4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. L"anghelen borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Godtgjørelse til styret. 6. lnnkommet forslag, se vedlegg. 1. Konstituering. L"anghelen borettslag"

Transkript

1 L"anghelen borettslag lnnkalling til generalforsamling i Langheien borettslag tirsdag den 12. april21'l kl 19. i kantinen, Spelhaugen 22 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap for 21 med budsjett tor Godtgjørelse til styret 5. Valg 6. lnnkommet forslag, se vedlegg Langheien borettslag Styret Fullmakt generalforsamling Langheien 211 Fullmakt er gitt av Navn: Adresse: Underskrift: Dato:

2 ÅnsnERETr{rNG 2o1o FOR. LANGHEIEN BORETTSLAG 1. Lagets virksorerhet Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom. Laget holder til i Bergen kommune. 2. Sfyret og sfyrets arbeid 2.1 Styrets sammensetning: Styreleder: Nestleder: Thoralf Dahle Ame Dag Myking Styremedlemmer: IngerDahle(BOB-oppnevnt) Iren Helle Ove Rasmussen Varamedlemmer: Gunnar Fluge Marianne Skulstad Andre ufvalg: Dugnadsledere: Stein Mattson, Kurt Tveit Miljøleder: Ove Rasmussen 2.2 Møtevirksomhet Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 1 møter hvor i alt82 protokollerte saker har vært behandlet. 3 av disse sakene harvært saker om godkjenning av nye andelseiere. Varamedlemmene har ikke deltatt på styrets møter. Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av laget. 2,3 Saker som har vært behandlet Det er avholdt våronn, samt utsetting av bosscontainere i mai. Anticimex har hatt inspeksjoner og foretatt forebyggende sanering mot gnagere. Det er foretatt fortløpende vedlikehold av bygningsmassen.

3 Arbeidet med ny parkeringsplass i Askeladdveien er så godt ferdigstilt, men det gienstår oppmerking. 2.4 Saker under arbeid og planlegging Styret vurderer behovet for asfaltering i hele borettslaget. 3. Lagets drift og økonomi 3.1 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Bergen og Omegn Boligbyggelag. Borettslagets revisor er KPMG AS. 3.2 Borettslagetseiendomsmasseogforsikring Borettslaget består av i alt 43 andeler, alle er leiligheter i rekkehus. Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret ved bygningskasko for kr ,- i Tryg Forsikring. Forsikringen omfatter blant annet bygningsmessig tilleggsinnredning i rom i boligen innenfor opprinnelig byggevolum bekostet av eier, samt skader på glassruter og sanitærporselen i rom som brukes i bolig. Forsikringen ornfatter ikke innbo og løsøre. Egenandel ved skader vil i 21 1 utgjøre kr 5.,- Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må beboere straks ta kontakt med Thoralf Dahle på telefon I slik at skademelding kan bli sendt forsikringss el skapet. 3.3 Boligomsetning, bruksoverlatingogjuridiske andelseiere I 21 har 3 av borettslagets boliger blitt omsatt til følgende priser: Boliger i Myrholtet: Bolig i Askeladdveien: 2,5 mill 2,4 og 2,67 mill. 4 &

4 Per har ingen av borettslagets andelseiere overlatt bruken av boligen til andre (fremleie). Juridiske andelseiere har ingen av boligene. 3.4 Økonomi Vedlikehold Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, ogat virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet Kommentarer til resultatregnskapet for 21 Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd på kr 87.,-. Det er styrets l'urdering at årsregnskapet viser et retlvisende bilde av resultat og stilling pr. 31. desember Årets endring i de disponible midlene ble negativ med kr ll, - Oppstillingen over disponible midler viser at disponible midler per er negative med W Styret har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i2ll, og vil oppta et lån for å styrke likviditeten. 4. Borniljø/sosialeaktiviteter/dugnadsarbeid Det har vært avholdt naturvettaksjon med brus og kjeks. St. Hans-feiring sammen med Holtet Borettslag. 5. Forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utløp Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utløp som påvirker vedlagte årsregnskap. 6. Forutsetning om fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift av borettslaget er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. å

5 7. Arbeidsmiljø Borettslaget har ingen ansatte. 8. Likestilling Borettslaget har ingen ansatte. Styresammensetning: Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styret mener at den faktiske tilstand når det gjelder likestilling er tilfredsstillende, og at det derfor ikke er nødvendig å planlegge eller iverksette spesielle tiltak for å forbedre situasjonen. 9. Forurensning av det ytre miljø Borettslaget kan ikke anses å forurense det ytre miljø gjennom forurensning. Avfallshåndteringen er forsvarlig og blir håndtert gjennom godkjente kanaler. Bergen, 15. mars 211 LI'* d/k8* Jgq*hL. fru,o/*l"u _._ ffr\ n V uat/

6 KPMG AS Postboks 4 Nygårdstangen St. Jakobs plass 9 N-5838 Bergen Telephone Fax Internet Enterprise MVA Til generalforsamlingen i Langheien Borettslag REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revideft årsregnskapet for Langheien Borettslag, som består av balanse per 31. desember 21 og resultatregnskap, som viser et overskudd på,kr , og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. år s r e gn s kap e t S tyr e t s o g fo ru e tn in gsfør e r s ansv ar for Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasj on. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasj onen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Langheien Borettslag per 31. desember 21 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Offices inl KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG netuork of independenl member tirms afliliated with KPMG lntehational Cooperative ("KPMG lnternational'), a Swiss entity. Slatsautorisene revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Sandello.d Haugesund Sandnessjøen Kristiansand Stavanqer Larvik Stord Mo i Raoa Tromsø Molde Narvik lønsberg Høros Ålesund Trondheam 3

7 Revisors beretning Langheien Borettslag Uttalelse om øvrige forhold Konklusj on om årsb eretningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfult sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Bergen, 18. mars 211 KPMGAS} *---, / ie'"^kew*,** Tom Rasmussen Partner - Statsautorisert revisor Side2 av 2 lp

8 nskap Langheien Borettslag Resultat Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Driftsinntekter: I nnkrevde f elleskostnader Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Dugnadsutgifter Styrehonorar Arbeidsgiveravgift I 36 5 I 37 5 Forretn i n gsf ø r erhonor ar Kontingenter Revisjonshonorar Elektrisk strøm Kom m unale avgifter/eiendom sskatt Festeavgift Forsikringer Sikringsfond Drift garasjer Drift Vedlikehold Rehabilitering Avskrivninger 16 I 1 ' Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og - kostnader Renteinnt. fellesm idler Andre renteinntekter Sum finansinnt. Renter Husbanken Renteutg ifter fellesm idler Sum finanskosn Resultat av finansinnt. oq -kostn Resultat Overført annen egenkapital v

9 s nskap Langheien Borettslag Balanse Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger Andre anleggsmidler BA Sum anleggsmidler OMLøPSMIDLER Fordringer Forsi kringsskader (uoppgjort) Bankinnskudd, kontanter Tilgode fellesmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 sregnskap Langheien Borettslag Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL lnnskutt egenkapital: Andelskapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld: Pantegjeld Husbanken Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Forskuddsbetalte f el leskostnader Leverandørgjeld Kreditorer Arbeidsgiveravgift Avsetnin g styrehonorar Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Dato: l{f- zo(f Underskrifter: '71+hftq Thoralf Dahle Styreleder Styremedlem,1 Lue Kgs'+---- Ove Rasmussen Styremedlem ilrd, Vigdis Ørnehaug BOB /o, ff*u.dj< lren Helle Styremedlem {^- C I

11 sregnskap Langheien Borettslag Disponible midler Regnskap Note 21 Regnskap 29 Budsjett Budsjett Endring disponible midler i perioden: Disponible midler pr Periodens resultat Periodens resultat budsjett Tilbakef øring avskrivning Fradrag for kjøpesum ved kjøp av anleggsm. Fradrag for avdrag Husbanklån Endring verdi tomvbygning BB Endring disponible midler pr Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Kortsiktige fordringer Kontanter og bank Sum omløpsmidler - kortsiktig gjeld Disponible midler pr l

12 nskap 21 Note: 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapskikk. lnntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note: 2 lnnkrevde felleskostnader Andel felleskostnader Dugnadsinnbetalinger Sum innkrevde felleskostnader B B Note: 3 Andre inntekter 21 Andel snørydding/brøyting 29i21 Andel hagearbeid Sum andre inntekter Note: 4 Lønn Borettslaget har ingen ansatte og er dermed ikke pliktig tilå ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note: 5 Styrehonorar Endring avsetn. styrehonorar Styrehonorar Sum styrehonorar Note: 6 Forretningsførerhonorar Forretn ingsf ø rerhonorar Tilleggstjenester Sum forretni ngsførerhonorar Note: 7 Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note: I Kommunale avg ifter/eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt/Kom. avgifter Kommunale avgifter Sum komm unale avgifter/eiendomsskatt il

13 nskap 21 Regnskap 21 Hegnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Note: 9 Drift Adm.honorar forsikring Blomster Containerutgifter EDB-utgifter Egenandel forsikring Eksterne kurs Garasjer GaverÆilskudd Generelle kostnader Gressklipper Grøntanlegg lntern nettside Møter/Sammenkomster Rekvisita Skadedyr Snørydding/Brøyting Styredisposisjoner TV-abonnement Utgifter vidugnad Sum drift 6 B B Note: 1 Vedlikehold Dører Generelle kostnader Konsulenthonorarer Lekkasjer Maling/Malerarbeider Murarbeid Takarbeid Tøm rer-lsnekkerarbeid Vinduer Sum vedlikehold BB ' Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note: 11 Rehabilitering Parkeringsplasser Sum rehabilitering Kostnaden knyttet til opparbeiding av nye parkeringsplasser har i 21 vært kr ,-. Denne kostnaden er i sin helhet balanseført, se anleggsnote nr 13. t7

14 nskao Note: 12 Bygninger Boliger (anskaffelse) BYPAKs9 Garasjer Sum bygninger Bygningene er ikke avskrevet, man har istedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomtørl, ilr note om vedlikehold/vedlikeholdsavsetning Note: 13 Kreditorer BOB Bergen Skade Service AS Løvaas Maskin Overføring mellom år Sum kreditorer Note: 14 Andre anleggsmidler (pr. anleggsmiddel) Parkeringsplasser Total Anskaffet år 2 9 Antatt levetid 1 Opprinnelig kostpris nyanskaffet i året BB5 27 BB salg/utrangering til anskaffelseskost Kostpris Samlet avskrivning avskrivninger i år avgang samlede avsk. på salg/utrangering Samlede avskrivninger per Bokført verdi pr t) /()

15 nskap 21 Note: 15 Langsiktig gjeld OPPR. LAN BET. RESTLAN pr. Husbanken Rehab. Annuitetslån med flytende rente 2,8/o pr Lån i Husbanken opptak i 2 er ferdig nedbetalt i 215. PANTSTILLELSER: Verdi bygninger og tomt (bokfør1) er stilt som sikkerhet (Husbanken og Borettsinnskudd) Opprinnelig pantsettelse lyder på Restgjeld pr Forsikringssum Note: 16 Garasjer INNTEKTER: UTGIFTER: lnnbetalt Forsikring 21 Maling SUM O SUM Saldo lb pr Saldo UB pr H

16 Fyllingsdalen 14. mars 211!nnstilling fra valqkornit6en for Lanqheien Borettslaq 211 Valgkomiteen for Langheien Borettslag har i 21 bestått av; Åge Nilsen Krokatjønnveien 5 Kuft Tveit Askeladdveien 5 Atle Maalen Askealddveien 38 Valgkomiteens forslag til kandidater til årsmøte i 211. Styreleder Thoralf Dale Askeladdveien 19 Velges far 2 år Styremedlem Arne Dag Myking Askeladdveien 1 Velges for 2 år Styremedlem lren Helle Krokatjønnveien 48 lkke på valg Styremedlem Ove Rasmussen Askeladdveien 9 lkke på valg Eksternt medlem lnger Dahle BOB Velges for 2 år Varamedlem Gunnar Fluge Askeladdveien 36 Velges for 1 år Varamedlem Marianne Skulstad Krokatjønnveien 46 Velges for 1 år Valgkomit6 Age Nilsen Krokatjønnveien 5 Velges for 1 år Valgkomit6 Kurt Tveit Askeladdveien 5 Velges for 1 år Valgkomite Atle Maalen Askeladdveien 38 Velges for 1 år Dugnadsleder Stein Mattson Krokatjønnveien 42 Velges for 1 år Dugnadsleder Kurt Tveit Askeladdveien 5 Velges for 1 år Kandidatene er blitt forespurt, og sagt seg villige til å stille til valg. Valgkomiteen vil også foreslå at styrehonoraret settes til kr (37.,-). Valgkomiteen Age Nilsen Kurt Tveit Atle Maalen t5

17 SAK TIL GENERAI,FORSAMLING 2OII _ LANGHEIEN BORETTSLAG Generalforsamlingen ber styret utrede kostnader og finansieringsmuligheter ved å bygge mønetak på enhetene i Langheien borettslag. Vedtak angående ombyggingiikke ombygging til mønetak fattes på generalforsamling i 212. Byggeprosjekt: Det bygges i utgangspunktet samme type mønetak på atle boliger. Tak bygges med isolasjon, og det iegges gulv i den nye etasjen, med åpning for loft stig e I tr app. Den enkelte andelseier kan som tillegg velge vindu og utbygging av ark, dette er i så fall kostnader som faller på andelseieren. Den enkelte andelseier kan velge å innrede ny etasje eller ikke, samt loftstige/trapp ned til underliggende etasje. Dette er tilleggskostnader som den enkelte andelseier selv må bære. Finansiering: Borettslaget tar opp lån, og den enkelte andelseier kan enten betale hele ombyggingskostnaden umiddelbart eller velge at ombyggingskostnaden legges som et tillegg på manedlig husleieinnbetaling. Byggetillatelse: Borettslaget søker Bergen kommune om nødvendig byggetillatelse samt tillatelse til innvendig innredning. Bergen Leiv Ame Soltvedt Myrholtet 16 Styrets kommentarer: For ordens skyld gsør styret oppmerksompå at styret ikke besitter den nødvendige kompetanse til å foreta en slik utredning, men det antas at forslagsstiller mener at styret skal engasjere konsulenter med den nødvendige kompetanse. Så vidt styret har kunnet bringe på det rene vil en slik utredning sannsynligvis bli ganske kostbar. Tegningsmaterialet for husene er darlig, og det må gjøres en god del tekniske beregninger og arkitektarbeid, det må opprettes dialog med kommunen for å undersøke om det kan gis forhandstilsagn og så videre. Vi er kjent med at tilsvarende utredning har vært foretatt i andre borettslag, og etter utredningsarbeid som kostet flere hundre tusen kroner besluttet man å ikke bygge på. Det har flere ganger tidligere her i laget vært foretatt undersøkelser blant alle andelseierne om hvorvidt det var interesse for en slik utbygging, men det har det ikke vært hittil. For ordens skyld gjøres det oppmerksom påx et vedtak om påbygging, skulle det komme så langt, vil kreve to tredels flertall. Styret mener det ikke er fomuftig å bruke resswser på den foreslåtte utredningen, og anbefaler at forslaget nedstemmes. tb

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer