ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI å stole på!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på!"

Transkript

1 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004 Canon er til å stole på! Gjesteskribent: Anne Mette Dørum - Elektronisk arkiv Europasjefen på norgesbesøk Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Siemens satser på multifunksjonell utskriftsløsning Eiendomsmegler 1 - Canon er til å stole på! Lokal kompetanse gir trygghet - CBC Trondheim Eiendomsmegler 1 i Trondheim printer ut nesten fire millioner utskrifter i året. Da sier det seg selv at de er avhengig av at utstyret fungerer som det skal.

2 REDAKTØRENS SPALTE Vi vil selv bestemme! Utgitt av: Canon Norge as Hallagerbakken 110 PB 33 Holmlia 1201 Oslo Tlf.: Fax: Web: UpDate tar vår Gjesteskribent Anne Mette Dørum for seg Elektronisk arkivering som ressurs. Vi presenterer vårt Canon Senter i Trondheim og samarbeidpartnerne Siemens og Eiendomsmegler 1, samt nyheter fra Canon, i inn- og utland. Samtidig passer vi på å ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god og solfylt sommer. Redaktør Jan Kristiansen Redaksjon Vidar Vorpenes Johan Haugen Tom Witt Airin Dale Hans-Jørgen Solli Line Brenfelt Tanja Østerberg Redaksjonssekretær Tone Wolmersen Design Kaj Konrad Clausen Fotografer Jurek Karwowski Studio Lasse Berre as (forside + s. 6 og 8) Trykk Gan Grafisk, eks. Print as Internettverdenen passerte en viktig milepæl da Push-teknologien ble oppfunnet på midten av 90- tallet. I ettertid er vi ikke bare glade for denne utviklingen og de konsekvensene den fikk. Før den tid var det alminnelige prinsippet på nettet «pull»-teknikken, der brukeren henter informasjonen ned til egen harddisk ved selv å foreta et aktivt valg. Det var de store medieselskapene som mente pull-teknologien representerte en begrensning. Det disse selskapene ønsket, var å kunne «pushe» informasjonspakker til brukerne, slik etermediene gjør. Konsekvensen er at inn-boksen fylles med uønskete avsendere i stadig større mengder. Push fungerer utmerket i form av mobiltjenester som værutsikter og fotball-resultater. Også her har brukeren selv valgt, og betaler for tjenesten. Og her er selve forskjellen; vi vil selv sette betingelsene for «pusherne»! Utviklingen påvirkes heldigvis også av brukermønstrene, og den muligheten må vi gripe med begge hender. Vær ikke slepphendt med ditt elektroniske visittkort, og gjør ditt for å lære våre uønskete avsendere at aktiviteten deres ikke gir avkastning. I dette nummer av Jan Kristiansen 2

3 Elektronisk arkivering er lov! Et godt ordnet og velfungerende arkiv er en virksomhetskritisk ressurs for de fleste organisasjoner. Det handler ikke bare om å finne igjen én saksbehandlers konkrete sak, men også om å ha oversikt over en felles kilde til kunnskap. Gjesteskribenten er cand. mag. med arkivkunnskap, bibliotek og informasjonskunnskap i fagkretsen. Hun har flere års erfaring som arkivleder og har vært rådgiver ved utvikling og evaluering av en rekke store arkivsystemer. Hun er mye brukt som foredragsholder og har skrevet læreboken «Arkivkunnskap». Anne Mette Dørum. Forvaltningsinfo AS Arkivet er en virksomhetskritisk ressurs Virksomheten må ha gode system for å registrere hvilke dokumenter som er oppbevart, det må være lett å finne igjen dokumentene når noen trenger dem og de må kunne hentes fram raskt. Dette stiller spesifikke krav til kompetanse hos arkivtjenesten, som skal etablere og administrere rutiner og systemer for lagring og gjenfinning. Det stiller (stadig økende) krav om tilpassede IT-systemer. Det stiller krav om ledere som er villige til å satse fullt og helt, og lojal og kompetent oppfølging av rutinene hos virksomhetens saksbehandlere. De virksomhetene som bruker arkivet og arkivtjenesten riktig, bruker mindre tid på gjenfinning. Slik kan ledere og saksbehandlere behandle saker heller enn å lete. Er det lov med elektronisk arkiv? Mange tar i bruk elektronisk arkiv og saksbehandling og dokumentutveksling via e-post. Når «alle» produserer dokumentene elektronisk og mottakerne lagrer dem elektronisk etter skanning - hvorfor skal papirutgaven sendes og arkiveres? Motforestillingene er av typen sikkerhet, underskift og lovlighet. I tillegg dukker rutinespørsmålet opp; hvem skal og kan gjøre hva, når og på hvilken måte. Men er det «lov» å gjøre ting på nye måter? Er det lov med e-dokument, e- signatur, e-kommunikasjon og alle de andre e-ordene? Og hvis det skal være lov - på hvilke betingelser skal det være lov? Hvordan skal det være tilrettelagt i forhold til infrastruktur, tekniske løsninger, dokumentformater, organisasjon, juridiske og kompetansemessige krav osv for å kunne ha e-samhandling innenlands og utenlands? Spissformulert kan vi si at teknologien er her. Lov- og regelverk er i løpet av de siste ti årene endret slik at jussen nå legger til rette for elektronisk dokumentbehandling og sidestiller elektroniske kommunikasjons- og arkiveringsmåter med papirbaserte. Det er lov til å bruke elektronikken i stedet for papiret. For at dette skal være lov, stilles LOV- OG REGEL- VERK ER I LØPET AV DE SISTE TI ÅRENE ENDRET SLIK AT JUS- SEN NÅ LEGGER TIL RETTE FOR ELEKTRO- NISK DOKUMENT- BEHANDLING OG SIDESTILLER ELEK- TRONISKE KOMMUNI- KASJONS- OG ARKI- VERINGSMÅTER MED PAPIRBASERTE. krav til sikkerhet slik at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveier og at dokumentets ekthet ivaretas. Fri bevisføring Det er noen rettslige utgangspunkt som ligger fast, uavhengig av graden av teknologi. På avtaleområdet er det både avtalefrihet og formfrihet. Et sentralt prinsipp i norsk rett er at partene i en avtale bestemmer selv. Formfrihet betyr at det ikke gjelder formkrav for å inngå avtaler som betingelse for gyldighet. Avtaleinngåelse kan skje skriftlig, dvs. på papir eller elektronisk, samt muntlig. Dette betyr at det er lov til å inngå hvilke avtaler man vil i den formen man vil. Uansett er det viktig å spørrre: Hvordan skal man bevise at en avtale er inngått? Dette er viktig både for partene, og ev. for domstolene ved en rettstvist. For å være på den sikre siden, er ofte valg av medium også valg av bevismåte. Domstolene bygger i sivile saker på prinsippet om fri bevisføring og fri bevisvurdering. Partene kan føre ethvert bevis/faktum de mener støtter deres sak, og domstolene vektlegger bevisene som de mener er mest sannsynlige. Det foregår en konkret vurdering av bevisene som legges fram. Kvaliteten i løsningen på tekniske, organisatoriske, rutinemessige og ansvarsmessige områder m.v. øker bevisverdien. Elektronikken er sidestilt med papiret På lovområdet er det mange lover som setter krav om signatur eller bestemte måter/former for å anse noe som rettslig gyldig. Mange tror at lovverkets krav til underskrift er til hinder for elektronisk kommunikasjon og arkivering. Men slik er det faktisk ikke. I lov om elektronisk signatur står det at hvis det finnes et krav om underskrift i en eller annen lov eller forskrift, oppfyller en kvalifisert elektronisk signatur alltid et slikt krav. En ukvalifisert elektronisk signatur kan oppfylle et slikt krav. (Kvalifisert) elektronisk signatur defineres i forskriften. 1 Elektronisk arkivering er sidestilt med papirbasert arkivering. Bestemmelsene om dette for offentlig sektor finner vi i arkivlovgivningen, som samtidig setter premissene for hva som er godt nok til å tilfredsstille krav om sikkerhet, gjenfinning og bevaring. For privat sektor er det både lettere og vanskeligere det er fritt fram innenfor det regelverket som det enkelte selskapet skal følge. Krav til langtidslagring og gjenfinning Utveksling av e-post har foregått lenge. Og i stadig større grad blir e-post brukt til å utveksle saksdokumenter. Elektroniske signaturer har vært på markedet noen år, selv om de løsningene som har vært tilbudt er forskjellige. Løsninger for elektronisk arkiv har også vært i bruk lenge. I flere næringer, særlig bank og forsikring, har det vært brukt elektroniske arbeidsflytsystem for rutinebaserte arbeidsoppgaver i mange år. Likevel føler vi oss ikke helt bekvem med situasjonen - vi er ikke sikre på at vi finner igjen det vi skal ha om noen år når vi bare lagrer det elektronisk. Denne bekymringen er helt på sin plass. Hvis vi velger dokumentformater og medier som er uegnet for langtidslagring, vil vi ikke finne igjen dokumentet og/eller innholdet etter en stund. 2 I Noark-4 3 har Riksarkivaren definert hvilke krav som er obligatoriske for offentlig forvaltning når det gjelder elektronisk arkivering, særlig i forhold til sikkerhet, format, struktur og lagringsmedium. Private selskaper bør ta utgangspunkt i disse kravene når de skal utarbeide kravspesifikasjoner og velge løsninger. Da vil de være sikre på at løsningene er tilfredsstillende både til dokumentbehandling internt, til dokument- og datautveksling med andre næringsdrivende og til elektronisk kommunikasjonen med offentlig sektor. 1) Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i for valtningen 2) Statskonsults notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter 3) Noark-4. Norsk arkivsystem. Riksarkivaren: Rapporter og retningslinjer 3. Kommuneforlaget, ISBN

4 Europasjefen på Norgesbesøk Tirsdag 1. juni fikk Canons Oslokontor besøk av Hajime Tsuruoka, President og CEO i Canon Europa. Han har vært i Norge to ganger før, men det er lenge siden sist nå. De siste årene har han vært opptatt med den omfattende omstruktureringen i Canon-systemet i Europa. Dette er i følge ham selv grunnen til at vi ikke har sett ham på lenge. Tanja Cecilie Østerberg Vi benyttet sjansen mens han var her i Oslo til å stille ham noen spørsmål om hvordan han ser på rikets tilstand og veien videre. Vi spurte ham hvilke trender han ser i det europeiske markedet fremover som vil påvirke Canons veivalg i tiden som kommer. Business Solutions i teknologisk ledelse - Innen forretningsområdet CBS er Canon en foregangsbedrift. Vi har sett en revitalisering og ett nytt konsept innen fargeløsninger. IR 3100C representerer en ny generasjon med VI MÅ HUSKE AT CANON VAR DEN FØRSTE BEDRIFTEN SOM LAGDE FARGE- KOPIMASKINER! Hajime Tsuroka - CEO Canon Europa sort-hvitt- og fargeløsninger i ett. Vi må huske at Canon var den første bedriften som lagde fargekopimaskiner! Etter en lengre periode med et vanskelig marked, hvor konkurrentene også har levert svært gode produkter, ser vi igjen tydelig Canons ledelse Fra venstre: Trond Langeland (direktør CCI), Hajime Tsuroka og Per-Anton Vinje (direktør Canon Norge og CBS) innen kvalitet og teknologi. Vi ser den samme trenden i alle markedene over hele verden! Canon Inc. hjelper oss til å satse på kontrakter med de største selskapene, og målet er at 80% av kontraktene i dette markedet skal tas av Canon, sier Tsuruoka. Han fremhever også balansen i produktporteføljen som et sterkt trekk ved Canon. Konsumentmarkedet i vekst For konsumentmarkedet har Tsuruoka følgende å si: - Markedet for digitale kameraer er fremdeles sterkt voksende, og vi har doblet salget siden i fjor. Trenden her er at det komme stadig nye aktører til i markedet. Samtidig øker tempoet i den teknologiske utviklingen. Det betyr at det vil bli stadig vanskeligere å holde tritt med teknologiutviklingen. Etter en stund vil kun en liten gruppe selskaper sitte igjen som mestrer å holde tritt med innovasjonen. I denne sammenhengen ser jeg Canon som en av de ledende selskapene i denne gruppen, - Vi har ganske enkelt den beste teknologien. Også Videomarkedet er voksende. Canon mestrer kvaliteten for bilder på TV, og denne teknologien er allment akseptert. Designet på disse produktene er også endelig helt topp. Canon pleide å være nummer fire etter Sony, JVC og Matsushita. I USA er Canon det ledende merket innen Video. I Europa og i Japan er Canon nummer to. Vi ser den samme positive utviklingen innen blekkskrivere, og vårt største problem er å møte den kortsiktige etterspørselen! Vi skal gjøre en øvelse med vår supply chain og logistikk for å lære å håndtere det voksende markedet. Sunne finanser Canon vil fortsette å se vekst, spår mr. Tsuruoka. Det begrunner han med tidspunktet for omstruktureringen som er gjort samtidig som markedet er i vekst. Canon er sterkere og friskere som selskap, sier han. Det er gjort mye opprydning i området finansiell struktur. Vi har bedre kontroll over kostnadene, noe som vil gi oss den riktige forutsetning til å satse på investeringer fremover hvor det skal satses sterkt på blant annet markedsføring. Vi takker for besøket og ønsker mr. Tsuruoka velkommen tilbake. 4

5 Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Canon er opptatt av at kundene blir best mulig behandlet. Det skulle bare mangle, det er kundene Canon lever av! Canon Norge og hele Canon-systemet sender hvert år ut forskjellige typer kundeundersøkelser. Over to tusen kunder var med i denne omgangen. Her kan du se hva siste undersøkelse fortalte om lojaliteten hos Canons kunder. Tanja Cecilie Østerberg Kundeundersøkelser i Canon Canon Norge har lenge vært opptatt av å lytte til sine kunder: undersøkelsene har vært gjennomført i 15 år. Canon ser på denne praksisen som et viktig verktøy når de legger planer for fremtiden. Gjennom regelmessige tilbake meldinger får Canon en indikasjon på hvordan bedriften ligger an, og om det er områder hvor man må forbedre seg. Undersøkelsen vil gi en bekreftelse på at Canon gjør noe riktig hvis de får gode skussmål. Dersom de scorer lavt på andre områder, vet man hvor man kan gjøre endringer for å bli bedre. Hovedsakelig har disse undersøkelsene vært utført via manuelle skjemaer. I 2002 startet Canon opp med sine web-baserte undersøkelser over hele Europa. Serviceundersøkelser gjennomføres hver 14. dag og lojalitetsundersøkelser gjøres årlig. Hvorfor er lojaliteten så viktig for Canon? Det er alltid viktig for en bedrift å tiltrekke seg nye kunder, og det er et kontinuerlig arbeid. Allikevel er det vel så viktig å passe godt på de kundene som allerede har valgt Canon. Det koster mye å få inn en ny kunde sammenlignet med kostnadene forbundet med å beholde de kundene man allerede har. Samtidig er det slik at lojalitet bygges over tid. Canon må bevise at de kan levere, ikke bare love. Resultatene av Canons undersøkelser viser tydelig hvor viktig bygging av et forhold til kunden er over tid. Canon Norges kunder blir mer og mer fornøyde etter hvert som partnerskapet utvikler seg. Vi ser at de kundene som har vært hos Canon i mer enn 4 år er de som er aller mest fornøyde. De har størst sannsynlighet for å ville anbefale Canon til andre OG de har størst sannsynlighet for å handle hos Canon igjen. Svakest score får Canon hos de som har vært kunder i kortest tid, det vil si mindre enn ett år. I toppskiktet i Europa Resultatene av den siste undersøkelsen som ble gjennomført er meget gode for Canon Norge - den totale kundelojalitetsindeks er nest best av alle Canon-land i Europa. Den totale lojalitetsindeksen kalkuleres ut fra følgende tre spørsmål: Vil du kjøpe igjen, Vil du anbefale Canon? og hvordan er din totale tilfredshet? Undersøkelsen bygger på flere spørsmål innen følgende fire kjerneområder: Salg, Service, Produkt og Verdi for pengene. Resultatene viser at Canon Norge ligger på topp i Europa når det gjelder selgers evne til å holde sine kunder informert, kompetanse hos selgere samt forståelse for kundens behov. Imidlertid har Canon Norge også noen forbedringsområder. Kundene oppfatter fremdeles Canon hovedsakelig som en kopi/print-leverandør. Det betyr at de ikke har vært flinke nok til å fortelle markedet om sitt tilbud innen Solution Business. Siden denne undersøkelsen ble gjennomført, har Canon gjort sitt beste for å forbedre områdene med svakest score. Neste undersøkelse er like om hjørnet. 5

6 Siemens satser på multifu Ved å fjerne gamle laserskrivere ville Siemens i Trondheim skape en lettere hverdag for sine ansatte. I dag er 40 nye multifunksjonsmaskiner på plass og resultatene har ikke latt vente på seg. - Vi har større oversikt, lavere kostnader og administrasjonen er enklere, sier fagkoordinator i Siemens, Terje Wikan. Jørgen Stenseth De nye maskinene kombinerer alle viktige funksjoner for dokumentbehandling som utskrift, kopiering, skanning og faksing. Terje Wikan er teknisk ansvarlig for utstyret hos Siemens i Trondheim og hverdagen hans er definitivt blitt lettere etter at de nye maskinene kom på plass. - Tidligere måtte jeg springe rundt på huset hver gang det var noe i veien. Nå har jeg full oversikt over hver enkelt maskin via skjermen min på kontoret. Derfra kan jeg sjekke maskinens status og endre innstillinger, forklarer han. Kostnadseffektivt Rundt 30 laserskrivere er allerede fjernet, mens de resterende 20 er på vei ut av bedriften om ikke lenge. På landsbasis har Siemens årlig et totalt utskriftsvolum på 14 millioner. I Trondheim alene er det på rundt 4-5 millioner. - Kostnaden pr. utskrift er langt lavere i dag. Problemet med laserskriverne var at toner og annen rekvisita kostet veldig mye. I tillegg måtte vi ha mange forskjellige typer toner til maskinene. Nå trenger vi bare én type som går til alle maskinene, og toner er inkludert i driftsavtalen, forklarer Wikan. Terje Wikan fra Siemens og Børge Kulvik fra Canon Norge 6

7 nksjonell utskriftsløsning Maskinene er koblet opp i nettverk slik at dokumenter og informasjon NÅ MATER VI BARE MASKINEN MED DET VI VIL HA SKANNET, OG LIKE ETTERPÅ DUKKER DET OPP SOM ET PDF-DOKUMENT PÅ KONTORET, Terje Wikan - Siemens enkelt kan styres og distribueres. - Hvis jeg tidligere skulle sende en faks var det en tidkrevende prosess. Nå sender jeg faks rett fra skjermen på kontoret. Enkelt og veldig tidsbesparende, sier Wikan. Langt samarbeid Brukervennligheten er det heller ingenting å si på. Skanning av dokumenter på tradisjonelt vis krever en del kunnskap om både skanner og software. - Nå mater vi bare maskinen med det vi vil ha skannet, og like etterpå dukker det opp som et PDF-dokument på kontoret, forklarer Wikan. Samarbeidet mellom Siemens Trondheim og Canon har eksistert siden Og på bakgrunn av erfaringene Siemens gjorde med Canon i trønderhovedstaden, fulgte hovedkontoret i Oslo etter. Bedriften har rundt 2500 ansatte på landsbasis der 800 av dem jobber i Trondheim. - Samarbeidet fungerer helt utmerket, påpeker Wikan. Siemens har en treårig leieavtale med Canon. Avtalen innebærer blant annet at skulle det være noe med maskinene kommer Canon straks og bytter dem ut. Dette er Siemens Siemens har helt siden etableringen i Norge i 1898 vært en av Norges ledende elektrotekniske bedrifter. Siemens-gruppen i Norge består av Siemens AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Den har - Leiekonseptet gir oss veldig stor fleksibilitet. Skulle en avdeling bli nedlagt slik at en maskin blir overflødig, så kommer Canon og henter den. Dermed kan vi tilpasse oss etter behovet, sier Terje Wikan. For mer info: omkring 4000 ansatte og en omsetning på drøye 7 milliarder kroner. Bedriften er representert på 16 steder i Norge, med hovedkontoret plassert i Oslo. Selskapet har også større enheter både i Trondheim og Bergen. Gi liv til dine bilder Nå kan du oppnå utrolige resultater med den nye storformatskriveren W6200. Canons nye skriver gir begrepet fotorealisme en ny mening. Med den nye utskriftsprosessen hvor 6 farger benyttes oppnår du en farge riktighet og fargedybde som sørger for at du med ekstrem nøyaktighet kan reprodusere selv de mest detaljerte motiver. For å gi det maksimale inntrykk skriver den på størrelser på opptil formatet A1 (24 ). Du trenger heller ikke vente på resultatene: Den innovative teknologien som sitter i skriverhodet sørger for svært høy hastighet og stabil ytelse. Kan du tro det du ser? You Can. Ring eller gå inn på for mer informasjon. DEN BESTE KVALITETEN OPPNÅS KUN VIA BLEKK OG UTSKRIFTSMEDIA FRA CANON. 7

8 Canon er til å Eiendomsmegler 1 i Trondheim printer ut nesten fire millioner utskrifter i året. Da sier det seg selv at de er avhengig av at utstyret fungerer som det skal. Vi er meget godt fornøyd med både produktene og servicen hos Canon, sier administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, Kjetil Reinsberg. Børge Kulvik fra Canon Norge og Kjetil Reinsberg, adm. dir. i Eiendomsmegler 1. Jørgen Stenseth Med omtrent 3000 eiendommer omsatt i året blir det travle dager rundt kopimaskinene hos Eiendomsmegler 1 i Midt-Norge. En salgsoppgave består av rundt 30 sider, og på hver visning legges det ut 30 eksemplarer. Som eiendomsmegler er man rett og slett avhengig av utstyr man kan stole på. Pålitelig - Skulle en maskin gå i stykker sliter vi skikkelig. Vi kan ikke komme til en kunde å si at det ikke vil bli lagt ut salgsoppgave på denne visningen fordi kopimaskinen vår ikke fungerer. Det kan bare ikke skje. Derfor er det viktig at utstyret er driftsstabilt og pålitelig, og nettopp det er Canon, forklarer Reinsberg. Er det noe som mot formodning 8

9 stole på! ikke skulle fungere, er ikke servicen langt unna. - Da er de på pletten med en gang, påpeker direktøren. Nødvendigheten med drifts stabilt utstyr har steget i takt med utviklingen i bedriften. De siste fire årene har Eiendomsmegler 1 femdoblet omsetningen av eiendom. Med totalt åtte avdelingskontor i Midt-Norge har bedriften opparbeidet seg en markedsandel på rundt 35 prosent. Samarbeidet mellom Canon og Eiendomsmegler 1 har økt i takt med utviklingen. Samarbeidet fortsetter Canon er hovedleverandør av utstyr til Eiendomsmegler 1. Det betyr at VI KAN IKKE KOMME TIL EN KUNDE Å SI AT DET IKKE VIL BLI LAGT UT SALGSOPPGAVE PÅ DENNE VISNIN- GEN FORDI KOPI- MASKINEN VÅR IKKE FUNGERER. DET KAN BARE IKKE SKJE. kiner, en plotter og faksmaskiner. med både trykkerier og aviser i tillegg I tillegg er de rundt 40 meglerne til eget utstyr. Serviceavdelingen har i Trondheim utstyrt med hvert sitt nettverkskompetanse og de fleste fotoapparat. Bildene som tas ender bedrifter i dag er knyttet opp i nett, i den ukentlige Boligavisen, bilaget Eiendomsmegler 1 inkludert. som Eiendomsmegler 1 utgir hver - Vi bruker Canon av en enkel onsdag. grunn; man kan stole på produktet og Rett gjengivelse av hvordan servicen. For oss er Canon første valget, boligene ser ut i salgsoppgaven er og vi ser frem til å fortsette samarbeidet, avslutter Kjetil Reinsberg. viktig. Derfor settes det store tekniske krav til servicepersonell i Canon. For mer info: Fargeprofilene skal stemme overens Dette er Eiendomsmegler 1 - Vi er veldig fornøyd med den jobben Canon har gjort for oss. Samarbeidet har fungert utmerket, sier Reinsberg. det rundt om på kontorer og ganger står til sammen 12 multifunksjonelle sort/hvitt maskiner, åtte fargemas- Eiendomsmegler 1 er Norges største eiendomsmeglerforetak. Bedriften inngår i Sparebank 1-alliansen der Eiendomsmegler 1 har felles kjedekontor, men de enkelte kontorene eies direkte av den enkelte Sparebank 1. Totalt 65 meglerkontor med rundt 400 ansatte på landsbasis. Omsatte eiendommer for 16,2 milliarder kroner i Trykk visittkort til lav kostnad - med en gang, på egen maskin CX350 fargekortskriver 9

10 Lokal kompetanse Verdens(!) kanskje nordligste Canon Business Center ligger i Trondheim. Her jobber 15 ansatte kontinuerlig for å gjøre kundene fornøyde, og innsatsen de har lagt ned har gitt resultater. De siste fire årene har trondheimskontorets omsetning årlig steget med 20 prosent. Daglig leder, Ketil Engen, er naturlig nok fornøyd med utviklingen. - Det er jeg, men målet er hele tiden å lage et produkt som kunden liker enda bedre, sier han. Jørgen Stenseth Men det er ikke bare de ansatte som ser også en økende trend blant våre rientering. Canon kjører kontinuerlig Kompetanse Som en del av et større konsern har har behov for kompetanse og oppfølging. Også kunden er avhengig av kunnskap om produktene. Her kom- kunder at de velger å produsere sitt eget markedsmateriell, og da er det alfa og omega at de kan utnytte pro- en undersøkelse blant sine kunder kalt Customer Loyalty Index. - Alle våre kunder får her en mulig- Canon Business Center Trondheim mer Canon-skolen inn i bildet. duktene fullt ut, sier Engen. Kunder het til å gi en helhetsvurdering om hatt muligheten til å satse på kompe- - Det er et opplæringstilbud som har muligheten i å få opplæring i alt hvordan de opplever Canon Business tanse. Det mener Engen er en av årsa- vi yter til våre kunder slik at de får fra behandling av digitale bilder, enkel Center som leverandør. Dette gjelder kene til suksessen de siste årene. utnyttet investeringene sine på en trykksakproduksjon, effektiv bruk av både salg og service, forklarer Engen. - Utviklingen skjer raskt. Nye løsninger best mulig måte. Vi har de siste PDF-formatet og innføring i de ulike De ansatte deltar i en lignende dukker stadig vekk opp og derfor må tre årene hatt seminar der temaet Adobe-produktene. Engen oppfordrer undersøkelse der temaet er engasje- vi sørge for å være oppdaterte på hva har vært skanning, gjenfinning og alle om å ta kontakt for å få vite mer ment og motivasjon. som skjer. Intern kursing og en web- elektronisk arkivering-og fakturabe- om høstens program. - Vi ser en klar sammenheng mel- basert opplæringsportal er kontinuerlig med på å utvide kompetansen for de ansatte, forklarer Engen. handling. Dette har medført at vi har klart å profilert oss som ledende innen bilde-og dokumentbehandling. Vi Kunden i sentrum En annen suksessfaktor er kundeo- lom de to undersøkelsene. Jo mer engasjerte og motiverte de ansatte er, jo mer fornøyd er kunden, påpeker han. Ansatte i Canon Business Center Trondheim 10

11 gir trygghet Resultatene av disse undersøkel- arbeidsstokk, noe den daglige lederen Til tross for en stabil arbeidsstokk er - Ved å skreddersy løsninger til for sene bruker Canon Norge aktivt for å ser på som en fordel. det avgjørende at man har evnen til å eksempel grafisk bransje, eiendoms- bli bedre. Skulle avdelingskontoret i - De ansatte får stadig ny kompe- tenke nytt og stadig lete etter smartere meglere eller advokater vil kunden Trondheim ha veldig gode resultater løsninger, og at man er endringsvillig, få mer igjen for det. Blant de ansatte på et spesifikt område, kan de øvrige avdelingene rundt om i landet ta kontakt for å ta lærdom av suksessen. - Slik har vi hele tiden en forbedringsmulighet ovenfor kunden. Nye lokaler Canon Business Center Trondheim hadde sin begynnelse i 1989, da med navnet Noiseless. Noiseless ble i 1996 kjøpt opp av Canon Europa, og er i dag et heleid Canon-selskap som nå befinner seg i flotte nye lokaler på Lade i Trondheim. TRYGGHET OG OPP- FØLGING ER VIK- TIGE STIKKORD FOR CANON BUSINESS CENTER TRONDHEIM. FOR JOBBEN ER IKKE AVSLUTTET I DET KUNDEN KJØPER ET PRODUKT. - DET ER DA DEN STARTER. sier Engen. Farger i fokus Mer enn hver fjerde muftifunksjonelle maskin som leveres er en Canon. - Vi opplever i dag en stadig stigende interesse for multifunksjonelle fullfargeløsninger. Her leverer vi løsninger fra den minste visittkortskriver til vanlige multifunksjonsmaskiner og opp til storformatprinter/plotter. I dag kommer en vesentlig del av vår omsetning fra nettopp dette produktområdet, sier Engen. har vi personer med kunnskap på forskjellige områder, noe som gjør det enklere å lage et bransjetilpasset opplegg. På den måten har vi evnen til å tilpasse oss markedet, forklarer Engen. Til syvende og sist handler det om å gjøre kunden fornøyd. - Det skal være trygt å handle med oss. Og i et marked der produktene blir stadig mer like, prøver vi hele tiden å finne måter hvordan vi kan gi mer service og yte mer til våre kunder etter at selve salget er unnagjort. Det - De nye lokalene har gitt oss et løft. Her har vi det siste innen teknologiske hjelpemidler og representative daglig leder Ketil Engen. Trygghet Et viktig arbeidsområde for Canon handler om oppfølging av våre kunder og trygghet for dem som har investert i våre løsninger, sier Ketil Engen. omgivelser for våre kunder, forteller tanse de tar med seg videre. I tillegg Business Center Trondheim er å Engen. Bedriften har også en stabil er det positivt at kundene møter et kjent fjes når de er i kontakt med oss. kunne tilby et bransjetilpasset opplegg. For mer info: 11

12 Returadresse: Canon Norge as, Hallagerbakken 110, PB 33 Holmlia, 1201 Oslo Canon Concerto 2004 Gjennom en årrekke har Canon vært utstiller på CeBIT, og mange av deres kunder har vært med som gjester på dette arrangementet. CeBIT har vært ansett som en av de viktigste arenaene å vise seg frem på for teknologibedrifter, og alle de store innen bransjen har deltatt som utstillere. Canon har imidlertid valgt å ikke lenger være til stede på CeBIT. De føler de får mer igjen ved å arrangere sine egne messer. Neste Concerto holdes på Scandic Infra City i Stockholm Heidi Figenschau Canon vil arrangere tre messer i ulike europeiske regioner hvert år. I 2004 arrangeres disse i Frankfurt, Stockholm og Milano. Hensikten med messene er å skape et forum hvor Canon kan demonstrere selskapets seneste teknologi innen Business Solutions og Consumer Imaging. Forretningsvirksomhet og orkester Arrangementet har fått navnet Concerto, og bakgrunnen for dette er de mange parallellene som kan trekkes mellom forretningsvirksomhet og et orkester. Et orkester består av hundrevis av individuelle utøvere; alle med ulik personlighet, temperament og ferdigheter. I sentrum av et hvert orkester finner vi dirigenten, personen som effektivt koordinerer hvert enkelt instrument, hver individuelle musiker, og måten hele orkesteret arbeider sammen for å skape en helhet. Suksess i Frankfurt - Stockholm neste Canons første Concerto gjennomføring i Frankfurt i februar ble en ubetinget suksess med over besøkende på 2 dager. Canon vil bruke all sin erfaring fra Frankfurt til å sikre at de neste Concerto evenementer i Stockholm og Milano vil bli enda større suksesser. Canon er nå godt i gang med planleggingen av Concerto i Stockholm september, hvor Norge deltar sammen med Storbritannia og de øvrige nordiske landene. Canon vil ta med seg ca. 200 kunder til to begivenhetsrike dager i Stockholm. I tillegg til å oppleve det aller seneste innen Canons teknologiske forretningsløsninger, kan deltakerne være med på en rekke spennende foredrag og seminarer levert av høyt respekterte og anerkjente foredragsholdere. Canon ser frem til arrangementet, og er sikre på at kundene får en positiv opplevelse som kan bidra til økte forretningsmuligheter for begge parter. Tlf.: Faks: Web:

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Pressemelding Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år!

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! En kan tenke at prisen på papir er så lave i dag, så

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

Pressemelding. Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller. Oslo, januar 2007: Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon oppdaterer i dag sin bestselgende PowerShot-serie

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Mediainformasjon. Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D. Prototyper fra utviklingen av EOS 7D

Mediainformasjon. Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D. Prototyper fra utviklingen av EOS 7D Mediainformasjon Nyhetsartikkel: Bak scenen historien bak utviklingen av Canons nye EOS 7D Prototyper fra utviklingen av EOS 7D Canon Inc., Japan, har utviklet speilreflekskameraer i mer enn 50 år og har

Detaljer

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007: Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon utvider og styrker utvalget av DVD-kameraer

Detaljer

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Pressemelding Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Pressemelding. LANSERINGSDATO: 23. januar 2007. Gir bedriften maksimal frihet: 4 nye i-sensys-laserskrivere

Pressemelding. LANSERINGSDATO: 23. januar 2007. Gir bedriften maksimal frihet: 4 nye i-sensys-laserskrivere LANSERINGSDATO: 23. januar 2007 Gir bedriften maksimal frihet: 4 nye i-sensys-laserskrivere Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 23. januar 2007: Canon lanserer i dag to

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse

Pressemelding. Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Pressemelding Canon introduserer EOS 7D innovativ teknologi og brukervennlig konstruksjon som gir en ny fotografisk opplevelse Oslo, 1. september 2009: Canon lanserer i dag sitt nye digitale speilreflekskamera,

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon lanserer MD-serien, en serie MiniDV-videokameraer

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007:

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007: Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500 Høyoppløste bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 22. februar 2007: Canon gjør nå kreative bildeutskrifter tilgjengelig for et bredere publikum,

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk Pressemelding PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer i dag PIXMA ix7000 en avansert, førsteklasses A3-blekkskriver

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Pressemelding. Canon lanserer to nye LEGRIA HD videokameraer med flashminne. LEGRIA HF S11: suverent HD-videokamera for videoentusiaster

Pressemelding. Canon lanserer to nye LEGRIA HD videokameraer med flashminne. LEGRIA HF S11: suverent HD-videokamera for videoentusiaster Pressemelding Canon lanserer to nye LEGRIA HD videokameraer med flashminne LEGRIA HF21 LEGRIA HF S11 Oslo, 19. august 2009: Canon utvider i dag sin serie LEGRIA HD-videokameraer med to nye modeller som

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner:

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner: Europas mestselgende blekkskriver blir enda bedre Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon oppdaterer i dag serien PIXMA- fotoskrivere,

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden?

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Robert Kalleberg Oslo Byarkiv 6. april 2011 1 Agenda Litt om Oslo byarkiv Papirparadokset Innføring av elektronisk arkiv Krav til format og

Detaljer

Grunn til bekymring?

Grunn til bekymring? Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, kontaktkonferansen i Loen 24.4.2013 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv -

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver

Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver Pressemelding Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 24. januar 2008: Med lanseringen av PIXMA ip2600 viderefører

Detaljer

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet -Så hva har skjedd? Har dere funnet eposten med invitasjonen? - Ja, vi fant

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100

Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100 Pressemelding Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100 Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra http://www.canon.no/press_centre Oslo, 16. april 2008: Canon lanserer

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

Pressemelding. Canon utvider SELPHY CP-serien med to elegante modeller. Oslo, 7. mai 2007:

Pressemelding. Canon utvider SELPHY CP-serien med to elegante modeller. Oslo, 7. mai 2007: Canon utvider SELPHY CP-serien med to elegante modeller Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, 7. mai 2007: Canon lanserer i dag to nye modeller i SELPHY-serien kompakte

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Høydepunkt fra seminaret. Bli bedre på søk. i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007. Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no

Høydepunkt fra seminaret. Bli bedre på søk. i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007. Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no Høydepunkt fra seminaret Bli bedre på søk i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007 Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no Foredragsholdere Fredrick Marckini gründeren av amerikanske iprospect og regnet

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Pressemelding. Canons 2009 PIXMA multifunksjonsprodukter, foto- og kontorskrivere: smart skriverteknologi, intelligent design

Pressemelding. Canons 2009 PIXMA multifunksjonsprodukter, foto- og kontorskrivere: smart skriverteknologi, intelligent design Pressemelding Canons 2009 PIXMA multifunksjonsprodukter, foto- og kontorskrivere: smart skriverteknologi, intelligent design Oslo, 19. august 2009: Canon har lansert en ny serie med PIXMA multifunksjonsprodukter

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Essential Business Builder Program

Essential Business Builder Program Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Steg 1: Streken. Steg 2: En hoppende helt. Sjekkliste. Sjekkliste. Introduksjon. Hei der! Hoppehelt

Steg 1: Streken. Steg 2: En hoppende helt. Sjekkliste. Sjekkliste. Introduksjon. Hei der! Hoppehelt Hei der! Hoppehelt Ser ut som dette er ditt første besøk, vil du ha en omvisning? Ekspert Scratch PDF Introduksjon Hoppehelt er litt inspirert av musikkspillet Guitar Hero. I Hoppehelt skal man kontrollere

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Pressemelding Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer nå den nye MD200-serien et utvalg

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

elæring i elektronisk dokumentbehandling

elæring i elektronisk dokumentbehandling Kommunal Kompetanse inviterer arkivmedarbeidere til elæring i elektronisk dokumentbehandling Nettbasert undervisning over 1 år Den offentlige forvaltning står midt oppe i en rivende utvikling når det gjelder

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier

Strategi for bruk av sosiale medier Strategi for bruk av sosiale medier Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Arkiv i Nordland, arkivlederseminar Bodø 27.11.2012 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv - Kommunearkiv

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor 1 Med Lexmark -pakken kan du skrive egendefinerte skript som tar seg av deler av papirarbeidsflyten. Du kan sette sammen slike egenutviklede skript med skanneinnstillinger (format, oppløsning, fargedybde,

Detaljer

Print- dokumentløsninger

Print- dokumentløsninger Print- dokumentløsninger Sikre printløsninger.. Har DU et bevisst forhold til ditt papirforbruk? Hver nordmann bruker ca. 100 kg. papir i året Sikre printløsninger.. Myten Det papirløse kontor Forbruket

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Litt ideer Noark5 kjerne, digitalisering, big data Sognsvann, 26. april 2013

Litt ideer Noark5 kjerne, digitalisering, big data Sognsvann, 26. april 2013 Litt ideer Noark5 kjerne, digitalisering, big data Sognsvann, 26. april 2013 AGENDA INTRO NXC + ARKIV UTFORDRINGER - DIGITALISERING / FAGSYSTEM BIG DATA FREMTIDENS DATABASER ÅPEN NOARK5 KJERNE TEKNISK

Detaljer

Records Management - Gevinst for organisasjonen?

Records Management - Gevinst for organisasjonen? Records Management - Gevinst for organisasjonen? Anne-Lill Holme edocs brukerforum 10. 11.02.2001 1 av 26 Agenda Hva er Records Management Hvordan bruke Records Management Gevinst for organisasjonen? 2

Detaljer

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 12.10.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer