Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier"

Transkript

1 Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier

2 Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester innen salg og kjøp av bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling. Vi får frem alt det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. Vi megler frem dine verdier. Prospektets viktigste oppgave er å formidle informasjon om eiendommen. Informasjonen skal være mest mulig objektiv, fullstendig og veiledende, slik at potensielle interessenter får et riktig bilde av eiendommen. Aktiv Eiendomsmegling har gode rutiner som sikrer at prospektet er i tråd med gjeldende regler og krav til god meglerskikk. Informasjonstegnet viser til opplysninger som fremhever det lille ekstra som gjør eiendommen unik. Se etter -tegnet når du leser prospektet. Som kunde hos Aktiv Eiendomsmegling kan du være trygg på at du har fått all nødvendig informasjon, før du legger inn bud. Gjør deg kjent med prospektet og dets vedlegg, ta kontakt med megler dersom du har spørsmål.

3 Innholdsfortegnelse - Bygg og planskisser - Skisser av kjøkken - Leveransebeskrivelse - Delegerte vedtak - Skyldelingsforretning - Diverse andre skisser TYDAL Lundskogen NØKKELINFORMASJON Fastpris:...Kr ,- + omk. Omkostninger:...Kr ,- Ansvarlig megler:...rune Søraker Tlf.: Mob.: Faks: E-post:... Eiendom:...Lundskogen, 7590 Tydal Gnr. 174, bnr. 50 i Tydal kommune Eier:...Eggen og Holden Bygg AS Boligtype:...6 stk. Prosjekterte eneboliger i kjede Byggeår:...prosjekterte boliger Bra: m² Antall rom:...2 Arealangivelser er hentet fra opplysninger mottatt av utbygger. Se forøvrig pkt. arealer i denne salgsoppgaven for ytterligere informasjon

4

5 Prosjektet Beliggenhet Boligene vil få en meget sentral og god beliggenhet på oversiden av veien med gode sol og utsiktsforhold. Gangavstand til butikker, offentlige kontorer og kafé. Bebyggelse Sentral beliggende enebolig i kjede med kort vei til fasiliteter Adkomst Byggetomten ligger vis á vis Emmas Stue på oversiden av riksvegen rett før avkkjøring til butikken. Se også skilting ved salgsstart. Beskrivelse av eiendommen Byggemåte Boligene vil bli ført opp etter lokal byggeskikk, med skifer-mur og god saltak med god takvindel. Ansvarshavende utbygger følger gjeldende krav. Boligene vil holde livsløpssstandard. Byggedeklarasjon er vedlagt komplett salgsoppgave med informasjon om oppbygging av boligen og materialvalg. Innhold Prosjekterte eneboliger i kjede sentralt i Ås i Tydal. Boligene oppføres av utbygger Eggen & Holden bygg AS, som er en lokal utbygger med forankring i Tydal. Boligene blir oppført etter nyeste gjeldende krav og holder livsløps standard. Boligene inneholder: 1.etg: Entre, gang, bad, vaskerom, soverom, stue og kjøkken. Uinnredet loft klar for innreding med mulighet for 2 soverom samt loftstue. Garasje samt utvendig bodplass medfølger boligen. Boligene ligger sentralt med kort vei til fasilieter. Areal Bruksareal: 109 kvm. Boligene leveres ferdig i hovedetasjen. Loft leveres uinnredet. Arealer fremgår av tegninger, og er fremlagt/ beregnet av selger eller selgers arkitekt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som omtrentlig areal og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike, slik at et rom kan bli større og et annet rom bli mindre. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer p-areal (primærareal) inkludert eventuelle innvendige boder/garderober/sjakter, uinnredet areal og innvendige vegger. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/ markterrasse. Utstyr Garasje, livsløpsstandard. Ventilasjon Villavent type VR 400 DCV/B med avtrekk fra kjøkken (ventil), vaskerom, bad og bod. Tilluft til stue, 2 ventiler, arbeidsrom og soverom. Kjøkkenhette med seperat avtrekk over komfyr, lufting over tak eller vegg. Lufting kloakk over tak. Tilvalg Som et utgangspunkt er det ikke lagt opp til at man kan gjøre tilvalg utenom det som ligger som standard i leveransebeskrivelsen. Unntaket er vedrørende loft som kan leveres innredet. Dette må i såfall være avklart på kjøpstidspunktet

6 Tomten Felles eiertomt. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomt og bygg skal seksjoneres før overtagelse skjer mot kjøper. Således vil hver boenhet få tildelt eget seksjonsnummer innen overtagelsen. Vei/vann/avløp Offentlig. Private stikkledninger ut til offentlig nett. Kopi av eventuelle tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler. Sameiet/Økonomi Forretningsfører Det anbefales at det fremtidige sameiet engasjerer et forvaltningsselskap til forretningsførsel av sameiet. Forvaltningsselskapet vil også kunne bidra til at det fastsettes et budsjett for og kunne beregne fellesutgifter for sameiet. Sameiet Etter seksjonering av boligene skal det etableres et sameiet. Det gjøres oppmerksom på at kjøperne av de respektive fremtidlige seksjoner selv er ansvarlig for å konstituere sameiet, etablere husordensregler og etablere gode rutiner for fellesutgifter og fremtidig vedlikehold. Dyrehold Forhold rundt dyrehold bestemmes ved etablering av sameiet hvor det utarbeides vedtekter og husordensregler for sameiet. Forsikring Eiendommen skal holdes fullverdiforsikret av Utbygger helt frem til kjøper overtar boligseksjonen og overtagelsesprotokoll er signert. Kommunale avgifter/ligningsverdi Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt. For opplysninger om ligningsverdier/ kommunale avgifter, ta kontakt med Skatt Midt-Norge / Tydal kommune. Kommunale avgifter vil være inkludert i fellesutgiftene. Felleskostnader Ikke fastsatt p.t. Se forøvrig pkt. Forretningsfører. Andel fellesgjeld et legges ikke opp til at sameiet skal ha felles lån ved stiftelsen. Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven 24. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Ferdigattest skal foreligge eiendommen før overtagelse. Dette er utbyggers ansvar. Utleie Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut

7 Diverse - Utbygger er ansvarlig for ferdigstillelse av utendørsarbeider. Normalt må dette være på plass før ferdigattest kan stilles av kommunen. - Kjøper vil selv være ansvarlig for evt. beising av husene. - Dersom kjøper ikke er forbruker, men en juridisk person, selges ikke eiendommen etter bustadoppføringsloven, men etter avhendigsloven. Offentlige forhold Servitutter/rettigheter/forpliktelser Følgende er tinglyst på eiendommen: Dagboknr Datert: Vedr. bestemmelse om gjerde og adkomstrett. Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i et området regulert til boligformål. Prisantydning inkl. omkostninger Fastpris: kr ,- Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi kr 2 500,- Tinglysing skjøte kr 1 548,- Tinglysing pant kr 1 935,- Attestgebyr kr 172,- Andel sameie innvesteringer kr 5 000,- Totalkostnad kr ,- Fellesgjeld kr 0,- Til sammen kr ,- Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende fastpris. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel sameie investeringer representerer startkapitalen til sameiet som skal stiftes. Startkapitalen vil bla. benyttes til investeringer, stiftelse av sameiet og evt. stiftelse av en velforening. Oppgjør Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10% av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse, dog senest 7 dager etter aksept av kjøpetilbud. Resterende skal innbetales innen overtagelse av boligen. Se forøvrig pkt. garantier i salgsoppgaven vedr. buofl. 47. Øvrige kjøpsforhold Tidsplan Det estimeres at man vil ha ca. 8 måneders byggetid etter byggestart. Byggestart igangsettes iht. selger da begge enheter pr. tomanns bolig er solgt. Forsinkelser Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova. Kjøper er kjent og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger rett til å forlenge fristen for overtagelse uten - 7 -

8 - 8 -

9 kompensasjon overfor kjøper (herunder f.eks. brann, vannskade, innbrudd). Kjøper anmodes spesielt om å tilpasse dette forhold ved evt. salg av nåværende bolig, da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Overtagelse Etter at ferdigattest er utsedt. Forbehold Bindende bekreftelse på kjøp er å anse som bindende i 6 mnd. Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette sitt forbehold før fristen - for å realisere prosjektet. Dersom kjøper ikke har fått beskjed innen fristens utløp, kan selgers forbehold anses som frafalt. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter at begge enheter i samme bygg er solgt. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annulere inngåtte kontrakter. Andre forutsetninger, som aksepteres av kjøper - Selger kan selv velge å gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere - uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere. - Eventuell økning i offentlige skatter og avgifter, herunder evt. økning av mva, tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, ansees som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen

10 - Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligenes kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering. - Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side, fra noen av partene. - Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter, erklæringer som er nødvendig eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan gjelde erklæringer om bl.a. adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av ledninger, nett etc. - Kjøper plikter å overta boligen straks denne er ferdigstilt. Lovgivning Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Denne loven bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslovas 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgiving til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen i ledd i næringsvirksomhet. Når ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres etter avhendingsloven/ borettslagsloven. Garantier For de boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova, vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og evt. 47. Garantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 2 år etter overtagelsen av boligen, jfr. 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten og for boligens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova 12 vil først bli rekvirert etter at alle forbehold er avklart samt kontrakt er signert. De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper og selger. Garantist (selgers bankforbindelse) oversender garantiene direkte til megler. Eventuelle mangler må varsles til selger og garantist/bank med kopi til megler innen 2 år etter overtagelse, men så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller det var mulig å oppdage dem, og senest innen 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova Mot sikkerhet fra selger etter Bustadoppføringslova 47, kan selgeren kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Det gjøres oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto, og ikke direkte til selger eller selgers leverandører. Byggeperioden Forbruker må være inneforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe bråk på dagtid. Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen

11 Reklamasjon etter overtagelse, retting av mangler Dersom kjøper etter overtagelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må han eller hun reklamere skriftlig pr. post på dette. Reklamasjon sendes til utbygger. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Forbruker må til en hver tid gi entreprenøren mulighet for utbedring. Dersom entreprenøren etter 14 dagers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.00), mister forbrukeren rett til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse blir avsluttet. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av entreprenøren, med mindre entreprenøren unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre. Avbestilling Kjøpers adgang til å avbestille, følger av Bustadoppføringslovas Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse eller før selgers forbehold er innfridd/frafalt, betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslovas 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt eller etter at selgers forbehold er innfridd/ frafalt, fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslovas 52 og 53. Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt. Transport av kontrakt Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper, herunder tilfredsstillende finansieringsbekreftelse, kopi av legitimasjon samt ev. innbetaling av forskudd/delinnbetaling. Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert. Etter denne dato, betinger selger seg et administrasjonsgebyr på kr ,- inkl. mva. Dette gebyret tilfaller til orientering megler for meglers merarbeid i forbindelse med eierskifte. Tidligere innbetalt forskudd/ delinnbetaling, vil ikke bli fristilt til opprinnelig kjøper før ovennevnte vilkår er oppfylt og nytt forskudd/delinnbetaling fra ny kjøper er mottatt av megler. En utbetaling vil i et slikt tilfelle ikke omfatte renter fra meglers klientkonto. Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti da tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs kjøpesum. Såfremt deler av markedsmateriell for prosjektet ønskes benyttet, må dette godkjennes av selger via megler. Budgivning utenfor forbrukerforhold Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker. Energimerking Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Salgsbetingelser Det estimeres at man vil ha ca. 8 måneders byggetid etter byggestart. Byggestart igangsettes iht. selger da begge enheter pr. tomanns bolig er solgt

12 Finansiering Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Terra Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. I tillegg har Terra Aktiv Eiendomsmegling et eget agentselskap TABoligfinans som har avtaler med flere ledende banker om lånefinansiering. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene mottar provisjon ved formidling av finansielle tjenester, men ikke ved formidling gjennom TABoligfinans. Vederlag og rett til dekning av utlegg Meglers vederlag betales av selger og vil variere avhengig av type bolig, attraktivitet på salgsobjektet, prisgruppe, samt den ansvarlige meglers erfaring og kompetanse. Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende flat provisjonssats pålydende kr ,-, eks. mva. for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke 1 stk. tilretteleggingsgebyr kr ,-. eks mva., markedsføringspakke kr ,-. eks.mva. Direkte utlegg kommer i tillegg. Salgsoppgave Salgsoppgaven er datert og inneholder følgende vedlegg og er ufullstendig uten disse: - Bygg og planskisser - Skisser av kjøkken - Leveransebeskrivelse - Delegerte vedtak - Skyldelingsforretning - Diverse andre skisser Tinglysing av hjemmel Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse. Informasjon om meglerforetaket Pacta Eiendom AS Olav Tryggvasons gate 40, 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: Ansvarlig megler Rune Søraker Tlf: E-post: Eierleilighet/eierseksjon For leiligheter som inngår i et eierseksjonssameie brukes ofte betegnelsen eierleilighet eller eierseksjon. Et eierseksjonssameie kjennetegnes ved at hver enkelt boenhet har et eget seksjonsnummer i tillegg til et felles gårdsnummer og bruksnummer for hele sameiet. Brukeren av den enkelte leilighet har eksklusiv bruksrett til sin leilighet og er sameier i en viss brøk av hele eiendommen. Man kan normalt ikke erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 g n i r e i s n a n i f g i Bol Vi skreddersyr en løsning som passer for deg! Fast eller flytende rente? Serielån eller annuitetslån? 60 eller 80 % sikkerhet? Hva betyr det for deg og din økonomi? I Selbu Sparebank får du god hjelp av våre rådgivere til å finne den ordningen som passer best for deg. Hos oss er beslutningsveiene korte og du får raskt tilbakemelding på dine spørsmål og forespørsler. Alle totalkunder har en fast rådgiver i banken. Det er fordi vi ønsker å gjøre det enkelt for deg som kunde. Boliglån med flytende rente Boliglån med fast rente Flexilån Førstehjemslån Boliglån gjennom Terra BoligKreditt AS Selbu Sparebank har mange ulike typer boliglån, men fellesnevneren er rentevilkår som er blant de beste i markedet. Boligforsikringen får du også ordnet hos oss. Vi i Selbu Sparebank kan bidra til å realisere boligdrømmen. Prøv oss! Vi ordner bankgreiene tlf Selbu Stjørdal Trondheim Tydal

36 Til utbygger/selger c/o Pacta Eiendom AS Aktiv Eiendom Søndre Gate Trondheim FINANSIERINGSBEVIS (Kjøper) f. dato. er innvilget finansiering i vår bank ved kjøp av prosjektert bolig: Prosjekt: Lundskogen, bolig nr.. I følge anmodning fra kjøper bekreftes herved at Kr,- ( (beløpet i bokstaver)) Er reservert for utbetaling til selger via meglers klientkonto, så snart Pacta Eiendom AS Aktiv Eiendomsmegling avd. sentrum innestår for at de besitter heftelsesfritt hjemmelsdokument, samt kan innestå for at bank får 1. prioritets pant for sitt krav i boligen. (full kjøpesum/fullt innskudd må bekreftes, uavhengig av hva som er lån/egenkapital). Denne bekreftelsen er betinget av at det blir stilt betryggende sikkerhet for selgers forpliktelser etter kontrakten i henhold til Bustadoppføringslova av 13. juni Sted, dato: Med hilsen, iflg. Spes. Fullmakt Saksbehandlers sign. og bankens stempel FULLMAKT Undertegnede, og, gir herved bank fullmakt til å overføre Kr,- ( (beløpet i bokstaver)) Til Pacta Eiendom AS Aktiv Eiendomsmegling klientkonto nr i Selbu Sparebank, så snart selger har oppfylt sine forpliktelser i henhold til kontrakten (innen kontraktens pkt. vedr. overtagelse). Før meglers utbetaling kan finne sted, må det foreligge overtagelsesprotokoll, signert av kjøper. I tvistetilfeller deponeres klientmidler iht. kjøpers instruks, inntil avklaring fra rettslig instans foreligger. Sted, dato: Kjøpers signatur

37 BINDENDE KJØPETILBUD PÅ KJØP av prosjektert bolig Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med informasjon gitt i salgsoppgave med vedlegg av den Bekreftelse på kjøp av bolig i prosjektet: Bolig nr. Kjøpesum: kr + omkostninger Kjøpet vil bli finansiert på følgende måte: Lån (bank, kontaktperson, tlf.): Egenkapital: Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) Totalt: Kr Kr Kr Kr Kjøper er innforstått med at finansieringsbekreftelse for kjøpesummen skal forelegges megler senest 10 virkedager etter at bekreftelse på kjøp er inngitt. Kopi av legitimasjon skal forelegges ved innlevering av denne bekreftelsen. Selgers forbehold i salgsoppgaven skal være avklart innen 6 måneder. Avgitte kjøpstilbud er derfor bindende for kjøper og kan ikke trekkes tilbake, etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger, jfr. salgsoppgavens betingelser vedr. avbestilling. Eventuelle betingelser/forbehold: Ønsker verdivurdering av nåværende bolig Ønsker lånetilbud fra Selbu sparebank Navn: Fødselsnr: Mobil: E-post: Adresse: Kjøper 1 Kjøper 2 Navn: Fødselsnr: Mobil: E-post: Adresse: Sted og dato: Signatur: Sted og dato: Signatur: For Aktiv Eiendomsmegling Akseptert Avslått v/selger: Pr. tlf. den: kl: Finansiering sjekket den Bank: Kontaktpers Kommentar: Sign./dato

38 Forbrukerinformasjon om budgivning budgiving Sist oppdatert med virkning fra 1.juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, om eiendomsmegling eiendommen. tilknyttet budgivning. GJENNOMF RING AV BUDGIVNING 1. vil megler opplyse om om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens budgivers navn, adresse, e-postadresse, Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle ikke et bud med forbehold bli aksep- 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn annonserte visning. 5. budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har orientere oppdragsgiver, budgivere og som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med og interessenter et tilstrekkelig grunnlag inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. -post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdrags- t. 7. fristene i punkt 4. og mulig holde budgiverne orientert forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved fast eiendom frem til budgiver innen akseptfristens 2. har formidlet innholdet i budet til selger budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem 3. - tere ethvert bud, og er for eksempel ikke 5. H at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av

39

40 Ansvarlig megler: Rune Søraker Tlf.: /Mob.:

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Sentrumsgården Trio E 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO E 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn Rune Salte Telefon: 51 77 80 10 Mobil: 91

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon INDUSTRIVEGEN 15 B / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Stian Løge Telefon: 51 77 80 12 Mobil: 40 47 64 04 E-post:

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus

MORVIK. - Attraktivt enderekkehus MORVIK - Attraktivt enderekkehus Attraktiv hjørnerekkehus til salgs på populære Morvik i et veletablert boligområde. Eiendommen er nordvestvendt og solrik med gode uteområder. Boligen består av stue med

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer