar 70 3 Pecunia Eiendom 69 4 Braathen Eiendom 68 5 Avantor Eiendomsforvaltning 66 6 Höegh Eiendom 65 7 Rom Eiendom 65 8 Entra Eiendom 64 9 KLP Eiendom Norwegian Property HAV Eiendom Selvaag Malling & Co OBOS Forretningsbygg DNB Næringseiendom 62 1 Aspelin Ramm 67 2 Eiendomsspar 65 3 Norwegian Property 62 4 Akershus Eiendom 61 5 Höegh Eiendom 60 6 Rom Eiendom 59 7 Entra Eiendom 59 8 Selvaag 58 9 KLP Eiendom Olav Thon Avantor Eiendomsforvaltning Pecunia Eiendom DNB Næringseiendom Malling & Co Storebrand Eiendom 53 1 Akershus Eiendom 66 2 DNB Næringsmegling 62 3 Malling & Co 62 4 Union Norsk Næringsmegling 58 5 DTZ 57 6 Newsec 54 7 Hadrian Eiendom 49 8 Colliers International 49 9 NAI FirstPartners Foss & Co Næringsmegling Atrium CBRE Realia Real Eiendomsmegling Moment Eiendom Realist Næringsmegling 34 The Brand Barometer Oslo Areal Braathen Eiendom Olav Thon Fram Management Storebrand Eiendom OBOS Forretningsbygg IT Fornebu HAV Eiendom Statsbygg Aberdeen Asset Management 50

9 TOTAL BRAND SCORE STAVANGER Snitt/average: 52 Øvre kvartil/upper quartile: 58 Nedre kvartil/lower quartile: 47 Laveste score/lowest score: 34 Spredning/Spread: 34 1 Kruse Smith Eiendom 68 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 66 Hinna Park 2 1 Kruse Smith Eiendom 68 2 Hinna Park 67 1 Kruse Smith Eiendom 73 2 Øgreid Eiendom 71 3 Smedvig Eiendom 65 3 Otium 65 4 Eiendomsmegler Smedvig Eiendom 60 3 Smedvig Eiendom 70 4 Hinna Park 70 5 DNB Næringsmegling 67 Brandbarometeret Øgreid Eiendom 4 6 Øgreid Eiendom 59 7 Norwegian Property 58 8 Seabrokers Group Eiendom 57 9 DNB Næringsmegling Entra Eiendom 53 6 Amfi Eiendom 67 7 Seabrokers Group Eiendom 66 8 Otium 65 9 Base Property Trallfa Eiendom 63 The Brand Barometer Otium 6 Seabrokers Group Eiendom DNB Næringsmegling 7 8 Eiendomsmegler Entra Eiendom 9 Amfi Eiendom 10

10 STAVANGER ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret Hinna Park 68 2 Smedvig Eiendom 68 3 Kruse Smith Eiendom 66 4 Trallfa Eiendom 65 5 Amfi Eiendom 64 6 Innovasjonspark Stavanger 62 7 Øgreid Eiendom 62 8 Seabrokers Group Eiendom 61 9 K2 Stavanger Entra Eiendom 60 1 Kruse Smith Eiendom 55 2 Smedvig Eiendom 55 3 Hinna Park 47 4 Base Property 45 5 K2 Stavanger 45 6 Entra Eiendom 43 7 Øgreid Eiendom 42 8 Rom Eiendom 41 9 Innovasjonspark Stavanger DNB Næringsmegling 40 1 DNB Næringsmegling 58 2 Eiendomsmegler Malling & Co 47 4 kaph Næringsmegling 42 5 Areal Eiendom 40 6 Meglerhuset Rele 38 7 NAI FirstPartners 34 The Brand Barometer

11 TOTAL BRAND SCORE BERGEN Snitt/average: 52 Øvre kvartil/upper quartile: 59 Nedre kvartil/lower quartile: 47 Laveste score/lowest score: 38 Spredning/Spread: 35 1 GC Rieber Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 70 DNB Næringseiendom 2 1 DNB Næringseiendom 71 1 GC Rieber Eiendom 81 2 GC Rieber Eiendom 69 2 DNB Næringseiendom 75 3 DNB Næringsmegling 63 3 Entra Eiendom 73 4 Entra Eiendom 63 4 Bara Eiendommer 72 Brandbarometeret Entra Eiendom 6 Frydenbø Eiendom 7 Kyte Næringsmegling DNB Næringsmegling 4 Bara Eiendommer 5 5 Kyte Næringsmegling 60 6 Fana Sparebank Næringsm Frydenbø Eiendom 54 8 Kløver Eiendom 52 9 Bara Eiendommer Odfjell Eiendom 47 5 Kyte Næringsmegling 69 6 Frydenbø Eiendom 68 7 DNB Næringsmegling 66 8 Odfjell Eiendom 64 9 Kløver Eiendom Rasmussen Eiendom 62 The Brand Barometer Odfjell Eiendom 8 9 Fana Sparebank Næringsmegling 10 Kløver Eiendom 53

12 BERGEN ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret GC Rieber Eiendom 71 2 Odfjell Eiendom 66 3 Entra Eiendom 66 4 Bara Eiendommer 65 5 Basale 64 6 Frydenbø Eiendom 64 7 DNB Næringseiendom 64 8 Bergen Eiendomsforvaltning 61 9 Vestrheim Eiendom Aberdeen Asset Management 58 1 Entra Eiendom 66 2 GC Rieber Eiendom 65 3 Odfjell Eiendom 62 4 DNB Næringseiendom 61 5 Bara Eiendommer 61 6 Frydenbø Eiendom 60 7 Bergen Eiendomsforvaltning 53 8 DNB Næringsmegling 49 9 Rom Eiendom Stadsporten 47 1 DNB Næringsmegling 62 2 Kyte Næringsmegling 61 3 Fana Sparebank Næringsm Proaktiv Næringsmegling 45 5 Befas Næringsmegling 39 6 Finanspartner Vest 38 The Brand Barometer

13 TOTAL BRAND SCORE TRONDHEIM Snitt/average: 55 Øvre kvartil/upper quartile: 63 Nedre kvartil/lower quartile: 49 Laveste score/lowest score: 32 Spredning/Spread: 41 1 KLP Eiendom 73 KJENNSKAP/ FAMILIARITY DYKTIGHET/ PROFICIENCY 1 Entra Eiendom 70 1 Reitan Eiendom 81 2 KLP Eiendom 69 2 KLP Eiendom 80 3 Eiendomsmegler Koteng Eiendom Reitan Eiendom 2 4 DNB Næringsmegling 68 5 Koteng Eiendom 63 4 Prora Eiendom 73 5 Basale 73 Brandbarometeret DNB Næringseiendom 7 DNB Næringsmegling 6 Eiendomsmegler Koteng Eiendom 3 6 Reitan Eiendom 63 7 Trondheim Kommune 62 8 DNB Næringseiendom 62 9 Forsvarsbygg/Skifte Eiendom Realinvest 52 I Trondheim var det noen få selskaper som ikke fikk tilstrekkelige besvarelser til å bli inkludert i rangeringen. Den vi mest savner er E.C. Dahls, som så ut til å kunne ha kommet på topp tre. 6 NHP 69 7 DNB Næringsmegling 69 8 Kjeldsberg Eiendom 69 9 DNB Næringseiendom Norion Næringsmegling 65 In Trondheim, a few companies got an insufficient number of responses and are thus not included in the ranking. Most notably, perhaps, is E.C. Dahls, that probably would have ranked top three. The Brand Barometer Entra Eiendom 7 8 Kjeldsberg Eiendom Basale 9 10 Rom Eiendom 58

14 TRONDHEIM ANTATT LEIETAKER TILFREDSHET/ PERCEIVED TENANT SATISFACTION ARBEIDSPLASS/ PLACE TO WORK MEGLERTOPPEN/ REALTOR RANKING Brandbarometeret KLP Eiendom 76 2 Kjeldsberg Eiendom 71 3 DNB Næringseiendom 68 4 Rom Eiendom 67 5 Entra Eiendom 65 6 Reitan Eiendom 65 7 Basale 65 8 NHP 64 9 Realinvest Siva Eiendom 64 1 Reitan Eiendom 59 2 Kjeldsberg Eiendom 59 3 Basale 58 4 KLP Eiendom 58 5 Realinvest 56 6 Koteng Eiendom 54 7 DNB Næringseiendom 53 8 Rom Eiendom 52 9 NHP Siva Eiendom 50 1 DNB Næringsmegling 64 2 Eiendomsmegler Norion Næringsmegling 48 4 Creto Megling 35 The Brand Barometer

15 Morten Olaisen, CEO P: E:

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Distribusjon av fisk i Norge

Distribusjon av fisk i Norge Rapport nr. 4-2001 Elin A. Aas Distribusjon av fisk i Norge Marginer og priser på ulike typer fisk i ulike distribusjonskanaler SIFO 2001 Rapport nr. 4-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Husleielovens varslingsregel

Husleielovens varslingsregel Arne Holm Husleielovens varslingsregel Husleielovens varslingsregel Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:18 NIBR-rapport 2011:13 NIBR-rapport 2009:26 NIBR-rapport 2009:17 NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer