ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI å stole på!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på!"

Transkript

1 ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004 Canon er til å stole på! Gjesteskribent: Anne Mette Dørum - Elektronisk arkiv Europasjefen på norgesbesøk Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Siemens satser på multifunksjonell utskriftsløsning Eiendomsmegler 1 - Canon er til å stole på! Lokal kompetanse gir trygghet - CBC Trondheim Eiendomsmegler 1 i Trondheim printer ut nesten fire millioner utskrifter i året. Da sier det seg selv at de er avhengig av at utstyret fungerer som det skal.

2 REDAKTØRENS SPALTE Vi vil selv bestemme! Utgitt av: Canon Norge as Hallagerbakken 110 PB 33 Holmlia 1201 Oslo Tlf.: Fax: Web: UpDate tar vår Gjesteskribent Anne Mette Dørum for seg Elektronisk arkivering som ressurs. Vi presenterer vårt Canon Senter i Trondheim og samarbeidpartnerne Siemens og Eiendomsmegler 1, samt nyheter fra Canon, i inn- og utland. Samtidig passer vi på å ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god og solfylt sommer. Redaktør Jan Kristiansen Redaksjon Vidar Vorpenes Johan Haugen Tom Witt Airin Dale Hans-Jørgen Solli Line Brenfelt Tanja Østerberg Redaksjonssekretær Tone Wolmersen Design Kaj Konrad Clausen Fotografer Jurek Karwowski Studio Lasse Berre as (forside + s. 6 og 8) Trykk Gan Grafisk, eks. Print as Internettverdenen passerte en viktig milepæl da Push-teknologien ble oppfunnet på midten av 90- tallet. I ettertid er vi ikke bare glade for denne utviklingen og de konsekvensene den fikk. Før den tid var det alminnelige prinsippet på nettet «pull»-teknikken, der brukeren henter informasjonen ned til egen harddisk ved selv å foreta et aktivt valg. Det var de store medieselskapene som mente pull-teknologien representerte en begrensning. Det disse selskapene ønsket, var å kunne «pushe» informasjonspakker til brukerne, slik etermediene gjør. Konsekvensen er at inn-boksen fylles med uønskete avsendere i stadig større mengder. Push fungerer utmerket i form av mobiltjenester som værutsikter og fotball-resultater. Også her har brukeren selv valgt, og betaler for tjenesten. Og her er selve forskjellen; vi vil selv sette betingelsene for «pusherne»! Utviklingen påvirkes heldigvis også av brukermønstrene, og den muligheten må vi gripe med begge hender. Vær ikke slepphendt med ditt elektroniske visittkort, og gjør ditt for å lære våre uønskete avsendere at aktiviteten deres ikke gir avkastning. I dette nummer av Jan Kristiansen 2

3 Elektronisk arkivering er lov! Et godt ordnet og velfungerende arkiv er en virksomhetskritisk ressurs for de fleste organisasjoner. Det handler ikke bare om å finne igjen én saksbehandlers konkrete sak, men også om å ha oversikt over en felles kilde til kunnskap. Gjesteskribenten er cand. mag. med arkivkunnskap, bibliotek og informasjonskunnskap i fagkretsen. Hun har flere års erfaring som arkivleder og har vært rådgiver ved utvikling og evaluering av en rekke store arkivsystemer. Hun er mye brukt som foredragsholder og har skrevet læreboken «Arkivkunnskap». Anne Mette Dørum. Forvaltningsinfo AS Arkivet er en virksomhetskritisk ressurs Virksomheten må ha gode system for å registrere hvilke dokumenter som er oppbevart, det må være lett å finne igjen dokumentene når noen trenger dem og de må kunne hentes fram raskt. Dette stiller spesifikke krav til kompetanse hos arkivtjenesten, som skal etablere og administrere rutiner og systemer for lagring og gjenfinning. Det stiller (stadig økende) krav om tilpassede IT-systemer. Det stiller krav om ledere som er villige til å satse fullt og helt, og lojal og kompetent oppfølging av rutinene hos virksomhetens saksbehandlere. De virksomhetene som bruker arkivet og arkivtjenesten riktig, bruker mindre tid på gjenfinning. Slik kan ledere og saksbehandlere behandle saker heller enn å lete. Er det lov med elektronisk arkiv? Mange tar i bruk elektronisk arkiv og saksbehandling og dokumentutveksling via e-post. Når «alle» produserer dokumentene elektronisk og mottakerne lagrer dem elektronisk etter skanning - hvorfor skal papirutgaven sendes og arkiveres? Motforestillingene er av typen sikkerhet, underskift og lovlighet. I tillegg dukker rutinespørsmålet opp; hvem skal og kan gjøre hva, når og på hvilken måte. Men er det «lov» å gjøre ting på nye måter? Er det lov med e-dokument, e- signatur, e-kommunikasjon og alle de andre e-ordene? Og hvis det skal være lov - på hvilke betingelser skal det være lov? Hvordan skal det være tilrettelagt i forhold til infrastruktur, tekniske løsninger, dokumentformater, organisasjon, juridiske og kompetansemessige krav osv for å kunne ha e-samhandling innenlands og utenlands? Spissformulert kan vi si at teknologien er her. Lov- og regelverk er i løpet av de siste ti årene endret slik at jussen nå legger til rette for elektronisk dokumentbehandling og sidestiller elektroniske kommunikasjons- og arkiveringsmåter med papirbaserte. Det er lov til å bruke elektronikken i stedet for papiret. For at dette skal være lov, stilles LOV- OG REGEL- VERK ER I LØPET AV DE SISTE TI ÅRENE ENDRET SLIK AT JUS- SEN NÅ LEGGER TIL RETTE FOR ELEKTRO- NISK DOKUMENT- BEHANDLING OG SIDESTILLER ELEK- TRONISKE KOMMUNI- KASJONS- OG ARKI- VERINGSMÅTER MED PAPIRBASERTE. krav til sikkerhet slik at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveier og at dokumentets ekthet ivaretas. Fri bevisføring Det er noen rettslige utgangspunkt som ligger fast, uavhengig av graden av teknologi. På avtaleområdet er det både avtalefrihet og formfrihet. Et sentralt prinsipp i norsk rett er at partene i en avtale bestemmer selv. Formfrihet betyr at det ikke gjelder formkrav for å inngå avtaler som betingelse for gyldighet. Avtaleinngåelse kan skje skriftlig, dvs. på papir eller elektronisk, samt muntlig. Dette betyr at det er lov til å inngå hvilke avtaler man vil i den formen man vil. Uansett er det viktig å spørrre: Hvordan skal man bevise at en avtale er inngått? Dette er viktig både for partene, og ev. for domstolene ved en rettstvist. For å være på den sikre siden, er ofte valg av medium også valg av bevismåte. Domstolene bygger i sivile saker på prinsippet om fri bevisføring og fri bevisvurdering. Partene kan føre ethvert bevis/faktum de mener støtter deres sak, og domstolene vektlegger bevisene som de mener er mest sannsynlige. Det foregår en konkret vurdering av bevisene som legges fram. Kvaliteten i løsningen på tekniske, organisatoriske, rutinemessige og ansvarsmessige områder m.v. øker bevisverdien. Elektronikken er sidestilt med papiret På lovområdet er det mange lover som setter krav om signatur eller bestemte måter/former for å anse noe som rettslig gyldig. Mange tror at lovverkets krav til underskrift er til hinder for elektronisk kommunikasjon og arkivering. Men slik er det faktisk ikke. I lov om elektronisk signatur står det at hvis det finnes et krav om underskrift i en eller annen lov eller forskrift, oppfyller en kvalifisert elektronisk signatur alltid et slikt krav. En ukvalifisert elektronisk signatur kan oppfylle et slikt krav. (Kvalifisert) elektronisk signatur defineres i forskriften. 1 Elektronisk arkivering er sidestilt med papirbasert arkivering. Bestemmelsene om dette for offentlig sektor finner vi i arkivlovgivningen, som samtidig setter premissene for hva som er godt nok til å tilfredsstille krav om sikkerhet, gjenfinning og bevaring. For privat sektor er det både lettere og vanskeligere det er fritt fram innenfor det regelverket som det enkelte selskapet skal følge. Krav til langtidslagring og gjenfinning Utveksling av e-post har foregått lenge. Og i stadig større grad blir e-post brukt til å utveksle saksdokumenter. Elektroniske signaturer har vært på markedet noen år, selv om de løsningene som har vært tilbudt er forskjellige. Løsninger for elektronisk arkiv har også vært i bruk lenge. I flere næringer, særlig bank og forsikring, har det vært brukt elektroniske arbeidsflytsystem for rutinebaserte arbeidsoppgaver i mange år. Likevel føler vi oss ikke helt bekvem med situasjonen - vi er ikke sikre på at vi finner igjen det vi skal ha om noen år når vi bare lagrer det elektronisk. Denne bekymringen er helt på sin plass. Hvis vi velger dokumentformater og medier som er uegnet for langtidslagring, vil vi ikke finne igjen dokumentet og/eller innholdet etter en stund. 2 I Noark-4 3 har Riksarkivaren definert hvilke krav som er obligatoriske for offentlig forvaltning når det gjelder elektronisk arkivering, særlig i forhold til sikkerhet, format, struktur og lagringsmedium. Private selskaper bør ta utgangspunkt i disse kravene når de skal utarbeide kravspesifikasjoner og velge løsninger. Da vil de være sikre på at løsningene er tilfredsstillende både til dokumentbehandling internt, til dokument- og datautveksling med andre næringsdrivende og til elektronisk kommunikasjonen med offentlig sektor. 1) Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i for valtningen 2) Statskonsults notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter 3) Noark-4. Norsk arkivsystem. Riksarkivaren: Rapporter og retningslinjer 3. Kommuneforlaget, ISBN

4 Europasjefen på Norgesbesøk Tirsdag 1. juni fikk Canons Oslokontor besøk av Hajime Tsuruoka, President og CEO i Canon Europa. Han har vært i Norge to ganger før, men det er lenge siden sist nå. De siste årene har han vært opptatt med den omfattende omstruktureringen i Canon-systemet i Europa. Dette er i følge ham selv grunnen til at vi ikke har sett ham på lenge. Tanja Cecilie Østerberg Vi benyttet sjansen mens han var her i Oslo til å stille ham noen spørsmål om hvordan han ser på rikets tilstand og veien videre. Vi spurte ham hvilke trender han ser i det europeiske markedet fremover som vil påvirke Canons veivalg i tiden som kommer. Business Solutions i teknologisk ledelse - Innen forretningsområdet CBS er Canon en foregangsbedrift. Vi har sett en revitalisering og ett nytt konsept innen fargeløsninger. IR 3100C representerer en ny generasjon med VI MÅ HUSKE AT CANON VAR DEN FØRSTE BEDRIFTEN SOM LAGDE FARGE- KOPIMASKINER! Hajime Tsuroka - CEO Canon Europa sort-hvitt- og fargeløsninger i ett. Vi må huske at Canon var den første bedriften som lagde fargekopimaskiner! Etter en lengre periode med et vanskelig marked, hvor konkurrentene også har levert svært gode produkter, ser vi igjen tydelig Canons ledelse Fra venstre: Trond Langeland (direktør CCI), Hajime Tsuroka og Per-Anton Vinje (direktør Canon Norge og CBS) innen kvalitet og teknologi. Vi ser den samme trenden i alle markedene over hele verden! Canon Inc. hjelper oss til å satse på kontrakter med de største selskapene, og målet er at 80% av kontraktene i dette markedet skal tas av Canon, sier Tsuruoka. Han fremhever også balansen i produktporteføljen som et sterkt trekk ved Canon. Konsumentmarkedet i vekst For konsumentmarkedet har Tsuruoka følgende å si: - Markedet for digitale kameraer er fremdeles sterkt voksende, og vi har doblet salget siden i fjor. Trenden her er at det komme stadig nye aktører til i markedet. Samtidig øker tempoet i den teknologiske utviklingen. Det betyr at det vil bli stadig vanskeligere å holde tritt med teknologiutviklingen. Etter en stund vil kun en liten gruppe selskaper sitte igjen som mestrer å holde tritt med innovasjonen. I denne sammenhengen ser jeg Canon som en av de ledende selskapene i denne gruppen, - Vi har ganske enkelt den beste teknologien. Også Videomarkedet er voksende. Canon mestrer kvaliteten for bilder på TV, og denne teknologien er allment akseptert. Designet på disse produktene er også endelig helt topp. Canon pleide å være nummer fire etter Sony, JVC og Matsushita. I USA er Canon det ledende merket innen Video. I Europa og i Japan er Canon nummer to. Vi ser den samme positive utviklingen innen blekkskrivere, og vårt største problem er å møte den kortsiktige etterspørselen! Vi skal gjøre en øvelse med vår supply chain og logistikk for å lære å håndtere det voksende markedet. Sunne finanser Canon vil fortsette å se vekst, spår mr. Tsuruoka. Det begrunner han med tidspunktet for omstruktureringen som er gjort samtidig som markedet er i vekst. Canon er sterkere og friskere som selskap, sier han. Det er gjort mye opprydning i området finansiell struktur. Vi har bedre kontroll over kostnadene, noe som vil gi oss den riktige forutsetning til å satse på investeringer fremover hvor det skal satses sterkt på blant annet markedsføring. Vi takker for besøket og ønsker mr. Tsuruoka velkommen tilbake. 4

5 Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Canon er opptatt av at kundene blir best mulig behandlet. Det skulle bare mangle, det er kundene Canon lever av! Canon Norge og hele Canon-systemet sender hvert år ut forskjellige typer kundeundersøkelser. Over to tusen kunder var med i denne omgangen. Her kan du se hva siste undersøkelse fortalte om lojaliteten hos Canons kunder. Tanja Cecilie Østerberg Kundeundersøkelser i Canon Canon Norge har lenge vært opptatt av å lytte til sine kunder: undersøkelsene har vært gjennomført i 15 år. Canon ser på denne praksisen som et viktig verktøy når de legger planer for fremtiden. Gjennom regelmessige tilbake meldinger får Canon en indikasjon på hvordan bedriften ligger an, og om det er områder hvor man må forbedre seg. Undersøkelsen vil gi en bekreftelse på at Canon gjør noe riktig hvis de får gode skussmål. Dersom de scorer lavt på andre områder, vet man hvor man kan gjøre endringer for å bli bedre. Hovedsakelig har disse undersøkelsene vært utført via manuelle skjemaer. I 2002 startet Canon opp med sine web-baserte undersøkelser over hele Europa. Serviceundersøkelser gjennomføres hver 14. dag og lojalitetsundersøkelser gjøres årlig. Hvorfor er lojaliteten så viktig for Canon? Det er alltid viktig for en bedrift å tiltrekke seg nye kunder, og det er et kontinuerlig arbeid. Allikevel er det vel så viktig å passe godt på de kundene som allerede har valgt Canon. Det koster mye å få inn en ny kunde sammenlignet med kostnadene forbundet med å beholde de kundene man allerede har. Samtidig er det slik at lojalitet bygges over tid. Canon må bevise at de kan levere, ikke bare love. Resultatene av Canons undersøkelser viser tydelig hvor viktig bygging av et forhold til kunden er over tid. Canon Norges kunder blir mer og mer fornøyde etter hvert som partnerskapet utvikler seg. Vi ser at de kundene som har vært hos Canon i mer enn 4 år er de som er aller mest fornøyde. De har størst sannsynlighet for å ville anbefale Canon til andre OG de har størst sannsynlighet for å handle hos Canon igjen. Svakest score får Canon hos de som har vært kunder i kortest tid, det vil si mindre enn ett år. I toppskiktet i Europa Resultatene av den siste undersøkelsen som ble gjennomført er meget gode for Canon Norge - den totale kundelojalitetsindeks er nest best av alle Canon-land i Europa. Den totale lojalitetsindeksen kalkuleres ut fra følgende tre spørsmål: Vil du kjøpe igjen, Vil du anbefale Canon? og hvordan er din totale tilfredshet? Undersøkelsen bygger på flere spørsmål innen følgende fire kjerneområder: Salg, Service, Produkt og Verdi for pengene. Resultatene viser at Canon Norge ligger på topp i Europa når det gjelder selgers evne til å holde sine kunder informert, kompetanse hos selgere samt forståelse for kundens behov. Imidlertid har Canon Norge også noen forbedringsområder. Kundene oppfatter fremdeles Canon hovedsakelig som en kopi/print-leverandør. Det betyr at de ikke har vært flinke nok til å fortelle markedet om sitt tilbud innen Solution Business. Siden denne undersøkelsen ble gjennomført, har Canon gjort sitt beste for å forbedre områdene med svakest score. Neste undersøkelse er like om hjørnet. 5

6 Siemens satser på multifu Ved å fjerne gamle laserskrivere ville Siemens i Trondheim skape en lettere hverdag for sine ansatte. I dag er 40 nye multifunksjonsmaskiner på plass og resultatene har ikke latt vente på seg. - Vi har større oversikt, lavere kostnader og administrasjonen er enklere, sier fagkoordinator i Siemens, Terje Wikan. Jørgen Stenseth De nye maskinene kombinerer alle viktige funksjoner for dokumentbehandling som utskrift, kopiering, skanning og faksing. Terje Wikan er teknisk ansvarlig for utstyret hos Siemens i Trondheim og hverdagen hans er definitivt blitt lettere etter at de nye maskinene kom på plass. - Tidligere måtte jeg springe rundt på huset hver gang det var noe i veien. Nå har jeg full oversikt over hver enkelt maskin via skjermen min på kontoret. Derfra kan jeg sjekke maskinens status og endre innstillinger, forklarer han. Kostnadseffektivt Rundt 30 laserskrivere er allerede fjernet, mens de resterende 20 er på vei ut av bedriften om ikke lenge. På landsbasis har Siemens årlig et totalt utskriftsvolum på 14 millioner. I Trondheim alene er det på rundt 4-5 millioner. - Kostnaden pr. utskrift er langt lavere i dag. Problemet med laserskriverne var at toner og annen rekvisita kostet veldig mye. I tillegg måtte vi ha mange forskjellige typer toner til maskinene. Nå trenger vi bare én type som går til alle maskinene, og toner er inkludert i driftsavtalen, forklarer Wikan. Terje Wikan fra Siemens og Børge Kulvik fra Canon Norge 6

7 nksjonell utskriftsløsning Maskinene er koblet opp i nettverk slik at dokumenter og informasjon NÅ MATER VI BARE MASKINEN MED DET VI VIL HA SKANNET, OG LIKE ETTERPÅ DUKKER DET OPP SOM ET PDF-DOKUMENT PÅ KONTORET, Terje Wikan - Siemens enkelt kan styres og distribueres. - Hvis jeg tidligere skulle sende en faks var det en tidkrevende prosess. Nå sender jeg faks rett fra skjermen på kontoret. Enkelt og veldig tidsbesparende, sier Wikan. Langt samarbeid Brukervennligheten er det heller ingenting å si på. Skanning av dokumenter på tradisjonelt vis krever en del kunnskap om både skanner og software. - Nå mater vi bare maskinen med det vi vil ha skannet, og like etterpå dukker det opp som et PDF-dokument på kontoret, forklarer Wikan. Samarbeidet mellom Siemens Trondheim og Canon har eksistert siden Og på bakgrunn av erfaringene Siemens gjorde med Canon i trønderhovedstaden, fulgte hovedkontoret i Oslo etter. Bedriften har rundt 2500 ansatte på landsbasis der 800 av dem jobber i Trondheim. - Samarbeidet fungerer helt utmerket, påpeker Wikan. Siemens har en treårig leieavtale med Canon. Avtalen innebærer blant annet at skulle det være noe med maskinene kommer Canon straks og bytter dem ut. Dette er Siemens Siemens har helt siden etableringen i Norge i 1898 vært en av Norges ledende elektrotekniske bedrifter. Siemens-gruppen i Norge består av Siemens AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Den har - Leiekonseptet gir oss veldig stor fleksibilitet. Skulle en avdeling bli nedlagt slik at en maskin blir overflødig, så kommer Canon og henter den. Dermed kan vi tilpasse oss etter behovet, sier Terje Wikan. For mer info: omkring 4000 ansatte og en omsetning på drøye 7 milliarder kroner. Bedriften er representert på 16 steder i Norge, med hovedkontoret plassert i Oslo. Selskapet har også større enheter både i Trondheim og Bergen. Gi liv til dine bilder Nå kan du oppnå utrolige resultater med den nye storformatskriveren W6200. Canons nye skriver gir begrepet fotorealisme en ny mening. Med den nye utskriftsprosessen hvor 6 farger benyttes oppnår du en farge riktighet og fargedybde som sørger for at du med ekstrem nøyaktighet kan reprodusere selv de mest detaljerte motiver. For å gi det maksimale inntrykk skriver den på størrelser på opptil formatet A1 (24 ). Du trenger heller ikke vente på resultatene: Den innovative teknologien som sitter i skriverhodet sørger for svært høy hastighet og stabil ytelse. Kan du tro det du ser? You Can. Ring eller gå inn på for mer informasjon. DEN BESTE KVALITETEN OPPNÅS KUN VIA BLEKK OG UTSKRIFTSMEDIA FRA CANON. 7

8 Canon er til å Eiendomsmegler 1 i Trondheim printer ut nesten fire millioner utskrifter i året. Da sier det seg selv at de er avhengig av at utstyret fungerer som det skal. Vi er meget godt fornøyd med både produktene og servicen hos Canon, sier administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, Kjetil Reinsberg. Børge Kulvik fra Canon Norge og Kjetil Reinsberg, adm. dir. i Eiendomsmegler 1. Jørgen Stenseth Med omtrent 3000 eiendommer omsatt i året blir det travle dager rundt kopimaskinene hos Eiendomsmegler 1 i Midt-Norge. En salgsoppgave består av rundt 30 sider, og på hver visning legges det ut 30 eksemplarer. Som eiendomsmegler er man rett og slett avhengig av utstyr man kan stole på. Pålitelig - Skulle en maskin gå i stykker sliter vi skikkelig. Vi kan ikke komme til en kunde å si at det ikke vil bli lagt ut salgsoppgave på denne visningen fordi kopimaskinen vår ikke fungerer. Det kan bare ikke skje. Derfor er det viktig at utstyret er driftsstabilt og pålitelig, og nettopp det er Canon, forklarer Reinsberg. Er det noe som mot formodning 8

9 stole på! ikke skulle fungere, er ikke servicen langt unna. - Da er de på pletten med en gang, påpeker direktøren. Nødvendigheten med drifts stabilt utstyr har steget i takt med utviklingen i bedriften. De siste fire årene har Eiendomsmegler 1 femdoblet omsetningen av eiendom. Med totalt åtte avdelingskontor i Midt-Norge har bedriften opparbeidet seg en markedsandel på rundt 35 prosent. Samarbeidet mellom Canon og Eiendomsmegler 1 har økt i takt med utviklingen. Samarbeidet fortsetter Canon er hovedleverandør av utstyr til Eiendomsmegler 1. Det betyr at VI KAN IKKE KOMME TIL EN KUNDE Å SI AT DET IKKE VIL BLI LAGT UT SALGSOPPGAVE PÅ DENNE VISNIN- GEN FORDI KOPI- MASKINEN VÅR IKKE FUNGERER. DET KAN BARE IKKE SKJE. kiner, en plotter og faksmaskiner. med både trykkerier og aviser i tillegg I tillegg er de rundt 40 meglerne til eget utstyr. Serviceavdelingen har i Trondheim utstyrt med hvert sitt nettverkskompetanse og de fleste fotoapparat. Bildene som tas ender bedrifter i dag er knyttet opp i nett, i den ukentlige Boligavisen, bilaget Eiendomsmegler 1 inkludert. som Eiendomsmegler 1 utgir hver - Vi bruker Canon av en enkel onsdag. grunn; man kan stole på produktet og Rett gjengivelse av hvordan servicen. For oss er Canon første valget, boligene ser ut i salgsoppgaven er og vi ser frem til å fortsette samarbeidet, avslutter Kjetil Reinsberg. viktig. Derfor settes det store tekniske krav til servicepersonell i Canon. For mer info: Fargeprofilene skal stemme overens Dette er Eiendomsmegler 1 - Vi er veldig fornøyd med den jobben Canon har gjort for oss. Samarbeidet har fungert utmerket, sier Reinsberg. det rundt om på kontorer og ganger står til sammen 12 multifunksjonelle sort/hvitt maskiner, åtte fargemas- Eiendomsmegler 1 er Norges største eiendomsmeglerforetak. Bedriften inngår i Sparebank 1-alliansen der Eiendomsmegler 1 har felles kjedekontor, men de enkelte kontorene eies direkte av den enkelte Sparebank 1. Totalt 65 meglerkontor med rundt 400 ansatte på landsbasis. Omsatte eiendommer for 16,2 milliarder kroner i Trykk visittkort til lav kostnad - med en gang, på egen maskin CX350 fargekortskriver 9

10 Lokal kompetanse Verdens(!) kanskje nordligste Canon Business Center ligger i Trondheim. Her jobber 15 ansatte kontinuerlig for å gjøre kundene fornøyde, og innsatsen de har lagt ned har gitt resultater. De siste fire årene har trondheimskontorets omsetning årlig steget med 20 prosent. Daglig leder, Ketil Engen, er naturlig nok fornøyd med utviklingen. - Det er jeg, men målet er hele tiden å lage et produkt som kunden liker enda bedre, sier han. Jørgen Stenseth Men det er ikke bare de ansatte som ser også en økende trend blant våre rientering. Canon kjører kontinuerlig Kompetanse Som en del av et større konsern har har behov for kompetanse og oppfølging. Også kunden er avhengig av kunnskap om produktene. Her kom- kunder at de velger å produsere sitt eget markedsmateriell, og da er det alfa og omega at de kan utnytte pro- en undersøkelse blant sine kunder kalt Customer Loyalty Index. - Alle våre kunder får her en mulig- Canon Business Center Trondheim mer Canon-skolen inn i bildet. duktene fullt ut, sier Engen. Kunder het til å gi en helhetsvurdering om hatt muligheten til å satse på kompe- - Det er et opplæringstilbud som har muligheten i å få opplæring i alt hvordan de opplever Canon Business tanse. Det mener Engen er en av årsa- vi yter til våre kunder slik at de får fra behandling av digitale bilder, enkel Center som leverandør. Dette gjelder kene til suksessen de siste årene. utnyttet investeringene sine på en trykksakproduksjon, effektiv bruk av både salg og service, forklarer Engen. - Utviklingen skjer raskt. Nye løsninger best mulig måte. Vi har de siste PDF-formatet og innføring i de ulike De ansatte deltar i en lignende dukker stadig vekk opp og derfor må tre årene hatt seminar der temaet Adobe-produktene. Engen oppfordrer undersøkelse der temaet er engasje- vi sørge for å være oppdaterte på hva har vært skanning, gjenfinning og alle om å ta kontakt for å få vite mer ment og motivasjon. som skjer. Intern kursing og en web- elektronisk arkivering-og fakturabe- om høstens program. - Vi ser en klar sammenheng mel- basert opplæringsportal er kontinuerlig med på å utvide kompetansen for de ansatte, forklarer Engen. handling. Dette har medført at vi har klart å profilert oss som ledende innen bilde-og dokumentbehandling. Vi Kunden i sentrum En annen suksessfaktor er kundeo- lom de to undersøkelsene. Jo mer engasjerte og motiverte de ansatte er, jo mer fornøyd er kunden, påpeker han. Ansatte i Canon Business Center Trondheim 10

11 gir trygghet Resultatene av disse undersøkel- arbeidsstokk, noe den daglige lederen Til tross for en stabil arbeidsstokk er - Ved å skreddersy løsninger til for sene bruker Canon Norge aktivt for å ser på som en fordel. det avgjørende at man har evnen til å eksempel grafisk bransje, eiendoms- bli bedre. Skulle avdelingskontoret i - De ansatte får stadig ny kompe- tenke nytt og stadig lete etter smartere meglere eller advokater vil kunden Trondheim ha veldig gode resultater løsninger, og at man er endringsvillig, få mer igjen for det. Blant de ansatte på et spesifikt område, kan de øvrige avdelingene rundt om i landet ta kontakt for å ta lærdom av suksessen. - Slik har vi hele tiden en forbedringsmulighet ovenfor kunden. Nye lokaler Canon Business Center Trondheim hadde sin begynnelse i 1989, da med navnet Noiseless. Noiseless ble i 1996 kjøpt opp av Canon Europa, og er i dag et heleid Canon-selskap som nå befinner seg i flotte nye lokaler på Lade i Trondheim. TRYGGHET OG OPP- FØLGING ER VIK- TIGE STIKKORD FOR CANON BUSINESS CENTER TRONDHEIM. FOR JOBBEN ER IKKE AVSLUTTET I DET KUNDEN KJØPER ET PRODUKT. - DET ER DA DEN STARTER. sier Engen. Farger i fokus Mer enn hver fjerde muftifunksjonelle maskin som leveres er en Canon. - Vi opplever i dag en stadig stigende interesse for multifunksjonelle fullfargeløsninger. Her leverer vi løsninger fra den minste visittkortskriver til vanlige multifunksjonsmaskiner og opp til storformatprinter/plotter. I dag kommer en vesentlig del av vår omsetning fra nettopp dette produktområdet, sier Engen. har vi personer med kunnskap på forskjellige områder, noe som gjør det enklere å lage et bransjetilpasset opplegg. På den måten har vi evnen til å tilpasse oss markedet, forklarer Engen. Til syvende og sist handler det om å gjøre kunden fornøyd. - Det skal være trygt å handle med oss. Og i et marked der produktene blir stadig mer like, prøver vi hele tiden å finne måter hvordan vi kan gi mer service og yte mer til våre kunder etter at selve salget er unnagjort. Det - De nye lokalene har gitt oss et løft. Her har vi det siste innen teknologiske hjelpemidler og representative daglig leder Ketil Engen. Trygghet Et viktig arbeidsområde for Canon handler om oppfølging av våre kunder og trygghet for dem som har investert i våre løsninger, sier Ketil Engen. omgivelser for våre kunder, forteller tanse de tar med seg videre. I tillegg Business Center Trondheim er å Engen. Bedriften har også en stabil er det positivt at kundene møter et kjent fjes når de er i kontakt med oss. kunne tilby et bransjetilpasset opplegg. For mer info: 11

12 Returadresse: Canon Norge as, Hallagerbakken 110, PB 33 Holmlia, 1201 Oslo Canon Concerto 2004 Gjennom en årrekke har Canon vært utstiller på CeBIT, og mange av deres kunder har vært med som gjester på dette arrangementet. CeBIT har vært ansett som en av de viktigste arenaene å vise seg frem på for teknologibedrifter, og alle de store innen bransjen har deltatt som utstillere. Canon har imidlertid valgt å ikke lenger være til stede på CeBIT. De føler de får mer igjen ved å arrangere sine egne messer. Neste Concerto holdes på Scandic Infra City i Stockholm Heidi Figenschau Canon vil arrangere tre messer i ulike europeiske regioner hvert år. I 2004 arrangeres disse i Frankfurt, Stockholm og Milano. Hensikten med messene er å skape et forum hvor Canon kan demonstrere selskapets seneste teknologi innen Business Solutions og Consumer Imaging. Forretningsvirksomhet og orkester Arrangementet har fått navnet Concerto, og bakgrunnen for dette er de mange parallellene som kan trekkes mellom forretningsvirksomhet og et orkester. Et orkester består av hundrevis av individuelle utøvere; alle med ulik personlighet, temperament og ferdigheter. I sentrum av et hvert orkester finner vi dirigenten, personen som effektivt koordinerer hvert enkelt instrument, hver individuelle musiker, og måten hele orkesteret arbeider sammen for å skape en helhet. Suksess i Frankfurt - Stockholm neste Canons første Concerto gjennomføring i Frankfurt i februar ble en ubetinget suksess med over besøkende på 2 dager. Canon vil bruke all sin erfaring fra Frankfurt til å sikre at de neste Concerto evenementer i Stockholm og Milano vil bli enda større suksesser. Canon er nå godt i gang med planleggingen av Concerto i Stockholm september, hvor Norge deltar sammen med Storbritannia og de øvrige nordiske landene. Canon vil ta med seg ca. 200 kunder til to begivenhetsrike dager i Stockholm. I tillegg til å oppleve det aller seneste innen Canons teknologiske forretningsløsninger, kan deltakerne være med på en rekke spennende foredrag og seminarer levert av høyt respekterte og anerkjente foredragsholdere. Canon ser frem til arrangementet, og er sikre på at kundene får en positiv opplevelse som kan bidra til økte forretningsmuligheter for begge parter. Tlf.: Faks: Web:

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon!

KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2006 KIS kompetansesenter sparer 1 million i året med doblet produksjon! Canon-samarbeid styrker Microsofts strategi IPEX 2006 en stor suksess for Canon! CBC Ålesund -

Detaljer

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen

Innovativ. visuell kunst. Grafisk bransje fokuserer på nye verdier. Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - DESEMBER 2005 Innovativ visuell kunst Grafisk bransje fokuserer på nye verdier Canon Business Center Østfold - Relasjonsygging og tillit bak suksessen Info Consensus forenkler

Detaljer

Norges første private postkontor

Norges første private postkontor Nr.6-2002 Canon leverer til Norges første private postkontor Kompetanseutvikling Veien til suksess Høyteknologi bak etablering av hjemmebedrift Canon Systems tegner viktig avtale med Linjegods Om forandringer

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer