2007 Årsberetning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2007 Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 2007 Årsberetning og regnskap

2 Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler vi forsikring, eiendomsmegling og plasseringer i aksjer og fonds. I norsk økonomi har det vært fortsatt sterk vekst i 2007 og det har aldri tidligere vært registrert en så lang periode med høy vekst som i de fire siste årene. I den senere tid har vi imidlertid sett stor uro i de internasjonale finansmarkedene. Denne uroen kommer fra de vanskeligstilte delene av det amerikanske boligmarkedet og har spredt seg til mange deler av Europa, noe som også har gitt større usikkerhet om de økonomiske fremtidsutsiktene. I Norge har dette blant annet ført til økning i pengemarkedsrentene. Veksten har ført til økt sysselsetting, lavere arbeidsledighet og god lønnsomhet i de fleste delene av næringslivet. Samtidig har veksten i boligprisene avtatt noe mot slutten av året, slik at gjennomsnittsprisen økte med 11 % i 2007 mot 15 % året før. Husholdningenes gjeld har vokst raskt siden årtusenskiftet, men det er tegn på at også den veksten avtar noe 12 % i 2007 mot 13 % i Rammelån med pant i bolig, såkalte fleksilån, har blitt godt mottatt i markedet og utgjør nå 15 % av boliglånene. I vår bank har vi ikke markedsført disse aktivt, og de utgjør kun en liten del av våre boliglån. Aktiviteten er høy i Lillesand. Veibyggingen gir store ringvirkninger, nye næringsarealer tas i bruk og videre utbygginger planlegges både på kort og lang sikt. Tilgangen på nye boligtomter har vært forholdsvis beskjeden i noen år nå, men vi har forventninger til at planene øst for sentrum skal dekke mer av tomtebehovet. Styret for Lillesands Sparebank kan legge fram nok et godt resultat for Veksten har vært god, men noe lavere enn året før. Lave kostnader, moderate tap og bedre avkastning av egenkapitalen som følge av økt rentenivå, gjør at vi kan bokføre et driftsresultat på 25,5 mill. Styret sier seg fornøyd med dette Lillesands By- og Bygdebok skal føres i pennen blant annet av Berit Eide Johnsen. Her sammen med ordfører Arne Thomassen og banksjef Johan Chr. Gunnufsen. Foto. Lillesands-Posten Bankens solide stilling skyldes i stor grad at lokalsamfunnet støtter så godt opp om banken. Vi syns det er viktig å vise at dette er gjensidig og ønsker derfor å være en bidragsyter til kulturlivet i lokalsamfunnet. I tillegg til den ordinære gaveutdelingen, gir vi støtte til mange tiltak og arrangementer i løpet av året. Banken har i likhet med tidligere år vært hovedsponsor for Lillesandsdaene og kulturprisutdelingen samtidig som vi i 2007 inngikk avtale som hovedsponsor for Lillesand Idrettslag. I forbindelse med Lillesand kommunes by- og bygdebokprosjekt, har banken forpliktet seg til å bidra med 5 mill. kroner over en 10 års periode. I tillegg til dette har vi vært en bidragsyter til flere andre grupper med betydelige midler og en rekke støtteannonser. Corporate governance eierstyring Som selvstendig, selveiende sparebank har vi ingen eiere som skal ha del i bankens overskudd. Etter at gaveutdelingen er gjennomført, legges overskuddet til bankens fond og virker til beste for lokalsamfunnet. Banken har et mål om å være lokal, nær og personlig. Viktig for kundebehandlingen i banken er blant annet forutsetningen om imøtekommende og dyktige ansatte, god rådgivning og god etisk standard. Sparebankenes styringsstruktur følger av særskilte regler i sparebankloven. Dette innebærer andre styringsorganer enn for aksjeselskaper. Vårt verdigrunnlag og forretningsidé med lokal forankring og samfunnsansvar er tuftet på bestemmelser i sparebankloven og bankens vedtekter, FORVALTNING INNSKUDD

3 og betyr blant annet at eierstyringen utøves av forstanderskapet som er sammensatt dels av innskytervalgte (8), dels av kommunalt oppnevnte (8), dels av de ansatte (4). Sammensetningen av forstanderskapet endres i På grunn av lovendringer er ikke banksjefen lenger medlem av styret. Bankens styre velges av forstanderskapet. Banken har kontrollmekanismer som sikrer at dens beslutninger treffes uavhengig og i samsvar med en klar risikostrategi og kredittpolicy. Disse er nærmere omtalt senere i denne beretningen. Regnskap Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter og kontantstrømanalyse en fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet er lagt fram under forutsetning om fortsatt drift. Banken har en betryggende egenkapital, og styret er av den klare mening at det ikke er noe i dag som tilsier annet enn fortsatt drift. Balansen Forvaltningskapitalen Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2007 på 1.865,9 mill. kroner. Dette er en økning på 205,8 mill. kroner eller 12,4 % mot 231,8 mill. kroner og 16,2 % i fjor. Innskuddsutviklingen Innskuddene fra kunder var ved årsskiftet 1.236,9 mill. kroner. Dette ga en vekst på 110,0 mill. kroner eller 9,8 % mot 13,9 % i fjor. Innskuddene fra privatpersoner viser en økning på 10,5 % mens innskuddene fra næringslivet utgjør 273 mill. kroner etter en økning på 8,8 %. De offentlige innskuddene viser en vekst i forhold til året før og utgjør 130,4 mill. kroner. Av bankens samlede innskudd kommer 67,4 % fra personmarkedet, 22,0 % fra næringslivet og 10,6 % fra offentlig sektor. Kundeinnskuddene er bankens viktigste finansieringskilde og ved årsskiftet utgjorde innskuddsdekningen 78,0 % av utlånene mot 79,8 % året før. Utlånsutviklingen Bankens samlede utlån økte med 173,5 mill. kroner til i alt 1.589,9 mill. kroner, noe som gir en vekst på 12,2 % mot 13,7 % i fjor. Nedbetalingslånene økte med 143 mill. kroner, herunder økte lån til privat-personer med 76 mill. kroner, mens lån til næringslivet økte med 67 mill. kroner. Fleksilån til personmarkedet utgjør 29,7 mill. kroner ved årsskiftet. Kassekredittlån og driftskreditt til landbruket utgjorde ved utgangen av året 30,9 mill. kroner. Bankens samlede utlån pr er fordelt med 79 % på personmarkedet og 21 % på næringslivet. Fordelingen av samlede lån og garantier til næringer og geografiske områder, fremgår av notene 3 og 4. Verdipapirer Ved utgangen av året var bankens verdipapirportefølje bokført med 83,7 mill. kroner mot 79,1 mill. kroner året før. Av beholdningen er 77,6 mill. kroner plassert i obligasjoner og 6,1 mill. kroner plassert i grunnfondsbevis og aksjer. Markedsverdien av den samlede verdipapirporteføljen var ved årsskiftet 90,4 mill. kroner, som er 6,7 mill. kroner høyere enn bokført verdi, mot 7,3 mill. kroner i fjor. Som følge av kurstap er det foretatt nedskrivninger med kr ,- i obligasjonsporteføljen. Gjennomsnittlig avkastning av obligasjonsporteføljen var 5,0 % mot 3,2 % i Banken har ikke handelsportefølje. Som tidligere år har banken fulgt en forsiktig linje i forbindelse med plassering i verdipapirer. Likviditet Banken har gjennom 2007 hatt en tilfredsstillende likviditet. Takket være god rating har vi ikke hatt problemer med å sikre nødvendig finansiering. Ved utgangen av året hadde vi innlån fra penge- og kapitalmarkedet på 358 mill. kroner mot 275 mill. kroner i fjor. I tillegg har vi en kommitert trekkrettighet i DnB Nor Bank ASA på 75 mill. kroner. Samlede plasseringer i kasse og bank utgjorde 172,9 mill. kroner ved årsskiftet mot 145,8 mill. kroner i fjor. (Se også punktet om likviditetsrisiko) Kontantstrømanalysen Kontantstrømanalysen viser netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på -17,1 mill. kroner, netto likviditetsendringer fra investerings- og finansierings-aktiviteter på 44,3 mill. kroner, og netto endringer i kontanter og kortsiktige plasseringer viser 27,1 mill. kroner. FORDELING AV INNSKUDDENE 2007 HVEM LÅNER I SPAREBANKEN I ,6% 21,1% 9,8% 2,5% 78,9% 2,0% 5,6% 1,9% 5,3% 6,3% 3

4 Resultatregnskapet Driftsresultatet før skatt utgjør 25,5 mill. kroner eller 1,49 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 22,5 mill. kroner og 1,48 % i fjor. Netto rente- og provisjonsinntekter er beløpsmessig økt med kr ,- til i alt kr ,- og målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør den 2,20 % mot 2,19 % året før. Økningen i rentenivået og herav bedre avkastning av egenkapitalen er blant årsakene til bedre utvikling i rentenettoen i 2007 enn tidligere år. Netto andre inntekter har økt med 0,4 mill. kroner til i alt 8,1 mill. kroner. I dette beløpet ligger også provisjonsinntekter fra salg av forsikring for Gjensidige. Andre inntekter er en relativ liten andel av bankens inntekter blant annet fordi banken har ført en forholdsvis beskjeden gebyrpolitikk. Driftskostnadene er økt med 0,7 mill. kroner til i alt 18,7 mill. kroner. Av dette er datakostnadene økt med 0,2 mill. kroner mens lønns- og sosiale kostnader har økt med 0,4 mill. kroner. Øvrige kostnader har økt med 0,2 mill. kroner. Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,09 % mot 1,19 % i fjor. Driftskostnadene i forhold til nettoinntektene utgjorde 40,9 % mot 44,0 % i Økt volum, lave kostnader og beskjedne tap er årsaker til et tilfredsstillende resultat for banken i Styret er fornøyd med resultatet, men ser likevel betydelige utfordringer i den stadig skjerpede konkurransen. Tap på utlån og mislighold Tap på utlån beløper seg til kr ,- som fordeler seg på økning av gruppenedskrivninger med kr ,- nye individuelle nedskrivninger med kr ,- og konstaterte tap kr ,-. Kr ,- er inngått på tidligere tap. Brutto misligholdte lån utgjør kr 2,4 mill, som er 0,15% av brutto utlån. De samlede nedskrivningene er på kr 4,4 mill, som vi anser som tilstrekkelig. For øvrig vises til note 4. Årsoverskuddet etter beregnet skatt på kr ,- utgjør kr ,- mot kr ,- i fjor UTLÅN Disponering av overskuddet Styret foreslår at overskuddet på kr ,- disponeres slik: Overført gavekonto kr ,- Overført gavefond kr ,- Overført Sparebankens fond kr ,- Egenkapital og soliditet Bankens soliditet er meget tilfredsstillende. Kapitaldekningen utgjør 21,31 % som er betydelig over de 8 % som kreves. Samlede fonds er på 228,4 mill. kroner og utgjør 12,2 % av forvaltningskapitalen. Personal- og arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det ansatt 12 personer i full stilling og 8 personer på deltid. I tillegg kommer 1,6 årsverk ved forsikringskontoret. Dette innebærer at det er knyttet 18,2 årsverk til banken. Rengjøringshjelp er engasjert på deltid og kommer i tillegg. Vår målsetting er at vi skal opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet. De pålegg som ble gitt i forbindelse med gjennomgangen av bankbygget i 2006, er gjennomført i 2007, blant annet med betydelige brannsikringstiltak. Samarbeidet med de ansatte i forskjellige utvalg har vært godt, og arbeidsmiljøet må betegnes som tilfredsstillende. Banken har kollektiv pensjons- og ulykkesforsikring for de ansatte. Aldersgrensen er 67 år med mulighet for ansatte til å gå av med AFP fra 62 år. Ingen har til nå benyttet seg av denne ordningen. Legeundersøkelse gjennomføres rutinemessig og helsetilstanden blant de ansatte er god. Sykefraværet var på 2,83 % mot 1,6 % året før. Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgått. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Endrede rammebetingelser med blant annet nye og strengere kompetansekrav innenfor flere områder, gjør at det er viktig å ha interesserte og kunnskapsrike ansatte. SPAREBANKENS SKATT (Beløp i 1000 kr)

5 Flere av våre ansatte er i løpet av året blitt sertifisert som finansielle rådgivere, samtidig som ansatte i perioden har deltatt på eksterne kurs. Det ytre miljø Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Likestilling Banken er bevisst på likestilling mellom kjønnene. I vårt høyeste organ, forstanderskapet, er kvinneandelen 55 %, i kontrollkomitéen 66 % og i styret 40 % av medlemmene. Av bankens 22 ansatte er 14 kvinner og 8 menn. Alle mennene har full stilling, mens flere av kvinnene arbeider deltid, noe som betyr at 44 % av totale årsverk er menn og 56 % kvinner. Renteutviklingen Norges Bank har hevet signalrentene til bankene 7 ganger i 2007 fra 3,5 til 5,25 %. I Lillesands Sparebank har vi endret rentene i takt med markedet og slik at vi til enhver tid har tilpasset oss det nye nivået. Forsikring Bankens salg av forsikringsprodukter i kommisjon for Gjensidige viser også i år god fremgang og bra resultat. Alliansepartner Vi har samarbeidsavtale med DnB Nor Bank ASA sammen med flere andre sparebanker. Avtalen omfatter i det vesentlige IT, kort, innkjøp, engrostjenester og avregning/oppgjør mellom bankene. Avtalen gir oss forholdsvis store kostnadsbesparelser og tilfredsstillende dataløsninger. Avtalen løper ut i I løpet av 2007 har det vært flere møter i forbindelse med evaluering av samarbeidet. It-samarbeidet vil opphøre, men det kan se ut til at samarbeidet innenfor de andre områdene vil bli videreført. Blant avtalebankene er det allerede satt ned et utvalg som arbeider med å få etablert en ny It-leverandør. Risikostyring Banken har som et av sine hovedmål å ha en moderat risikoprofil. Gjennom året foretas det løpende rapporteringer og evalueringer av de viktigste risikoforhold knyttet til bankens virksomhet. Vi fokuserer på strategisk risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Den finansielle risikoen består av markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Etter styrets vurdering er bankens risikoeksponering i tråd med de retningslinjer som er trukket opp. Strategisk risiko Strategisk risiko er knyttet til om banken har riktig fokusering i sin virksomhet, til kompetanse og kapasitet i styret og i den daglige ledelse. Den strategiske risikoen vil avdekkes gjennom løpende drøftelser i styret, administrasjonen og gjennom periodiske evalueringer. Finansiell risiko Bankens finansielle risiki avdekkes av styret gjennom månedlige oppgaver/rapporteringer. Markedsrisiko Delområdene renterisiko, kursrisiko og valutarisiko grupperes samlet under betegnelsen "markedsrisiko". Renterisiko er knyttet til innskudd/innlån og utlån/verdipapirbeholdning. Banken har for tiden bare utbetydelige beløp i innskudd og lån med bundet rente. Renteendringene i markedet vil derfor bare i liten grad påvirke bankens driftsresultat fordi vi står fritt til å tilpasse oss rentenivået i markedet. Bankens innlånsbetingelser kan i et stigende rentemarked og et urolig finansmarked i korte perioder komme i utakt med betingelser som gjelder egne lånekunder, men dette vil bare i mindre grad påvirke bankens renterisiko. Styret har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor blant annet renterisikoen relateres til det enkelte papirs løpetid, samtidig som det er lagt vekt på at banken skal ha en lav risikoprofil. Varigheten av obligasjonsbeholdningen var pr på 0,14 år. Styret får seg jevnlig forelagt rapport over bankens verdipapirportefølje. Banken har også i 2007 bare i ytterst beskjeden grad vært eksponert i aksjer. Banken handler ikke med finansielle derivater. Bankens styre vurderer risikoen for tap på verdipapirplasseringer som liten. Dette gjelder også renterisikoen knyttet til verdipapirene. Valutarisiko Lillesands Sparebank har kun en beskjeden kontantbeholdning som er knyttet til kjøp og salg av reisevaluta og risikoen til denne er liten. Vi har videre stilt garantier for et beskjedent antall valutalån. Garantiene er stilt i NOK og sikret med pant i kundenes eiendommer. Vi anser denne risikoen som lav. Likviditetsrisiko Dette er en risiko for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen overvåkes gjennom løpende rapporteringer. Utlånsveksten i Lillesands Sparebank har over tid vært sterkere enn økningen i innskudd fra kunder. Finansieringsgraden kundeinnskudd/-utlån har i løpet av året ligget mellom 73 og 78 %. Ved årsskiftet var innskuddsdekningen på 78,0 % mot 79,8 % pr Banken har hentet inn 358 mill. kroner fra penge- og kredittmarkedet. I tillegg har vi en kommitert trekkrettighet på 75 mill. kroner i DnB Nor Bank ASA, som bare i liten grad har vært benyttet i løpet av året. For å redusere likviditetsrisikoen, er banken bevisst på å spre innlånene på ulike løpetider og innskuddskilder, samtidig som plasseringene er langsiktige. Det er fastsatt retningslinjer for finansieringsstruktur og likviditetsbuffer. Styret følger finansieringen av banken nøye. Slik vi vurderer det i dag, er bankens likviditetsrisiko lav og under god kontroll. 5

6 Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til tapspotensialet i utlånsporteføljen og overvåkes gjennom klassifisering, nøkkeltall, analyser og misligholdsrapporteringer. I vår saksbehandling legges det stor vekt på sikkerhet og betalingsevne for å holde kredittrisikoen under kontroll. Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjementer. Vi benytter DnB Nors system for risikoklassifisering av kunder. Bedriftskundenes regnskaper innhentes årlig, og hvert kvartal går vi gjennom de engasjementene som vi definerer som utsatte. Enkeltengasjementer over en viss størrelse går vi likeledes gjennom hvert kvartal, samtidig som uregelmessigheter i betjeningen av lån og kreditter følges opp overfor debitor. Styret får seg jevnlig forelagt rapporter over problemengasjementer. Banken har hatt lave tapskostnader i Vi har ikke hatt tap på garantier. Med bakgrunn i økt utlånsvolum, er styret forberedt på økninger i tap og mislighold på lån og garantier, men vurderer at slike økninger vil bli moderate. Styret har økt gruppenedskrivningene med kr ,- i Basert på bokførte tap de siste årene kombinert med sammensetningen av bankens nåværende utlån- og garantiportefølje og den forventede økningen i tap, vurderer vi at nivået for tap fremover ikke vil overstige 0,3 % av brutto utlån og garantier i en 3 års periode. Vi har ikke foretatt endringer av vår kredittrisikoprofil gjennom året. Ved eventuelle fremtidige endringer i denne, forventer vi at normale tap skal kunne dekkes av bankens ordinære driftsresultat. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for feil og mangler samt nøkkelmannsrisiko. Risikoen avdekkes gjennom internkontroll og revisjonshandlinger. Risikoen vurderes som akseptabel. Basel II Det nye internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekning, Basel II, trådte i kraft , med mulighet for utsettelse til , som vi har benyttet oss av. Regelverket har som formål å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i finansinstitusjonene og innebærer at banken må ha en kapitaldekning som er forsvarlig i forhold til bankens risikoprofil og en prosess og en strategi for å vurdere og vedlikeholde samlet kapitalbehov. Internkontroll Styret har fastsatt prinsipper for internkontrollen i banken på de ulike aktivitetsområder og påsett at den er etablert i samsvar med lover og forskrifter. Den interne kontrollen er etter vår mening gjennomført og dokumentert i henhold til Kredittilsynets forskrift. Utsikter for det kommende år Utsiktene for norsk økonomi er fortsatt gode, selv om vi nok ser flere skyer i horisonten enn for et år siden. Den finansielle uroen i USA har vi antakelig ikke sett slutten på ennå, og aksjekursene har falt kraftig her hjemme ved inngangen til det nye året. Ordrereservene er store i de fleste bransjene og sysselsettingen vil holde seg oppe. Det er mye som tyder på at rentetoppen er nådd slik at vi ikke vil se vesentlige endringer i rentenivået i 2008, mens veksten i boligprisene forventes å avta noe i løpet av året. I vårt virkeområde og i de nærmeste nabokommunene ser vi fortsatt høy aktivitet med både veibygging og andre større byggeprosjekter som vil gi full kapasitetsutnyttelse kommende år. Styret har som målsetting at banken skal være en aktiv pådriver i vårt område og befeste posisjonen som Lillesands egen bank. Konkurransen innen den lokale finansnæringen vil bare bli forsterket, noe som igjen vil øke presset på marginene. I Lillesands Sparebank har vi budsjettert med en noe lavere vekst enn i Vi regner med at tapene vil ligge på et lavt nivå også i Styret regner med at resultatet i 2008 vil bli noe lavere enn årets resultat. Takk Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeid i året som er gått. Likeså vil vi se en hjertelig takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Lillesand, 11. februar 2008 Øyvind Moen Ole M. Johannessen Signe Ann Jørgensen Styrets leder Nestleder 6 Kirsten Engeset Stein Holter

7 RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN Note Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifik.oblig.og andre rentebærende verdipap Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer m.var.avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta Sum netto verdiendring og gevinst/tap av verdipapirer og valuta Driftsinntekter faste eiendommer Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn 12,13,14, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv.av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning på verdipapirer som er anleggsmidler Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning på verdipapirer Tap ved salg av aksjer i datterselskap Sum tap ved salg av aksjer i datterselskap Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overført gavefond Gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer

8 BALANSE PR Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger 4,16, Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer (og verdipapirer med variabel avkastning) Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte ikke-påløpte kostnader Utsatt skattefordel Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj.ikke mott.innt SUM EIENDELER

9 BALANSE PR GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid eller oppsigelse Sum innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Forpliktelser Lillesand, 11.februar 2008 I styret for Lillesands Sparebank Øyvind Moen Ole Morten Johannessen Signe A. Jørgensen Kirsten Engset Stein Holter 9

10 Noteopplysninger til regnskapet for 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelle prinsipper Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Sikringsvurdering porteføljevurdering Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger eventuelt inngås, vurderes forretningen i sammenheng med det underliggende objekt. Bankens portefølje av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (eiendeler post 6) samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (eiendeler post 7), er bokført som anleggsmidler. Aksjer og andeler vurderes regnskapsmessig som porteføljer, idet papirene anses å være likvide, og vurderes etter laveste anskaffelsesverdis prinsipp. Finansielle derivater Banken handler ikke med derivater. Verdsettelse av låneengasjementer mv. Lån er verdsatt til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall dersom det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av et utlån, og den tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrøm. Som objektive bevis på verdifall regnes vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, innvilget betalingsutsettelse eller endring i andre avtalevilkår som følge av betalingsproblemer hos debitor, eller at det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger, annen finansiell restrukturering eller konkurs. Dersom det finnes objektive bevis på verdifall, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Vurderingen av om det finnes objektive bevis for verdifall gjøres enkeltvis for alle utlån som anses som vesentlige, og det kan gjøres for utlån som ikke anses som vesentlige. Samtlige engasjementer over kr ,- for privatmarkedet og kr ,- for næringslivsmarkedet, blir gjennomgått og vurdert. Av disse blir det på engasjement til næring innhentet regnskap, og ut fra vurdering av sikkerhet og regnskap blir disse engasjementene klassifisert og tapsvurdert. Tapsutsatte engasjementer samt misligholdte lån vurderes fortløpende, minimum en gang pr. kvartal. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle lån som er misligholdte, uansett størrelse, blir vurdert. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til en målbar nedgang i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som samsvarer med mislighold i utlånsgruppen. Ved vurdering av nedskrivning på grupper, er bankens utlån delt inn i personkundemarked og bedriftsmarked med lav, moderat og normal (høyere) risiko. Som konstaterte tap regnes tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved frivillig gjeldsordningsavtale. 10

11 Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt. Regnskapsmessig behandling av obligasjoner mv Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv er som tidligere år porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Hele beholdningen er klassifisert til varig eie, dvs. som anleggsmiddel. Overkurs /underkurs ved anskaffelse periodiseres over løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Regnskapsmessig behandling av aksjer mv Bankens beholdning i aksjer, andeler mv er som tidligere år porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Aksjer og andeler hvor det ikke eksisterer noterte markedsverdier vurderes til anskaffelseskost. Hele beholdningen er klassifisert til varig eie, dvs som anleggsmiddel. Regnskapsmessig behandling av aksjer i tilknyttet selskap. Aksjer i datterselskap ble tidligere innarbeidet i bankens regnskap etter egenkapitalmetoden. Etter salg av 51 % av aksjene i 2006, er restbeholdningen per vurdert til anskaffelseskost. Regnskapsmessig behandling av gjeld Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Finansielle omløpsmidler handelsportefølje Banken har ikke markedsbaserte finansielle omløpsmidler/handelsportefølje. Omregning av utenlandsk valuta Utenlandsk valuta omregnes etter offisielle midtkurser per Pensjoner Pensjonsforpliktelser behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Banken har en kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Pensjonsforpliktelsene beregnes som den diskonterte verdi av fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen, basert på at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, og ved overfinansiert ordning balanseføres denne som langsiktig fordring så fremt det vurderes som sannsynlig at overfinansieringen kan anvendes. Usikret pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld. Netto pensjonsmidler er ved eventuell likvidasjon ikke selskapets eiendom. Videre har banken usikrede pensjonsforpliktelser i form av medlemskap i AFP-ordning, samt tilleggspensjon til banksjefen. Banken amortiserer avvik og estimat/planendringer i henhold til standardens utjevningsmetode. Estimatendringer og avvik fordeles systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning som overstiger ti prosent av den største verdien av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene resultatføres. Note 2 Fordeling av inntekter på geografiske områder Utlånene er fordelt med 72,1 % til Lillesand kommune, 9,9 % til våre nabokommuner og 18,0 % til landet for øvrig. Garantier er fordelt med 71,4 % i Lillesand kommune, 28,1 % til våre nabokommuner og 0,5 % til landet for øvrig. Vi anser ikke at det er vesentlig forskjell på risikoen i de forskjellige geografiske områdene. 11

12 Note 3 Finansiell risiko Likviditetsrisiko restløpetid for hovedpostene i balansen. Restløpetiden for kassekreditt er klassifisert under utlån til og fordringer på kunder fra 1 5 år. Restløpetiden for byggelån er klassifisert under utlån til og fordringer på kunder fra 3 mnd 1 år. Renterisiko avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedpostene i balansen. 12 Inntil 1 mnd Inntil 1 mnd 1 3 mnd. 1 3 mnd. 3mnd 1 år 3 mnd 1 år 1 5 år over5 år 1 5 år Over 5 år Uten restløpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker samt gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsnedskrivninger Obligasjoner/ sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Øvrige eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld med restløpetid Gjeld uten løpetid Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nettosum alle poster Poster utenom balansen Garantiansvar Bevilgede ikke disponerte lån og kreditter U/renteeksponering Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nettosum alle poster Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på 0,142 år. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på kr ,- ved årets slutt, som i liten grad avviker fra hva den har utgjort gjennom året. Fastrentelånene har en restløpetid inntil 5 år. Valutarisiko Banken har ingen balanseposter i valuta. Banken har imidlertid stilt garanti for et beskjedent antall valutalån, men garantiene er stilt i norske kroner slik at vi ikke har valutarisiko. Valutabeholdningen i kassene omregnes til NOK etter offisielle midtkurser. Sum Sum

13 Note 4 Utlån, garantier og tap på utlån Fordeling av brutto utlån og garantier på risikogrupper: Bankens utlån og garantier er inndelt i risikogrupper etter bestemte kriterier. Risikoklassifiseringen er en integrert del av saksbehandlingen i forbindelse med kredittgivning og rutinemessig oppfølging av de største engasjementene. Vi benytter DnB NOR Banks klassifiseringssystem som har 11 risikoklasser, 1 11, hvor 1 angir lavest risiko og 11 høyest. I oversikten her er risikoklassene 1 4 gruppert under betegnelsen lav risiko, 5-7 angir moderat risiko mens 8-10 kalles normal (høyere) risiko. I klasse 11 rubriseres de kunder hvor vi enten har foretatt individuell nedskrivning eller har måttet konstatere tap. I oversikten nedenfor legges disse i gruppen for normal (høyere) risiko. Lån og garantier til personkundemarkedet klassifiseres ut fra sikkerhet, gjeldsgrad og atferdsscore, mens for engasjementer med bedriftskundene legges det i tillegg til sikkerheten også inn en faktor på økonomi som belyser soliditet og evne til å betjene gjelden. Banken vektlegger risiko ved prising av lån og garantier, jfr bankens prisliste. De lån som har lavest rente har normalt også tilsvarende lav risiko. Risikogrupper Brutto utlån Garantier Potensiell Individuelle eksponering nedskrivninger v/ubenyttede trekkfasiliteter Utlån + gar Privat, lav risiko Næring, lav risiko Sum, lav risiko Privat, moderat risiko Næring, moderat risiko Sum, moderat risiko Privat, Normal risiko Næring normal risiko Sum normal (høyere)risiko Sum Gruppenedskrivninger på utlån er foretatt på gruppene næringslån med moderat og normal (høyere)risiko, med kr 1,0 mill på hver, samt på gruppen privatkunder med normal (høyere) risiko med kr ,-, til sammen kr 3,0 mill, som gir en økning på kr i 2007 som følge av antatt høyere risiko som følge av økt utlånsvolum og høyere rentenivå. 95,5 % av utlånene er gitt til kundegrupper som er klassifisert med lav og moderat risiko, mens 4,5 % er definert med normal (høyere) risiko. Denne fordelingen er på linje med tidligere år. Tapsnivået har vært lavt i flere år og vi forventer ingen vesentlig endring. Andelen av misligholdte lån og kreditter er fortsatt meget lav og ligger på 0,15 % av brutto utlån. Øvrige tapsutsatte lån er på linje med tidligere år. Basert på våre erfaringer hittil, på risikoklassifiseringssystemet og sammensetningen av låneporteføljen, forventer vi at nivået på fremtidige årlige tap totalt ikke vil overstige 0,25 % av brutto utlån, sett over en treårs periode. Fremtidige tap vurderes hovedsakelig å inntreffe i gruppen normal (høyere) risiko, som også er den gruppen som gir høyest renteinntekter. Geografisk fordeling av utlån og garantier: Kommune Utlån Garantier Lillesand Nabokommuner Landet for øvrig Sum

14 Brutto utlån og garantier spesifisert på viktige næringer og personkundemarkedet: Brutto utlån Garantier Pot. eksponering Misligholdte Øvrige Induviduelle v/trekkfasiliteter engasjementer tapsutsatte nedskrivn. engasjementer utlån + gar Personkunder Primærnæring Bygg/Anlegg Varehandel, hot./ rest.drift Transp, post og telekomm Eiendomsdrift Tjenesteytende virksomhet Sum Misligholdte lån Brutto misligholdte lån individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån Totalt øvrige tapsutsatte lån individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån Endring i individuelle og gruppenedskrivninger Utlån til og fordring på kredittinst. Utlån til og fordring på kunder Ind.nedsk garantiansvar Gruppenedskrivning utlån Nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor tidligere er foretatt spes. avsetn. og/eller individuelle nedskrivninger + Økte individuelle nedskrivninger i perioden Økte gruppenedskrivninger Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden = Nedskrivninger Årets tapskostnader Tap på utlån Tap på garantier Tap på verdipapir Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er gjort individuelle nedskrivninger for + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger for - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad

15 Note 5 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner består i hovedsak av flere innlån med fast rente og løpetid fra 3 til 7 år. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året har vært 4,95 %. Innskudd fra og Gjennomsnittlig Saldo gjeld til kunder rentesats Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 2,89 % Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt løpetid 4,39 % Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Lån Gj.snittrente Gjeld pr Obligasjonslån 4,93 % 200,0 mill. Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 200,0 mill. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Banken har ingen egne obligasjoner. Gjennomsnittlig rente er beregnet ut fra effektiv rente til enhver tid på verdipapirene. Skyldig skatt I posten annen gjeld utgjør avsetning til skattetrekk pr kr Note 6 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Spesifikasjon etter grupper: Balanse- Virkelig Andel Anskaffelses ført verdi verdi (1) børsnoterte kost Anleggsmidler % Sum omløpsmidler og anleggsmidler Beholdning etter debitorkategori: Stats- og statsgaranterte risikovekt Kommuner og finansforetak risikovekt Sum balanseført Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan fastsettes. Vektet gjennomsnittlig rente gjennom året utgjør 4,97 %. Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer som er anleggsmidler: Inngående balanse Tilgang i året Avgang i året Utgående balanse

16 Note 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Spesifikasjon etter grupper: Balanse- Virkelig Andel Anskaff ført verdi verdi (1) børsnot kost Anleggsmidler ,6% Sum omløpsmidler og anleggsmidler ,6% Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer som er anleggsmidler: Inngående balanse Tilgang i året 0 Avgang i året 0 Utgående balanse Spesifikasjon etter selskap: Balanse- Virkelig % eier- Antall ført verdi verdi (1) andel aksjer Aksjer DnB NOR Bank ASA , BBS/Bankaxept , Eiendomskreditt AS , Teller A/S ABCenter Ryen Myhre A/S ,00 49 Diverse aksjer Sum aksjer Grunnfondsbevis Sparebanken Pluss , Sparebanken Nord Norge , Sparebanken Midt Norge , Hol Sparebank , Kredittforeningen for Sparebanker , Sum grunnfondsbevis Sum aksjer, grunnfondsbevis (1) Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan fastsettes. Note 8 Provisjoner og gebyrer Kredittformidling Verdipapiromsetning/forvaltning Betalingsformidling Forsikringsformidling Annen virksomhet Sum Note 9 Forvaltnings- og administrasjonstjenester Banken forvalter etableringslån for Lillesand kommune for i alt 18,3 mill. kroner fordelt på 118 låntakere. Dette er midler som kommunen låner i Husbanken for videre utlån. Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen kredittrisiko for banken. Note 10 Betinget utfall Arten og omfanget av betingede forpliktelser refererer seg til pensjon. Det henvises til note

17 Note 11 Poster utenom balansen Fordeling av garantiansvar: Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Garantier for skatter Annet garantiansvar Samlet garantiansvar Note 12 Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 18,2 årsverk, dvs. ingen endring fra året før. Forpliktelser Bevilgede ikke disponerte lån og kreditter Sum forpliktelser utenom balansen Note 13 Ytelser til ledende personer mv Pensjon Lønn Sum Lønn og annen godtgjørelse til banksjef Lønn til kontorsjef Godtgjørelse til styrets medlemmer Herav til styrets leder Godtgjørelse til kontrollkomitéens medlemmer Herav kontrollkomiteens leder Godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer Herav forstanderskapets leder 5 5 Note 14 Lønn og generelle administrasjonskostnader Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån til ansatte utgjør kr ,-. Det er ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. Banksjefen har imidlertid inngått avtale om førtidspensjonering. Se note 15. Revisjon Kostnadsført godtgjørelse til revisor utgjorde kr ,- inkl. mva. Denne fordeler seg på lovpålagt revisjon med kr ,-, og på øvrig bistand med kr ,-. Beløpene inkluderer merverdiavgift. 17

18 Note 15 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Fondsbaserte forpliktelser: Banken har pensjonsforsikring i Storebrand som forvalter pensjonsmidlene innenfor de generelle retningslinjer som gjelder for forsikringsselskaper. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og ca. 67 % av lønn ved fratredelse. Pensjonsalder er 67 år. 23 aktive og 1 pensjonist er tilknyttet pensjonsordningen. Ikke fondsbaserte forpliktelser: AFP (avtalefestet pensjon) er en forpliktelse regulert i bankenes lønnsregulativ. Denne innebærer en rett for bankens ansatte til å gå av med pensjon ved oppnådde 62 år med en godtgjørelse fram til 67 år. Bankens vurdering på nåværende tidspunkt er at 30 % av de ansatte vil benytte seg av denne avtalen. Banken har 23 personer som omfattes av ordningen. Banksjefen har fra 2002 inngått en frivillig avtale om pensjons-alder på 64 år. Forventet gjenstående tjenestetid er ut i fra dette 0 år. Forpliktelsen knyttet til banksjefens førtidspensjon er aktuarmessig beregnet. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpne forpliktelser, benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen: Avkastning på pensjonsmidler... 6,0 % 6,0 % Diskonteringsrente... 5,0 % 5,0 % Årlig lønnsvekst... 3,0 % 3,0 % Årlig G-regulering... 3,0 % 3,0 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling. 2,0 % 2,0 % Arbeidsgiveravgift... 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøylighet... 30,0 % 30,0 % Pensjonskostnad... Fondsbaserte Ikke fondsbaserte Sum Årets pensjonsopptjening rentekostnad av pensjonsforpliktelsen resultatførte estimatavvik forventet avkastning av pensjonsmidlene = netto pensjonskostnad Administrasjonskostnader Pensjonskostnad inklusiv arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelse pensjonsmidler = netto pensjonsforpliktelse ikke resultatførte estimatavvik Overfinansiert pensjonsforpliktelse (fondsbaserte) Pensjonsforpliktelse (ikke fondsbaserte) Fremtidig bruk av den regnskapsførte overfinansiering på den kollektive ordning er sannsynliggjort gjennom sammenligning mot total pensjonsforpliktelse. 18

19 Note 16 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer (I kroner) Lån Garantier Lån Garantier Til banksjef Til kontorsjef Til øvrige ansatte Til styrets leder Sum styrets medlemmer Til medlemmer av forstanderskapet Herav forstanderskapet leder Til medlemmer av kontrollkomitéen Herav til kontrollkomitéens leder Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, idet disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte. Note 17 Varige driftsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar, Bygninger o a Sum transp. midler fast eiendom Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-25% 0 5% Årets avskrivning Avskrivningen er basert på avskrivning etter lineært prinsipp. Varige driftsmidler som er fullt avskrevet og ikke lenger er i bruk, er tatt ut av oppstillingen over. Bokført verdi av bankbygget som ligger i Lillesand kommune utgjør kr ,-. Bygget har et areal på 340 kvm. og 100 % utnyttes til egen virksomhet. Banken eier også Strandgt.11, bokført verdi kr ,- og leies ut. Videre eier banken eiendommen Fosselia 7, bokført med kr ,-, og eiendommen leies ut. Banken eier også en leilighet på Hovden, bokført med kr ,-, som benyttes som feriested for de ansatte. Note 18 Andre driftskostnader Spesifikasjon av andre driftskostnader Vedlikehold/anskaffelse av maskiner, inventar mv Honorar ekstern revisor Avgifter og kontingenter Kjøpte tjenester Andre tap Sum Honorar til ekstern revisor er inkl. merverdiavgift. 19

20 Note 19 Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden består av beregnet, betalbar skatt og endring i utsatt skatt: Betalbar skatt er beregnet som følger: Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Aksjeutbytte Tap ved salg av aksjer 418 Verdiregulering verdipapirer 39 + Andre ikke fradragsberettige kostnader 8 Skattepliktig inntekt for Inntektsskatt 28 % Formuesskatt Sum betalbar skatt For mye avsatt betalbar skatt tidligere Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Årets inntektsskatt (eks. formuesskatt) Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen: Utsatt skatt er beregnet som følger: Positive (skatteøkende) midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Gevinstkonto (skattemessig) Overfinansiert pensjonsforpliktelse Over/underkurs obligasjonsgjeld Endring uspesifisert tapsavsetning Sum positive forskjeller Negative(skattereduserende) midlertidige forskjeller Nedskrivning av obligasjoner Sum negative forskjeller som kan utlignes Grunnlag for utsatt skatt Utsatt skatt (28 % av grunnlag) Negative (skattereduserende) forskjeller som ikke kan utlignes Pensjonsforpliktelse Note 20 Endringer i egenkapitalen Sparebankens fond Årets overføring av resultat til fond Overføring til fond Sparebankens fond Ny saldo Gavefond Belastet fondet Tilført fra gavekonto Årets overføring til fondet Gavefond

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer